Goudsche Courant, woensdag 23 juni 1880

i Regering na onderzoek oordeelen niogt dal een der beide andere door het gemeentebestuur tan Uoudtt overgelegde plannen A en B liet algemeen belang der vaart voldoende dient en te verkiezen is Het denkbeeld vanden Hoofdingenieur omtrent de mindere heflingen waartoe Uouda zich zou moeten verbinden wordt door Gedeputeerde Staten niet overgenomen Omtrent deze aangelegenheid lezen we in hare toelichting Hetzal Uwe aandacht getrokken hebben dat wij bij de bespreking der rigting van de vaart bij Gouda buiten aanmerking hebbeu gelaten het heifen van doorvaartregteu van wege die Gemeente fcne heffing die wel eeus zoowel vóór als tegen de rigting langs Gouda weid aangevoerd en ook door den Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat bij zijn rapport van 30 Maart 1880 no 380 ter sprake werd f ebragt Wij outhielden ons daarvan omdat eze heffing volstrekt in geen verband kan staan niet de rigting die de vaart moet volgen Die rigting moet gevolgd worden welke zonder aan het algemeen belang der scheepvaart te schaden tevens aan deu handel en het fabriekwezen van Gouda het meest ten goede komt terwjjl in elk f eval d i welke rigting ook worde gekozen e Gonda sche heffingen op de vaart een onderwerp van onderhandeling en regeling tusscheu da Regering en het Bestuur van Gouda zal moeten uitmaken De bij het voorstel gevoegde kaart geeft een beter overzicht van de richting Even voorbij de spoorwegbrug over de Gouwe loopt de nieuwe weg tnssehen de Kromme Gouwe en den Wintérdijk iloor den Uloemendaalschen polder snijdt de Kattensingel op de hoogte van de bleekerij de drie notenboumen en gaat vervolgens in een rechte lijn door de pottenbakkerij op den ïurfsingol en door de Heerenkade in de Korte Akkeren vlak langs de bloemkweekerij door een gedeelte van den Broekerpolder en den Schielaudscheu dijk naar den IJsel en valt iets boven het schietterrein in die rivier Dit plao is we hopen dit nader aan te toonea voor Gouda veel gunstiger dan het oorspronkelijk plan toch heeft het groote b jzwaren Burgemeester en Wethouders zagen die niet Toorbjj integendeel zij stelden andere plannen op den voorgiond die meer in ons belang zouden zjjn In hoeverre het mogelijk is eeu dezer plannen in uitvoering te brengen zal naar we lueenen vooral afhangen van de Kegeering uitciiiaiitlscfi Overzicht Met toejuiohinjj is hi t voorstel tot amnestie in de Fransche Kamer ontvnn cn Men hoopt dat de openbare mcciiiiis ten tlotte ilen Senaat za dwicigcn in dezen groeten niaalrc fl toe te stemmen Do memorie vau toeliohling luidt als volgt Mijne heeren Sedert de Begeering zioh den 18n Febr jl in de Kamer daarover uitliet is er een belangrijke omkeer iu de openbare meening gekomen ten gunste der amnestie De omkeer sneller dan wij lelf dat hadden verwacht werd verbaast door sommige gebeurtenissen vau den laatsten tijd De onverstoorbare kalmte der bevolking van Pargs ondanks opwekkingen tot oproer üe verkiezing te Lyon die de trfumf der wettigheid was eindelijk iet op handen zijnde nationale feest van 14 Juli hebben algemeen vertrouwen en een algemeeno behoefte aau bevrediging gewekt De plicht van eeu verstandige Regeering is niet zich stelselmatig tegen deze manifesliea der openbare meening te verzetten maar die zorgvuldig n te gaan en daaraan tijdig toe te geven wanneer ile bt langen van het land daardoor geen gevaar loopen Dit is thans het geval De amnestie dat is onze innige overtuiging kan worden afgekondigd zouder dat daaruit eenig gevaar voortvloeit voor de maatschappij De mannen wier terngkeer in het vaderland beoogd wordt zullen minder gevaarlek zga in dan buiten Frankrijk en hoe meer men hen van nabg zal zien des te minder zal men hun gewioHt toekennen Trouwens de Begeering is sterk genoeg