Goudsche Courant, zondag 16 mei 1880

l drtcr l jeeukomt tullen dan nog wel uiet a geloopen atjn Op eeu vergadering vau 8000 Bremen is een moue auiifeuuwen waarin verklaard wordt dat hun tot hel protcotionime bekeerde Kgkadag8afgevaardi de Moele met meer het vertruuweu der kiezen bezit en hy derhalve wordt uitgenoodigd z ju mnudaat neer Ie leggen l e directeur generaal der registratie eii domeinen in Frankrijk heeft aan t ue ondeidirecteureu eene opgave verzocht vau de veruuderiugen iu het bezit en het vruchtgebruik renten schenkingen enz wtlke sedert 1 Jan hebben plaats gehad by de roerende en onroerende eigendommen vau welken aard ook der niet erkeude ccugrogatien Deze opgave moet bevatten lo den aard der verandering uf verklaring 2o hare dagleekeniug 3o den om TUg ea de ligging der betrokken goederen io de namen lcr nieuwe eigenaars In de kulum der aanmerkingeu moeten alle byzontlerhedea wordeu opgegeven waardoor eene juiste beoordeeling van den aard co de weriiiag der cuutracleu mogeulijk wordt i e latere vnauderjiigea moeten lusgelgks ten spoeidigste ter keuois vau deu directeur generaal gebracht vurdeB AaH sMbg tot deze circulaire is gegeven doordien 4e regeefing vernomea htefl dat de Jezuïetenorde ea de overige niet erkende oougregatiea hare inrichtingen eu goedereu door middel van schijnbaren verkoop iu veiligheid brengen zoodat indien na ï Juni de orden ontbonden worden de Rej ring niet meer tegenover deze maar tegenover btjioadere personen zun staan die hunne burgerrechten kunnen doen gelden De heer Paul Bert heeft uameus de commissie uit de Fransche Vainut Voor het lager onderwijs het rapport overgelegd over de aanhangige wetsontwerpen Wy deelden onlangs mede dat er nog een belangrijk verschil bestand tusschen den minister en de commissie Zij aren het eens dat het a der rüs kosteloos en verplicht moest zyn maar de commissie meende dat het godsdienstig element er aanstonds uit geweerd moest worden terwijl de heet Ferry bet beginsel der oommissie beamende meende dien maatregel tot later te moeten aitstellen Ter elfder UK toen het rapport der oommissie reeds wits vastgesteld heeft de heer Ferry zich nog bekeerd eu i ae geneigdheid te kennen gegeven om het vo geuJe vooretcl Ie doen Het dsdienttig ndecwijs maakt geeu detl meer uit van de vupli £te vakkeu van het lager onderwijs Godsdienstig auderTieht zal aan de leerlingen der openlMre lagere aeboileu weirdeu gegeven door de bedienaren der verschillende cerodiensten Het verlangen der ouden cal geraadpleegd en gevoed worden aangaande het deduemen huuuer kinderen aau het godsdienstig onderrieht Pit aadanrgs zal gegeven worden hetzij in de kerkgebovweg hetztj indien de geestelijken dit verlangen i de sehooUokalen op de uren eu onder de roorwaaxdeo door d £ reglemeuteii der scholen bepalen Hierwede heeft hij in beginsel toegegeven daar OBjdar deze voorwaarden wel geene geestelijke broeders of zusters onderwijzen aan de staausehool taüea rillen iilijveo De commistie erkent dit met ingenonunheid maar vindt toch de redactie vau deu minister w it zwak Zij wil vaststellen dat geeu godsdienstig onderwys meer in de openbare sohuleu tü gegeven worden Tusschen deze beide redacties Ml de Kamer eene kcnze moeteo doen De bepalingen rolgena welke men den leerplicht wil inroeren zijn de volgende Lager onderwijs wordt verplicht gesteld voor alle kinderen van zes tot dertien jaren Het wordt gegeven iu openbare of b zoudere scholen of iu het