Goudsche Courant, zondag 13 maart 1881

De oii4ei g teekende daartoe oitgeiioodigd zal de vrybeid nemen in de Tolgendê week xënen Stadgenooten eene ZUST aan t bieden ter iriteekmtinf voor l Udragen Toor liet HULDEBLIJK aan de nagedachtenis van lUilli liUmii J ë Cïl Zondag 13 IfÊaart 1881 ONTVANG EN BETAALKINTOOR L Droogleever Forluiju R otterdam Rente d Deposito s Oprraagbaar na drie dagen 2 o één maand 3 o twee aV 7 dne 3 o zes 4 0 twaalf 4 7oVan deposito s voor één Maand en langer wordt de rente Tooruitbetaald De stortingen kunneh ook plaats hebben door tnsschenkomstTan den heer Mn J FOR V w i± ML tUA fcl X i V TÜLJN DROOGLEEVER Advocaat te Gqoda H Tleit lich dat ook G uda niet zal achterbl reD in t deelnemen aan eene hulde aan den man die zooveel ge bun heeft om zgn volk te Teredelen G C FOBTÜIJN DROOGLEEVER T i VOOEDBÏLlt VAS HÏI CoMIXÉ PjlOP HAETING TOO DK T K A mr s v L in d e Sociëteit Ons Gr enoeg en op DINSDAG 5 APRU a s des aronda ten 7 ure met welufillende medewerking van eenige jonge Dames hier ter stede i DE SCHOONVADER ojf de Man van den blauwen brief Blgspel in 3 bedrgten door J UDBËRTUS JANSSEN Bekroond met den 2n pr s bü den wedatryd van Tooneel Letterkonde te Antwerpen m 1873 Diwn ti8ch Klachtspel iu 1 bedrgf door JüSTUb Vak MAUBIE PRIJZEN DEM PLAATSEN Bij inteekening Voor HH Leden in 0n $ Qenoegtm fi l SO Niet Leden 40 Dameskaarten J A i Op dm avond der Oitvoering Voor HH Leden van 0n $ Gtnoegen f It t Niet Leden Tan 3 Lysten ter inteekening liggen in de Sociëteiten tde Réunie tVredebett en tOtu Ge noegem ea bg de Boekhandelaren J v BENTUM Zn en A KOE C Hkt Bxstuca F A T SOMMEE Fresident i L F W 8 MIDDELBEEE Secret Pennmgm OPRüIilIIÏG VAN BEODEN en TAPMTGOED van af MAAWDAG 14 MAART en de overigpe dag en der Week bij Gebr de RAADT WESTH AVEN en PEPERSTRAAT Depot van THEE BIT HM MaGAZWK van M Ravenswaay Zonen GOHINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijj twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prjjs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd J Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende j BREEBAART LZ Botennarkt te Gouda Groote Opruiming VAN mmm mmm tot buitengewoon lage prijzen bij W STIKKEK TAPUTMAGAZIJN Eorte Tiendeweg D 3 Germania te Stettin Deze Maatschappg onder controle ean den Staat sluit op zeer voordeelige voorwaarden alle soorten van Levensverzekeringen lAjfrenten enz en ia zeer geschikt om op een zeker t dstip de gelden voor uitzet of ttudie voor de kinderen beschikbaar te hebben De Germania onderwerpt zieh bij eventueeU qetehiUen aan de uitepraak twn den Nederlandtchen Rechter Inlichtingen en prospectussen gratis bg den Hoofdagent A K VAN nu GARDEN Turfmarkt H 182 Gouda Openbare Verkoopingpen uit de Magaz nen van den Heer C J va ds PAVOORDT aan den Kleiweg te Gouda tenoverstaan van Notaris Mr KIST aldaar op Donderdag 17 MaaH 1881 voorm ten elf ure KUIPen VAATWERK TO UW WERK i TUIGEN BOERENOEREEDSCHAP en eeUige RIJTUIGEN als VRACHTWAGEUS TENT WAGENTJES enz En op Maandag 28 MaaH 1881 voorm ten tien ure de overige RIJTUIGEN bestaande in Utrechtsche WAGENTJES TILBURY S eene COUPÉ VRACHTWAGENS