om alle pogingen tot agitatie de baas te blijven van welken kant die ook mochten worden beproefd Er is geen reden om te vreezen dat men zich zal vergissen aangaande de beteekenis van een dergelük en maatregel Men kent onze denkwijze Wij zullen tffitimer een verbond sluiten met de wanorde Wij zullen nimmer misdrijven rehabililt ercn die iedereen deden huiveren en die alleen kunnen worden verklaard door de vreeselijke omstan digheden waaronder ze werden gepleegd Niet op uw rechtvaardigheid mnnr op uw goedertierenheid doen wij een beroep Wij doen ook een beroep op overwegingen van lioogeren aard die iu bepaalde lijden builengewone miialregelen voorschrijven De oogen sluitend oor de üiiw iurheid van maar al te velcu vragen wij vour allen zonder onderscheid lergerf en vergeel Na lieu jaar vragen wij u het werk Ie voltooien dat ge reeds voor drie vierden hibt volbrncht en diit niet voor allgd onvohooid kan blijven Uw adhaesie dat weten wij zal ons zware plichten opleggui Om uw vertrouwen Ie vergelden zullen wij dubbel te waken hebben voor den openbaren vrede Wij zullen daarin niet te kort schieten Onze moed is geëvenredigd aau onze taak en iu onze handen zal het gezag geëerbiedigd en ongerand blijven Wij hopen mijne heeren dat gij u met onze zienswijze zult vcrcenigeii en ilat ge het navolgend wetsontwerp zult willen bekrachtigen dat wij de eer hebben u voor te leggen Ëenig artikel Ainneslic wordt verleend asn alle veroordeelden voor misdrijven en delicten iu verband met de opstanden van 1870 en 1871 en aon alle veroordeelden wegens polilieke misdrijven en delicten of voor persdeliclen bedreven lot op 19 Jurii 1880 Hoe meer het lijdstip van de uitvoering der Maartdecreten iu Frankrijk nadert des te sterker wordt de beweging der elericale partg Dezer dagen zijn in verscheidene dep irtimentale steden groote bijeenkonislen gehouden om legen die besluiten te proiestecren en daar de aanhangrrs der partij als cén man waren opgekomen werden die vergaderingen druk bezocht en vonden de redevoeringen meestal loopende over hetgeen men de tegenwoordige godsdienstvervolging in Frankrijk noemt luiden bijval Doch al deze demonsiratiën tegen de wet Ferry Ia en de bevolking tamelijk koel In de clericale kringen houdt men zich overigens bijna uitsluitend bezig met de plannen om aan de tegenwoordige ordescholen een anderen vorm te geven zonder den geest der leerwgze te veranderen lleeds hebben zich op verschillende plaatsen burgerlijke vereenigingen op nandeelen gevormd om zicb met de leiding dezer inrichtingen te belasten Zoo zal het groote iiisiituut in de StrRat Madrid te I urijs aan eene maatschappij van 500 aandeelhouders overgaan Er zal een raad van toezicht worden benoemd door de aandeelhouders met de noodige volmacht bekleed Deze raad zal eeu direoleur een leek benoemen maar in het onderwij zelf wordt niets veranderd De Jefuï ten van de Straat Madrid zullen verdwijnen doch Onder een anderen vorm Icrugkeeren In de departementen wordt het voorbeeld van l arijs gevolgd Het is nu de vraag of dergelijke pogingen om de wet te ontduiken zullen gelukken In eik geval schijnt de partij zelve niet bijzonder groot vertrouwen te hebben in hare middelen van verzet Naar de ludépendance beige meent te mogen verzekeren zijn de Belgische bisschoppen reeds den dag na de verkiczingeu van 8 dezer te Meobeleu bijeen geweest en zouden zij besloten hebbeu ten aanzien van de schoolquaeslie wiiUr in hun wijn te doen De door hen geslichte scholen althans die welke toch geen nilzicht geven op krachligen bloei zouden worden opgeheven tenvijlde geestelijkheid van hel oorspronkelijk veroordeelde art i gebruik maken zal o n opuicuw toegang te verkrijgen tot de openbare scholen Deze onderwerping a in de schoolwet zou in de eerste plaats zich