Goudsche Courant, zondag 9 mei 1880

Woensdag 12 Mei 1880 N 2451 GOUDSCHE COURANT Nienws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken EEN GEHEEL NIEUWE VINDING die Verkleurde of Verlegen VLECHTEN of HAARWEUK van audei en aard hebbeu liggen kunnen dit door mij binnen twee dagen in de Natuurlijke kleur zooals vroeger londer afgeven BLOND BKUIN of ZWAKT terug bekomen Louis P Weller Coiffeur B 193 WESTHAVEN B 193 GOUDA Zoolang de voorraad strekt van artikelen die voor de glazen een weinig verkleurd zijn zullen die voer eenöEKINGEN PRIJS worden opgeruimd Op NIEUW ONTVANGEN eeae prachtige Collectie BEHANGSELFAPIiRESI en RAKUEIV teg en buateno ewoon lage prijzen Lange Groenendaal HH Schilders en Behangers genieten extra rabat Heerrni Kleeding MagasIJn MAIIZTA S4 Ontvangen de Nieuwste I Demi saisonenZomerstoflfen iSAïSs s Eene groote binneulaudsche Aleellabriek VEAAGT een AGENT voor üouda Alleen diegenen gelieven zich te melden welke met het Meelvak en de Bakkerij groudig bekend en in staat zijn goede referoutien op to geven Franco oflerten onder B No 170 aan het Algemeen AdvortentieBuieau van NIJGH VAN DITMAB te liotterda t opëSbaïïë AANBESTi BIMG BÜEGEMEESTER en WETHOUDEllS vau Gouda zijn voornemens op WOENSDAG den 19 MEI 1880 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bjj inschryving AAN TE BESTEDEN lo Hqt onderhoud der KAAIMöHëN langs de rivier de Ussel enlaagsde grachten binnen de gonaeenta gedursude bet jaar 1880 2o Het leveren en inheijea van Zeven MEEEPALEN in da Turiiingelgraeht 3o Het afbreken en wederopbouwen der SLÜISWACHTERS WOMIWG bij het Moordrechtsche verlaat Waarvan de Bestekken en Voorwaarden dagelijks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselijke Secretarie en aan de Stads ïinimerwerf ter inzage zullen liggen Ieder Bestek is ad 50 en de Algemeene Voorwaarden ad 60 cents te verkrijgen ter Plaatselijke Secretarie Inlichtingen lyorden gegeven door den Ge meenteArchitect De INSOHBIJVINGS BIUETTEN zullen op Zegel geschreven door den Inschrgver en zijne Borgen geteekend en behoorljjk gesloten vóór des namiddags 5 ure van den 18 MEI 1880 op gezegde fcjecretarie moeten zijn ingeleverd imm naar Photographie Portretten Bon gewoon visit portret is voldoende om de teekeriing naar levensgrootte te vervaardigen Sprekende gelijkeni $ Prijs der teekening in zwarte ovale lijst en passe partout 36 X 29 cM 8 en 51 X 37 cM ƒ 12 de teekening afzonderlyk 3 en 5 Proeven voorhanden bjj den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Jii Ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hij zich beleefdelijk aanbeveelt tot het van alle NAAI MACHINES J GOEDEWAAGEN I Wijdstraat A UI De van ouds gerenommeerde THEEËN uit den Koninklijken Nederlandschea Wurtem bergschen THEEHANDEL van P W ÏROUSSELÜT ZOOM Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wurteniberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda bij J J v n öANÜEN Botermarkt Advertenüëii in aHe Binnen en JUnfcnliinilache Coufaiiten worden dadclijlv opgezonden door den Boekhandelaar A BKLNKMAN te Gmida Eén aischrift is voldoende BSSI SLIJM m i lAA