Goudsche Courant, zondag 22 mei 1881

iy Vt i 1 1 i t i 4 i i 1 M twee dagen weg n maken van naehigeruchl op den openbaren weg op den MoordreohKohen Dijk bij de Stearinekaarsenfabriek Ie Gouda J N opperman te Gouda lot één gulden of één dag wegens leggen van puin op den Fluweelensingel te Gouda zonder vergunning J V opperman t Gouda tot ééu gulden of één dag nregen leggen van puin aan de waterkant van de Lage Gouwe te Gouda tonder vergunning K B opperman te Gouda tot één i nlden of ééu dag wegens leggen van puin aan de waterkant van dp Lage Gouwe te Gouda zonder vergunning VBIJGE8PE0KEN C A V spekslager te Gouda van de aanklacht iu zijue siachtplaats in de Knipersleeg te Gouda uitgestald te hebben ongekeurde zult van slecble qualiteit Niet bewezen dat de zult aldaar was uitgettatd zooals de verordening voor de strafbaarheid vordert daar de siachtplaats niet voor hel publiek toegankelijk was J B hekelaar ie Gouda van de aanklacht op de Oosthaven te Gouda eeu lantaarnpaal beklommen Ie hebben waardoor de paal werd beklad Niet bewezen dat de paal is beklad geworden zooals de verordening voor de slrafbaarbefd vordert Het vonnis van 11 Mei tegen deu houtkooper W H veroordeeld wegens het belemmeren van den openbaren weg onder de Boompje te Gouda door hel aldaar doen pliiatsen van ten rastcrwerk i 16 Mei in krachl van gewijsde gegaan daar I de veroordeelde legen het vouuis niet in casaatie I gekomen ADVERTENTlfiN p 50 jAaiaE É P WILLEM Dï JONG W P JOHANNA WINKELENBERG M I p Gouda 25 Mei 1881 M 1 K Hunne dankbare Kinderen Behuwd 11 31S en Kleinkinderen B itelling znllen tcakenen hel hoofdbestnnr de peeren T Cordes president A O Wertteim vicc presidént M P Pel ï J H W Schmitz dr H F B Httbcecht en mr J Kappeyue van de Coppello QoK fawrea zullen verder met de heeren Tas on WmI Agostini deze laatite id committari gssenal het comité van uitvoering vormen ter ijl hier vanwege het hoofdbestanr een gedelegeerde zal forden aaugesteld Verder zjjn vele vroeger reeds gegoemde suboommissien gevormd waarvan de prelidsDten en secretarissen zitting hebbeu in de centrale oommissie ten einde de betrekkingen tusschen het hoofdbestuur het comité vau uitvoering en de snbcommiasièn te vereenvoudigen en gemakkelijker te maken Volgens het contract zal de vereeniging De koloniale tentoonstelling ƒ 125 000 moeten bijeenbrsngen waarvan 50 000 fond perdu eu ƒ 76 000 die uit een tombola zullen kunnen warden terngontvangen De heereu Taason en Wa her moeten op 1 Maart 1883 zoo mog k vroeger alle gebouwen enz opleveren Het in afle gedeelen betchrevea hoofdgebouw zal een front krijgen vau 128 M en eene diepte van 33 M t zal eene waarde moeten hebbeu van 1 200 000 fr Op 1 Febr 1882 zullen de heeren Tasson enWasser moeten oeslissen of zij de tentoouttelliu die op de ƒ 1 25 000 na geheel op hun kasten wordt georganiseerd willen laten doorgaan iet waaraan tensy force majeure van tgdsomstaudigheden het mocht verbieden wel niet meer lal mogen wordeu betwijfeld De Kaapsebe mail heeft niets nieuws gebrachtoen was bij de afzending 26 April in de Kaapstadzelf nog i einig op de hoogte van den werkelykentoestand in Transvaal en wist alleen dat er veelleugens over worden verzonden De vrede wordtvolgens het KiUtptehe Foliiblad gunstig beoordeeld door de vrienden vau de Boeren i een volkomen ouafhankelijkheid waarbij de Boeren geheel in dielelfde positie zijn zouden als toen zjj in 18S2 deeonventic vau Sand rivier gesloten baden daar hebbeu de Boeren zelven zoo