Goudsche Courant, vrijdag 5 maart 1880

Zondag 7 Maart N 2423 1880 GOÜDSCHE COURANT Nieuws en Adverleotieblad Voor Oouda en Omslreben Ds imtending van advertentiën kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave stellen Hij hoopt lulet audetmaul iu de gtlegenbeid Ie wurdeu gesteld om deu Senaat zija dank te beluigeu vour getrouwe plicbtsbetraehtiog Petersburg 3 Maart De keizerlijke familie is graaf Loris Melikolf gauu gelokweuschen met zijue redding te Gouda KaïitoiigercclU Terechtzitting van Woensdag 3 Maart 1880 Kantonrechter Mr J H van MIEEOP Ambtenaar vau het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Kotterdam VEROORDEELD C den E slager te Uouda tot eene boete Tan 3 of gevungeuisatriif an 1 dag wegens aan deu keurmeester van het vletsch te Gouda ter keuring aanbieden an een ktnutlyk ongezond schaap J A koopman in visoh te Gouda tot eene boete vau ƒ 1 of gev au 1 dag wegens te Gouda verkoopen vaa visch souder dat deze door deu keurmeester vaa de isch was gekeurd T K winkelier te Rieuwijk tot eene boete van ƒ 3 of geï van 1 dag wegens op deu openbaren weg te fieeuwjjk zonder toezicht laten staan fan zijn wHgeu lespaiiuen niet een paarü E H arbeider te Moercaptlle tot eene boete TBI 2 50 of ge van 1 dag wegens te Mocrcapellc iemand wirpeu met sueeuw ballen ü S tiniraerni n jongen te Gouda tot eene boete tan ƒ 1 of ge van 1 dag wegens op de Gouwe Ie Goui a werpen met sneeuwballen A J jongen te Gouda tot eene boel aD ƒ 1 of gey van 1 dug fgeC8 op het Veer lal te Gouda werpen met sneutvbuiUn J an der V sjuuwer te Gouda tot eene boete nu ƒ 1 of ge van dag wegens vegen van de baaji op het ijs van den Kattensingel te Gouda zrnder vergunuiug n Burgemeester en Wethouders P u der D sjouwer te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of ge au 1 dag wegens vegen an de baau op het ijs van de Jan van Zolenwetering te Gouda zonder vergunning Van Burgemeester en Wethouders A Tan der P iirbcider te Reeuwyk tot eene Jhoete lau ƒ 1 of ge an 1 dag wegens plaatsen van een teut op het ijs van de Oude Gouwe te Gouda zawler Tergunuiug van Burgemeester en Wethouders Marktberichte M Gouda 4 Maart 1880 Tot ongeveer vorige prijzen was de omzet klein Poldertarwe puike ƒ 11 80 a ƒ 12 25 Mindere ƒ 10 25 a 11 Kogge puike ƒ 7 80 a ƒ 8 25 Mindere ƒ 7 a ƒ 7 40 Voer ƒ 6 50 a ƒ 6 75 Gerst puike ƒ 7 a ƒ 7 60 Mindere ƒ 6 ƒ 6 70 Haver zware ƒ 4 75 a ƒ 5 25 Ligte ƒ 3 75 ƒ 4 25 De veemarkt met weinig aanToer den handel Tlug tot hooge prijzen schapen traag varkens Toor liOndeu van 20 a 23 cis per half kilo magere varkens tot hooge prijzen vlug verkocht Kaas hanilel zeer vlug Buler ƒ 1 50 a ƒ 1 70 Woensdag 10 Maart GROOTE KAASMARKT Burgerlijke Stand Gouda GËUOilEN 1 MbbfI Wguaud Jobaroea ouders J van Menftch eu J t H irt 2 AdnaQus Th odorus ouders H J Pület en N ï ioin i W yiwndua Ltonardas Josepbus ood ra T V Koopman en S I R zenstraten OVËItl EUEN I Maart 6 Tualerman bniavr tan E lan l enl 69 j M Verbey ved U Mrjver 63 J 2 A leu ellhulsen 2 m J van der Kist 3 id J M de R iof 3 m GEHUWD 3 Maart W van den Berg en A La Furcc B an den Oe er eu M Hogervorat P J an der Kleijn en Ij M lloinis Burgerlijke Stand Tnn onderstaande gemeeuteu van 2ii Eebr tot 3 Maart 1880 Moordrecht GEBOREN Adriana oudera C van OVERLEDBV N Wijnboff geh met A Sproyl 52j C Rook 2 m Gouderak GEBOREN Oortje oudera D Verweij en G Anker OVERLEDEN T de Brnyo ed A Dekker 92 j Stolwijk GEBOREN Leetdt Tt oaders W Honkoop en i de Brngn Pleter