Goudsche Courant, woensdag 9 februari 1881

wur men looala Zaterdag het geval was denoodige Tariatie weet te brengen in bet programma waar de eentonigheid too gelukkig ordt Termeden waar de TersohUleude oefeningen zoo vlug flink en ordelijk geschieden als bij deze uitvoering daar worden de toeschonwers uren aphtereen inderdaad recht aaii genaam bezig oehouden Het was eeflopwekkend gezicht onderde vroolyke tonen der muzKk die krachtige jongelings gestaltea in het vluggej turners costuum te zien werken 00 moge slechts hS die ervaring opdeed b persooalijlfn beoefening deiJ kunst de sterke toerdh ten voltó kunnen waarde ven ook de leek in het vak moei j erkennen dat letgeen ons te zien t rd gegeven nie dan na veel i spanning kon zijn lM lBikt Zy die nograltijd tw felen aan h t heilzame der gymnastiek enmohermkunst konden Ipü deze uitvoering de overtuiting verkrijgen hoe uitstbkend de beoefening dier kinist op de oMwikkeling vm het lichaa m werkt en waar iet een bnlroeveud feil is d t 4 uqg niet genoeg algenuené i waardeerin oudefvindt daar moeten wonden alo tdeze met vreugde welkom worden geheeini dopr ij ieoer die het uut det zaak De uit oeriiiÉ werd kevolgd door een geanimeerd H f L iN i i Moge het He VhuttscJie Gymiuutiek en Scherm vei eeniging geglvenl pijn de belangslelling voor haat doel meer en meel op te wekken zqodati ool het getal harer wefkende en conlribueer de lede k toeneme dali zal dit een gelukkig vcrschünsel in deze gemeeiite en clan zullen wij ons zekeï uo meermalen mogen vetThleugen in avonden als dil vkV Zaterdag Zaterdag aVond barstte fd een hooiberg van den boüwmauswouing bewoondj door W van Dorp in déu Zuidplaspolder een M ige brand uit die zich ook voor deUvoning dreigfpnd liet aanzien Het vee werd uit de stallen verwijderd en door den ijver eerst der omliggende bewoners vervolgens geholpen door de brandweer van de gemeente Moordrecht mocht het gelukken de gebouwen te bewaren Pe oorzaak van den brand is onbekend In de zitting van gisteren van den Hoogen Baad Kamer vaq Strafzaken werd behandeld de zaak van Willem Marianus de Jongh door het Gerechtshof te sGrnvenhage veroordeeld tot levenslange tuohthutsstraf De Hooge Raad was samengesteld uit de heeren mrs Coninck Liefsting voorzitter van Mecrbeke Jolles Fols Schuurman Telting en Asser raadsbeeren Griffier mr CoUot d Escury adv generaal mr van Maanen Nadat de raadsheer Jolles rapport had uitgebracht door het geven van een overzicht van een arrest van het Hof van 30 Dec 1880 erlangde de verdediger van den veroordeelde mr W van llossem het woord Adv wilde zich uitsluitend bepalen tot een bestrijding van het arrest ten principale en dus geen middelen va cassatie voordragen waarvan verwijzing naar een Hof het gevolg zou kunnen zijn Zijn cliënt vreest niets meer dan eeii vernieuwdonderzoek b j een ander Gerechtshof als wanneer hijgedwongen zou kunnen worden uit zich zelf heteen en ander te moeten vertellen omtrent de aanleiding tot deze zaak Hij zou dnn misschien ookmoeten zeggen wat hy met de ƒ 75 000 zou hebbenwillen doen en misschien zou hem dan ook zynvoorgelegd de vraag waarom hij zich tegenover zgnverdediger zoo geheel anders heeft uitgelaten als teropenbare terechtzitting Ofschoon natuurlijk de weg tot ambtshalve vernietiging van den Hoogen Kaad open staat wil pi alleen trachten de levenslange tuchthuisstraf veranderd te krijgen in een geringere Sraf In zoover heeft de Jong dan ook toegestemd in het instellen van de cassatie niet voor zich zelf maar alleen omdat zijn moeder en zijn zuster daarop zoozeeï hebben aangedrongen en omdat bij wilde dat zij nog eenige hoop konden koesteren hem op deze aarde nog eens weder te zien PI ontwikkelde hierop het volgend eenig middel van cassatie t schending of