Goudsche Courant, zondag 1 augustus 1880

ArilIKA iXSCH OLIFANTEN THEATER Stand ilasts Groote Markt over de Wed Verbeek Nieuw Mciiw Nieuw io geheel Ënrop Er worden dagelijks 3 VOOBSTELLINGEN gegeven ten é ii en 8 MM Bjj iedere Voorstelling zullen de Olifanten welke een gewicht hebben van 5000 Kilo op den kop staan met alle 4 beenen in de huugte en veider alle andere groote 2ware werkzaamheden Zie programma PUIJZBN DER PLAATSEN 1ste Itang 49 Cent 2de Bang ÜS Cent Met aciiting DE DIRECTIE Woensdag 4 Augustus N 2487 1880 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken SEm LAAT DAN NOOIT De SOMNAMBULE voor de eerste maal op dr KERMIS alhier ouder leiding van Prof MULLENS Standplaats KATTKNSINGEL No 1 Men gelierve op de Programma s en Aanplakbilletten te lettett Pi of MULLENS De iozencUi Tan advertentiën kan geschiedea tot één uur des namiddags van den dag der uitgave J H EIEBEET MAEET GEDURENDE DE KERMIS DAGELIJKS Zeven Porlrelten De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hy DOND B DA 5 AÜCÜSTD8 a 8 Gouda met zflne Artikelen zal bezoeken en alsdan te sprekeif of te ontbieden zal zgu bjj den Heer F X HARDI JZER Sociëteit Vredebestf op de M bkt s Ha ob Opticir hoütveilTNg TE UOTTËUOAM van Vuren en Grenen Petersbnrger Croonstadtsche Zweedsche Memelsche en Wijburger DELEN EU PUTEN Copw Vuren Ï ELEN RIBBEN SCB ROOTEN Amerikaansche Grenen DELEN SPARREN SPARHOUTEN Eiken RIBBEN geschaafde en geploegde DELEN JUFFERS KOLDERS I Iieuwe aaiiyoer Eene lading Wgburger Grenen DELEN Bene lading Pelereburger Vui en DELEN Bene ladjng Nieuwe Narva SPARREN Eene lading Ie Eoort geschaafde en geploegde Vuren DELEN Riga Vuren BALKEN WAGENSCHOT enz Op WOENSDAG 4 AUGUSTUS 1880 des middags ten 12 nre in het Verkooplokaal Oostsingel ten orerstaan van den Deurwaarder J C LACH by wien op aanvrage Notitiën te bekomen zgn GRUNDORF S Groot Mechanisch mmimmmi taande op de Markt tegenover Aim Leoi VoorsteMiug van het geheele LEVEN en LIJDEN van JEZUS in 6 Afdeelingen verduidelijkt door explicatie Entree Ie Rang 25 Cts 2e Rang 15 Cts Kinderen n MiUtairen Half Güld KRIECHEIiS MET PRUri BEKROOND ROOPDIEREITTheatre is aangekomen en zal gedurende de Kermis alhier Voorstellingen geven Standplaats tegenover de Waag dRUCREXDi DR KRIUIIS Voor de eerste maal in Nederiund De voor Europa grootste en talrjjkste Menagerie bevat 4 Leeuwen Tggers Luipaarden gevlekte en gestreepte Hyenh s Russische en Syberische Volven zwarte en bruine Beren Mierenberen Waschberen Civet Katten Kangouroes Lama s Slangen Apen en Vogels Dagelijks groote Voorste lling en Optreden v den wereldberoemden Dierentemmer GOTTFlilEO Kul ECHEL en de wereldberoemde Dieréntemster MISS MAMEDY Om 6 8 en 10 uren voeding der IJieren en dressuur door den Dierentémmer en Dieréntemster PRIJZEN DER PLAATSEN Ie rang 75 Ct 2e rang 50 Qt 3e rang 25 Ct en Kinderen op den 3en rajg 15 Ct Tot een talrUk bezoek noodijrt beleefd nit F KRIECHEL SIOJIMAAB DBR HENAGEBllE B Het publiek wordt opmerkzaam gemaakt dat e Hokken der Dieren byzonder goed verzekerd zijn en niet het minste gevaar bg t dresseeren opleveren SINGfER S Origineele Naaimacliines de meest gemochte I aaimachines der wereld zijn te ROTTERDAM uitsluitend verkrijgbaar in het aldaar 340 tloo fstruat 346 gevestigd Hoofd Depót der SlngerMaat schappij alwaar ook Naaimachines van alle systemen spoedig en goedkoop gerepareerd worden Agent te Gouda de Heer J Toedewaag en Moordrecht F C Post Oudewater H Linnebank KNECHT flink kunnende werken kan onmiddelljjli GEPLAATST worden Goed loon Adrei by den Boekhandelaac A BRINKMAN onde No 470 Openbare Verkuupiiig op MAANDAG 23 AUGUSTUS 1880 voorm ten Elf ure ten overstaan van Notaris Mr KIST in het Koffljhuis Haemonie te Gouda van de volgende alle te Gouda gelegen perceeieu No 1 een fraai Woonhuis met Erf en Tuin aan den Fluweelen Singel R 593 bevattende verscheidoue Kamers No 2 een zeer gunstig aan de Gouwe ea het Plantsoen bg de groote Vaart gelegeu Woonhuis C 91 bevattende verscheidene Kamers allen nit uitzicht aan de straat No 3 een Gebouw C 91 i achter het vorige perceel aan het Plantsoen No 4 een Gebouw met Chroud naast het vorige No 5 een ruim Woonhuis met Schuren en Plaats aan de Keizerstraat K 125 No 6 een Gebouw met open Grond aan de Komgnsteeg K 4u No 7 een Pakhuis met Bovenwoning aan den Rozeudaal M 12 Nos 8 17 Tien perceelen Bouwgrotul aan de Boomgaardstraat uitmuntend gelegen voor den aanbouw van huizen omdat die straat bg de spoorbaan verbonden wordt met de Derde Kade Cxennania te Sletlin Deze Maatscbappg onder cotdróte van den Slaat sluit op zeer voordeelige voorwuardeu alle soorten van Levensverzekeringen Lijfrenten enz en is zeer geschikt om op oen zeker tijdstip 3e gelden voor uitzetoi ftudu voor de kinderen betcbikbaar te hebben Ve öermania onderwerpt zifh bljevetduetk geschillen aan de uittpraak van den Nederlandtehen Rechter Inlichtingen en prospectussen gratis bg dén Hoofdagent A K VA DM GARDEN Turfmarkt H 162 Gouda ücpol van ÏHÊK DIT HET Magazijn va v i l Ravenswaay Zonen GORINCHEIK Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijj twee en een half en een Ned of met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende j BREEIBAART LZ GoDDA Drük van A Bwnkman Botermarkt te Qouda Denitgsve dezer Courant geschiedt ZONDAG WOBUSDAG en VEUDAG In de Stad geschiedt de nitgaVe in den atond van DINSDAG DONÖERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is 1 75 franco per port 2 Ter vermijding van oponthoud gelieve men alle voor de Redactie bestemde brieven bij den Uitgever te bezorgen Uullenlaudscli Overzicht De ramp welke de Eii elsclie wapene in AfghaUitlaii geiroffeii Ijeefl blijft de algemeene nauduoht in GrootBrittnnnië gcspauiien hooden en diingt voor hel oogenblik alle andere onderwerpen op d n achtergrond De hoofdbeichouwingen defütlagbludeu zijn er itan gewijd De algemcene opinie i dat dtie nederlaag weder bot RKMïitcaiide heeft lungetoand au de Eugelicbe sirydmaoht iu Westelijk Afghanistan vereenigd met de uit een mitiiair oogpunt ondoejmatige verenippering der troepen In dit laatste verbetering te brengen z il wel de eerste tank tan generaal Stewart zijn Dele veldheer lal overiger een krachtige defen8ie e alelling moeten iiiiii inen totdat de troepenvereterkiugen uit het moederlund aaugekonien tullen t a Volgens lelegrnm ïonden de cavalerie en srtillerie van generaal Burrows bg het vervolgen der Afghaaa che ruiterg in eene hinderlaag ziju gevallen en kieraan ie nederlaag moeliD toegeschreven worden De heer Glails one Igdt aan longontsteking in lichten graa l De République Franijaue deelt de circulaire mede die de Fransone minister van justitie aan de ambtenaren vnn het openbaar ministerie bad gezonden in betrekking lot de uitvoering der Maart besluiten Geen enkel woord in dat stuk motiveert den tegenstand der leden vnn hrl parket Daarbij meldt het blad nog dat de piiiiistc van justitie tóor hij zgn iuütructién gaf de procurcura generiial op zgn departement ontboden en hun den inhoud van zgn instuctiën meegededd heeft Oeen d r ambtenaren heift 4aen op de vraag of zg ook aanmerkingen hadden geantwoord en allen hebben duidelijk verklaard dal zg bereid waren overeenkomstig de medegedeelde iustruotiën te handelen De Jezuïeten hadden echter toen nog hun wachtwoord gegeven en eerst later toea zy rigcu dat het besluit der regeering vaststond werd aan de getrouwen bet bevil gegeven om hun ontslag te nemen Indien de 7aak zich z 5ó heeft toegedragen mag de Republitk z ch verheugen van de afgetreden ambtenitren verlust te zgn Tot gisteren avond waren 300 verkiezingen tuur de Algemeene Raden bekend Uekozeii werden 214 republikeinenen 72 conservatieven Er moeten 14 herstemmingen plaats hebben De republikeinen wiui n 84 zetels De tekit van bet antwoordt der Porte op de nola der haogeudheden ia bekenil geworden De door de coiife eBliè aangegeven greue wordt uit een krijgakuiidA en uit een staalkundig oogpunt aan eene scherp riliek onderworpen Kondnit worirt gezegd dat de Porie niraraer in dezen afstand van grondgebied tal toestemmen De conferentie is buiten de bedoelingen vnn hel congres gegaan wgl de heer Waddington zelf die op het congres de zaak Ier sprake bracht eene voor Turkge veel voordeeliger grenslgn heeft voolB eld De Porto wil wel iu enkele opzichten toegeven aan Grickenlauds eischeu maar krachtens haar souvereiniteitsrecht wit zij deelnemen aan de onderhandelingen welke tol de vastitelling eenei grens zullen leidea met hetzelfde rechtals zij op het congres heeft deelgenomen aan de grensregeling met Servië en Montenegro Teu slotte veizoekt de Porie zooaU reeds gemeld is de mogendheden om hare ainbaasadeurs Ie machtigen in nadere onderhandeling met haar te treden omtrent deze zaak Eene na conferentie te Konstantinopel dus De Grieksche regeering schgnt een tegenhangervan dit stuk te willen inakeft Volgena den Berlijnschen correspondent van een der Londcnschebladen wil zij de mogendhedüB opmerkzaam makendat een uitstel van een paar maanden den geschikten tgd voor militaire maalregelea zou doen voorbijgaan en onder de Grieksche bewoners van Epirns enTheasalié znlk eene gisting iran doen ontstaan dat een burgerstrijd in het betwiste gebied onvermijdelijk zon wqrden welke Kon kaoiwn leiden tot opstandin BalgariJF BINNENLAND GOUDA 3 Augualus 188U De 22e veig iar lag van II M de koningin is gisteren op de gebruikelijke wgze door het uitsteken van vlaggen en hel houden eeuer parade door schutterij en garnizoen herdacht Naar wg vernemen is het gertieentebealuur er ernstig op bedacht om hrl nieuwe progymiiasiuoi althans voor de eerste klasse reeds dit jaar in werking te brengen De kapt L Tisaot vnn P itot van het 4e reg iuf alhier ia overgeplaatst bij het 7e reg te Amaterdam De verkiezingsstrijd te Amsterdam hei ft aanleiding gegeven tot het 9 iin ii3t llcn eeiitr Bijdrage tot de itatiatiek der kie tgerechtujdcH te Amsterdam door den heer Saiidera welk altk lucn Wij vestigen de bijzondere aandacht van bilaiigstillenden op dat lijstje tan inaiinen te Ainsteidaiii dje op de lijst der kiezers niet voorkomen Geen kiezer zgn o a 2 leden der Provinciale Staten 5 leden van den Uaad 13 professoren en 2 lectoren der Universiteit alle 17 lier iaia van t gymunsiuin 60 van 50 leeraren bg Middelbaar Onderwijs alle h hooftlonderwgzers 19 van de 40 leden der schoolcommissie de direotiureu van de Kweekschool voor ondera gzers der Ainbachtsschoot der Industrieschool van h t Instituut voor blinden van hel Hgka Museum van net Postkantoor van het telegraaf kantoor 4 van de s prdtesaoren der Academie van Beeldende Kunsten de provinciale inspecteur an Directe Belastingen de 5 controleurs de beide inspecleura en de 4 ontvangers van Eegistratie 2 randsheeren van het Hof de heide adi oaten generaal de grilfiea van het Hof 7 von de 12 rechters vnn de Arrondissenienlarechtbonk do officier van Justitie 3 der aubstitunl officieren 2 va de 4 kantonrechters en 2 van de 4 griffiers der kantongerechten ruim 43 pCl der advocaten en 44 pCt der geucesheeren ADYERTENTIËN worden geplaatst Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderiyke Nommers VIJF CENTEN 19 van de 51 predikanten 14 van de 24 Eoomsoh CathoUeke pastoors en rectoren alle oud Hoomache pastoors en alle rabbijnen de ingenieur van dea Waterstaat de kolonel commandanl en alle milUtaire hoofden der verschillende takken van Sieust ent enz Men moet het lijstje zien om zijne oogen te gelooven eo eer men het half ten einde ia zal de mc l verstokte doctrinair overtaigd zgu van de onzinnigheid der tegenwoordige kieawel en van de noodzakelijkheid om verbetering van dien toestand als de groote elsch van t oogenblik te lettea op het program der liberale parlg Wat de gemeente Delft over heeft voor onderwijs blijkt uil de volgende uittrekaela uit de gemeente rekening over 1879 Uitgaven a lager ouderw ƒ 81 862 01 burgeravondschool ƒ 6890 52i j b middeltniar onderwgs hoogere burgersohoolj 23 379 81 e hooger onderwijs gymuoaium ƒ 21 383 81 d instelling vaa onderwijs in de toaï land en volkenkunde N X ƒ 24 082 09 totale uitgave 167 599 85 Hierover slaan als inkomsten a schoolgelden voor lager onderwijs ƒ 15 587 43 rgkssnbeidie opleiding hoofd en linlponderwgiera èu oi derwgfereicn ƒ 3300 middelbaar ouderwys hoogere burgerachool Rgksaubaidie ƒ 7000 schaolgelden ƒ 6506 66 Ie tarnen ƒ 13 506 66 gymiiaaiuin Rgkssnbeidie ƒ 6180 27 schoolgelden ƒ 3020 renten ƒ 1993 50 te zameu ƒ 11 193 77 d instelling van onJerwijs iu de taal land en volkenkunde van N I ƒ 25 000 totale onliangsl ƒ 68 587 86 De gemeente geeft dua ƒ 89 012 alleen aan onderwga uil een De rekening der gemeenlc Ouderkerk a d IJsel over 1879 kedraagt in ontvang ƒ 20 524 lO s in uitgaaf ƒ 19 146 79 Zij sluit alzoo mei een batig aaldo van ƒ 1377 31 Vrijilng hild te Ouderkerk u d IJaet plaats deopenbare aanbesteding van het amoveereii van eengebouw in de kom van het dotp en het in de pLiats daarvan opbouwen en inrichten van een gemcentehuus met de levering der benoodigde materialen Minste inschrgver was de heer A H Dooiers van Leeuwen aan wien het werk gegund is voorde som van ƒ 4875 Op het door den Kerkerand der Ned Herr jj meente te Oudewater ingediend adres tot afschdtfing der kennis is door den 4jemeeateraad afw jeefirl beschikt In de jongste berichtaweek daalde de pokkenaaterft Ie Jyinden op 1 er waren sleohia 17 nieuwe tieklegevallcn bijgekomen Wijders atierven te Weenen 7 Alexandrie 7 Krakau 3 Bucharest 3 Christiania Bu la Pest 7 Parijs 68 Praag 15 Petersburg Valencia 2 Murcia 2 Sevilla 3 Rome 3 en te Warschau Brnsael Kopenhagen Birmingham en Oileasa ieder 1 Parijs bigfi dus voortdurend hethel meest aangedaan In België is de ziekte jj er dan vermoedelgk ergerdnndnar wordt bekend gemankt Tol hoofdonderwgzer nan de openbare school voor meer uitgebreid lager onderwijs te Lekkerkerk is benoemd de heer G Veenman hoofdonderwgzer aan eene bijzondere school voor nicer litgebreid lager ouderwgs te Burg op ïeasel Op Zaterdag Maandag 18 19 en 20 Sepleinher zal te a Gravenhage in den Zoolagisch Botauiscbeu l