jlPILLE SCHHBÜDEli S PILLEN zijn BIAAGViüiiSTEaKEND zacht M LAXEREND ijzonder goed tegen m SLIJM en bevorderen de SPIJ3 VHRTilEBING S Vj Ct per doos veikrijgbaar te j GOUDA alleen bij L SCHENK H lllijmijk S i d Kra ils StalwijkVieii Zyderlnan Uaaatre hlK 0ü9lüi ïnjj Ztvi u iui2eu A Prins Moordrecht i H Pusl n de bi keude deputs Hen wachte zU b voor imiiiaaksels I 4 ti Elk cloodji is icwikkeld in een billet am Jullsiauitl ekt lliil vau ilin vtrtiiardiger J J Schreader ipotkeker ï S A ALEi S Wercliibcroemdcllaar lierstcller Faalt nooit in het wedergeven van de jeugdige kleur aan grijze haren vlekt geen huid of linnen Deszelfs werking is zeker en volkomen Het is geen verw Hoofd Depot bg Ch van VJVE Jr alhier Coiffeur et Premier Postichear Door sterfge al terstond of met V AUG TE HtJUR Eene nette BENEDEN WONING bestaande uit een mime hooge Voorkamer en dito Suite waarin een Opkamertje diepe Hangkast twee groote Kasten Kelder Keuken met vele gemakken een Pomp met goed regenwater Tuinkamer met waranda vrije Tuin waarin Vrachtboomen benevens een nette Bergplaats voor kolen enz Voorts een groote beschotene Zolder met Vliering daarnaast e n Logeer of Meidenkamertje Marmeren gang met nog een diepe Kast Huurprijs 250 per jaar doch bij spoedige aanvaarding is men niet ongenegen dienaangaande in schikking te treden Brieven franco onder letter P aan de BSekhandelaars J VAN BENTÜM ZOON te Gouda Gioudsche Spoorwejylijst ZOMERDIENST Terkrygbaar bij A KOUt CoMp Nedeiiandsche Rliljnspoorweg ZOMERDIENST 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KL Van AMSTJÜRDAM AKNllEM fii UTllKCHÏ naar ROrfEKDAM HAUE en SCHEVENINCiEN Van Amstebdam 6 30 8 10 3 30 11 25 12 50 3 5 8 50 55 Aumiem ü 5 1 S 60 10 30 1 30 1 50 5 25 7 26 L ïaKciiT 7 8 20 I 17 11 10 1 15 2 28 3 38 6 30 ÏJ Ii 10 15 Harmtleii 7 22 8 46 12 3 1 35 3 65 9 35 10 35 Woerden 7 28 1 44 3 31 4 1 43 Oudcwalcr 7 36 1 36 S 9 6i Aiinkumil 7 50 9 10 10 48 12 28 2 15 3 3 59 4 25 7 10 6 10 68 NiAB Moordricbt 7 53 2 18 10 12 Nicuncrkerk 7 63 2 18 4 2 lO lï Capelle 7 63 2 18 10 12 RoriEBDAM 7 63 9 16 10 30 12 31 Ï 18 4 6 4 28 5 57 10 12 11 4 reiihuizenMoeroapelle 7 56 2 21 4 31 10 9 ZoetarmeerZegnraard 7 jO 2 21 4 31 10 9 Voorburg 7 56 9 13 12 34 2 21 4 31 6 10 9 9 GbaVENUABK 7 56 9 13 10 52 12 3t 2 21 3 4 4 2 4 31 8 7 4 10 9 11 1 Schevciiiiigeu 7 56 9 13 10 52 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 lO i Van ROTTKttlUU SCIIKVENINUEN en IIAÜK naar Ail TEKÜAM UTEECIIÏ en AUNIIËM Van Ebitehuam 6 30 7 40 8 10 8 60 10 30 10 40 11 60 2 3 20 4 30 6 60 8 30 9 30 Capelle 6 41 10 50 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 57 2 16 7 8 8 43 Moordrecht 6 57 114 2 23 7 16 Aankomst 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 15 12 9 2 35 3 40 4 52 7 28 8 55 9 53 Soheveningen 7 7 30 8 5 9 40 10 11 15 1 20 2 35 3 43 6 6 7 45 9 s Gbaveniuoe 6 26 7 30 8 8 35 10 10 10 30 11 46 1 60 3 5 4 16 8 35 8 15 9 30 Voorburg 6 32 10 37 1 57 4 21 6 42 8 23 ZoetermeerZeKwaard 6 45 10 60 2 10 6 56 8 38 ZcveuhuizeaMoeroaptlle 6 65 11 2 20 7 7 Aankomst 7 13 7 69 8 27 9 5 10 48 11 13 12 12 2 38 3 37 4 49 7 26 8 58 9 6 