Goudsche Courant, vrijdag 6 mei 1881

een raad ran adriet die door het bestonr ter raadpleging kan worden saamgeroepeu Art 10 Veranderingen in deze statuten kunnen niet anders dau op roortlel ran bel bettnur ran eene der afdeelingen of ran minstens tien leden der Vereeniging en niet dan met de meerderheid ran twee derden der op de algemeene vergadering uitgebrachte stemmen worden aitgebracht Oren roorstel tot Terandering der sutiuteo wordt in orerweging genomen dat niet minttens tes weken y 6t de algemeeue rergadering waarin het tal worden behandeld tegelijk met de oproeping daartoe door het beatnar schriftelijk is bekend gemaakt Voorstellen ran een der afdeelingtin of ran dq leden der Vereeniging uitgaande laoelen nilerlgk röór 31 Maart ran elk jaar schriftelijk by het beatuur warden ingediend De door de algemeene rergaderiuH aangenomen wijzigingen treden in werking terstond nadat daarop de Kouinklgke goedkeuring is verkregen De bepaling der laatate tinsnede van art 1 is roor geene reraudering ratbaar Art 11 De Vereeniging wordt aangegaan roor den tijd ran t9 jaren ingaande met de dagteekeniqg ran de Koninklijke goedkeuring der statuten Zü begint hare werkzaamheden terstond daarna Te Helmond trad eene juSiroaw ia eenen winkel eu rroeg om rgksdaalders ran t jaar 1863 Terwijl de wiAelierater de winkellade naug nam de Trouw nu en dan er ongemerkt geld uit hetwelk toerallig door een derde die inmiddels in de winkel was gekomen werd ontdekt Door den reldwacbter der mar shanstees werd bij de juffranw ongereer ƒ 100 aan direrte specie geronden De diefegge bleek tot een troep aorobaten te behooren efi is in rerze icerde bewaring genomen De heer Mesdag is tooalt men weet betig met het tchilderen ran het doek roor het panaroma i dat in den Haag wordt opgericht In de Kmaibodt Iceit men i Het il een teer eigenaardig en rreerad gezicht den lohilder in het panoramagebouw werkiaam te Lzien Voor het gebeele strak gespannen doek tijn hooge iteigers geplaatst die een half dozijn rloeren dragen op den afstand ran een menschenhoogte boren kaar geplaatst Daarboren staan drie of Tier Brusselscbe sohilders die de onmetelijke lucht in kleur aanleggen Iets lager ontwaart gg Mesdag die met breisde penseeltrekken de Schereningsebe riisohersrloot op het doek werpt en naast bent vindt gij mevrouw Mesdag Vau Houten die de roode pannendaken ran het dorp met de afwisselende sehakeeriugen ran licht en schaduw schildert In afwgking ran oodersoheidene panora madoeken die niet reel beter tgn dau elke labriekmalige decoratie arbeid belooft het Haagsobe pano rama ran Mesdag eeu waarlijk artistiek gewrocht te worden den wakkeren krachtigeu meeater die het ondernam ten r e waardig Wij rernemen met genoegen tegt Satpirmretu dat de renohiUende eigenaren het zoeken ran kieritseieren op hunne landergen ten strengste verbieden Wij hopen dat dit goede voorbeeld door velen gerolgd moge worden Onbegrijpelijker Wijze tgn de kirieten niet gerangschikt onder de nuttige rogels rermeld in de wet uilgeraaidigd in 1880 ter bewherming ran nuttige diersoorten roor den landbouw Toch behooren daaronder wel degelgk de kieriten en gruto s j die znoreel warmen en ander ongedierte onzer wel en bouwlanden rerslinden de grhto s roomamelgk tgn onte bette en trouwste onbeioldigde beid ftclbeloTeDde Uinden aao en rormde hij hen g ft 4 Mamloos iot wat ie tgn geworden toonkantenaan ion even bekwamen als braven meester ten ToUe waardig Wg lamifm i nimehting te mogsn silea dat beide ailitlln tick it en teer talrgk pobliA tallen mogen verlwagtn Na wudaiding y a hst ingediende wetsontwerp tot bctengeling van het misbruik van sterken drank ia tooals wg üdertgd dan ook melden te Amsterdam