Goudsche Courant, zondag 22 februari 1880

Sflclctclt ONS GFA OEfiE Zaal KUNSTMIN IMeuwe itotterdamscbe Schouwbiirs vereenigiii onder het Bestuur van Le Gras van ZuIJlen Haspels W0ENSDAG 5 l ruari 1880 Roofvogels Drama in 8 Tafreelen door H G Roodhuyzen Mise en Scène van den Regisseur A J Le Gras Aanvang ten half Acht ure PRIJZEN DUB PLAATSEN Eerste Rang voor HH Leden hunne Dames en Kinderen ƒ O bO per persoon De loting der te bespreken plaatsen voorHH Leden zal plaats hebben op Diusdacr 24 Februari 1880 des avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 Cents vour elke plaats UtT HH Leden wordt herinnerd dat alleen des Dinsdagsavondt nog Entréekaarten tegen 0 90 te verkrijgen zijn Voor deze Voorstelling zijn tevens geldig de Abonnements Kaarten n 1 6 van het seizoen 1879 80 Alleen HH Leden der Sociëteit kunnen loten voor die HH Leden welke persoonljjk verhinderd zijn mÊRLAisCfl PROTESTAi TE BOXD Afd GOUDA en Omstreken Buitengewone Vergadering met DAMES in het locaal Nut en Vishaak op de Oosthaveu alhier MAANDAG 23 FEBRUARI 1880 des avonds te 7 3 ure waarin D A W 7A1T WUE Hervormd Predikant te Krimpen a d IJael zich voorstelt te spreken over het onderwerp De Wonderverhalen aangaande Je us gtf VRIJE TOEGANG voor de Leden met Twee Huisgenooten ENTREE voor Niet Leden 0 50 per persoon Namens het Bestuur der Afdeeling Cs THIM S ecretaru Woensdag 25 Februari 1880 N 2418 GOUDSCHE COURANT Nieüws CD Adverlenlieblad voor Gouda en Onislreken Openbare Verkoopingf TE GOUDA op MAANDAG 8 MAART 1880 des voormiddags ten elf ure in het KofBjhuis toB HabMOMt aan de Markt van de navolgende Onroerende Goederen te Gouda als Een HUIS ERF en TUIN met een afeonderljjke Keuken met Zolder aan de Turfmarkt wijk H No 40 zgnde in het Huis twee Beneden nedenen eene Bovenkamer mime Zolder en goede Kelder Te aanvaarden 15 Juny 1880 Een HUIS ER en TUIN aan de Wachterstraat wjjk P No 169 zynde in het Hais 4 Kamers Zolder Keuken en Bergplaats Te aanvaarden 1 Mei 1880 Een HUIS en BRF tob den Turfsingel wp P 159 Zeven HUIZEN en ERVEN aan den Raam wjjk O Nrs 59 62 79 80 81 192 en 385 Een HUIS en SRF in de Keizerstraat wp K No 195 Twee HUIZEN en ERVEN in de Komgnsteeg wijk K Nr 49 en 54 Twee HUIZEN en ERVEN in de Lange Dwarsstraat wyk H Nr 126 en 126a Eeu HUIS en ERF aan bet Lommertswatertje wijk G Nr 98 Een HUIS en ERF aan de Spieringstraat wflk F Nr 22 Eu twee HUIZEN en ERVEN op een erfi achter den Groeneweg wijk L Nr 132 en 133 Nadere inlichtingen zjju te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda UITVERKOOP Alle Goederen bestaande in HOEDEN LINTEN LOEMEN VEEREN enz enz worden steeds uitverkocht ver beneden Fabriekspr ijlten Korlc Groene ndaal Wijk 1197 Voor een Fatsoenlijk MEISJE P G 17 jaar WOEDT PLAATSING GEVRAAGD om opgeleid te worden tot TWEEDE MEID of in een Winkel en behulpzaam te zjjn in het Huishouden Er zal meer gelet worden op goede behandeling dan wel op groot Salaris Franco brieven onder No 403 aan het Hureuu dezer Courant Advertentiën in alle Binnen en Suitenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda 11111 Eén afschrift is voldoende Bff mm UITVERKOOP van GOUDEM en ZILVEREN HOROLOGIËN tegen Fabrieksprijzen Korte Grocncndaal Wijkl 197 JJ KIEBERT MARKT GOUDA maakt bekend dat zjjn Atelier VAN AF B E m DAGELIJKS geopend is van 9 3 uur tot het VERVAARDIGEN van Salon Kabinet Albumen EMAILLE PORTRETTEN Zeer fljne VERGROOTINGEN naar de laatsie vinding Gevraagd tegen MEI a s eene DIEi STBODE P G Adres franco brieven onder letters O H bfl den Boekhandelaar P van OUDSHOORN Kleiweg te Gouda HOOSDUITSCHE EN FMm OFEBi Alle INGEZETENEN uit Gouda en Omstreken die in het aanstaand wintersaizoen te Botterdam zouden willen bijwonen eenige Duttsche of Fransehe Opêravoorstéllingen wanneer zij na afloop per EXPRES TREIN van JSofc terdam naar Gouda stoppende aan de Tusschen Stationa kunnen terugkeeren worden bij deze beleefd doch dringend yerzocht a s MAANDAGAVOND te uur precies in de Bovenzaal der Sociëteit DE Reünie te willen bijeenkomen ten einde zeer