Goudsche Courant, zondag 6 februari 1881

bur de JSjÊde ran Chopin en Der Wmierer het bekende liëaran Sohnbert door Liet Toor piano gezet geipeeld Na daterende toejuichingen werd door de begaafde pianiste nog Schumann s WidMung ten beste gegeten Mej K is ook toor eenige Goudsobe muriekliefhebber geeue treemde Wq herinneren ons hare medewerking op een concert alhier en de toejuichingen die baar ten deel tielen Het tergetorderde jaargetijde en slechte weder was toen wellicht oorzaak dat de laal niet beter was bezet Wellicht nu dezen winter alhier op muzikaal gebied zoo weinig te genieten talt zon het telen aangenaam zijn wanneer wij mej Koning ook nog eens ten onzent zagen om tan baren beerlqke gaten te profiteeren Daar tolgens de nieuwe wet op het lager onderwijs de school te Moercapelle niet meer aan de rereischten toldoet beeft da Gemeenteraad tap genoemde gemeente aan 8en heer J Paul architect te Zeteuhuizen opgedragen te onderzoeken wat wenschelyker is öf de bestaande school te tergipoten of een nieuw schoolgebouw te stichten Uit Oudewater schrijft men ons dd 4 Februari In de Zaal tan den heer Sterkenbnrg had gisteren eene buitengewone tergadering met dames plaats tan de Rederijkerskamer Borger Na eene toespraak tan den Voorzitter ter gelegenheid tan de herinnering tan de 25 jarige ambtstertulUng tan den Burgemeester tan Oudewater werd eerst opgetoerd ifte Suteelijifgifl tooneelspel in tjjf bedryteo naar t Duitsch tan liHand Hierop volgde Ik be flegmatiek blijspel in één bedrijf naar t Duitsch door W Farber Voor bet spel der dames tan Praag Opdien Klerk en Verboom Soumain die bij deze gelegenheid Borger ter zijde stonden kunnen we niet anders dan een woord tan lof en waardeering hebben Ook de beetenroUen werden op alleszins terdienstelyke wyze tertnld t was een waarly k genottoUe atond dien Borger hare knnstlietende leden bereidde £ k Maandag zal hetzelfde programma voor niet leden warden uitgeteerd De oudste ingezetene tan Berg Ambacht de wed Marrigje Boer is aldaar oterleden ruim 88 jaren oud Drie andere ingezetenen Fieter du Hen Gerrit tan den Berg en de wed Annigje Kroone hebben b jkans botengenoemde leeftqd bereikt Het los gaan en kruien tan het ijs in de Lek is Donderdag jl zonder ongelukken geschied Wel zag men op de schotsen stukken tan stoomboothoofden en andere toorwerpen medegetoerd maar aan de dijken is naar men verneemt geene schade aangebracht Het Bestuur der Kweekschool toor zeetaart te Leiden bericht dat op lederen Woensdag tan de maand Februari in toornoemde inrichting eene keuring zal plaats hebben tan jongens tan den leeftijd tan 13 16 jaar die eene terbintenis in s Rqks zeedienst wenschen aan te gaan Onbevaren personen boten de 16 jaar worden roorloopig niet meer aangenomen Op s Konings terjaardag zal aan elke kompagnie infanterie eene som tan ƒ 35 terstrekt worden tot het aanschaffen tan kleine geriefelijkheden toor de onderofficieren en de soldaten De illuminatie te s Hage ter eere tan s Konings terjaardag zal dit jaar worden aangebracht in het Lange en Korte Voorhout alwaar gedurende de verlichting een militair concert zal worden gegeten Naar men verneemt heeft het Hoofdcomité van het Roode Kruit pel telegraaf gelden beschikbaar gesteld om toorloopig Ie toortien in de behoefte aan geneeskundige verpleging in de TraMtaal Het groote feest dat op s Konings verjaardag in het Paleis toor Volstlijt te Amsterdam gegeten lal worden en waartan de baten toor de watersnoodlijdenden zullen zUn zal eigenlgk bestaan in tal tan terschillende feestelijkheden die nader door aittoerige programma s zullen bekend worden gemaakt Beeds nu bericht men Mat er zal z jn Een Con certpromenade door de feestelijk terlichte en gedecoreerde Zalen tan het Paleis een Fanoyfair een concert een tentoonstelling tan kunstwerken tableaux vitants een souper enz Dus reeds meer dan genoeg om een otertalr jk publiek te lokken