Goudsche Courant, zondag 11 juli 1880

De onderg eteekenden noodigen hunne Stadgenooten uit eenebijeenJcomst op heden avond te Zeven uren in de Sociëteit Ons Gf oegen bij te wonen naar aanleiding van de benoemingvan den Heer Mr A A van BERGEN IJZENDOORJN tot Lidder Gedeputeerde Staten van Zuid Holland Gouda 8 Juli 1880 W J ÏOBTÜUN DROOG LEE V£B J M NOOTHOVEN van GOOR C MESSËMAKËR S B van LEEli W BEGEER M PEBTEBS D HOOGENBOOM C A VA BBRKEL J BREEBAAUT Lz Zondag II Jilk N 2477 1880 GOUDSCHE COURAKT Nieuws efl Adverleniielilad vnor Gouda eu Omslrekèo fiiJitóMyMiniiyiMiyüL V IE GOUDA Insehrijviinj van nieuwe LeerUügen wordt gehouden op ZATERDAG 10 JULI e k des namiddags van 2 4 uren in hetScbóolgebonw Gelegenheid tot een voorloojjig ondérxoek der adspiraitten bestaat op DONDERDAG 15 JULI des morgens 9 uur De Directeur Dr W JUUÜS R C van goede getuigen voorzien op een der voornaamste dorpen in den omtrek van Gouda tegen flink salaris en bovendien nog eene zeer aannemelijke en voordeelige conditie Brieven franco onder No 460 aan het Bureau dezer Courant B rgcriyVe StAyd vnn ondcrsiaiinile gemceuten v n 1 tot 8 Juli 1S80 J Moordrecht QEBOKGV Thci dui us oudci s Kon en W Schrader ti É rlrvida endcrs d Wolvrrs en G MarelesM Klaziua uiii er J de Ji iij en K Dicpenborst woonplsata Wilms 0 tKLtüfN J nu Draoneu 8 m Gouderak RFHOHFN Gerrit oudrra k Slam en E Spek C VËiatDEN A Boom 6 m Stolwijk Gum aangiften bebbeo plaal9 gebod Haastrecht GKP0B6 Juannetia H ixlrina Morgaretha ouden O tan dtr Mark en H U van SjjII Millem Hübrrtus en HubtrUis Witltii uiidtrs A lan Ameroiigea en L de Vos UVtRIGUbN N de Fiaiikrijker 6 m Reeuwijk GKBOREN Johannes ouders h Weik en E C K inkeleuber Piuter ouders S an der v olfeu W Verwey PjuIu oudirs D an Damm K J Slappendel Dons J de JonK en C BD Rijn OVKÜLEÜfN A Blonk 4 D A Kro jl 3 J GiHLWD A Stolwijk en M Buunik I Waddinxveen GEBOREH Barend fHendnk ondeii J van Wicben en D E Bougaards Zevenhuizen FMS700II70LES71IJT groot ƒ 3 50 worden tegea 3 het stuk TE KOOP vGEVRAAGD Adres aan den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda GLBOIIEN Jannelje oud r I Imnliueel en A ZljderliBud Alebtitus Pieler ouJtra S O Poidin tu A 1 de Lijster Neiltje oudeia H Merbia en M eslhoek OVISnr tDF I den Hollander 8 d ONDERTHOUV D O aaoddiager en A Boineijn GEHüWl A Ze eohuücn en M an Nahous ADVERTENTIES A M PEETEfiS vAK Vuubkn Gouda 7 Juli 1880 ZEER V00KDBELI6 TB KOOP een groote partij grove en fijne Voor de talrijke bewijzen vati deelnemingbjj het overlijden mijner geliefde Echtgenooteondervonden betuig ik ook namens mgne Kinderen Behuwden Kleinkinderen bartelijken en w lgemeenden dank H BROEKeUlJSÏ N Geudd 8 Juli 1880 alsmede pi m 300 000 oudehardeSteen Veohtsche vorm Adres H J NEDERHORST en G TOORN VLIET alhier TXJRF Door de MAATSCHAPPIJ VAN LANDBEZIT te MijdncU wordt de NIEUWE SIMJUKTVHV Uverd a l per duizend scheepsboord volgens usance Mijdrec U De Administrateur 4 Juni 1880 R F REUTER VOORZICHTIG Er WORDT GEVRAAGD eejje BEKWAME Een ieder die Haarmiddeleii aanwenden wil of moet verzoeke schriftelijk of mondeling eene handleiding boekje van 23 bl het wordt u kosteloos toegezonden Dit boekje is eene vraagbaak voor jong en oud Men