Goudsche Courant, zondag 21 maart 1880

f iS m niet 7 00 bijzjiuUr ontevredon zijn ovpr den loop vau üjikcu undat de Jezuïeten heu oud r hol juk gfkr iiud hielden De ei eidyke beteekenis van de jongste geheurlcuisstu in Frankrijk is lint ataut en uiaalschappij eene krachtige poging willen doen om het bond te breken met het clerioaliame dat door autocratische regteriugeu werd gestoten Blijft men daarbij zoodat de geestilijkheid weder wordt leruggebruchi op haar eigen gebied en de Staat vrij wordt in het zijne lan is in de geheele beweging nitts vvaaruvcr de werelil zich bthotfl te verouirusten ij kan er slechts bij winnen De üosteurijksche begrootings eoinmissie heeft haar goedkeuring geficht aan het begiootings rapport over 80 de uitgaven zijn geraamd op 4ii 8C0 8ü3 11 de inkom ten op 3 J8 251 756 rt Wij zijn er njn gewoon dal Oostenrijk altijd tekort tüiiit Het Huis van Afgevaardigden s oiid U oensda niet 149 tegen 139 stcininen de door de Kegeenng virtuugde vergunning om 20 inillioeu aan güudrmle uit ti geven toe De minister vau Financien had ir ueht luet en votum van wantrouwen te wachten totdat hij zijn Ugrooliiusontwerix ii zou hebbin auugeboden welke hij thans evenmin als zijn belaslingvoorslelleu indiende liuluelde operatie was Ztide hij noodzaktlijk omdat loor de April eu iltl ooupons 30 milliuen noodig was De Italiaansclie Kamer handelt over de buiten landsehe politiek aouder iets nieuws te zeggen of iels belangrijks te doen De to eslanil vau Turkije boezemt steeds meer bezorgdheid in telkens verneemt men ongeregeldheden en hel bestuur is meestal machteloos oin le orde te handhaven Te Smyrna en omstreken ijn zóó ernstige onlusten dat aan de regeering te Konstautinopel versterking is gevraagd der militaire macht en de Europeesche consuls oorlogsschepen hebbeu ontboden De ongeregeldheden staan lu verband mei de jongste niaatregeleu belretfende het papiereugeld in hit dgemeen met den treurigen toestand van het ruilmiddtl iu gansch Turkije Aan de Eiigelsche regeering zal deze vermaning aan hare Terplichtingeu in Klein Azie zeker al zeer ongelegen komen BINNENLAND ÜOUDA 20 Maart 1880 Naar wij veruemeu is de heer A A G van Iterson afgetreden als Directeur der Stearinekaar eenfabriik alhier en is gisteren tot zijn opvolger benoemd de beer Dr H IJssel de Schepper VEEGADEKING tan dun GEMEÊNTEKAAD Dinsdag den 23 Maart 18 0 des namiddags ten 1 ure teu einde te behandelen E n voorstel tot wijziging der begrooting van het Burgerlijk Het voorstel tot demping van een gedeelte Zijl aan de Vest Het voorstel tot openbaren verkoop vau een huis aan de Zeugstraat Een voorstel tol verbooging der jaarwedde van den 2eu hulponderwij er aan do Tweede Burgerschool Toor jongens Het adres van J van Mensoh betreffende de kadastrale teuaamstelliug van een stuk grond in de Eolwagensteeg Het adres vau het Hoofd Comitc voor hot H outmansmonumeul betrekkelijk de plaatsing vau bedoeld mouument Het Kohier der Plaatselijke Directe Bclastiag van het dienstjaar 1880 Te K noemen Eene hulponderwgzeres aan de Eerste Burgerschool voor meisjes Eene hulpouilerwijzeres aan de Tweede Armenschool Een slu siiaohler nan de IJsel Uavensluis De retks der VVinterlezingen te Berg Ambacht we d Donderdag jl gesloten door eene voordracht Tan den heer J Quint van Slolwijk Op eene boeiende wijze droeg hij de novelle voor De kinderen va ket ijzeren varim door ds Scheltema Met onTerdeeldc aaudapht werd deze rede door het talrijk publiek aangehoord Zoo ook ua de pauze de bgdrageu Van den spreker eu de beeren 1 uint J Zyderlaan en J Scheer van Stolwp en J G Bettiuk van Berg Ambaoht De toestand Tan Z K H Prins Alexander den Kroonprins moet volgens een