Goudsche Courant, vrijdag 25 februari 1881

k De Toorrittci brwkt de discnnie te middemaoht af Er waiCB toeo nog ilecbta rier amendementea onafgtdaan De oorsitter Terklaart ie Biet te kuanen toelaten en slait de TtikeUgew jie behandeling Tan het ontweip De taier foonitter heeft gerolg gegeven aan de hem gedane opmerkingen hy ontwierp een nieuir reglement betreffende de commissoriale behandeling Tan taken en bracht wqxigiiigeD in rroeger gedane Tooratellen By dit nieuire reglement wordt bepaald Zoo de urgentie wordt Terklaard hetsq ten oplicht Tan de motie eens ministers na Toorafgaande kennisgeTing hctiq ran nienwe amendementen of artikelen Toorgesleld door de commissie met het onderzoek Tan het Toorstel belast zal OTer deie urgentie kunnen worden beraadslaagd op een oamiddeliyk te bepalen dag en uur maar OTer de raststelling daarvan lal op de tribune moeten worden beraadslaagd Yoor de aanneming wordt eene meerderheid ran tweederden der stemmen Tereischt Van Transvaal geen nadere berichten Qladstone gaf in het Lagerhuis weer een Tredeliefeude Tenekering maar i j is te faag om er Teel aan te hechten Het uitblyfen Tan nadere berichten over de onderhandelingen maakt op ons den indruk dat de eisohen den Boeren te hoog cljn Wanneer Paul Krüger lich het Toorbeeld Tan de Vereenigde Staten Toor oogen stelt en Tan een Trjj onafhankelqk ZuidAfrika droomt dan geloOTeo w j dat hg lich Tergist in de Tergelijking en dece om meer dan een reden niet opgaat De Toonzetting Tan den oorlog en straks de nederlaag der Boeren zal Treezen wjj daarran het geTolg i jn Er heeft zich in Italië een nieuwe parlementaire groep gcTormd nit alle richtingen der liukerzjde Zg telt zestig leden en stelt ziofa ten doel hare aandacht hoofdzakelijk te schenken aan administraticTe en stilathaishondkundige aangelegenheden en alle onnoodige uitgaTeo tegen te gaan De groep heeft onderhandelingen aangeknoopt met een zeker aantal leden der rechterzijde om hunne toetreding tot de beginselen der Tereeniging te rerkrijgen Op Terzoek Tan 27 leden der AuocuUim liberale te Bmssel is deze in algemeene Tergadering bijeengeroepen OU een Toorstel in behandeling te nemen met de strekking om zich per adres tot de Kamer te wenden met Terzoek dat tij het budget Tan eeredienst binnen de oorspronkelgke wettelgke grenzen terngbrenge De strijd oTcr deze belangrijke uaeatie is gisteren in de Kamer begonnen binnenl dT QOUDA U Februari 1881 De talen Kat en Vermaak en Kunstmin roepen ons deter dagen telkeoa en telkens lot zich om allerlei kunstgenot te smaken Afond op aTond kap men uitgaan als men wil Werden deze week reeds 6ha mutiekale soiree en twee publieke Toordraehten gehouden de 3 laatste dagen der week wacht ons nog meer Heden arond het Jeau Becker Quartett morgen eene itToering der Kon Eng klokkenspelers en el Mglc Zaterdag een door Telen onzer bij te wonen OrtwVoortteffing lÉet al dat schoons Toor oogen tonden wij het dnn ook niet wagen de aandacht onzer lezers te TCttigeu op de advertentie in ons nr van heden wiarbjj tegen Zondag a s eene tooneeWoorstelling wordt aangekondigd ware bet niet dat de opbrengst bestemd waa Toor ie Algemeene Artu Waar zoo Tele TOorstelUngen Toor de watersooodüjders nitnemend snooei hadden daar zal menigeen zich teker ook geroepen gcToelen een Toorstelling bg te wonen die bütemd is aan onte eigene behoeftigen hulp te Terleenen Opgeroerd wordt Dx YoDSiMiAPiii TAN Pabus waarin de heer Charlier die in Utrecht telkens reel bgral onderrond de hoofdrol