Goudsche Courant, vrijdag 1 oktober 1880

Chemische Sloomverwerij WASSCHEEIJ EU DEÏÏKEERIJ Karnemélksloot derde huis voorbij de Boélekade C3 O TJ XD j Inrichting tot het verwen van Heeren JASSEN BROEKEN VESTEN DtanegJAPON NEN COSTUMES enz zonder lostornen of afverwen Prachtig INDIGO BLAAUW CASTOR ZWART en BLAÜW ZWARï op Winterjaaaea Concureerende Prijzen 8 daag8che Aflevering accurate Administratie De Goederen wordeu NIET buiten deze atad gezonden mattr eigenhandig in onze werkplaats afgewerkt P S L ITSTOOMEN van HEEREN GOEDEREN binnen 4 dagen weer hdder en reio san het adres bezorgd Zondag 3 October 1880 N 2Ö13 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Oiostreken der vergadering iu ovcrwegiug te b B i9 en d it gezegd voorstel geeo ameudemeut zijude niet i66t de concliuie van het rapport lal wordeu in stemming cbracht De vergadering vereenigt tioh met 11 tegen 5 temmen die ihu de heeren Luqten Siimsom vim Öoor de Botte ra Kraueuburg met de zieiisw te van den Voorzitter Het oor tel dir Commissie wordt uu in stemmiijg gebfaf ht en aungenoaien met 9 tegen 7 temmen Voor temden de heeieu Ouoijk Kist van Straaten Snel Muller Post Drost Remy Priuoe en de Voorütt er Itgtn stemden de beerrn Lugten Siimsom Strnver Noothoven vau Uoor de Rotte fan Ilersuu en Kranenburg De Heeren Lnijlen en Kranenburg Verlaten do vergadering Hierop is aan de orde de benoeming van eenen Stadsarchivaris ïr worden 14 temmen uilgebracht op den heer Mr D N Brouwer die derhalve benoenul is De vergadering wordt daarna door deu Voorzitter getto teu HABETBEBICHTEN OOUda 30 September 1880 Tot ruim vurige prijzen waa de omzet niet groot Polderlarwe potLe ƒ 9 50 a ƒ 10 26 Mindert ƒ 8 76 a ƒ 9 4U llogge puike ƒ 8 25 a ƒ 8 60 Mindere ƒ 7 50 k f 7 75 Voer i f 7 40 Gerst puike ƒ 6 50 f 7 50 Mindere ƒ 5 75 a ƒ 6 25 Haver iware ƒ 4 25 a ƒ 5 Lichte ƒ 3 25 a ƒ 4 De veemarkt met weinig aanvoer de beste soorten v ug inferieure qualileit traag verkoebt varkens voor i uden van 22 a 27 et per half kilo magere varkens en biggen traag vette schapen prijsiion4lend mindere soorten traag te verkoopi n Aangevoerd 62 partyen kans eerste qii ilitfit van ƒ 8 i ƒ 35 tweede ideui v in ƒ 24 i ƒ 27 Goeboter ƒ 1 S5 i ƒ 1 70 Weilwter ƒ 1 25 i f 1 35 Bargen ij ke Stand Gtouda OBfiORKN 37 Srpl Joaini Johraaa ouilcn i an Muren n H kUmvfC i 8 üulwrltia Adriaan ouders K vao der Klty CU A 8 Jduauu Gfrrit uuderd J Verbuou ea C ClutMua S QCO ouders Al J tun Itolhuis ttoilsema eu k I Lucas OYBItLEUEN 27 Sept T dr Jouk 27j 88 A 3oos 8j € UWU 29 Sept A vau Volleuhovea eu M J de Jontr Bnrgerl j1ce Stand van onderstaande gemeenten van 23 tot iO Si pl 1880 Moordrecht GEHOBBN Neeltje uudeis C de Wildeen A Huge Auea Guslurta ouders A P Fgii eu W U Kijii Oouderak nCHOHEN Rvnv4ije oud ra U Rook en k di Jong OVI HJ EDEN i C Ment 8 m Stoiwijk Omm aangiltea iMbliui plnala griisd Haastrecbt GEBOSEN Jan ouders P Uonk en C Sloof Heauwljk CEBOREN Fieter ouders J Schouten en W nn der Wolf Teunis Doders J thb der tteijden en K Kaptcgu Jan nidera F aaa Veen e O Duiken OVtllLEDËN C nu Leeuwen 56 j M C J Hulae ia Brack 3 n Zevenhuizen CEBOREN Calhariua ouders P Vo nlaar en J Schoaten OtEKLEUENi P tan Bergen Bra enboer 3 m ADVERTENTIES Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Zoon A J Lil CAS Ëchtgenoote van M J VAN BOLHUIS HOlTöEMA Gmtda 28 Septembei 1880 Heden overleed plotseling Mejnfironw ALIDA SOOS in den ouderdom van ruim 08 jann Namens