Goudsche Courant, vrijdag 16 januari 1880

I T e buitengewone ri ieroorrespondentiei9 nu ook langs de Mans opgeheven zoodat de dgkwachten nu overal zijn ingetrokken en de klokken bg den aanvang der godsilienstoefeuingen en bij audere gelegenheden weder mogen geluid irorden Aan de nieuwe rijtuigen der Ratterdninsche Traraway Mantschappij zullen veiligheidsloestellen wordeniiaugebraoht teu einde ongelukken te voorkomen euom op de rails liggende voorwerpen te kunnen verwyderen Alen zal een onderzoek iustelleu om ookaan de oude rijtuigen die loestclleu aan te brengen II Ct Blykens de bescljrijving vertoont het gedenkieeken bestemd voor het eraf van generaal Pel op Atjeh op een der zijsturl en het wapen van Batavia in blauw een zwaard ifan zilver van boven met l iuweren omviochlen Als dit juist is zegt het Iff VagbL dan is bet niet bet wapen van Biita ia dat men op het monument heeft geplaatst Omtrent dit wapen toch leest men in de eerste statuten Het wapen van Batavia is een zwaart van azuur in een orangie velt steekende de point door een bruinen groenen Laurircu Craua lu de feestrede gehouden door den voorzitter van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen bij gelegenheid der viering van het eeuwfeest van dat weleniohappelijk Genootschap op Juni 1878 wordt ran dat wapen dezelfde beschrijving gegeven Generaal van der Heyden is tot luitenant generaal bevorderd juist op zijn Sisten verjaardag Wij vernemen nog dat het besluit w iarbij de heer van der Heyden tot luit generaal is bevorderd tevens bepaalt dat de benoemJe in iiet genot van het aan zijn nieuwen rang verbonden pensioen zai treden onmiddellijk bij het verlaten van den dienst ook al mocht hij dan nog niet twee jaren in dezen rang hebben ge liend De dezer dagen te Berlijn iu den onderdom van 92 jaren overleden dr Markgraff was de senior dergymnastiek Tot zyn laatste jaren toe hield hij zichmet gymnnstiache oefeningen bezig Hij droeg nooiteen halsdoek of das en gaf zijne vrije borst aanwind en weder prjjs Zijn laatste en grootste vreugdewas de oprichting van het monument voor den gymuasten vader Jahn Zijn geheele leven door brachthg het devies der gymnastep in toepassing Friachvroom vroolijk Try Door directeuren der Ncderlandsche Maatschappij tot bevordering van Ngverheid te Haarlem is de volgende brief gericht aan Ie commissie voor de te Arnhem gehouden tentoonstelling vBij het voleindigen van nwe taak rekenen wij het ons een plicht u hulde te brengen voor de vele zorgen en opofferingen die gij aan uwe oor de vaderlaudache nijverheid zoo belangrijke onderneming hiHjt besteed De tentoonstelling door u op zoo uitstekende wijze geregeld was voorzeker de uitgebreidste die Nederland immer heeft gezien en niettegenstaande ongunstige omstandigheden heeft zij onze nijverheid ongetwijfeld eene groote schrede vooruitgebracht jfDat die overtuiging u steeds eene aangename herinnering geve aan uw zoowel geslaagden arbeid is onze hartelijke wensch Het officieel blad van Zweden bevatte dezer dagen weder nieuwe gedichten van den koning van dat land Het behandelde onderwerp is ditmaal de legende van den zwaanridder Lohengrin Hat werk aan de spoorwegbrug te s Herlogenbosch ia zoover gevorderd dat gisteren in den loop van den dag reeds een goedereutrein kon passeeren spoedig kan dus de opening voor het publiek verwacht worden Bij de gemeentepolitie te Gorkum zijn thans de nachtwakers voorzien van een wachtercootróle waardoor de chef van en nachtdienst de ov ertuiging verkrijgt dat onder persoonlijke controle de voorgeschrelen surveilanee behoorlijk wordt ten uitvoer gebracht l oor dezecontrole hebben de ingezetenen aan wier woning een sleutel bevestigd is tevens de zekerheid dat huD huizen voortdurend gedurende den nacht warden gesurveilleerd De telegrammen met voornit betaald antwoord zullen voortaan worden afgeUverd in omslagen