Naab Oudewater 7 10 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 Harinelen 7 16 8 5 8 31 10 52 11 21 2 41 3 43 4 55 7 31 9 1 10 Amstebdam 7 16 8 31 10 52 12 15 2 41 3 43 4 55 9 1 10 Utbeckt 7 16 8 5 9 11 10 52 11 21 2 41 3 43 4 55 7 31 10 QOCDA DitllK VAN A BuiNKMAN HET VElt8LAG OVKE DEN TOESTAND DER QEMEENTE in 1879 L Het in het hoofd deïes genoemde Verslag werd in de Raadsvergadering van 3 j April den Gemeenteraad aangeboden en sedert dieu tgd verkrijgbaar gesteld ter secretarie een en ander krachtetw art 182 der gemeentewet Als bglage bjj het Verslag is afgedrukt het Verslag der Gezondheids Coiumissie Wfl zullen ons niet bepalen tot het overdrukken van t Verslag gelijk dit sedert een paar jaren geschiedde doch een overzicht even en wellicht ook bier en daar eene opmerking maken HooFDSTOK L Bevolking Zy vermeerderde in 1879 zoo door geboorteals vestiging met 867 m 891 v 1758 Zjj verminderde daarentegen door overljjden envertrek met 863 m 882 v 17 5 De geheele vermeerdering bedroeg alzoo 4 m 9 v 13 Op 31 December bestond de bevolking uit 8226 m en 9252 v 17478 llierdnder zjjn benepen 76 mannen behoorende tot de landmacht Het cijfer van 17478 zal naar wjj vernomen hebben duor de laatste volkstelling blijken niet met den werkeljjken toestand in overeenstemming te ziju het zon zelfs wel 600 zielen meer bedragen De indeeling der bevolking naar de godsdienstige gezindheden toont aan dat er alhier ruim 10000 Nederlandsch Hervormden ruim 5000 Ifoomsch KathoHeken zijn voort 443 Christelgk Gereformeerden 421 EvangelischLutherschen 409 Remonstranten 372 Nederduitsche Israëlieten 135 Oud Roomschen enz enz Het getal geborenen bedroeg 435 m 402 v 837 terwijl het m 78 bedroeg 391 m 386 v 777 Levenloos aangegeven werd in 1879 30 m 20 v 50 j 1878 J3 m 2 0 v 33 Onechte geboorten hadden er plaats 20 m 12 v 32 14 tweelinggeboorten hadden plaats De sterfte bedroeg ongehuwd 802 m 277 v 679 gehuwd 55 m 53 v 108 in weduwenstaat 29 m 57 v 86 In 1878 bedroeg zy 386 m 387 v 773 325 m 322 v 647 Van de 773 stierven 327 beneden het jaar 174 van 1 5 jaren 13 van 5 10 jaren ie aamen 514 zoodat slechts 259 personen boven de 10 jaren overleden Percontsgewijze uitgedrukt zyn dus 66 j beueden 34 boven de 10 jaren overleden In het verslag der gezondheids commissie wordt de sterite beneden de twee jaren opgegeve als 55 te bedragen en de totale sterfte 43 2 per 1000 Er werden 141 huwelijken voltrokken 25 minder dan in 1878 er werd eene echtscheiding ingeschreven Voor 38 huweli ken werden bewijzen van onvermogen afgegeven 14 kinderen werden bij verschillende huwelijken gewettigd Overzicht van den maandelykschen loop derbevolking MAIKDIX OEBOOKTXM BUWILUItll TKBFGEVAU EN Januari 73 6 145 Februari 78 7 60 Maart 87 6 84 April 62 14 66 Mei 64 24 63 Juui 62 11 54 Juli 57 15 35 Auguslui 79 16 68 Septamber 71 8 43 October 69 14 43 November 66 17 42 December 69 70 837 14f 773 Naar de Koloniën van den Staat vertrokken 3 mannen en 3 vrouwen terwijl 2 mannen en 5 vrouwen van daar fconiende zich in deze Gemeente hebben gevestigd üit het buitenland kwamen hier 1 man en 2 vrouwen 3 mannen en 2 