residentiebrief in het ZeeuwKti Dagbl in den laatstea tijd niet te best wezen De l rins moet veel bedlegerig zijn en onthoudt zieh bijua geheel van het genot van de buitenlucht Meli spreekt er dan ook van dat de Prins tot herstel zijoer gezondheid weder een reis D ar hel buitenland zon ondernemen Dat lijden van den jeug ligen vorst zou dan ook de reden zijn waarom hij op den j uirdag zijns koninklijken vaders niet ten paleize verscheen Do zittingen van don Raad van State woont de Prins ook niet meer bij waaruit wel kan worden afgeleid dat hij zich nog niet in staat gevoelt om eeuige werkzaamheid te verrichten Te Leeuwarden is Woensdagavond met goeden uitslag door het Noorder tooneelgczelschjip uitgevoerd een oorspronkelijk tooneelspel getiteld Ouwnardig naar aanleiding der prijsvraag door de sooieló littéraire te Bordeaux vervaardigd door den kapitein Zimmerman een uitgelezen talrijk publiek ivoonde de voorstelling bij en gaf bij hel einde van het stuk den vervaardiger die de uitvoering bijwoonde door luide torjuichiugeu zijn bijval te kennen Staten Generaal Tweede Kameb Zittingen van 18 eu 1 Maart 1880 In de zitting van Donderdag is na een uitvoerig debat art 1 van het wetsvoorstel van den heer van Kerkwijk om burgemeesters op aanbeveling van den raad te doen benoemen verworpen met 41 tegen 27 steraluen De minister van biuuenlandsche zaken verklaards vooraf dat hij niet alleen ofiioicelc maar ook ulfioieuse en particuliere inlichtingen inwint alvorens te benoemen Nog werd aangenomen het ontwerp tol verbooging van het hoofdstuk marine voor twee lichtschepen bij Terschelling en voor de monden van do Maas In de zitting van gisteren is na eeiiige beraadslaging met algemeeue stemmen aangenomen het ontwerp betreffende de openbare middelen van vervoer Daarna is de kamer op reces gescheiden Door de Kegeeriug is aan de Tweede Kamer aangeboden een wetsontwerp tot bceohermini van diersoorten vogr landbouw of houtteclt Zij betoogt ook met het oog op het buitenland dal het belang van landbouw en houttcelt reeds op zich zelf deze voordracht rechtvaardigt Hoezeer ook het zedelijk belang bepaaldelyk van het opkomend geslacht door beteugeling van wreedheid bevorderd wordt behoeft niet te worden aangetoond Art 1 en 2 van het ontwerp bevatten de verbodsbepalingen noodig ter bereiking van het beoogde doel Daorbij worden in bescherming genomen alle dieren welke voor landbouw of houtteelt nuttig zijn zoomede de eieren en de nesten der nuttige vogelsoorten Dit laatste is bepaald noodig daar de bescherming weinig doel ton treltVn indien zij niet werd uitgebreid tot de eieren en nesten die thans in grooten getale worden vernield en verstoord De Regeering heeft het wcnschelijk geacht de aanwijzing der dieren even als dit iu België plaats had over te laten aan een algemeeneu maatregel van inwendig bestuur Het geldt daarbij eene zuivere wetenschappelijke quaeslie die de Hegeeripg overeenkomstig hel advies van deskundigen moet beslissen Daar niel alle hier bedoelde nuttige diereu eene onvoorwaardelijke bescherming verdienen zoo komt art 3 te hulp 1 door de bepaling dat de dieren kunnen worden gebracht onder twee rubrieken namelijk die welke len allen tijde beschermd worden en die welke gedurende de drie laatste maanden des jaars buiten de toepassing der wel vallen 2 door d bepaling dat de Uommissari seu des Koniugs bevoegd zullen zijn ten aanzien van diereu hetzij geheel hetzij ten deele tijdelijk eu ouder zekere voorwaarden de verbodsbepalingen op te heffeu Overigens bevat het wetsontwerp nog eeuige artikelen lot wijziging van de art 21 28 en 29 der jaohtwet van 13 Juni 1357 De Stand verneemt dat de Vereeniging voor Chr Nat