zal TcrTullen E n IS jarIg meisje weriCZaam op de StearineKaarseufabriek alhier kwam dezer dagen met haar Tinger tnsschen eeu maohine met het ongelukkig gevolg dat de Tinger afgesneden werd Zg was meermalen gewaarschuwd niet aan die machine te komen Uit alle oorden des Unds ontTsngen de Trienden Tio den heer Dnllert telegrammen en brieren waarin narichten omtrent diens toestand worden gerraagd Ook de Prius ran Oranje vroeg die met opdracht zoo daartoe gelegenheid bestond den zieke zgne deelneming te betuigen Verscheidene vrienden van elders zijn in de laatste dagen nog bg hem toegelaten Het laatste bulletin luidt De Igder verkeert steeds in zeer torgelgken toestand Zgne krachte n verminderen Ien verneemt dat het regeerings antwoord omtrent het wets ontwerp totl beteugeling van het miabraik Tan sterken drank bij de Tweede Kamer in ingekomen en daaraan een gewgzigd ontweip is toegevoegd Dinsdagavond hield de heer Joh O rinok Tan Vlissingen in eene vef adering van het hier gevestigde Departement der MaatKhappy tot Nul van t Alfemeen eene voordracht Allereerst sprak hg over Spotterng die al naar het beginsel waaruit zg haren oorsprong vindt verdedigd of afgekeurd moet worden waarbg spreker verscheidene staaltjes aanhaalde uit advertentien redevoeringen enz van edele en onedele spotterng De tweede bijdrag die geannonceerd was als te zullen handelen over de Schaakspelers was naar spreker in overleg met het Bestuur later besloten nad gewgd aan den Tranmaal Het was zeker den hoorders aangenaam een onderwerp te zien behandelen dat thans aan de orde Tan deu dag is De departementen Zwammerdam Moordrecht en Gouderak brachten Toor Nuts Seoretarit hun stem uit op den heer P Bmgu Uit Gouderak schrgft men dd 21 Februari Heden had plaats de feestelijke opneming van het in deze gemeente gestichte stoomgemaal voor het waterschap gevormd uit de polders Stolwgk t Beierache Achterbroek en Yeerstalblok groot te zamen 3400 hectaren Het is een dubbel gemaal bestaande uit twee stuks direct werkende Gwgnne k Co s heveUcentrifngaalpompen elk gedreren door eene afzonderlgke machine en in staat om het polderwater tot de hoogte Tan 2 16 M boTen A P op den IJsel uit te malen De uitwerping per minnut bedraagt voor beide pompen te zamen gemiddeld 180 M De reeds gedurende den proeftgd Tan dit gemaal rerkrcgen gunstige resultaten hadden meer dan voldoende aan de gekoesterde verwachting beantwoord zoodat eene exacte proefneming omtrent het werkeIgk waterverzet niet werd verlangd Meu is zelfs zóó overtuigd van de doelmatigheid dat er ernstig sprake van is om nog een naburig poldertje in de oemaling op te nemen AanrankeIgk is reeds besloten het oTeitollige water daarran tegen matige rergoeding weg te malen Aan het feestmaal ontbrak het niet aan welgemeende toosten gewgd aan den algemeenen Toorzitter den heer U Verdoold Gi wiens naam het stoomgemaal draagt de bettunnleden de outweipers en nitToeders de gerenommeerde Stol gksche kaas en hare maaksters Eeil der belanghebbenden in ouderwetsche boerenkleederdraoht gestoken zong een komisch lied ter bestrgding ran deu Toornitgang op elk gebied Tan wetenschap en kunst en ter aanprgzing Tan het oude waarna hem het molentje werd Tcreerd dat alt symbool Tan het oude gemaal een der hoofdschotels kroonde Dezelfde persoon tong later ten blijke zijner b keering een loflied op de Torderingen der wetenschap in de roornaamste plaat het oog reatigende op polderstoomgemalen in het algemeen en het onderhavige in het