Goudsche Courant, vrijdag 11 februari 1881

komen roor de aanstaande keuze ran bestaande orde of kiescollegie Morgen ran 10 tot 3 uur is daartoe in de Kerkekamer der St anskerk gelegenheid Zg die op het Becker Quartett willen teekeuen en door toerallige omstandigheden de inleekenlijsten niet aan bun huis mochten krggen wordt by dezen medegedeeld dat op de rerschillende Sociëteiten ook Igsten zullen worden gelegd Het schoenmakers zieken en begrafenisfonds Help u zelven hield den 31 Jan 11 hare gewone jaarlyksohe rergadering tot het doen ran rekening en rerantwoording Uit het rerslag bleek dat het ledental sedert de oprichting tot 60 geklommen is Aan contributie werd ontrangen ƒ 241 50 en aan ziekengeld werd uitbetaald ƒ 62 50 zoodat na aanvulling ran het waarborgfonds een roordeelig saldo aanwezig was ran ƒ 136 Daar het reglement nu bepaalt dat het waarborgfonds niet meer dan ƒ 500 mag bedragen en de orerige gelden onder de leden moeten rerdeeld worden werd hieraan gerolg gegeren Werden onze lezers in het rorig nr ran dit blad door het hoofdbestuur ran het Boode Kruit uitgenoodigd giften te zenden tot het rerleenen ran hulp aan de zieken en gekwetsten der strijdende partgen in de Trausraal onder de adrertentien in dit nr ia er een ran het Comité te Oouda waarop wg de algemeene aandacht restigen Wg zgn het geheel eens met t Bestuur waar het zegt dat aanbereling der zaak orerbodig is Wel is eerst onlangs een beroep gedaan op den Goadschen weldadigheidszin ten beboete ran de Watersnoodlijdenden welk beroep op zulk een roiale wgze is beantwoord maar het lijdt geen twijfel of menigeen in deze stad zalf ook thans bereid zgn een penningske te offeren roor een zoo goed en zoo liefdergk doel HH MM de Koning en de Koningin hebben orer ItsSl wederom eene subsidie toegekend roor de ichilderkunat aan den heer J H Scheltema te Gouda In de zitting der Eotterdanuohe Arr Beobtbtnk ran Dinsdagmorgen atond o a terecht J r d V oud 52 jaar sjouwer te Gouda bekl ran oplichting en bedelarg bekl had nl de rrgheid genomen roor den rnilnismaa te Gouda nieawejaar te gaan wensohen en die gelden ten eigen bate aan te wenden Biach i maanden ger oell In borenslaande zaak over 8 dagen uitspraak Heden is alhier roor bedelarg aangehouden de ruenigezel S M gedomicilieerd te Amsterdam In de heden gehouden zitting van het Gerechtshof te s Grarenhage stond terecht J C v V rerlaten huisrronw ran H W S te Gouda beschuldigd ran ralachheid in negen onderh geschriften De be Anldigde werd rerdedigd door Mr J van den Brandeler Adrooaat te s Grarenhage Heden morgen is aan deu Fluweelen Singel het wiel ran een aangespannen karretje afgeloopen waardoor het is omgeslagen de boom gebroken en door den schrik ii het paard op den hol gegaan met een stuk ran den boom achter zich doch werd spoedig gerat De vrouw die in het karretje gezeten was had geen ander letsel bekomen dan een kwetsuur aan haar roorhoofd Dinsdag namiddag bad de sohippersknecht Adrianns van Leeuwen wonende alhier bet ongeluk terwgl hg werkzaam waa op een aakachip in de Achterhaven te Delfshayen te vallen Hg verkeerde reeds in zinkendan toestand toen zekere J H Berens te kolp kwam Met groote inspanning gelukte het dezen hem aan den wal te brengen dooh men rreett dat de drenkeling er het leven niet vaa afbrengen zal Mej M L Bietbergen gemeente vroedvroow te Becnwgk it op haar verzoek door den gemeenteraad ontslagen tegen 1 April a s Op initiatief van ds Ham oorreipondent van het Saedt KnU te Boskoop heeft zich eene commiiaie gevormd om gelden in te zamelen ter onderateuuing Tan genoemde Virecnigiiig Dinsdag werd te Capelle a d IJsel het Igk opgegnven ran een SOjarig