de Familie J A BIEZENAAR Gtmda 28 Sept 1880 Ex Test Voor de vele bewgzen van belangstelling onderronden hg de geboorte van onze Dochter betnigen wg onzen hartelijken dank C VAJt OIJE A L VAK OIJE VAS Eeüwb G mda 29 September 1880 GocoA Dkdk VAM A Bkinkua i Er wordt GEVRAAGD voor een GROOT GEZIN iemand die iiSS W SiS geheel geveed tehuis kan bezorgen Adres bij Mevrouw van den A REND Westplein No 5 te Rotterdam PIAi 0 f 50 Voor bovenstaaoden prgs TE KOOP een nette goed onderhouden PIANO Inlichtingen te bekomen bij den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Jb Westhaven alhier Wed P 1LAPEBEE op de GOÜWH No 6 heeft ontvangen een MOOIE COLLECTIE HEEREN en DAMES Glacé Handsclioezieii tegen zeer billgken prjs van af ƒ 0 70 eu hooger Te HUUR voor een Klein Gezin een NET BOVEITHUIS a 1 50 per week Information aan het Btureau dezer Courant JACOB BUSSmK BEVENTBB nit de van oudsher gekroonde AUemansgading Hofleverancier van Z M den Koning heeft zfln beroemde Sucade en Kruidkoek verkrijgbaar gesteld bjj Corn QUARTEL Ltz Lange Tiendeweg D 27 Gouda Aan allen wier oogen door ingespannen zien of lezen beginnen te steken of waaruit bjj harden of kouden wind vocht ontloopt wordt met vertrouwen aanbevolen Dr Chantoinclanus Oogen water Ieder oogljjder roake eer het te laat is gebruik van dit voortrefielgke middel en waaneer men het oplettend volgens voorschriiten gebmikt zal men de heilzame gevolgen ondervinden Prjjs per flacon met gebruiksaanwijzing 60 ets Verkrijgbaar b j Beuzemaker Co Leiden A Bots Nieuwkoop A Prins Zeveuhnizen T A G vanDetb Gouda J U Keller Zn W Wagenstj L A Schontens Sohlnter Oostmoleustr Jtotterdam Boekhoiideii Handelsrekeneo De Opleidingscursns voor de Practjjk begint 1 OCTOBER die voqr het Examen M 0 1 NOVEMBER a s Ter deelneming alsmede voor PrivaatOndw wgg in genoemde vakken en in de Wiskonde vervoege men zich b F J BOER Praaat DottM Gouwe C 180 Nederlanilsche lltiiliispoorwes ZOMERDIENST 1880 Vette Cijfers alleen Ie en 2e KL Van AMSTBBDAM AKNHEM en UTHECHT na BOTTEEDAM HAGE en SCHEVENINGEN Van Akstekdak 8 30 8 10 9 80 11 25 12 60 J 6 8 B0 9 85 Abnheh 6 65 8 60 10 36 1 30 1 60 636 7 25 ÜTBïCHT 7 8 26 10 17 11 40 1 15 338 S S5 6 30 9 10 lO lu Harmeien 7 22 8 46 12 3 1 3S 3 65 9 35 10 35 Woerden 7 28 1 44 8 38 4 1 9 48 Oudewater T 36 1 66 4 8 9 62 Aankomst 7 50 9 10 10 48 12 28 Ï 16 8 iM 4 25 7 10 6 10 88 Naab Moordreoht 7 53 2 18 10 12 Nieuwerkerk 7 63 2 18 4 28 10 12 Oapelle 7 53 2 18 10 12 RoTTBBDAM 7 63 9 16 10 30 12 81 2 18 4 441 6 67 10 18 11 4 ZeveuhuiienMoercapelle 7 86 2 21 4 31 10 9 ZoetermeerZegwaard 7 68 2 21 4 81 10 Voorburg 7 66 9 13 12 34 2 21 4 31 8 lOJ Gbavenuaqe 7 66 9 13 10 52 12 34 2 21 84 4 2 4 31 6 7 4 10 9 lU Soheveningeu 7 66 9 13 10 52 12 34 2 21 3 1 4 2 4 31 6 7 4 10 9 Van ROTTEEDAM SCHEVBNINGEN en s HAM na r AMSTERDAM UTRECHT en 4RNHEM Van ROTTEEDAH 6 30 7 40 8 10 8 50 10 80 WAK 11 60 2 8 20 4 30 6 B0 8 30 9 80 Capelle 6 41 10 60 2 9 7 Nieuwerkerk 6 49 10 67 2 16 7 8 8 48 Moordreoht 6 67 U 4 2 23 7 18 Aankomst 7 10 8 2 8 29 9 8 10 49 11 16 12 2 36 3 40 4 52 7 28 8 66 9 63 Soheveningen 7 7 30 8 5 9 40 10 U U 1 20 2 88 3 46 5 7 46 9 s Geavekhaoï 6 26 7 30 8 H 35 10 10 10 30 11 45 1 50 3 8 4 18 6 36 8 16 iM Voorburg 6 32 10 87 1 67 4 21 6 42 8 23 ZoelermeerZegwaard S 46 10 60 2 10 6 66 8 88 ZeveuhuizenMoeroapelle 6 66 1 2 20 7 7 Aankomst 7 13 7 69 8 27 9 6 10 43 11 18 12 M 2 38 3 37 4 49 7 26 8 68 9 87 Naab Oudewater 7 