oni ers J Knoop en M Dekker Frank ouders L Treuren en A C Verwey Neellje oudera W Slingerla en A Verkaik ONOERTRUUAD P Boer met C vin £ rk Haastrecht OBBOREN Aora ooders W Slootjes en A Steenkamer Hcadrika oudera H Bakker en J W Scbilt Jan oudera C lau N ijugaartlen en C Buitelaar Gerardus ooders C Stnver ca M Overea OtERLEDBN G A W Oibnn ed W A Riddirhof 61 j M C de Keiizer 7 m Vlist GEBOREN Sophia Theodora ouders J Nobel en J Kompeer Leendcrt ouders G van der Neut en A Zuidbruek Neeltje oodeia t de Hoop en C tloogeudoora Heeuwijk GEBOREN Wilhelmus ouders A an Leeonen en W Kompeer Jacobua Petrns oudera P van der Pouw en Cvan Bossum Leendert Arie ouders K van den Berg eu N de Bruin Adriaantje oudera A Jongeneel eu F C Vredenburg OVERLEDEN K P rdijV 21 j Waddinxveenr GEBOREN Lena ouders J van der Vliat en M Straver Jeanuotte ouders C Molenaar en M van den Arend Adrianus Piiter ouders C an den Berg en M Nahon Abraham ouders J Rosier en P C Boa Fraoeiscua ouders J van Vnuren en A van Kempen OVERLEDEN A brail 11 m C vau tUm lm A Houer 1 ni P laser 29 j E Stiinhart geb met H Engelsman 31 j A an der flolf geh met A Hoogendooro 41 J ONDEtTROUWD J Hogerturst en P sunder Winden A DVERTENT IES 12V8 JA R1GB ECHTVEREENIGING iSg VAN Th C van XANTE N £ N W C BAARS Gouda 4 Maart 1880 Hunne dankbare Kinderen j BeTallcn van een Zoon S E KOOPMAN BOZESTBATEN Gouda 2 Maart 1880 Eenige kennisgeving Heden oTerleed in het R C Liefdegesticbt te Boteh mjjne geliefde Zuster Mejufvrouw ANNA MAKIA ELIZABETH BANÏZINGER Zuster LUCIA voorzien van de HH Bacramenteu iu deu ouderdom van ruim 62 jaren Mede nit naam der Familie Wed S P STOLWIJK Oouda 2 Maart 18pO geb Bantzinoeh Eenige en aJgemeene kenningeving Op een der beste Standen dezer Stad wordt aan één of twee Dames te IlUüil aaugeboden EEN EÏÏIME HAMEB met aangrenzend SLAAPVERTJIKK gemeubileerd of ougemeubileerd Brieveu frauc o ouder No 411 bij den Uitgever dezer Courant MEID HUISHOUDSTER GEVRAAGD in een klein gezin om dadelijk in dienst te treden eene Fatsoenlijke HUISHOUDSTER van middelbaren leeftijd Adres aan het Bureau dezer Courant ouder No 4l0 MJITKOMST voor Igders aan Rbumatiek daar zij door gebruik der Abshaubbina of Anti llhumatische Watten zich van boveugenoemde ondragefijke pijnen kunnen bevrijden De zekere en doeltreffende werking dezer watten is reeds in zooverre bewezen dat het den plicht is de nog onwetende hiermede bekend te maken Verkrijgbaar a 80 ets per pakje by den Hoofddepothouder A BREETVELT Az te Delft en verder te T A O van De h IC B Verheul Ottdewaler de Well Bosman A Pos Berkel Gouda J ar Uorp Zoetermeer F W den Uil Schoonhov A Kauling Alphen A Prins Zevenhuizen J B E C Sclilattraan M J Gondknde Boskoop Bodegraven O Hoogendyk Cappelle JK Oosterling HaBstrecht S V d Kraats Bleiswgk Wed G Vilhelmns Woerden HET UITMUNTEND WAGËNSMEEII bekroond in het Palein voor Volksvlijt TE AMSTERDAM Verkrijgbaar In Doozen Eenig e Verkooper voor Gouda J van V0LLFA1I0VE STOOFSTEEG P m m WANT ir ZOUT en KAASHAXÜEL levert tot conctirreerende Prijgen FIJN MIDDEL GROF en EAASZOUT GOÜDSCHE EDAMMER LEIDSCHE DELFTSCHE en FRIE8CHE NAGELKAA8 Kantoor en Pakhuis Nonneswatbii O No 2 G O ti U A Advertenliën in alle Blntien en Bnltenlandsche Couranten worden dadelijk opgezonden dour den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Eén afschrift is voldoende 9UÊ van onverminderde Waarde uilgejjeven door A TER GÜNNK te Deventer Prof C BOCK VoIk8ji zolldflel l lerr het e