verkeerde toepassing van de artt 295 296 297 en 302 W van Strafrecht in verband met art 3 al 1 en 2 der wet van 17 Sept 1870 SiU no 162 omdat het Hof op de bewezen verklaarde feiten de qualificatie van doodslag met voorbedachten rade heeft toegepast PI betoogde dat er alleen dan sprake kan zijn van premeditatie wanueer het vooraf beraamd plan om geweld te plegen de oorzaak is van niet de aanleiding tot de daad Zoo is t altijd in de jurisprudentie begrepen Z i had dus het begrip van premeditatie op de als bewezen aangenomen feiten niet kunnen worden toegepast Wanneer de preme ditatie dus moet vervallen dan kan slechts een tuchthuisstraf van 6 25 jaren worden toegepast De oonolusje door Adr Geoeraal van Maanen zal den 11 Februari worden gaBomeo Mr P Mijer oud gouvenueur generaal van Ned Indié is gisteren avond op 68jarigen leeftijd te Scheveningeu overleden De oudste der Amsterdamsche notarissen de heer Bruno Tideman is in d n ouderdom van 77 jaar overleden Sinds 1829 notaris te Amsterdam onderscheidde hij zich door groöte wetskennis en scherpziilnigheid Sledeoprichter i en gedurende vele jaren secretnris der Brpedersohap van notarissen heeft hij daaraan gewichtige dienste bewezen Bij fle viering van zijn SOjarig juljilé in 1879 zyn deze van velen zijden door sloffeljjKe bewyaen erkend Gisteren nacht is in den Haag wederom diefstal met jinbraak gepleegd Thans heeft men Zich door inklimming toegang verschaft tot een huis in d Piet fteinstraiil befdiond door den heer E Verschilttnde gouden oijrwerpen cu kostbaarheden alsi medefzilvAen lepelsfeiJ vorken zijn daarbij ontvreemdi D daaers zijn yo niet opgespoord i Oitceut de qoré der aomter en dirf van het plotseling ov lyd ri neid van een landbouwer onder Nieifivrforp gem yl weef Arendskerke t prdt gezegd dat de etde meisjes dien dag qf di njavoB pepqrraunjjj hebbeu gegeten ie mettersen CHm zoi verraenjïd ftju Er zou n doos met p permuj t op Pi de fiedsjlêplnnk gcvoud zijn TOii jieze soort sn eneoedl wordt op liet platteland van fe Mvelaud zeer xMi geWnik gemaakt Naarili ij verilemen i neeft het Hoofdoomit $ van het I Roode Kruiè Zondaw duizend pond sterling aan den Nederlandscheu cofi ul te Kaapstad overgemaakt iVoor de verpleging vaiL gekwetsten in de Transvaal en heeft het voorts per lelegraaf aanvraag gedaan of eene Nederlandeche ambajiance zou doorgelaten worden Het Bestuur van het departemei t Vlissinj tti der Maatichappij tot Nul van t Algemeen heeft uit het drietal voor de vacature vau algemeen secretiirii haar door het Hoofdbestuur voorgesteld gekEBen den heer P Brnyn die all no 3 op de voordrloht was geplaatst Per circulaire heeft het aan de ikster afdeelingen de beweegredenen medegedeeld waardoor het bij die keuze werd geleid Onmiddellijk was de vraag gerezen waarom het Hoofdbestuur zich in deze f enoyer de departementen niet strikt onzijdig had gehouden door eenvoudig de namen of alphabetisch öf na loting te plaatsen Bij gemia van dat onzijdig karakter sloot de voordracht een voorspraak in voor den eerst geplaatate mr A Kerdijk Die bijzondere aanbeveling kwam overigens niet overeen met de zienswijze van het departements Bestuur hetwelk in de mededeeling van het Hoofdbestuur zelf dat de heer Brnyn sedert 1877 onafgebroken werkzaam was aan het algemeen secretariaat een waarborg ziet dat deze candidaat de betrekking van algemeen secretaris nauwgezet zal vervullen Het drnischt dan ook tegen het gevoel van waardeering in als iemand die vier jaren lang als t ware in het voorportaal van het algemeeu secretariaat is werkzaam geweest bij de voordracht voor die betrekking zich u de laatste plaats ziet aangewezen En bovendien meent het departement dat ook al mocht mr A Kerdyk naar het oordeel van het Hoofdbestuur over Uieer