16 11 21 2 41 7 31 Woerden 7 16 11 21 2 41 7 31 Uarmekn 7 16 8 5 8 31 10 62 11 21 2 41 3 48 4 65 7 81 9 1 10 Amstebuam 7 i6 8 31 10 52 12 15 2 41 8 4S 4 65 9 1 10 Utbecht 7 16 8 5 9 H 10 B2 11 21 2 41 34 4 55 7 31 10 Abniifm 7 16 9 11 10 52 11 21 3 43 4 65 7 31 Parlementaire VVerkzaanihcdeii De discussiën over bet adres van antwoord Mundaff begonnen hebben den heer SohimDielpMininck van der Oy als hoofd der aotireTotutionaire party de gelegenheid gegeven om nog eens de wording van net ministerie ter sprake te brengen en het te betreuren dat deze legsering in niets van de vorige afwgkt Moena de schoolman bg uitnemendheid heeft als een bijjk vu ijmpathie en vertrouwen in hem etn belangjjke betrekking gekregen bjj het schooltoezicht tnsscbeu de rentewet en de efiecteubelasting is geen verschil van beginsel uitzetting der uitgaven niet slechts voor oorlog maar ook voor openbai werken blgft aan de orde het miniatsrie wordt gestennd door de libera e partg die geen censnsverlaging wil nu die door zgn partg gevraagd wordt voor wie wgziging van het kiesftelael het sbibboUeth geworden is stelselmatige oppositie is daarom de plicht der antirevolntionaire partg De heer de Casembroot toonde zich zeer weinig ingenomen met den inhoud der troonrede Wil net volk uit den mond des koning niets dan zuivere waarheid hooren volgens dezen spreker werd die maar al te veel in dit staats rak gemist bewgzen daarvan worden vooralsnog bewaud voor de behandeling der §§ zeker zeer tegen den dn van den heer Ueydenrgck die zidi leeds terstond tot taak stelde om het volk te ootanokteieu dat misachiea in slaap was gewiegd door de optimistische woorden van dit tMiisstak Vui de treorige gebeorteoii in de i id aitifl maikte deze spreker gebmik om te vragen of ons volk op zedelijk en godsdienstig gebied was vooruitgegaan li geen asnzienlgk deel des volks gwiefd door de nieuwe wet op bet onderwgs Welke ia onze invloed naar bniten Kan ODS land verdedigd worden of zgn wj reeds te veel verdnitscht om daaraan te kunnen denken Is bet een gunstige toestand dat de belastingen moeten worden verhoogd Is bet geen oogelakkige toestand dat de meerderheid niet regeert en regeeren kan maar liever aan de stembus kibbelt Ue tegenwoordigheid van den minister Six hg de onthoUing van Spinoza s standbeeld en die van den Nederlaudscheu gezant bg de Belgische feestelijkheden teekent volgens spreker dat ministerie dat hg cosmopolitisch noemt Door den minister van Lgnden werd de onjuistheid der troonrede betwist en nog kortelgk de wording van het ministerie verdedigd Omtient de herziening der kieswet zal hg bg de voorgestelde amendementen spreken Nüiat de heeren Schimmelpenninck en Heydenrgck nog een kort debat hadden gevoerd net den minister over de wording van bet ministerie en of het al of niet boven de partgen stond werd de algemeene strekking van bet dres goedgekeurd met 51 tegen 23 stemmen By 83 buitenlandsche zakeu besprak de heer van Wassenaar van Catwjjck nog de tegenwoordigheid van onzen gezant bg de Belgische feesten Ook de beer de Casembroot sloot zich bg dit debat aan en wenscbte zelfs overlegging er gewisselde sttikken De minister verdedigde de instructiën aan den gezant gegeven weerl de verschillende onjuistheden eu beriep zich op de instnctiën door den minister van Hall voor 25 jaren gegeven Het verlaten van Brnssel gedurende de fees n zon zeker een demonstratie geweest zgn Bg de volgende § keurde de beer