openbaren dour eene deelneming der geestelijkheid aan het groote pülilieke feest in Augustus a 8 Tot dit besluj zoudeji de bisschoppen vooral gedreven zijn door de clericule parlij in beide Kamers maar ook door den pauze zelven die door eene verandering in den gedragslijn der bisschoppen het dreigend gevaar voor de intrekking der Belgische legatie hoopt af te weuden Tot dekking van den aftocht zouden de fouten der bisschoppelgke politiek tegenover de schoolwet uitsluitend geschoven worden op deu overleden bisschop van Luik msgr de Moutpellier ea den krankziunig verklaarden bisschop van Doornik msgr Dumout die hunne meer bezadigde ambtgenooten tegen wil eu dank zouden hebben medegesleept De gebeurteniseen zullen moeten toonen wat r van dit vooralsnog onwaarschgulgk verhaal der Independance aan is Ofschoon thans reeds een paar zittingen zijn gewijd aan de behandeling van het Pruisische kerkelgk ontwerp en sommige artikelen zelfs werden verworpen kan men aangaande den vermoedelijken einduitslag nog niets zeggen Eerst wanneer de tweede lezing geheel is afgeloopec zal de regeering denkelgk doen weten wat zg wil laten vallen Dan eerst zal kunnen blijken of zg eene meerderheid vinden zal De regeering schijnt nog altijd te vertrouwen dat hare voordracht ten slotte zal worden goedgekeurd Op welke gronden dit vertrouwen rust isver van duidelgk szr 1 BINNENLAND GOUD 22 Juui 1880 IIH I xc Mr Vi Baron van Goltstein minister van koloniën en Mr O Fock commissaris des konings in de provincie Zuid Holland hebben de uilnoodiging tut het bijwonen van de onthulling van het Hontinans Monurnent en hel deelnemen a in de feestmaallijd bij die gelegenheid Ie houden aangenomen Onlangs werd door ons in eene beschrijving van het monument voor de gebroeders Houtman gezegd nat geene vertrouwbare historische portretten aanwezig zijn Men merkt ons op dat op het museum alhier een portret van Cornells is in pastelteckeniug naar eeu schilderg die onder een nakomeling van dezen zeevaarder te Leiden moet bernslen De teekeuing zal behooren tot de voorwerpen die op 1 Juli op het Gemceutehuia word n ten oongesteld Bij min beschikking is bepaald dat de ambtenaar bij de adm der postergen E W M Lagerweg zijne funciiëu zul uitoefeaeu te Gouda Op het I7de Christelijk Nationaal Zeidii gsfeest op Woensdag 7 Juli a op Bockenrode bg Haarlem te houden zullen 6 a als sprekers optreden Ds B J Swaan alhier die zal spreken over de Zondagsviering en da C H van llbijn alhier over het Socialisme en de Kerk Weldra zal het Bestuur onzer afdecling van f olhonderwij zyn gewonen tweejaarlijkachen rondgang doen tot het inzamelen van giften voor het schoolfeest dat aan die leerlingen der armenscholen en der bijzondere scholen mits behoorende tot de onvermogenden znl worden gegeven die door getrouw schoolbezoek hebben uitgemunt Deze feesten van Volkiionderioij hebben steeds veel sympathie ondervonden gesteund door de milde bijdragen van tul van stadgenooten kon het bestuur steeds aan de kinderen een dag vol genot verschaffen Wij vertrouwen dat dit ook thans het geval znl zgn De Minister van justitie heeft aan de commissarissen des konings het noodig getal exemplaren doen toekomen cener aankondiging waarbg voor het laatst de aandacht van belanghebbenden wordt gevestigd op de verplichting tot vernieuwing van hypothecaire inschrgvingen De Minister noodigt de commissarissen des Koning uit te willen bevorderen dat deze aankondiging iu elke gemeente wurde aimgeplakt en dat zij worde opgenomen onder de officiëele aankondigingen in de provinciale nieuwsbladen Om het gevaar voor besmettelijke ziekten door het bijeenzijn van veel mensehen te voorkomen zullen naar het Vaderland verneemt dit jaar geen groote manoeuvres gehouden worden en alzoo geen bijzondere lichtingen