enz IN BEN KLEIN GEZIN WORDT een Dagmeisje gevraagd van den P G om hniiwerk te verrichten Adres onder No 551 aan het Bureau dezer Courant Openbare Verkooping Ti AFBRAAK bestaande in RAMEN KOZIJNEN DEUREN BALKEN PLANKEN BRANDHOUT enz op DINSDAG 15 MAART 1881 des middags ten 12 ure achter de ét Janskerk te Gouda ten overstaan van den Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVER TE HUUR GEVRAAGD in het drukste gfedeelte der Stad EEN FLINK WiKELHUIS Offerten onder No 555 aan het Bureau dezer Courant Snelpersdruk van A Bei Nkman te Goud BUITENLAND Baitenlandsch Overzicbt Dezer dagen verdj in deo Fnnaehen Hinisternud de nitgifte der luoing rao 1 000 000 000 franken faitgeateld De uitgifte ui gefckieden tegen 3 pCt tot een koere van 83 en de ioaohryving ia alechta ééa dag den 17 Haart geopend Bij rolteekening waaraan wel niet valt te tvyfelen leent de itaat dof geld tegen 3 ue percent De leaning ia beateipd tot uilroering van een gedeelte Ha bet groole plan voor kanalen apoorwegen tn harenwefken door den heer de Preyciset ontworpen toen hij nog miniater voor openbare werken waa in het kabinet Waddiagton Iu geheel Frankr k houdt de anaeatle van Iqalof arroudinementaatemming ateeda de gemoederen beiig Ware het Gambetta aiet dia voor de iyat atemming tieh in de brea atelde dan m ig uker arworpeu worden want de sympathie voor de verandering il uer gering Het Bogelsohe Lagerhuia lal spoedig in da gelegenheid zgu om zu h voor de qnaeatie van Kandahar te lerklareu lien oonaervatief lid heeft de indiening aangekondigd eeaer motie gelükliidend met die van lord Lytton in het Uoogerhaii tol afkenriug der ontmimiog vso Kandahar Haar Ie gelijkertyd ia door twee laden der liberale partg een voontel ingediend om het bealnit der regeering tot ontruiming dier vesting volkomen goed te keuen Hen verwacht dat het Lagerhnis ia buiatgenoemden lio lal bealiasen ea aUna sqoe goedkenring der regeerinfapoHtiak sal steUea t norer de afksnriug door de conaervatiave meerderheid van ds kamer der paira oitgeanroken De diaooaaie sal in de volgende wadi gehoodea woidaa ea aarsohtJBiiik vee utlingeo ia bnlag nemen Intnaschen tallen de Kngalaohe troepen Diuadag Kandahar verlaten aldoa heeft da Indiache Begeering bepaald aan welke men t Londen de bealiaaing had overgelaten De artikelagew behandeling van het wetaoatwerp op het dragen en verkoopen van wapenen in Ierland londer adiriftelnke maihtiging u in het Lagerhuis afgeloopen dank i het voontel van den heer Qladatone waarmede het Huia tich had vereenigd om over de artikelen die tot Woensdag 3 nnr niet waren a edsan tonder beraadslaging Ie atemmen Het nieuwe reglement geeft daartoe aan het Hnia de befoegdheid Het debat ton andera stellig nog veel langer geduurd hebben waut er waren nirt minder dan teatig amendesienten geateld meeat alle ten doel hebbende om de beraadiUging op te honden De ra eering koopt tegen 17 deter het wetaontwerp tot wqiiging der bepalingen op het grondberit in Ierland te kunnen indienen Inmiddels houdt ty lioh met de toepaaaing der Coereum Ml betig venoheidene personen onder welke een paar leden der Landhi tu lijn weder in heohtenia