schoolouderwijs haar aigemcene vergadering denkt te houden te Amsterdam en wel op Dinsdag den Isteu Juni e k Met zekerheid wordt ons medegedeeld dat op het nader adres van concessie aanvraag voor den aanleg van een stoomtram van Leiden naar Woerden de heeren J Maarschalk notaris te Boskoop en C Bok industrieel te s Hage betreffende het leggen van spoorstaven in den Xlijksstraatweg door den minister van Waterstaat enz afwijzend is beschikt De concessie kan daardoo geacht worden nielte zijn verleend aangezien de aanleg niet kan plaatshebben zonder gebruikmakii van den Rijksweg RoU NU Eene voor de Christelijk Gereformeerde kerk belangryke procedure zal deze maand voor don rechter behandeld worden Een predikant de Bazuin duidt zijn naam slechts met eene S aan is aangeklaagd wegens publicken hoon Hij maakte bij het eindigen der godsdienstoefening bekend dat eene met name genoemde lidmate wegens eene raoreele zonde was gecensureerd Wegens dit feit zou natuurlijk van geen terechtstaan sprake kannen zijn want alle leden van iedere Ciirisltlijki rerefornieerde gemeente verbinden zich bij hel afleggen hunner belijdenis iu voorkomende gevallen zich aan de kerkelijke tucht Ie zullen onderwerpen Maar de aanklaagster had s daags voor de bedoelde af koiidigiiig haar lidmaatschap opgezegd dus tijdens haar zaak in behandeling was Het is nu de vraag is een kerkeraad verplicht tén allen tijde opzeggingen van lidinaatscbap te accepteersu Zoo j i dan zal de predikant boete beloopen De Bazuin meent echter dat de kerkorde den kerkeraad vrijlieid geeft de opzegging niet aan te nemen oiïidai de opzegging geschiedde tijdens de betrokken persoou reeds in kerkelijke behandeling was liet plan bestaat om met 15 Mei e k een badhuis te openen te Wijk aan Zee even benoorden IJmuiden De aansluiting te Amsterdam heeft plaats door middel van den spoorweg te Beverwijk eu van daar per omnibus in 20 minuten naar Wijk aan Zee De gebouwen zullen omstreeks 20 gemeubileerde kamers bevatten en gelegen zijn aan hooge begroeide duinen en een tuin mei hoog geboomte De voortvluchtige kassier Rubbeus van de Nationale Bank te Antwerpen is in een restauratie iu de Nes door de politie aangehouden Door de Belgische Regeering was zijne uitleverini verzocht Uil Scheveningen meldt men van t ii I9en dezer Gisteren avond en heden morgen zijn 40 schuiten aangekomen besomd werd van f 170 lot ƒ 50 Sommige brengen niel veel aan andere hebben tamelijk visoh Do visch blijft zeer hoog iu prijs De uitingen van het beleedigd rechtsgevoel der llotterdamsche matrozen die New York bezoeken hebben naar men inn daar meldt het Pincofl s onmogelijk gemaakt in d e stad laugir Ie blijven Janmaat zocht hem uaintlijk geregeld op aan ijue woning eu gaf d iar op zoo luidruchtige wijze lucht aan zijn gevoelen dat er oploopjes vau uieuwsgierigeii ontstonden aan wie dan nog eens duidelijk verhaald werd wie de heer Pincoff j is De voortvluchtige zou thans naar Brooklyn zijn yerhuisd Zoolang de wet op het lager onderwijs van 13 Augustus 1857 heelt gewerkt heeft nog niemand te recht gestaan Ier zake van vervalschiie van nkteii afgegeven door de daartoe bevoegde rxaineii commissiéu Woensdag had het gerechtshof te Amsterdam gedurende een gerulmeu tijd zijii aandacht Ie wijdm aan een aanklacht ter zake van htt toevoegen van valsche aauteekeningen aan een hulpouderwijzers ikie De hulpondenrtjzir Benjamin van Elk van Oostereud op Texel stond uamtlijk te recht omdat hij een imprlmé van een zoogenaamde aanteekeniiig bij een boekverkooper Ie Ilooru zou hebbiii doeo drukken dat ingevuld werd als zou hij met goed gevolg in 1870 het examen in de Fransche taal voor ie commissie te Utreeht en in 1875 het