Ook te Amsterdam heeft zich een Commissie gevormd om gelden in te zamelen voor de Transvaal De ingekomen gelden snilen evenals te Rotterdam werd beslaten worden aangewend tot b t verleeneu van geneeskundigen hnlp Zoodra Het Boode Krui zich de zaak aantrekt zullen z j daaraan worden overgedragen Volhardt dit echter b j lijn eens genomen besluit dan stelt de Commissie zich voor het bedrag te dben toekomen aan hetUtrcchtsobe hoofdoomité onder voorzhlsiiKhap vanprof Harting Met de omriuging van de doorbraak te Nieuwknik wordt de meest mogelijke spoed gemaakt en het werk vordert dan ook zichtbaar niettegenstaande het loshakken tan het Ijzerharde betroren zand veel moeite teroorzaakt Het terreb waar het ongeval heeft plaats gehad en dat toor zooter noodigi door militairen wordt afgezet is oterdekt met werklieden karren kruiwagens enz alles nacht en dag in toUe beweging Als er geen al te schielijke was komt in het Bossche teld zal het den aotieten aannemer ongetwijfeld gelukken het getaar toor een nieawe daar ter plaatse af te weren j y S a Ten torigen jare werd door de Staten tan Friesland aan het hoofdbestuur der Friesobe maatschappij tan landbouw eene niet onbelangrijke som toegekend met opdracht daartoor eene betere w jze tan boterbereidiug in Friesland te doen kennen Aan die opdracht meent het hoofdbestuur het best te kunnen toldoen door iemand in de boterbereiding theoretisch en practisoh ontwikkeld tijdelijk aan zich te terbinden Die persoon zal zich in den zomer tan dit jaar in verschillende oorden der provincie hebben op te bonden bij boterbereiders die dit wenschen ten einde U ar de boterbereiding b j te wonen te wgzen op verbeteringen die daarin knnnen worden aangebracht en aan hen die zich daartoe aanmelden raadgevingen en opmerkingen mede te deelen Het hoofdbestuur heeft alsnu b j toorkeur ben die de Schwarts metbode geheel of gedeeltelijk toepassen en die het bedoeld onderricht wenschen te onttangen nitgenoodigd dit i66t 15 Febr aan den secretaris der Maatschappij mr E Jougsma te Leeuwarden te berichten Door het toorloopig Comité der eventueel op te richten Vereeniging het Oraiyeknit is de tolgende brief aan het Hoofdcomité der Vereeniging het Roode Kruit te s Gratenhage gezonden Mljce Heeren De ondergeteekenden hebben de eer U kennis te geven dat zij door de gisteren in het lokaal Uwer Vereeniging gebonden Algemeene Vergadering van belangstellenden in den nood der gewonde TranstaaU Bche Boeren gekozen zijn tot toorloopig Comité en dat z j tan die Vergadering terkregen hebben het mandaat om zich alvorens oter te gaan lot het definitief eonstitueeren en het ontwerpen tan de statuten der nieuwe Vereeniging het Oraryekruit tot terpleging tan gewonden en zieken in den Transtaalsohen oorlog te wenden tot Uw Vereeniging met het bescheiden maar dringend terzoek een categorisch antwoord te mogen ontvangen op deze vraag of Uw Hoofdcomité ook na het eerst gisteren bekend geworden telegram betattende de terklaring tan den minister van oorlog mr H C E Childers in het Britsche Parlement dat de Boeren geheel naar de regelen van beschaafde oorlogvoerende partijen zullen behandeld worden tolhardt b j het besluit geen hulp naar Znid Afrika te zenden B j het terleenen tan dit mandaat ging onze Algemeene Vergadering uit tan den wensch dat Uw V ereeniging die in het terstrekken tan geneeskundige hulp bij buitenlandsche oorlogen zooteel ertaring terkregen heeft vooral ter vermyding van zoo schadelijke versnippering en verspilling van krachten ook in ZnidAfrika die taak mqcht aanvaarden in terband met het Utreobtsche Hoofdcomité dat de belangen der Transtaalsche Boeren reeds zoo waardig behartigde en welks medelid jhr mr G J Th BeelaerU tan Blokland tot ons groot genoegen met z jn hooggeschat adties aan deze otOM beraadslagingen deelnam Maar Mijne Heeren de tijd dringt De stem onzer gewonde Afrikaansche stangenooten schreit