eene vergadering gehouden waarin versohillende beiwtren wwden geopperd tegen het ontwerp rojt welkt strekkiog aUe aanweiigen tot de ex herber giert incluis het eens waren De bezwaren tgii thans door den welbekenden woordvoerder Klaas Bis te Amsterdam in een adres ter kennis ran de Iweede Kaan gebrtfiht D keer de Joiig heeft een serie amendementen op de Drankwet ingediend welke hg aldus toelicht De door de Begeering voorgestelde middelen ter beteugeling van het misbruik vun sterken drank met uittoudering van het eentgenoemde beperking van het aantal tappergen kannen en moeten op elk die het tappertbedrgf uitoefent gelgkelgk worden toegepaal lonversehinig of de tapperg is bordeel of speel hiÉ logement van lagere of hoogere klasse koifiehait nitapanning of stalhouderg of onder welke benaming ook het bedrgf van tapper wordt opgegeven terwgl misbruik in welk lokaal ook ge ileegd an dexeUde strafbepaling is onderworpen Zeker tal het aantal tappergen door dete maal egelca aaunerkelqk veriainderea en bij gestrenge hudhariag der voorgestelde middelen de veruleligiag tan de rumoerniakende droukemanshuiteu en T aa de stille knippen tea gevolge hebben zonder d t 4Wluuid in de nitoefaning van een geoorloofd ba f wordt belemmerd of daarin boren anderen IwraaKMlU wontt 4 rièM ia het met het middel onder punt lo gtHpeilKl De toepassing daarvan moet ouvermgdelgk aanleiding geven tot willekeur Begeliog van het aantal tappergen too als die outer rersisillende benamingen voorkomen naar het eielMital is telfs voor het publiek niet wenaohelgk In kleine steden met teer druk bezochte weekea jaaimarkteu bestaat de behofete aan stalhoudergen légenentéu en koffiehuiteu veel meer dan op meerbk o kte ttille plaatsen Het gevolg daarrau tal tgn dat nea aan den een naast de uitoefening vaniga bedrijf drankverkoop zal toestaan terwgl heta B eea ander die hrt zelfde bedrgf ufaoefpnt verbodea wo dt of dat men den een tgu geoorloofd middel vaa bestaan tal liutnemen ten einde aan tgnbaarmao di bbele inkomsten te vertekeren ofschoon beide ia de uitoefening van hun bedrgf lioh stiptelgk 1 hielden aan de voorschriften der wet 1 Dete oublillijkbeid Ie voorkomen en aan ieder 1 btiiger bji gelgke verplichtingen Kelgke reohten te TjBl enu eu tevens het misbruilt van sterken drault too nel roogergk te beteugelea is het doel Ueter Toolyeatelde amendementen Statan Oeneraal Twxkdi Kajtiu zittingen TM 3 en 4 Mei 1881 In da titting van Dinsdag is de motie Keaohe ilat betreffende de toelating van Christen zendelingen in Indié verworpen met 46 tegen 16 stemmen Op de interpellatie van den heer de Jong óverveeinrOer in Bogeland verklaarde de minister Six dat middele beraamd werden tot desinfecteering T in spoorweg veewagens Tot besmettelgkverklaring ntL hei n tkreapel was hg ongeneigd De heerTan Ui lep Ibeft verlof bekomen om op een naderte bepalen dag eene iuterpellalie te doen over devoomemena der regeeriug omtrent de kiesrechtshervoraing aa intrekking der reutewet De discussieover de interpellatie van den heer de Jong nopensde interpretatie van art 33 der onderwjgtwet isdaarop aaagevangen Deininister ga aandit artjkel eene rtiime beteekenis dns niet beperkt tot den eerbied voer de godsdienstige begrippen der séhoolgaaude ikinderen De heer Sohaepman stelde daaropeene jpotie voor om relatieve nenfraliteit voor testaaa De heer Lohraan stelde eene an4eK motievoo waaxfag ie absolute neutraliteit erkend word maar op wijtiging van dat beginsel aangedrongen Baide motiêii echter werden ingetrokken nadat iaminieter tot grootc verontwaardiging der voorstellers de adtkealieiteil der feiten niet aannfun De inte piUalik a hiermede afgeloopen In da titting vaa gisteren is de disoustie