moet toch een dwaas wezen om buitenlandache Haaruiiddelen te koopen daar a hg mg kosteloos advies over iedere Haarof Huidziekten kunt erlangen Bevalt u b V bet Haar Kleurmiddel binnen 8 dagen niet dan ïal t mjj aangenaam wezen indien u de flacoD terug brengt dan geef ik u zonder korting de 2 terug uitval van Haar Roos of Schilfers dun Haar Kale Plekken Pijn inde schedelhuid Haar of Baard worm Huidzeer vroegtijdig grij S worden al dt ze ouaangeiuani heden worden verbannen door den HaarOut Wikkelingsbalsena Binnen korten tjjd verkrijgt de behaarde huid haar vorige groeikracht weder 2 de flacon SLIJM lil MIAÜPILLKX SCHREÜDEB S PILLEN zijn MAAG VERSTERKEND zacht LAXEREND bijzonder goed tegen SLIJU en bevorderen de SPIJSVERTEERING 32Vj Ct per doos verk rughaar te GOUDA alleen bij L SCHEWK BhpwijkS d Kraats SWwj itWed Zijderlsan Uatatncht Oat tr af Zmenhuizim A Prins Moordrtekt ü H Post en de bekende dcpóu Jlcn waclite zicb voor namaahsels I IHr Elk doOTJf is gewikkeld in een bUlet roetdenaftniteekening an den verraardifjerJ J Schreuder Apotheker Rood grijs of wit hoofdhaar tevens baard kunt u kleuren in blond bruin of zwart onzichtbaar kleurhoudend en onschadelijk Met een flacon a 2 van dit middel heeft men een jasr voldoende naar gelang wat men kleurt Franco aanvraag tegen postwissel postzegels of rembours bij THËOPHILK Haarkundige iaeen kapper Frederiksplein No 32 hoek Falckstraat Ameterdam NB Dezen keer plaats ik geen getuigschrift t wordt anders zoo eene gewoonte maar ik heb er weder 3 in petto dus 764 ter inz e Er bestaan geen Depots noch Reizigers voor ragne flnna onthoadt dit goed want nu is bedrog onmogelgk GOODA DbüK van A BglNKMA BENE PATSOENLIJKB BUEGEE DEirSTBODE P G en van goede getuigen voorzien Verlangt tegen Augustus een DAGDIENST Adres met franco brieven oqder No 461 aan het Bureau dezer Courant Ben JONGMËNSCH zoekt bö Fatsoenlflke Bnrgerlieden EOST EN IHWOÏÏING tezen primo Augustus Brieven franco onder Letters P Q aan bet Advertentie Bureaa van A KOK CoMr Boek en Kantoorhsndel te Gouda NcderlaiidschT Rlï iis MMlrH ZOMERDIENST 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KI Van AMSTERDAM ARNHEM u UrRWHT naar KOTTERDAM HAGE eu SCHKVENiN iEN Van Ahstekdak 6 30 8 10 S0 11 25 12 S0 8 6 8 60 65 Abmheh 6 65 8 60 10 36 1 30 1 60 S 85 7 26 9 Utbecht 7 8 26 10 17 11 40 1 16 2 28 J 630 a io lo u Harmeleu 7 22 8 46 12 3 1 35 3 65 9 36 10 8 Woerden 7 28 1 44 3 38 4 1 9 43 Oudewater 7 36 ö6 4 8 9 62 Aaukumtl 7 50 9 1 10 48 12 28 2 15 3 S SI 4 26 7 10 6 10 68 NaAb Maordreobt 7 53 2 18 10 12 Nieuwerkerk 7 63 2 18 4 28 10 12 Capelle 7 63 2 18 10 12 floTTïBBAM 7 63 8 36 9 16 10 30 12 31 2 18 4 6 4 28 6 67 10 12 11 4 ZeveuhuitenMocrcapelle 7 58 2 21 4 31 10 9 ZoetermeerZegiraard 7 66 2 21 4 31 10 9 Voorburg 7 66 9 13 12 34 2 21 4 31 8 10 9 s Gbavenhaoe 7 6 9 13 10 62 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 11 1 Scheveaiogeu 7 66 9 13 10 62 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 6 7 4 10 9 Van KOTTERDAM SCHEVENlNGENep HAOB uaar AMSTERDAM UTRECHT eu 4KNUEM Van KoTTEBPAM 6 30 7 40 8 10 8 60 10 30 10 40 U 60 2 3 20 4 30 5 30 6 60 8 80 9 80 CancUe 6 41 10 50 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 