belangrijke meêdeélingen dienaangaande te vernemen en de Terwezenlijking van dien wensch te helpen bevorderen EENIGE BELANGSTELLENDEN Gouda 20 Februari 1880 mm BORDEAUX EN iNBERE WIJNËJT Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N by M PESTERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEADXWUN van f 20 er Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflessohen cwart en half ankers Prijscouranten worden gratis en franko TerEondaQ Alles wordt franke t huis geleverd PUIKE GOEDBLIJVENDE BOTER in Vaatjes van 20 en 10 Kilogram netto tegen een Gvlden de K Q A contant t bekomen bg P VLASVELD Wijdstraat TE HUUR tegen 1 Mei e k voor em Klein Gezin EEN NETTE WONING MET TÏÏIÏÏ waarin Drie Kamers Keukeu met pomp Zolder vele Ka ten en andere gemakken taande op den Fluweelen Singel met uitzicht op het plantsoen Franco brieven onder No 404 bjj den Uitgever dezer Conrsnt MAANDAG a s wederom te bekomen versche Zeeuwsche Mosselen in bet Haaosche Koffiehuis zorg dragende voor een nette en zindeljjke bediening beveelt zjj zich tfeleefdeljjk aan Wed 6 BELONJB Gouwe C No 3 l E scmËT Parapluie Fabrikant DUBBELE BULRT TE CIOUDA bjj de Haven B No 4 VERKOOPT alle soorten van PARAPLUIE8 PARASOLS BNTOUT CAS WANDELSTOKKEN en MANDWERK t gen concurreerende prijzen Overtrekt en repareert Parapliiies En tout cas enz Eene Dienstbode van ongeveer 17 jaren P G van goede getuigen voorzien WORDT GEVRAAGD om terstond in dienst te treden bj een Predikant op een dorp l j uur van Gooda Informatiën onder letter S bij den Boekhandelaar H C EDA UW Jr alhier J de JONG Az j Mr TIMMERMAN iPTRDMEMËELE ZUIVERAAR GODBA D üK VAM A Beinkiiam van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEÜBLBMENT Knipersteeg K 227 EEVOLUTIE Hoogst gewichtige gebeurtenissen hebben wij in de eerste dagen op het gebied der Hervormde Kerk te verwachten die de tusschenkomst van den staat noodzakelgk zullen maken en misschien na eenigtn tyd de ontbinding van dit Kerkgenootschap tengevolge zullen hebben Ware het alleen een godadienst quaestie het zou bier de plaats niet zyn die te bespreken maar ook de Staat heeft groot belang bg de oplossing der aanhangige qnaestiën omdat zjj geldeiyke verplichtingen heeft op zich genomen tegenover dit Kerkgenootschap en het toch hoogst moeilgk zal gaan traktementen nit te betalen aan predikanten die door de vertegenwoordigers der gemeente niet meer als zoodanig erkend worden Wells er reeds zoo als algemeen bekend is sedert jaren spanning doch nu heeft die spanning een meer bepaalden vorm aangenomen en zat het op de een of andere wyze tok eene oplossing moeten komen Wat toch is bet geval Door de ouderlingen der Hervormde gemeente te Dordrecht is de noodzakelgke medewerking geweigerd by de aanneming van lidmaten die van moderne predikt uten onderwgs badden ontvangen en net voorbeeld te Dordrecht gegeven zal door de ouderlingen in verschillende andere gemeenten gevolgd worden Feiteljjk kunnen dus moderne predikanten in die gemeenten een godsdienstonderwijs meer geven omdat zj nist meer kannen verwachte Aai hun leerlingen wettig als leden der gemeente zullen erkend wordeu Die predikanten kannen dus een gedeelte hunner ambtsplicbten niet meer vervullen moet de gemeente met die gedeeltelijke ambtsvervulling genoegen nemenV wie hebben recht de ouderlingen die hun medewerking weigeren of de predi nten die naar de opvatting dier ouderlingen van de ware leer afgeweken zjjn en daardoor niet meer gerekend kunnen worden tot het kerkgenootschap te behooreu i Wie zal deze quaestie beslisseu als men reeds vooraf weet wat het vonnis zal zgn als men slethts bekend is met de namen der rechters Het provinciaal kerkbestuur van Gelderland heeft met meerderheid van stemmen de ouderlingen te Dordrecht in het ongeljjk gesteld hoewel de minderheid in dat collegie zich niet a4n de meerderheid heeft willen ondtrwerpen terwjjl de ouderlingen zich weder niet om het gevelde vonnis bekommeren en door vele anderen in hnn verzet gesteund worden Revolutie zegt Prof Prins en dit is het rechte