Goudsche Courant, zondag 8 februari 1880

v Jot efoe Wte vnn 2 guMen of jjev von 1 do wp i iis ill sij i winkel le Hlciswijk voorhiiuilen hebbt ii vail ecu oiififijlite blikken mnat C V d W koopnuiu in vleesch wonende te BliM wijk lot vijf boflfii van 3 gulden of gev van 1 lag oor iidtre boete negens in zijn winkel le Bleiswgk voorhanden he ben van twee ijzeren eo drie koperen gewichten allen ougeijkt A H küi pinan in kalk woiiemle te Bleiswgk tot dne borlui van 2 gulden of gev viin 1 dag voor itdire bocle wegens lu zijn magazijn te Bleis wijk voorhanden htbbtn uu drie ongeijkte ijzeren maten J O winkelier wonende te Zevenhuizen tot eeue boete vau 2 gulden 60 cents of gev van 1 dag wegens in zijn winkel te Zeienhuizen voorhanden hebben vau een meter voorzien vau hit ufkeuringsmerk De in beslag genomen raaten en gewichten lijn Tirbeurü virklaard ONTSLAGEN van KECHTSVEIIVOLGING B H koopman lu kalk wonende le Waddinxveen van de aanklacht iu iju magazijn te Waddinxveen voorhanden te hebbeu gehad Iwee houten strijkstokken Het is niet gebleken dat de strijkstokken bij bepaalde maten voor drooge waren behoorden Zondag 8 Februari N 2411 1S80 GOÜDSCHE COU Nieuws en Adverleiiliehlad vöor Cöuda en Onislrciien Uii deze Courant b elioort een Uvoessel 1 ramp is Wat zullen zoovelen dieJieek tranen MARKTBËRICHTBIM Gouda 5 Febr 188Ü Door de streinming der vaart was de omzet van gieii Usteekenis De veemarkt met weinig aanvoer de beste soorten tengingen vlug van de hand inferieure soorten traag te verkoopcn seliapeu ir iag magere varkens vlug varkens voor Londen van 18 a 23 ets per half kilo Boter ƒ 1 70 a ƒ 2 Burgerlijke Stand Oouda GEBOKEV 8 Feb Maria audirs T Gravrnaleijii en U itusber eii 3 Xls iua V illiiiniiH oudirs P Repiiruii B A Tuguenburg Muij WijnsnJ Coriiiln ouders W l au ieriu r en 4 vau Santé 4 Gijabirtn ouders P vnii dtn B r en L A van Oosten Pieter ouders i vau Erkel tn J Nabbeu Hoiberdina ouders F baas en M de Juiiu OVtKI EDbN 2 Feb J van Nus 1 j 5 iii A W van Baslm buisvr van T Spoor 38 j 3 C Ueminiuk 4m HA Willemse 8 m J tau Eijk lOi OEHUflrD Fib J Uroire en M M Kluik M Schooiidt rwuerd en J P Verbaar fiurgerlyke Staud van onderstaande gemeeuteu vin 23 Jan tot 5 Febr 1880 V Moordreoht GEItOKENt i baflna ouders C van dtr Kuij en ö an OVJ KLtUËiN tl de Juug Sa j Oouderak GEHOKKNi JiDiu ouders F Kasbergen in G ir Jo orneliB ouders P Spruit en A Nobel Corutlia J A koUQiaus CU C au der J iiiden OVEllll DKN A van dir Vhst 10 m G£liUWDj C Pols en N Pols Vliet ouders Stolwijk GEBOKEN Pieter ouders P Both en A l ik aders A NieuwLind en E aa St ni Uijuaiid J P Huiikwip en k u Uaui OVERLtDEN J Kool 66 j A llotli 55 j Buitelaau 47 J Haastrecht GEDOKEN Cornelia ouders D Vergeer en G OViKLEUhN M Budra 1 j W Iluuuik 2 m WORDT GEVRAAGD EEN BUEQEHON ELINB ter opleiding in een BROOD en BESCHUITBAKKERLJ Adreg ojnder letter N bij den Boekhandelaar H C EDAÜW Je alhier Juha ouder ADVERTENTIËM Uetrouwd sBs A KOOT A Mz M met II C D C RAPPÜS i London Wett 1 Februari fji IMeein l ola s v p Meer dan volmaakt Handleiding gratis 756sten GETUIGSCHRIFT Mr Met de honderde bewijzen van dongdzaamheid uwer prepar iten zoo wil ik en mag u mijne bekentenis er bjj voegen Uw ontwikkeling balsem heeft myn hoofdhaar volkomen doen hergroeien alzoo schaarik mij bij uwe vereerders Dordrecht get H van DEE en 15 Sept 1879 C NEENKEMPEBS Uitval van Haar Roos of Schilfers dun Haar Kale Plekken