67 2 16 7 8 8 43 Moordrcabt 6 57 11 4 2 28 7 16 Aankomst 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 18 12 9 86 3 40 4 62 6 60 7 28 8 66 9 68 Süheveuingen 7 7 30 BS 9 40 10 11 16 1 20 2 36 3 45 6 6 7 46 9 GeavBnhaob 6 25 7 30 8 36 10 10 10 80 11 45 1 6Q 3 6 4 16 6 36 8 16 9 80 Voorburg 6 32 10 37 1 57 4 21 6 42 8 23 ZoetermeerZegwsard 6 46 10 60 2 10 6 56 8 38 ZeveuliuiïeijMoeroapelle 6 56 U 2 20 7 7 Aankom t 7 13 7 69 8 27 9 6 10 43 11 18 18 12 2 38 8 37 4 4 7 26 8 58 9 67 Naae Oudewater 7 16 11 21 2 4 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 Harmelen 7 16 8 5 8 31 10 62 11 21 2 41 8 4S 4 66 7 31 9 1 10 Amstbbdam 7 i6 8 31 10 62 12 15 2 41 8 48 4 65 9 1 10 Utbecht 7 16 8 6 9 11 10 63 11 21 2 41 9 4 4 55 7 31 10 Abnkfm 7 16 9 11 10 52 11 21 3 43 4 65 7 31 d deze Coaraat behoort een Bt voefsel Ter vermijding van oponthoud gelieve men alle voor de Redactie bestemde brieven bij den UitgevCT te bezorgen BEi E DllAf ii G hiderzoek van Levensmiddelen BUB0EMEE8TER en WETHOUDERS van GOUDA breumii ter al emeeoe kennia dat door de Otenban Gecoudkeidi ConimiHie aldaar iu de maan dea April en 1 klei il eeuige oorten marktmelk aelMikiidig iiju anUenocht eu dal bedoeld ondenoek l tde f iilgeude 1 iitkoinatea heeft geleid VaigBiimmJ r 4at ondertaehle Soort Grammen droge Stof in pCt vetgehalte iu jpCt No 1 9 48 2 30 jr 1 11 06 1 79 ar 3 11 86 1 97 0 4 11 13 8 17 0 i 10 66 1 87 r t 10 65 t 3 r 11 8 17 0 8 11 87 17 0 9 11 7 1 97 0 10 10 91 1 56 0 11 11 8S 3 07 0 12 9 47 1 6C 0 18 10 40 B8 0 w 11 66 8 07 0 T 9 9 1 1 86 j 0 1 9 86 Ï 76 0 17 11 40 2 56 0 13 11 16 2 76 0 19 10 64 l lt 0 20 11 41 1 15 0 SI iporeu 0 12 11 81 2 56 0 13 8 90 poreu 0 24 11 29 2 3 0 25 10 41 2 76 0 26 11 26 2 78 0 27 8 10 1 96 0 28 9 81 1 66 tl 29 11 77 1 71 0 30 10 80 1 74 0 31 11 19 8 17 0 32 10 38 1 95 0 38 11 20 3 17 M oideDiie tcveiM herinnerd dat door de Commiuie da melk toen aU gotd rerd be lioD d wilker divge itifea etgcbalie reapectievelgk miniteua 11 ea 2 8 pCt bedroeg Aan belanghebbenden wordt foorta by de keuuia fageven dat in bet vervolg ook de namen en de oonplaatten der erkoopera van de onderzoohte melk tnllca worden openbaar gemaakt Bttigimeeater en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOORN ïh Seoreiaris BROUVO B KEiW ISGEVnTG De BURGEMEÏiSTEB van GOUDA brengt bij deie tet kennia van belanghebbenden da door den Heer Prorineialen Inspecteur der Directe Belaalingeu ni te Rotterdam op den 10 Juli 1880 ia executoir verUaard Het Kohier no 1 voor de belasting op hel personeel W jk A tot en met l Dat voormsld Kohier ter invorderinf is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dal ieder daarop voorkomende verplicht is aynen aanslax op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van drie maattdm binnen welke de reclames bebooren te worden ingediend Oouda den lOn Juli 1880 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN Paricmentaire Werkzaamheden Nadat de afgevaardigden g ednr nde le vorige week nieuw ingekomen wetfontwerpen onderzocht hadden is Maandag de openbare beraadslaging begonnen over het Antwerp tot het verleenen van subsidie ten bedjr e van ongeveer 4 miltioen ten behoeve van eenige kanaalverbiDdingeo iii Groningen Oienthe en Ovcrijsel De eenté spreker de he r Corver Hooft had hoofdzakelgk financiëele beswaren Ben tekort van ongeveer 12 millioea over j 88l eu volgende jareo moet van alle vieawe uitgaven aficbrikken Voltooiing des liegoauen werken aat reeds volgens dien preker boven onze trachten toch zal hjj de swden die bgv voor den nieuwen waterweg zu If n gevraagd worden toestaan mits bij zekerheid krggt dat het werk slagen zal nieuwe werken kannen echtdr zgn goedkeuring niet wegdr ge l De Heer van der Schriank deelt de bezwaren van den rorigen spreiw niet integendeel hg wees op den ellendige toestand in het nooid ooste gk deel van Noord Brabant en vraaot den minister om iuUchting omtrent den stand der onderhandelingen daar hg verbetering nog voor den winter dnngend noodig acht Ook de heer de Biebwitein week van het onderwerpt dat aan e oni was af om tegen waterwegen te wftarscbuweé die op 6 millioen geraamd zgn en meer daa SO millioen zullen kosten Toch deed hg ook nog een goed woord foor NoordBrabant en liturg Oe Heer Bastert Itwani weder op het bntw ip terug Hg had geen bezwaar tegen de subsidiën maar wel tegen eenige maatschappyen die daarvan het genot zonden hebben en niet de minste zekerheid konden aanbieden dat de werken zonden uitgevoerd worden Ook bespreekt hg even als de heer van Dedeni den watertoestand op de Overgselsche kanalen De Heer Rutgers van Rozenburg greep deze gelegenheid aan om het oplappen vandeKeulsche vaart te bestrijden en een lans te breken voor het kanaal door do Geldersche vallei Even ais de regeering wil hg ook zoo noodig veel geld voor openbare werken uitgeven maar dit geld moet nut doen niet verknoeid worden De Heer Hejjdenrgck kan alleen gelden toestaan noodig om aan internationale verplichtingen te voldoen van nieuwe werden is hji even afkeerig als de eerste Spreker Nadat de Heer de Megier aangedrongen had op het verleenen van een snbsidie ten behoeve der Voorzaan wee de heer van Bouten op het hoofdbezwaar tegen het ontwerp spreker achtte het dringend noodzakelijk dat eerst de voldoende voeding der te graven kanalen geregeld werd waarom hij in weerwil van de verk aring vau den minister dat Pruisen in dit opzicht zijn zedelijke verplichtingen wel zou nakomen voorstelde de regeering uit te noodigen aan de Kamer mededeeling te doen van de uitgaven die vermoedelgk noodig zullen zjjn om een Voldoenden waterstand to verkrijgen en tevens jlopens de wijze van dekking der uitgaven In de zitting van Dinsdag werd deze motie het onderwerp der discussie De H eerGratama trachtte het onpraclische en het onUitvoerlgkë aan te toonen van het beginsel dier motie omdat door de verveening een geheel andere waterverd eling zal ontstaan terwgl het niet vooruit kan gezegd worden of een kanaal waterhoudend zal zgo nu reeds de uitgaven te beramen achtte spreker niet mogelgfc Dit laatste werd bestreden door den oud minister Tak die herinnert dat ruim een jaar berekeningen der onkosten ter griffie gedepoiieerd zgn geweest zoodat het voorstel van Houten onnoodigis De minister toont dit nog nader aan en geeft tevens ge tstellende verzekeringen ten opzichte der voeding De Heer van Houten verdedigt de motie op grond dat de ztok niet