bgzonder waarvan hg vol vertrouwen de bette vmehten verwachtte Het bewuste molentje werd nu onder de aanwezigen geveild en bracht op 3S welke som gevoegd bg efn reeds gecollecteerd bedrag van ƒ 16 ia bestemd ten Toordeele der TransTaalsohe Boeren en daartoe aan de s Qravenhaagtehe commissie voor het Boode Krm wordt overgemaakt Te Sassenheim is tot hoofd dtr Openbare Lagere school benoemd de h r J Beumer te Stolwgk Men meldt uit Boskoop In het begin van December 1879 had het streng gerroren Het is bekend dat de Torst toen rrg plotseling iuViel na eene gematigde vooral vochtige temperatuur De overgang was te sterk voor planten eu heesters het hout waa nog niet genoeg gesloten de jonge scheuten waren nog te sappig tengevolge waarvan eeiiefzeer groote menigte groeubigveude heesten rhododendrons kalmia s eu rozen doodvroren Maar dit jaar kwam de winter niet zoo vroeg integendeel eerst half Januari begon bet fel te vriezen Toch heeft de winter alweer groote schade onder de planten die naar het gevoelen van de meeste kweekers in den vollen grond kunnen ovcrblgven aangericht Sommige kweekers meeuen dnt de schade grooter is dan die welke in December 1879 werd geleden Stamrozen en bloemknoppen van rhododendrons zgn er in menigte bevroren Verscheidene soorten van de familie der Iliciiicën Hulsten Aucnb s en andere groenblijvende zgn tot aan de sneeuwlaag dood bevonden De ondervinding leert en men begint dan ook meer aan te nemeu da al deze en dergelgke planten niet onverzorgd deu winter buiten kunueu verdragen vooral wanneer zich omstandigheden voor doen waaraan nu alweer een zoo geducht veriies kan warden toegeschreven De afgeloopen maand December was buitengewoon zacht Het was voor den tijd van het jaar nog groeizaam Sommige plan ten bloeiden nog altijd door andere begonnen te ontluiken Van de familie der Caprifoliaoeen begonnen er verscheidene jonge bladknoppen Ie vertoonen ook de roos stond niet stil Op zulk eene ontwikkeling volgde strenge konde bggevolg zeer sterk afwisselende temperatuur Zulk eene schadelgke temperatuur sleept meuig ten grave maar veroorzaaktook aan verscheidene planten den dood Er is wind gekomen om te malen want de kweekerijen alhier hadden nog overvloedig water Het is te hopen dat het winteuchtige sohrale weer weldra voor zachter zal wgken zoodat men ook ongestoord met de werkzaamheden en het verzenden van boom en heestergcwaa kan beginnen Z Ct Tnsaoben Zevenhuizen en Moeroappelle kwam Dinsdag ochtend de landbouwer B een ander v d A achterop rgdeo en wilde hem paaseeren deze wildehem echter niet voorbg laten gaan eu zette ijjo paard aan en weldra sloeeen beide paarden aan het boten De wagens die naast elka r werden voortgeslinterd pakten elkuir eindelgk in de wielen g aardqff het span van B werd omgewormu Het M rd7 dat bleef doorhollen werd eerst Ie ZevènEStZEüopgevangen terwgl B zwaar gekwetst van onder zgn wagen werd opgenomen Beeds is gemeld dat er in den loop van dit jaar te Kleef eene internationale jaoht tentoonstelling zotr plaats hebbeu Die tentoonstelling zal gehouden worden van 12 Juni tot 1 October Aan het hoofd der onderneming slaan de heeren N baron van Susngracht Moyland M graaf loe Wissen H de Greiff Schóuwasser eu B Corneli Kleef Een centraaloomilé is bovendien gevormd dat zich door plaatselijke comiló s en buitenlaudsche vertegenwoordigers tal doen bgstaan De heer Louis Bouwmeester is weder voor vijf jaren bg de Verecnigiug ket NederUmieek Tameet gereéngageerd Voor de Arrondissements