Pijn inde schedelhuid Haarof Baardworm vroegtijdig Grijs worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door den HaarÖnt Wikkelingsbalsem Binnen korten tp verkrijgt de behaarde huid haor vorige groeikracht weder ƒ 2 de flacon Franco aanvraag tegen postwissel postzegels of rembours bij THEOPHILE Haarkundige geen kapper Prederiksplein No 32 hoek Falckstraat Amsterdam NB Br bestaan geen Depots onthoud dit goed Berallen van een Zoon G J I5ELLAART KoRTENOBVEB Gouda 3 Februari 1880 Te Deventer overleed op den 3den Februari onze Behuwdzuster Mevrouw A C W£HNINK geboren Weekink W C WERNINK Jb E P W M WERNINK VAN Laiceeveld Blamken Heden overleed te De t voorzien van de Heilige Saciameuten on e geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mej de Wed A KüNLXCKS in den ouderdom van 72 jaren W KONLNCKS M KÜNIiNGKSGouda 3 Febr 1880 van der Vlist Jieniye en alijemeetie kennisgeving Voor de vtJe bevvijzeB van deelneming ondervonden bij het overlijden van ons Kindje betuigen wij ou eii dank A C C VERZIJL E J VERZIJL Jaspkes Tet MEI te RüUR EEN WINKELHÜIS MET TUIN op een der beste standen van Gouda geschikt voor alle affaires Te bevragen met franco brieven onder de lettel s W W ter Boekdrukkerij van H GOORISSEN aldaar WIiXRELHüTs TERSTOND GEVRAAGD EEN Adres onder No 389 aan het Bureau dezer Courant i SLIJ M en MAAGPILLKN SCHREÜDER S PILLEN zijn M A AGVERSTERKEND zacht LAXEREND bijzonder goed tegen SLIJM en bevorderen de SPIJS I VüHTmEHINö 32 Ct per doos verkrijgbaar te GOUDA alleen bij L 8CH1SNK I mijmijk S v rf Kraats Slolwljt Wed Zijderlaan j tJamIrecli K Oosti tVni Zmtiiuizen A Prins Mooii rec dd H Post u de kkrnde di pols Mcu HiulKe 7 ieb io r udniaakgel I J Jilk düo jH is KewikkelÜ In een hillef met de imaillteekeililiu van den vtrni inliKcr J J Schreuder Apuihtker wordt tegen 1 MEI a s TH HUUR g vraagd op een der goede standen te dtóer stede Brieven franco met opgave van Huurprjjg en Stand onder No 387 aan het Bureau dezer Courant TE HUUR BEN GEMEUBILEERDE imimimmm in de Wijdstraat Adrea onder No 390 aan het Bureau dezer Courant GEVRAAGD een Fatsoenlijk Door meer dan 10000 attesten van mannen van het vak en genezen personen uit alle standen o a door hare doorluchtigheid Mevrouw de Gravin zu Sayn Wittgenstein in Berlebnrg Westphalen Zi n doorluchtigheid Jrnaf zu LeiningenBilligheim in Ambt Moabacli Baden P C Hoolboom Oud Lt Kolonel der O I Kavallerie te Kampen W J A Vis8 r OudLt Kolonel te IJselmuideubjj Kampen Armai d Ranniger Keizeri Duitsche Consul te Oskorne Queensland Dr C Rü8t Saniteitsraad iuGrabow Mecklenburg Dr C A Griife in Chemnits wordt de llljnlntidsrhe DntlvenJiorathonii allen hoest borst en loiiglji ler dringend aanbevolen als een steker werkend geneesmiddel Verkrijgbaar in flacons a fl 2 fl1 en 05 Cent te Te Gouda hg F Hi A Wolflf Boskoop by J van Bergen Haastrecht bfl J D den Hartog Oudewatei bij F Jonker Ideuburg omstreeks 18 jaar genegen met Kinderen om te ffnan en huiswerk te verrichten Adres in persoon Crabethstraat 259 WERKSTER GEVRAAGD voor tivee halve dagen per week Adres aan den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER J alhier Gevraagd BENE NETTE van de P G voor een en een halve dag per week Donderdag een heele en Zaterdag een halve dag Brieven franco ouder No 380 aan het Bureau dezer Courant Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE mmii um of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of 