min in 1879 als iu 1880 ongevraagd tcgthet Volktblad Aan de protestenzegen den vrede van zoogenaamd loyale zyde wordtdoor het Volkiblad weinig waarde geheobt tijgiagen uit van speculanten en doen de ploerterige tijdeu van het Kngelsohe vulkskarakter uitkomen Allerlei onmogelijke gencbten werden verspreid ook over de houding van een deel der Boereu over het onroogelyke om den vrede te doen beWqveu Men vertrouwde echter aan de Kaap dat de zaak tot eengoed einde zou leiden 1 Als Sarah Bernbard een Koningin of een Prinses was geweett dan had ty moeilyk een schitterender ontvangst kunneu verwachten dan haar Zondag bij haar terugkomat uil Amerika te H4vre te beurt viel Meer dan vijftigduizend tieuwagierigen stonden aan den never te waohten om de gevierde tooneelspeelster te verwelkomen en toen zij op het dek verscheen ging er een oorverdoovend hoera op Gedurende deu geheeleu nacht was de haven vol nienwsgierigeu geweest om het schip het eerst te zien maar eerst s morgens liet het stoomschip zijne ankers vallen Een aantal vrienden gingen aan boord om Sarab te verwelkomen terwijl bet haar tevens uiet aan kransen en bloemen ontbrak Na het ontbijt gebruikt te hebben ging zij aan wal en heeft den geheeleu dag bezoeken afgewacht Woensdag zal m naar Pary vertrekken w kr haar ook een feeatelyk ontvang t bereid wordt De vegetariërs hebben het te Berlijn nu zoo ver gebracht dat er ook eene restauratie is geopend waar alleen spijzen worden opgedisoht die het verhemelte van den groentenvereerder streelen De spijskaart ofschoon niet veriokkelijk voor een vleeseheter is vol veraoheidenheid Soep groenten eieren op allerlei wyze toebereid vrnohttn en honig lyn lederen dag te krijgen doch vleesoh en spiritualia worden streng geweerd Gedurende de eerste weken van haar bestaan werd de restauratie zeer druk bezocht maar het is zeer de vraag of dit zoo lal blijven daar de vleescheters nog verreweg de meerderheid van de bevolking van Beriijn uitmaken In het afgeloopen jaar werden ten minste te Beriijn nog 1 260 000 centeaars vleesoh verbruikt en het is te verwachten dat het vleesohverbruik nog aanmerkelijk tal toenemen Dat de beroemde Erlanger professor in de physiologic de heer Kozenthal heeft een geschrift in het licht gegeven waarin hij de rraag behandelt VeUte vaarde heUen bier en brandevyn voor de volktgeeondiMi Hij heeft dit vraagstuk zeer nauwkeurig onderzocht en de resultaten daarvan zyn in stryd met de thans vry algemeen geldende zienswijze De brandewijn voor don arbeider onontbeerlijk moet worden geacht is ten eeneumale onjuist Juist het tegendeel Hem die geen goed en voldoend voedsel genieten kan die sieoht gevoed is schaadt V r Wanken van den heer H Van Alphen verkregen de heeren A Van Streden 26 A Visser 29 H Van Leeuwen 14 fn C VoUebrecht 3 stemmen zoodat eene herstemming zal moeten plaats hebben tusschen de heeren Van Straalen en Visser Een gioot aaatal leden en lieUngstelleodeB m Woensdag ia het gebonw d r kweeksakoot voor leevaart te Leiden vereenigd om de algemeeue ledenTergadeiitig Tergadeiitigl j te wonen en tevens het SSjarig bestaan van deze inrichting te herdenken De president der commissie van beheer dr A Butger van der Loeff opende ue vergadering met een hartelijk iroerd van welkom Feestelijk wilde hij dezen gedenkwaaldigen dag niet vieren omdat het overlgden van het verdienstelijke lid Qualth Kolff nog te versch in het geheugen van alle aanwezigen was gegrift maar dien geheel en al onopgemerkt te laten