woord wat blglt na dit alles over van de zoo noodige eendracht wat van de onderwerping aan de bestaande machten wat van de kerk in baar geheel Jaren geleden kwam er leven in de kerk Eenigen die zich met de toenmalige doodsche onverschilligheid niet konden vereenigen en zich tegen den bestaanden toestand verzetten werden uitgedreven van hun rechten beroofd en al hun pogingen tot nu toe om op een oi andere wjjze linantiëel geholpen te worden zjjn mislukt De zoogenaamde Oud Gereformeerden hebben voor dien tjjd zelven zoo goed en kwaad als het gedaan is zonder eenige hulp van staatswege in hun geesteljjke behoeften voorzien Na verloop van jaren is er weder leven gekomen in de kerk nu echter van de andere zjjde meenden de Oud Gereformeerden dat de leer der kerk niet gehandhaafd werd thans heeft men bezwaren jnist tegen de handhaving dier leer die men meer als overblijfsel nit vroeger tyd daa bU regel van geloof wil beschouvrti hebben Die actie heelt reactie uitgelokt eenige leiders hebben zich van de massa meester gemaakt en de kerk is verdeeld in twee vijandelijke kampen die elkander oc het geheele land met toenemende verbitter i be8tri den Heeft de strjjd zich lang tot etn woordentwist be S aald bleef die over het g ieel binnen kamers oor de tegenwoordige handjling der ouderlingen van verschillende gemeente is de strijd openbaar geworden en kan niet eindigen dan door onderwerping van een der partijen schikking toch is naar het schjjnt niet meer mogelijk Nu wordt geoogst wat vroeger gezaaid is zijn vroeger de confessionaelen van toen uit de kerk verdreven nn h eenehappg in de kerk voerende zullen zjj hen vwdrijven die van de leer der kerk afwjjken Eerst weigert men hen die niet de leer der kerk als de ware erkennen toe te laten spoedig zal men leeraren en leeken uit de kerk verdrjjven die geen gewicht meer hechten aan geloofsbelijdenissen van vroeger dagen Het tweede is een natuurlijk gevolg van het eerste n hoe men zoo iets zou moeten betrearen ook in het belang der kerk zelve men kan het der confessioneelen niet ten kwade duiden z zijn in hun recht zoolang de kerk nog di geloofsbelgdenisseu als de hare erkend Wat zal dan de Staat doen Wel heeft zij geen gezag ia kerkeljjke aken wel ijn de kerken hier vrjj en kunnen zich zelfstandig ontwikkelen maar er zgn geldelijke verbindtenisaen die aanleiding l rtttjen geven tot velerlei moeielijkheden Kan e Hfaat bgV het tracteraent Hitkeeren aan predikanten die door de gemeente niet waardig geoordeeld worden om onder haar die functie te vervullen Wie zal beslissen wanneer de gemeente tegen het advies van hoogere besturen een predikant ontzet omdat zijn leer niet de leer der kerk is En hoevele vragen zijn op dit gebied niet te doen als men niet meer naar recht en wet vraagt Oiaar de revolutie vrijen loop laat Het is ditarom thans van het hoogste belang dat door de regeering gevolg gegeven wordt aan den wensch reeds vroeger geuit om zich va de geldelijke verplichtingen op de eene of of andere wjjze te ontslaan hetzij door de kerk in haar geheel een kapitaal te verzekeren hetzij op een andere wijze De zaak zal zeker hoogst moeielijk zgn doch niet onmogelijk wanneer men slechts ernstig wil omdat thans ook van kerkelgke zijde door de groote meerderheid krachtig zal geholpen werden om tot een vergelijk te komen Wacht men tot de ontbinding der kerk een feit is dan zal de regeling oneindig moeieijjker zijn nu bestaat er ten minste nog een collegie dat zich als de vertegenwoordiging der Kerk beschouwt hoe lang zal dit nog het geval zijn Spoedige voorziening is dringend noodig wil men een vriendschappelijke scheiding niet onmogelgk maken Groot is de verantwoordelijkheid die op de bestuurders der kerk mat maar groot is ook de verantwoordelgkheid der regeering zoolang er nog banden zgn die staat en kerk vereenigen L BUITENLAND Uultcnlandscli Uverzlcht De Peteriburger Segieringtloie meldt Het onderzoek naar aanleiding van de ontploffing in het winterpaleis ingesteld heeft met voldoende zekerheid aan bet licht gebracht