Goudsche Courant, zondag 13 februari 1881

inrichting bestaan die iq moge aan rorige geslachten goede diensten hebbeu bewezen thans slechts de heilzame maatregelen der weigezinden met de Begeering aan het hoofd belemmert Of leert de errariog niet hoe de liedereu der school worden rerwisseld met de onzamenhangcnde zoo niet dubbelzinnige en onzedelgke klanken die de kennis ten beste gaf Zouden de stisarbanken grooter vganden hebben dan de jenerer en de kermis En wordt niet raak door het opkomend geslacht op de kermis de eerite stap ezet op het pad welks einde is stoffelijke en zedelpe ellende Het spreekt van zeWe dat de naweeën der kermis zich nog zouden doen gefoelen na hare afschaffing Met een enkele pennestreek verandert men de zeden Tan een Tolk niet Maar wat men wel verandert het is dat aan de verleiding tot het kwade in stoffelq ken eu zedelykeu zin waaraan ieder mensch maar Tooral de arme man in dit leven blootstaat geen offioieele verleiding meer wordt toegevoegd die door klokgebom aangekondigd hem een oogénblik als uitspanning moge toelachen maar hem in den strijd om het bestaan geen schrede vooruitbrengt integendeel hem aohteruitzet in lijae goede voornemens in z jne beurs in zijne geschiktheid tot hervatting van den arbeid £ n hieraan hechten wq groote waarde dat althans het opkomend geslacht de hoop der toekomst die gevaarlijkste aller verleidingen zal missen De tijden die w j beleven z jn ernstig Waar een Minister des Konings nog zeer onlangs z ju hart lucht pf in de betuiging dat wij naar zqne meening voor bet einde dezer eeuw eene sociale revolutie zouden beleven daar mag Begeering en volk wel met elkander wedijveren opdat de gevreesde nvolutie zoo vreedzaam zoo onbloedig mogelijk z j Daaronder behoort voorzeker alles weg te nemen wat onzen armen medemeusch in den weg staat tot verbetering van zqneu toestand H j die niets te verliezen heeft ton gaarne eene revolutie zien uitbreken maar hq die al if het ook weinig te verliezen heeft en ticb verheugen mag in stoiFel jken en zedelqkeu vooruitgang zal gaarne het zijne bijdragen tot behoud van orde en rost Het algemeen belang vordert dat het getal der eersten vermindere dal der laatsten toeneme Gaarne wensohen wij nog een blik te werpen op de partionliere belangen die door de abchaffing der kermis zouden worden getroSfen Mocht echter de behandeling dezer zaak vóór dien t jd plaats vinden dan hopen wij van harte dat geen particuliere beluigtn van welken aard ook mogen verhinderen een besluit te nemen dat naar onze innige overtuigingin het algemeen belang zou z jn een besluittot afschaffing der kermis N K Mijnlkar de Bedactair In bet vorig nummer uwer Courant komt een isgnondcn stuk voor waarbij aanbevolen wordt aan de Leden der Gondsche Afdeeling van t Nut van t Algemeen uit het drietal mr A Kerd jk W J vu Gorkom en F Bru JB te kiezen No 3 der niet alpkabatiioh gestelde voordracht n L den heer F Bni jn Met de motieven waarom deze heer aanbevelingwaardiger zou z jn dan de beide andere beeren kan ik me volstrekt niet vereenigen Hem toch te kiezen omdat h j den Scoretaris van t Nnt eenige jaren Ier z jde stond is een beetje al te mal Want of dat ter zgde staan goed of niet goed is geweest althana van eenige beteekenia is geweest daarvan heeft niemand onzer veel kunnen merken We zonden kunnen zeggen dat die aiaitlent de Nntaiaken aas den gang heeft gehouden maar ia dat voldoende De goede waarneming van een Secretariaat is gewoonlijk een zaak van jver nauwgeietheid en routine Bontine vooral En dan ia too n betrekking van Secretaris van t Nut zoo n hekaenwerk niet als men eenige klerken daarbij tot aasistentie heeft I Het belang der Maataohappg ia echter niet alleen en telfa niet hoofdzakelijk febaat door eoodanigen maohinalen Secretaris Hij moet een man van energie van scheppingskracht van de zaken aanpakken ign £ a jniat die vereischten loo noodig bjj elke belangrijke Vereniging en vooral wanneer deze een weinig whgnt in 1 dommelen zooala het Nnt van t algemeen zyn by nitatek vertegenwoordigd in en ftilelte l mr A Kerdp en nog niet gebleken bjj de beide andere beeren Ën juist daarom verdient Kerdyk naar m jne meening de voorkeur Dit ia zóówaar dat zelfs het Hoofdbestuur biykena de nietalphabeiische voordracht aan Kerdyk boven van Gorkom en aan van Gorkom boven Bruyn de Toorkenr gaf niettegenataande deie laaUte zonder twijfel de aangeweien man zon geworden zijn indien het Secretariaat van t Nut enkel eene zaak vau adminiatratieven aard en overigens zonder beteekenis ware H j komt het voor dat Kerd jk en niet Brnyn de aangeweien man voer t SeoreUriaat ia Niet om z jne oratorische voordracht niet omdat hg doctor in de rechten is en evenmin omdat hg hier en daar volksToordracbten gohouden heeft Maar wél omdat zgn verleden ons de meeste zekerheid geeft dat h j ziel en leven van t Nut ran t Algemeen tal uitmaken en die machtige Vereeniging in plaats van ze te laten inslapen tot dien bloei en tot die werkkracht zal opvoeren welke ieder onzer haar van harte toewenscht Gouda 10 Pebr 188X De benoeming van een Secretaris van het Nut In uw vorig nnmmer komt een ingezonden stuk voor over bovenstaand onderwerp Daar het eene hoogst belangrijke zaak geldt voor het Nut en de leden dus wel mogen overwegen wien z j kiezen verzoek ik U onderstaand uittreksel uit de MiddelburgKhe CouraM op te uemen waarin de taak van eene andere zijde wordt bekeken m jos inziens meer in het waarachtig belang dezer groote maatschappij Ter toelichting z j herinnerd dat bet dep Vlissingen den heer Bru jn per circulaire heeft aanbevolen op ongeveer dezelfde gronden als de inzender in het vorig nummer gedaan heeft Hierop tegt de M C reu 7 dezer het volgende Het bestuur van het Afii s departement Vlissingen heeft aan de overige departementen eene circulaire gezonden waarin het eenige bezwaren aanstipt legen de door het hoofdbestnnr gedane voordracht voor algemeen secretaris der maatschappij Op die voordracht rgn iu niet alphabetische volgorde geplaatst de beeren mr A Kerdgk W J van Gorkom en F Brugu Het hoofdbestuur heeft daarmede z jne voorkeur voor den eerst voorgedragene te kennen gegeven en hiertegen zgn op de huishoudelijke vergadering van het departement Vlissingen bedenkingen gerezen Men had aan eene onzgdige voordracht de voorkeur gegeven Bovendien waren de leden van gevoelen dat de heer Brugu die blgkens de voordracht sedert 1877 onafgebroken aan het algemeen secretariaat werkzaam is geweest de meeste aanspraken heeft terwgl het ook vooral men het oog op het zuiver practiach karakter der Maatschappij meest wenschelgk scheen den man te steunen die als aan de hand van den hooggeaohlen van Hees door ervaring ger jpt met den werkkring geheel vertrouwd is geworden Op deie gronden heeft het departement eenparig besloten tot de kenie van den heer Brugn Ofschoon de My tol Nul va t alj emeeH eene partionliere vereenigiag ia strekt haar werkkring tich over toovele onderwerpen van algemeen belang nit en neemt tg een zoo beUngrgke plaats onder onze nationale instellingen iA dat eenige opmerkingen over dit onderwerp ons voorkomen hier eene plaats te mogen innemen Het hoofdbestuur ia door i jne niet alphabetiachc voordracht niet afgeweken van art 68 van de wet der Maatschappij In de aan den dag gelegde voorkeur zien wg daarom niet alleen niets onregelmatigs maar veel dat goedkeuring verdient Het is eene niet geringe moeilgkheid voor de leden iu de verschillende departementen hun Mem te bepalen omtrent drie personen wier geschiktheid voor den werkkring dien het bier betreft door ben niet beoordeeld kan worden Het hoofdbestnnr heeft lish van die geschiktheid dewgl bet de gewichtigste betrekking der Maatschappij gold natnurlgk