examen in de llüogduUsche laai voor de oommissie van Xoord Rrabant hebben afgelegd dat ingesruhie valschelijlt onderteekend met de namen van de voorzitter en den secretaris der respectieve compissien en vervolgens het geheele blad anu de hulpondervvijzersakle zou hebben gehecht Hij had zich bovendien te verantwoordeu wegens het desbewust gebruik maken dier authentieke en publieke geschriften Op de terechtzitting bleek namelijk uit de verklaringen van i en Burgemeester van bovengemelde gemeente en van den schoolopziener van hel IXde District van Noord Holland dat hij dal vervalschte stuk heeft overg legd om als hulponderwijzer aldaar te kunnen optreden uit een oproeping wetende dat personen voorzien van een nanteekening in de Fransche en Hoogilni Be toal de voorkeur zonden hebben Hij is in 1878 als zoodanig aangesteld en heeft vervolgeus in Maart 1879 bij dienzelfden schoolopziener hetzelfde stuk overlegd bij de stukkeu om te worden toegelaten tol een door hem aangevraagd examen voor den hoofdoiiderwijzersrnng De inspecteur van het Lager Onilerwijs in Noord Holland Dr W B J vau Eyk twijfelde iulusscheu aan de echtheid van de tweede aanteekening gestelde haudteekeniug van den heer jhr mr J B J M Verheyen inspecteur van het lager onderwijs in Noord Brabaiit Hij vroeg voormelden hulponderwijzer toen deze zich terug trok wegens hel uiet voldoende van het eerste deel van zijn examen of hij die aanteekeningen werkelijk had verkregen Op bevestigende beantwoording dier vraag stelde hij een onderzoek in bij den heer Verheyen die antwoordde dal de onder de uanteekening voorkomende handteekening de zijne uiet was De zaak werd daarop in handen der justitie gesteld Beschuldigde erkende thans de hem te laaie gelegde feiten Verschillende getuigen werden gehoord waaronder genrelde inspecteurs de schoolopzieners Diepen uit Tilburg en B ikUs uit Texel voormelde Burgemeester de hoofdonderwijzer Buuina van Oosterend alsmede de hoofdonderwijzers Degei hardt on Eyzcniloorn als deskundigen De heeren Lodewijk Mulder vroeger inspecteur van hel lager onderwij en dr Suyck vroeger schoolopziener te Utrecht hadden wettige redenen van verhindering De valscliheid der haiidteekcuingcn wen bevestigd Minder btellig waren de verklaringen der hoofdonoerwijzers over de vraag of de beschuldigde die handteekeuingen had gesteld Terwijl toch de hoofdonderwijzer Degenhardl verklaarde dat er veel overeenkomst was lusscheu het geschrift van beschuldigde eu dal ouder de uanteekening verklaarde de hoül dunderwijier Eyzendoorn die overeenkomst niet te kunnen ontdekkeii De heer Verheijen verklaarde dat doorgaans op het papier der aoten een watermerk met de woorden ministerie vau binnenlaudsche zaken voorkwam en dat de eene zijde van de hulponderwijzersacte voldoende was de heer van Eyk daL U den laatslen lijd dat watermerk altijd voorkwam ylat als acleii of aanteekeningen verloren waren de inspecteur een duplicaat verklariug gaf en dat het bezit van een en auder was te controleeren in de bijdrageu voor onderwijs en in bet archief Da advocaat generaal mr A F J Jolle oordeelde de te laste gelegde feiten beweien De advocaat mr S Katz trachtte aan te tooaen dat het uiet was bewezen dal beschuldigde de ten laste gelegde valschhiden had gepleegd De aitspraak werd bepaald op oei sdag 24 Maart Donderdagmiddag had te liolterdam in het Notarishuia een Vergadering plaats van hh belangstellenden in de instandhouding der Uoogduitsche Opera aldaar De heer W S Burger Wzn opende de vergadering met de mededeeliug dat voor ƒ fi3 700 aan coupons grteekrnd was en dus bet deficit nog circa 2 i ÜÜ J bcdr oeg Om derhalve de opera in stand te doen blijven welke zoo dit