gehuwd man die onlangt plotaejing overleed Er schgnt vermoeden van rergiftiging ie beetaan Wederom heeft te sHage eene inbraak plaata gehad en wel op het Spui in de Nieuwe Kerk De inkUmmer hebben in de consistoriekamer ran het kerkgebouw duchtig huisgehouden daar rerschillende deuren rreeselgk böchadijd en eenige kaaien op de meest ruwe wgze opengebroken Uit enkele der offerbnsaen is hfet geld medegenomen hoewel na de onlangs gebonden lichting met geen aanzienlijk bedrag geTc d Ook is een doosje met eenig zilrergeld ontvreemd Maandag 11 hebben leerlingen en oud leethngen ran den hoogleeraar ran Oosterzee wier tolk dr Kruyf uit Groningen was deu feestrierenden hoogleeraar een monumentaal zilreren rrouwenbeeld aangeboden Toorstellende de Godsdienst rustende met de eene hand op een opengeslagen Bgbel en houdende in te andere hand bet kruis met een raaudel waarin de ond christelgke naamcg fers zgu aangebracht ran Christas Kaning achter en naast bet beeld zgn de titels aangehaald ran de hoofdwerken ran den boogleeraar Een opschrift luidpnde Viroolarissirao Johanni Jacobo raa Oosterzee per XL aunos optime de ecclesia merito gratissimi discipuli rertolkt op eenvoudige wijze de bedoeling van het geschenk Bondom het beeld is eene guirlande in goud aangebrachtt houdende de wapenschilden der gemeenten welke de jubilaris achtereenrolgens gediend heeft Semnes Alkmaar Batt rdam Utrecht het laatste natuurlgk gerat in de Sol Justitiae om daardoor de rereenigiug ran evangeliedienst aU akademieprediker en hoogleeraars ambt aan te duiden Het geschenk is vervaardigd in de fabriek ran de heeren ran Kempen en Zoon te Voorschoten £ en koninklijk besluit ran 27 Ttnuari jl erkent dat het billijk is aan officieren wien in het belang ran sBijks dienst eene andere standplaats wordt aangewezen sohadrloosstelling roor rerhuiskosten toe te kennen Naar aanleiding daarran is o a bepaald dat aan officieren van de landmacht aan wie in tgd van Trede eene andere raste standplaats wordt aangewezen als schadeloosstelling roor rerhuiskosten eene geldelijke rergoeding wordt toegekend berekend naar den afstand tusschen de oude en nieuwe standplaats De minima bedragen roor ongehuwden luitenant ƒ 18 kapiteins en hoofdofficieren 24 generaals ƒ 33 de maxima onderscheidenlgk 32 44 en 77 de minima roor gehuwden of weduwnaars met kinderen luitenants 38 kapiteins en hoofdofficieren ƒ 63 genertols ƒ 66 de maxima onderscheidenlgk ƒ 77 ƒ 110 en ƒ 143 Gaat de rerplaatsiug gepaard met berordering in rang dan wordt de rergoeding slechts roor da helft genoten Aan tgdelgk rerplaatste officieren wordt zoowel bg het rerlaten ran de raate standplaats als bq den terugkeer daarheen geldelgke rergoeding toegekend ran hoogstens drie rierden ran de sommen bg defiaitiere rerplaatsing railgesteld Dit besluit is iu werking getreden met 1 Jan jl en ia ook ran toepaswog op het roste kader ran het koloniaal werfdepot Het Hoofdcomité ran het Soode Krui heeft onder dagteekening ran Dinsdag de rolgende cirsuUire uitgeraardigd Als een vervolg op onze circulaire dd 3 Februari jl no 2417 is het ons bgzonder aangenaam u te kunnen mededeelen dat door de meest welwillende medewerking van Z Exc den Minister van Buitenlandsche Zaken ran de Engelsche Begeering het bericht is ontrangen dat de onzijdigheid raa het Nederlandsche Sooib Kmii door de Britsehe antoriteiten in Afrika zal worden erkend en dat de aan de gewonden en zieken ran beide in de Traasraal strgdroereude partgen te rerleenen hulp ran de zgde dier autoriteiten de noodige medewerking zal ondervinden en met erkentelijkheid zal worden ontrangen Dientengerolge is tot het werkdadig optreden der Nederlondsohe