dagelijks luider ten hemel Tot leniging tan dien nood moet geld ja teel geld terzameld worden Om dat te terkrijgen mag niet getalmd worden maar moet men het Ijzer smeden terw jl het beet is Uit dien hoofde duide men ons den aandrang niet eutel dat w j uw antwoord op dit schrgten uiterlgk op 5 Februari a s terwaohten opdat w j weten of wij onzerzijds met het eonstitueeren onzer Vereeniging moeten toortgaan dan wel de tan onzentwege terzamelde geldelijke bijdragen in Uw kas kunnen oterstorten Met de meeste hoogachting Mgne Heeren noemen wij ons Uw dienstw dienaren J S G Gramberg B M E Crètecoeur mr P C Holsboer Robidé tan der Aa dr J M C E Ie Rütte mr N J tan IJsselsteijn Getonden en aan het btireau tan politie gedeponeerd een Gouden Kinder Oorbelletje met BloedlAraal een Berlünsoh Zilter Brilhais met Bril Ook ligt nog aan genoemd Bureau eenige Steen kolenZakken die eenige weken geleden in de Dubbelde Buurt zgu getonden en tot op heden nogniet zgn afgehaald INGEZONDEN Is a ohafflng der kermis in het algemeen belang Het Verslag tan het terhandelde in den Gemeenteraad tan 25 Janiiari jl is er tan twee zgden op gemaakt de aandacht tan het publiek te wekken Wg vinden daarin 1 een voorstel van B en W tot het bouwen eener school voor meisjes op het terrein tnsschen de benkmolen en de woning van den slttiswachter der Mallegatiluis en i een ingekomen verzoek vau den Algemeenen Kerkeraad der Hervormde gemeente te Gouda tot afschaffing der kermis of zoo daartegen vooralsnog bezwaren mochten bestaan tot beperking der kermis io diea zin dat niet meer zoo als thans taak geschiedt twee Zondagen daaraan worden toegewijd Gaarne zouden wij met het oog op de gekozen pUats iets ten aanzien tan den toorgenomen sohootbouw in bet midden willen brengen ware het niet dat w j in het midden der gemeente te tergeet naar een beschikbaar terrein dat eten groot is moesten zoeken Des te Heter is het ons indien de geachte redactie bet ons tergunt een woord tan waardeering uit te spreken oter de handeling taü den Kerkeraad en de redenen aan te geten waarom wg ho ien dat ons Gemeentebestuur niet omdat de Kerkeraad het wensoht maar omdat zijn wensek otereenkomt met het algemeen belang aa i het terzoek des adressants zal toldoen Zg die in de jareif dat deze kwestie aan de orde is de discussien in den Gemeenteraad z jn getolgd hebben zeker opgemerkt dat aïechta tweemalen d afschaffing der kermis a escheiden tan netenzaken is behandeld De eerste maal was in 18 i4 naar aanleiding der Circulaire van den toeumaligen Commissaris des Konings in OBze protincie Z j die het Gondsoh Kronijkske tan die dagen dat een uitmuntend terslaggeter had nog bezitten kannen daarin o a nog nalezen het belangrijk adties tan den heer Droogleeter De tweede maal was in het ar tolgende op de cholera epidemie naar aanleiding tan een adres tan eenige ingezetenen die elkander kenden en omdat het jaar zonder kermis door hen doorleefd algemeen zoo goed wat bevallen verzochten daarmede nogmaals eene proef te nemen indien de geheele afschaffing nog niet wenschelgk werd geoordeeld Na dien t jd z jn er wel io onzen Gemeenteraad stemmen vóór en tegen de kermis opgegaan doch steeds in verband met netenzaken b t cholera nostras kinderpakjes verhooging van het marktgeld de verplaatsing tan de kramen naar den Singel of iets dergelijke waardoor toeren tegenstanders der kermis taak op gelijke w jze stemden Dit kon niet an r omdat de kwestie niet zniter gesteld wat JMiea 3tt t ans geschied it en de zaak naar wj hopen binnen de eerste drie maanden zuiver in onzen Gemeenteraad kan besproken worden dan n de tertalling tan dezen door telen gekoeaterden wensch te danken aan het initiatief tan den Kerkeraad die reedt daardoor op onze achting en sympathie aanspraak heeft Wat het adret zelte betreft het heeft deze terdientte dat het zoo kort mogelgk is Het gaat 10 i tan de terouderstelling uit dat