vrouwen gingen derwaarts Hoofdstuk IL Verkiezingen Er hadden in 1879 pariodieke verkiezingen plaats voor een lid der Tweede Kamer en zes leden van den Raad Bü de eerstoenoemde verkiezing werd het aftredend lid bjj herstemming herkozen de aftredende leden van den liaüid werden allen by eerste stemming herkozen Het aantal kiezers bedniw 518 voor de Tweede Kamer 513 voor de IfrémêaXe Staten en 854 voor den Gemeenteraad ba de verkiezing voor den Raad stemden 516 kiezers d i ruim 60 De gekozenen verwierven van 431 tot 259 stemmen BUITENLAND Uuiteiilaiidscli üvcrzicht Alle Knt elBclie mlDisters die ich aan een herkie ziog moeten onderwerpen ïiju weder gekozen mei oitlondering van den heer ll ireourl minister van binneul taken Het is in Engeland de gewoonte om bij dergelijke herkiezingen die niets dau formiiliteiten zijii geen tegen oandidout Ie stellen maar ditmaal heeft men vau de gele euheid gibruik gemaakt om een minister die bij de éoaserratieteii seer gehaat is en slechts met een kleine meerderheid was gekjeen het beentje te lichten Met zeer geringe luetrderheij werd de üonservatiere mededinger benoemd De verandering der Engelsche politiek moest nood ikehjk Ie vervanging van den gekant te Koi stanlinopil tengevolge hebbeu Na eenige moeite is men er in geslaagd den beer Goscheu te bewegen lijdelijk die betrekking op zich nemen Hen had zich reids verwonderd dat dit uitmuntend lid der regeerende partij geen bolsugrijken post h td bekomen Beeds vroeger as hg vice president van den Board of trade en later kanselier voor Lancaster ocder lord Hussel ter jl hg in 1868 ouder Gladstone diende als minister voor armwezen en later als minister voor mariue In 1876 ondernam hij tijne bekende reis naar Egypte om eene hervorming in het financieel stelsel te brengen Oroot financier is hg in de eerste plaats en zijne benoeming geeft reden om te vermoeden dat de Engelsche regeering vooral haren invloed te Konstaotiuopel zal gebruiken om in de Turkscbe financiën wat orde te brengen Dat zou een hoogst verdienstelgk werk zijn Een dergeigkcn financier kon de rrgeering ook wel in Afghanistan gebruiken wai de kosten van den oorlog de raming met niet ra inder dan f 48 000 000 overtreffen Dat is een presenije door den aflredendcn onderkoning aan zijn opvolger na la1eu Lord Beacoiisfield zal op 19 dezer in de C irllonclub het groote hoofdkwartier der torics eeno staat kundige redevoering houden Men gelooft dat hij als leider der conservatieve partij zal aftreden De Fransche Kamer zet steeds de behandeling van het tariet van in en uitgaande rechten voort De Senaat besteedde bijna een geheele zitting aan het ontwerp tot afschaffing van de wet van 1814 die het werken op Zon en erkende feestdagen verbiedt De directeuren der niet erkende oougregatién schijnen beslaten te hebben geen machtiging aau te vragen maar wanneer zij met geweld ait hun inriditiDgen gezeï worden zich te beroepen op de bepalingen betreffende schending van domicilie en van bgznnderen eigendom Be regeering heeft dat voorzien en naar men verzekert zullen de prefecten naar Parijs ontboden worden om mondiling instructien