rereeniging van het nde Kruit besloten en daarran voorloopig aan u en verder in de StaattCouraitt en andere dagbladen mededeeling gedaan De roorbereidende maatregelen tot het oprichten van een comité van het Rooit Kruit aan de Kaap hebben tot een gunstig gevolg geleid Het i den heer G Mgburg Nederlandsch consulgeneraal roor alle Britaehe bezittingen in Zuid Afrika gelukt aan ons verzoek tOt bet oprichten van een oomité van het Soode JtruM in verband met de Nederlandsche Vereenigiug te voldoen Voorioopig ia door hei Hoofdcomité eene som van 1000 pontl sterling ter beschikking van dit Comité gesteld Lang telegraphisohen weg wordt rerder onderzocht in wellÉe behoeften zal moeten worden voorzien Bet BooJi ComUé toomomd Oeneratl DjB Stuiu VoortilUr Dr Cabstïk Stcretarit Naar men vermeent is in het hospitaal te Batavia een enriense ontdekking gedaan omtrent de oorzaak van een oogziekte die in de laatste tijden bg een 16tal soldaten aan het linkeroog wat voorgekomen en waarom reeds verscheidene finaal roor den dienst waren afgekeurd als hebbende de staar Dr Knnert off T gez onlangs ran rerlof uit Europa teruggekeerd waar hg rich bgzonder op oogheelkunde heeft toegelegd is tot de ontdekking gekomen dat die kwaal in het linkeroog opzettelgk opgewekt was Het is namelgc een in de heelkunde bekende zaak dat door een zeer voorzichtige punctie op een zeer beperkte daartoe geschikte plaats in het oog tot een zeer beperkte diepte een operatie die binnen eenspeelruimte van zes milimeters beperkt is om wet te gelukken en dus een zeer geoefende baud eischt een ontsteking kan uitgelokt worden die orergaat in de staar een kwaal die door de bekende operatie ran katarakt liohting weer te genezen is Dr Kunert heeft nu ontdekt dal hoe onwaarschgnlgk ook deze operatie door een niet deskundige op een zeker aantal militairen die ran deu dienst ontslagen willen worden is toegepast Wie deze hacdige benadeeler rait den lande is is niet ontdekt wet dat sommige der zieke oogen de lidteekentjes droegen ran lichte puncties op verkeerde plaatsen alsof men eenige malen de groef rergeefs genomen had Na deze ontdekking zal het veischijusel wel niet meer voorkomen want de aldus aan een oo blind gemaakten worden nu niet meer ontslagen maar bg de artillerie oen grof werk gezet tot tgd en wijle de kwaal rgp is geworden om door een tweede operatie rerholpen te worden Voor de Begrafenisrereeoiging te Amsterdam die zich roorstelt met een kapitaal ran ƒ 250 000 de rerooderde wgze ran begraven te doen rerranges door degelgke en terens sierlijke begrafenissen zgn kostbare lijkkoetsen ia de maak enkele ran ƒ 2500 het stuk met spiegelglas en in keurige teekening Oostenrijksoh model ter rervanging der open bakken waarin de begrafenissen thans geschieden Voor de tuigen der paarden wordt een soort wedstrgd gehouden waarbg de eenie lereranciers het beste rerloonen wat zg in staat zgn te leveren Maandag avond berond zich iemand uit Alphen te Tilbnrg in eene herberg waar hg na te reet drank gebruikt te hebben in slaap viel By 1 0 ontwaken miste hg zgn gouden horlogie met ketting en eene portefeuille met eenig baukpapier Door de zorgen ran de politie werden de dieren spoedig gearresteerd Het gestelene werd nog grootendeels bif ben gerondeu Zg hebben hun misdrgf reeds bekend Men meldt uit Tilburg ran 9 Februari Toen de beer A M Canters burgemeester roa Oisterwgk gisteren arond rap hier naar hnis wilde keeren had hg het ongeluk onderweg naar het statica te struikelen met het ongelukkig gerolg dat de punt ran z jn parapluie hem in het linkeroog drong eb iit geheel versohenrde waarop een herige bloedstorting volgde Men braohl hem naar het