Goudsche Courant, vrijdag 6 augustus 1880

r 1880 Zondag 8 Aogustus N 2489 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en AdverlenlieWad voor Gouda en Omstreken vestigen op den verbizenden toevloed van landver buizers een verschijnsel eenig lu de geschiedenis eu zg trachten de gevolgen daarvan te berekenen Het aantal vreemdelingen gedurende bet eerste halfjaar 1880 te New York aangekomen is 177 382 van welke bgna TOO OOO in de twee laaUte maaaden namelijk 56 üg3 in Mei en 42 026 in Juni Het cgfer der lilaaaS Mei is het hoogste dat oait in de Vereenigde Staten bereikt werd Juni biedt eeue aauzienlgke vermindering aan doch naar alle w arschijulg kheid wanneer men vroegere jaren raadpleegt zullen de volgende maanden op dezelfde hoogte blijven tot den winter en de bevolking der Vereenigde Staten zal dan in 1830 met ongeveer 400 000 Uud verb niters vermeerderd zgu De roeesteo der uieuw oangekomeuen begeven z ch westwaarfii om zich op dên landbouw toe te leggen Op weinige uilzonderingea na banden zg zich slechts ééa of twee dageu op aUorrns naar hunne bestemming te vertrekken De spoedige aanwas der bevolking in ib deze streken werkt op de ontwikkeling der steden llij auder gunstig tenig Terwgl de bevolking van New York in 10 jaren met 28 pCt is toegenomen in uie Van Chicago met 69 pCt vermeerderd De toeneming in andere minder belangrgke steden doch alle in de Undbouwende distrieten gelegen is nog gróotcr Milwaukee won 80 Detroit 52 üievslud bgna 70 p Verder komen daarby in aanmMitiog MinneapoHi St Paul fan Minnesota Denver KansasCity St Joiseph enz De landbouw zef t de Courritr ki Soit Uiui o a is de groole hulpbron het groote aantrekkingspunl vaif al deze bevolkingen Hy veraehafte tot duiver welvaart aan de jjevestigfïi teekttf wimtglveuden arbeid aan de nienw naugekomeBcn en aan het geheele land belangrijken voors d In de Ijatste jaren droeg de landboaw grootendeela I bij tot verheffing van deu bloei eo hel krediet der Vereenigde SMten Iu een woord i hg vertegenwoordigt viervgfde in het bedrag van den uitvoer BINNENLAND GOUDA 7 Augustus 1880 De 5 Cl bevat de statuten van oprichting der iiaamlooze vennootschap de Goudsche Siroopfabridl Tot directeur der muziekschool te Zaandam h bj noemd de beer S van Milligen alhier Aan dit bericht kunnen wij toevoegen dat de beer van Milligeu voor deze ibenoemiiig bedankt beeft lin qf De luit kol C J J Bijleveld van het 4de leg inf is op zij ie aanvrage en in afwachting raa ït dere beschikking op oon aotiviteit gesteld Door de politie werd eergisterenavond een persooA gearresteerd die des middags in het Hotel de Zalm was gekomen eèn kamer had gevraagd aldaar had gedineerd Hg liet zich door verscheidene winkeliers goederen op beziens bezorgen die hg bij elkander had gepakt en daarmede zonder te betalen het logement had verlaten De goederen had hij in de n ohlkamer aan het station van deu spoorweg nederifezct eu zich toen weer in een winkel op den Katleiisiiigrl begeven Alwaar hg werd oittdekt en aangehouden Beroepen te Zuid Zijpe W H Luttanberg pred te Waddiuxveen Dezer dagen ontving de vcrecnigiug Nut eitj Vermaak te Zevenhuizen eenige aanzienigke geschenken ten gebrnike bij de leesvergaderiiigen o a een moderne katheder met groen loken tapijt en verier toebehooren De milde gever wenscht onbekend te bigven Men schrgft ons uit Zevenhuizen dd 6 Aug Eergisteren had men in onze