Rutgers van Rozenburg de kalmeerende woorden van het Mtwoord goed hg betoogde dat de landbouw aiet zoo bloeit als in de troonrede beweerd wordt Wel vraagt hg fijeen bescherming geen deelneming geen medJelnden maar de regeenng moet geen oubekendheid met den werkehjken toestand voorwenden O heer Begdenrgnk vraagt waaruit de verbeèecing van handel en ngverheid kan blijken h cht den toestand ondraaglijk hjj vraiMt w lke bandebverdragen zgn opgezegd terwfll de heer de Casembroot op de opheffing der snikermjirkt en op bet toen mend transitovervoer ofrer Antwerpen wgst De minister deelt mede dat het handelsverdrag met Frankrgk isopgezeod Na verdediging door het lid der commissie ofa heer Wjbenga wordt deze § goedgekeurd Df drie volgende lokten geen discussie uit In 4e xitting van Dinsdag was kiesbervorming aan de orde naar aaitleiding dpr twee ingediende amendementen nee met een van den beer Hegdeurgck vermeenler £ Werden alle amendement i met overgroote meerderheid verworpen geen der sprekers heeft de tegenwoordige kieswet vArdedigd alle partgen zgn het ten minste daaijn eens dat herziening dringend noodig is met verschilt slechts over het teanneer en hoétur aan wg kortelgk de discnssiën na Ue bh van Bonten en van der Hoop verdedigden eerst de bewoor en der voordragen mendementen en wezen MVt ilichil aan waarna de heer van Baar reed ieraiond het licht stelde dat volstrekt geeo vaste overtuiging omtrent de beginselen waarop de herziening moet malen by de verscbillaiide partgen bestaat hg to h achtte grondwetafawmieBing volstrekt niet noodig niet de kieswetoBtaar de kiestabel moet herzien worden Ten slotte verklaarde hg een afwachtende bonding te zullen aannemen Ook de heer Oldenbuis Gratama verklaarde zich bg deü tegenwoordigen stand der partgen tegen prondwetsherziening hg wil uitbreiding van het riearecht binnen de grenzen der tegenwoordige grondwet De heer Vermenlen wil een proporUopeele vertegenwoordiging van alle richtingen opdat de kamer jniater z uitdrukken den wareif geelt van t volk in al zgn sehakeeringen Het middel om daartoe te koméu werd echter niet aangegeven al verklaarde zich de spreker ook tegen grondwetsherziening Door den heer Idserda worden de amendementen bestreden op grond dat de regeering herziening van bet kiesrecht heeft toegezegd na afdoening van het strafwetboek en de rentewet welke luttste van veel invloed zal zgn op de regeling van het kiesrecht Bovendien heeft de kamer zich steeds tegen wgziging der kieswet verzet Door tal van citaten tracht de heer Keuchenios zgn medeleden te overtuigen dut alle richtingen van de herziening der kieswet zgn en dat de liberale partg daardoor alleen in een zuiveren toestand kan geraken daar nu de vier onderdeelen alleen vereenigd zgn wan neer strjjd tegen be clencalisme moet gevoerd worden volgens Gambetta de grootste vjjand der vrgbeid Namens de commissie van bet adres adriseert de heer van Delden tot verwerping der amendementen De commissie acht verbetering van het kiesrecht noodig maar alles komt op de uitvoering aan Om een zaak als grondwetsherziening waarover nog zouveel verschil bestaat in een adres van antwoord op te nemen acht zg verkeerd Het andere amendement acht de Combiissie onnoodig omdat de regsering reeds herziening der kieswet heeft toegezegd en de Commissie geen reden heeft oni aan te nemen dat in de voornemens der regeering verandering ia gekomen De heer Heydeorgck het een absurditeit achtende