rekenschap moeten geven en alzoo vinden de departementen oftohoon volkomen vr j in hun beslissing in de voordracht althans eene vingerwijting hoe er over de benoeming gedacht wordt door de bestuurders die én met de belangen der Maataohappg éa met den weikkring van den lügemeeneD secretans het best vertrouwd zgn Wat de aanspraken der voorgedragenen betreft komt het ons voor dat de vraag laen door op den voorgrond te stallen dat ds heer Brngn bij het seoretariaat gedurende eenige jaren verdienstelijk werkzaam is gageweest niet beslist wordt De tgden rQn gedBrende den veeljarigen werkkring van deo keer vaa Hees zeer veel veranderd en daarmede behoort het Nut wil het niet uit den tgd geraken rekening te honden Het u dus de vraag of jnist het feit dat een der voorgedragenen aan d hand van den eerwaardigen aftredenden secretaris voor de betrekking alf t ware opgeleid is in t welbegrepen belang der maatschappij de hoogste aanbeveling behoort te zgn Een man van onzen tgd nu is de heer Kerdgk ongetwgfekl Hij heeft niet alleen zijne geestkracht getoond iu het aanvatten en leiden eener belangrgke nationale beweging h J heeft zich niet alleen ala schoolopziener eene eereplaats verworven onder de ambtenaren van het schooltoezicht maartgnewetenschappelijke geschriften hebben de veelzijdigheid z jner kennis en zgner bemoeiingen in t licht gesteld Hy heeft uit eigen beweging met eigen middelen eene enquête over de werking der wet op den kinderarbeid ingesteld In zijne studiën over het spaarbankwezen is hg de waardige opvolger van wgien mr G A Fokker Over de statistiek heeft hy belangrijkeopstellen geschreven Dat in z jn administratief en organiseerend talent vertrouwen wordt gesteld heeft de regeering bewezen door hem tot directeur der r jksspaarbank te benoemen Wg hebbeu hiermede zonder iets op de verdiensten der beide andere op de voordracht geplaatste beeren te willen afdingen alleen willen doen nitkomen dat de voorkeur door hel hoofdbestuur aan den dag gelegd en tot welke het volgens de wet bevoegd as zich op verschillende gronden laat verdedigen Hierop is van wege het Vlissingsoh departement geantwoord dat het op goeden grond verzekerd was dat de heer Brugu de aangewezen man is voor het seoretariaat De redactie van de Middelbvr iche voegt daarbij in het nummer van 10 dezer de volgende aanteekening Wg hebben geen ander doel gehad dan onze zienswyze te verdedigen dat het hoofdbestuur door den heer Kerdgk het eerst op de voordracht te plaatsen aan de departementen veeleer een nuttige vingerwyzing gegeven dan een onbehoorlijke daad gepleegd heeft Daarom hebben wy ons tevreden gesteld mét de aanspraken van den heer Kerdgk uiteen te zetten zonder op die der beide andere candidaten ieta af te dingen Nu het bestuur van het dep Vlissingen echter verzekert op goeden grond dat de heer Bruyn de aangewezen man zou zgn zon niet alleen aan ons maar aan alle departementen een dienst bewezen worden door eene mededeeling der gronden waarop die verzekering steunt Ons is van den heer B alleen bekend dat hij 68 jaren oud is van 1864 tot 1868 doopsgezind predikant was te Eottevalle Friesland en te Alkmaar dat hij daarna eenige jaren buiten betrekking en vervolgens rédacteur van de Zmoleei Courant is geweest voorts medewerker is of geweest is aan den Tydtpiegel den Ifed Speclcior den Oidi en het theologische tijdschrift Oud en Nieu In de Vaderl LetteroefenngeH van 1866 68 vond men letterkundige schetsen van zgne handen in 186 tag een bloemlezing uit zijne geschriften het licht die in 1871 onder imixiA LetUrhmdige SükOMette oppieuw gedrukt werd De heer Bruyn is dus letterkundige en gewezen modem predikant Een bgzondere qualificatie voor de betrekking van algemeen secretaris van bet tint kan hierin moeilgk gevonden worden Zgn eenige ons bekende aanbeveling is dat hij gedurende eenigen tyd by het