gemeente êen voorval van veigiftigiiig Zekere V had met zgn dochter koffie uit een kruik gedronken waarin vroeger een smeersel geweest was voor de schapen De geneesheer nog tgdig ontboden coiislaicerde dal er vergiftiging hnd plaats gebod eu wist door toediening godsdietutm en cone halre Piie halve was die Tan de Zigcnners Laatste Berichten Louden 2 Auunslna 7 a avonds De l i tir oh p lil den toeiland fan Gladsione heeft ziob ook iu den verderen loop van den dafi gehandliaafd Hoewfl hij wak 18 ia de voürulijriing bevredigend Bome 4 Auguiius Voljiens een teleKram uit Athene i ii hel besluit tot niobiiiautie van bet leger waafschgiilijk morgen vernehijiieu j MÏ ARKTBBniCHTBN OOUda 5 Augustus 18SU Bg et er kleinen omset ivns de stemming fl iuw l ulJtrtanvV puike ƒ 9 75 li 10 50 Mindere ƒ a a ƒ 9 0 Uogge puike ƒ 8 a j8 26 Mindere ƒ 7 50 a ƒ 7 76 Voer ƒ 6 80 ü 7 40 lersl paike ƒ 7 ii ƒ 7 80 Mindere ƒ 6 a ƒ 6 75 Huver mare ƒ + 20 a ƒ B lichte ƒ 3 25 a 4 J e veenittrkt met weinig aanvoer hoewel de prytten hoog wnren was echter de handel traag var keiis voor Londen van 22 a 26 o per Walf kijf W ere varkeus eii biggen ulsiiiede schapen vlug verkocht Aaiigeioerd 121 part ijen kaas handel vlug lequuliteil vau 3i a ƒ 35 2de iioaliteit vau f 27 a ƒ 30 Jtitboter ƒ 1 56 a ƒ 1 70 Weilwlef ƒ 1 30 ü ƒ 1 40 Burgerlijke Stand Oouda GKKOREN 2 Aug l ri Aiilonia oiidrrs L FraokcD eq C üeusbiock 3 Ji liaann ouji s VI Mulder m L Belalije Kliria ouders O de Jong b O van Leeuwen Jan niiders U i k m E Vermeiilrn Allda ond ra J Koot en G Heiueniaii Benjamin ude a A den Brahrr en A Vciwey Marioua Iliudrikua oodera H l k en I liuyneubnrg OVEBLEDEV 3 Aug i Verkaaik C n l C ytn den Broek 3 m GËIItWÜ 4 Aug J Moiael en V Sebenkkan J F de Mul en J M Magwerika A van di r Klem en Q oltmnB P J HoDln s en J J Sparnang G de Jong n D ïoppeo Burgerlyke Stand van onderstaande geraeeuten van 29 Juli tot 4 Aug 1880 Moordracht ORBOXEN WHIem Adulph oudi rs A Kluit en C M Lolag UailWD S U Verzaal en R Haisman Gouderak EBOHBV ollftnnra ouders lï Molenaar en F Oeneugflgk OÏEHI tBBN A J Merk 3 w Haastrecht OMDïall COUHB F J Zijdeilaan en M Dugi VliSt overij drj a h dgk 17 j EIJtWU A de rtt en M 1 vaa lleea Reeuwijk CEBOEEN Nieulaas utidera H Kosli r llz en M kraaijenbrink PuteroeTla oudcra G de Jong en M Sctioulen OVEIILEDEV r Oowrneel ii j A Mo Bljn 10 j ONOIlBTilOUWD J Heg n U Filer É t Waddinxveea OVEttUSDEVi 3 van Uiu n oud i m C de Koog 0 lll 3 m Zevenhuizen GEBOBSV Hendrik onders G Hoogrndooro en V r d Hce Cbnstiua Adnaot ouders J Hoogeveen en 1 West aaaas Adrianua ouders i d Meiden en M Groeneweg riirk ouders C Roi ea JU F u Maria ouden U C Marck aa G Markas O VUERTKOtWD 1 J Roggeveen en C Hooa Getrouwd E J A BOUSCHOLTE ADVERTENTIËN J M VAN ECHTEN i Gravenltage l Gouda 4 AuguatoB 1880 V Ondergeteekenden betnigen bjj dezen bonnen innigsten dank aan H BOS die niet aarzelde ons oudste Zoontje van den bodem der Spirringatraat te redden benevens aan Hunne buren voor den bystand tgdens dit ongeval verleend A VERHOEF J C VERHOBF BoüMAKs Gouda 3 Augustus 1880 PEOGTpASIUM te Gouda De INSCHRIJVING van LEERLINGEN voor de 1ste Klasse zal plaats hebben op MAANDAG 9 Aug ustus 1880 des namiddags van 1 2 uur in het Schoolgebouw Houtmansgrficht M 54 3 W HAVERKAMP BEGEMANN Curator PÏÏBI$ÏTEIT Ieder die weJischt ie han leu met ISAAK CATS VleesAouwerj m Èb Groenendfaal te Gouda