Goudsche Courant, zondag 18 januari 1880

ZoiHla 18 lanuari N 2402 1880 GOUDSCHE COURANT Nieuws m Advertentieblad voor Gouda en Omstreken stonden terre beneden hetgeen hg in de andere stukken prrstcrrde want waren zijne begclcidiugen zeker en teer muzikaal in de Ballade van Cliopiu en vooral in de Valse Caprice van Kubinstein ontbrak de noodi e Kokerlieid en kon hij niet meer over genoegzame kracht beschikken om tr de in die stukken KOü noodige jyclimax in te brengen Wij hebben deze aannierkingeu niet gemaakt uit zucht lot criliseeren maar omdat wij vermoeden dat de heer H nog weinig in het putdiek is opgetreden en het ons aangenaam zou zgn uls deze regelen hem onder de oogen kwamen daar wij niet tw i telen dat hij gaarue van dezen wenk uota zal nemeu ïeu slotte eeajjanr aanmerkingen De eerste betreftde haastige manier waarop het programma op hetlaatste oogeuMik schijnt te ijn samengesteld Ditbleek onder uudereu hieruit dat Mej Kenipner een zelfde lied zong wat zij dezen zomer alhier op eeu concert der Goudaehe Zangvereeniging hud voorgedragen nu is het wel vaar dat men in kleinere plaatsen op die punten maar niet te lastig moet zijn dochmen ziet zoo gaarne dat optredende solisten hoe hoogzg ook slaan met zorg voor hun publiek vervulii zijn De tweede aanmerking betreft de blijkbare liaist die allee hadden om toch vooral den laatsten treinniet mis te loopen Wij zouden hier niets vanzeggen wanneer niet een iiommer vnn het programmawas overgeslagen omdal het anders te Lut werd Dit maakt natuurlijk geen aangeniimcn indruk en ditzou wanneer deze artislen het voornemen hadden nogeens hier te komen invloed op het bezoek kunnenuitoefenen p JttARKTBERrCH TE N Gouda IS Jan 188U Door de gedeeltelijke stremming der va irt was de omzet van geen beteekeiiis De veemarkt met weinig aanvoer eerste sooit ilng tweede quul traag te verkgopen Vette varkens v in SS a 26 cis varkens geschikt voor Londen an 18 a 22 ets per half kilo magere varkens en bijjgfu Tlug schapen traag verkocht Boter ƒ 1 55 a ƒ 1 80 Burgerlijke Stand Gouda tSEBOBE V 18 Jan BsituaD ouders A W v d uer GrasIT en M Uroere 13 Johannes Autnuius Franciscus Oüders J Ernst en S Stoppelenborg Gerard Lodenijk ouders G Biennenmann en J van Loijpen blizabetli ouders ü de Weger en K vao der Spelt 14 Ane ouder J A Hiet alJ en A Scliouten Tryntje ouders C Fenuet en i Stigler OVERLEDEN 12 Jan J L Zijleman 3 j 6 m 1 3 J W Kool 1 j 8 m C H M Looiuau 3 in Jj Vos hiiair L Mol U j 14 P Breda huisvroun an J Nleowenbuuen 71 j 1 Bron 4 m Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 8 tot 15 Jan 1880 Moordrecht OVEELEDEN J Bakker 4 w F van Egk 3j Qouderak GEBOREN jna ouders G bchonten en P vau Blitcrsw k Stolwijk GEBOREN Pieter Augustus ouders II H Bikker en T J Dronkert Hilltm ondrr W Vi rdooin tu W bpiksu jder Jan ouders J de Ong en K van üam Jobannes ouders J Beumeo en W K Tan Meursr OVERLEDEN C Verwaai 84 J ONUERTROUVtU W isn Wgngaardcn en A M de Gelder L Noomen en H Vlot GEHUWD A Boom en G v d lleuvle C Tieuien n VV Verbnrg Haastrecht GEBOREN Neelije ouders C de Bruyn en A Btnschop Pelroa ouders B van den Sprong eu J Compier OVERLEOEN J G Ooudkade ü m GEHUrtü A de Lange en VV Snellelnan W Verbg eu G VBQ der Vlist Keeuwijk GEBOREN Gerrit ouders H van Spcn en N lin Dim OVERLEDEN J an Dam 2 m G Sluis 63 j Waddinxveen GEBOREN Johanna Manu ouders G Vorens en J 6 Ngnings Gerrit Jan ouders C Moraal en M de Roog Coroelis ouders J tan Vilzi n en N van Teijlingeu Maarten ouders Xoetsiiren J Braat Leendert ouders P van Ureugel en il Mukiidd Alida onderi A van Veen en A van der Winsten Johanna ouders F busloper CD L korteltje OVERLEDEN J Hilgeman 7 ra J Vcibg 82 j gehnitd met A van der Kroef A Groeoeweg 10 d A Oiesbergen 71 j wed