over het ontifcrp straf bedreigende tegen de desertie van teeriatchert aangevlogen De hb Oratama Biatert Tan du Uoe ven tan der Kaajr én vau der Linden he tndeB het ontwerp ala onuoodig eeutgdig ten aaaitea der viaaohert en verkeerd daar het ingreep ii da verhouding tnsschen den werkgever en den watkneaMr De hh van de Werken Fatijn alsmede da Biaiitan ran waterstaat en justitie verdedig en het ontwerp als 4irgani in he belaag lan den bloei der teevisscherg maar vooral in dot van eerlgke visschers die broodsgebrek Igden door de desertie Tan hunne kameraden Heden voortietting Op de agenda ran werkzaamheden roor de op 8 Juni e k te Amsterdam te honden algemeeue rergadering ran Volksonderwgs komen de navolgende panten van behandeling roor Benoeming van twee leden van het hoofdbestuur Volgens den rooster moeien aftreden de heeren Q F Van Vladeraoken en Armand Sassen van welke de eerste wel de tweede niet terstond herkiesbaar is Door het hoofdbestuur worden in alphabatiaohe orde aanbevolen de heeren mr J A Van Oilae te Rotterdam A C Kruseman te Haarlem mr W W Van Lennep te Amsterdam W Middelreld Viersen te Haarlem j J Visser te Sneek O F Van Vlaileracke n Ie Haarlem Voorstellen betreffende het Volksblad waaronder twee om de uitgave te staken Voorstel van het hoofdbestuur De algemeene rergadering beluige Intra ingenomenheid met de oprichting van het Ondersteuningsfonds roor ouderwgiers zie o a Volktblad van 13 Maart 1381 no 11 en spreke deu weiiseh uit dat ook de leden onzer Vereeniging het hunne mogen doen um die onderneming gelukkig te doen slagen Voorstel van de afdeeling Dokkum De algemeene vergadering spreke als baren wensoh uit dat op elke lagere school als onderdeel van het herhalingsonderwgs gelegenheid worde gegeven tot het ontvangen van onderwgs in de Fransche taal eu noodige het hoofdbestuur uit de middelen aan te wendeu die het daartoe dienstig oordeelt Voorstel ran de afdeeling Kollamerland De Vereeniging wende pogingen aan bg de Regcering om wijziging te verkrijgen ran act 65 a al 3 der wet op het Ii O in dier voege dat ook zij die geen hoofdonderwyicrs akte bezitten gelegenheid erlangen om examen af te leggen roor het onderwijs in vreemde talen Voorstel van den Zuidwesthoek van Vriesland Qe algemeene rergadering drags aaa het hoofdbestuur op bij de Begaering aan te dringen opwgtigiug der bettoande wet op het lager onderwijs in dter roege dat kotttloos oaderw s en leerplichtworden roorgesohreren i iVoorslel ran de afdeeling Hoogna Mi Sa i Beer De algemeeue vergadering bespreltede rraag i TVat ka de Vereeniging Volksonderwijs doen voor de opleiding van den ara bach tsman ten plaltelonde F Voorstel van de afdwing Alkmaar a Aan het hoofdbestuur worde oteidrageu pogingen aan te weCden bg de Begeerinï om verbetering te verkrggen in de voorschriften tot iiitroering rao nrt 80 en 81 der wet op het lager onderwgs b Inmiddels traahlte iedere afdeeling der Vereeniging ran het burgnrlgk gemeentebestuur jaarlgkt een zoo nauwkeurig mogelgke Igst te verkrggen ran de in art SI bedoelde kindereu en begrere lich om die aan het beoogde doel te doen beantwoorden Voorstel van de afdeding Otoniagen D alge meene vergadering drage aan het hoofdbestuur op een populair geschrift te doen vervaardigen eu verspreidan waarin de noodtakelgkheid wqrdt betoogd van voldoend voorbereidend ondervgs en roortt dit aderwerp waar het noodig moeht tgu door sprekers te doen toelichten Voor een en ander worde op de begrooting ran uitgaven een som uitgetrokken ran ƒ 1000 Voorstel ran het hoofdbestanr De algemeene vergadering machtige het hoofdbestnur om eea oommissie te benoemen aan welke worde opgedragen te onderzoeken wat tot de platen verzameling