Goudsche Courant, woensdag 25 mei 1881

Woensdas 25 Mei 1881 W 2613 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor 6ouda en Omstrelien ONTVANG EN BËTAALKANTOOR L Droogfleever Fortuijii Rotterdam Rente ü Dépo sito s Opvraagbaar na drie dagen i één maand twee drie zes twaalf Van deposito s voor één Maand en langer wordt de rente vooruitbetaald De stortingen kunnen ook plaats hebben door tuBSchenkomst van den heer Mb J FORTUIJN DROOGLEBVER Advocaat te Gooda Heden te bekomen bjj J ÏIBTVBU op de Haven en A EIETVKLD bp dei Tiènaewè g Attentie Een HSEK en DAME vragen li WO i i en urn met vrjje Zit en Slaapkamer en desverkMUmde gedeeltelgk hniselijk verkeer bij een net beschaafd gezellig klein gezin Weduwe of eenige Dame voor WINTKlt en ZOMBR tegen biliyke voorwaarden in Gouda of omstreken of in een der aan ot in verbinding met het Spoor gelegen Dorpen tnsschen douda en Utrecht Refleoteerenden gelieve met de noodige inligtingen franke brieven te zenden onder de letters A B a h Hulppostkantoor te loom Prov Utrecht NÖÖRSCH MS zuiver bard van zoetwater IS STEEDS VOORRADIG te MAASSLUIS en AMSTERDM en wordt verpakt in balen van af 30 Kilo s of los TOT IEDERE HOEVEELHEID te en laiie v im geleverd USCOMPAGfMIE MAA$HH ia AMSTERDAM Üa Handelskade Bq he hcirncheude iveilcr wordl aan alle rhurtiatisclie I lers ten alerksle annbevolcn hmiiie riir in niet luuf L r uit te stellcii maar gebruik te maki ii van de too guuatig bekende Abshaubbin s Anti Rliumatiscite Watten en UB eene korte aaiiweiidiii z me ii raii zijiic smartelijke pijnen outlieieu zyii Hoofddepot ie Delft b j A BllEETVELT Az die deie W atlen voor den prijs van 30 Cent per pakje verkrijgbaar heeft gesteld bij T A G van Deth de WetL Dosman Gouda ï W den Uil Scbooahov A Prins Zevenbuizeu M J Ooudkade Boskoop O Hoogendyk Capellc S r d Krnats Bleisvryk C B Verliiul Oudfwaler A Pos Berkel J van Dorp Züetermoer A Kauling Alphen J B E C Schl Utman Bodegr iven K Oosterling Haastrecht Wed G WilhelrausWücrdeu CW vAiTiDE VELDE GOUDA Kantoor Peperstraat K 245 HANVJbL IN Wijnen Binnen en Buiteniandsch gedisteiecrd Wasschen Repareereii Opmaken D HOOGEHBOOM Markt GOUDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Nacbinaie Stooniziiivering Door döM mgne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door basmettiiig of andere ziekten z n veioorzaakt W RAAIJMAAKERS W Sïll VEi II 17 iOliOA Bi veelt zich bij voortduring r an voor de levering van DEJEUNERS DINERS en SOUPERS voor Trouwpartijen of ander Feestelijke Gelegenheden met bjjlevering van het benoodigde Servies de bediening enz zoowel buiten als binnen deze Stad Verder IJZEN GEBAKKEN PASTEIJEN CRÈMES VLAA S KLEIN GEBAK enz De iaaiinachines DER ingerNanufacturingC Eerste en grootste Naaimacliiiienfabriek der Wereld hebben zich door hare buitengewone geschiktheid deugdelijkheid en duurzaamheid als de voortreffelijkste van alle Naaimachines bevestigd en wordt dit niet alleen door meer dan 3 Millioen koopora en ONPARTI JDIGB deskundigen erkend maar ook door meer dan tweehonderd der hoogste eereprijzen in het bijzonder echter door den van jaar tot jaar steigenden verkoop bewezen welke in het laatste jaar alleen 588 Ö9 WAAIMACHINES of meer dan 1700 stuks voor iederen werkdag in het jaar bedroeg Deze daadzaken zeggen meer dan alle reclame en leveren het beste bewjjs van éé voortreffelijkheid der Origineele Singer Naaimachines wanneer de Machine baiten het fabrieksmerk op den arm de ATT l i SI T l flïTT fThe Singer Manufacturing Co draagten üij MJdal AUlli B president der Singer Maatschappjj den Heer Ha i gQ y i Q CLARCK onderteekend Certificaat begeleid