voorbggaan was oumogelgk In eene uitgebreide rede verhaalde spreker het ontstaan van de kweeksohoo Hierna nam de heer De Goeje luitenant ter zee kommandant het woord om verslag nit te brengen van den toestand der kweekschool Wg vernamen hieruit dat de inrichting in zeer goeden welstand verkeerde en met reuzenschreden vooroitgiug Het aantal leerlingen werd steeds grooter zoodat het op 1 Jan 1880 198 bedroeg eu gedurende dutzelfde jaar tot 257 klom Als een bewys Tan het uut dat de iuiichtieg stichtte werd medegedeeld dal van de jongens die het vorige jaar de school bezocht hadden 2V pot goed kon lezen en schrijven 48 pot weinig lezen eu schrijreu 4 pet in het geheel uiet lezen eu schrijven eu het overige aantal weinig lezen en in het geheel niet schrijven en dat al die jongens de inrichting verlaten hebbeo uiet alleen goed kunnende lezen eu schrijven maar ook in staat de grenzen van ons land d steden en dorpen op te noemen Spreker eindigde met eene dankbetuiging aan allen die het hnone bijbrachten om de welvaart van de kweekschool te bevorderen waarvan hij den president den Miniiter van marine en den burgemeester in het bijzonder noemde De vice admi aal Fabms als oudste tegenwoordige admiraal trad vervolgens als spreker op eu bedankte den president voor de ijverige bemoeiingen die hij zich steeds getroost had voor deze inrichting welke aan Nederland zulke groote eu gewichtige diensten bewezen heeft want twee dagen geleden vertelde hem de Minister van marine dat tegenwoordig 831 Nederlandsche matrozen op onze bodems zich bevonden Wat een verschil zeide hy toen ik voor het eerst in dienst trad toen waren onze schepen slechts met manschappen van allerlei nstiea bemand Dat alles heeft Nederland aau u te dankeu waarde president Daverende toejuichingen volgden als bewijs van instemming op deze woorden Daarop bedankte onze stadgenoot de heer A Dam oudleerling van de school eveneens in hartelijke woorden zijn ouden directeur Thans begaven alle aanwezigen zich naar buiten om aldaar getuigen te zijn van een verassend schouwspel Mej Sitton Thomas reikte voor zich zelve en uit naam van andere dames het bestuur ter herinnering aau der eu dag eene eigenhandig bewerkte vlag over terwijl zij tevens eenige hartelijke woorden daarbij voegde Zy had die taak overgenomen van mej Kolff die daarin door het treffend verlies dat zij geleden had verhinderd werd Daarna werd de vlag onder eene stortbui gehescheu De heer prof De Goeje bestuurslid bedankte de lieve spreekster voor hare woorden en noodigde alle aanwezigen uit een driewerf hoera voor de dames san te heffen waaraan met geestdrift werd voldaan De muziek van het vierde regiment infanterie luisterde het feest op Donderdag namiddag omstreeks 2 j ure is op het Y aan den Westerdoksdijk te Amsterdam een vreeselijk ongeluk gebeurd Het stoomschip Oranya werd door een sleepboot door I Noordzeekanaal Daar ïmniden gesleept in t midden van het Y voor de droogdokkeu van de heeren Von Lindern zonden de sjonwerlieden die het schip uit het Ooaterdok geholpen hadden het vaartuig in iwee ranke vletten verlaten doch nauwelijks hadden er zes in ieder bootje plaats genomen en waren de touwen loq laten of beide vletten sloegen door de sterke zniging van de Oronys om met het ongelukkig gevolg dat allen te water geraakten en slechts vier met groote moeite werden gered Uit Amsterdam wordt aan het Vtr DU geschreven dat de Amsterdamsche predikanten Van Bonkei Steinfort en Koopmans geenszins voldaan over