too de lagen school in Nederland behoort welk gebruik er van gemaakt wordt u wat gedaan kan worden om uo noodig verbetering aan te brengen eq uitbreiding te geren aan het gebruik en lut uit reiken van platen Dt Eaad van onderzoek in take den 2den luitenani fan het 8ste reg inf K die ouder Toordt tertchap van den kolonel ingenieur Jhr Van Teijlingen te Utrecht titling heeft gehouden heeft bij meerderheid Tail stemmen beslist dat genoemde luitenant schuldig ia aan de hem ten laïtT gelegde feiten en onwaardig langer den rang van officier te Uktétedeii Zijn bntelag uit den mllitaireu dienst kan dns binnenkort orden te gemoet getien De Standaard heeft vroeger steeds geklaagd dat haar partü Ite arm was aan bekwame mannen aan staatslieden bovenal Doch thans na de verkietin eii ophanden gn komen de knti feTolutionaire candidaten bg dotijnen oprgten Voor de districten die in de verlegenheid machten titten om een candiüaat te vinden geeft de Standaard thans e q eerste halfhonderd namen met eenige torg uit vroegere adTctteutiën saamgelezen De kieters ber hoeven dns niet verlegen te tgn eu ia de keuie nog niet rgk genoeg dau olgeu wellicht een tveede en derde halfhonderd Tef eiis wordt er reeda op gewezen dat de kiewr toch niet be ree d bchoeren te ign dat wanneer de reehlengde de meerderheid kfggt er regeeringloosheid ton intreden Neen it oppositie lal uitnemend in staat zgn en tonder aaneleu bereid worden beToudeu om aan de thans regeereude heeren het heengaan geinakiceiyk Ie maken Bereid bevonden wellicht niuar ook in staat aijn F Wie die de verdeeldheid der rechtertgde telfs in den boezem van beide boofdpartgen bestaande heeft waargenomen ton dit laatste durven bevestigen F Wellioht bniten de Standaard het eerste haltbonderdaiitirevolutionaire candidaieu innar daarbuiten zeker niemand De dog van Dinsdag leverde een niet onvermakelijk proeQe op hoe de nnti revolutlonairen en Katholieken in de oppositie bij linn eenig principieel overeenstemmend punt reeds oneens alsregeerders het geen maand naast elkaar touden kunnen uithouden Fad Bij het examen voor surnumerair bg de Maatschappij tot exploitatie vau Staataspuorwei en waaraan door 59 candidaten werd deelgenomen tijn er 36 gesUagd ISeii wguhaudtluar te Arnhem die ügn huis liet verbouwen vond toen hg in tijn afgesloten kelder kwam eenige wefklieden als wezenloos tegen deu grouil ligtreu Zg hadden zich door een gat in deu vloer toegang tot den kelder riirsehoft en zich aan den duur aanwezigen wgn wal al tn veel te goed gedaan D uir tg bovendien nog i n aantal ilessehen verstopt hadden tullen zg zich voor den reehter moeten verantwoorden In de vorige week werden uit Friesland weder twee koppels runderen naar Amerika vervoerd Het waien gruoteudetls jonge dieren maar er bevonden zich daarbg ook weder een uitmniiteudeu stier 3 jaren ond en eenige melkkoeien De koeien en de stier waren allen iugesohreveu in het Friesohe rond veeslambock Wij drukken op dit laatste omdat bg aankoopiiigen en verzendingen alt dete gewit in de eerste plaau hel oog wordt geworpen op voorwerpen die in een stamboek tgu ingeschreven De teililug van ile H ülem Bartttt tuut het Noorden is bepaald op aanstaanden Zaterdag Ook de heer Qraiit die reeds twee der rorixe reizen als photograaf meemaakte tal op deteu vierden toqht deel uitmaken der bemanning Tan het poolsohip Het hoofdbestuur Kier vereeniging Sckultnaêr heeft een adres gericht aan den gemeenteraad van Delft Ier take vau de dringende behoefte aan verwgdiug der sluit te Leidscheiidaiu raan meer en meer de behoefte wordt gevoeld door de vermeerdering der seheepvaart Sta het vergrootea der schepen Daar de gemeente Delft eigenaresse der sluis is wendt het