seoretariaat werkzaam ia geweest üar hier staat tegenover dat hot hoofdbestuur juist he niet aanbeveelt en daarentegen den heer Kerdyk wien verdiensten in andere oplichten bekend zgn wèl Een weinig meer licht te ontsteken door wie in t bezit er van is ware daarom niet overbodig Het komt mg voor dat de bekwame redactie van de M Cl de zaak iu het ware licht stelt zoodat ik myue medeleden van het Nut uitnoodig eenparig op te komen om hun stem uit te brengen op U by voorbaat dankende voor de opneming dezer stukken noem ik my UEd Dienstw Dr B Kantougerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag Februari 1881 Kantonreofater Mr J H tak MIEBOP Ambtenaar van het Openbaar Miniaterie Mr W C A SCHOLTEN te Botterdam VEKOORDBELD O V tapper aan de Korteooord t Nienwerkark tot twM boeten va S of i dagen ageo op twee verschillende tydstippen des naohta na 10 nnr niet gesloten hebben van zgne tappery terwyi lioh daarin beioekert bevonden die niet tot igO hnisgeiin behoorden M Z F H H B J W arbeiders te Nienwer kerk ieder tot eene boete van t iO of 1 dag wegens maken van naobtgemoht te Nirawerkerk H G arbeider te Nienwerkerk is deswege ni gesproken C 8 winkelier te Nienwerkerk lot eene boete van 0 60 of 1 dag wegena nalatig tgn met het vegenvan den sohoortteeu van tgn hnit die vnil wta t a gevolge van roet Th van B koopman te Capelle lot twee boeten van 6 en eene van 8 of 8 dagen wegena te Moordrecht als geleider van een kar bespannen met i handen litten op die kar onder het ryden terwgl die i honden niet waren voorzien van muilkorven D van D en F G baggeriieden te Gouderak ieder tot eene boete van ƒ 10 of 2 dagen wegena baggeren in den IJsel onder Gouderak binnen denafstand van 20 meters uit den voorlgn der zellingen A G S tapper te Reeuwgk tot eene boete van ƒ 6 of 2 dagen wegens op wilde eu onbehoorigko ivyze rgden met zgn wagen bespannen met een paard nabg de Beeuwijksche Brug Ie Beeuwijk W S arbeider te Capelle tot eene boete van 6 of 2 dagen wegens op de Markt te Gonda bg het drijven van eene koe deze kennelijk wreedaardig met een stok op deo kop slaan W B koopman te Gouda tot eene boete van f 0 60 of 1 dag wegens in de Spoorsiraat te Gouda geheel zonder toezicht laten staan zgn wagen bespannen met een ezel L V koopman te Gouda tot eeae boete van ƒ 1 of 1 dag weftens in de Vogelenzang te Gouda zgn hond zonder balsband met den naam des eigenaars daarop laten losloopeu op den openbaren weg VBIJGESPBOKEN B S sjouwer te Gonda van de aanklacht moedwillig met zgn vuist aan stukken geslagen te hebben de ruit vsn het aanplakbord hangende tegen bet huis van den sluiswaohter der MuUegatsluis Ie Gouda Op de lerechlólting bleek niet dal het inslaan van de ruit door den beklaagde waa geschied met moedwil ADVERTENTIËN Aanstaanden OONDSBDAG 1 BRUARI hopen onze gelieMe JAKOB NIBÜWENHÜIZ CHEISTINA 8CH0LTBN hnnne VUEBXIG JAJIIOB ECHTVEREENIGING te vieren Huntu dankbare Kinderen en Behuwdkinderen Heden werd ons onderiiart diep getroffen door het overlyden van ons eenigst Kind NELLIE in den aanralligen leeftgd ran drie jaar en zes maanden J A H TAK Dl PAVOOEDT O M TA Dl PAVOOBDTOouda 10 Febr 1881 Abw i V D Heer en MeTionw SMITS BfltanMi bettiigen hnn dank voor de bewüzm ran deelneming bg het overlgden Tan fauniie Behuwdznster ontTangen Gouda 12 Febroari 1881 HH Xnteekenaren op de VooraMling van HH Onderofficieien op Dcndtrdag 17 Februari worden attMit gomaakt dat de ioting van plaatsen cal plaaii hebben op Woenadag 16 Februari s avonds ten 7 unr Germania te Stettin Derö Maatschappij ander controle van d H Staat sltdt op zeer Toordeelige Toorwaarden alle soorten Tan Zevensver ekeringen lAJfrente enz en is zeer geschikt om op en zeker tgdstip de gelden voor uitzet otetudie voor de kinderen beschikbaar te hebben De tOermania onderwerpt ziek bij eventueel geichiUen aan de uitepraak van den Nederlandêchin Beehter Inlichtingen en prospectussen gratis bg den Hoofdagent A K VAN DM GARDEN Turfmarkt H 162 Oouda Aankondiging volgens de Wet van 23 April 1880 Staatsblad no 67 van J H PEBK en K de TRIES Kz te Moordrecht voor Personen en Goederen vmmm hooudrecht m govda vise versa in correspondentie met den tgd van aankomst en vertrek van verschillende spoortreinen te GOUDA aanvang ende 20 Febr uari 1881 VERTREM VAN MOORDRECHT Afrit aan bet KofHehuis ran J OE WILDE DAGELIJKS des voormiddags ten 7 ure 15 min 10 10 o namiddags 3 30 des Zondags bovendien 6 30 VERTREK VAN GOUDA iMt aan het Koffiehnb Harmonie van H VAH SAN f EX DAGELIJKS des voormiddags ten 9 ure namiddags 1 5 20 min des Zondags bovendien 10 15 SB Des Donderdagi it het vertrek va Gouda Ie 1 ure Tarief ÜS Cents per Persoon De Ondernemers MOOBDBICHT J H PERK Februari 1881 K DE VRIES Kz COMMISSARISSEN van den Straatweg GoudaBodegraven zgn voornemens op DINSDAG 22 FEBRUARI 1881 des voormiddags elf uur in het Logement Blox te Bodegraven in het openbaar voor den tgd van één jaar te VERPACHTEN o het GBASGEWAS groeiende op debeiv men aan beide zgden van den weg in negen perceelen en b de VISSCHERLIEN langs genoemden weg in vgf perceelen Breeder bg biljetten omschreven ARROWROOT Directe aanvoer van Indië is wederom en voortaan geregeld puik en on vervalscht te bekomen ƒ 0 80 per Kilo k het Magaegn van MATTEN BORSTELWERK KARPETTEN enz van J H KROM Waaistraat A 164 te Oouda Bericht tevens de ontvangst van Tui aden gewas 1880 J EKIEB RT uuTfioiiDi Beveelt zich voortdurend aan tot het maken van zeer fijne VBRGROOTINGEN in ZILVER en EOOLDRUK Alsmede fijn geretoucheerde SALON KABINETen ALBUM PORTRETTEN MANCHBT KNOOPEN met Portreten diverse soorten van compleete Lgsten Atelier geopend gedurende den Winter van 8 dnr OIEI STBODE GEVRAAGD te Arnhem eene flinke IHenëtbode boven de 30 jaren P G die een goede Burgerpot kan koken en helder werken Loon 80 Gulden met verhooging ingeval van bevallen Adres franco brieven No 25 Verlengde Rgnkade Arnhem Publieke Verkoopingf VAN ülanufaeturen HAASTRECHT op dag van betaling tot 15 September 1881 De Hotaris H J F HEIJMANS gevestigd te HAASTRECHT ZAL IN HET OPENBAAR VERKOOPEN op Vrijdag 18 Februari 1881 des voormiddags te 10 uren ten huize van de Wed L BLANKEN aldaar EENE AANZIENLIJKE PARTIJ VOOR en NAJAARSSTOFFEN bestaande in zwarte en gekleurde Lakens Satin de Laine Kamgareu voor gebeele Costumes Bukskins Leidsche Duffel Tricot Baai Bever Flanel heele en halve Linnens Moiré Keper Amersfoort ongebleekt Katoen zwarte en gekleurde Zgde Mennos Engelsch Leder voor Ambachtslieden enz enz Al deze Goederen zgn afkomstig van een liqnideerend Magazgn Te zien één nur vóór de Verkooping Nader onderricht geeft voornoemde Notaris HEUMANS ZHOT HET rOOBTII D L CA TS Ma MEUBELMAKER Verhuisd van den Langen Tiendeweg naar de Stoofsteeg bij de Markt A 76 blgft zich aanbevelen tot het leveren en re pareeren van ME UBELEN bet opxetteneneneadreerenytn OLEOGBAPHIèN Ismede tot het doen van STOFFEEBWEBK OPENBARE VERHURING BURGEMEESTER en WSTHODDERSvan Oouda zgn voornemens op WOENSDAG den 16n FEBRUARU 1881 des middags ten twa ure in het Raadhuis te VERHUREN Een STUK WEILAN D gelegen langs de Papegaaisteeg te Gouda bg het kadaster bekend in Sectie E No 1052 groot 20 Aren en 70 Centiaren De Verhuring geschiedt voor den tgd van ZES jaren welke worden gerekend in te gaan den In Jannarg 1881 en te eindigen denlaa sten December 1886 l Het te Verharen Perceel kan naarverkieKing van den Hnnrder als Wei of als TeeDand worden gebezigd De VOORWAARDEN liggen dageliks den Zondag uitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaataelgke Secretarie ter lezing Wed BOSMAN Tïendewe VRAAGT tegen Mei eene fatsoenlgke R 0 DIENSTBODE Haven RAAIJMAAKERS Haven APFELBOLLKN 8AUSIJZENBR00DJES KONINQINNEBBOOD Divers Klein Gebak