talent beschikken met het oog op het zuiver praclisch karakter der Maatschappij voor de betrekking van algemeen secretaris de man dient gesteund te worden die aan de hand van den aftredenden algemeenen secretaris door ervaring gerijpt met den werkkring vertrouwd is geworden Dezer dagen werd een briefkaart verzonden aan een firma op den Kloveniersburgwal bij t Ilueland zonder bijvoeging van Amsterdam en werd ofschoon volgens het stempel niet voor het buitenland geldig naar het Kijk des Czaars gezonden waar men er natuurlijk geen weg meê wist de bg te aardrijkskundige woordenboeken kennen geen Kloveniersburgwal in of bij het Busissche Kijk nog in Azic noch in Europa De kaart die op 22 Januari de reis had ondernomen kwam Donderdag te Amsterdam terug met het opschrift ündeutliche Adresst Voor den postbeambte die haar toen in handen kreeg ging echter een licht op de geadresseerde ontving haar eindelijk maar 12 dagen te laat Voor de rechtbank te EIberfeldt werd dezer dagen een merkwaardig proces wegens bedrog gevoerd Een jong koopman had op 6 Januari 1877 met een trein van de Bergisch Markische baan gereisd Die trein was bij Gladbach met eenige stilstaande wagens in botsing gekomen waardoor verscheidene reizigers gekwetst werden De koopman echter niet maar toch werd door hem een eisch tot schade vergoeding ingesteld wegens inwendige vejrwonditg Hg vroeg voor verpleging enz 9500 mark beneveoa 900 mark die hy bq het spoorweg ongeluk verloren had Se directie bood hem 300 mark maar hiermede niet tt reden bracht hij de zaak voor het gerecht Daar JtwUn het uit dat hy in het geheel geen aanspraak op veigoedic lad en in plaats van z gn gevraagde 10 400 mark kreeg hij nu vier maanden gevangenisstraf Aan I de Neue freie Preiu wordt door een chirufg de volgeode belAngrijke mededeeling gezonden Den 29en Januari 1 werd door den beroemden operateur professor Billrolji hoogl er iar aan e universiteit Ie Wcenen eene operatie gedaan wWke zonder twyfel in de geheels geueeskundige were d opzieb baren zal Eenige dagen te voren had zi h namelijk by zijn adsistent dr W flfler eene vrook aangemeld welke aan maagkanker leed Beeds jaren lang wordt door Billrlpth en zijne volgelingen de vraag behandeld of het niet mogelyk zou zyn zieke d4lea der maag te verwijderen ep experimenten door Gussenbauer vo Winiwarter Czerny en andeien op dieren genomenj hadden bewezen dat de operatie niet slecbts technisch uitvoerbaar is maar de diereu ze maauoen lang Irorlecfdeh Meii kwam bg de bovenbedlelde ziekej wier ijtwaal reeds groote nitbreklihg gliregen had to ie overtuiging dat alleen doqr Boortoaljjke operatie rèi haar nog mogely hei op behouojbestond Professor Billroth ondernam daarJ op na rüBj overfeg en na verschillende toebereidselen genSfit te hebben dte moeilyke operatie en het gi ikte he niet slechts het aangetaste doel def mlag te ivfflrwijdereu maar ook uit het nog overgeblevene deel een nieuwe kleinere maag te vormen en de verbiilj ing zoowel met de ipyskanalen als met dg darmeti te l erstelleh Naar hooren was de zieke 2 Februari den vyfden dag na de operatie niar om andigbeden zbo iretvarend mbgelijk In den loopflvan den da heeft zy gisteren reeds een liter melk gebruUit ei is dit haar goed bekomen De slaap was in den afgeloopen nacht rustig De patient klaagt hoegenaamd niet ovei pijn Ook haar uiterlijk begint vergeleken by haren bloedeloozeu toestand y66t de operatie te verbeteren Tot dusver werd deze operatie nog slechts éénmadl maar toen met doodelyken afloop op een meusch toegepast MULTATÜLL Gisterenavond hield MïLTATUU de aangekondigde voordracht Hij prak over d studie der wording der dingen als hulpmiddel om wel te denken Dit laatste n 1 zoo uitgebreid opgevat dat daaronder ook wel te handelen