bedrag niet volicekend ivordi bepaald moet vallen formuleerde hij een voorslil iil dat eenige heeren zich zouden Tereeuigen om garanlie aandeeh u te doen plaatsen Tan ƒ 100 waarvoor coupons vorkregen worden welke voor rekening der houders zullen verkocht worden Hiertoe verklaarden zich 13 heeren bereid terwijl slaande de vergaderina voor 18 Aaudeeleu geil 1 kend werd De heer Burger gaf tevens te kennen dat hij een subsidie aan de kas gaf van ƒ 1000 iu de ƒ 26 Ü0 die men te kort komt Nadat nog eenige gedachtenwissclingen over een en ander gehouden waren sloot de voorzitter de vergadering met een krachtig woord tot opwekking om bij Ie dragen tut hel instandhouden onzer Opera H j wees er op dat de couponsleekeuing nog tot ultimo Maart openblijft ei er werd besloten dat de personen welke zich belasten met het plaatsen van garautieaandeelen de volgende week zuilen bgeenkomen ten einde nader rapport uit te brengen Blijkens het jaarverslag der Ned Ver tol bescherming Tan dieren over 1379 is het aantal feden in 1878 hft getal 1258 bedragende in 1879 geklommen tol ruim 2000 Verschillende Kindervereenigiugeu verkeerden ook iu bloeienden toestand en werkten ten goede Op verschiUmde plaatsen o a te Bergeijk waar men vroeger de uilen placht dood te schieten wordi n thans dele zoo nuttige vogels met rust gelaten ook de egels worden minder vervolgd dan vroeger Oniler de mciledecliugfn van vftaohillenden aard die aan het verslag zijn toegevoegd komt ook voor dat htt gebruik vnii het sbichtmasker Brnncau blijft tocatmen Er ko nen voordureud aniivrngen om maskers Door de inaaischappij ffNederland wordt het op al baar schepen gebruikt Uil IJinuiden tchryfl men Iu alle oplichten is het hier stil I e scheepvaart hoewel uiet minder dan in hel vorige jaar is met levendig De bouwlust schijnt verdwenen te zijn Verscheidene woningen staan ledig en den neringdoeudeu gaat hel niel naar Wensch Het ert ek en de aankomst van de stoomschepen der maatschappij Nederland geven nog 1 afwisscliug ïlen plan tot uitbreiding vnn IJnuiiden aan de oostzijde schijnt rei ds vastgesteld te zijn In verband met dien verderen aanleg zal de br staande straatweg een weinig worden veihgd Met hel bouwen vau een Hervormde kerk en bewaarschool zul weldra worden begonnen Het gebouw komt op een ruim plein te staan op ongeveer 120 meter van Ie oostelijke huizenrij D openbare school wordt vergroot Zij wordt door een 200 tal lepriingen bezocht Met de bestraling lat men rnchikens aan vooruit Thans is men b ig aan dat gedeelte t welk den w langs de sluizen met den straatweg verbindt Aan de veibrecdiug vnn het kanaal met 20 meters tussohen de sluizen en de spoorwegbrug te Velsen dat eirsidiiugs met den aanleg vuu een fort aan den havenmond zul worilen begouncn is weder eenige bedrijvighiid te wachten Omtrent den aaaleg van een spoorweg verneemt men niets Mocht de verbinding met den Hollandscheu spoorweg tot stand komen dan zullen de visaohers vau deze haven veel meel gebruik maken De vijf cn dertigste algemeeue vergadering van hel Nederl Onderwijzersgenootschap zal dit jaar gehouden worden op VVoensdng 21 en Donderdag 22 Juli te Amsterdam in het lokaal Bellenue eu Concordia Schans bij de Leiilsche barriiire Door het hoofdbestuur des Genootschaps wordt voorgesteld om een algemeen oudersleuuingsfouds op te richten om de toeircding tot de levensverzekering mantsehappij des Genoolsohaps voor velen meer gemakkelijk ie maken Uit de kas des Genootschaps nil het voor de grondvesting dier inrichting een som van ƒ 3000 beschikbaar stellen legen de contributie van ƒ 1 wil mtn leden trachten te krijgen De afdeeling Amsterdam wil de stemming over de verecliilleude voorstellen