seu tieele au Uet boek uu den geisundau eu lieken loeusch ƒ 0 90 J V MtSTERWUK BRIIUK de Bo rtire Zangster 6i dr ƒ i 90 eb ƒ 2 50 Wetboek v Kooplmndel enz 3e dr ƒ 0 60 grb ƒ U Buixerlijk Wetboek em 4e dr OM geb 1 2 Ue eeiiigste uitgaven die dr iui e vrrauderintreo en wijzigingen bevatten Zie o n Art 88 enz U VV J tiOETIlE S Faiist door Stklnhkhoen met l 2e Ir ƒ 0 9Ü gth f 1 3B Aiiswahl aiis IIEI T S Oedichteii I if geb 175 r M KLOS S lliilfcHioehle ƒ o tti Mr H V UK IIEM Ur sprel le estlliiftcu ƒ 1 25 MfcT XAK Voorlezliitreii ƒ 1 o gib ƒ i 50 JOCHEM V O llKEItIi illijii br oekaaii BiMuarck 2e dr ƒ 0 90 Dr C UECIiAM Alufenieene ezoudlieidüleer met pi ƒ 3 90 geb ƒ 4 50 Dr O ULE Populaiie INatuurkuiide 2 dlu met pi ƒ 4 80 geb ƒ B 30 Dr J V VliOTEIM Aesthetic 2 dlu 2e dr 6 35 gib ƒ H IO Daar van sommige bpeken nog slechts weinige exx zijn geldt deze aanbieding alleen voor zoover de voorraad strekt Bij gemis van Boekverkoopers gelegenhciil wordt op ontvangst van poatwissei hot gevraagde terstond franco door het geheele land gezonden SLIJiVI enMAAGÏMLLEV SCHREÜDER S PILLEN zijn MAAGVERSTERKEND zacht LAXEREND bijzonder goed tegen SLIJM en bevorderen de SPIJSVERTEEBPJG 32Va Ct per doos verkrijgbaar i fo QOVDA alleen bg i SCHENK Blijttitijk S v d Kra nt Stotoy Wed ZijderUan HaattreMK Oosterling ZewnAmVp A Prins Moordrecht ü H Po8t en de bekende depots Men waclife zicb voor iianiaakseift aW Elk doosje is gewikkeld in een billet met de Iiaaniteekeilin van den vervaardiger J J SchreUder Jfotheker Qouba Dbuk VAX A Bkimkman De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ia 1 75 franco per post 2 BUITENLAND BnltcDlaadscli Iveritli ht Aan de Indéptndance wordt uit Berlijn geseind dat de iret tol vermeerdering ran bet actieve leger in d n Daitiokeu Kijksdag waarsohynlijk met eene meer4lerheid van 30 tot 40 stemowH ui worden aanKtuomen Zy tal bataau uit de ooiiserTatieven en de uatioimalliberalen De minderheid ui een groot drel van bet centrum bevattan enkele natioDanl liberalen 4iie xicli b den heer vou Staaffenberg aansluiten en de Vnrtaohritts partij de kleine kern van oppositie qttmnd time tegen de richtiugder Daitsofae regeering De ftamalis Kamer heeft de begrootiugscommiasie gekoKtt Taa de 33 ledrn der vorige commitsie vetdes 1 haitocen 6 o a Spmler eu Floquet hadden voor een herkirzing bedankt 3 Conetaai CH Wiiaan waren ondenrcretiiris van Blaat ge wanten Xat de i u uwe ladan bc i9BCt o Na oM Tt ieden der nieawe eonimiwie behoarrn tot de ffUuion républioaiiie 10 tot de linkerzijde 2 tot het liukermidden eu 2 tot de uitente liukenyde Tol voorzitter aa de commissie werd gekoien Bnaiou ondervoorzitters iijii Goblet en Langlois In de uak au Hartman is nog geene verandering gekomen Rosiand beeft niet de uitlerering ge ra gd op gronden an staalkuudigen aard maar alleen wtgeas het plegeu an een aanslag op een spoortrein De aanwyiingen dat de sdiuldige niemand aridera weceu kan dan Hartman jn door de Unssiscne regeering overlegd en deze stukken warden nu door bet opiibaar ministerie onderzocht bcwyzen iutusacheu slechts de identiteit van Hartmann en volgeus de precedenten ton de Fransehe regeering niet meer behoe eu daar niet ty te beoordeelen heeft of de man wezenlijk schuldig is De Uussisehe ngeering echter heeft tloh bereid verklaard om nog andere stukken o cr te leggen indien te moohten worden noodig geoordeeld Oeneraal Loris Melikoff heeft al spoedig kennis gemaakt met de gevaren tgner nieuwe belrekking