A van der Winden J A Wisk 4 m M van Sign 19 j Zevenhuizea GEBOREX Maria Jacob ouders C den Hertogen M J Bo Tennis ouders H de Bruin en K de Groot OVERLEDEN D van Driel 68 j AP VERTENTIÊM V Op den 12 dezer beviel yoorspoedig van eene welgeschapen Dochter M S W ROND KoK j De ondergeteekenden betuigen hunnen dank voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van hunnen Zoon en Broeder P HEKKEMA A E HEKKEMA BiKBEBicHBE H D ÜBBENS H ÜBBENS Hbkkkma Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bjj hel overlijden van den Heer HENDRIK VAN ZANEN betuigen wij onzen oprechten dank J C MULLER M 0 MULLER Haastrecht 15 Jan 1880 Haurebomée liiï i GUI Aan belanghebbenden wordt bij deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 31 JANUARI a s en de Ballotage Lijst aanstaanden ZATERDAG 17 JANUARI gesloten wordt Namens hkt Bestuur Gouda 15 Jan H JAGER Secretarie 1880 COtmL $ALËi Door vertrek naar elders van de tegenwoordige kunnen bjj den Oudergeteekende TWEE COMMENSALEN geplaatst worden H J VAN DER BEN Naaiersstraat 17 Een Juffrouw zag zich gaarne tegen Februari of Maart geplaatst als HUISEOUDSTEI Zij is ook niet ongenegen met kinderen om te gaan de beste getuigen staan haar ten dienste Brieven franco onder No 377 bü den Boekhandelaar A BRINKMAN ie Gouda 1 llIlJlLll met SLAAPVERTREK gevraagd Adres met franco brieven onder Letter R aan het adver tentiebureau van A KOK COM P Boeken Kantoorhandel te Gouda VELOCIPEDE TE KOOP zoo goed als nieuw Engelsch fabricaat Adres onder No 378 aau den Boekhandelpr ABRINKMAN te Gouda UEBAITÏÏS PILLEN bereid volgens het echte recept van DE Wed KUENEN ZOON zijn zeer nuttig tegen otiffesteldheden der maag heilzaam voor de spljsverteriiiff uitmuntend tegen de ffal itcherpte in t bloed en huiduitslag zacht laxerend en slUHinfdrijvend STVü Ct de Doos verkrijgbaar te mU alleen bij L SCDËE Moordt ecfit G H Post Ovdewaier Pr Vree IVoerden F W Sweerman Zevenhnzen A PriDs Sentkuizen W d Baon mccsttr Bleuiotjk S vAU der kraats Bodegraven P Veroloot Ilaaitrechl K Ooflterhng j eo m e bekende ileputs tn aixlerfl plaatscD Men wachte zlcli voor namaaksels I flU Elk doosje h ffelaii ea estemj eld mvt ie handieekemnff vbd de vervadr Iigers Wed KUENEN ZOON Chemüten SocielcU OnsGciioeg cn Bal Maspé op laaiidag Z Februari c k Namens het Bestuue H JAGER Secretaris Gouda 15 Jan 1880 Alhier wordt TE HUUR AANGEBODEN een op de allerbeste stand gelegen Benevens OVERNAME eener GEHEELE INVENTAJIIS Adres met franco brieven onder N 370 aan het Bureau dezer Courant Men vraagt TE HUUR tegen APRIL of MEI eene kleine nette BOVENWONING opgang binnenshnis voorzien vau de noodige gemakken Opgave van STAND en HUUIlPRIJS worden franco ingewacht onder Letter S aan het advertentie bureau van A KOK COMP Boek en Kantoorhandel te Gouda Met FEBRUARI a s WORDT GEVRAAGD eene Dienstbode van goede getuigen voorzien P O boven da 20 jaar op een Dorp nabij Gouda in een gezin met 3 kinderen Adres met franco brieven onder letter C hg B H MAASKANT in de Stoofsteeg te Gouda In een gezin zonder kinderen wordt met 1 Februari gevraagd eene R C LP Jll o den Heer C van Zich te adresseeren bjj BEBKEL Klntaeg Llm uujjjjjj unuuum Uit DE HAND TE KOOP een bluk zeet solide in 1879 niemo gebouwde woningen Brieven franco onder Letter T aan het ad vertentiebureau van A KOK COMP Boeken Kantoorhandel te Gouda gar ALLEEN HET ECHTE Anatticrin Mondwater van Dr J G POPP Hof Tandarts van Z M den Keizer van Oostenrijk in Weenon is het beste geneesmiddel tegen TMDPOT Hevige pijn aan holle tanden gaf mij aauleiding mijne toevlucht tot het hoog geroemde Analherin Mondwalcr van Dr J G POPP KK Hoftandartste Weenen te nemen en na het gebruik van slechtséén flesch was mijne pijn verdwenen waaromik