eene breede uiteenzetting tan de nadeelen der kermis onnoodig is omdat die nadeelen genoeg bekend igo Eene korte tingerw jzi g eene opsomming van plaatsen waaronder enkelen met Gbuda gei jk staan wtor de kermis is opgeheven als om te doen zien dat andere tgden ook andere toestanden tereiichen acht Adressant taldoende H j heeft geaprokenals tot goede terstaanders die maar een half woord uoodig hebben eq dat halte woord heeft bij gezegd In een tolgend opstel wenschen wij i afschaffing der kermis te toetsen aan het algemeen belang Voorloopig onzen wensch geuit dat in deze ookhet adties der plaataelgke gezondbeidscommiisiemag worden ingewonnen of zoo die Commissiebetoegd is ongevraagd adties te geten jat zij zichgedrongen getoele in deze gewichtige zaak waarbgde volksgezondheid zoo nauw betrokken is tanhare meening te doen blgken N N Mijnheer de Redacteur I Ongaarne wensch ik U eenige ruimte te tragen ter beantwoording tan het ingezonden stukje tan den heer T in het laatste nummer tan uw geacht blad Ongaarne w jl ik geloof dat indien de heer V zich meent te moeten beklagen oter handelingen of tekortkomingen van Commissarissen der Sociëteit Ons Genoegen de weg hem aangewezen wordt in Art 81 van het reglement De heer V zoo ervaren in het reglement schgnt dit artikel niet te kennen mnns lU het De weg in Art 31 aangegeven ia zeker de en teillgele geeft die geen verbetering wat billqke klacht b j den bekenden ijver tan H miisarissen niet te veronderstellen is dan ia inziens tgd in een dagblad de aandacht publiek er op te vestigen Doob ter zake nu de heer V in uw geacht blad een klacht uit tolgent mijne meening hoogst onbillijk en een eiich ttelt aan het genot der andere bezoekers die teel te ter gaat wensch ik daartegen op te komen en m jn atem daartegen te verheffen M j dunkt de aard der termakelgkheid tan Zondag Café Ckantant of Café Concert genaamd teroorlooft hét rooken als tan zelf en hoe dikw jls ik deze aard tan termakelijkheden heb bezoobt hier of elders in welke gemeente ook nimmer heb ik het rooken zien terbieden Trouwens is hier ooit een klacht ternomen oter het rooken op het kermis i Café Chabtant in Ova Genoegen En dan ik terzeker hel U M de R wathet mg soms te kras en moest ïk in de trqelAcht terademing zoeken I Zondag was de zaal zeer slecht bezet en kan bet rooken tolgent mij de damet niet gehinderd hebben Zijn de Gondsche dames zoo leer gewordeiy dat zg die luttele rook niet terdragen knnnen dan zal het er slecht toor Koppen nitzien op de a t kermis een plaats waar ik tot mgne terwondering zoo dikwjjls Dames zag zitten in de zwarte rookea baklucht Dat de biljetten waarop het rooken terbodeo wordt zgn blgten hangen schrgf ik toe aas vergeetachtigheid tan den kastelein het getuigt niet tan zijn accoratetie en netheid trouwens op dat punt zijn wg leden tan irOot Genoegen door den kattelein niet tentend Ware ik niet betreesd M de R te teel tan uwe goedheid te tergen dan zou ik ook gaarne ter sprake brengen of Commistaristen bg eene pnblieke termakelgkheid die niet tan het Bestuur uitgaat of door de Socieieitskas bekostigd wordt bet recht hebben politie in de zaal uit te oefenen Mg dunkt indien de kattelein onder goedkeuring van het Bettuur de Zaal Kunttmin terhuurt hetzg aan eene Vereeniging Apollo of Dilettantenciub hetzg aan een ef ander toooeelgezeltchap of ook aan een ondernemer tan Concerten of CaféChantants de huurder dat recht bezit Volgent mgne meecing onbetwiet baar Onder Uukbetniging voor de mg toegestane ruimte beb ik de eer onder verzekering m uer hoogacbtingte zgn v D m II J Het adres van ddn Kerkeraad der Ned Henr Qemeente aan den Gemeenteraad Het bovengenoemde adret opgenomei in het Verslag van het verhandelde in den Gemeenteraad trekt teler attentie en wel om tweeërlei reden vooreerat om d en vorm ea toorti om den inbond De adretten die bg den Raad inkomen zgn uit den aard der laak niet allen