weder van de ufdeelingen naar de algemtene vergadering overbrengen omdlt volgens het oordeel dier afdeeling de tegenwoordige wgze van stemming volstrekt uiet aan de gekoesterde verwachting beantwoordt Door de afd s Gravenhage is een voorstel gedaan om den invloed der gewestelijke afgevaardigden te beperken Verdere voorstelleu worden voor primo M ei ingewacht Verder ziju reeds belangrijke onderwerpen ter bespreking opgegeven omtrent deu schoulbouw naar aanleiding vau het rapport der regeeriiig commissie oratreut het zang en bcrhatingsonderwgs omtrent de voorbereidingsklassen enz Men schrijft uit Dcii Hang aan de Middelt Ct Buitengewoon lang heeft in de afdeelingen der Tweede Kamer het onderzoek van de rentebelasting geduurd Naar men verneemt was de ontvangst aan de wetsvoordcacht te beurtjgevallen ver van gunstig De anti liberalen zgn er als ééu man tegen zelfs de Limburgers die voor de efftctcn belasting van den heer Gteichman gunstig gezind waren De woordvoerders der kerkelijke purtijen hebben naar men oort de voordracht fel bestreden niet enkel omdat zg de belasting zelve afkeuren eu vooral bet belasten van de fondsen van slichliugen enz maar ook omdat volgeus hem de beliutiiig dienen moet om de kosten van het onderwijs Ie dekken Ook bij de couservatieveu vond de voorgestelde belasting hevige tegenkanting wat trouwens met het oog op de autecedeutcn dezer iiijna tot het verledene behoorende partij zeer natuurlijk eu alleszins begrijpelijk is Maar wat minder naluurlgk kan genoemd worden is dat de vaordr icht ook bij niet weinige liberalen bestrijding heeft Tul van bezwaren zijn van die zgde aangevoerd eu zeer breed uitgemeten Ledet vau wie men ufgaaude op de beginselen die zij steeds hebbeu verkondigd mocht verwachten dut zij zich beijveren zouden den Minister krachtigen steun te verleenen nu hg op hel voetspoor van Van Bosse eu Gieichman eeu voorstel doet om het vermogen iu portefeuille te bclasleu wedgveren met de antiliberalen om aan dit vaorstel moeielijkhcden in den weg te leggen en het zoo mogelijk te doert vallen liet is eeue bekende zaak dat hel oordeel in de Openbare zitting niet altgd volmaakt overeeukomt met het oordeel iu de ufdeelingen Menige wetsvoordracht die iu de section zeer onguiutig werd outvangtu en waarover dan ook een schrikbarend onguustig rapport werd uitgebracht heeft meu met vrij groote meerderheid zien aannemen Doch wat de rentebelastiug betreft beslaat er grond om te vreezen dat de politieke rancune weder hare verderfelijke rol zal spelen en wanneer zooals hier alle niet liberale leden zonder ecu uilzuiidering tcjjen eene wetsvoordracht ziju hebben maar weinige liberalen zich van hunne geeslverwanteu af te scheiden eu bij de opposite zich aan te sluiten om de voordracht te doen vullen Misschien kan allee eene zeer krachtige uiting van de gevoelens der liberalen buiten de Kamer voorkomen dut de Tweede Kamer opnieuw eeu bewijs geve dat zij alleen weet af te brekeu Hollende paalden Hel Bulletin mentuel de la Société protectrice des animaux deelt mede dat toen op zekeren dag te Montrcuil een paard voor een licht wagentje gespannen pglsnel voortvloog Leopold Horsiu op 50 meter vuu het paard verwijderd dat op hem afkwam ziju blauwen kiel uitdeed dme iu elkaar draaide en op nog 29 meter van het dier verwijderd zoo snel hij kon er mee ging staan draaien in kringen Op 2 meter afstand hield het paard hall hel steigerde maar bleef staan Er kwam hulp opdagen het paard vrerd gegrepen eu Horsiu wierp het zijn kiel over den kop Ik ben een boerenzoon zei Horsiu aan de over zijn moed verbaasde omstanders reeds meer dun 50 keer heb ik van hetzelfde middel gebruik gemaakt en slaagde altijd Men behoeft slechts een kiel een voorschoot een vlag om hel even van welke kleur als er maar een steel aan zit En de paarden die men door deze voorwerpen zoo snel mogelijk in kringen rond te draaien ol staan breugt springen zelfs niet eens op zij Zij blijven bewegingloos staan omdat de draaimde voorwerpen hen schrik aanjagen en zij daardoor tot bezinning schijnen te komen In telegrammen uil Amerika wordt weder van verschillende werkstakingen geuag gemaakt Te NewYork hebben reeds sedert eenige weken 700 werklieden eener piunofabriek hel werk gestaakt eu toen zij op aanmaning deu 15den weigerden het werk te hervatten hebben andere piauofabriekeu ook hun werklieden ontslagen zoodat er 4000 ledig loopeu voorts zijn er vele duizenden mijnwerkers ledig terwijl daar thans ook een werkstaking van ijzer erkers is begonnen die naar gevreesd wordt zich over 57 fabrieken met 7000 arbeiders zal uitstrekken De grootste lucifcrsfabriek der geheele wereld bevindt zich voorzeker te Oshkosh in Wisoonsiu Amerika In hel atgeloopen jaar heeft die fabriek twee inillioeu voeten boomstammen in lucifers veranderd Kanton i erecht te Gouda ïerecbtzitting van Woensdag 17 Maart 1880 Kiintourechter Mr J H Van MIEEOP Ambteuaar vau het Openbaar Miuisierie Mr V C A SGHOLTEX te Botterdam VEROORDEELD G II slager te Gouda tot eeue boete vau ƒ 3 of gevan euUstraf van 2 dajfen wegens iu zijn winkel te Gouda uitstallen van schapenvleesch dut niet door een der keurmeesters was goedgekeurd eu afkomstig was van eeu ziek schaap P vau G vleeschbouwer te Haastrecht tot eene boete van f 3 of gev van 1 dag wegens rijden harder dan ïn matigen draf met een wagen bespannen met een paard op deu Fluweeleu Siugel te Gouda A de B arbeider U Gouda tot eene boete van f 3 of gev vau 1 dag wegens rijden harder dan stapvoets over de beweegbare Bleekersbrug te Gouda met een rij uig bespannen met eeu paard C ti vrachtrijiïer te GuuÖa tot eene boete vau f 3 of gev van 1 dag wegens in de Spoorstraiit te Gouda rijden met ecu met etn paard bespannen wageu waarachter eeu andere wugeu ivas vastgemaakt die tóó werd voortgetrokken C de W vleeschhuuwer te Gouda tdt eene boete van ƒ l of gev vao l dag wegens in de Spoorstraat te Gouda rijden met eeu kar bespauneu met een hond die tiiet waa voorzien van eeu muilkorf H T koopman iu turf te Gouda tot twee boeten vau ƒ 1 of gpv van 1 dag voor iedere boete wegens eena in de Spoorstraat en eens op de Markt te Gouda rijdeu met een kar bespannen met eeu houd die niet was voor iea van een muilkorf C B melkverkooper te Zw iraraerdam tot eene boete van ƒ 3 of gev van 1 dag wegens op de Markt te Gouda geheel zonder toezicht latm staan van zijn met twee honden bespanuen kar L Z arbeider te Reeuwijk tot eeue boete au ƒ 1 of ger van 1 dag wegens rgden op de Karuemelksloot te Gouda met eeu wagen bespannen met een paard dat uiet voorzien was vau schelklinkende belten terwijl de straten met sneeuw bedekt waren A vau V koopman in boter te Berg Ambacht tot eene boete van f l of gev van 1 dag wegens rijden over de küukerstraat op aen I ingea ïiendeweg te Gouda me een kruiwagen beladen met houten botervloten Burgerlijke Stand ïEBOREN 17 Maart Gerrit Jan ouders J Trenre eu J üoele 19 Georg Joseph en Vlermanas J haunes ouders J O Jurgeus en A F Wcck Overleden 17 Maart J ven der Vallt 11 w 18 M J Kinwei 1 j 1 m M A van Eijck 2 j 2 m M van Eyk wed van G van der Kint 65 j 19 J H Mewtfzen 2j 5 m Ondehtkoüwd 19 Maart M vau Buuren te Amsterdam 24j eu A M UorueS 20 j W de Jêu 24 en A Hazebroek 23 j V Simmers 35 j tn II A llarljesveld 23 j i de Hoop 28 j eu 11 vau Gorselen 29 j Ondertrouwd WILLEM DB J£U AALTJE HAZEBROEK Gouda 18 Maart 1880 ADVERTENTIEM