buisgezia hetzij door den vader betzij door ien and welken hq daartoe asawyst De vader of voogd moet U dagen voor deu aanvang van den cursus aan den burgemeester kennis geven op welke wyze hij zyn kind zal laten onderwijzen De kinderen die onderwys in het huisgezin outvangMi moeten zoolang lij in den leeftijd Terkeercn waarin het lager onderwijs verplicht is gesteld aan het einde van ieder schooljaar een examen oadefgaan Is het resultaat daarvan onvoldoende onder dat er eene geldige reden van verschoouing is aan e voeren dan moet deu ouden aangezegd worden dat zij fannue kinderen naar een school moeten zenden De straffen voor de vaden of voogden ign bq het eente vergrgp eene berisping Tan de schoolcommissie bg herhaling binnen een jaar aanplakking van den naam aan het gemeentehuis en eene tweede herhaling een vonnis vau den kanionrechter wegens overtreding binnenl dT GOUDA IS Mei 1880 Kondigden wij onlangs met ingenomenheid het voorstel van Burg eu gere Burgerschool met nóg meer vreugde deelen we thans mede dat het voorstel door den gemeenteraad met bg na algemeene stemmen werd aangenomen Slechts de heer van Straaten stemde tegen eu de heer Kist lid der Commissie van Toezicht op het Middelbaar onderwgs dus naluurlgk een voorstander was afwezig Zoo zal derhalve aan de regeering des lands het verzoek worden gericht om legen subsidie der gemeente den drie jiirigen cursus lot een vijf jarigen uit te breiden Bezwaren zullen tiaartegen wel niet bestaan integf ndeel mag worden verwacht dat waar bij de gemeeutelyke vertegenwoordiging zoo algemeen de overtuiging bestond dat deze belangryke opotferiiig slechts tot welzyn der gemeente kan strekken dat daar door de regoering alles zal worden gedaan om zoo spoedig mogelijk de uitbreiding der school tot stand te brengen HoewLl tot ons leedwezen verhinderd om van eene uitnoodiging der Goudsche Gymnastiek en Schermvereeuiging gebruik te maken herstellen wy gaarne ons üiiwillekeurig verzuim om van hare goedgeslaegde uilvoiring melding te maken Deze had plaats op Zaterdag S Mei jl in de zaal Kunstmin van Ons Genoegen en beantwoordde volkomen aau het doel der ontwerpen De vereeuiging toch bestaande uit e u beperkt aantal werkende en honoraire leden die eenmaal s weeks zich onder goede leiding iu de gymnastiek eu Sea wapenhandel oefenen wenschte symphatie en medewerking voor haar flink streven Ie wekken en zg mocht naar wij vernemen aanvankelijk teu volle slagen verscheidene uieuwe ledeu zijn toegetreden Gesteund door een twintigtal heeren uit Amsterdam leden der Amsterdarasche Gyinnaetiek Vcreenigiiig door wier verdienstelijke medewerking veel afwisseling aau het programma werd bijgezet verschaften onze gymnasten een recht genoeglyken avond aan het publiek der geinvileerden niei zoo talrijk opgekomen als de zaak terdiende Na afloop der oefeningen waarby men zich over de lenigheid en spierkracht der werkers verbaasde en de vrijwillige tucht otde en netheid onder de uitvoering van harte toejuichte bleken de executanten geenszins hun kruchteu te hebben ovenchat Eeu zeer geanimeerd bal waaraan vele Goudsche dames met onvermoeide ambitie deelnamen hield hen gezellig byeen tot in den vroegen morgen Aan de AmaterdamsB heeren komt rechtmatige dank toe voor hun dwelijken steun en hun pryzeuswaardig voorbeeld aar onze Goudsche vereeuiging eeu woord van lof voor de regeling van haar feestavond eu van aanmoediging b haar edelaardig streven Eau grijsaard is Donderdag