Beohtbank te Utrecht stond Maandag terecht de jongeling die op 18 Deo jl zijn makker bg ongeluk door een pistoolschot doodde Hg werd beschuldigd van onwilligen manslag Na verhoor van 17 getuigen eischte het openbaar ministerie veroordeeling tot 3 maanden cellulaire gevangenisstraf eene geldboete van ƒ 26 eu in de kosten inn bet reohtsgeding Masudag aanst zal de Rechtbank ttitapraak doen Voor den bekhugde trad als Terdediger op de heer D Léon In eene te Botterdam gehouden Tergadering Tande aldaar gerestigds afdeeling van het Boode Kndt zgn warme debatten gCToerd OTer de bonding Tanhet hoofdbestuur in de zaak der TransTsal Deze werd zeer gelaakt en eene motie Tan afkeuring werd ingrdiend maar niet in Stemming gebraght fis niett huis behoorende in deie rergaderiitg Uit Amsterdam schrgft men Tto tSFeh De Unie Tereeniging tot opwekking é i staatkundig leren en berordering Tan maatsAf lgkebelangen heeft in een paar vt sderin haar ontwerpstatnten na enkele redaMie lv l int en en tocToeging Tan een paar nieuwe arlikilM Taalgesteld Gelgk bekend is wil die Vereeniging het staatkundig leren onder de middenklasse dei maatschappij aanwakkeren en door gepaste middelen de regeerittg Tan stad en land waar dit uoodig sehqnt op de wensohen der burgerg opmerkzaam maken De Unie alhier gesticht wil gemeenkigke afdeelingen doen ontslaan opdat in Terscbillende plaatteneen gelgksoortig strcTen zich openbare Totdat de Unie een genoegzaam aantal gemeenlelgke afdeelingeu teil is het bestsnr te Amsterdam teven hoofdbestuur In verband met een brandbrief waarbg ƒ 6000 werd geeiacbt eo welke brief gestempeld Leeuwardcu op den 6 Februari jl bg eene familie te Leeuwardenin de brievenbus is gevonden heeft zich Zaterdagavond jl een heer voorgedaan die nadat aan tgnverzoek om het pakje Ie halen door een straatjongen was voldaan niet meer terug is gezien ensiioorloos is verdwenen De verdachte ordt beschreven alt volgt gestalte tamelgk lang en tlauk uiterlijk en knevel donker gekleed met fantaisiehoed en langen ruigen overjas van achteren nfet loshangende banden zoogenaamde pool en dragende eene paraplaie met gesneden paarden of houdeokopof iets dergelgt De commissaris van politie te Leeuwarden verzoekt inlichting betreffende den verdachte Zondag a s zullen drie geneeskundigen met een itgetoohten voorraad instrumenten Terband en geneesmiddelen Tan het Rooie Krmt met den maildienst naar Zuid Afrika rertrekken Zaterdag 11 kwamen drie kweekelicgen J Holmst B Viester en J Schaapman op schaatsen oTer het Staphorsterveld van Hasselt naar Zwartsluis om de lessen aan de nurmaalschool bij te wonen Toen tij aan den KostTcrloren Streng uabg de Zijl kwamen waarschuwde Holtrust zgn makkers den Streng niet over te steken doch dezen waagden het met bel ongelukkig gevolg dat zg beiden door het ijs zakten De heer J Lubbers die mede op schaatsen dien weg langs kwam beproefden te vrrgeefs de knapen te redden die de hoofden boven water trachten te honden door zich aan het gs vaat te klemmen doch hierin niet altgd slaagden daar zg nu en dan een kopjenonder maakten Nu begaf Holtrust zich in aUergl naar Zwartsluis om hulp in te roepen De hseren Crébas en v d Stonwe spoedden tieh naar de drenkelingen en mochten het genoegen smaken te uit hun benardeu toestand te verlossen waarin tg met den dood voor oogen wel 10 minuten badden doorgebracht Het paleis aan den Kneuterdgk te s Hage dat door Z M den Koning nit de nalatensobap van Koning Willem II is overgenomen en bestemd is tot