Goudsche Courant, zondag 14 maart 1880

Maatschappij tot MJT van t ALGËMEEiX DEFABTEMENT OÏÏBA OPEiXBARE VERGADERING op Dinsdag den 16 Maart 1880 des avonds te 7 uur in het Locaal NUT EN VERMAAK op de Haven Spreker de Heer Ohr PLAAT uit Rotterdam ENTREE voor Vreemdelingen Leden derMaatschappjj zijnde 0 25 Voor Vreemdelingen Niet Leden der Maatschappjj 0 50 Voor Stadgenooten Heeren Niet Leden en Dames van Niet Leden 1 De Secretaris D N BROUWER ♦ Voor de vele blijken van belangstelling bfl de geboorte van ons Kindje ontvangen betaigen wij onzen hartelyken dank D HOOGENBOOM A M HOOGENBOOMG ouda 18 Maart 1880 Völlmab V Bevallen van een Zoon P C SMITS geliefde Ecbtgenoote van A L SCHMIDT Jb Leeraar aan de R H B S Gouda 13 Maart 1880 Zondag 14 Maart 1880 UE EL Dill i L G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kennis dat de UAASXltMCHTSCKE BBUO voor de passage van voer en rijtuigen paarden en vee op Dinsdag den 16 en Woetisdag den 17 Maart e k zal zijn gesloten en dat dus de weg óf over Moordreiltt öt over Ilaastreclit zal moeten worden genomen Gouda den 13 Maart 1880 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BKEGEN IJZENDOOBN De Secretaris BKOüWER STRAVER C PEK en TEERHANDELAARS GOUDA Pakhuis VEST bij het Overhaalveer Kantoor KATTENSINGEL Q 96 t OLIE dunne geele ECHTE Zweedsche TEER 11 50 per ton idem idem idem 6 25 ARCHANGEL PEK per 2400 kilo bmto 148 KROON PEK in klein fast 10 per 100 kilo bmto 11 ITOlili Gevestigd te GOUDA ALGEMEENE VERGADERING van Aandeelhouders tot het doen der jaarlgksche rekening in het Koffiehuis cd £ H a b m o n i b te Gouda op DONDERDAG den 18 MAART 1880 De DIRECTIE Boebtioudcn IIaudeisrckenen F J BOER Privaat Leeraar onderwijst bovenstaande vakken ter voorbereiding voor de examens en ter opleiding voor de practjjk beveelt zich aan als deskundige in administratieve aangelegenheden Adres Lange liendeweg D 27 IEMAND zjjne bezigheden buitenshuis hebbende verlangt IJafet aan een der singels of buitenwijken der Stad Twee of drie Gemeubileerde of Oiigemenbilcerdc Kamers met of zonder Kost doch in ieder geval met Bediening Adres onder letter K aan het Ad vertentieBureau van A KOK Coup Boeken Kantoorhandel te Gouda Een knappe Vrouw die door langdurige ziekte van haar Man geen middel van bestaan heeft wenschte gaarne tot instandhouding van haar huisgezin voor de Burgers te Wassehen Brieven franeo onder motto Wassehen aan het Bureau dezer Courant Met MEI TE HUUR aan den Flnweelen Singel een mMmmmMMMWm met drie KAMERS KEUKEN en WARANDE met TUIN en groote SCHUUR Het Huis van alle gemakken voorzien te bevragen onder N 410 aan het Bureau dezer Courant Openbare Verkoopingp TE GOUDA 01 DINGSDAG 16 MAART 1880 des voormiddags ten 9 ure ten sterfhuize van deü heer J A HANDWERK aan de Hoogstraat wjjk A Nr 12 6 aldaar van Eene groote partjj NIEUWE Lakens Buekskings iVoUen Goederen Flanellen Overhemden Kragen en Manchetten Dassen Sokken gemaakte Kleederen en Jr antasiestoffen En wgders eenen Mevrouw BONTE Flnweelen Singel R 572 vraagt eene DIEIVSTBODE t rstond of tegen MEI M S A ALEI S Wereldberoemde Haar hersteiicr bestaande in Mafaouiehonten en andere MEUBELEN BEDDEN en BEDDEGüED Gewerkt GOUD en ZILVER enz Nadere inlichtingen zjjn ie bekomen tenKantore van den Notaris W J FOETÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Openbare Verkoopinff TE GOUDERAK op WOENSDAG 17 MAART 1880 des voormiddags ten elf ure in