Er is een aanslag gepleegd op tiju leven Uelnkkig miste de moordenaar lijn doel en de generaal bad genoeg tegenwoordigheid van geest om hem te vatten en aan de politie over te leveren Volgens nadere berichten is niet uitgemaakt of de graaf lelf den dader vatte Anderen beweren dat dit door het escorte lou tijn geschied De aanslag wat ongehoord stout omdat de dader het b jna niet mogelgk kan hebben geacht dat hy kon ontsnappen Er waren niet illeen vele voetgangers in de nabgheid maar honderden rgtuigen Graaf Loris Melikoff was door de kozakken omringd eu voor tgne woning waren de schildwachten in het geweer De belaugstellipg is natuurlgk groot Alle grootvortteu eu verdere hooggeplaatste personen tijn naar de woning van graaf Loris Melikoff gereden om hem geluk te wenechen Keeds is de moordenaar gevonnisd en opgehangen BINNENLAND GO JD V 6 Maart 1880 Bg Koninkigk besluit is eervol ontslag verleend aan rar D N Brouwer als 2de luitenant bij de d d hutterg alhier De trein die van Gouda s mo gens om 7 16 vertrekt zal voortaan aanslaiten op den trein die om 7 35 s morgens van Woerden naar Leiden vertrekt Hedenmiddag deed de Hooge Raad der Nederlanden uitspraak in de taak Piucoffs ICerdijk Henri Kerdijk werd vcrooideeld tot twee jaren celstraf wegens valschheid in geschriften van koophandel en desbewust van vabeke boekingen gebruik te hebben gemaakt Hij werd vrijjitproken aan bedriegeUjke bankbreuk waarran hg naar men weet ercneeDS beschuldigd was Iu de titling der Battenitmsche Arr Rechtbank van Donderdag stond o a terecht W P gewezen jager van Z K H prins Hendrik wonende te s Htge bekl van bedriegelgke oplichting en poging daartoe De bekl was nl in d gepasseerde maand gektMRen bij den directeur w de BegraafpiaaU alhier Üfekr Hermaa 4 Gnot eu had deze naar wg reeds vroeger kortelijk meded lden het algende medegedetld r dat li met iijn schuit te Moordrecht liggende daar aan dl il had het lijk van een broeder dat hg dil i ealgk wilde doen begraren en kij daarom hr de Grout opgaven van kosten vau een begrjfenis met volgkoetsen veizocht Deze weiden hem medegedeeld en hg noodigde nu den hr de Groot uit den volgende dag te Moordrecht te komen ten 4 ore dan waren ttjne andere broeders daar ook iu familieraad vergaderd en dan kou de taak in eens beklonken worden Dit beloofde de genoemde heer De bekl wilde heengaan maar daar bedacht bij tich dat hg nog eenige commissies moest doen waarbg geld noodig was hg had niet genoeg geld van Moordrecht medegenomen en hij verzacht mitsdien ƒ 12 50 ter leen ter verrekening op den olgeliden dag In plaats van ƒ 12 50 werd hem nu 20 ter baud gesteld Hg tol nu vertrekken mnar daar bemerkt hij dnt de hr de Groot pijn schijnt Ie hebben Hij vr i igl de oorzaak boort dat het jicht IS en hg weet direct een middel dat wel wat duur rannr uitattkend is Hij overreedt daarop deu hr de Groot hem een kopje met f l liO mede te geven dan tal hij morgen bet heilaaiibreiigend middel ootvaugeii De inaii vertrekt tn in de geheele geschiedenis is niets waar de ƒ 20 de ƒ l fiO en het kopje tijn virdweuen terwijl van de schuit van den bekl en het lijk van diens broeder natuurlijk te Moordrecht feiets tevindeu was Dit wns het eene feit Het andire liras de bekl niet minder waard Hg versohgnt te Rotterdam bij den graveur Weijl duit deze mede dat zijn broeder overleden was eu hg op diens lijkkist wilde hebhen een koperen of zinken plaat met gegraveerd opschrift De hr VVegl deelt den bekl mede dat