begrepen is d i handelen overeenkomstig de ware zedelykheid die hoofd en gemoed tegelijk bevredigt Spr deed den klemtoon vallen op het woord wording en wijdde doarover in de eerste plaats uit Er is op allerlei gebied wording Niets is of wordt geschapen uit niets voortgebracht alles heeft een oorzaak Oorzaak is natuurlyk iets geheel anders dan reden Wanneer men miuontwikkelde menschen vraagt waarom zy dit of dat deden krygt men in de meeste gevallen de oonaak te hooren tirwyl men vraagt naar de reden Wat in de natuur geschiedt beeft alle een oorzaok terwyl wy menschen een reden moeten hebbeu voor al onze handelingen Onophoudelyk worden de begrippen van reden en ooreaak verward waarvan spr eenige voorbeelden aanhaalde Bij de voordracht van heden Zou spr twee stellingen voorop plaatsen De geschiedenis der wording van een zaak tekennen is noodig om die zaak geheel en al te begrijpen De oorzaak eener zaak te kunnen nagaan i meest altijd voldoende die zelve te kunnen verklaren De wording der laken moest alioo vdór alles door ons worden nagegaan niet op één gebied maar op allerlei gebied op dat er natuur der zedelijkheid der geschiedenis overal Hoe konden wij dat doen i Bij voorbeeld op deze wijze door ons te verbeelden een soort van museum aan te leggen van allerlei kli ederdrachten Daarvan zouden wij 3 afdeelingen kunnen maken lo Een historische afdeeling waarin zij waren gerangschikt naar de orde waaiin zij vrflgens den tijd waarin zy gedragen werden opelkander volgen 2o een afdeeling waarin zij waren geplaatst naar de wijze zooals zij op zekeren bepaalden tijd voorkwamen 3o een individueele afdeeling die de kleeding deed zien van een individu die b V als vondeling zoo goed als geen kleeding had om langzamerhand beter en rijker gekleed te gaan waarbij hy eindelijk den hoogsten trap bereikte In die drie afdeelingen zouden natuurlijk vele gapingen voorkomen doch bij eene opmerkzame beschouwing zou ons spoedig blijken dat wij eene gaping iu de eene afdeeling konden aanvullen door iets wat wij geleerd hadden uit hetgeen in een andere afdeeling voorkwam Dat was redeneeren iy analogie éa dit toepassende op de natuur die voor allea oorzaken aan de hand geeft komt men er toe de wording der dingen te knnnec yerklaren in de ledelyke wereld Niels is geschapen Alles is getcordm Het verbaal uit Genesis omtrent de schepping der wereld isverkeerd begrepen Bij eene lezing van het oorspronkelijke blijkt dit Ook de taal is niet geschapen Ookdeze is geworden Evenals de mensch in zich eenoverblijfsel heeft van de kieuwen welke hy had toenhy eenmaal in water moest leren zoo is onze taaleen overblijfsel van hetgeen de mensch in zyn kindschheid deed om uit te drukken wat hij wilde Evefualsde onbeschaafde van qnzen tijd slechts een klein geil tal Woorden lot zijne beschikking heeft evenzeer hadI den onze voorraderen slechts enkele klanken om zich te uilen De eerste uildrukkingswyzen waren slechtsbloote klanken en deze legden den grondslag der taal Spr houdt niets van definities Hy geeft ze byuanooit Voor den weiwillenden hoorder zyn zy oni noodig die begrijpt spr ook zonder definities ende jmwelwilleude zOu er slechts aauleiding in vindenepr op een enkel woord te vattfn en hem dieslechts in t algemeen spreekt op een byzonder puntte bestrijden Menigmaal kwam het spr voor ineenq byeenkomst als deze dat zoogenaamde specialileiteu menschen die van een bijzonder vak hunstudie hadden gemaakt spr verweten qp dit of datpunll een onjuistheid gezegd te hebben Eens vooralverkjaarl spr dat al die specialiteiten groot gelijkhebbeu in hunne bewering en hij ongelij t Maarhet doet tot de eigenlyke raak die bij op het oogheef nooit iels af of tij al gelijk hebben Spr geeftsleet ts de meiliode aan welke men moet