de bestendiging van het kiescollege bij de Hervormde gemeente reeds beroepen hebben aangenomen of hoogstwaarschijnlijk zullen aannemen onderscheidenlijk naar Zetten Harderwijk en IJselmuiden Van andere hunner collegas wordt hetielide beweerd en inmiddels is de vacature Butgers sinds jaar en dag onvervuld Staten Qeneraal Twuu Kamk zittingen van 19 en 20 Mei Se beraa laging over art 6 der Drankwet en het daifop voorgutelde amend de Jonge werd voOrtgeKt De heef de Bru ii Kops stelde nu voor om art 6 eenvoudig aldus te doen luiden De vergunning in art 1 bedoeld heeft geen kracht vóór de betaling van een ve unningaiecht volgeus nader by de wet te steDen regelen Daardoor meende pr zouden alle moeielijVheden uit de patent en de gemeentewet voortvloeiende vervallen De heer Hey denrijck deed echter opmerken dat daardoor feitelijk het verleenen van vergunningen zouder een nieuwe wet ton worden belet Dit was ook zijn hoofdbezwaar tegen het amend hoewel t hem daarom toelachtte omdat het da gelegenheid zou geven de wettelyke bezwaren die ook by spr blijven beataan en die Jiij nader ontwikkelde vooropzettende dat hij volMrekt niets heeft tegen de premie op de Zondagviering al ware t maar om daardoor Ie komen tot de toepassing of de verbeterde toepassing van de Zondagswet De heer Oorver Hooft bleef t in stryd achten een recognitiereeht van een bedrijf te heffen Hij bleef ook wyzen op de groote moeielykhedeii in het schatten van de huurwaarde naar den omvang van het bedrijf De grootst mogelijks ongelijkheid zal ontstaan De heer Borrel wees op de onrechtvaardige werking vau het vergunningsrecht juist tegenover de fatsoenlijke tapper die men niet wil weren terwyl het weinig zal beteekenen voor de kleine en gemeene kroegen Een debietrecht ware het zuiverst maar daartoe kan de wetg ever niet komen Het zou dus t best wezen in elk gemeente een vaat en hoog vergunniugareoht te hs n naar gelang van het zielental De heer Borgeaius deed den heer Kop opmerken dat zyu amendement I feitelijk langs indireeten weg de wet te niet doet eu alles weer op losse chroeveu zet Het is dusl veel beter om het vergunningsrecht af te stemmen dau kan ten minste de wet werken ander zou nien eenvoudig afbreken wat tot dusver is opgebonwdj Dan is het beter het vergunningsrecht af te s einmen Maar spreker betoog de dat de gemaakte bezwaren tegen de regeling daarvan volstrekt uiewafdoeude zijn Spr kwam vervolgens op legen de verderfelijke stelling van den heer Bahlmauu dat een werkman recht zou hebben op 2 borrels eu dat hy daarvoor niet meer belasting i ag betalen Neen hij zal niet meer betalen maar ntlast worden van de kosten voor het jenevermisbröik En wat den heer Schsepman betreft die heer heeft ten onrechte gesproken van een dwang om d Zondagsviering naar een wettelijk voorschrift te dden plaats hebben Niemand wordt gedwongen en geen enkele uitspanniugsplaat belooft zelfs gesloten te worden want de premie wordt reeds verleend voor bet niet tappen van tierie drank Den werkman worden dus zijne nitspanningsplaatsen niet ontbomen integendeel zij wordeu verbeterd En mag ijaen dan met de Begeering niet medewerken om zoo mogelijk de ellendige looneelen te voorkomen die des Zaterdagsavonds in de groote gezinnen kunneu waargenomen worden De heer v Baar adht alle moeielijkheden met de toepassing van het recht Ie vervangen door een zuiver debietrecht De heer de Jonge Iheeft zijn amend gewijzigd in dien zin dat het Bcgeeringsartikel wordt overgenomen behalve