woonfanh ran zgsen zwager waar hy ia den afgeloopeo nacht orerlaed EEN BAAD OM OP TE VOLGEN Van alle ziekten die dagelgks de sterflgat vermeerderen is de longteering zeker de meest algemeene de meest wanhopende roor de hoiogennnen Tot heden heeft de wetenschap nog geen zeker middel tot herstel kunnen rinden en moest zg haar taak beperken om het Igden der teringzieken te verlichten en t leven met de grootste zorg eenigen tgd te verlengen t Is een teaer bekend dat men ten borstlqden aanraadt een warmer klimaat op te zoeken om er den winter door te brengen zoo mogelgk in de nabgheid van dennenboesehen waarvan de uitwaseming een rddadigen invlood op de iongen uitoefent Ongelukkig kunnen vele Deken zioh niet verptaatseo en t is voorumeigk tot dexnlken dat wg onze woorden richtan De ondervinding heeft eerst te Bruasel en Uter bgna overal geleerd dat de teer die een lumohtiir product ia van de dennen een leer merkwaardigtn en gelukkigen invloed heeft op de zieken die oaa tering of bronchitis lijden Dit is reeds genoeg om de aandacht der dekeu op dit geneesmiddel t vestigen Men moet er du vooral op letten dat men in het begin der ziekte dit geneeamiddel aanwendt De geringtte verkoudheid kan in een bronchitii ontaarden t Is d rhalre natuurlek dat men om het raaeste voordeel van dit geneesmiddel te hebben zieh er van bedieoe zoodra men aanvangt te hoesten Deze aanbeveling is daarom zoo nuttig omdat vele bontIgders geheel onbevuat zgn van hun krankheid en slechts meenen dat ze een zware verkoudheid of lichte bronchitis hebben ola de beginselen der tering reed werkelgk aanwezig zgn De teer wordt gebruikt in den vorm van teerwater Vroeger deed men wat teer in een karaf en vulde die met water die men tweemaal per dw schudde gedurende een week voordat men het gebruikte Men verkreeg dan een weinig werkende oplossing waarvan de uitwerksels zeer verschillend waren en van eer scherpen en onaangenamen smaak Tegenwoordig yindt men bg alle apothekers onder den naam ran Ooudron de Güyot een zeer geconcentreerde teerlikeur die u in staat stelt om onmiddellgk op een gegeven oogenblik een zeer helder en aromatiek teerwater te bereiden ran vrg aangenamen smaak Men doet één of twee theelepeltjes van genoemde teerlikeur in een glas water en men verkrijgt terstond een teerwater meer of minder met de aromatieke bestanddealen der teer bezvrangerd en van zoo geri igen pnjs dat een flacon van twee francs voldoende is om tien a twaalf liters teerwater te bereiden Bovenin is bij lederen flacon een uitvoerige gebruiksaanwijziging gevoegd liet de Goudroi de Guïoi zijn proeven genomen in zeven hospitalen en gasthuizen te Fargs alsdok te Brussel Weenen en Lissabon De heer Güyot heeft tevens kleine capsules ter groote van een gewone pil vervaardigd die onder een enveloppe van zoete gelatine zuivere Noorweegsche teer bevttten Deze vorm is bijzonder aan te bevelen voor hen die een afkeer van teerwater hebben of veel op reis moeten zijn Twee of drie teercapsules van GuYOT genomen tea oogenblik voordat men gaat eterf vervangen gemakkelijk het gebruik van teerwater ledere Hacon bevat zestig capsules Dit is voldoende om te bewgzen hoe goedkoop het gebruik is der capaiflee van Goadron de Gcyot Vgf tot zeven en een halve cent daags Waaneer een verkoudheid verouderd is of wanneer men het effect wil bespoedigen kan men de teercapeules gelgktgdig gebruiken met de teerlikeur die men dan bg t eten en t naar bed gaan neemt Deze dubbele aanwending ontslaat van het gebruik van afkookiela pfttes en siropen en dikwijls reeds gevoelt men na t eerste gebruik de gezegende werking Haagsche Brieven Uijniter di Sedacteurt Toen ik in mijn rorigen