douairie van de Koningin en dat volgens den briefsobrgver uit de hofstad van de Jrnk Ct in elk geval zoo niet bewoond dan toch voor bewoning geschikt gemaakt lal worden is op dit oogenblik eene verzamelplaats van allerlei herinneringen aan overleden Oranjevorsten In de eerste plaats is da sbMpksmer van Kuning Willem II die door hem verlttai werd om t Tilburg te gaan sterven sedert 184 op last van Koningin Anna Paulowna geheel gelateu in den staat waarin de Koning die achterliet Het is een klein vertrekjen op eene serre uitkomende er slaat een veldbed en wasohtoestel mei waschgerei zooals men dat behalve in logementen van lagen rang in de kampementen aantreft blgkboar eene herinnering aan s Konings leven te velde üp laat Tan de Koningin wadnwe dertig jaar geleden gesloten is dit vertrek nooit weder geopend dan bg gelegenheid der boedelbeschriJTing na d d od TOD den Prins ran Oranje Mep Tond er toen nog de sigaren Tan Z M Terspreid en nabij de slaapplaats het boek liggen waarmee de Koning zich waarsebgnlgk den laatsten nacht in slaap gelezen kad Het was La dame de Monsoreau van Alexandre Dnmas er Ug een reepje papier tutschen de bladen alt bjjMgrerlje Na den dood van Koningin 8ophi is het aandeel in de meubelen kuustvoorwCTpen en onden betittingen dier Torstin die aan den oudste htnr twee zonen loeTiel in dit paleis overgebracht ond r ander Gallait s Jeanne de talie dat bg rik bezoeker Tan het Huis ten Bosch bewondering en afsohoir tcTcns opgewekt heeft Al die taken tgn door Prins Alexander na zijns broeden dood in dentelfden staat platen zoodat het paleis op den Kneuterdgk gete d kan worden Tol tsu drocTige herinneringen te q aan de jongste verliezen onzer dynastie Onte Konflg wiens gevoeligheid bekend is heeft don ook in de laatste jaren van dat gehouw niets aaden beioaht dan de Gothisehe zoal ds voormalige sehillcrgengalerg van Willem II die SU en dan door Z It voor tentoonstellingen woidt afgestaan Alleen op den dog der begrafenis van den Prins Tan Oranje heeft Z M dat paleis TOor weinige oogenblikken betreden omdat t het sterfhuis was wsartit da begnfeniatoet deit laatsten tocht naar Delft ondernanf In de meeste polders Tan den Krimpenerwaard staal het waler nog Terre boren zomsrpeil loodat er Tan arbeid op het reld nog weinig sprake ia Intntsohen doen nn de stoomgemalen bun best om dt polden Tan hun orertollig borenwater te ontlasten Niet minder dsn 434 personen komen Toor op de op last Tan den minister Tan oorlog opgemaakte lijst van namen van hnn die vroeger bg de koloniale troepen hebbeu gediend maar wegens wangedrag niet meer aangenomen mogen worden Verreweg de meeslen zgn Belgen die zich schuldig maakten aan desertie en rich dus waanchgulijk niet teer zullen bekommeren om het voorkomen banner namen op die Igsten Wat de raad van toezicht op de spoorwegen toch eigenlgk uitvoert Vulhundig heeft hg het zeker en erg ook ilaar hg antfers onmogelijk zoo onrerscbillig kon blijven voor de herhaaldelgk voorkomende feiten die op de onveiligheid der reizigers op de spoortreinen wg zen terwijl er niets wordt gedaan om lieu met den conducteur van den trein in verbinding te stellen De jongste dagen leverden weet twee staaltjes van hulpeloosheid der reizigers Het eeisle wordt uit Kuilenburg gemeld waar eenige passagien dei 3de klasss van daar tot Geldermalsen het aangename gezslsohop te dalden hadden van een dronkaard die met mes en dolk zgn medereizigers te Igf wilde Om hulp roepen baatte natuurlgk niet de toezichthoudende