hoofdbestuur tioh tot den Baad dier gemeente met het rertoek dat moge worden besloten tol verbouwing en verwjjding der sinis met eene doorvaartwgdte van 6 9 meter Het hoofdbestuur vertrotiwt dat de kasten daaraan verbonden ruim door de Termeerdering van de scheepvaart zullen worden vergoed daar thaus de sahepen met eene meerdere breedte kamende uit de Noordelgke Frovinoién met liesteinming naar s Hage Delft Delfshaven Schiedam en zelfk vele naar Rotterdam genoodtaakt tgn een grooten omweg te makeu langt Gouda en deu Ooudschen IJsel en in het gewenseht geval gretig gebrnik tullen maken van den verbeterden en veel verkorten waterweg Hot voornoemde hoofdbestuur heeft voorts aan den gemeenteraad van Schiedam een adres gericht over het hooge en onbillgke havengeld dat in die gemeente van de biuueusohipperg gehef en wordt alt ignde voor schepen lot lOfl tonnen 4 Ct per ton van 100 tot 150 tonnen 6 Ct en daarboven 8 Ct voor iedere gemeten soheepston Dete Iftffiog is voor de binnenschippers te drukkend Aan bet hoofdbestuur is dientengevolge in eene algemeene vergadering opgedragen pogingen aan te wenden tot verkrgging eener meer billgke heffing van het havengeld i v genoeihde gemeente Het hoofdbestuur verzoekt dat het den Baad moge behagen een billijker tarief voor het havengeld in te voeren zooals bjjv te Rotterdam waar 2 i Cl wordt gevorderd Ook is het wenscheiyk met het oog op de geringe verdiensten der biniiensehipperg die nauwelijks in al bare behoeften kan voortien alsmede ook in hel belang van den handelmtaud die daardoor bg gewone tgden hoogere vruchtloonen moet betalen dkn naar andere plaatsen waar zulke beduidend minder is n de schippers de plonsen waar zulke hooge heffingen van kaai of havengelden geheven worden zooveel mage tjk vermgden Aan den gemeenteraad ran Vlaardingen is doorliet Hoofdbestuur een gelgdlnidend adres ala aan Sohiedam ingezonden Te Vlaardingen worden gelgke rechten geheven ala teSehiedain en de Vereeniging dringt in het belaiig der binnenscheepraart ook daar dringend aan om te btaluiteo het harengeld erenalt ie Rotterdam te brengen op 2 ct per soheeptton De volgende ciroulaire is venondeo waarop wg de algemeene aandaoht reatigen NtdirUadtrt I Gesteund door een moed die telden werd geevenaard en betield door een geloofskracht die eerbied afdwingt hebbeu onee Transvaalsohe stam enooten hau renet tegen de afhankelijkheid ran IrootBritauuië met een gelukkigen uitslag bekroond getien Uw ledelgke slenn en die ran bgna geheel Europa intonderheid ran bet goed ingelichte deel der Biiiftolie natie telve heeft krachtig medegewerkt tot het openen van vredesonderhandelingen die naar wg vertrouwen tot het bestendigen ran het aanvanketgk bereikte doel tullen leiden 6e taak van ons rolk is echter daarmede niet geëindigd Het is tgn heilige plicht om binnen de perken door de internationale rechtsrerhoudingeu aangewezen door alle wettige middelen de belangen onzer stamgeaooten niet alleen in de Transraal maar in geheel Znid Afrika te blijvea behartigen de rargaderingen bg te wonen naar hebben geen stemrecht De algemeene rergadering heeft op roordracht ran het bestnur de beroegdheid eereleden te benoemen die detelfde reohten hebben als de leden Donateurs tgn tg die minstens honderd gulden in eens in de kas der Vereeniging storten ook dete hebbeu het rsoht der gewone leden Art 5 Bet bettnur der Vereeniging bestaat uit rijftien leden ran welke teren te Amsterdam en acht daarbuiten woonaeblig moeten tij Art 6 Het bnreaa ran het bettaur beslaat uit drie der zeren in art 5 bedoelde leden en ioorela adviseerende adjunct aecretatissen builen het bestuur als het bureau noodig aobt Art 7 De bestunrsledeu worden gekozen op de algemeeue vergadering door de leden der Vereeniging Het bestuur beeft recht ran aaubereling De eerste maal geschiedt dete aanbeveling door de oprichters Jaarlgks treden mii stent een derde der bestnursleden af volgens een daartoe te maken rooster De aftredenden zijn terstond herkiesbaar Art 8 Minstens eens per jaar wordt eene algemeene vergadering gebonden Op die vergadering in de maand Mei op te roepen doet het bestnur rekening door in orerleg mrt hentelren hulpbronnen roor landbouw ngverhetd handel en andere stoffelijke en verantwoording belangen voor hen te openen eu te ontwikkelen A De roortilters der afdeelingen vormen en de publieke opinie too ten onzent alt in het buitenland over de toestanden in Zuid Afrika voortdurend roor te liebten Elke poging om on tengds eenigen inrloed uit te oefenen op de tedetgke of godsdienstige gesteldheid der berolking moet daarbij natuurigk tgn uitgesloten Zoo tullen de banden die lusschen haar en ons bestaan nauwer worden toegehaald Ter bereiking ran dit doel dat ongetwijfeld bij allen in den lande die belangstellen in de toekomst outer stamgeuoolen in Zuid Afrika weerklank rinden tal ia een dnnname en machtige vereeniging noodig die het werk der lijdelgke Comités in uitgebreider tiu kan overnemen en voortzetten Daartoe roepen wij onder aanbieding der bierbij gevoegde concept statuten Uw medewerking in Tot bewijs Uwer aanalniting noodigen wij U uit om i 6t Zondag 8 Mei aanst Uw naam en adres aan een der ondergeleekeuden in te lenden en op Donderdag 12 Mei daaropvolgende des namiddags te IS uren in het debonw voor Kansten en Wetenaohappen te Utrecht en vergadering bg te wofien tot het raaUtelleu der ttatnien en de benoeming ran het hoofdbestuur der nieuwe Vereeniging die dan onmiddellgk nadat kaar de rechtspersooulgkheid tal zgn rerleend hare wtrkeaamheden zal kannen aanTangen eu in de plaata treden der thans bestaande Oomitéa die naar wij rertrottweia bereid zullen tgn tot loolaug hunne laak te bigven vervullen Utrecht i Amsterdam April 1881 Frof P HARTING Utrecht Jhr Mr O J Tb BBELAERTS VAN BLOK LAND s Qrarenhage Frof J A PHUIN Ktrecbt Dr H F JONKMAN Utrecht I Leden ren het Hoofdcomit lot behartiging ran de belangen der Transraaliche Boeren te Utrecht Prof A BuirPER Prins Hendrikskade 178 Ds M A PERK Règulieragranht 63 Mr JAC WERTHEIM Vondelttraat 72 Leden ran het Comité roor de Transraal te Amsterdam f Art 1 Br bestaat eent Nederlandiehe Vereeniging tot behaftiging ran de belangen onzer stam rerwauten in Zuid Afrika onder den naam Ne derlaqpohZuid Afrikaansche Vereeniging Die Vereeniging stelt zich ten doel om binnen de perken door de ipternationale rechtsverhoudingen aangewezen door alle wettige middelen al datgene te doen wat itrekken kau om So de banden met onte stamgenooten in ZuidAfrika nauwer toe te halen eir in orerleg met hen aldaar hulpbronneik roor landbouw nijrerheid handel en andere stoffelijke belangen te openen en te ontwikkelen So de publieke opinie xoo ten outent als in het bnilenlaud over de toestanden in Zuid Afrika roor te lichten Elk itreren om dezenijds inrloed uit te oelenen op de zedelijke of godsdienstige gesteldheid der be 4 rolking blijft daarbij uitgesloten Art 2 De Vereeniging is gerestigd te Amtterdam Art 3 Afd eelingen kannen rolgens regelen doohde Vereeniging te stUlen worden opgericht J Art 4 Stemgereohligde leden der Vereeniging zijn zg die tot het in art 1 omschreren doel toetreden en een jaarlijkeche ooutribulie ran minstens ƒ 6 betalen Begnustigert der Vereeniging zijn tij die jaarlijki minitent f bijdragen Zg lijn bevoegd boBdgenootaii in het bettr n der patlwoniea obmt zeeweringen en andere dijkswerken Vooral nu we tegenwoordig inlke hooggeroeoida hoenderrasseo betKten die talke reotaehtige eieren leggen waarom daa nog ont de moeite gegeren of de weelde reroorloofid om mlke kleine ei ei als der kieriten in grato i te toeken of dnnr te betalen en ante gerlengelde knlpbeodeu ia den iti tegea het ongedierte durdoor renwakt De rijf HoUandsche doktert door het SooA Xf i nitgetonden tgn te Kaapitad aangekomen ea pteehtig rerwelkomd tg hebben een diner bggewoono waarbij eeu der negentien disebgenooten da keer Hofmeger als voortitter toasten instelde op H M Koningin Victoria en Z U den Koning der Nederlanden en er op wees hoe Oraige ofaohoon bewind roerende orer een klein land bij de graote mogcndkeden hoog stond aangetchreren Spreker kerinaaide aan feiten uit de gesehiedenii hoe de rorsten raa Oranje steeds aan de spits der rrgheid hadden gestaan ea ontleende ook aan de nittending ran Holtandw doctoren het bewgs dat tnseehen de moeder HoUaad en hare doohter Znid Afrika nog rerwanschap bcetond Een koopman te Weimar waa leedi gerainan t id in het bent ran een aantal briefkaarten waarop kü bestellingen had gesckreren maai te niet bad Ttflonden omdat de beatelliogtn qanoodif wami faworden Hjj tond de briefkaarten aan den directeur ran het postkantoor te Erfnrt om het bednv der niet gebruikte btiefkaarlea te ontraagt Daar werden tg neergelegd en een qrerig beambtq die te later tag liggeAv gtng rlijtig aan kei afsteapelca en verzond de briefkaarten Vreemd stond de koopman eenigen dagen later te kijken toen kgallerloi taken gestuurd kreeg laaellen hemden jtaien scUterwater en wat niet al ïü Om te voorkomen dat hij neg meer bestellingea kreeg moest hij aan alle adressen die nog niets gezonden hadden de rergissing msdedeelea Dat hij geen ongebruikte briefkaarten meer terug tal zenden is licht te begrijpen daar tg hem na iieei Itil daa voordeel haddeo betori MABKTBEBICH Ooatla Mei 1881 Granen in een doen Witte tarwe aangabadegn De b tte Zeenwsehe partijtQea ategen tot ƒ 10 7 Mindere soorten 10 S6 tot ƒ 8 60 F U r taisv werd minder gez ht Boode goM l tt lot 10 90 Witte S6 tot ƒ 10 40 aaarkvflteiL Rogge goM 7 76 tot ƒ 8 60 wa igenokt Gent in een doen Cheralier te T 80 Wialer 5 60 B f 6 00 Zomer ƒ 4 76 i f 6 76 Harer llaauw Erwten en Boonen beaereaa Zadea too goed als tonder handel De reemarkt met goede aanroer de kandd tnuK toowel in raarkoeien alt kalfkoeien raitena gcMUit roor tonder ran 16 i 28 et per kalf kilo magen rarkene en biggen tot enorme hooge prijiak rerkooht rette achipen ring magere sekapen teer lusteloos Aangeroerd 84 partgen kaai eante kwaliteit rla S7 k ƒ twiede i 4 k 86 60 handel matig Goeboter 1 10 k ƒ 1 S6 Weiboter 0 A6 k l OS B a r K e r I U k e 8 t n d OoQda GSBORKN Mtl Jouoi Joliaaaa eata fl Tea Ibasew en J Aas 1 Diikje oeden C ds Vos ea C IM Jicobea Johunet ouders G P H Soaaea en J Saaisrtt OVERLEDEN a Mei V FoadK IS d GEHUWD i Mei f K Bootaa A IvhUbc A da Korte m 1 Heerkeot B F laaan sa A 6 Biasata dMt H J vaa dsr Bont ea J Boor Burgerlijke Stand ran onderttaande gemeentas M S8 April tot 5 Mei IStll Koordreolit GEBOBEN SekiBtiua Jan oadm £ Bislte ea J H d ioaf Msttliü oederi F vaa Kraaeakiri sa fi sa Blijdevein Cornalis oadsrs T F rsa der Stelt sa E de Bonds OVEBIiEDEN A na Sriel oad I J ONDEBTBOC WD W den Outer iS j ea G BraakkaiasB jM j Gonderak OEBOBBN CwoeUi Adrians aden A Blaakea sa A A Koolmeei Pieter CeatOk oadsrs Ti de Boom ea U la de Ortot Stolwijk GBBORIN Coroelia wniemijotjo oadsrs P da TiQ sa I Dekker lut B d Wal sa A Doslaad OVERLEDEN F de J Dog II n H PndsHksa 4S j GERUWD L de Hik ea M vsB Bijk Saairtxeobt GEBOBEN ThMdorus oadsrs O Sligtsr sa W Dakkar OVEBI EDEN A de Wit wsd vaa 6 VentteK t J vsa Hsrnelen A de Joi wad vaa F OeslanM lj