hetzelve aan lijders aan dezelfde kwaal durfaanbevelen Berlijn E M ERDMAN Rent Depots van alleen echte Analhcrin Prrparalen zgn gcvesligd en te ïerkrijgeii te Gouda by L Schenk winkelier op deIloosstraat A 123 te Ilotterdiira bij F E van Santen KollF apoth eu A Sohippereijn Co blnuwo poroeeinwinkel te s llage bij J L F Siiabili Bpolh te Delft bij A J van Kijn en J E Kauwculioven teSchiedam bij C Malta Oz te Leiden bij E Noordijitete Utrecht bij F Alteiia en Kraan te Amsterdam bij F ï Wiudheim Co eu H H Uloth Ct apotheek teOudewater bij ï J van VreumiuRen te Schoonhoven bji A Woltf QOUDA DUUK VAN A BüINKMAM AFIiU UIGI G BÜIKJEMKKSÏEU en WETllOUDEliS nn Couda doeu ie weten dot door den Uaad dier iemeeiile iu ziji e ier aderiuj vau deu 3Ü December I87a is vutgesield de volgende VEROKDENINO houdende Sirnfbepalingeu tegeu het MlSHANDELKNvan OJEHEN Artiktl 1 Het ia verboden lu hel opeubiur eeu dier te mishandelen Art 2 Het is verboden Bij het uinzetlen of voorliwecpeD van een trekof lastdier of van een dier dat als zoodauig gebezigd wordl wreeiUiirJig te werk te gaan Het vervoer door trek of lastdieren of doordieren die als zoodanig gebezigd orilin te doenplaats hebben op voor hen pijuigeude of kwellende wijs Door iliertn een bovenmatigen last te doentrekken of dragen Bij het drijven laden en lossen van aliclitveeof andere dieren kennelijk wreedaardig te werkte gaan Dieren te vervoeren op eeiw voor hen pijuigeudeof kwellende wijze Art 3 Voor looverre daartegen bij geene wet algemeeufu maatregel van iuwendig bestuur of provinciale Verordening is voorzici wonlcu de overtrc dingen dizer verordening gestr ift met gcvnugeuisslraf van een tot drie dugm en geldbjele van drie tot vijfentwintig gulden te zumeu of afzonderlyk Bij overtreding der bepaling van No 2 en 3 van srI 2 wordt de voerm in uf geleiiier gestraft yatlgetleU door Jen Raad der Gemeentt Gouda iu zijne Vergadering va de 30 üerember ÏA it De Secretaris De VooreitUf BttOÜWKK Van BKIlOEy IJZKNDOORN Zijnde deze Verordening naii de Gedeputeerde Staten van Zuid HolUnd volgens hun bericht van den 9 Jauanri 1880 iu arsehrift mtde edceld En is hiervan arkondigiiig geschied waar het behoort den 16 Januari 188U Burgemeester eu Wethouders voornoemd De Secretaris Di Burgemei ster BllOlWKR Van BEaGEN IJZENDOORN BUIT ENL AND Itulteiilaiiilscli Overzli lil Na afloop van de benoeming der lecrctarissen en questoreu der Kamer hield de heer Gambctta Donderdag eene korte toespraak waariu hy zijn dank aan de Kamer betuigde voor zijne verkiezing als voorzitler en haar de verzekering gaf van lyue toLwgdiiig eu onpartijdigheid De heer Braudry d Asaon vroeg verlof de Regeering te iLterpelteereu over het ontslag der burgemeesters in de Vendee wegens bet bijwonen van legitimlstlgche feestmalen De Kamer besloot deze zaak onmiddellyk in behandeling te nemen De heer Lrpère voerde daarop het woord ter beuntivoording vau den heer Baudry d Asson Hg verdedigde het recht der Uegeering om ambtenaren te ontslaan die zich verklaren tegen het bestuur welks gevolmachtigden zg zijn Eeu motie om tot ile eenvoudige orde van den dag over te gaan werd met 367 tegen 86 steininiu aangenomen Op den heer Baudry d Asson werd de oensijurtoegepast nadat hg tweemaal tot de orde was geroepen Het eerste nummer van het iiieuwo dagblad Justice door Clémenoeau opgericht zuu gisteren verschijnen Dit orgaan zal het oude democratische programma hetwelk alle republikiinen tot 1878 hadden aangenomen doch thans verlaten is in bescherming nemen Deu president Grévy wordt verweten dat hg zijne verplichtingen als hoofd van den Staat miskent eo de optreding van Gambctta iu zijne plaats aanbevoleu Iu de Fronsche Academie heeft de iuatullatie van den heer Tnine plaats gehad Men