dat de minimii van het recht zullen bedragen ƒ 10 en de maxima ƒ 50 tot ƒ 100 huurwaarde voor dat het in zijn geheel minder dan ƒ 20 zal zijn terwijl de korting voorts zal bedragen de helft van het recht voor den niet verkoop van sterkendrank tuascheu Zaferdagavoud 6 uur en Maandagochtend 9 uur De heer Schaspman tijn betoog van gister verdedigende verklaarde dat hij het wapen der Batyre haii had gebruikt om de droevige tegenstelling te maken tusschen de tegenwerking éenerzyds van de Kerk en de aanmoediging anderzyds van de viering van den rustdag De Minister van B nnenl Zaken verklaarde dat het amend Kops dat de wet voor langen tijd krach teloos zou maken door de wet met ernst bestreden wordt De heer de Bruyn Kops trok zijn amendement wegens de daartegen gpricbte prinoipieele bezwaren in Het amendement lde Jong werd verworpen met 42 tegen 3 i stemmen en art 6 daarop aangenomen met 54 tegen 19 stemiqen De artikelen 7 tot 9 zijn aangenomen nadat artikel 9 eenigszins was gewijzigd In de zitting van gisteren is ingekomen de huishondelyke begrooting au de Kamer over 1882 De heer van Kees ijeeft namens de commissie ai hoo rapport uitgebracht over de stukken betrekkelijk de conversie van het grondbezit op Java en Mad n De meerderheid der commissie hebbende de lik Winigens eu van Nispen zich een nader rapport voorbehouden heuft voorgesteld dat de Kamer als haar getoeten uitspreke a dut de biuetsciroulaire van den Gouv Gen Van Ned Indie van 15 Aug 1880 no SO belemverd zal werken of ds vrije uitoefening an hel re t der ii lpidsehi bevolking van Java en Madura um voor baar grondbezit den vorm te kiezen waaraan zij de voorkeur geeft i eu dat df verordening waaruit dat recht uitdrukkelijk erke d en bevestigd en de uitoefening daarvan mogelijk gemaakt en geregeld wordt meer dau ooit een eiioh is geworden van goede staatkunde en van rechtvaardigheid De beraadslaging over de drankwet werd voortgezet Art 10 werd goedgekeurd Bij art 11 regdende het hooger beroep randen belanghebbende tegen de weigering of van den burgemeester tegen het verleeneu van vergunning reeen twee quaestiën lo stelde de heer de Jonge voor om dat hooger beroep ook toe te laten voor de schatting van huurwaarde 2o stelde de heer Heydenrijck voor om van de uitspraak van Ged Staten hooger beroep toe te laten bü den by wyie van algemeeuen maatregel van inwendig bestnur in tegenstelling van hetgeen de Begeering voorstelt om bij vernietiging van het bealuit van Ged Staten door den Koning de Ged Staten opnieuw uitspraak doen in den zin van den Koninkl betliising Na eenige gedachtenwisseling werd lo het amend ds Jonge verworpen met 26 tegen 27 stemmen 8o het amend Heydenry ck verworpen met 54 tegen 14 stemmen Art 13 ophanging van het afschrift der vergunning en van een gedrnct ex der wet iu de localiteit en plaatsing van het woord terguiming Bij het vervallen of intrekken van de vergunning moet hel stuk aau B en W worden gezonden Naar aanleiding van een amend van den keer de Jonge beeft de Minister van Justitie het artikel zoo gewijzigd dat aan de buitendeur moeten vermeld worden a de naam van hem n wien de vergunning is verleend 4 het woord vergunning c de lijd gedurende welken daarin geen sterke dtauk verkocht o geschonken wordt Binnen 8 dagen na de intrekking van de vergunning moet het afschrift daarvan worden terugRezondeu De heer V d Kaay heeft nog een amendement voorgesteld strekkende om te beletten dat iemand onbevoegd het woord vergunning voor ziju denr