8t Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderijjk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk cii Wouter Crabcth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht rijs 80 Centen UiiiverseelZuiveringszout Het echte algemeen gunstijr bekendeÜNIVERSEEI XUIVERINGSZOUT een zekermiddel tegen maagkwalen zuur braking fiartwafpi enz is thans echt verkrijgbaar in 1 4 pakjes a 15 Cent 1 2 pakjes a 277 Cent enheele pakjes a 50 Cent te Gouda hy J H BOERS Apotheker en te Soikoop bn A J VAN TWOUT GouriA Deuk vak A Brinkman i e isgevi g INRICHTINGEN WELKE KEVAAR SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEIIOOR AICEV BIJBGEMEESTER eo WEflIOUDERi d r gemeente Gouda Ucli op artt 6 eo 7 der wet vao den 2n Juiiij 1875 Slaaliblad No 9 5 Breugeu ter algemeene ken nil dat op de Secretarie ter vi ie zgn Reiend de venoeken met bijlaifeu 1 V n J P Daalman om vlIrgunmnK tot hel plastseo vao een tweeden Stoomketel in zijue Kleeilir bicekerg gclegeu aan deu Fluweelen Singel wijk R Nu 523 kadiuter Siotie A No 1633 a V iu G v n Geut om vergonning tot bet plaataeu van een Stoorawerktuig in iijne Kuirdcrij van ruw kat leii in het peroeel aaii den Wiiilenlijk wijk Q No U8 kad uter Seeiie A No 1802 3 Vau C Knaap k Zoon om vergunning tot het plaatsen viiii een Stoomwerktuig ia hunne Ijcerlooijrrij gril gen uan den Baam wgk J No 99 kad uler Sectni 1 No 1 06 i Van A N van Leeuiffn om ïi rgunuiiig tol het opriohleii van leiie Broodbakkerg lu hel pirocel aan het Vcerstal wgk B No 138 kadaster Siclic T No 1787 Dat op Zalenlag den 21 Februari 1880 de namiddag tea 1 ure op het Baadhui gelegenheid ia briwaren legen de gevraagde vergUBiiIngui in te brengen fu dal gedurende drie dageu vóór dien dag op de Sicrelarie der gcnieenle van de ter lake ingekomen chririuren kiu worden kennis geoonieu Ootul den 7a PebrinrQ 18 80 Burgemedter en Wethouder voornoemd VAN BERGEN IJZEN IXX UN De Secretaris BROUWER fn ONTWAPENING ü Is er een zaak wanrover allen eenstemmig het is zetter over de groote nadeeien HoQr de taande le iri en den gewapenden Trede aan Europa toegebracht Millioenen irorden jaarlijks verkwist aan vestingwerlten n kanonnen aan pantserschepen en krggs Voorraad duizenden bij duizenden manschappen orden jaarlijks aan den landbouw of de ngverheid onttrokken om hun leven te slijten ia onnutlieu arbeid of wat nog erger is in luiheid Zyn de uitgaven die legers en vloten vorderen hoogst aanzienlijk nog grooter ia het kapitwtl dat verloren gaat door het verblijf in kazernen waar niets geproduceerd veel verbruikt wordt iemand die dien toestand niet betreurt nieii nd die verandering niet noodzakelijk acht wenschti en doen zijn echter door een diepe schijnbaar ondempbare klove gescheiden irfen zon gaarne den toestand veranderen maar de middelen om daartoe te geraken ontbreken Ontwapening van allen klinkt zeker zeer schoon het zou het afdoende middel z n maar dat middel is helaas niet toe te passen Integendeel men versterkt de legers men heeft steeds meer geld noodig ééne mogendheid gaat voor en de udere volgen Frankryk verbetert zijn strijdIbachten en dat geeft Duitschland aanleiding om meerdere manschappen aan de productie te onttrekken en de reeds zoo talrijke krijgsmacht nog te versterken Zou die vermeerdering waarlijk de sympathie van het Duitsche volk hebben zouden waarlijk de volken zoo verzot zyn op den krijgsroem als de oude veldmaarschalk