bericht uit Madrid Hit k ibinit Canovas del Castillo toont eeiiige geneigdheid om aan de CnWanschc afgevaardigden eu senatoren eene kleine w igiug der tarieven eu scheepvaarlweiteu toe te st ten ei ide hen over te halen aan de stemming over de begrooting 187S 80 en over het wetsontwerp tot afschaffing der slavernij deel te nemen Meu beschouwt dit als eeu gevolg vau deu onhoudbaren toestand waarin de regeering tegenover de oppositie verkeert Xiinnier is het nog in de Bpaausche Cortes voorgekomen dm alle fiactiëd der oppositie zich zoozeer aauetnsloten als thans zelfs niet onder N irvaez De Spaansche liberalen gelooven d it do eentge oplossing der crisis u bestaan in de outbiiK ing vau de tegeuuooiwge Cortes door een Kabinet ondiir voorzitting pn den heer Sagasta en ondersteund door de liberalen die aan het herstel van het tegenwoordig gezag hebben deelgenomen De maarschalk Martinez C iinpos heeft aan dLu heer Sigasta te kennen gegeven dat hij eu de generaals een liberale staatkunde in de kolomen en lil Spanje zouden ondersteunen De Spaausche liberalen verklaren dat tiob geen gunstiger gelegenheid kan voordoen om getuigenis af te leggen vau de oprechtheid der Sagasta partij op een oogeiiblik dat slechts eene wijziging der st iatkuiide de opwinding in de koloniën kan doen bedaren en de p irtijen iu het moederland kau doen afzien van eene ooihouHiug welke in Spinje steeds de voorbode van meer radicale tnaatèegelen is De vrienden der regeering beweren iniegendeel dat de heer Canovas del Castillo deu ko ing zal verzoeken om of de ontbinding van heï tegenwoordig kabinet goed te keureu of tot atrlnge maatregelen te beshiiten als bijv om il itie van lulre telels in het parlement vervallen te verklaren ten gevolge hilrer onthouding sedert 10 Dec Mocht daartoe worden besloten dan zon de oppositie verklaren geen deel aan de verkiezingen te willen nemen overtuigd dat de Uegeering van hareu invloed op de veikiexiugen zal gebruik maken zooids in de laatste vijftig jaren steeds het geval was behalve toen de maarschalk Cainpos als aiiuister prcsident fungeerde Deze bleef volkomen onzgdig en het gevolg daarvan was de terugkeer van de tegenwoordige meerderheid onder deu heer C anovas del Castillo welke de vrghnudelsstaatkuude van den maarschalk en zijne plannen tot vrgverklariug der slaven verijdelde Italiaausohe ministers hebben in de laatste jaren niet veel afwisseling in de binnenlandsche politiek Gemaalbelasting en kiesrecht blijven de voornaamste punten op hunne agenda In de laatste ministerraad kwam de afsch ifliug der gcmaalbelastiiig wederom ter sprake Men weet dat deze nog steeds zweeft tusschen de kamer die het ontwerp aaunam eu dra seuaat welks tiuancieele commissie adviseert om nimmer de afschafting aan te nemeu tenzij de regee ing tegelijkertijd een aannemelijk equivalent voorstelt De regeering heeft thans besloten zich te houden aan de beslissing der kamer en te trachten tegen den zin der tioaucieele con missie iu den senaat het ontwerp door te zetten Zij schijnt dus nog over geen aaunemelgk equivalent te kunnen beschikken Men bericht uit Berlijn dat de lage pr jzeu vanlevensbehoeften van verschillenden aard op de Dultseheoorlogsbegrooiing een overschot van acht millioeumark hebben doen ontstaan Dit bespaarde geld isbestemd om aanstonds besteed te worden voor deuitvoering van hervurmingiu in den krijgsdienst Er zgn nog heel wat veranderingen ophnnileu dieveel geld moeten kosten Gebeuren zullen ze alleen zijn de twelingelichten het er niet over eensof de regeering er geld voor zal vragen aan deurijksdag vóór ze tot stand zgn gebracht of eerstdaarna Het laatste is wel het gemakkelijkste voorde regeering £ r heerscht iu de Transvaal steeds veel agitatie die