brief een rerhaal gaf ran de zonderlinge manier waarop men in BerM en Roieurijt een raadslid gekozen rerklaarde met al de doaiaan rerbonden bizonderbeden belooMe ik op die zaak later te zullen terugkomen Ik doe dit thans met de mededeeling der in deze zaak genomen beslissing ran Gedeputeerde Staten raa ZuidHolland waarait uwe lezers zullen bemerken dat de feiten waarop die besliteiag mat rolkomen dweilde zgn alt die welke ik ia m jn rorigea brief tfabaalde ea roor wiet joittheid ik inttond De betlisting Inidt aldus De Gedep Statea der Pror Zuid HoUaud Gezien een adres ran P ran der Burg Jtn lid Tan deu Baad der gemeente Berkel en Bodenrgt dd S Jan 1881 in beroep komende tegen het beilait ran den Baad dier gemeente ran dan Sitoten Deo te TOien waarbg Jaoob ran Mannekea alt lid Tan dien Baad it toegelaten Gehoord het rertlag door den Bapportenr ie dezer zake nitgefaraoht in de openbare rergadering ran den Uden Janaari en hetgeen in die rergadering werd aaageroeid door den gemachtigde det appellanti mr E L van Emden altmede door den gemachtigde ran den Baad raa Berkel ea Bodenrgt F J ran der Borgh Jr bnrgcmeetter dier gemeente Orerwegende dat de gemeenteraad ran Berkel en Bodenrgt in zijne rergadering ran deu 29tten Dec U alt lid ran dien Baad heeft toegelaten Jaoob ran Manneket die ah geiooitbrief overlegde een prooet rerbaal van ttemopneming eener eente ttcmming dd 20 Nov 1880 volgeni hetwelk aena herttemmicg moett plaati hebben insaeben hem ea A Moont en dat eener hertteroming de dato 4 Deo 1880 dat rolgent dit laattle iirooet rerbaal in de bot zgn beroaiiea 117 ttambrieQet orereenkomaade mat het getal opgekomen kiezen woarraa twee ran onwaarde zga verkUard alt zgade blaaoo ingeleverd terwgl op Jaoob raa Maaaeket 68 en op Andriea Maant 67 ttemmen waren aitgebroahi dat dit betlnit ran den Bood ran Berkel en Bodenrgt tot toelatiag ran Jacob rtn Manneket als lid raa dat collegia door dea appellaat wordt betlradea op grona dat in de bot eoaden garoaden zga 118 itembricQat ea het brieQe hatw alk zieh boren bet getal der opgekomen kiezert in de bot bevond van inrloed heeft kannen zgn op dan nitilag der ttemming dat door den burgemeetter der gemeente Berkel gemachtigde ran deu Baad en dia alt Voorzitter ran het ttembnreau aan da opaome der brietjea deelaam ia da opeabare rergadMiag verklaard werd dot er 118 bijjettan in de bat wacao geweett dat nadat een oaingernld ttembricQe ter zgde wu gelegd omdat het een ander ook oaiageruld ttembrieQe omratte geoordeeld is dat er werkelgk tieohtt 117 biljqttta kouden worden geteld dat nadat twee brieljei ran onwaarde waren verklaard omdat eg niet ingerald waren betlitt it dat rermits ran de orerige 115 ttemmen er 68 waren nitgebraeht op Jacob rtn Manneket ea 57 op A Moons orer welke pertonen de herstemming liep Jaoob ran Manatkei alt hebbende de meeste ttemmen op zich rereenigd de gekozene was Orerwegende dat ten onrechte door het stembureau een stembrieQe al wat het ook oningeruld is ter zgde gelegd omdat het met een ander stembrielje wat ineengeroegd dat toch de wetgerer in art 61 der kieswet niet gewild beeft dat enkel het buitenste brieQe zou worden medegeleld en ran onwaarde verkUard maar al de aldus inecngevoegde briefjes dat alzoo 118 stembriefjes zijnde één meer dan het getal der kiezers die stemden in de bus aanwezig waren dat het verschil tusschen het getai der ia de bus gevondene briefjes ea dat der kiezers die stemmen geacht moet worden op den uitslag van invloed te hebben kannen zgn dat toch wanneer het getal siembriefjet wordt gesteld op 118 waarvan drie van onwaarde de 116 geldige stemmen over de twee in herstemming begrepen pertonen