voorzien van de aanwijzing antwoord betaald Over 1878 is de som van f 1858 75 aan het rijk vervallen wegens gedurende dat jaar oningewisselde kasaanwgzidgen Op 18 Januari hoopt de nestor der Ncderlandsche notarissen de heer Meijer te Bladel bg Eindhoven den dag te herdenken waarop hg vóór zestig jaar zgn ambt aanvaardde Ofschoon nagenoeg achtentachtig jaar neemt hij tot heden zijn drukke praktijk nog met den meesten ijver waar Klttddtraiaineh hcvat o a de Steekbrief of signalement met portret van Herninua von Daggenhausen bekend door den juweeleiulie stal bij den heer v Loon te Rotterdam en l ilcr uit do gevangenis te Duisburg ontsnapt Li hel signalenieut staat dat bij zich beweegt met groote gemakkelijkheid Ook in en uit gevangeiiisaen had men er gerust bij kunnen voegen In de berichten en mededeelingen uitgegeven door de Vereeniging voor Lijkverbranding no 2 komt voor een artikel Begraven of verbranden een populair debat uit de nagelalen papieren van Aart Admiraal Men schrijft aan de Leid Ct Toen e dooi met sterken zuidwesten wind begon en de poldtmiülens overal iu de zeilen stonden rees dé boezem van Rijnland bijna 1 Rijiii voet liet daarop gevolgde kalme eer met guusligen wied M aclit den boezem echter binnen weinige dagen tot n stand zoonis deze in den zomer wordt waargenomen Rijnlands boezem die door het inpobleren van de Haarlemmermeer in verlioudiug klein geworden is toen dat meer bestond maanden liing overlast van water had een onverbeterlijken afvoerweg naar zee bezitï met deugdelijke stoomgemalen werkt heeft eigenlijk niet meer óf van korten duur soms met overlast van water te strijden Als naast de sluizen te Katwijk nog een stoomgemaal zal geslicht zijn tengevolge waarvan de gelegenheid geopend wordt den boezem nog spoediger te ontlasten zal iedere polderklaclit over ramp van water even ongegrond bevonden worden als Rijul ind tot het gelukkigst noogheemraadschap aller waterschappen kan worden gerekenil Het wintergraan heeft gedurende de felle vorst nergens zorg gebaard het was door de sneeuw gedekt en op het bouwland waa bovendien nergens water overgebleven waaidoor het graan had kunnen invriezen Het graan k vam even fiiach te voorschijn als het weiland toen het van sneeuw onlbloot werd Op sommige stukken land zon men nu kalveren kunnen houden waaraan dikwijls met l asclien zelfs veel later nog niet te denken Valt Binnenkort zal iu Berlijn Kei zeldzame fi it plaats hebben dat een Inchlaohipper mét zijn ballon om dezen tijd van het jaar opstijgt De heer Richard Opitz zal een luchtreis doen om de temperatuur op verschillende hoogten Ie onderzoeken Ilg wil trachten eene hoogte van 1Ü 0Ü0 voet e bereiken Daar zooals men weel het gas in een kouden luchtstroom spoedig verdikt en afkoelt en daardoor veel van zg h agkracht verliest heeft de heer Opitz een bijzonfler preparaat moeten vervaardigen waarmede de ballon overdekt zal worden ten einde de koude zooveel mopfelijk tegtn te houden Proeven met dit preparaat in het klein genomen voWcden goed Wie eveneens met een wetenschappelijk doel de reis wil medemaken kan zich bij den koenen luchlschipper aanmelden Het medcuemen van eeiiigé pelzen reisdekens en voetzakken frordt echter aangeraden Wie zich wel eens vetineten heeft eenvoudig afgaande op zijn goed geheugen vergelijkingen te maken over de weersgesteldheid van het tegenwoordige oogenblik en van vroeger jaren zal bij inzage van metereologische tabellen iji 9 van de 10 gevallen bemerken dat zijn geheugen hein bedrogen heeft Zoo zal bet ook velen gaan die in later jaren over het regenachtig jaar 1879 zullen spreken Afgaande op de aanhoudende stortregens die den afgeloopen zomer ongenietbaar hebben gemaakt zou men denken dat het vorige jaar al bgzonder vochtig ia geweest En toch is niet minder waar dan dat want volgens de waarnemingen van het metereologisch instituut is gebleken dat