dat grondwetsherziening bensieuing van het kiesrecht moet voorafgaan stelt voor de laatste woorden van het amendement van van Bonten weg te laten wat eveneens door den heer van Delden ontraden wordt DeheerBoêll verklaart zich tegen de amendementen Met den heer v u Delden is hij het eens dat het oogenblik om op een censnsverlaging aan te dringen nog niet gekomen is nn de belastiag qnaestie aan de orde is Ook de heer Goeman Borgosius bestrgdt de amendementen hg wil de tuk van het ministerie niet bemoeieiyken maar bet gelegenheid geven het voorgenomen werk af te doen dit ministerie toch moge naar Spinoza gaan zeker gaat het niet naar Canossa 0e heer van Kerkwgk verdedigt het amendement van Honten en toont tevens het onjuiste aan van de b chuldiging dat de liberale partg te f n herziening der kieswet is Nadat de heer euchenius nog eens het Volkspetitionnement in herinnering hsid gebracht wgst de ministervan buitenlandsche zaken het standpont der regearing in deze quaestie aan Zg neemt niets tnng van vroegere verklaringen maar acht afdoening der aanhangige financiëele wetten noodig alvorens besluiten omtrent het kiesrecht kunnen genomen worden De beer van Booten verdedigde daarop zgn amendement tegen de uitvlncbten en exceptiën Hg blgft herzieniug noodig achten omdat deze kamer niet uitdrukt de ware opinie van bet volk Wat ook nog de heer Lohman tracht aan te toonen Nadat de heer Tak van Poortvliet nog nader het amendement van Houten had bertreden omdat hg wil dat grondweteherraening van de regeering zal uitgaan kon bg de stemming het amendement van Honten sleets 13 en diu van van der Hoop en Keuchenius slechts 18 stemmen verwerven De heeren Lenting en van Kerkwgk steunden van liberale zgde het eerste amendement van het tweede verklaarde zich van die zgde alleen de heer Gratama Atjeh was Woensdag aan de orde De heer de Casembroot betoogde dat de toestand in de Koloniën ook te optimistisch was voorgesteld Algemeene achteruitgang is daar toch merkbaar De suikerindustrie is geheel ten onder gebracht door den drnk der belastingen is de ontevredenheid algemeen De invoering van een eregeld bestuur acht hg verderfelijk in een and waar de vgand nog uitstekend georganiseerd en goed gewapend is Een amendement dat de hoop uitdrukt dat de toestand bevredirend moge zgn werd door spreker voorgesteld De heer Patgn verklaarde dat de commissie van redactie op de inlichtingen door de regeering verstrekt vertrouwende baar redactie handhaaft De heer Rutgers meende in het antwoord een vgandige strekking tegen de regeering te vinden wat door hem volstrekt niet afgekeurd wordt de geschiedenis van den oorlog nagaande tracht spreker aan te toonen dat de regering altgd optimistisch gestemd is geweest en dit altgd de oorzaak is geweest dei ondervonden teleurstellingen De Heer van Eek toonde zich ingenomen niet de verklaringen der regeering en achtte de invoering van een geregeld bestuur door den verbeterden toestand geoorloofd De Beer Keuchenius daarentegen zag alles zwaar in donkere onweerswolken pakten zich in Indie samen de veeziekte zal door afmaking niet bedwongen worden niet slechts wil bg acht slaan op de gemoedsbezwaren maar botendien is gemis aan karbouwen in Indie de oorzaak van den hongersnood omdat die dieren voor den landbouw onmisbaar zgn De vaststelliug der Indische begrooting hier wordt door spreker een dwaasheid genoemd omdat nit de geschiedenis der veeziekte Ugkt dat men il V