de Herberg van OOMS cGouDBEAKs Wblvabèn aldaar van Een HUIS en ERF get B Nr 16 met een LIJNBAAN te Gouderak groot 6 Aren 43 Centiaren Te aanvaarden 1 Mei 1880 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOBÏÜIJN L BOOGLEEVER te Gouda Fanlt nooit in het wedergeven tan de jeugdige kleur aan grijze haren vlekt geen huid of Ininen Deszelfs werking is zeker en volkomen Het IS geen verw Hoofd üepot by Cm VAN VIVE Jr alhier Coiffeur et Premier Postichenr LOmOlT GUAEANTEE eii Accident Company Maatschappij voor VERZEKERING van SOHADELOOSSTELLIfJG bij alle persoonlijke ongelukken Bovengenoemde Maatschappij geeft bjj lage jaarlgksche preniiën wekeltjksche uitkeeringen bij ongelukken en vaste sommen bij ongelukken met doodehjken afloop Agent voor Gouda en Omstreken K J van Ingeo Crabetiistraat alwaar ook tevens PROSPECTUSSEN verkrijgbaar zgn Tegen MEI wordt een ITï gevraagd met beneden de 16 Jaar Adres aan den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Je alhier lïISHOÜBSTER Tegen MEI wordt gevraagd een bekwame R C MEID HÜISHOÜDSTERof HUISHOUDSTER Hierop reflecleerenden en van goede getuigen voorzien adresseeren zich met franco brieven onder No 417 aan het Bureau dezer Courant Met MEI wordt gevraagd EEN FLINKE KEUKEi MEID een Burgerpot GOED kunnende koken en genegen huiswerk te verrichten tegen Goed Loon en Verval Adres met franco brieven onder letters KK aan het Advertentiebureau van A KOK Couf Boek en Kantoorhandel te Gouda i LOUIS P WELTES F COIFFEUR WESTHAVEN B 193 bericht zijne geachte Clientèle de ontvangst van een prachtige Collectie extara fijne Par umeriën en TOILETZEEPEir Doosjes met drie stukken Extra Fjjne Zeepvan af 0 t T tot 3 S0 De stukken derdoosjes boven de 0 35 worde tx perstuk verkocht Hopende door goede qualiteit het vertroWenwaardig te blgven Heeren Kleeding Magaietjn MAEZT A 54 OotvaQgen de Nienwste Demi saison en Zonierstofïen 7L0TSEELS mm en STELLINGHOUT van 8 tot 12 Mel r Voorts alle soorten van BOUWMATERIALEN waaronder Pnrmerender OVENiTEGjfLEN VUURVASTE STEENEN enz ei z 4 MULDER Bleekerssingel 0 TVA GE de nieuwste EN ZOMEESTOFFEN Zeagstraat G 10 HOOI TE KOOP bjj WULS Co te Alkmaar tegen concurreerende prijzen in verschillende kwaliteiten bjj 500 Kilo en per scheejislading franco voor den wal door het geheele laad Openbare Verltooping op DINGSDAG 23 MAART 1880 voormiddags ten 10 ure ten overstaan van de Notarissen MONTIJN KIST in het Lokaal in de Nieuwsteeg E N 17 te Gouda van eene aanzieniyke partg nieuwe TAPIJTGOEUERË waaronder eenige gemaakte Tapijten onderscheidene EABFETTEN u LOOFEBS allea van verschillende grootte en breedte in de nienwste patronen en kleuren Verder MEUBELEN en HUISRAAD m hetgeen meer te voorgchjjn zal worden gebracht Daags te voren te zien Mej J HÖÖGENBOOW Botermarkt vraagt een Kindermeisje mmmMmiii Mevr BRONS MIDDEL Turfmarkt vraagt t n spoedigste een Knappe DIENSTBODE of eene WERKSTER voor 3 j dag wekelijks Prima Kwaliteit GOEDBLIJVENDE BOTER per 1 10 vat 9 per 1 8 vat 17 S0 per r 0 Kilogram é2 l 0 Verkrijgbaar biJ A J SMIT Houtmansgraoht Gouda Deuk van A BaiNKiaN Adverlenliën DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland brengen b deze ter kennis van de ingelanden Dat de lijsten der stemgerechtigde ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het jaar 1880 zoo als die door de Vereenigde Vergadering zfln vastgesteld van af den 12den dezer d elijks behalve des Zondags