iu 1879 slechts 666 9 Mm regen ia gevallen tegen 904 8 Mm iu 1878 en 931 5 Mm in 1877 De beer A W van Holthe tot Echten schrgft over den achteruitgang der turfvaart in Drenthe het volgende iu de I rov Brenhche eu Asser CL Volgens de Drenische courant bedroeg het getal geladen vaartuigen door de Meppelersluis grootendeela met turf van de Hoogeveensohe vaart komende Iu 1879 11368 iu 1878 124 35 in 1877 13122 Alzoo ig twee jaren lijds tussohen 1877 en 1879 een teruggang van 1754 schepen En toch ia de veenstof voor de tnrfproductie in overvloed in de markte van Noord en Zuiflbarge voorhïnden pu kunnen de vervencrs tevreden zijn over de turfprijzen Het verschijnsel van dezen achteruitgang heeft zgn oorsprong daar waar loeu dien het minst zoude verwachten gebrek aan afdoeiiing vaa zaken bij de hoogere Besturen Bij ministerieele raissiyo vau 17 November 1870 onderteekend Fock heeft men dit veto over de Noorden Zuidbarger markt geslingerd Elke Oostelijke verlenging der Hoogveenache vaart zoomede Hes wat tot voorbereiding dier verlenging strekken kau moet voorshands aclitervvege blijven Dit voorshands is tot deu huldigen d ag blijven bestaan niettegenstaande de regeeriijg zich bij internulionial traclaat heeft verbonden jegens Duilscliland de verlangde concessieu te geven en Duilschland met het tegenliggend werk op zijn gebied rc da merkelijk ia gevorderd Wij vreezen dat dit verschijnsel van aciiternitgang ten nndeelc der Drentsohe veenen vooreerst zal blijven bestaan daar nieuwe in exploitatie te brengen veenderijen moeielijk de verlangde meerdere productie zullen kunnen ge en wa irtoe veel tijd uoodig is Heeft men eenmaal den natuurlijken gang eeuer industrie gestremd dan is het moeielijk dit weder in te halen Beslaat er een kwaal dan is het plichtmatig op de oorzaak van die kwaal te wijzen ca daarom verzoek ik u mijnheer de redacteur deze weinige regels iu uw blad op te nemen Millioenen van kleine kaartjes worden steeds bij de verwisseling van het jaar door tusschcnkomst der posterijen verzonden Door miildel van kaanjra kondigt men cea bezoek a m min nteirit afscheid wcnacht geluk en drukt bij sterfgevallen Ictdwez n uit alles door middel van kaartjes Wij Nederlanders die dikwerf de Ohineezen van Europa worden genoemd mogen tr dan ook in zekeren zin trotsch op zijn dat eene zoo nigeraecu in zwang zijiiilc mode aan do Cliiueczen ha ir ontstaan elankt I Tegelijk met de invoering van het Chineesch porselein wcril htt visitekaartje in Europa inheemsch In het Hcmelsche Rijk zijn de visitekaartjes joms van verbazende afn etingen Hoe grooler de lieer des te grooter is zijn visitekaartje Aten verhiuiU bijv dat toen de Engelsohe gezant Lord Miiccriney te Peking aaukwam hij ecu bezoek ontving van deu Keizer van China en dat dit bezoek toen werd aangekondigd door eenige dienaars die een ontzaglijk groote rol papier naar binnen sleepten Nadat de rol naar Chineesch gebruik in ecu van de vertrekken van het hotel op den grond was uitgespreid bleek ze te zijn het visitekaartje van ilen kieizer Eerst omstreeks het midden der vorige eeuw kwamea Ie visitekaartjes bij ons iu gebruik Aauvanktlgk werden ze uitsluitend gebruikt om bezoeken aan te kondigen Visite van mijnheer mevrouw of nog andere titels X stond er meestal op gcdr kt Iu den regel waren de namen door een gouden rand omgeven soms ook staat een Aiaor voor een marmeren tafel eu schgut de woorden ia te griften De visitekaartjes van Ix dewgk XVI waren met geteekende bloemen en duifjes versierd Dikwerf ook prijkten de kaartjes met andere tcekeaingeu De KrauBche revolutie die zoovele modes deed verdwijnen maakte ook dal de visitekaarten in onbruik gefaakttn Na dea val van bet eerste Keizerrijk deden ze nochtans weer hun intrede in de wereld Tot het jaar 1835 gebruikte men ze zonder eenige versiering Parijs ging vervolgens de wereld voor in het vervaardigen