dat de verfoeilyke aanslag ia gepleegd door den persoon dif zich voor een werkman liet doorgaan Er is grond om te ver moeden dal er ainenhansj bestaat tnsschen dezen piTKOOÈi en eeiiijte reeds vóór de ontploffing ge angen genomen lieden De Duitsclie Rijksdag heeft na fene langdorige bpra idflrtgijjj het voorstel aangenomen van den heer H iseiiclever strekkende tot slaking der strafvervolging tegen de sociaal democratische afgevaardigden Fritzsche en Haaselmann die ondanks hunne verwijiing uit Berlijn in de zitting van den Rijksdag verschenen zijn Be Cfjiiservatieven stemden tegen De minister sir Stafford Norhoote heeft in het Eugflsche Parlement tegen gisteren een wetsontwerp aangekondigd tegen het oïtlruclionüme dat wil leggen tegen het onoehoorUjk ophouden der discntlicn door de Ieren die den parlementai en regeeringsïonn onmogelgk pogen te maken Nog in de zitting van Donderdag kwam deze taotiek aan het licht Het gold de behandeling in comité van het wetsontwerp ten doel hebbende om in den nood van Ierland te voorzien De heer Smith drong er hij de lersche leden op aan om door hnnné maatregelen van verzet de beraadslaging niet noodeloos te rekken zoo niet onmogelijk te maken De heer Shaw antwoordde dat dit geenszins de bedoeling der lersche leden was en eeu ander spreker de heer Martin beweerde dat indien de beraadslaging geene grootere vorderingen maakte dit te wgtea was aan de slechte samenstelling van het regeeringaonlwerp Toch werden weder veischeidene aren verspild aan de behandeling van een amendement van den heer Shaw dat ten slotte met 109 tegen 89 stemmen verworpen werd De Belgische Kamer heeft getoond dat ali t maar niet het onderwijs raakt ly ook vlug werken kan Gisteren reeds heeft tij het wetsontwerp tot verhoegtflg dtr raHitain peDsifMaen met S tegea S stemmen aangeuomcu nadat de rapporteur der centrale sectie verklaard had alle voorgestelde amentlemeuten na de beldfte des Ministers tot grondige herziening der pensioenwet in te trekken en deze amendementen overgenomen door de heeren Thonissenen VVasseige met groote meerderheid verworpen waren Heden is o a de conventie Terneuzen aan de orde De ofjicieele erkenning der onafhankelijkheid van Rnmenie heeft op 20 dezer maand plaats gehad Gelijk men weet was Runienie reeds door Bnslaod OostenrijkHongarije en Italië erkend Engeland Duitschland en Frankrgk hadden dtunnede gewacht totdat de regeering van het vorstendom de bepalingen van hel Berlijnsche verdrag over de emancipatie der Israëlieten zou zijn nagekomen Duitschland wachtte bovendien op de aanneming van het wetsontwerp betreffende de Kumeensche spoorwegen waardoor aan de geldelijke en andere belangen der Duitschers wordt te geraoet gekomen Thans hebben de drie laatste mogendheden bij eene eensluidende nota het Rumeensche gouvernement erkend Onmiddellijk na de overhandiging der eensluidende nota door de diplomatieke agenten van Engeland Duitschland en Frankrijk heeft de Belgische regeering door haren vertegenwoordiger te kennen gegeven dat ook zij bereid was de onafhankelijkheid van Romenié officieel te erkennen De erkenning door de Nederlandsohe regeering was reeds vroeger geschied De Italiaansche regeering schynt er op te rekenen dat door de benoeming van nieuwe senatoren het wetsontwerp om de gemaalbelasting geleidelijk af te schaffen thans beter onthaal zal vinden mits de regeering op zich neme dat geen deficit op de begrooting daar door zal ontstaan Overigens blijft de politiek in de kamers grootendeels eene personenquaestie zoodat de regeeiing om in de Tweede Kamer eens meerderheid te behouden waarsohjjulijk de afgevaardigden noodig zal hebben die getrouw de wankelende meening van den heer Crispi volgen Deze schijnt echter zijne eischen te stellen en of president der kamer te willen worden Zijn bijstand IS dus te koop en zoo worden de heiligste belangen der volken verkwanseld Een veertigtal afgevaardigden der linkerzijde is bij den heer Crispi bijeengekomen Deze vergadering was niet belegd met een voor het ministerie vyauc ig