genomen Aangaande het wetaontwerp op het grondbetit in Ierland waarvan de indiening thaas ipoedig kan worden te gemoet getien bevat de SUuukitd eenige bijtonderbaden waaruit blqkt dat daarin wel bepalingen tollen vervat tgn betreffende het reoht van den paohler op vaate paoht doch teveni ook bet onvoorwaardelijk reoht van den grondeigenaar op gerechtelyke uittetting tal erkend worden Strenge roortohriften ijn in het ontwerp opgenomen tegen schending van het aangegane coiitract taaaobcn iiaohter en grondeigenaar De beperkingen aan elke de gerechtelijke nittetting onderworpen wordt tijn duidelijk en uitvoerig omschreven ten einde elke aanleiding tot rechtsgedingen tooveel mogelqk te voorkomen Verder bepaalt de wet de oprichting van een reohtshof iu het bgtonder belast met de berechting van alle fnaestiSD die met de pacht het reoht van verkoop ent in verband ataan Zg bevat ook bepalingen op de outginning van braakliggende binden de nitvoering van openbare werken ent De Tranivaaliohe taken tun nog niet tot een beslisting gekomen President Brand van den OraqjeVr rtuit ia op reit naar Janbert en tal al lijn invloed aanwenden om den vrede tol stand te brengen Gladstone deelde Donderdag mede dat de Begeering Burgarlijke Stand OEBOBSR B Éwrt C ntia TlieL 10 aai D H O ni iafU OTBBLBDEN 10 Haart T l kerTsU 1 1 7 D Bolijo laütr na 1 K Stka 48 j 11 1 OMAk a n B BfMiidJ ai Uan A na Mna Advertenliën In een Uein Geiln één Eindje YRAAÖÏ men met Mei a s eene had toegeatemd in een verlenging van den wapeaatilsUna in de gegeven onutandigheden ia dit een voordeel voor Eogebind immera de versterkiogea kunnen nn niet alleen aangevoerd worden maar de aoldaten hebben ook gelegenheid om uit te maten eu de nienwe opperbevelhebber Boberta de heU van Afghanistan kan ep het oorlogaterrein iga wanneer de vgandelijkheden weer rvat moeten worden GUditone deelde ook mede dat de Boereu hebben voorgeateld een commiaaie te benoemen tot oodertoek van de geaohilpnnten maar hg liet nek overigena teer temghondend uit FLINEESIMT ÜliMJ De Belgitehe Kamer nam guterm mei 67 tega 11 atemmen de hegrooting van Oorlog aan f7 leden bleven buiten atemming een hunner Woeste tijn onthouding motirevrende leide dat het leger de partghanddingen au den Hioiater van Oorlog afkeurde h doelde op het opbe n der aalmoese als MEID ALLEEN goed kunnende kokda ul r r P en werken Laon ƒ lOO met S ffi gevaarlijk voor den tnrtt b j het leger en de voortitter GuUlery Tertocht Woeate tgn woorden in tetrekken Woeste deed dit sebodrvoetend maar Frèie waa hiermede niet tevreden ea stelde voor Woeste tot de orde Ie roepen Gaillcr tag in dit voontel een acheuding van tijn antoriteil m daar da meerderheid Ugkbaar Prèret meeajng deelde verklaarde hg in de iitting lelf dat hg tgn ontalag nam ala voonitter Dit onverwartte incident verwekte natunrigk niet weinig aensatie Gnilleiy is drie jarea voonitter geweeat Verval en Waach Brieven franco bfi d Boétii A BRINKMAN onder No 552 BOER De ondergeteekende heeft rfog Ik Hiib beschikbMr voor PrivaaWO ii irij in Botkhmctm BandeUretenen bt M i VRAAGT eea KOSTHUIS met BEWASSCHING ett Mnvrg KAMERTJE lieist