toepassenen of nu al enkele voorbeelden die hij noemt enkelebyzanderheden die hij ter verduidelijking aaowyst niet iu alle ooderdeeleu juist zijn dat doet minderter i ake dat doet tot de hoofdzaak niets af De kleinste nietigheden bebbeu dikwyls zeer groote gevolgen en de redenen van geruchtmakende feiten moeljen dikwijls gezocht worden in de belachelijkste omstandigheden De verwoesting van den Pfaltzi door de Franschen was nog al iets geschikt om de aandacht te trekken Men weet hoe daar huis gehoWen is Welnu wat was de reden daarvan D e moest alleen gezocht worden in het feit dat Lodt wijk XIV de Majesteit bij uitnemendheid zeer verldornd raakte op Louvois over de wyze waarop zeker venster geplaatst was waardoor laalstgenoemde de oodzakelykheid inzag zijn koning afli iding te versdhaffeo door oorlogaroem daar hij Louvois auders kans bad dupe te worden van de koni klqke boospeid De grootste zaken zijn het gevolg van kleinigheden Zoo bij ons de oorlog met Aljeh Voor dat iemand hier te lande daarvan iets wist terwyl de groote massa zelfs nog niet bewust was dat er een njk Atjeh bestond heeft spr den Koning reeds gewaarschuwd dat daar iets broeiende was De redeiji van dien oorlog moest alleen gezocht worden in de lust van den Minister Fransen van de Putte om onze macht te toonen terwijl een vredelievende oploising der quaestie zeker veel beter ware gegewecst Spr brengt hulde aan den moed van de hh ifliciereu die in Aljeh streden voor een dergelylien oorlog is tienmaal meer moed noodig dan voor een in Europa eveneens hulde aan den tegen woordigen bevelhebber maar hij vraagt wat heeft ons die oorlog gekost Vele millioenen daargelaten nog de vele menschenlevens doch deze zyn altyd in de politiek niet veel waard Wat hebben wy met dien orlog gewonnen Spr verklaart roet nadruk en hij kent A jeh dat wy dsarijiede niets totaal niett gewonnen hebben Wy zyn daar nog even ver als vroeger Spf wijdde daarop uit over de wording van omnlige manierljei van den tegenwoordlfeen tijd VVauneer wjy vernemen dat de Chineezen nagels of althaps één nagel dragen die overdreven lang is laoheli wij De Chinees zelf weet misschien de oorzi k daarvan niet welke volgens spr hierin moet gezodht worden dat de vroegere voorname Chineezen dat een tlseken van voornaamheid achtten daar zy door die lange nagels toonden geen handen arbeid te verrichten Wy lachen over zoo iets noemeu het laf en kinderachtig maar zijn zelve niet veel wyzer Overblyfselen van gewoonten die vroeger natuurlyk waren maar nu ounoodig werden zyn overal in onze omgeving op te merken Waarom nemen wij voor elkander onzen hoed fi Als een teeken van beleefdheid maar waaruit is dat gebruik voortgekomen P Uit het feit dat de vroegere ridders bun helm afzetten als bewijs vredelievende bedoijlingen te hebben waarby het aardig is te zi n dat juist zij die thans min of meer het bedryf dier ridders voortzetten bij een groet hun hoofddeksel ophouden Waarom dragen de dames sleepen Oudtyds was het ragen van kleederen het kenmerk van rykdom en voornaamheid iu tegenoverstelling van hen die bijna of in t geheel geen kleederen hadden Welnu door Idien sleep wordt als t ware geloond ik ben zoo ryk en voornaam dat ik niet alleen een kleed heb om me te dekken maar nog een flink stuk bovendien om er by te laten hangen Spr gewSagde voort nog met een enkel woord van de wording vau het nieuwe strafwetboek waariu vooral een paar artikelen voorkwamen die zijn sympathie niet konden wegdragen Vooral het artikel waarin de bepaling was opgenomen dat de man in zeker geval öf een huwelijk moest aangaan öf in de gevangenis gaan moest het ontgelden In naam der zedelgkheid der teari zedelykheid kwam epr met kracht daartegen op en wat men van de waarde van een dergelijk