conducteur hoorde het geroep niet Gelukkig slaagden de reizigen er in den woesteling te ontwapenen en in een boek te dringen Bij Geldermalseu vonden allen het echter raadzaamst deu wagen te verlaten eu een anderen op te zoeken Het tweede voorval bad bij Alkmaar plaats De aohtente goederenwagen ontspoorde en werd daar niemand van bet peraoneel het ongeval bespeurde voortgesleept tot genoemde plaats De reizigers in den voorlaatsteu wagen echter werden het gebeurde door de hevige schokken die hnn wagen kreeg gewaar en verkeerden in doodaogst over bet gevaar mede buiten de rails geslingerd Ie worden Ook hier baatte roepen niet eu met een verbrgzelden goederenwagen stoomde de trein het station te Alkmaar binnen De reizigen kwamen met den schrik vrij doch tullen voor de invoering van spoortreiussignaleu of van het Amerikaansche spoortreinstelsel wel niet weer plaats nemen in eeu achtersten wagen R mi De stadsreiniging te Amsterdam schijnt onder den woaruemenden directeur meer en meer hare volmaking uabg te komen Binnen korten tgd zullen een groot aantal wageustellen voorzien van takels en waarin pi m 22 groote bakken kunnen geplaatst worden in dienst worden gesteld om daarmede bet vnil op de schuiten te brengen Tot dusver moest het vnil etc met wagen naar de belten worden gebracht dan tal het alleen per BCfaoit plaats hebben Med denkt daarmede het rei nigingswerk te bespoedigen waarschijnlijk rekent men in den winter ook wel op gesloten water ËerUmg zullen mede eenige honderden wisselbakken voor genoemde wagens worden aanbesteed Het penoneel wordt van een uniform voorzien ongeveer als die der Brandweer Dit Uatste is teker zeer wensebclijk wact onder de werklui zag men in den jongaten winter die Schoeisel droegen dat niet de minste besehntting tegen de koude waarborgde één werkman moet iclft bevroien leeuen hebben bekomen De opticbten die een salaria hebben dat met sommige van hunne ondeikoorigen bijna gelgk staat zullen verhooging van kun salaria hebben te wachten Een geschikt terrein voor algemeene mestvemmelplaats heeft men nog niet kannen vinden Dinsdagmiddag kreeg op bet Groenew e in den Haag eene vronw van een paar tpeUnde jongens een pgpensteeltje in het aangezicht Daarover in woede ontstoken smeet tg een dier jongens een emmer heet water dien tg wu weten halen over de beenen Ernstig gebrand werd hg naar zgn woning gedragen De Zuiderzee is nog niet beTsarbaar De atoombooten Tan Amsterdam naar Derenter moeten de reis over Vreeswgk maken Bg het halen van tand nit de nabggelegen dnin ten behoeve van de uitbreiding van bet station te Venloo startte Maandag eensklaps een gedeelte van het duin juist toen de tnin met arbeiden er onder stond om te laden Dete werd er grootendeels onder bedolren en rier arbeider waarran twee ernstig gekwetst werden er onder weggehaald Toen de geladen trein later naar tgn bestemming Tcrtrok liep hg uit het spoor tengcTolge waarran eenige wagens rerbrijzeld worden doch tonder dat er persoonlijke ongelukken daarbg roorkwamen Te Jönköping in Zweden moet een werktuigkundige eeu zetmachine nitgeronden hebben die Tiermaal zoo gaaw werkt als de handigste letterzetter De machine kan zes Tersohillende lettersoorten tellen eu kost 900 i 1400 Als de uilTioding bruikbaar blgkt ie tij zeker zeer belangrgk In den nacht van 26 op 27 Februari 1843 werd in deu Dom te Aken een belangrgke diebtal eu inbraak gepleegd Dete stond in een groote gouden kroou rijk met brillanten rosetten eu robgnen ingezet welke eeu