hg hem zou aanraden een zinken plaat te nemen daar deze veel goedkoopcr was het kwam echter op geld niet aan eu de koperen werd besteld Ook nu weder had hij polselir g geld noodig en leende von den hr Wcgl ƒ 8 De hr Weijl koesterde echter achterdocht ziet den bekl tich ha loopeude verwijderen hij achtervolgt hem en laat hem door een agent arresteeien De ƒ 8 kwamen nu aan den wettigto eietnaar terug Op de terechizitting had zich plalsijl ii het herinneringsvermogen van den bekl begorlitf hij wist van alles wat er gepasseerd was niets moer De officier v Justitie requireerde voor deze bekl welke het geheele land fiiep met allerlei gesohje ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte AfeonderJöke Nommers VIJF CENTEN denisaen om aan geld te tomen veroordeeling tot 2 jaar gev cell en 2 boeten van ƒ 25 of 1 dag gev cell voor iedere boete Over 8 dagen uitspraak Z M heeft K Voerman Cz ontvanger der dir bel eu accijnsen te Oudewater c a benoemd tot ontranger dertelfde middelen te Wamel c a Door den kerkeraad der her armde gemeente te Ze enhnitea is tot predikant beroepen ds ran den Berg te Bleiswijk Staten Oeneraal Twube Kahek ZHtiog van 5 Maart 1380 In deze zitting werden de inlichtingen op bet adres van kapitein van de Spiegel behandeld Na discussie waarbg de minister van oorlog o diwam tegen het beweren van den heer van Eek dar in het militaire misbruiken tonden heerschea ten opliebte van recht en wet W M lrie$llr til den heer van Eek om den minister uit te noodigen te bevelen dat de zaak an de Spiegel alsnog iloor een krggsraad ui worden onderzocht verw irpen en de conclusie der commissie om de inlichtingen voor kennisgeving aan te nemen aangenomen met 40 tegen 8 stemmen Te Schevenicgeu kwamen oiige eer 30 schuilen aan met weinig isch die ran ƒ 130 tot ƒ 60 in de 14 dagen besomden Enkele hebben eenige sclutde geleden door het ruwe weer doch zware rampea zgu gelukkig tot nog too niet bekend Door de schraalte is de risoh die goed an qualiteit is teer daar Er zal een proef worden genomen om door eeu gespannen touw langs of over de spoortreinen de reizigers op eenvoudige wijze in de gelegenheid te stellen tot signaal als zij onraad ontdekken De internationale hondeutentoonstelling zal dit jaar te Haarlem gehouden worden op 2i 27 en 23 Juni a s In eene buitengewone vergadering vau het klassikaal besiuur der Ned Her gemeente te Dordrtchi is met algemcene stemmen besloten het vonnis vau het pro kerkbestuur var Gelderland tegen de ouderlingen dezer gemeente waarbg laatstgenoemden geschorst worden totdat zij terugkomen op het door hen genomen besluit betreffende de aaniiemingsquaeslie terzijde te leggen en aan genoemd kerkbestuur terug te zenden met bericht dat zijne uitspraak gewraakt wordt als zgiide de uitvaardiging niet iu overeenstemming met het voorschrift der wet Voorls zijii tnee aanklachten van de heer ds Essenius Grecff eu dr Steen tegen de hh ds Jakob EIgeman en ds van Hoogenhuijze ter zgde gelegd orndat tij uiet iu deu wettelijken vorm bij htt klassikaal bestuur waren ingediend Dordlicie Cl Te Wghe hebben zich reeds vojwasacn meikevers vertoond A 8 Maandag zullen de afdeelingen der tweede kamer onderzoeken de wetsontwerpen tot vaststelling vnn het slot der rekening vuu Suriname over 1S76 tot bekrachtiging der overeenkomst met prins Prederik tot afdoening van scliuldvorderingen tot aanviilbiig der bfgrooliug van htt doraemfoud verhociging vtin hoofdstuk V der slaalsbegrooting voor ISSU