plaatst of na intrekking behoudt D t amendement werd aangenomen met 41 tegen 22 stemmen en art 13 goedgekeurd Bij art 14 verklaarde de Minister ep de vraag van den heer Bergsma dat wanneer niet geoorloofde verkoop van sterkeu drank plaats heeft B en W een politie sgeot voor het gebonw plaatten of de jenever iu beslag doen nemen Sluiting van de herberg zal volgens dit artikel niet geoorloofd zyn omdat dit een onnoodige hardheid lou zijn tegenover looalen waar nog meer dan sterke drank vorkocht wordt De heer v d Feltz wees op het onuitvoerlijke van surveilluaoe in groote plattelands gemeenten door enkele veldwaohten Laat men liever bij overtreding een gewoon prooea verbaal opmaken Het artikel werd aangenomen met 36 tegen 30 stemmen Art 14 uitzonderingen van de vorige bepalingen lo voor drankverkoop in logementen aau logeergasten of daar vertoefende 2o voor drankrerkoop aan boord van vaartuigen aan opvarenden 3o voor drankverkoop door marketensters aan militaire op marsch eu in garuizoensplaataen De beer de Jonge stelde voor onder logeergasten alleen te begrijpen zoodanigeu die hun werkelijk verblijf elders hebben De heer de Jong stelde voor om de uitzondering voor logementen niet op te nemen Hij heeft vooral t oog op de plattelandslogementen p de zg slaapsteden Uiet deze vooratellen had een langdurige en levend e discussie plaats Hl t resultaat was de aanneming van de nitzonderli bepaling behalve dat in de logementen alleen aan ogeergasteo mag geschonken worden De discussie is gevorderd tot artikel 17 Omtrent de koloniale tentoonstelling iu 1888 te Amsterdam te houden verneemt de 4m t Cl dat in een vergadering van leden van het zedelijk lichaam de koloniale tentoonatelling in 1883 te Amsterdam te houden onder algemeene instemming het contract is vastgesteld tusschen dit lichaam en de heeren Tasbon en Washer aannemers te Brussel Dat contract zal alsnu worden geteekend zoodra de Kon goedkeuring op de statuten der vereeniging zal syn verkregen Voor het zedelyk lichaam De koloniale tentoon lelfs een knkele borrel De vermeerderde uitgaaf i van kraoht en de verhoogde warmte het gevolg van het gebruik van den alcoholiioheu drank worden u et vergoed door krachtige spys en zy brengen derhalve nadeel te weeg Maar er komt nog iets anders Nu onze man do arbeider vroeger een borrel heeft gebru kt eu dis hem goed beeft gedaan zoo neemt hij er later weer een Maar ééue borrel helpt niet en uu zA hij er een tweede op en zoo vermeedert hy allengs de dosis waardoor hy zich in staat ges eld ziet althans gedurende eeuigeu tijd op de gewone wyze voort te gaan Telkenmale openbaart zich echter diezelfde behoefte en telkenmale wordt zij op gelijke wijze bevredigd en het gevolg daarvan is dat hy aan de gewoonte van deu drank wordt verslaafd Dit is het noodzakelyk gevolg van het gebrnik van sterken drank bü onze slecht gevoede arbeiders en daarvan is ouafsoheidelijk verhouden de ondergang van deu man naar lijf en ziel Op grond hiervan kunnen wij niet ernstig genoeg waarschuwen tegen deze gevaarlijke dwaling waariu thans zoo velen zijn vervallen die meeneu dat een borrel goed doel Wie den behoeftigen man zoo Iets voorhoudt die laadt eeu zware I veraulwoordelijkheid op zyu geweten Hij handelt even onverantwoordelijk als degeen die eeu arbeider deu raad geeft geld op te nemen bij een woekeraar om door hem uitgemergeld te worden Wal de physiologische gevolgen van aleohol betreft ten deie stemt de heer Bozenthal volkomenin met hetgeen