vau kaartjes die met papieren kant de teekeningen in sepia waren versierd Iels later deed de grilligheid van het menschelijk vernuft zich wederom gelden en ineu maakte kleine tnet groote namen en groote kaarten met bij uitstek kleine namen Toen de photographie op een goede hoogte was gekomen werden mini ituurportretjes op een der hoeken aangebracht Ook deze nieuwigheid werd echter spoedig weder ouderweisch Tegenwoordig gelijken de kaartje alle vrij wel op elkaar Ter gelegenheid van de jongste jaarverwisseling bedieaden zich tal vaa dames van met teekeningen versierde kaartjes Men meent daaruit Ie mogen nHeidca dat wederom een nieuw tijdperk aanbreekt Het onderzoek der rekening en verantwoording eener collegiale administratie is gewooalgk niet veel meer dan eene formaliteit Bij een polderbcstuur in de provincie Gelderland waarvan ook jaarlijks de ontvanger werd gedechargeerd nadat de stukken een tijd lang ter visie hadden gelegen en door niemand nauwkeurig waren nagegaan kwam een der geërfden op bet denkbeeld ze eens post voor post te onderzoeken en uu bleek dat een bedrag van ruim ƒ 1000 niet was verantwoord Waarschijnlijk zal thans een onderzoek volgen ook van de vroegere rekeningen en verantwoordingen en kan deze zaak tot gebeurtenissen leiden die verre van aangenaam zijii voor den betrokken persoon Niet daarom echter detlen wg ze mede maar alsaansporing voor diegenen over wier geld beschiktwordt om controle niet als formaliltit te beschouwen Ami Ct Dezer dagen ontdekten in den vroegen morgen de dgkivnohters J Valkenburg en J Drie te Vreeswijk iets dat bijna aan het ongelooflijke grensde namelijk een man staande op een gsschols met een vlaggetje i n de hand gekleed men regenjas en kasloren hoed pp leunende op een slok mst uilgesti e vle armen de vingers ceuigszins krom gebogen Nadat men viui ten dir steenovens had hoorsm schieten cnnüedelijk om een teeken te geven dat hulp in de nabijheid was en geen antvvoord bekwam liet uien den man aan zgn lol ovir Eindelijk dreef hij naar de Bosschewaard doch geen schuit in de nabijheid hebbende moest men geduldig wachten WlIiU of men al riep men bekwam ook hier geen antwoord Nu ducht men het geluk te hebben deu man te kunnen redden Uij naderde al langzaam tot zoover dat men de ijsuchots naar zich toe kon halen wilde hem er af helpm en zng toen een aaugcklecde pop Bovenaan het vlaggetje was het adres geplaatst Aan den heer Pincolfs Met vriendelijk verzoek dat UE hem niet zal vasthouden ter bevordering van de reis Op het vlaggetje atoud met geschilderde letters Piiicolfs Cuileuborg Na te Vreeswijk eenigen tijd vertoefd te hebben en door vele ingezetenen Ie zijn bezocht heeft men hem de reis laten vervolgen met verzoek hem ook niet op te houden opdat hij spoedig Itotterdiim moge bereiken Het is aardig bcuacht door de Kuilenburgers en heeft veler lachlust opgewekt Het departement Veendam der Maatschappij tot Nut vau t algemeen heeftin zijne vergadering van Dinsdag besloten om voor de eerstvolgende algeineene vergadering der Maatschappij tot Nul van t algemeen het volgende voorstel op de punten van beschrijving te brengen De Maatschappij tot nut van t algemeen overwegende dat het zeev wrl onderwijs dringend vcroeteriug noodig heeft en dat deze vrrljcleriug alleen te wachten is indien door het Rijk in dat onderwijs wordt voorzien wende zich tot de llooge llegecring met verzoek dal zij zoo spoedig mogelijk hit daarhei II leiile dat van rijkswege zeevaarischuleu worden opg ncht op die plaatsen waar de meeete behoefte aan zoodanig onder ijs bestaat Aan bel iiighebbeiide departementen zal mededeeliiig van dit besluit gedaan en understeuniug gevraagd worden Bij htt hoofdbestuur der M mtsoh ppij tot Nut van t algemeen te Ameterdain is van ecu onbekeude een gift ontvangen van vier duizend gulden November van 1879 is voor ou e menschen een gevaarlijke maand geweest Te Amstertlam stierven er toeu 103 personen van tij tot 80 jaar en 31 boven de 80 jaren te s Huge 34 en 20 te Rotterdam 39 en 30 te Ut richt 30 en 21 Aan roodvoiik stierven te Amsterdam 5 pers te s Hage 3 Ie Leiden 35 en te Maastricht 20 personen Door gew ldadigen dood en verdrinken kwamen te Amsterrian om 21 te s Haire 6 te Itoilerdum 4 eu te Ulrecht 3 personen De verhouding der overledenen tot 1000 inw per jaar was te Amsterdam 24 9 pCt te s Huge 23 1 pCt te Haarlem 16 9 pCt te Leiden 43 pCt eu te Maastricht 60 pCt De toestand van den veestapel iu Limburg liet in t afgeloopen jaar niets te weuschen over van besmettelijke veeziekte bleef die provincie bijna geheel verschoond Ook van longziekte werd niets vernomen niettegenstaande deze in de aangrcrzeade Belgische provinciën en vooral iu Hasselt inheemsch is Het miltvuur kwuin ligua niet en alleen sporadisch voor De varkensziekte die verleden jaar in het noorden der provincie hevig woedde heeft z ch evenals het monil en klauwzeer dut ju ir niet vertoond Alleen de kwade droes verscheen op eenige pliiatseu en is dezer dagen iu de gemeente Oirsbeek uitgebroken Dat dieven het voornamelijk op de goud ett zilversmidswiiikds hebben voorzien ia geen wonder De kleine voorwerpen van waarde aldaar zijn toch zoo gemakkelijk weg te moffelen Alaar dat een dief s avonds ten half O ure iu ecu verlichten winkel in een druk bezochte atrani in plaats van kleinigheden een heelea atolp vol gouden eu zilveren werken wegkaapt en zich met dien atolp dien men toch maar niet zoo gemakkelgk kun verbergen ongehinderd uit de voeten maakt dit mag in alle geval brutaal heeten Zulk een brutale diefstal is te Rotterdam iu de Goudsche Wagedatraat echter de cr dagen gepleegd Hoe de dief het gedaan heeft kunnen krijgen is een raadsel Het is dikwijls gebeurd dat een deugniet om ongemerkt een Winkel binnen te komen zijn kans waarnam op het iwgenblik dat er een rijtuig of wagen voorbijreed Ü in kou hij althaiis niet worden gehoord Atnar hier moest hij ook oppassen niet Ie worden gezien en dit ging moeilijker want de atolp stond heel aan het achtereinde van de toonbank vlak bij de glazen deur vuu het binntnvertrek alwaar de winkelier met zijn gezin zich bevond en vanwaar men altoos het Oog op den winkel heeft Evenwel hoc hij het ook moge hebben aangelegd hij is geslaagd en tft nog toe is er geen apoor van hem gevonden Te laatste Kersliniiviering aan de Ncw Yuil ehc beurs had ineer omvang d iii gcivoonlijk De zikeu waren iu de jongste maundeu zeer goifll geg ian even als elders wees de Stcinmiug thcniiomcler op ceue liefelijke teiupcrutunr eu hel gevolg was dal de hars en iulls zooals de zoo goed als fficieele benamingen zijn voor de speculanten op rijziug en daling beeren en atiereu y overeenkw imeii ditmaal in alle orde te feesten Het met de voorbereiding er vau belisle Coiniló bracht tot bestrijding der kosten 8üO dollars bijeen üm elf ureu begon de beurs Tot kwart vóór 12 werd op gewone wijze afl aire gedaan Toen betrad de president eene tribune en verkondigde dat er eene pauseeri ig zou zijn van een uur voor de feestviering In hetzelfde oogenblik verschenen als uit den grond opgekomen een orchest mi t directeur eu hief den nationalen hyranus aan Hel nationale muziekstuk ging dra over in een wildun wals en honderden bankiers zochten zich partners ni der de overige beurslui met welke zij la razende vaart rondzwierden onder vervaarlijk schreeuwen brullen krijscheu tot ze allegaar hctsch waren Midden onder dit helsch rumoer vielen plotseling van de zoldering af een honderd varkensblazen aau Blokken gebonden Zii die deze meester konden worden vormden onmiddellijk een knuppelgarde eu maakten iu het middeu der zaal ruimte In die ruimte sprongen eenige bekende beursmannen naar de regelen der kunst een Jig dragende om afgelost te worden dour vier anderen die rok en vest alleggcu en nu mar alle wetten van dea Codex twee aua twee eene bokspartij houden Zoodra ecu der strijders valt schieten eeu dozijn aiidereu toe om hem door nrijvingen en weer strijdvaardig Ie makeu Duch de tijd is kuslbaar Nogmaals komt eene verschijning uit de hoogte In hel midden der zaal zweeft eene uit zijden stof gemaakte en met gas gevulde moeder met haar kind Zij moest eigenlijk aan een draad blijven hangen maar de draad breekt en op een of audere wijze gelukt het eeueu Buil de figuur beet te krijgen ea nu gaat de gastvrouw van arm tot arm tot zij eindelijk onder een luid gesteun barst Eeu quartet is het volgende uommer Dat zingt eenige opzettelijk voor de gelegenheid gedichte vierregelige coupletten met koqrrefriin waarbij ook de vrouiven en dochteis der beurili zoekers op de tribune juichend i isleminen Eindelijk wordt he muziekcorps voorop eene piocessie gehouden Mlen hebben zich nniskers voorgedaan Vier aan vier marcheeren zij door de zaal Het maat slappen eu brullend zingen doet hel gebouw daveren Het slaat kwart vuor I De Ireiu gaat de straat op waarde politie de oide handnaaft Nog een laatste l eer en sllergebrul en geloei onder het gejoel van htt publiek de m iikers af alles stormt weer de zaal binnen en of het laatste uur niet aanweaig ware geweest ïft harnuiait het weer door de zaal dringend eu slootend en klinkt het ik geef ik neem I als te ureu Staat de bouw van tuingroenten hier te lande op den hoogs en tfap Kan er nog wat voor dezen belangrgkeu tak van tuinbouw gedaan worden r Ziedaar een paar vragen die eeu landbouwkundige te Geut de heer Victor Romein zichzelf deed eu die hij met neen ea ja beaatwoordde Wel is men iu HoUanila groeteutuiu het Westland in het kweekeu van sommige soorten ver gevorderd maur hoevele en zeer smakelijke zijn er niet die ook daar nooit verbouwd worden tot groote schade van de tuinders en tot mideel van de consumenten die de oude leer zijn toegedaan dut verandering vau spijs doet eten Maar wat men kiveikl kweekt men dit altijd op de meest bercdjineerde meest vourdeelige wijze Groote dikke en dure boekeu schrikken afeienals lange en geleefde verhandelingen maar een korte opmerking een puntig oord een flinke a iiimerking en korte les neemt men ter harte en volgt men gaarne Diiarum schreef de heer Romein een man van het vak geen geleerd werk maar strooide hij zijn opmerkingen die hij in ieders bezit verlangde te zien uit in cea aantal afzonderlijke blaadjes elk over óeii onderwerp over éea groeate handelende Elk blad vormt eeu volledige haudleiding voor het kweeken van een groeate en is vuor enkele centen ook afzonderlijk verkrijgbaar Vierentwiaüg groenten zal de heer Romehi v behaiidelea ea ook 24 iniial den vadcriaudschen landbouw daardoor aan zich verplichten Dat een ieder die maar over een lapje grond te beschikken heelt met die vliegende blainijes keunis zal maken hopen wij voor onze kweekers het allereerst en natuurlijk daarna voor den talentvollea schrgver Ia Pruisisch Silezic wordt geklaagd over ergerlijke misbruiken ten opzichte der noodlijdende bevolking Een aantal Poolsche kooplieden loopeu daar op verscheidene plaatsen de huizen af om voor eene kleinigheid de kleedingatukkcn het bedde gütd en andere dingen op te knopen die de poodlijdenden vau eene Coii iiii i ie of an p r culiervuontvangen Dikwijls uordt het aldus verkregengeld besteed aau sterken drank De opkoopcnschijnen het slim ann te leggen althans in sommigegemeeaten alwaar van overheidswege strenge maatregelen wcrdeu genomen hebben zij toch nog hundoel weten te bereiken Te Ocbojetz komen zijechter niet meer Ern boer aldaar meende datwanneer de openbare autoriteit niet voldoende tegenhet kwaad kon waken de ingezelenea zelve maarhaiidea a in t werk moesten slaan Hij maakte daartoe afspraak met eenige buren Nauwelijks haddenau weder een paar vaa die listige sujetten hier endaar de behoeftige eenige kleedingstukken weten afte truchilen of zij werden door de beeren gegrepeu genooilziiakt het opgekochte terug te geven vervolgens op eene bank vastgebonden en toen op zulkeeu geducht pak slagen onthaald dat zij blijdewaren eindelijk iu vollen triomf het dorp te worden uitgejaagd Sedert ongeveer 50 jaren betaal te Utrecht c n vereeniging bekend onder den naam van Vereenigiuj tot rediling van menschen en goedered in geval vau brand die zich veoial ook toelegt om Ie waken tegen dielstallen welke zoo dikwijls bij branden plaats hebben n waarbij men vaak de leden dier Vereeniging op bepaalde punten ziet om het stelen te voorkomen De leden werden op voordracht der vereeniging door liurg ea Wethouders benoemd eu vau insignis voorzien In de laalsie jaren scheen het wel als zou deze nuttige instelling verloren gaaa Immers hijgde oudere leden bestaat uict meer die energie die vuur dergelijke zaken noodig is en door dea dood duadeu de gelederen zoodanig dat aau behoud niet meer te denken viel Thans evenwel schijnt weer nieuw leven te zijn ontslaan Door het dagelijksch bestuur toch zijn eea zislal lliake mannen benoemd die aan deze Vereeniging zijn toegevoegd ea daaraaa nieuwe ontwikkeling beloven Een Eiigelsohe dokter had eea spoorwegougeluk gekregen dat hem belette zijn praktijk e blijven waarnemen Hij tischte en verkreeg ten slotte vau den rechter aanspraak op een schadevergoeding van ƒ 200 000 De belanghebbcmle spoorwegmaatschappij Sjutwealcra railway Company is tegen die uitspraak iu verzet gekomen eu voerde daarbij de volgende redeneering belangrijke waarden worden aau de Maat schappij toevertrouwd na aangifte tegen een eitratarief Om uu recht op vergoeding voor het verlies tan gewichtige meusehclijke kollis te verkrijgen dient de waarde evenzeer te wordeu aangegeven Dat hier niet geschied zijnde vervalt het recht pp schadeloosstelling Men vermoedt dat d rechter op deze merkwaardige spilsïondigiieid niet gemakkelijk zal ingaap omdat hij zal terugdeinzen voor de consequentie dat hij een beroemd personage alvorens eeu rit met een vigelaiite te maken met eleu voerman vooraf zal behooren uit te makeu hoeveel zija beroemdheid wel waard is Voor een vry tairijk publiek had eergistcrenavond het concert pladis van ilin heer Isid Schuitzicr met nudewcrking van Mij S Inia Kempner en den heer W Hutscheu uyter Dit concert was in vele opzichten schoou te noemen waat id werd het publiek leleu gesleld daar i voortrefl tlijke pianist de heer Joh Sikcmcyer ongealeld waa eea degelgk jeugdig pianist kaam in zijne plaats De heer Schnitiler toonde zich een violist vai groote beguufdheiii met voortreffelijke techniek Wij kunnen hem ouder ik beste violisten rangschikken die zich hier hebben doen hooren Zuiverheid van toon en groote geinakkelijkheid in zware passages kenmerken zijn spel eu is zijne opvatting ook nietj zoo edel als n ij dat hoorden vaa een ander violist die hier optrad a l den heer Petri zijn spel daarentegen veel schitterender Zeer schoon speelde hij de vioolpartij van Schumann s Soaole eu Is solostuki verdient de voordracht van htt Andante en Hondo Capricioso van Saint Saens hel meest geprezen te Mforden Over Alej Kempner kunnen wij kort zijn l dikwijls is haair lof in dit blud verkondigd en de hulde die men haar bracht was altijd welvetdiend Daar zij echter ditmaal minder goed gedisponeerd scheen z u het onbillijk zija eene mindere gunstige beoordeeling te geven met hare liederen echter behaalde zij weder het gewone succes De heer W llutschenrayter had verreweg de vermoeiendste taak Zeer Volüeetbhg oaa iu de SoM van Schumann eu de stukken vau Rits tu toonde j daariu over eeue belangrijke techniek te kunnen be 1 schikken Het scheen echter dat de taak die de heer H op zich genomen had voor zijne physieke krachten te zwaar was want zgue solovoordiuchleu