huwelijk moest denkeu werd door spr met krachtige trekken geschilderd Spr drong er ten slotte op san dat wy meer dan tot heden de wording der dingen zouden nagaan op allerlei gebied Het zal ons de verklaring geven van vele raadselen die onoplosbaar schijnen hel zal ons verheffen boven de kleine onaangeuaamhéden van het loven het zal ons opnieuw levenslust schenken Het zal ons het leven meer op prijs doen stellen doch tevens ons de angst ontnemen voor den dood Wanneer wij in alles de wording opsporen eerst dan zullen wij met overtuiging Mad de Stael kunnen nazeggen Tout comprendre c ed tout pardonner Dienovereenkomstig handelende zullen wij ook voor ons zelf gelukkig zijn zoodat wij in onze stervensure hen die met betraande oogen onze sponde omringen met kalmte zullen kunnen toevoegen Weent niet over mij ik heb niet te vergeefs geleefd De Effectenkurs XXIII Amsterdam 7 Februari 1881 De daling der Amerik waarden hield in de afgeloopen w ek aan ten gevolge van lagere prijzen nit New York Europeesche staatsfoodsen waren in gunstiger eteromiug door buitenlandscbe vooral Berlijusohe en Fransehe vraag BiNXEXLASDscHï wiAEDE s Staats ondten De 2Vi en 3 o s verbeterdeu 1 4 de 4 o s sloten nagenoeg oiiveranderd Premieleeningen waren met zeer geringen handel Kolt loten woren o hooger Spoorwegleeningen De Centraal iandeelen verbete den l i daarentegen verloren de gesl obl s oAand Ind cpoor 1 lager De overige soorten tamelijk prijshoudeud laikutrieele aarden Er was in deze wterden nog al variatie Aand Afrik Hv waren 2 dito Bolt Hv 1 o hooger AnMt Omnibui ing monteerde 2 i o terwijl voor de beide Indische atoomvaart maatsohappijen Nederland en Java een ryzing van 2 a 3 kan worden vermeld De aand Ned H My gingen i o terug doch kondeu zich wederom 2 o herstellen ook Bank aclien waren ongeveer 1 o lager ElBOPEESCHE w iAHDEN Staat ondten Gelijk gezegd is waren deze fondsen zeer gewild zoodat verscheidene hooger sloten Hongaarsche Goudl verbeurde g Mei en Zilver metalliekeu i 3 Portugeezen s i Bussen waren prijshoudeud de 4 o 80 en do 67 69 monteerden zelfs V4 1 ook Spanjaarden verkeerden in zeer gewilde stemming Turken sloten onveranderd Egypte iels hooger JPremieleeningen Ook in deze soorten ging nog al iets om verichillende loten werden tot hoogere prijzen verhandeld Pruissische 5 Eussische 1 a s Oostenr 58 1 Turken a Oostenr 60 gingen na de loting 1 o achteruil Spooricegleeningen Met weinig handel was de stemming vast De nieulve 3 o leening Gr My voor Euss sp staat 68 aan de inschryvers toe Aand Warschau Weenen die onlangs plotseling 10 j rezen zijn sedert dien tyd weer aan t dalen gegaan thans valt weder een teruggang van 1 q te constalcereu Amerikaansche waakde n Slaatifond en Van N Amerik vall niets te vermelden Mexicanen waren aauvankelyk sterk aangeboden de oude verloren circa 2 de nieuwe circa 1 later kwam er een gunstiger stemming zoodat de slotkoersen hooger waren Columbianen monteerden l i 6 Peruanen 2 j doch vielen ongeveer 1 o terug Ook Venezuela s waren beter gestemd Spooricegleeningen Door de gedrukte stemming leden vooral de pref aand N W Chicago en St Louis S Francisco die G o verloren en aand Centr Pacific die 5 jpCt achteruit gingen voorts Mich Centr 47j Feusylv 4 Clevel Cert 4 Bock Isl do 2 4pCt lager enz ook JiJe obligation werd n tot lagere pryzen verhandeld Alleen de Ontario sh sloten l i hooger Induitrieele waarden Colorado s en Maxwell s werden zeer aangeboden De eerste kondeu zich weer eenigerraate verheffen De kwade geruchten omtrent de Maxwell s hielden aan waardoor de Income bonds tot 30Vj dus ruim pCt en de aand tot 16 dus ongeveer 7 pCt daalden Later kondeu zy zich weer goed verheffen daar de jilotkoersen 3 en 18 j zyn Frohnpatie rente sy i 4 pCt doch tegen