even accuraat geredigeerd De eenvoadigtte minst ontwikkelde burgers maken somt en zeer terecht gebruik vap het recht van petitie en zeer kleingeestig en laf zou het zgn op de kluchtige iukleeding hunner adressen aanmerking te maken Een geheel ander geval is het wanneer een adret inkomt onderteekend door twee gestudeerde personen Aan zulk een adres mag men genutelgk zeer hooge eischen stellen Is de stgl van zulk een adret verward onduidelgk onlogitob het it de lohiild der stellers wanneer meu het bekende itfle c ett Vhomme toepassende tot minder aangename gevolgtrekkingsn komt voor bedoelde personen W j schrijven het volgende sohoone zinnetje uit bet adres af Ua is het dat de kerkeraad der Hert GemeenteUEd bg dezÉn het verzoek doet dat het W 0K behagen nogmaals te willen beraadstagev Over de Afschaffing der kermis om 100 mogejJl deze voortaan hier te doen ophouden op zulk eene wgze waarop zg tot hiertoe alhier plaats had ook gedurende de beide Zondagen of zoo wanneer het tot een besluit met kon komen om deze geheel af te schaffen dat dan ten minste aan eene groote menigte inwoners dezer stad de ergernis wierde ontnomen dat de beide Zondagen daaraan geheel of gedeeltelgk worden toegewgd Prachtig gesteld voorwaar waarbij men in tweestrijd komt wat meer te bewonderen het overdadig gebruik van vele geheel onnoodige woorden of de wgze waarop een eenvoudig verzoek op allesbehalve eenvoudige wgze wordt ingekleed De adressant had kunnen tolstaan met te terzoekeo afschaffing der kermis geheel of althans des Zondags In plaats daartan traagt hij niet te besluiten tot nSaar te beraadtlagen over de Afschaffing Gg acht dit reeds voldoende adressant niet Hij tertolgt om zoo mogelijk deie voortaan hier te doen op houden Is het waarl jkP Afschaffing der kermis om die te doen ophanden Was bet tegenotergestelde ook denkbaar En dan die woordjes zoo mogelijk en voortaan Dit zal nu wel toldoende zgn denkt gg Neen er tolgt te doen ophouden op lulk een wijze leaarop zy tot hiertoe alhier plaatt had Nu is het toch genoeg 1 Volstrekt niet ook gedurende de Zondagen Nu weten wij dan toch de strekking tan het terioek Gij vergist U de zin is nog lang niet ten einde Of zoo wanneer het let wel or zoo wANNEïB HÏT tot een betluit kon komen om deze geheel af te tchafen dat dan ten mtntte aan eene groote menigte imoonert dezer ttad de ergernii Kierde zegge wjibde ontnomen dat de heide lekende Zondagen daaraan geheel of gedeeltelijk worden toegewijd I Wat zegt gij lezer Zijt gg tevreden Laat de vorm van het adres alzoo te wenschen oter de motiteering daarvan kan evenmin den toets van een onderzoek ongedeerd doorstaan De voornaamste reden van het verzoek is tolgens het adres dal het gebleken it dat zich in de raadtvergadering meerdere ttemmen verheffen legen iet behoud der kermu dan wel eent vroeger het geval wat Dit nu is bepaald niet gebleken Toen een paar malen de kermis ter sprake kwam in den Raad b j gelegenheid tan de terplaataing der kramen naar den Katjensingel is jnist gebleken dat de heeren die di terplaataing toorsteldei zeer bepaald tóór het behoud der kermis waren Een der toorstellers kwam er toor uit tegenstander der kermis te zgn doch diens stem heeft zich reeds toor tele jaren daartegen doen hooren en het it onjuist dat zich meerdere stemmen dan troeger tegen de kermis terkhiarden De teronderstelling tan den Kerketaad dat het terzoek weerklank zal tinden berust derbalte op niets Hg zegt dat hem iets is gebleken waartan juist het tegendeel aan t licht is gekomen zoodat naar onze bescheiden meening de Kerkeraad beter bad gedaan zijn adret in portefeuille te bonden Wanneer het ont geoorloofd is eteoeens een gisting te wagen dan loorspellen wij dat bij een toltallige Raadsvergadering het tenoélc tan den Kerkeraad met 16 tegen 1 stem wordt gewezen tan de hand Een drietal Winkeliert üantougerecbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 