Moltke onlangs in een schrijven aan een eenvoudig werkman beweerde Zouden waarlijk de vorsten en regeeringen slechts toegeven aan do wenschen der volken die nog niet oveituigd zjjn dat een oorlog hoe gelukkig ook gevoerd een nationale geic ireid hebben over het Ipt hunner lievelingen wef gezegd hebben dese woorden van denouden krygSman lezende Zal de moeder dieharen zoon de vrouw dia haar echtgenoot betreurt met d z9 woorden instemmen V Zal dalandman die zgn oogit dê huisvader die zj ibezittingen höett zien vernielen e i t lauwernood met de zijnen aan dan dood oiitsnajit ii den oorlog niet vloeken ah een mensehonteerenden gruwel zal bij hen en zoovelen meereenigen twijfel bestaan oQtrent het rarap ili evau den oorlog Waarl het besef dat iedere I oorlog een nationale ramp is behoelt bj hetvolk niet gewekt te worden daarvan is iodtr overtuigd al heeft hg den oorlog met lu zijuVnaaste omgeving zien woeden Hoe weinige oorlogen lijn gevoerd op verdoekder volken hoevelen zg voortgekomen uit dekabinetten der vorsten l Niet de volken beho ven de oorlogen als nationale rampen te lecren beschouwen de regeeringen moeten da r an overtuigd worden zij moeten leeren beseffen dat de verantwooidelijkheid groot is dis Zg op zich laden door de ucht tift oorlogvoefen bij de volken aan te wakkeren door een valsch eergevoel op te wekken en door zoaveet meer wat het gezond verstand des volk op eu dwaalspoor brengt Krachtig worden de oorlogs uitgaven door de volken bestreden de kabinetten stellen die voor en kunstmiddelen worden niet ontzien om zete doen goe ÉUTen Om een paar regementen voetvolk racer te kunnen onderhouden zon men naar Canossa gaan Alleen een betere zedelgke eu godsdienstige opvoeding der volken zal hen het oorlogen mU Ken ramp doen beschouwen schreef de l uitiche veldmaarschalk Wij mogen dus verwachten dat hjj alles zal doen wat in hem is oiu de opvoeding van zijn volk te verbeteren Dat op dat ge ied nog zeer veel te doen is zal wet niemand ontkennen het minst zij die geroepen ziJn tot de opvoeding der volken Huisgezin kerk en staat moeten daartoe samenwerken Voldoen zü ieder op zichzelf aan hun verplichtingen Hoe zal de vrouw gebrekkig ontwikkeld haar kinderen een goede opvoeding geven vooral als zg den tijd daartoe noodig nog moet besteden om iets te verdienen om te helpen vojrzien iu de stutfelyku behoeften van dut gezin Hoe zal de kerk in zichzelf verdeeld voor de opvoeding des volks kunnen zorgen Achttien eeuwen is de leer der liefde gepredikt en hoevele slagvelden hebbeu gerookt van het bloed der slachtoffers hoe weinig in bed heeft die prediking nog geliad En de staat Gaat men na hoeveel moeite het kost om het lager onderwijs in ceiiigsiins voldoenden staat te biengen dan zal men zich zeker niet verwonderen dat van den staat weinig te hopen is zoo lang de gelden door de burgers opgebracht hooidzakelijk besteed moeten worden om de defensie in orde te houden of om de renten van schulden te betalen wegens vro gere oorlogen aangegaan Waarlgk moet eerst de zedelijke en godsdienstige ontwikkeling der volken verbeterd worden dan zullen wij nog lang op de zoo gewenschte ontwapening moeten wachten want juist de gewapende vrede is het grootste beletsel tegen een gezonde ontwikkeling des volks Gaan de regeeringen voor leeren deze de volken inzien dat het oorlog voeren een mcnschonteerende gruwel is dan zal van zelf het geld verkwisten ophouden en nien zal