geschenk was uit het begin der 17de eeuw van de iufante Isabelle Klara Eugenia van Spanje eeu dito kleine kroon versierd als de vorige eu een gouden kelk ter zwaarte vau 3 pond met het randschrift Cardoll deeanat dedit Altari B M F 178Ü Ofschoon op de ontdekken van dezen diefstal een premie van 1500 thaler gesteld werd heeft dit tot geen resultaat geleld Thans echter rijn eenige arrestaties geschiedt van penouen die men vermoeiit met dezen diefstal lu betrekking te staan Laatste Berichten Borlijn 23 Februari Over de ministrieele crisis verneemt de National Zeitmg in overeenstemming met mededeelingen in andere kringen dat er gisteren avond nog geen definitieve schikking was getroffen Graaf Ëulenburg handhaafde zijn verzoek om ontslag en zal het waarschgnlij niet terug nemen Hg bad bg den keizer gisteren en audiëntie die hem daartoe door den chef van het civiel kabinet Wilnowsky ontbieden liet De kroonprins deed in deze aangelegenheid geen enkelen stap en blijft er geheel builen Londen 23 Februari In h t Lagerhuis zijn de beraadslagingen over de Coercion bill heden niet ten einde gebracht Berlijn 23 Februari Heden avond is de Landdag in eene vereenigde zitting der beide Huizen door den viee president van bet Slaalsministerie van Btolberg gesloten Jtt A R KT B £ R I C H T E M QOUda 24 Febmari 1881 Bij tamelijken omzet bleven de prijzen nagenoeg onveranderd Folderlarwe puike 9 76 a 10 26 Mindere 8 76 a 9 60 Eogge puike ƒ 8 50 a ƒ 8 76 Mindere ƒ 8 i ƒ 8 40 Voer ƒ 7 25 i ƒ 7 76 Gent pnike ƒ 6 75 a ƒ 7 40 Minden ƒ 6 75 i ƒ 6 60 Haver zware ƒ 4 26 a ƒ 6 lichte ƒ 3 60 a ƒ 4 De veemarkt met weinig aauToer de handel traag Tarkens voor Londen van 22 a 27 ct per half kilo magere rarkens en biggen vlug verkocht Aangevoerd 20 partgen Kaas vluggen handel van ƒ 28 a ƒ 35 Goeboter ƒ 1 66 a ƒ 1 80 Weiboter ƒ 1 40 a ƒ 1 50 BurEerliJlca Stand Oouda GEBOREN 21 Febr Willem KartI onden S Bik en C viD der LoDt OVERLEDEN 23 Fibr r A Verkerk i j K tek Hood wed W Wigeaaar 77 j H C ScbophailCD haisvr VID M Wocrlee O j GEHUWD 23 Fibr J M UegKD en A J vu Egk S P BD LcetiwBa ea C 2 van Miugerlind A Kok en J H Vlo HoDteo Bnrgerlyke Stand vnn ondentaande gemeenten v B17 tot 23 Febr 1881 Moordreoht rcr GEBOREN Arie ooden A vm der Sturt ea N Bakker ir Jacob CoroeliB Miriui ouden A C Sael eo M van Wieriligëik ï OVERLEDEN A O Bui IS d J A van W k bootco lm C van der Kag i m M Bloot buMr van 1 Bloot 28 j S Beoman 8S j ONDERTROUWD J S de Groot ra O H Lalleaaa Stolwijk GEBOREN Dirk ooderi D Borger en L via BUk OVERLEDEN E de Jong 70 j i Haastrecht GEBOREN Jobioni Maria ooden C Maldar m C it lange Willem Fredenk onden A Gomt en J de LoHOiar OVERLEDEN H W sn Ameroogen 7 m A C Boon O 1 ONDEBTROCWO A vin Grieken 26 j in A Venlaot il j Beeuwijk GEBOREN Antje onden C Boer ea Boa Abnhla C Verbiek en T OppeUar Agltbi W Bnaaik en J Boere OVERLEDEN M Boer 20 m Waddinxveen GEBOREN Willeo ouden N vin LMnwta en O Vergeer Maria ouden W de Kotter en M van Sebaik Bannd onden B vn der Boeven en H H Haiaoaa Cornells onden 6 J de Rooü en C Albhs OVERLEDEN J M Bell 21 ik ZevenhulEen GEBOREN Cornelu en luac ooden C du Hertrn SB M J Boa Cornelia ooden P Langendaai u A Keijktr ONDERTROUWD W G Dogterom en M M van Zwietaa ADVERTENTIEN Mevrouw van ZEYLEN VRAAGT TEGEN 1 MEI A S eene Dienstbode Adres Gouwe 193 DE s GRAVENHAAGSCHE BUelkinrichting wenacht met BOEREN te eontracteeren tot levering van hun eigen MJELK Zich in persoon te verToegen Nieuwe Haventtraat tusschen 9 en 12 ttur