bg R E voor ledatad ffie n bezigheden bnitsnahnis hoeft Franeo brieven aan hei Bnieu nmimEuJ onder No 568 TE HUUR ean Sovenhuü vbór tSé ÜÉ Benedenhoii voor 250 en eeb gui l Hnia voor 360 a jaar Briaven onder Ittfer a C é UttiÜTeitAtiebniesn van A KOK Comp BoeiduuideUren Gouwe a 180 Laatste Berichten BnUM llMaail Dtüld teaditaMsegt Zi wg gued ingdioht daa is er sprake van Ksa heer Bara oandidaat te stellen voor het preaidenlaehap der Kamer Hen legt dat de keer Bara gaegen ton gn de portefeailta san jottiti awiar U Jcgfca sa kat ambt van president ta aanvaarden WORDT iGÈVRAAÖDi een MËföjrË Londen ll Haart Oladatone verklaarde dat het plan tot het tlniten eener wapenaefaoning met de Boeren van praaident Brand afkomatig waa De regeeriog heeft nog gesna oomniaaarisaen benoemd GladMonc kondigde verder aan dat hg Haaodag de urgentie en de prioriteit ton vragen voor aitnTuUiugakredieten Daaronder is er arn van Smillioan ala bgdrage der Eagelache sohatkiat lot de oorlogakosten in Afghaniatan P O beAtden 15 jaren obr bk dkMA an BOODSCHAPPEN en eenig tIGT WERK van s moigana 8 tot 12 en vtfti a namiddags 2 tot 6 uur Brieven franeo onder No 554 a3ïl M Bareau dezer Cotthtat Norhteote teide dat hij de regeering tot afdoening der take gaaine ondersteunde maar dat de urgentie voor kredieten ernstige overweging vereiaoht Voor Sl mhoest j Kth ren gtênlS niiddel dan de ovetAl bekedae RIJNLAI ÖSCHÈ DRUIVEN BORS r HONm oit de Fabriek vsn H W ZIOKENHEIMER te Maitu RIDDERKERK Mgn Heer Het is m een waar gano ik D te knnnüi mededeelen dat m n ttpee jarig toontie volkdBIMt nexen ia van een slgmhoait en korte dwjallng na het gebrnak v i 4 aBSwshah JUJNLANDSCHE ÖRÜIVENBOBOT HONIG volgens de daarbn gevoiagde nbitttkttll v Zgne eeÜa ii he hj diiüi oor direct éaérrugge regen ÉÓÓGGEftÖlÉt Alleen echt verktggUuir in flacons ik fl 2 fl 1 en 65 Cent voonsiea yan eene ca isale met nevenstaand fabnekttompel te Gondh bn F H A Wolfl Boskoop by J van Betge Haastrecht b J D den Hartog Ondewater bg F Jonker ldenbnrg Vervolgena werd de derde lating der lersohe wapenwet begonnen Parnell stalde de verwerping voor Birmingham U Haart Op de groole meeting ten gunste van den vrede met de Trantraal ia een bnef van lord Derby voorgelesea waarin dete tehrgfti Ik wenach van ganaeher harts eeae vreedtaoe oploaaing en geloof dat ook het Kabinet evenioo denkt Het vertlonwen laat ik aan deie miniaten de leiding der taak over Londen n Haart Het Lagerhuis heeft Ftrnell a voontel met SSS tegen S6 stemmen verworpen Bij derde leiing verklaarden tioh Ï60 stemmen voor de wet 28 daartegen Zg werd definitief met SS stemmen tegen 26 aangenomen St Petenbnrg H Haart Heer en meer vindt in goed onderriehte offioieele kringen het gsruoht geloof dat weldra aan Boatand eene ooustitntle geaohonkeu tal worden Intnaaohep lekt omtrent den vorm daarvan nog nieta uit Geboorteen Sterftestatittiek der gemeente eoUOA Februari 1881 GiBoatN 86 Jottgetaa en S6 Heftjea totaal 0 OVIBLXDIN beneden 1 jaar 14 H 18 V toUal 30 van 1 6 ir 8 8 16 6 14 1 1 14 ÏO V 1 ïO 80 1 8 50 6 2 f 4 r 66 80 8 6 boven 80 1 8 S i H 46 V totaal 74 Levinuxm AAXSMsvur 3 H 3 T totaal fl