heteinde der week a 8 gemakkelp te verkrygen Er wa vrij veel vraag j PS Heden levendige handel Onze Staatsfondsen waren ryzende en noteerden 2 pCt 65 3 pCt 77V8 4 pCt 103 dito 78 lOSl a Amst loten waren iets lager ƒ 1000 1047 ƒ 100 lOS Bolt iets hooger IO2V4 In binnenl Sp was weinig variatie Aand Afr Handelsv 1 pCt hooger 148 Kolt Hv iets lager 15 Ned Bankactiën 1 pCt lügbr 269 dito Indische Bk IV pCt lager 125Vs Er was veel handel in tijd aand odering in de slolkoers IIIV2 oontantaand lI4Vj Oostenr Bussen Portugeezen sloten 1 a hooger Spanje en Turken minder gfauimeerd Hongaarsche preraieleening 4 pCt hooger 95 Kuss Sporen veelal j lager Mexicanen Peruanen Columbianen a 1 pCt lager Mexico 51 24 dito 64 141 CJumb 438 6 pCt Peru 257 5 pCt dito 21 8 Van Amerik Sp waren Canada s l SOi j Mich Centr s 12 Ene Oregon en Pad Memph Vs a lager 48 56 60Vj Miss Kans en DeriV Bio j a hooger lOS i lll j Maxwell s V lager Aand 18 Inc bonds 34 8 Q E Z O N D E N ÏÊTÏ HE BECKER QÜAETETT Hel zal voor de Goudsche muziekale wereld zekereen welkom bericht zijn dat Jean Becker die onsqi zijne vroegere kunstreizen als aanvoerder van hetwereldberoemd Florentiner Quartelt een paar onvergeellijk genolvolle avtwden verschafte binnenkortonze stad bezoeken en er eene soiréa geven zal metzijne drie kinderen r mej Jeanne Becker de hoogbegaafde pianiste wier eerste optreden ook hier zulkeaangename herinneringen naliet en de heeren Jlani en Hugo Becker die onder de leiding der eersteDuitsohe meester tot ware kunstenaars opgroeiden Sedert ruim vijf maanden bevindt het viertal zichop zijne eerste kunstreis en oogst alom den grootsten lof een rijk en afwisselend répertoire vau ensembleen Sfjlo nummers geeft iets bijzonder aantrekkelijks aan Becker s concerten de meesterwerkenonder de piano quartetten slrijk trios pfanotriosen sonates worden hier op eene zeldzame wijze I vertolkt Wie herinnert zich niet het inspireerendspel van Becker in de heerlyke quarletten van Mozart en Beethoven hier ten gehoore gebracht Deeenheid van opvatting en uanceering die ons by de Florentijnera zoozeer trof vinden wij hans iaeven sterke mate bij de leden van hel Beckerquartettterug Schryver dezes was onlangs geinige van heteerste optreden van zijn quartelt te Leipzig en vande algemeene bewondering yelke hierdoor iu eenaanrienlijken kring van kunstvrienden werd opgewekt Het toen gevormde plan tot een bezoek aan Hollandkwam in het begin vau Januari tot uitvoering eene reeds vroeger geprojekteerde reis naar Engelandwas echter oorzaak dat tijdens het eerste bezoekslechts een tiental concerten konde worden gegeven waardoor toen aan het veriangen van verschillendeplaotsen niet kon worden voldaan Binnenkort wordtuu de concertreis door Holland hervat en zal het Bec kerquartett Donderdag24Februari a s hier in hetlokaal Nut en Vermaak optreden Het Comité hetwelk vroeger zulke sdirée s tot stand bracht zalook ditmaal de inteekenlystcn doen circulecren metvertrouwen wordt eene ruime deelneming verwacht mocht deze onverhoopt niet door eene voldoendeinteekening blijken dan zonde Gouda verstokenblijven van eene zeldzame gelegenheid om iet voortreffelijks te hooren d S Burgerlijke Stand GEBORE N 3 Febr Dirk JohauoM Nicolaa ooder J N Psrrée en S van der Maas 6 Maobgelma oodera T A WiUemsc cd M au Eych Geertje en Gerardu JohaoDes oodars G J van Baaien en G de Bree Berlens ouders E tan der Kemp en A Sloos 5 Klarina ouders N van OVERLEDEN 5 Feb H Valke 8j 7m J Bennis 2 J 4 m T P Lossonw buisv van A de Jong 60 j 6 VV II Itaboun 2j 10 m J Uijtenbroek U m J van Hoon 09 3 7 G J Jansen 20 j ADVERTENTIEN Door Gods goedheid voorspoedig bevallen van een welgeschapen Dochter KLASIENA HAZEBROEK geliefde Echtgenoote van A VINGERLING Gouda C Februari 1881