te Bodegraven dood in zijn kamer gevonden bij was iu deu sterken draulc gestikt s Avonds te voreu had zgn Ti jarige vrouw zich verdronken misschien wel uit verdriet over haar ongelukkig leveu aau de zijde van dien dronkaard Verschillende sleeufabrikanten aan den Hollandscben IJsel te Nieuwerkerk a d IJsel hebbeu in bet afgeloopen jaar ten gevolge van de buiten porig hooge prijzeu van de ïrouiiigcr turf proeven genomen om hunne ovens met steenkolen te staken De proeven zijn goed geslaagd zoodat de fabrikanten thans de steenkolen met scheepsladingeu doeu aanvoeren eu het gebruik van turf veel vermindert Op den spoorweg Ijciden Woerden zyn in de maaud April vervoerd lOïüö reizigers De opbrengst was ƒ 6310 22 eu met iubejjrip van het goedereuvervoer enz 8262 01 De vergadering vnn de afdeeling Woerden en Omstreken der Huil Maatschappij van Lindbouw gevolg geveode aau de circulaire van het voorloopig comité ter bevordering van inzending vau melk ea fukvee en zuivelbereidtng op de internat tentoonstelling te Londen heeft iu hare bgeenkomst van 12 Mei besloten SO voor dat doel beschikbaar te stellen s Lands middelen over de vier eerste maanden dezes jaan hebbeu opgebracht 31 121 362 1373 ïijnde ƒ 936 766 i3 meer dan in hetzelfde tijdvak van 1879 4 12 der raming bedroeg 32 716 361 04 In de Donderdag gehouden buitengewone vergadering der Provinciale Staten van Overijssel is tot Lid der Eerste Kamer ter veivan iig van den heer de Vos van Steenwijk gekozen de heer Mr A van Naamen van Eemnes oud lid van 4e Tweede Kamer met 27 van de 44 uitgebrachte stemmen Mr van Aoyen verkreeg H stemmen Naar wij vernemen zal eerstdaags bg den Raad van State inkomen een ontwerp tot wijziging der zegelwet waardoor op eeu vermeerderde opbrengst é dier belasting wordt gerekend en een suliverp tot wijziging der registratiewet waarbij enkele drukkende rechten zullen worden verminderd Naar wij vernemen is by deu Baad van State aanhangig een wetsontwerp tot regeling der verhouding tusschen het financieel beheer van Nederland en van Indié De Leid Ct schryfl Intusschen treflén de boeren geeu beste Meimaand want hei droogt zóó hani dat de weilanden gaan scheuren het gras op is en de inelkkaeim len gevolge daarvan schraal beginnen te geven schoon de boereu gaarne erkennen dat het met droogte toch heel wat langer is uit te houden dan net nattigheid die schade voor de hand geeft Hier en daar laten de polders al wst water in om het weiland te drenken wat bslf Mei eigenlijk nooit geboord is Het is nu maar volop zouueschyn tegen donkerheid vaii bet vorige jaar hetgeen nu voot de bloemkoollelen erg sobadefijk uitkomt Donderdag had te Haarlem plaats de jaarlyksche algemeene vergadering van den MuUapaliortbond Ue heer mr Goeman Burgesiui lid der Tweede Kamer sprak ter inleiding van de werkzaamheden over de uoodzakelijkheid dal allen die het wil meenen met de volkswelvaart zich vereenigen lot een arbeid als deze Bond beoogt Ouder anderea werd na de uitvoerige behandeling vastgesteld een nieuw algemeen reglement voor de Vereeuiging Dientengevolge werden lol leden van het nieuwere en kleinere hoofdbestuur beuoenid de heerin mr Goeman Borgesius d Willigen Kerchem Egcliiig dr van HoQrn v Verschuur en van Detlem llu irn Aan het bestuur werd opgedragen zich als dan enscbelyk blykt uu de indiening vun bet ontwerp van wet tegen bet draukiniabruik thans bij dtu Raad van State te wenden tot de Tweede Kamer Van de besturen der spoorwegmaatschappijen zal worden verzocht het virbod voor al bare beambten om ouder den dienst drank te gebroiken De Minister van financiën zal men verzoeken strenger te doen liju op d toelating van verkoop n van sterke dranken langs de grenzen dan thans in het belang van de schatkist hel geval is Vele belangrijke onderwerpen werden vervolgens door leden van het bestuur en andere leden ter tafel g br c t o a het opricliieii van sluivrnspaarbanken door de a deelingen van deu Bond wat te Amsterdam en Haarlem reeds uitstekend is geslaagd Bij bet departement van oorlog zal warden aangedrongen op net nemen van maatregelen waardoor hét misbraik van drank bij de verdedigen des viderlauds wonli tegengegaan De International Bell Ttlephoa Compauy vsn NewIiirk beeft hier te lande eu in B lgië concessie gevraagd voor den aanleg eu bet onderhoud vjd telepkoougeleidingen ten einde dit nieuwe geineen chupsmiddel in te voeren voonersl te Amelerdum eu te Rotterdam De afdeeling Rotterdam Schiedam eu Omstreken van de UolUndsohe Miiatsehappy van landbouw en de Nedsrlaudsche Maulschappy van Tuiiibon eu Planlenkuude hebbeu te zumeu eene leutuuiisielliug uilgespbreven op bet gebied van zuivi Ibereiding en de lw ede op het gebied van planten en bloeineu eni welke van Zaterdag 4 tot Dinsdag 7 September a s in het Algemeeu Verkouplocaal aan deu Oostsingel te Rotterdam zal gehouden worden De zoo nauwkeurig moge k ingevulde imeh rij vingsbiljetten moeten i66r of op Diusdsf 24 Augustus franoo zyn ingezonden by den voorzitter of secretaris van bet bestuut De prijzeu welke uitgeloofd wordeu zullen beslaan in medailles of geld en wel gunden of ƒ 60 verguld zilveren of ƒ 16 zilvereu of ƒ 10 en bronzoi of ƒ 5 De inzenders zollen op hun iiischryvings biijrt moeten vermelden of zij medailles of geld verkiezen By het programma worden gevraagd in Afdeeling I Zuivel A Boter op de van ouiis gebruikelijke wijze vervaardigd B Boter op eenige andere wijze vervaardigd C Kaas op de van onds gebruikelijke wyze vervaardigd D Kaas op eenige andere wjze vervaardigd Afd II behelst de Planten en Afd III Afgesneden Bloemen bonquetlen enz Inzendingen buiten het programma behoeven om toegelaten te warden het verlof van het bestuur en kunnen prijzen op voordracht van de keurmeesters erlangen Voorts wordt nog medegedeeld dat onder nader te vragen goedkeuring van de bevoegde maebt eea verloting van tentoongestelde voorwerpen aan de tentoonstelling zal verbonden worden Het programma is thans reeds verkrygbaar Van 22 tot 29 Augustus s s zal te Brussd een internationaal onderwijs congres gehouden worden ttrloe de Belgische Ligne de l enseignemeat litt iuitiatief genomen heeft Htt reeds vastgestelde jrogramma omvat sommige der gewichtigste maatJiljappelyke en opvoedkundige vraagstukken die met het voorbereidend lager middelbaar eu hooger onderwye in betrekkiog staan En overeenkomstig Jen wensch door bet uitvoerend comitó te kennen Kegeven hebben eenige heeren van verschillende richjbie die tot hel algemeens comité van het congres lijn toegetreden gemeend hunne landgenoolen lot hel biJKOuen daarvan met aandrang te moeien opwekken Zij vinden daartoe te meer vrijheid nu i in slaat zijn op de meest stellige wyze degenen rast te stellen die reeds de vrees hebben geuit dat bet congres meer of minder vastgekoppeld aan de feesten die België ter herdenking aan lyne JO jarige zelfstandigheid veeren gaat allicht het karakter zou kunuen dragen van een voor het Nederlaedsch nationaal gevoel stuitende demonstratie pie vrees b hoefl niemand te koesteren Het cjugres lal geen deel uitmaken van het programma der feesten die sfgeloapen zullen zyn vtórdat bet een aanvang neemt En bovendien heeft het uitvoerend comile verzocht aan de Nederlanders de verzekering te mveu dat dezen nieU ztiUen hooren wat buuiie rechtmatige gevoeligheid zou kunnen opwekken Zy die voornemens zijn aan bet congits deel te uemeu zijn verzocht daarvan kennis te geven aan eender volgende heeren A Moens te Utrecht dr A Kuyper te Amsterdam prof C Pijuaoker Hosdgk te Amsterdam en mr A Kerdijk te Delft die iQl het geven van nadere inlichtingen eu tot toezending van het programma enz aau allen die zulks verlangen lich bereid verklaren Woensdag namiddag werd een zeer opmerkelyk rechtsgeding voor de Tweede Kamer der arrondissementsrechtbank Ie Amsterdam bepleit Het gold een vordering van de algemeen b kende uaainloase veunootschap de Rnlt eaua le eu J van Zaaueu k Co tol schadevergoeding wegens uurechlinatige daad hierin besla inde dat deze zich bad bediend van den naam JmiltrdamteJte runtthut administratiekaulour van rentegevende fondsen eiz voarts suekie de verdeling dat de rechtbank gemeldeu gedaagde on veroordeeleu zich te outhonden van het gebruik der benaming en deu eisehcr zou machtigeu op kosten van deu geda igde tu enkele Am sterdamsclie en voomaaintte provincie blsileu bet veroordeelcud vonnis te publibeeren De vordering werd loegeliCht door den a lfo aat uir M J Pguappel op grond lo dat de Am stardainscbe mitekas is geen naaMlooie vennUotschap eu du baar nasra niet mag outleenen aan htt onderwerp hater onderneming of bedrgf 2a dat zy geen rente aanbiedt gelyl i Rente Cassa maar aflossingen met lotiugskanaen en door in stryd mei baar naam reple nil te betalen die wel geen fente uitkeerende Bciiie Cassa benadeelt en 3o dal zij beoogt zich de reputatie van s ilidiieit vau anderen toe te eigenen Pleiter trachtte voorts aan te toonen dal geUMmde gedlagde daardoor aan een solide inrichting als de Rc e Cassa nxdrel to brsn t en dat een solide naam door een insolide onderneming or t geusurpeerd Deze laaute h eeft zich zelfs niet untz su bet publiek tegen verwarring in naam te waanehuwen en zoo deu dunk te veraobaffen aliuf ty zou zyn de solide ouderiiemiog Ook vesugde bg de aandacht van deu rechter op de heuaming van admiuislraliekautoor die ook met dalzelfde hel publiek iu verwarring brengende doel was gekozen Volgens hem is deze zaak bedenkelijker omdat gedaagde door inleggers van 10 te lokken zich wendt tot het minder vermogend soms onkundig publiek De advocaat mr S Katz trad voor de gedaagde op eu protesteerde met deu msesten nadruk tegen dit iu reebten onhoudbsre tendenz proces Het ging volgens pleiter niet aan dat biervan een insolide persoon en uudorueming werd gesproken zonder dat daarvoor eenig bew s werd oijgebraeht Hy nuende voorts dat hier eru gansuh andere naam was gebezigd En de sohryfwyz e eu de klank was eeii andere terw l er ook verschil in object en werkkring bestaat De ouileruemiiig van gedaagde beeft niet t maken mei het doel der Ren e Cassa Dit zelfs is ook door de tegenpliiler erkend Volgens het Nederlandsclie recht heeft men wel het re ht een colleciieven oaain Ie voeren al is men geen venneolschap De Tweutsche Baukvereeniging doet helzi lfde en hiih eerst onlangs den naam B W Blydeusteiu C daaraan toegevoegd dien zij ook wel eens weglaat Zg keert wel rente uit en wel oploojiende rente gelijk met de aflossingen Hare waarboigfondseu zijn bij een solide bankiuriobting gedeponeerd en kannen alleen met medeteckening van eeu geacht notaris worden op evrnagd Zy is een commanditaire vennootschap en heeft dus geen aan firma s opgelegde verjiliobtingcu na te komen Pleiter trachtte vooru aan te toonen dat gedaagde deu naam van den eisoher niet had aaugeuoiuen dat al ware dit het geval hij daardoor cog geen onrechtmatige daad zon hebben gepleegd en in ieder geval getue die aanleidinj kon geven tot de vordering tot schadevergoeding waarvan de schade niet is geposeerd noch bewezen kan warden dat zij door schuld van gedaagde is te weeg gebracht Ook de plaating van een veroordeelend vonnis in dagbladen is in deze materie bg de et bekend De uitspraak deelen wij later mede Woensdag had te Amsterdam in het gebouw der Nederlaodsche Bank de algemeene vergadering van stemgerechtigde aandeelhouden dier instelling plaals De voorzitter las het venlag voor waarna het dividend over het boikjaar 1879 80 vastgesteld werd op ƒ 166 per geheel aandeel De heer Jb Fock werd als directeur herkozen In de vacature door hei overlijden van den heer J van Heukelom ontstaan werd voorzien door de benoeming van den heer U vua Eeghen De aftredende commissarissen rars C D K wi en C H B Bjot werden herkozen erwgl in de plaals van de beeren mr S Vissering eu J E Bonuike die bedankt hadden benoemd werden de beeren mr J v Qleichman te sHage eu mr F Th Westerwoadt te Amsterdam Aan het venlag is bet volgende ouileeud De credietoperalieu waren zeer beperkt gedisconteerd eu beleend werd voor slechts 437 raillioen of 182 millioen minder dan in 1878 79 eu nog beneden het middencijfer der 10 laatste jaren Hft zou niet moeielijk geweest zijn zegt de directie aan onze operatien grootere uitbreiding te geveta Maar daartoe zouden wij hi zonder schroam ons op terreinen van bet credietwezen hebben moeten begeven voor welke de kraehlen eener ciroolalie bank eigeulyk niet bestemd zijn en Welke eenmaal betreden diet gemakkelijk en vooral niet spoedig weder verlaten kunnen warden of door sterke verlaging der rente beneden die vau het buitenland meer oredietvraag ook ten behoeve van het buitenland hebben moeten uitlokken hetgeen ecnier buiten de algemeene bezwaien aau een buitengewoon lage rente verbonden thans het byzandere nadeel zou gehad hebben om tot een vour ons muutwezeu uiet gewensefaleu uitvoer van goud la leiden De Ariik Ct verneemt dat dezen zomer te Arnhem een sohietwedstrijd zal gehouden worden voor schutterg weerbaarheid en leger Bg versdieidene levende rttpiheil die te Berlijn tentoongesteld zgu openbaart si eene ziekte bestaande iu en klierachtig gezwel onder de schubben Vooral ouder de goodvisschen doel zich die vooren een groot aantal noest men verwijderen daarmen meent dat de ziekte besmeltelgk is Door eeu moedwilUgei bezoeker der Duitsche visscherij tentooostening is met een diamanten ring een snede in den glazen wand van eeu der bassins gegeven Eenige oogeublikken lat sprang de ruit doordeu gang van het water slak eu liep het bassinl eg In hei door de ie Bordeaux en Hannover gevestigde firma Lynch Frères onder dagteekening vau 3 Mei jl verspreide wynberioht leest men Gedurende de vorige maand werden bier ter plaatse geen belangryke zaken gedaan daar de eigeuaan van wijnbergen ongehoorde prijzeu vorderen die de handel nog niet genegen is te bestei u ofschoon de voorraad bijna is opgeruimd De weinige ondere en oude wijoen die zich nog in eenie band bevindeu blyven zeer gevraagd en wordeu duur betaald dit is zeer begrypelyk wanneer meu den tegeuwoordigen toestand van ons land iu aanmerking neemt Wij hebbeu verschillende goede oogsten noodig om de virlitzeu der laatste jaren in te halen Ouder dun invloed van het mooie By een betrekkelijk goeden oogst in 1S80 zullendus de nieuwe wyneu niet goedkoop worden terwyl de oudere en oude wynen zeker niet iu prijszullen dalen daar deze soorten de behoeften der consumptie nog gedurende langen tijd zullen moeten bevredigen Een koopigan te Hamburg zal geheel voor eigen rekenilig een kleine Noord pool expeditio doen ondernemen met het doel om Eskimo s tot een bezoek aan Duilschland te bewegen en om walvissched en andere Moordpooldiercn Ie vangen Gkronden en aan het Bureau Tan Politie gedeponeerd eeu gouden OORKNOP Vergadering van den Gemeenteraad VKIJUA6 U MEI Tegeowoordiff de hh aa Berden IJsendDoro loorzitter RetDij Prince Laijteo Kraaeoburg Noolhovcn taa Goor Oudijic Sue Muller vaa Straaten Post Drott Sainioui Straver de Koite en vaa Iteraoo De ootuU u der vorige vergaderiog irorden gelezea en gearreateerd Iiigekumen xijn de reki oiQ ider Stedelijke Librae orer 1879 ter vUie eeoB miiwive van de Kamer vao Koophaodel eu Fubriekei daok zeggeude toor het in de vgrige vergadering aaahoudeD van het beuïuit omtretit het Btoombooteoveer aau de Vest op ieuw eo nader betoog doende van de aoodzakelgkheid vaa eeue grooterea luife en tot h t doorrijden der vrscbtwagena wordt voor keonisgeving aangeDoniea eeo idret van eenige handelaren ea kooplieden die voor noemd voorstel ondersteouea vorüt inede voor keRUisgeving aaugeaouieu eene misitive van de Commiasie vao toesictit op het middelbaar oadcrwijg dat itj met genot gea gezien bebbfu het voorstel vaiiB ea VV lot het beproeven om de Kijks Hoogere Burgerschool met 3 jarigen cursus te veranderen in eene met 5 jarigea cursas hot firatie eeue missive van deo heer mr J C da Pui ktfDoia gevende dat bij btdüukt als lid der pi bchoolcamniasie wordt vuur keaougeving aangenomen eeo adr s vau dea beer L Bargersdijk verzoekende h topzicht te mogen houden over het verbonwen van eeo huisaan de Wjchterstrut toebehooreade aan den heer ÏI O K ortenue er ter viaie eeo dfea van J i vao Wyogaarden mededeeleode datvau faeiu 2 oniugen iu het St Aothonieklooater ztjo afgekeurd eu verzoekende een strook gemeentegrood te m a koopea VNO 1 2j e breedte bij eene lengte lao 7 20 c om alsdan dia woningen ingevolge de iKtuw erordtning lo te richten met eeo rap Hirt vau B en W dat biertegeu bij huD eollegie geenbeswaar bestaat eo hem alzoo 0 centurcB grood af te staantegen f 6 per centiare ter visie CKu adri s van den beer C A Scbootcn berichtende dat duur hem aau B en W is verzocht om aao zya kaaapakhuia aau bet eiud der Haven naar boiten openslaande tichtramea I te in ea aaabreugen doch zulks op grond der bouwverordening met diMr B eu W kou loegcstaau worden waarom hg aUou verzoekt bedoeld art in die verordening te nijzigeo opdat zija verzoek ingewilligd kan worden op vooratel van den voorzitter wordt dit gesteld iu handen der Commiiaie over bet boowen ter fine van bericht en raad Oe bet r Kurtaijn Dro 1et ver komt ter vergadering een adrea vau D Huurman verzoekende een itokje grond muur en water aan de Bogen te mogea koopen wordt geateld lu baudeD van B ea W o bt rtcht en raad eeo adrea van C J de Gidts eigenaar vaa ea stuk grond en een sloot aan de Karnemelk sloot btj de derde kade te keonen gevende dat ten gevolge der bebouwing de lageng vaa die kade DU veel te nauw is co aanbiedende koitetooa aan de Geffleenle 1 af te staaa a deo grond tusschen den hem gegeven rooing Iga b de sloot ter lengte en breedte als valt aan de zgde der derde kade op voorwaarde dat de Gemeente voor bare koeten de geheele sloot detnpe en een afscheiding hcUy met hekwerk U op andere wijze makr terwgl de re uestnMl da door hel leggen vao een kokker in zga eigea groud ioi cjI dragen vo r behoorlgke strobmiiig m het verdere gct elre vao de sliwt wordt gebteld lo btndeo van B en W om bericht eo raad een adres vatp k Grendfl nogmaals verzoekende de gerioIrerik gruud achter het huis Pro Patria geheel of gedeeltelgk 10 koop of trfiHwht te mogea hebbi n ter visie een adrts an raej J i an Echten hnlpouderwijxcrea aan de eerste burgerschool voor meisjes verzoekeode eervul ontslag tegen 1 Augustus ordt dadelgk ia behandeliug geoomeo eo eervol verleend Aan de orde ia eene wgzit ing van hut kohier der plaatseIgke directe belastiog dieast 1880 oaar aaaleiding van rena niissive ao heereo Gedeputeerde Statcu waaroit teo leblgkt dat oa onderzoek is gebleken dat A C Schonten te Woerdeo zgo hoofdverblijf heeft co ia versehiUeuda betaatingeo is aaogesUgeo ook hier te recht op het kohier der pi dir be lastingen moet voorfcomeo als zgnde hg des Woensdags Donderdags Zaterdags Zondigs eo Maaodags lo Goada eo op diea grood afwgzeod op dieas verzoek moet beslist wur deo tea 2e dat H C Korteaoever naar hun oordeel mott gebracht op ƒ 30UO teu 3e dat het verzoek vao C Clameos all te laat ingekomen nict outvankelgk moet verklaard op voorstel viQ den voerz wordt het kohitr ia dien lïa gewgzigd De rekening van het Stedelgk Museuio van OudhedeB dienst 1879 wordt goedgekturd De Bissne van de Kamer van Koophandel en Fibriekea betrekkelgk het stuoiobooteo veerhuis na eeaige discusitie wordt aeo voorstel vao den beer Snel om bet aau te houdeo tqt de nieuwe waterweg bekend zal zgn aangeaouen met IS tegen 4 stemoien die van de heeren Samsum Kraueobu Furtuiju Droogleever en Noolhovea van Goor Itt t adces van ii C aa der Want houdende verzuck om eeo atuk genuletrde grond te mogen koopen of huren de voorzitter deelt mede dat door A Grendel dezelfde grond wordt aangevraagd waarom eeu nader uderzoek noodig u eo stelt vour dit aan te houden hetgeen wordt goedgekeuril Het vooratel tan Burg eo Weth betrekkelgk eene Hougere Burgeischuoi met S jnrigen cursus Na breedvucnge disciibsio Kordt een ouistel an den heer T ug teu om bet mui te houdea afgestemd met 19 tegen 3 stemmen die van de heeren Lngteu Kraneaburff n aa Straaten daarna ateUe de heer Lugtea voor om de Rgks in eeu GeraeeuteHuu gere Bargerscbowl met S jangeu cursns te verandereji de voorz aotwooriïde dat zulks f 6500 per jaar meer zouile koateu waarop de heer Lugten zgn voorstel latn ea dufr vai B en W aaugenumen werd met 15 tegen 1 stem dm van den heer vao Straaten üe heeren Lugten en Kraneobarg verlaten de vergadeiing Daarna wordt htrbenoemd tol Librijemeëster de beer dr M Terpstra Beao md ordaa tot hul ponder w zer aaa de OpcnbaiF Tus schenschoot de heeren J va Gorkum te Harmeten en W de Ven te Scherpenzeel eu tot bulpondeiwgzerea han de t lii te Armetiachool mej F k S Frugt van Hertog te bu ii op Zoom Na machtiging om aan de genomen besluiten uïti ücinig te gevca ion4 reetUnptiti eindigt de vergadering