aangaande deze quaestie wordt gelezen in de memorie van toelichting vau de wet tot I beteugeling der dronkenschap maar hiertoe beperkt I zich de instemming van professor Bozenthal met genoemde wet Strafbepalingen zijn volgens hem niet I by machte om het kwaad uit ie roeien en vele voor I beeldeu haalt hy daarvan aan Uu bewijze dat zelfs de trengste iraffen daartoe vruchteloos zyn gebleken Om bet maatsohappelijlt euvel te genezen tijn noodig goede kost vastheid van karakter goede woning en een onsohadelijk middel ter vervanging van den brandewijn I Men lette met zorg op hetgeen voor het welzijn van den arbeider bevorderlgk kan zijn By hel ver riohteo van landelijken arbeid geve men hem nim mer iterken drank By tgralmaaien geve men nooit sterken drank maar bier brood worst en koffie of thee dan zal de werkman gezond blijven en meer arbeid kunneu verrichten dun by het genot vau sterken draak Hieruit volgt dat niets behoort ie gcHbieden wfardoor het levensonderiioud voor den arbeidi uden stand duurder wordt tooala belaa lu zoo hooge mate onlang i ge chied Om die reden moet het genot van bier door belastingen uiet duurder komen te ataan Bier is geen Toeding middel maar toch een nuttige drank uithoofde het de pijarertering bevcM den eu een ge oudeu prikkel geeft aau zenuwen i Dat men bij het genot vau bier een even groote maaaa schadelijke alcohol consumeert als bij t genot van een kleinere qnantiteit brandewijn is een algemeen verbreide meening maar niet minder een algemeane dwaling De meer af miuder schadelykheid van de gebruikte hoeveelheid alcohol hangt af van zijn concentratie die in geen drank zoo sterk is als by brandewijn of zoo gering als by bier Vau de duurste biersoorten weet deambahctsI man niet mee te praten Ug drinkt lichte bieren en daarom is het driogeud uoodig dat de verbreiding I niet worde beperkt van de lichte maar krachtige i bieren Drze bieren houden niet lang stand kunnen niet tegen het vervoer eu het zou derhalve zeer te bejammeren zijn indien ten gevolge van een ver hooging van belasting de vele brouwerijen op bet platteland waar men tioh op het brouwen van der I gelijke bieren toelegd te gronde zouden gaan Rantongerecbt te Gouda Terethteitling van Woensdag 18 Mei 1881 Kantonrechter Mr i H van MIEBOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Botterdam VEKOOBDEELD C i en D S visschers te Beeuwyk ieder tot vijf gulden of twee dagen wegens visscben met schakels in eens anders visehwater onder Beeuwijk zonder schriftelijke vergunning van den rechthebbende op het visehwater J A tapper te Gouda tot tien gulden of twee dagen wegens in zyne tapperij op de Lage Gouwe te Gouda na middernacht aanwezig hebben vau één bezoeker J V sjouwer te Gouda lot zeven gulden of drie dagen wegens maken van naohtgerucht op den openbaren weg aan het Lommertiche watertje te Gouda H B tonw lager en G den E qouwer Ie I Gouda ieder tot vijf gulden en vijftig cents of 25 JARIGE TA P KRANEVELD en G VAN LOON Gouda 21 Mei 1881 Hunne dankbare Kinderen Bevallen van een Zoon A V KLEINBNDORST SCHOOTBN ZegiieU den 18den Mei 1881 Heden overleed ons eenigste lieveling HENRIETTE ELI8ABETfl VfILHELMINA in den aanvalligen leeftgd van 10 maanden P L M LAMMEES E A LAMMER8 fluBBB Gouda 19 Mei MmËTüïGmer De ondergeteekende betnigt zgnen hartelgken dank aan de alhier woneode RIJKSPOLITIE wegens het opsporen en tot bekentenis kragen van den dief welke in den nacht van U op 15 MEI in mflne woning diefstal beeft gepleegd A G OOSTRUM