waren verdeeld in de verhouding ran 58 en 57 dal echter het brieQe hetwelk het rerschil heeft te weeg gebracht aan Jacob ran Manneket de meeste Hemmen heeft kunnen vertchalfen die hij anders niet zou gehad hebben Gezien art S3 der wet vanden 29sten Juni 1861 Sihl no 85 en artt 66 en 70 der wet rau den 4den Juli 1850 SlU no 37 Hebben besloten Het betlait ran den Baad der gemeente Berkel en Bodenrgt ran den 29sten Der II tot toelating ran J ran Mannekes als lid ran dien Baad te rernietigen De groad dezer raijat inziens juiste betiiating ligt ia de bekeotenit ran den Burgemeetter ter gelegenheid ran de openbare behandeling ran het beroep op Gedeputeerde Staten dat werkelijk 118 ttembrieQet in de stembos gerenden waren nieltegeastaaade het prooet rerbaal ran stemopneming tlühtt 117 ttembriefje aangeeft Aan de nieuwe onlangt ingeroerde manier an procedeeren bg t oollegie ran Gedeputeerde Staten it het te danken dat deze ongeldige rerkiezing rernietigd it tonder deze gte rtn procedeeren zon de Burgemeetter rermoedelijk niet gehoord zija geworden doch enkel op het aatheatiek proces rerbaal van ttemopnemiag het gegrond beroep ongegrond zgn rerklaard INGEZONDEN Aan de Ledeo ran het Departement nGouda der Maattehappli let Nat raa t Algemeea Bioaea kort lal ook het Departement Gonda een keuze moeten doen uit het ranwege het Hoofdbestuur ingediende drietal tot benoeming vaa een Algemeea Seoretarit Men Dtei dat daarop voorkomea de heerea mr A Kerdgk W I vaa Gorkom ea F Bmjrn Alle drie de heeren ttatu gnnttig bekend èn wat betreft bekwaamheid èn wat betreft kennis èn wat betreft karakter Alzoo it de keoze hoogst moeielqk De meett bekende it zeker mr Kerdgk Ala secreiarit ran FoUtoiideniiyt ging hg het land door oreral rooidrachteu houdende en pleitredanen ten gontte ran de onderwijtzaak Op allerlei plaatsen en ploattjea besteeg hij den katheder en orer tgne welsprekendheid ging slechts ééae ttem op ran bewonderiag In de Fragt det Tydt tchreeft hg roortt rerschillende ttakkeu op economisch gebied die een leer guottig idee garen ran zgn kennis ontwikkeling en grer De heer rau Gorkom it minder bekeod Tooh werd iqa naam met lof genoemd toen hg door Burgert overgehaald naar Afrika rertrok en ereneens toen hg na al hetgeen daar rootgerallea wat ran daar weder terugkwam terwgl hg na aohoolopzieaer it in Leiden en ook Toordrachtau houdt orer de Trautraal De heer Bruyo ii het mintt ja bg de groote motta ran de Nataleden in het geheel niet belund Eu tooh tal de rraag Wie moet algemeen leoretarit warden P rolgent sohrgrer dezes op deze wgle worden beantwoord De heer F Brnya Waarom De tohoone wgze waarop da twee andere heeren Toordtaobten honden it ait den aard der taak geena aanbereling roor dttt betrekking Gold het de opriohtiag eener nieuwe Maattehappg woarroor propaganda moett worden gemaakt die moett worden geintrodnoaerd aan de berolking rap Nederlaad roorteker da heeren Kerdgk ea van Gorkom zouden in de eertle plaatt iu aanmerking moeten komen om het land af ta reizen en in groote en kleine gemeenten met kraohtig woord en klemmend betoog de Maattehappg te doen kennen in haar rolle waarde De liaaitchappij tot Aut ta t Algemun ia echter gerestigd overal bestaan Departementen ea nu ia de neer Bruyn de eeaige der drie heeren ran wien men WHt dat hg een goed Secretarie zgn tal Immert het Hoofdbettuur zegt zelf in zga mitiire dat hg ran af 1877 werkzaam was aaa het Secretariaat Hg wat rier jaar achtereea de rechtlerhand ran den heer ran Heet hg rerrulde diens plaatt deed reelat diens werk en it rolkomeu rertrouwd geraakt met da eitohen der betrekking Was het aan t Hoofdbestuur gebleken dat hij niet