wordli n zija belann geradeil naar g melden persoi n té infbrin éin b D ZUIDAJl te Steiry bij louda J lp TEGEN fNOVEMBEIilp Eë ¥ ZOEKT eeneïatsoeHliJke JU FROUWilj an e P 6 04 jaren ond Pl AATSlN i ei i Gouda eène nette BXJ$tQJER HMIl UOUIjkNGf het g tot a i n i if ter ysaarner Sl g Zij is v ui goede getuigen roorr zien A res onder leifter Q by den Boekhftn elaar F STARINÏC te Zutphen HH LANDBOÜWEBS Een JONGMENSCH twee jaar in het ANDBOUV BEDÊIJF werkzaam zoekt FLAATSma bij een EOEEOER Brieven franco onder letter A worden ingewacht bij de Boekkandelaren J W VAN LEENHOFF Zoon te Rotterdam PRA€HTIGÊ JONGE J0UD7INKEU Plannetjes f 2 Per jtaar f 3 Adr s POSTKANTOOR te Banieoetd Openbare Verkoopingp op MAANDAG 9 AUGUSTUS 1880 des middags ten 12 ure aan den Veerstal e Gouda van eeoe Party bestaande in KAMEN DEUREN KOZ iJNEN PLANKEN VLOERDELEN DAKDELEN RIBBEN BINTEN LATTEN BRANDHOUT enz en een Party NIBVW HOÜT Nadeie inlichtingen zjjn te bekomen leu Kantore van den Notaris W J FORTUIJN DKOOGLEEVEB te Gouda 1 SLIJM enllAAGlMLLKX SCHRBÜDER S PILLEN zijn MAAQVERSTERKBND zacht LAXEREND byzonder goed tegen SLIJM eu bevorderen de SFIJSVERTEERING 32 Ct per doos verkr gbaar te OOUDA alleen bjj X SC HUNK Blijnyk S v d Kraats StolwyiVici Zgderlaan HttiulreeitK OotUiViBgZevmiiiiieii A Prins Moordrecht G H Post en de bekende depots Hen wachte ticb voor uamaitksels gtr £ lk doosje is fewikkelll in een billet met de naaniteekenillj van deu Vervaardiger J J Schreuder Jfotheker Sc erpscliiit ers Co coi s DINSDAG 10 AMGVSTUa 1880 de avonds 8 ttr SOIfiEEÉüSICALE in de Societeil O vs Genokqkn c door het ST AFM lillEKKO RP8 van het 3e Eegüpint Huzaren i onder Directie v n iliHeer J RODENBURG Tot deze Soiree twUien toegang HH LEDE der Sociëteit met DAflKS benevens de Leden vrtn BURGKRPLl i T en PRJNS VAN OllANJË in ban ffiVo op virtoon vra bikn Diploma v ln L dmaAt8 chap Namenil d Jlieg lingsCipaiaiissie D LüLiUS vAi l p goedewa m Premdept lt n 8 r Pepi é k Blmi emM iLTOatifliieh 4 Eril fcchhf is oWo ndi iil ZOMERirEK T 1880 i Veite Cij er8 i Ueeii Ie en 2e KI Van AMSTERDAM ARNHEM m VKUVJOlft ma HOXTEKüAM s HAGEeu 8CHliVENlN EN Van Amstekoam 8 30 8 10 9 W 11 25 lï 50 $ 4 6 8 50 9 55 AbnhCM 6 56 8 60 10 86 1 30 1 60 StS 7 26 9 ÜTKEOiil 7 8 28 10 17 11 40 1 15 2 M 8 36 6 30 9 10 10 16 Hnrmclen 7 22 8 46 12 3 1 85 3 56 6 10 35 Woerden 7 28 1 44 S S8 4 1 9 43 Oudewater 7 3 55 4 8 9 52 Aankomst 7 60 9 10 10 48 12 28 2 15 3 3 68 4 26 7 10 6 10 58 Naar Moiirdreobt 7 53 2 18 10 12 Nieu erkerk 7 63 2 18 4 28 10 12 Capelle 7 53 2 18 10 12 IloilERUAM 7 63 8 35 9 18 10 30 12 31 2 18 4 8 4 28 5 57 10 12 11 4 ZtvcnhuiMiiMoeroapelle 7 56 2 21 4 31 10 9 KoelermeerZ egwaard 7 56 2 21 4 31 10 9 Voorburg 7 56 9 13 12 84 2 21 4 31 6 10 9 s Jeavknuaoe 7 6 9 13 10 52 12 34 2 21 3 4 4 2 4 31 7 4 lO t 11 1 Schereiiiugrn 7 66 9 13 10 52 12 34 2 21 3 4 4 2 4 81 6 7 4 10 9 Vau ROITERDA M SCIIEVENINUENeu s HAOB naar AMSTERDAM UÏRECIIÏ eu AUNHEM Van RoTTEBDAM 6 30 7 40 8 10 8 50 10 3Ü 10 4 11 50 2 3 20 4 30 6 30 6 60 8 30 9 30 Capelle 6 41 10 50 2 9 7 Nieuwerlterk 6 49 10 67 2 16 7 8 8 43 Moordrecht 6 67 114 2 23 7 18 Aankomst 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 5 12 9 2 36 3 40 4 62 6 60 7 28 8 56 9 68 Soheveniugcu 7 7 30 8 5 9 40 10 11 16 1 20 2 36 3 15 6 5 7 46 9 s Geavenhage 6 26 7 30 8 U 35 10 10 10 30 11 46 1 50 3 5 4 16 6 35 8 15 9 30 Voorburg 6 