2 Februari 1881 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Minieterie Mr W C A aCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD D 8 sjouwer te Gouda tot twee boeten van ƒ 5 of 4 dagen met verbeurdrerklariug van de 2 gebezigde hengels die door hem niet in de hand werdeji gehouden maar telkens na door hem te zgn opgehaald weder door hem werden cedergelegd in de rivier de Gouwe onder Waddinxteen zonder tischaote en zooder tergunuing tan den rechthebbende op het titohwater D tan V visscher te Nieuwerkerk tot eene boete tan ƒ 0 60 of 1 dag wegens tistchen met een zegen in een tischwater in den Zuidplaspolder onder Nieuwerkerk zonder tergosnlóg tan deo rechthebbende op het tischwater C N en M K tisschen te Gouda ieder tot eene boete tan ƒ 3 of 1 dag wegens te tarnen en in vereenigingtisschen ieder met een sobokel in een tischwater onder Moordrecht zonder tergunuing tan den rechthebbende op het tischwater W de V koopman in stroo te Stompwgk tot eene boete tan ƒ 3 of 1 dag wegens op den hoogen weg onder Bleiswgk als toerman tan een wagen beladen met stroo en bespannen met een paard bg het tegenkomen tan een andere wagen bespannen met een paard niet toldoende rechts uithalen toor de helft van den weg hetgeen tengevolge heeft gehad dat de andere wagen is omgevallen en schade heeft bekomen G R arbeid te Bleiswgk tot eene boete van ƒ 5 50 of 2 dagen wegens maken tan nachtgeruoht op den openbaren weg in den kom der gemeente Bleiswgk M C teehandelaar te Gouda tot eene boete tan 0 60 of 1 dag wegens met den trein uit Rotterdam te Gouda aankomende weigeren zgn plaatsbewgs Rotterdam den Haag aan den spoorwegbeambte op het station Tenders af te geten of dat plaatsbewijs toor een tolgendeu trein naar den Haag geldig te doen maken VRIJGESPROKEN C B landbonwer te Moercapelle tan de aanklacht in den Polder de Honderd Veertig Morgen onder Bleiswgk op eens anders jachtteld te hebben gejaagd zonder vergunning van den rechthebbende op het jachtteld Op de terechtzitting bleek wel dat de beklaagde zich met een geweer had betonden op eens anders jachtttld maar niet voldpende at het geweer was geladen en dat de beklaagde aldaar in jagende houding was geweest Burgen ij ke Stand MBOHEN 2 F b J ll Wl 3 Nobel 4 o OVERLEDEN 2 F b W Eij g j z St pk r 7 d 3 C P den B g 23 1 J M f H V i i X Eoo 17 i en C Tsn Slmgfrlsnd te BodegravcD 21 j ADVERTE NTIÊW V Heden voorspoedig bevallen van een Zoon S W PARREE Gouda 4 Febr 1881 tan dee Maas De ondergeteekenden betaigen hunnen hartelflken dank aan allen die blpen van belangstelling tijdens de ziekte en het overlöden onzer Echtgenoote en Moeder hebben betoond Inzonderheid aan diegenen die haar tgdens hare ziekte hebben b geataan C TAN BEB VELDEN B Vf TAN DER VELDEN Een fatsoenlijk MEISJE zag zich gaarne tegen V Maart a s geplaatgt als 2e MEID KinOerjuifrauw of Winkeljuffrouw Taa goede getnigschriften Toorzien Adres onder letter V aan den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Ja alhier Mejuffrouw Wed QUANT VRAAGT EEN OOP HU LP Men verlangt met MEI EEN BEKWAME KËUHËKJHËID tegen hoog loon Adres Rotterdam Willemsplein 2 Met 1 Mei VERLANGT men te Bage in een stil deftig Grezin eene nette Dienstbode P G als Meid Alleen Loon 90 bnitoi verval Adres onder No 532 bn den Boekhandelaar A brinkman te Gouda AGENT BODEN worden gevraagd voor een BEGRAFENISFONDS tegen aanbrengpremie opha loon en eenig salaris per week Alleen personen welke goede getuigen ktuinen geven komen in aanmerking Brieven onder lett B bg den Boekhandelaar J M BREDÉË Oostmolenstraat 5 i2o teriam Depot van THEE UIT HET Magazijn tan M Ravenswaay Zoneo GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijj twee en een half en een Ned ons riiet vermelding van Nommer en Prijs voorzien Tan nerenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende j BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda