Goudsche Courant, zondag 9 mei 1880

Hoofdkiesdistrict IJsselstein Bij de aanstaande verkiezing van Leden der PROVINGI ALE STATEN in het Hoofdkiesdistrict IJsselstein welke zal plaats hebben op DINSDAG 11 MEI 1880 worden aanbevolen de aftredende Leden Jhr Mr J P Strick van Llnsehotcn van ViooswUk A de Jonchcerc van Harnielcn f it P H C van dpn Brockc Mr B J Lintcio Baron dc Gccr van Jutphaas EN J A van Buoia te Benschop in plaats van Mr G J Verloren van Tlieaiaat i die als zoodanig heeft bedankt Vele Kiezers in hel Hoofd kiesdistrict IJsselstein TOep op onze liefdadigbeic gedaan zul ook thans iiift te Terjfctfs zijn miuir bf iiitwuürd worden met iiiuuj e hartelijke roule gift zoo ils mcu dat hier ttr stede gewoon is In dit nummer hebben wij een gedeelte van de ienslregiliug op den Ncd Itijnspoorweg opgenomen gelijk die te beginnen niet a s Maandag zal zijn liet is ons voorneraeu die regeling zooveel mogelijk iu ieder nonimcr te plaatsen e a De 0 den leu dezer maand Mei gehouden Ver huriug van het Grusgcwad der lauden van den Poldtr de Temee ile m de Armen van Bcrkenvvoude heeft de soin van ƒ li547 opgebr teht zijnde ƒ 748 meer dan in het vorige j i ir De llijk3 norma dschool te Berg iiib iclit ontving in deze week twee vcizanitltnyen eieren van lulaudsehe vogels ten gesehtuke De éene lOü uoittmers bevattende wei d door dmi heer 11 A Westhrock hulponderwijzer te Öchoonhuveu geschonken de andere door dtn kweclLÜiig V J C v iu Leiuweii ite Lckkerkcrk leerling aan genueiude Uürmjalsehoul De Eerste Kamer der Staten Genernnl ie lot hervatting harer werkzaanihedeu bijeengeroepen tegen Dinsdag IS Mei des uvouds lun 8 ure Staten Generaal ïh eue K u eu Zitting an 5 Mei 1S8U In deze zitting weid de discussie over het ontwerp tot bisoher iiing der voor den landbouw nuttige dieren vo irlgezit Het ontwerp werd ernstig bestreden De noodzakelijkhtid werd betwist door de heereu van Baar de Bieberstdn Corvcr Huuft Schepel en de Beaufort De vogels orden voldoende feed door ls ingezetenen beschermd en het is volstrekt uiet zeker dal de vogels die men schadelijke noemt dit ten alle tijde zijn Kvenmin staat vast dat waar de vogels ontbreken ie inseoten toenemen Zeker is dnareutegeu dat de wet aanleiding zal geven tot allerlei plagerijen en kindervervolgingen en dat Iket ontbreken van de lijst in de wet willekeur iu de hand werkt De Minister van Vaterstaat en Justitie verdedigen eveneens hel ontwerp als nuttig en iiood zakelijk en in het belang vau den landbouw De l j t zou zeer discreet zijn zonder overdrijving Het algemeen debat is daarop gesloten Art 1 aangevende het beginsel der wet werd aangenomen met 4 1 tegen 19 stemmen De heereu Siokesz en Verhcijen verd digni het ontwerp dat door wetenschappelijke ma men en practisohe landbouwers is verlangd Hij tooinle het groote nut der vogels aan en de nadeelen der insecten Hij juicht het toe dat het laalsle uiet in de wet is opgenomen juist dit ontwerp is een stap iu de richting tot afschaffing der jachtwet Nadat de overige artikileu nagenoeg onverandenl werden aangenomen is ook het geheele ontwerp in l 41 tfgeu 18 stemmen aangenomen Nog is aangenomen het ontwerp ter goedkeuring der provinciale heffing voor Groningen De kam r is op reces gescheiden Door den heer Ileiiri J Sternberg te s IIage is eene uitgave oudernomen die aller aandacht verdient Het is die eeuer Btbliotheek voor School en Volk Deze zal veraohijien in deeltjes van pi m 2 ii 3 vel iu klein 8o formaat Daar het toezicht over deze itgave is opgedragen aan den heer W P Wolters mag raeu voorondcrstelleu dat een goede keuze van stukken is gewaarborgd Het eerste Nr is lecds verschenen en bevat een schets van 11 J Schimmel getiteld Ken zestiende eeuwer Deze eerste schets is een goede belofte voor de volgende Nrs waarin o a ook opgenomen zullen worden séhetsen vau Mevr Bosboom ToussainI deu ouden heer Smits A van der Hoeven enz en De Amslerdamsohe bank heeft in het afgeloopenjaar ecue winst behaald van ƒ 748 886 waarvan ƒ 420 000 bestemd wordt om aan de aandeelhouders 7 pot dividend uit te keeren en het overige voorTersohillende afschrijvingen iu het reservefonds wordtgebezigd I In de laatste weken heeft het rangeerterrein van den stoomtram te s Gravenhage een aanmerkelijke uitbreiding ondergaan De directie van de Kijn poormaatsohappij heeft het emplacement voor de dienst nn den stoomtram vergroot en tevens het materieel vermeerderd met het oog op het drukke terkeer met dat vervoermiddel in deu aanstaanden zoaier De wagenloods is zóó ingericht dat de tijdrootende verwisseling van machines en rijtuigen jich iu het vervolg niet zal herhalen Langs zes uitgangen kunnen de wageus voor de plaats van vertrek worden gebracht aoodat de gelegenheid wordt gegeven om oogenblikkelijk na het vertrek au den eenen in den anderen tram te kunnen pl iais nemen Door deZe reorganisatie en uitbreiding van de dienst lioopt de onderneming opeeuhoopiiig van passagiers en het langdurig wachteil aan de stations gelijk in het eerste exploitatiejaar vaak het geval was in den aanstaanden zomer te voorkomen Met groote bewondering zijn te Amsterdam dc eerstetooneelvoorstellingen der Meiuingers gezien Zij gavende Julius Caesar van Shakespeare Niet alleen verdient de tooneelspeelkunst van het beroemde Duilsclie gezelschap hoog geroemd te worden maar vooralook het dekoratief en alles wat tot het uitwendigetot den tooneeltoestel behoort Geen opgesmukteoogverblindende pracht zooals menig operagezelschapz eh vüor wat geld kan aausohallcn maar dekoratien koslnines en mise en scèue die den fijnste iiestheticusbi vrcdigen Het theatrale dat in Shakespeare s werk Bij de tus hen Nederland en Frankrijk op 19 1 au jl te l anjs gesloten overeenkomst wegens het bezorgen van abouneracnteu op dagbladen en tijdschriften door tusschLukoinsl der postkantoren wordt o u bepaald De inwoners der beide kontrakteetende lauden kunnen van de tusscheukomst der postadniiui tratie gebruik maken om liuh te aboniieereu op dagbladen iiieunspapiereii maandwerken eu tijdschriftiu van allerlei aard die iu Nederland of iu Frankrijk en Algiers het licht zien Wegens de abonnementen door tusschenkomst der post genomen wordt een recht geheven dat 3 ten honderd vau deu prijs van elk abonnement niet te boven mag gaan en vuor de heffing van welk rteht die prij waar bet te p is komt wordt afgerond door de breuken van een frank of van een halven gulden aan te vullen tot een frank of een halven gulden Dit recht zal iu geen geval minder bedragen dau 26 centimes of 12 3 cent voor fik abonnement De opbrergst van dit recht wordt tusscheu de administraticu van Nederland en IVaukrijk elk voor de helft vtrdeeld In een vergadering der Vereeiiiging tot bevordering van Volksgezondheid te Utrecht wcrdentloor deu hier Verspijck inspecteur voor het Geneeskundig Staatstoezicht iu Gelderland en Utrecht de volgende verschrikkelijke bijzonderheden med gedeeld met betrekking tot de sterfte aldaar Men moge het reeds een enkele maal Haistepend hebben hooren beweren menig bjde van een begrafeiiisfoiids moge bij zichzelf de overtuiging van het vretselijke feit hebbeu omgedragen openlijk was het vernioedeu nog nooit uitgesproken en door aangevoerde feiten gerechtvaardigd dat in Utrecht en omstreken kindermoord op groote schaa plaats had De kindertjes worden doodeenvoudig vervvaarloüSïl men laat ze sterven Dau ziju zij op een plaats waar het beter is danhier zoo zeggen die brave vrome ouders In een naburige gemeente waar van il overledenen 29 kinderen waren had de heer Verspijck een onderzoek ingesteld en wat was hem gebleken Geneeskundige hulp werd in deu r gfl eerst ingeroepen wanneer die niet meer kou baten De ouders w iren iu 4 zelfs in 5 begrarenisfondseu eu vierden vroolijk feest van het na de begrafenis overschietende geld Met aandrang vestigde spreker de aandacht der Vereeniging op dit ontzettende feit en wees op de weiischelijkheid dat de begrafenisfondsen de bepaling iu hun reglementen opnamen desnoods door de wet daartoe gedwongen werden dat geen verzekeriugen worden gesloten op levens die reeds bij andere maatschappijen verzekerd zyii INGEZONDEN Mijnieer de MedackurI Vergun mij in uwe courant eenc kleine ontboezeming to uilen ove H aanstaande verkiezing van Leden der Provinciale Staten voor ons District Daartoe word ik gedreven wegens dc zonderlinge ja akelige manier waarop het mcerendeel der aftredende leden wordt bejegend M at toch is hier het geval de aftredende leden werden door al de vier bestaande kiezersvereeuigingen van ons District op nieuw tot Candidnten gesteld waaruit natuurlijk blijkt dat zij zioh de eer der herbenoeming niet onwaardig hebben betoond En wat gebeurt nu Nu traehlen eenige Kiezers en zeer veel Kiezers en een zeer groot aantal Kiezers allen te zaam misschien uén of twee personen in getal de beide aftredende leden llaenijes Dekker van Oudewater en A Knijff Hz van Woerden zonder aanvoering van redenen te doen vervangen door G van der Lee van Oudewater en J de Koning van Woerden Het komt mij voor dat persoonlijke vijandsoh ap of zoo iets de drijfrcer tegen de candidaturen van Haenijen Dekker eu A KnijfF Hz moet wezen niets audirs En wanneer dan die bestrijding ge schiedt ouder het masker der anonymiteit eu zonder motivering waarom men de aftredende leden de eer der herkiezing onwaardig acht dan wil ik niet eens onderzoeken of de tegencandidaten van der Lee en de Koning al dan niet onbekende grootheden op maatschappelijk eu politiek gebied zijn maar protesteer reeds dadelijk eu ten sterkste tegeu zult eenen akeligen en gevaarlijken toeleg om de aftredeudeu niet te doen herkiezen Van daar Mijnheer de Hedacteur dat ik eeu beroep doe op de fatsoenlijke kiezers in dit District om a 8 Dinsdag ler slembus te verschijnen ea hunne stemmen uit te brengen ook als protest legen dc anouyrne aaubevelingen op de aftredende ledeuj B W HAENTJENS DEKKER Mr J EORTÜIJN DUOOQLEEVEB eu A KNIJFE Hz 6 Mei 80 X LIJST VAN BUIEVEN geadresseerd aan onhekenden gedurends het Ie kwartaal 1880 uit Gouda verzoiulen en door tussohenkomst van het l oatkantoor aldaar terug te bekoiflen Verzonden geweest naar België Wed van Cattenburch Brussel Moerman V d Walle Geut DuiTscHLANi J P Kratzeastein Keulen Gouda den 5 Mei 1880 De Dmeteur v h Postkantoor te Gouda Van KttüIJNE Kantoii crecltt te Gouda Terechteitliiig van Woensdag 28 April 1880 Ie gedeelte Kantonreohtir Mr J H van MIHIIOP Ambtenaar van hel Openbaar Minislerie Mr W C A SCHOLTKN te Uotterdara VEUOOKDEELD B S diens bode te Gouda tot drie boelen van ƒ 0 50 of gevangenisstraf van 1 dag voor iedere boete wegens io op den openbaren weg onder de Boompjes te Gouda uitschelden van een vader ea een zoon voor smeerlappen 2o binnenshuis te Gouda uitschelden van den zoon voor smeerlap zouder dat zij in beide gevallen daartoe was uilgetergd de beklaagde beweerde eeulgeu lijd geleden door dea zoon op schandelijke wijze te ziju aangerand welk feit eohlir door niemand was gezien W W blikslager eu verlnkker te Gouda tot eene boete vau ö of gev van 2 dagen wegens in zgne lakkerij in de Keiiersiraat te Gouda in zijn dienst hebben van een jongen beneden 12 jareu uuil 10 jaar J M S uitdrager te Gouda tot eene boete vau f 1 of gev van 1 dag wegens aan den hoofdingang vau zijn uitdragerswinkel iu de Vrouircstceg te Gouda niet aanwezig hebben van een bord waarop zijn naam en bedry f was uitgedrukt H 11 tnelkverkoopcr te Gouda lot eene boete van f 1 of gev van 1 dag wegens op de Karnemelksloot te Gouda vervoeren van melk in twe emmers die niet voorzien wareu van een deksel J van der W koopman in visch te Gouda tot eene boete van ƒ 3 of gevang van 1 dag wegeas verkoopeii vau ongekeurde visch op de llooge Gouwe te Gouda J B eu J V d W jongens te Gouda ieder tot eene boete van ƒ 1 of gev vau 1 dag wegens loepen over een grasperk iu het Plantsoen te Gouda ADVERTENTIES M 25 jab ige m ECHTVEREENIGING Il A HUSSELSON Il M DB GRÜIJL Bevallen van een Zoon M TAN DEK LAAR STBAVEJi Gouda 5 Mei 1880 Bevallen van een jongen N BOJNTE MuLutB Gouda 6 Mei 1880 il Gouda 9 Mei 1880 Hunne dankbare Kinderen en Behuwddochter Getro Jwd i BABTHOLOMEUS VERBKUGGE EN JAOOBA MARGARETHA REINERATERPSTRA die tevens Vrienden en Bekenden dank zeggen voor de deelneming bij hun Huwelijk ondervonden j Gouda 7 Mei 1880 Getrouwd N KIKKE EN M L P VAN BOVENE van GEN fdie ook aiamens wederzijdsche familiebetrekkingen hartelijk dank xeggeu voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden Heden overleed ten huize van f bareGrootmoeder alhier ona geliefd eenig Dochtertje ANNA WILHELMINA ruim acht maanden oud J U JACOBS M JACOBS Lafebeb Gouda 5 Mei 1880 Mevrouw de Wed van deb POEL betuigt haren innigen dank voor de vele en hartelyke blijken van belangstelling van vrienden en bekenden zoowel binnen als buiten deze stad ondervonden gedurende de ziekte en bij het overlyden van haren innig geliefden Echtgenoot deu Hoog Edel Geatr Heer van u b POEL in leven gepeus Majoor der Infanterie De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelyken dank voor het CADEAU hun geschonken bij het uittreden zijner zauk aan den Heer C va n VLIET zy hopen dat ZEd nog een ruim aantal jaren in gezondheid moge voortleven en dat zjjn Opvolger en Neef diezelfde voorrechten zal mogen genieten als onze patroon heeft ondervonden S BOOT C D VAN KLAVEREN C ü BK JONG Qoud a 8 Me i 1380 AFSCHËIDSQROETE aan alle Vrienden en Bekenden die een groet van den ondergetee kende verwachten bjj het verlaten dezer stad P O DOESBURG Bij vonnis Tan de Arrondissements Rechtbank te HolUrdam van 5MeijI i s JAN KEU Schipper en Koopman te Gouda verklaard in taat van falllinnement ingegaan den 3 dier maaqd en zijn benoemd tot Rechtercommissaris Üe Edelachtbare H gr Mr W J KARöTEN eu tot Curator de ondergeteekende Advocaat te Gouda De bekende en onbekende Schuldeischers in dat faillisseinent de bevoorrechten de pand of hypotheekhebbenden daaronder begrepen worden opgeroepen voor de eerste vergadering van crediteuren welke zal plaats hebben op MAANDAG 24 MEI aanstaande des voormiddags ten elf ure in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Hotterdarn ten einde over te gaan tot de verificatie hunner schuldTorderingen en verioc U hunne rekeningen of opgaven binnen acht dagen franco aan den ondergeteekende te zenden De Curator Toornoemd J FORTUIJN DEOOüLBEVEB Gouda 7 Mei 1880 in een gezin van 2 Dames een Fatsoenlijk BURGERMSföJE voor 2de Meid en die een Burgerpoj kan koken van de P G boven de 25 jaar eu van goede getuigen voorzien Brieven franco onder No 438 bij den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier 303 STAATS LOTEEIJ D ekking der EERSTE KLASSE begint MAAm AG 10 MEI 1880 Sladgenooten l Iu de verbeelding klonken ons allen nog dezer dagen de akelige noodkreten in de ooren van den Schipper HARM KLUWEN die met zijn schip omsloeg met Vrouw 5 Kinderenen Knecht in de diepte van den IJsel verdween en waarvan helaas 4 Kinderen daar bleven Hem rest hier niets dan zijn vrouw éég kind en 300 schuld op t schip dat niet is geassureerd Wij weten het aansporing tot tranendroogen behoeft hier nooit daarom geven de ondergeteekenden alleen met vrijmoedigheid kennis dat zij tot het inzamelen van liefdegaven U op MAANDAG den lO eu DINSDAG den llJua dezer eene Lijst zullen doen aanbieden en U tevens gelegenheid zullen geven tot bet storten van de door U daarop vermelde bijdragen Gouda Mei 1880 J J BËRTELMAN L BURGERSDIJK J H TAN ECHTEN De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hij DONDERDAG 13 MEI a s Gouda met zijne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal ziju bij den Heer F X HARDIJZEB Sociëteit Vredebestc op de Makkt s Haoe Opticien Mevrouw de Wed G B van GOOR vraagt tegen Augustus s een FATSOENLIJK MEidJE van de P G als mmmm meid KENNISGEVING OMTRENT H£T 6AARDËRB0EK DIJKGRAAF en HODGHEE MRADEN van Rijnland lettende op het bepaalde in artikel 155 laatste alinea van het Reglement voor dit Hoogheemraadschap brengen ter kennisse van belanghebbenden dat bet uaaudbbboek voor het loopende jaar van den S tot den 19to MEI aanstaande dagelijks de Zondagen uitgesloten van 10 tot 1 ure ter Secretarie van Rijnland te Leiden ter inzage zal liggen benevens uittreksels daarvan op de Gemeente Secretariën van de hoofdplaatsen der districten eu voor zooveel den Haarlemmermeer polder aangaat in de gebouwen van de stoomgemaalwerktuigen de Cruquiut de Lynden en de Leeghwater en zulks ten einde de ingelanden in de gelegenheid te stellen hunne bedenkingen daartegen in te brengen wordende zvj daarbij tevens uitgenoodigd die bedenkingen binnen acht dagen na de ter visie ligging en dus vóór den 26 MEI schriflehjk en met de noodige bewijsstukken gestaafd aan de Vereeuigde Vergadering in te zenden HANDENARBEID voor kinderen Aan OUDERS of VOOGDEN die hunne kinderen of Pupillen aan bovengenoemd onderwijs wenschen te doen deelnemen wordt bericht dat er gelegenheid bestaat tot plaatsing van nieuwe leerlingen Zij die daarvan gebruik wenschen te maken gelieven zich daartoe vóór den 14Jeii Mei e k uantemelden bij den onderwijzer J van KEMPEN Gouwe C 74 of bij één der ondergeteekenden leden van het Bestuur der Afd GoudA en Omstreken van V lk ionderwijs die tevens bereid zjjn belangstellenden nadere inlichtingen te verschaffen J GONDA A ROOSEBOOM J M NOOTHOVEN van GOOR NIEUWE TOEZENDING ontTangen Tan puik smakende goetï blijvende per Vaatje van 10 Kilogram f 8 2S 50 Kilogram 40 P VLASVELD VVijdstraat Ook te verkrijgen per Kilogram a 0 90 Tentoonstelling IX HET GEBOUW DEB Academie van Beeldende Kunsten en Teclinisclie Wetensdjappen aan de Coolvest te Rotterdam v VAW M O D E U 1 E bijeengebracht uit particuliere Kunstverzamelingen daar ter stede OPENING Toor de Leden en Ixzlndicus 15 Met ten 1 ure voor het Publiek 10 Mei en volgende dagen van 10 tot 4 ure Entree 25 Cent WOENSDAG en VRLIDAG 50 Cent biljet rood j biljet liet Bestuur der Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen Mb W H S JACOB VooriÜter H VEDER Secretaris