32 10 37 1 67 4 21 6 42 8 23 ZoetirinecrZcgwaard 6 45 10 50 2 10 6 68 8 8S Zeveuliuiwii MoercapcUe 8 66 11 2 20 7 7 Aankomst 7 13 7 69 8 27 9 6 10 43 U 18 12 1 2 38 3 37 4 49 7 26 8 68 9 67 NaaU Oudewater 7 10 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 Hariueleu 7 18 8 5 8 31 10 52 11 21 2 41 3 43 4 56 7 31 9 1 10 Amsteudam 7 6 8 31 10 62 12 16 2 41 S 4 65 9 1 10 Utkecht 7 16 8 6 9 11 10 52 11 21 2 41 9M 4 56 7 31 10 AftNHJiii 7 16 9 U 10 62 11 21 3 43 4 66 1 31 QoDDA Druk vaS A Brinkman Xerverirtijding van oponthoud I gelieve men alle voor de RedacI tie bestemde brieven bij den Uit g ever te bezorg en BUUGEMEE8TEE dWETHOüS ERS an Gouda brengen ter kepnis ran de Ingezeteaen dat de RE JkENINO rnt de INIfCVlSTBN en UlTöiVEN der Gemeente over bet dieiistfaar 1 87 9 raordenttjd vau veerlu Jagen op de ijporeti ie ter lezing van era iedé is nedergelegd iraArloe ftilegeuheid wordt I geKevn op alle werkdagen vaH es morgens ten Ite ift des namiddags ten éen ure terwijl bovendien legeo betaling van kosten afschriit dier Itekening I kiw wojfden verkregen I I Gimda deu iè Augustus 1S80 I I H lrgi insMtw eu Wethouders voornoemi f J AK BERGEN IJZENDOdBN De Secretaris K E N N ISO E VI N O INBICHTINGBN W LKE GEVAAR SCHADE OP HINüBa KÖNNEN VEROORZAKE BURGEMEESTERenWEmOUUERSvaoGoada Gelet op art 8 der We van deu 2n Juni 1876 SItutMad w ti Boen te weten Dat y rwfunning hebben verleend A ia den Heer F P Boi nuuu en lyae KMlttiferkr pndtn tot ITei plaatsen van een stoomwerk toig in het perervl gelegen aau den Kattenaingel geleekeudQ No 177 178 kadafter seoiie A No 204 1663 eu 1880 Aan den lieer J van Kranenburg Jin en tg ne reobtverkrijgeiiden tot bet plaatsen van eau distiUrerea Mtkelcl in het perceel gelegen aan de Vestgeteekend Q No 635 kadaster Sectie D No 1835 Gouda den 3a Ang 18 0 Buigemeester eu Wethouders voornoemd REMY L B De Sicretaris BROUWER I BROUWER BUITENLAND Buitenlaiidscli üverzictit Zelden werd eeiie wet iu het Eugt Ische hoogerhuis met zulk aMie meerderheid 282 tegen 61 verworpen als de lersclie pacblerwet waarvan wy de sirekkiiig reeds niciledei Ideu De oubillijkheid welke de lords hebbeu Willen laten bestaan is dat een iuudbeer len pachter wieu hel door wnnoogsi onmogelyk is te betalen berooveii kan van hetgeen door hem gedurende ziju pachllijd aan verbeteriuj van den grond ia besteed De voordracht raakte gceu enkele der contractupele verplichtingen van van dmi pachter 2 wilje hein slechts eeiic rcclitavorderuig tot oompensalie geven van de merrdtre waarde welke zgn gepachte goed heeft als hij Int verlaat boven die toen r ijne pacht aanving Richt eu billgkheid sahgnen hand aan hand te ga in in de bert lking pjpnlair maketi eu daardoor vanzelf de verdiensten der home rulnb op den achtergrond doen Ireden tenzij deze door Imitengewone krochtainspauuiiig er in slagen ook egeuover ecu liberaal ministerie hunne itden val bestaan als afzonderlijke party tè bewijzen Eu d t zullen zg doeu Heden reeds zal de hp Parnel aan den minister vragen of met het oa g op de wrwerping der wet iu het boogerhnis hij de politie eo militaire macht der koningin zal gebruiken ott bgltacd te vrrleeneu bg bet vtrilrijveu vac huu g ied van pachters die het bewiji kuuneo leveren hoÉne pacht niet te kunnen betalen wegens den laateiea wanoogst in Ierland Zoo geeft de verwerpin i dezer voordracht nieuw voedsri voor agitatie in Ierland Zoo een landheer zyn pachter het verdere ftbruik van het gepachte ig ontzegt zonder dien leven voor aangebrachte n al de buren van dien aat d it in het oog van orster eene grove onbil op grond nn wanbeU pachter compensatie te veibetsrhigeii dan welen pachter diu ikie iets i fl9 de heeren Gladstone eii Igkhtid is Het zoo difwerf voorkomend verzet tegen de politie lal dan esehieden met eeu beroep op de regeering zelve weliobt met een leve Gludstoiie o Lord Derby ontwikkelde dat gevaar ia de vergaderiig der lords maal men hoorde niet naar hem eu de lords tullen let zich te wijten hebben als eerstdaags ernstige oogriegeubeden in Ierland de mat van bet Britscbe rgk mocht storen De tgdingen uit AlghanlsUn zgn treurig Het achgut dut de Engelsche legermacht te Candahar zich heeft moeten meten net den vgand die te ver voorwaarts rukte en de Aubindiug van Candahar iet de hoofdmacht drei af te riuiteo BurjAws lleeft sdsiwns den tr fd vHvtlt maar met oBgYihsff gevolg Hij leed weder een eriisiige nederL iag die een hoogst ongunsligen invloed op deu toestand der Ëugelschen moet uitoeffiieii Het verzet der Af liauon is nog Ung niet algemeen maar ledere iiedirl iiig briekt het prestige dir Engelschen af en vermeerdert de kansen voor een algemeeneu krijg Wie verleden Dinsdag tegenwoordig was bij de aankomst te Parijs dir g uranestiecrden die met de Tage uit Nieuw dledonic zijn teruggekeerd moet tot de overluij iug zijn gekomen zoo hij bet niet reeds wist dat de hoofdstad vau Frankrgk thans buituigewoon rustig is eu de Commune met bare aanbaiigera haar uiel de geriügsie belangstelling meer inboezemt sedert de amnealte uaestie voor goed beslecht is Alleen afgaiiide op de taal der communistische pers en de dulziiinige redevoeringen iu de zoogeiinamde arbiiders congressen zou men zich daarvan allicht eene verkeerde voorstelling kuiinen maken De w iarheid is dat de ultra rcvolulioiii aire pers haar bestaan iinuutlijks rekken kan d it het Pargsche congres slechts door 42 dat an Marseille door 17 werklieden werd bgifcwoond eu Rochefurt ibniiS ree ls zgue populariteit volkomen verloren heeft De tegenwoordige stemming in Frankrgk blijkt echur het best uit deu uitslag der verkiezingen voor de Algrnieene Raden waarvan de bglonderheden reeds door ons zgn medegedeeld Wat de bidoelde geamnrstieerden betreft zij wisten bg het aan Wul slnppen nog niet dat eene algemreue ninneslie wus uilgevmirdijjd Hunne vreugde nas dis Ie grooler omdat slechts ceu kkiu a inlal hunner volledige kugtscheiding hadden gekregen en de straf van anderen in verbanning was veranderd De regeeriiig had groole voorzorgaiiiaatngilLU genomen doch deze bliken oniioodig te zgn Het auiitnl polilieageuteu as stillig grooler dan dat di r nieuwsgierigen De aanneming vau hel wetsontnerp op de legerorganisatie door den Deenachen Rijksdag heeft volgeus een achrgven uit Kopenhagen van 1 dezer een guiisligen indruk op de bevolking gemankt Dezelfde pang welke de nieuwe wetgevende bepnliiigen op leger en vloot heeft doorgedreven zal echter niet rusten voordat deze door de laslstclling van eene nfruwe wet op het vestingsielsil aangevuld eu voltooid zullen zijn Dize benegiiig scligut huieii niHleii grondslag te hebben in den pirsoonlgk en dienstplicht welke in 1867 is ingivoerd en v n dit standpunt beschouwd geloofl men dat zg baar doel zal bereiken De Amerikaniiscbe bladen bigven de aaudacht