te ontvangen betreffend de uitvoering der Maartdecreten De Duitsche Heichsameiger bevat een brief vau den prins von Bismarck aan de vertegenwoordiger van Pruisen bij de andere bondstaten over de qaaeslie der inlijving van een deel van Hamburg bij het Duitsche tolgebied Volgens dit schrijven heeft de commissie uit den bondsraad welke de zaak moest onderzoeken besloten alleen hare aandacht te wgden aan de ttcbnische zijde van het vraagstak en de grondwettige quaestie ter zijde te laten In het belanj dcT eendracht schrijft de prins kanselier moet joveel mogelijk iedere constitutioneele uitlegging der zaak vermeden worden Daarenboven is Bismarck Zaterdag zelf ïn den Bgksdag verschenen en heeft de houding der niet clericale partijen aan eene scherpe critiek onderworpen Verscheidene Italiaansche bladen hebbeu dezer dagen veriekerd dat ihe clericilen ditmaal aau de verkiezingen voor de kamer der afgevurdigdea zullen deelnemen De OtmrvaCore romano verzekert dat de Italiaansche cler calen geen reden hcegeu iamd hebben om van hunne onthouding aan de staatkundige verkiezingen af te zien Is dit bericht i aar en het blad kan in dit opzicht goed ingelicht zgn dan zou de rechterzijde de eenige kans verliezen welke haar wellicht opeustoad ou bij de hernieuwing der Kamir te slagen Overigen belooft de verki zingsstrijd bgzonderle vendig te zullen ign De beeren Orispi Nicotrr i en Zardandelli hebben hun manifest openbaar gemaakt en daarop is eene legenverklariiig gevolud van de oud afgevaardigden die bet Kabinet ondersteunen De twee groote fractiën der linkerzijde hebben dus stilling genomen Ook de rechterzijde heeft haar programma openbaar gemaakt Dit is geschied in eene redevoering welke de heer Minghetti op 5 dezer te Bologna heeft gehouden De rechterzgde verlangt twee belangrijke hervormingen waarop ook door de liukeizijde wordt aangedrongen maar van dien kant op breeder grondslag namelijk de benoeming der burgemeesters bij wijze van verkiezing en de uiibreidlng van het steijirecht Doch hg en igne vrienden achten eene afschaffing der Vlasting op het gemaal voor het tegenwoordige onmogelijk Nu is het juist deze afschatiiiig welke het kabinetCairoli Depretis onder de voorname punteu van ziju programma h eft opgenomen De Belgische Kamer heeft met 62 legen 31 stemmen het wetsontwerp tot prorogatie van de vreemdelingenwet goedgekeurd 25 leden namen geen deel aan de stemming De Kamer is naar huis Bg de verkiezing te Thuin hebbeu de liberalen een schitterende overwinning behaald Naar men uit Brussel meldt hebben in de hoofdcommissie voor de Belgische feesten van dit jaar twee beeren den weusch geuit dat de kamers iuhare tijdens de feesten te houden buitengewone zitting ter bevestiging der broederlijke gezindheid tussclien België en Nederland het initiatief zullen nemen tot de afschaffing van bet decreet van 19 Juli 1831 w narbij de jaarlijksche Septemberfi i sten ter herinnering a tn afscheiding van Nederland zijn ingesteld IJe voornoaraste fractiën van het Oostenrijlsche ParleiiHiit zijn overeengekomen oin de parbmeii aiie werkzaamheden te bespoedigen tea einde op 15 Mei