meer zorg kunnen wjjden aan de opvoeding des volks fa den edelen zin des woords men zal gelegenheid hebben om niet langer kanonnen voor menschen te vormen Oorziak en gevolg zijn door den ouden krijgsman verwisseld Verbeteiing moet uit de hoogere kringen der maat cliappij komen dankbaar zal door do vol en alles worden ontvangen wat kan strekken om aaii den tegeiiwoordigen toestand een einde te niakin Amerika besteelt schatten aan het onderwij simmen die in Enropa terecht verba ing verwekke i worden daar besteed om de volksopvoeJnm te bevorderen de begiootingen van onderwijs d lar wedijveren met de begrooti ngen voiir oorlog en marine aan deze zijde van den Oceaan terwijl de oorlogsbegrooting der groote republiek aan de verdedigers van den gewapenden vrede bespottelijk voorkomt Oiitwa iening hoedikwi Uis reeds die wensch geuit Zal het nog lang vruchteloos zijn Zullen de vrinden van den vrede nog lang als dwazen worden aangezien zal nog meermalen versterking der kuj isniacht als het eenige middel tot be ud v m d n ai tneenen vrede verdedigl worJen Het aritwoord van vaa Moltke geeft ons weinig h op dat in de eerste tijden de toestand zal verbeteren ZjoKiug toch de minnen van invloed zoo verblind zijn dat zij alleen veibeteriii4 verwachten van devolksontwikkeling dan is het einde niet ta zien omdat juist de leger Uitgaten het grootste struikelblok zijn fe fen do vevbetenng van het volksonderwgs de grondslag van alle ontwikkeling Moge men daarvan meer en meer overtuigd worden zijn de groote mogendheden niet in staat om het voorbeeld tot ontwapening te ge en de kleinere wachten zich althans om te willen wedijveren in de vernieenlering van uitgaven voor de defensie die voor hen niet anders dan naJeelig kan zijn Liever geven zij het voorbeel L om de u t 5aven voor de defensie tot een ininilhuiiicijfer te bren en misschien dat dit dan idoor de groute zal gevolgd wordin vooral als de overtuiging meer en meer veld heelt gewonnen dat die lasten op den duur door geen volk meer kunnen gedragen worden Kon Nederland hierin voorgaan het zou zich in geheel Europa een schooneu naam verwerven L BUITErNfLAND Iliiitciilandscli Overzicht De h er Droci ciQ ituftt tier linkerzijde is bij lie tW Cile ïffkiKZiiiif huiotrail tot Fraiisch seiiatur vour Int l eri met HO t tjcn 1J2 stem iicn De Pt uisi clie Liuddaj Zttie de bthnruttlin mn ie Bpoorwttroiitwtrpca ourt eu het bleek opnieuw dal de froole meffdi i hiiii op de h ii d is dif Rfgeeriug lïq e btliHiideliii d r bcgruotiiij voor eerediensl hield tic heer Wiiidthurst centrum eeue rede nraariu liij vtrklaiiide levredcu te ztju niet de vtrvnugiug vau liu luinialer van eertdieust en Kiju oiiderstHalsSccrelniis Hij verliinüïte dut volkomen zuu kbroken wordt n met de bpKi 3t len wtlke tot dusver in de kerkelijke en schoültjUaestieu worden gevul td De jniuistif vau etrediei st antwoordde dat hij hooj iiehunf kotstfrde vour de Katholieke kerk eu de bestaat de gtschdleu betreurde Hud de lVji eennff rich verplicht pjezien om de wetten vnn den staat tegen de niinvnllen ter kerk te beschermen zij had echltr nimmir de hoop opgegeven om den vred hersteld te zien en de betere uitzichten om tot een 4 schikking te komen wiiren door haar met iffnoepeii waiirgcnomen De minister zaa vauM erdtre niedcdcilmgeu over dit onderwerp af Hij betoogde dut tue schikking sUclils op deu grondslag van d Prui ische liindswetgc iiig kaï plants hebbtn eii dal