gesehikt was roor Secretaris het had hem niet op het drietal geplaatst Nu hij daarop roorkomt is hij geschikt geoordeeld dij paart alzoo aan de noodige erraring de noodige geschiktheid zoodat er alle reden is om tot Secretaris te benoemen deu heer Bruyn Het is te hopen dat de Goudsche Nutsleden dit zullen inzien en in de eerstdaags te houden rergadering met groote meerderheid zullen kiezen deu heer Een goede tijding De Gmdiehe Courant ran Woensdag 9 Pebr braoht ons een goede tijding Het comité dat ons rroeger zoo rele hoogst geuotroUe toirétt verschafte doch dat in de laatste jaren niets meer ran zich deed hooren geeft weder teeken ran leren Blijkens het stuk ran den heer d 8 zal het Becker Quartett op initiatief ran het comité hier optreden en roorz kfr op geen waardiger wijze kon het ons zijn reroieuwde werkzaamheid annonceerea Met erkentelgkheid wordt nog steeds in herinnering gehouden welke heerlijke aronden ous rroeger werden gegeren en met welke groote talenten out de gelegenheid tot kennismaking werd gegund AUereertt herdenken wij het Florentiner Qiiartett wieat heerlijke aitroeringen ons nooit uit de gedachte gaan Verder een Allard Pierton die ons op een degelijke roordncht of lierer causerie onthaalde woarran de inhoud zoowel alt de rorm prachtig wat Voortt een Lioa Sehneider wier zilreren stem ons bijna nog in de ooren klinkt en wier reciet ran Het Klokje ran Initfare alleen zon doen wenschen haar nog eent onder ons te zien Dan Hermann Linde wiens Shaketpeare t aronden reel critiek doch niet minder bewondering uitbkten en wient roordracht ran OUello hikr door reien genoten werd Wanneer wg bij die namen nog roegen die ran den heer Hngenholtx uit Amtterdam en van mej Kruseman en ont herinneren dat ook de beroemde trtgédiène Agar van het TheStre Frani it hier door toedoen ran het Comité optrad dan zal ieder die eenige sympathie gevoelt voor letterkundig en maziekaal genot de tgding raa het herleren ran het Comité raa gantcher harte eeu goede tijding noemen Moge de deelneming ran het publiek bg de eertte soiree op 24 Februari groot genoeg zijn om de heeren met moed op den ingetlagen weg te doen roortgaan t A A Laatste Berichten Durban Pabr Eene offieieele dépêche meldt dat üolley met 6 compagnieën jagers en eea detachement paardenrolk gisteren naar Newcastle oprukte ten einde de gemeenschap tosachen die plaata en zijn kamp te hentellen De Boeren vielen de Engeltche troepen kraohtig aan dooh werden met groot verliet afgeslagen Het gerecht duurde zes uren Een telegram oon de Dmlf Jfewt zegt dat hoewel de aanrol der Boeren afgetlagen werd de toestand ran Colley bedenkelgk is daar de Boeren ran alle kanten eene bettrükeode ttelling innemen Londen 9 Febr Het Lagerhttit heeft bq tweede lezing de lertohe Ooeroion Bill met 369 tegen 66 ttemmen aangenomen Gerondea en aan het bureau ran politie gedepoponeerd Een p Ud gouden Maniring met tieen en een Kinderbontje MARETBEBICHTE QOIKla IS Februari 1881 De veemarkt met weinig aanvoer het beate veetamelgk vlug mindere soorten traag te verknopen varkens roor Landen ran 26 a 28 ot per half kilo magere rarkeut en biggen vlag rerkocht i Kaas ran ƒ 28 a SS Boter ƒ 1 60 a ƒ 1 90 Bargerlijke Stand Oouda GEBOREN 7 Feh Aleiiadcr atitn H Jlouieh en R Zwir DsteiD OVERLEDEN I 8 Feb a raa Leut haiir na Oikbei 54 j P G de Knecht i 9 E na dtr Film haitv van S vao der Spelt 68 j 10 6 Verlsao S m GEHUWD 9 Feb L A Janien ea P Doav Bnrgertgka Stond van onderataande gemeenten ran 27 Jan tot 3 Febr 1881 Moordrecht GEBOREN Coraiiia oadui A Froak en A Taiader OVERLEDEN W Kirrer irtduwnur vtn M Kuter 81 A O Snel 71 Oouderak GEBOREN Leenden onder L Boer en O C Verkerk