natuurlijk niet verminderd is door de gevangenneming vau de heeren Bok Pretorius en Kruger Deze aanhoudingen bewifzeu meer dan veel woorden het zouden kunuen doeu dat de Engelsche regeering vast besloten is om de Transvaal te behoudea en ieder verzet van de Boeren met geweld te keeren lu het parlement is daarover g eu discussie te duchten Eeu der hoofden van de oppositie de welbekende heer Porater heeft in eeu brief aan dedagblatlen de haiide iugen van sir Barlle Frère envau sir Garnet Wolseley volkomen goedgekeurd Hijnoemt het eene dwaling om aU men van de Transvaal spreekt te deuken aan de handvol Boeren vanHollandschen stain die er wouea en niet veeleeraan de 27 5 000 negers die de hoofdbevülking uitmaken terwijl de blanken slechts een tiende deel derbevolking vormen De negers zijn thans volgens deredeneering van den heer Forsler ontegenzeggelijk deondi rd iiien der keizerin vau het Brilsche rijk ende Brilsche autoriteilen maeten voor hen zorgen enhen beschermen tegen de Boeren die de toepassinghunner eigen politieke denkbeelden wenschen welkeom gematigd te spreken allerminst overeenstemmenmet onze de Engelsche begrippen van recht eiimeiischtUjkhiid Villus He heer Forstcr Die woorden recht ea meuachelijkheid doen al wat dienst in verschillenden zin De Eiigelschen moesten toch weten dat het koloniseeren uiet altgd gep lard kan gaan met groote zachtheid jegens de oorspronkelijke bewoners des lands Zij kuiineu d iarv iu in hunne eigen geschiedenis menig voorbeeld vinden Kolonisatie is een strgd welks naaste doel eigen voordeel moge wezen maar welks gevolg toch steeds is verbreiding der beschaviiig en vermeerdering der bronnen van bestaan voor de m iischheid Dien strijd hebben onze stsmgenooten de Transvalere op dezelfde wijze gevoerd als de Eugelschen en zoovele andere volken ëq nu gaat het allermin van de Engelschen op om begiuselen van recht en humaniteit tegenover het beginsel van kolonisatie te stellen Op welken grond iclitcr zg verdedigd moge worden de annexatie der Transvaal zal een feit blijven een gevolg van het recht viiu den sterkste E ii der eilandjes van de Engelsche Antillen St Kilts of St Chris olfel is op i dezer door eene verschrikkelijke overstruoiniug geteisterd Hel eiland telt niet veel meer dan 2 i 000 bewoners meeren deels kleurlingen Vele menschen zijn verdronken eu aanzienlijke schade is aangericht Bekend ts dat zulke onheilen op deze eilanden niet tot de zeldzaarabedeu behooren Ir 1722 werd bijna het gcheele eiland door een orkaau verwoest De buileugewone vruchlba irhcid van dezen vulkanischeu bodem noopt eohter deze steeds dreigende gevaren te trotseeren BINNENLAND GOUDA 17 Janu iri 1880 Oniler goedkeuring van i M den Koning is de hoofdcommissie voor de onder de hooge bescherming van HH MM den Koning en de Koningin staande verluling van voorwerpeu van kunst en smaak ten behoeve van de noodlijdenden door deu wa ersuood van ISMÜ te houden in de Gothisohe zaal in den Haag thans samengesteld Heeds is Je koiiinklgke vergunning voor de te houden verloting verleend Uit Moordrecht schruft men ons De uitvoering die in de vorige week door de afdeeliug Uiterlijke V elsprekendheid van Moordrecht s Mauueukoor ten voordeele van de armen te Moordrecht en Gouderuk is gegeven is met den besten uitslag bekroond geworden De zuivere opbrengst hoeft ƒ 270 bedragen De opvoering van drie blijspelen afgewisseld door muziek en zang van de heeren van Helden Visser en van Begnen te Gouda leverde eeu aangenaineii avond op De toevloed van belaugslellenden was buitengewoon groot en de inteekening getuigde van groote ingenomenheid met bet liefdadig docl Door den Kcrkeraad der Hervormde gemeente te Zevenhuizen is tot predikant beroepen Ds Welter to Bunnik prov Utrecht