worden opgeroepen Gisteren is de agenda verschenen van de werkzaamheden der prov staten vun Zuid Hulland in hunne aanstaande zomervergadering In de eerste plaats komt daarop voor de verkiezing van twee leden der Eerste Knnier afiredemie leileii de hh J W Hein en mr G A de Haadi de verkiezing van vijf leden van het collegie van Ged stoten in plaats van de heeren mr C van Volleuhuven jhr mr U A Steengraoht van Duivenvoorde on mr P L E Blussé wegens periodieke aftreding jhr mr H A C de la Basseoour Caan en mr G J Goekoop wegens aftreding als leden der prov staten alsmede benoeming van een buitengewoon lid van Ged staten Zaterdagnacht is inbraak gepleegd iu de hulpbank van leening te s Hage in de Lombardstraat De dief of dieven hebben zich door de aangrenzende poort van de gemeenteschool door drie afsluitingen heen toegang tot het lokaal weten te verschaffen waar de beleende goederen en de geldswaarden geborgen zijn Eene belangrijke som men spreekt van meer dan duizend gulden is ontvreemd doch van de beleende goederen wordt niets vermist Deze diefstal wekt te meer verwondering daar in de onmiddellgke nabgheid den geheelen nacht politie gestationeerd is Te Amsterdam heeft zich eene commissie gevormd die zich de oplichting en instandhouding eener voorbereidende inrichting voor kleine blinden van elke geloofsbelijdenis beneden den leeftgd van zes jaar ten doel stelt Zij heeft reeds de middelen gevonden om in ecu der meest gezonde streken van Gelderland aan deu straatweg van Bennckom naar Renkum nabij Wogeniugen het landgoed MiddenEng aau te koopen dat naar het gevoelen van bevoegde beoordeelaars geheel aan de vereischleu voldoet en dat omgeven door prachtig hout en te midden vau rustige wandeldreven eeiie uiterst geschikte gelegenheid aanbiedt tot verwezenlijkiug van het doel der commissie Z K H de prins van Oranje heeft welwillcud toegestaan dat II 1 naam aan de inrichting zou gegeven vi orden Onder toezicht en leiding eener bekwame ea ervaren vruuw nU directrice bijgestaan door goede en ontwikkelde helpsters zullen er geschikte kweekelingen voor hel instituut gevormd norden Tevens zal er gelegenheid gegeven worden om tijdelijk blinde kinderen die bijzondere behoefte hebben aan krachtige gejoude en frissche buitenlucht Ie huisvesten eu te verzorgen zonder dat hunne inaalsohappelgke vorming en opleiding daaronder te veel Igdt of het ondeiwijs voor hen geheel behoeft stil te staan Een gift van ƒ 500 iueens of van f 60 sjaars geeft het echt om voortdurend één kind ter verpltglug aan te wijten Het lidmaatschap wordt verleend legen een gift ineins vnn f 126 of van minstens ƒ 3 jaarlijk Elke jaarlijksohe bijdrage van minstens ƒ 1 getft recht op deu naam van donateur of doualrice De Spectator is in staat gesteld om een laatsten groet mede te deelen door J J Cremcr gericht aan velen ia den laude die hem kenden en lief hadden Cremer s woorden luiden aldus Aan de vele goede hartelijke vrienden ilic mij ook bij mijne winteruitstapjes het leven zoozeer veraangenaamden roep ik een dankbaar vaarlwel toe Al noem ik geen namen wie mij gekend hebben weten uu dat ik in mgn laalsie dagen ook bepaaldelijk aan hen heb gedacht en hun als t ware de hand ten afscheid heb gedrukt Tusschen Frankrgk en Spanje ia eette overeenkomst geteekend tot bescherming van deu letterkundigen en artistickeii eigeudoa Deze overeenkomst is bestemd om die van 1853 te vervangen Zg ontheft o a de schrijvers en componisten over en weer van renigi formaliteiten ter bescherming van bun eigendomsrecht zooals het deponeeren en luien regisIreeren hunner werken en verlengt den duur van hun recht De vereeniging van burgemeesters en secretarissen van Noord en Zuid Bcvelaud heeft besloten in een sdres aan de Tweede Kamer hare bezwaren kenbaar te maken tegen