zoo dringend is en men vooral met belanghebbenden in Drenthe goede contracten moet sluiten wil men naderhand niet bedrogen uitkomen wat de Heeren Gratama en Tak gelegenheid geeft Drenthe te ver dedigen Nadat ook nog de Heeren van Deldeti en van Nispen hun stem voor en tegen het ontwerp gemotiveerd hadden werd de motie tot uitstel met 49 tegen 13 stemmen verworpen Bjj de behandeling van het wetsontwerp kwam de Heer van Houten op de zaak terug bg aqiendeOient wilde hij belanghebbenden bel v teh met het onderhoud der werken tot verze J kering van den noodigen waterstand in weerwil van de verdediging van dit amendement dóór de Heeren Tak de Casembroot en Insiuger werd het verworpen met 37 tegen 26 stemmai welk lot ook een amendement van den Heer van Dedem onderging die het Vecht en Reggewater wilde besebermen slechts 12 stemmen mocht het verwerven Met 47 tegen 18 stemmen werd Drenthe met 49 tegen 15 Friesland geholpen zoodat reeds een gedeelte der groote kanalenwet ten uitvoer zal gebracht worden zoo zullen partiëele regelingen meer en meer in de mode komen bg justitie gaat dat reeds Bitmuntend en ook bg financiën gaat men dien weg op Men mogs zoodoende niet lles op eens verkrggen men krijgt toch ieta en dat is reeds veel Werd daarop de maatschappg cZeelaada met 54 tegen 3 stemmen nog uititel verleend voor het voldoen aan baar verplichtingen tot het bouwen van een hotel te Vlisaingen de Heer Viruly kon bij de behandeling van dit ontwerp niet nalaten opmerkiogeti te mtiken omtrent het brievenvervoer door gemelde maatschappg wat volgens dien spreker veel te wensehen overliet 31 malen is dit jaar de post uit Landen reeds te laat aangekomen Door de ministers van Waterstaat en Financiën werden geruststellende verklaringen afgelegd Bindejjk werd nog een ontwerp aangenomen omtrent het verstrekken van paarden aan officieren Minder gelukkig was de minister van oorlog in de zitting vart Woensdag Toen was aan de orde de herziening der wet van 29 Mei 1877 houdende wgziging van de wet regelende de militaire pensioenen bvj de landmacht die der zeemacht waren onlangs verhoogd waarom zou ook de landmacht met in de voordeelen deelen De Heer Gratama bestreed op VerscbiHende gtonden het ontwerp Voqre rst was hij niet ingenomen met die aanhoudende wg iging der militaire pensioenwetten die steeds verhooging tengevolge hebben Ook is door den vorigen minister van marine verklaard dat de verhooging der pensioenen van de zeemacht niet die van de pensioenen der landmacht zou ten gevolge hebben Ten gevolge van dit militaire woord is de verhooging toen aangenomen en nu trekt men het iti aü een kwajongenc zeker een uitdrukking die in het vu der redeneering i aan den spreker ontsnapt ia en waarvoor hg dan ook ater verschooning heeft gevraagd nadat de voorzitter reeds verklaard had dat die woorden zeker zoo erg niet gemeend waren als zij door den minister op het voorbeeld der militaire specialiteiten waren opgevat Spreker was bevreesd dat deze verhoogvnger weder een biJ de marine zou ten gevolge hebben bovendien had de Kamer vroeger met 36 tegen 22 stemmen die verhooging afgewezen moest men nu reeds op dat besluit terug komen 9 Terngwerking eindelijk van dergelgke wetten