van des morgens negen tot des middags twaalf ure ter inzage znl ien liggen op de Secretarie van Rijnland te eiden en wjjder DUINWATER op de Gemeente Secretariën van de hoofdplaatsen der districten en onder districten alsook in de lokalen van de Stoomgemaal werktuigen de Cruquiut de Lynden en ie Leeghwater Leiden 6 Maart 1880 De DIRECTIE van de LEIDSCHE STOOMBOOTMAATSCHAPPIJ DE VOLHARDING heeft het voornemen opgevat om bg genoegzame deelneming de Ingezetenen van Gouda te voorzien van nVINWATER terwgl de kosten van het Water en vervoer van dit mits b Of en water met inbegrip van halen en brengen in de Stad berekend zijn als volgt Een Fust inhoudende 20 Liters 10 Cts 26 127 40 20 Ten einde te zorgen dat hei Water zuiver bljft wordt hetzelve alleen vervoerd m nieuwe f A c Fusten die voor de duurzaamheid voor ien moeten zgn van vier ijzeren banden en waarop vermeld staat den naam van den Verbmiker die Fusten worden door de Maatschappg geleverd die daarvoor aan de Verbruikers in rekening brengt bniten het schilderen de volgende billgke prgzen Voor Fusten van 20 Liters 1 40 25 1 80 40 2 20 DE DIRECTIE Nadere infonnatiën bg den Heere W C VAN DILLEN Bestnnrslid r TE GOUDA Fluweelen Singel R 500 De ondergeteekende geeft hiermede beleefdelijk kennis dat hy met 1 MAART zgn geheel MKUW INGERICHTE KLEEDER3LEEKEKIJ heeft geopend en beveelt zich minzaam aan tot alles wat tot het vak behoort Voor prompte en soliede behandeling zal de meeste zorg worden gedragen Gouda B LEERINTVELD Openbare Vrijwillige Verliooping OM CONTANT GELD op WOENSDAG 7 APRIL 1880 des voormiddags ten 9 ure aan de Bouwmanswoning bewoond geweest door wglen A BOTH in denpolder Benederheul binnen Stolwijk van 3 KOEIEN 2 GEITEN een Party HOOI VARKENSen KOEMEST xMELK en BOUWGEREEDSCHAPPEN alsmede HUISRAAD en MEUBELEN TAKKENBOSSCHEN HORDEN BRANDHOUT en meer QocDA DmiK VAN A Beinkmau V Daags te voren te bezichtigen Nadere information geeft de Notaris Mn MOLENAAR te Waddinxveen Openbare Vrijwilligfe Verkooping VA EENB kapitale onlangs nieuw gebontvde EOÜWUANSMIl groote 8CHVUB HOOIBERGENeo ERVEN benevens diverse perceelen uit muntend Wei Hooi en Bouwland Ier grootte van mim 40 Hectaren alles annex geleden in den Prins Alexanderpoldef nabg Terbregge gemeente HHUgersberg t vellen in het Notarishnis aan de GelderscheKade te i2o nfaw op DINSDAG den 6 APRIL 1880 te gunnen op DINSDAG den 13 APRIL daaraanvolgende ielke des voormiddags ten Elf nre 17 Het te vertcopene bSR biljetten omschreven geniet vrgdom van grondlasten tot 1890 en is verhuurd tot 15 NOVEMBER 1885 voor 2677 09 sjaars Te aanvaarden bg de betaling der Kooppenningen op 1 JUNI 1880 Nadere inlichtingen en inzage der plauteekeningen te bekomen ten Kantore van de Notarissen L P RIETSTAP Leuvehaven te Rotterdam en Mr Th BORRET Gedempte Gracht te Gravenhage Openbare Vrijwillige Verkooping TE STOLWIJK ten herberge van Gt van DAM aldaar op WOENSDAG 31 MAART 1880 des voormiddags ten 11 nre van een benevens diverse perceelen uitmuntende WEI of HOOILAl DEl en BOÏÏWAEEEES te zamen ter grootte van 2 Hectaren 84 Aren 94 Centiaren gelegen in den polder Benederheul binnen Stolun k Eerst in perceelen daarna gecombineerd Betaling der Kooppenningen op 1 Mei 1880 Breeder bg verspreide billetten Informatiën geeft de Notaris Me MOLENAAR te Waddinxveen J de JONG Az Mr TIMMERMAN INSTRUMËPiTEELE ZUIVERAAR van HUIZEN SLAAPKAMERS en MEUBLEMENT Knipersteeg K 227