het bij den minister van binneninndsche zaken in overweging zijnde wetsontwerp tot wijziging van art 204 266 der gemeenlewet Men meende vooral op het behoud der openbaarheid van de kohieren Ie moeten aandringen Aan het be tunf erd opgedragen éen adres te ontwerpen dat in eene in September te houden vergadering zal norden behandeld Hel llolterdamsch Tnoneelgezelschap zal Woensdagmorgen eene voorstelling geven in Drury Lane Tkratre Het zal dan opvoeren Mosenthal s Velorah zoodat de Engelsnhen zullen kunnen zien hoe mevr Beersmans de rol van Leah vervult in welke de beste Ëugelsche tooneelspeelster Miss Bateman herhaaldelijk optrad Deze loorspelling is de laatste welke het gezelschap te Londen peefl Donderdag zullen de kunstenaars Ie Rotterdam aankomen Men schrijft uit Zoelerwoude Vrijdag namiddag kwnni een klein scheepje met een groote stooinketd op sleeplouw door I iden In den Vliet Het gevaarte van 20000 kilo was gehaald aan de afgebrande suikerrHtllnadirg Ie Amsterdam en bestemd naar sHage Even door Leiden geraakte het op een der ondiepteti in den Vliet vast Pogingen om den ketel af te brengen bleken vruchteloos hij bleef in het midden van het vaarwater zitten Nu begon onder het heen en weer trekkend vaartuig een aanhoudend getob te ontstaan Menig schip moest blijven liggen andere geraakten bij den nauwe doortocht vast op ondiepe plaatsen Van wege de firma van Eyndhoven Co Ie s Hage werd Zaterdag hulp afgezonden die ten 2 ure s namiddag aankwam Kettingen takels ledige tonnen om den ketel te doen rijzen wanrbg de manschap met leenwenmoeil werkte vermochten weinig of niets Ten half tien s avonds moest het werk geslaakt worden Maandag morgen werd het werk herval nu met twee vletsohuiten balken kettingen en kelderwind Ten 4 g uur nnniiddug had men den ketel zooveel doen rijzen dat hg tusschen de schuilen kon wegvaren D g en nocht van Vrijdog tot Maandag namiddag heeft de schipperg al de ellende van ondiepten op den nu beruchten Vliet kunnen ondervinden Tegen de Nederlnndsoh Indische Sluonvaartmnataohappij is dezer dagen voor de arrondlssementsrechibauk te sHage een niet onbelangrijk rechtsgeding aonhangig gemaakt Zooals men zich herinnert is in het jnnr 187 6 een der stoomschcpcn van genoemde maatschappij de luitenant generaal Krocsen nabg de kust van Sumatra vergaan eu wel door de schuld van den gezagvoerder Verloop Deze werd door den Kaad van Justitie te Batavia tot twee jaar gevan geuisslraf verjordeeld wegens manslag door onvoorzichtigheid daal volgens den rechter de dood van 122 passagiers alleen aan zgue achteloosheid te wijten was iVlevrouw P neduwe van een der gouvernementsp isTOgiers die bij deze zeeramp het leven verloor heeft thans ook namens bare minderjarige kinderen de Nederlandsclie stoomvaartmaatschappij voor de Haagsche rechtbank lol schadevergoeding gedagvaard Haar echigenout was tijdens het ongeval in het geuot van een jaarlijksch tractement van twaalf duizend gulden en hij was de eenige kostwinner van de eischeres en hare kinderen Op dien grond vordert zij sm de Stoomvaartmaatschappij eene som van ƒ 120 000 of zooveel minder als de rechtbank billijk zal oordeelen Mevr P heeft de waarneming harer belangen opgedragen aan deu advocaat vir D S van Emden terwijl voor de stoomvaartmaatschappij zal optreden de advocaat mr B M Vlielander Hein In een vergadering van inschrijvers in de gcldleening voor den aankoop van het park Tivoli te Utrecht werd door den heer J W R Gerlach de mededeeling gedaan dat het benoodigde kapitaal verkregen was op ƒ 12 000 na en dat die ƒ 7M00 was bijeengebracht Op voorstel von den heer Gerlach werd daarop pij acclamatie een Commissie van vgf heeren benoemd aan wie geheele vrijheid gegeven zou worden om met de cigeuaars van Tivoli over den verkoop te ondcrhandeleu of wel de publiel veiling af te wachten In de Temp wordt aan Frankrijk zijdelings verweten dat het heeft verzuimd de plechtige herinnering te vieren van de eerste landing van hetFransche leger op de kust van Afrika in 1830 tottuchtiging van den Bey vau Algiers Als dergelijkeverwijten reden van bestaan hebben dan zou hetook aan ons land gemaakt kunnen worden Vóórmeer dan vijftig jaren had ook Nederland zijn Indischen Abdel Kader Diepo Negoro te bestrijden Hoe onze dapperen zich van die taak gekweten hebben is overbekend alsmede dat het niette loochenen valt dat het behond van onze overzeesohe bezittiugeu grootendeels aan den onverschrokken moed van ons Oost Iudisch leger eu zijnaanvoerders is Ie danken Men schijnt echter doorde later gevolgde krijgsverriohtingen in Atjeh erniet aan gedacht te hebben den verjaardag dezermerkwaardige gcbeurteuis te herdenken In elk geval gebiedt de daukbaarheid i da raau te heiinneren O V Z H De Kamer van kouphaude te Amsterdam heeft besloten krachtige pogingen aan te wenden in het belang eener nieuwe Rijnvaart Zij heeft o a iu overweging geuomen een ingenieur te belasten met het doen van boringen in de Betuwe nm nogmaals te onderzoeken in hoeverre de kwelbezwaren gegrond zijn I Naar wij vernemen zal de Rgnspoorweg naalschappg i vermoedelijk met 15 Juli e k hare treinen van het tgdelijk Ceotraalstatiou ia het Westerdak lateui vertrekken Bij de rechtbank te Rotterdam werd II Zaterdag 12 Juni zeer uitvoerig behandeld de zaak van vier jachtliefhebbcrs twee te Rotterdam en twee te Berkel woonachtig en een broodjoger uit Zevenhuizen die op een der laatste duigen van December von het vurige jaar in vereeniging niet elkander met hazewindhonden hadden gejaagd de lange jacht op eens anders jachtveld in den Eendrnchlspolder onder Zevenhuizen zonder diens vergunning eu deswege door het kantongerecht te Gouda 10 Maart 1880 veroordeeld waren ieder tot veertig gulden boete of vijf dagen gevangenisstraf maar die legen dit vonnes in hooger beroep waren gekomen Mr Havelaar trad als hun verdediger op De rechtbank Zaterdag uitspraak doende heeft de verklaringen vanden rijksveldwnehler en jachtopziener Doeleman die de jagers bekeurd hnd gesteld boven die van de beklaagden die bepaald ontkenden op jachtveld van een ander gejaagd te hebben het vonnis van het kantongerecht te Gouda bevestigd en de appellanten in al de kosten verwezen De bewoners van een bovenhuis in ile Bilderdljkstraat iu den Haag zijn Zaterdag avond can een groot gevaar ontsnapt In de keuken eenige bezigheden verrichtende had de vrouw des huizes een petroleumlanp op de aanreohttafcl geplaatst Lang nadat zij zich uit de keuken verwijderd en men aauslallen gemankt had om zieh Ier ruste te begeven bespeurde men een brandlucht in de woning Bij onderzoek bleek de keuken voor een deel in lichtelaaie vlam te slaan Wat was er gebeurd De lamp had een paur mandjes aan den wand iu brand gezef deze walen gevallen hadden de lamp meegesleept hetgeen door de bewoners niet was gehoord en de brandend petroleum deeil nu de vlammen hoog opstggen Hoe ernstig zich de brand ook liet aanzien door de tegenwoordigheid van geest van den heer des huizes gelukte het zouder verdere hulp de vlammen te blusscheu Een jongste bediende op een koopmanskantoor te Amsterdam werd wegens afwezigheid der beide patroons door den boekhouder belast eeu bedrag vaa ƒ 800 te ontvangen Het lokaas was voor het jonge mensch al te verleidelijk Hij beraamde een plannetje en met de ƒ 800 in de zak vertrok hij naar Rotterdam en uom in een logement zijn intrek Hij gaf voor reiziger te zijn in manufacturen voor eeu huis te Amsterdam en dat hij zooeven von Parijs gekomen was Allerlei verhalen werden opgedisoht De logementhouder bemerkte alras dat hij met een praatjesmaker te doen had Hij vergenoegde zich don ook om al die praatjes aan tè hooren Toen het jonge mensch hem verzocht ƒ 200 in bewaring te nemen en hij nauwkeurig degejaagdbeid vau den proaljesmaker gadesloeg kreeg hij argwaan Hij vond het gerodeu de politie met zijn vermoeden in kennis te stellen De jonge mau werd aan het politiebureau ontboden en na eenig aarzelen bekende hij het door hem bedreven feit Hij bekende dal hij voor die ƒ 800 naar Pargs dacht te gaan Een gedeelt van de gesto ue som had hij dan ook reeds voor Franseh geld gewisseld De jonge deugniet werd gevaukelgk vau Rotterdam naar Amsterdam overgebracht Uit het Westland schrijft men aan het Weekhl voor Delft en het IVestl De aardappelhandel gaat slecht het beschot is op enkele uitzouileringen ua klein en de prijzen ongekend laag Vele tuinders zullen slechte zaken maken Ben hier veel gebruikte uitdrukking Waar bet schip stranden moet weet ik niet komt in deze dagen zuchtend over veler lippen Om in slaapkamers geen last van muggen te liebben wordt het volgende middel aanbevolen Men roert honing met eenige wijn aan en besmeert daarmede uitwendig de glazen van eene lantaarn die men met een brandend licht er in eenige uren vóór het naar bed gaan iu de kamer plaatst terwijl men vensters eu deuren sluit AHe maggen enz komen dan op de lant iarn af en blijven daaraan hangen Kroonprins Rudolf van Oostenrijk bevond zich dezer dagen in de Keizerlijke hofslallen Hij had een blauwe blouse over zgue kleeding gedaan zoodot hij op het oog eenvoudig werkman scheen terwijl hij besig was het zijne paarden Ie inspioteeren Plotseling hoort hij een vroolijk Cztcliisch liedje dat gezongen werd door een voorbijgaanden schoenmakersjongea De kroonprins sprak den knaap in het Czeohisch san en verzoekt hem het liedje nog eens te herhalen Ge zoudt het zeker voor niet willen hebben niet waar zei de jongen barscb Ik geef er vijf gulden voor was het antwoord Waar zoudt ge die van daan halen een brandweerman zooals gg hernam de knaap minachtend en toen de Kroonprins hem vroeg wie hij dan wel was antwoordde de jongen trolsch Een Czcchisch patriot Daarop bood de prins tien gulden voor hel liedje en de jongen slemdc eiudelijk toe mits het geld vooruitbetaald werd De prins haaWe een muntbiljet voor den dag en gaf het ilen knaap die het voorzichtig neerlegde er met belde voeten op ging staan en haastig zijn liedje zong waarna hij zich bukte het geld opraapte eu er mee naar eeu voorbijganger snelde om het te wisselen Deze die de woordenwisseling had bijgewoond vertelde hem nu wie de brandweerman geweest was en beschaamd kwam de jongen terug ora het geld weer over Ie geven Voor den kroonprins wilde hij wel voor niets zingen pe prins liet het hem echter behoudeu eu noodigde zijn jongen meesterzinger uit den volgenden dag aau bet paleis te komen ivoar een prachtig stel kleer n voor den hofzanger gereed lag Uit IJinssa hoofdstad vau Tibet wordt bericht dut de Dalai Lama de verpersoonlijkte godheid derïibetanen gevaarlgk ziek is De priesters van hetland hebben lot den Keizer vangericht een opvolger te benoeraeribij zijn sterven zijn ziel kan ove zoo tot God te maken 1 Om de ziel van Tzon Japa den iol r van het Tibctaansche La naïsme een secte van het Boeddhisme lot aan het einde der tijden op aarde te doen blij von moet ieder Dalai Lama voor zijn dood zgn ziel op zijn opvolger doen overgaan en alleen de Keizer vau China heeft als opperleenheer van Thibet het recht dien opvolger te benoemen De Tibctaansche God heeft het long niet kwaad Zijn jaarlijksch inkomen bedraagt eeu paar millioen gulden en hij bewoont een prachtig paleis te Lhasso Een Dnitsch professor heeft zich bezig gebonden met onderzoekiugcn betreft ciide de qualiteit van tabak iu verb md met het aschgehalte Hg komt