is Eenig Dépöt te GrOÏÏDA Hoogstraat 122 23 til jmkémhï tl $ ÊhhHmM VAN TMuge Ttendeweg 1 60 GOUDA Lange Mendeweg O 60 Alle BOEKEN en TIJDSCHBIVTEN worden binnen den kortst mogelijken tijd geleverd recommandeert zich voor tegen zeei billijke prjjzen Heeft mede voorhanden alle soorten van in alle BINNEN en BÜITENLANDSCHE COURANTEN worden dadelp opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is m W J vmLEEUWEïï Koper en Blikslager Spieringfstraat F 41 3 o3 U Jo Beveelt zich beleeidelgk aan tot het maken en stellen van POMPEN het LOODGIETBfJ en ZINKWERKEN en verder al wat tot h t vak behoort Echte Amerikaansche Kook Machines Snelpersdiuk van A BRINKMAN te Gondii Uit hoofde van den Hemelvaartsdag wordt de volgende Ctourant èén dag vroeger uitgegeven SCHOUW BUKGEMEESTËEeo WETHOUDERS van Gouda öelêt op art 1 der Verordening op het laiver bonden van Wateringen glooteu eu andere Wateren die san bqioudere personen toebi hoaren Brengen ter kennis van eigenaren der peroeelen gelegen aan de Slooten eo ateren langi de Korte en Jjange Korte Akker de Heeren Kade de Jan Philipakade de Solenskade en de Bleekerakade dat op Dinsdag den 31 Mei aanstaande over die atereu al ironlen gedreren eene Schouw ten einde te onderaoeken of te behooriyk gezuiverd lyu van drgrend fnil en andere atoffeo die de doorstroomiug van het water kunnen belemmeren of stank of schadelijke uitdampingeu veroorzaken eu welke zuivering door eu ten kosie van gezegde eigenaren behoort te geaohiadeu Burgemeeater en Wethouders vooinormd VAN BEKGEN UZBNDOOHN Dt Seeretarii BBOUWEB Q O H O U W BU QEMEESTBR eu WETHOUDËBS vao Gouda Gelet op art 1 der Verordening op het taiver houden van WateriugeD Slooten en aaoere Wateren die BUI hi ndeis J liMM M MiiMÉMMHbh Brengen ter kennis van de eigenaren der Stuoten gelegen langs de Ie 2e 3e eu 4e Kade bij de Karuemelksiool die langs en aobter de Boelekade en die tntsohtn den Katteusiugel en de Wetering VBu af de Spoorstraat tot aan de Crabethstraat dat op Woensdag den In Juni aanstaande over die wateren ui worden gedreven een Schouw ten einde te oudenoekeu of ie behoarlgk getuiverd tgii van drqvend vuil en andere stoffen die de dooratrooming van het water kunnen belemmeren of stank of scbodelgke uitdampingeu veroorzaken en welke tuivering door eu ten kuste van gezegde eigenaren behoort te geschieden Burgemeester eu Wethouders voornoemd Van BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BEOÜWER BIHTENLAND Ilulteulandscli Overzicht Wij deelden in ons vorig nommer de voornaamste bepalingen van bet nieuwe kiesstelsel voor de Fransohe Kluner der Afgevaardigden mede Tot aanvulling daarvan diene het volgende De juiste verdeeling geeft 568 zetels Daarbij komeu krachtens de laatste beschikking der Kamer 13 afgevaardigden iu elf departementen waarvan het meest begunstigde dat der Benedau Alpeu is met vgf afgevaardigden in plaats van 2 De toekomstige Kamer lal dus 581 leden tellen voor het Fransche vasteland en met Algerie eu de koloniën waar alles bg het oude higft 580 Het departement der Seine lal 35 Ie Nord 22 de Seine Inférieure en Pas de Calais 12 de Rhone eu deGironde 11 deCStes du Xord en Fiuisterre 10 leden afvaardigen eni De Senaat verkoos Zaterdag Victor Lefranc en HeurI Didier tot senatoren voor het leven met 161 eu 148 stemmen tegen 99 op generaal Bivière en 86 op Ctóry Het verdrag met TUnis is natuurlgk door de Kamercommissie goedgekeurd Van verschillende zgden wordt nog aangedrongen op het bezetten van de hoofdstad Tunis de Bey zou dit heel gaurue hebben omdat hg zich niet veilig waant met zijn onderdanen De overgroole meerderheid 352 tegen 176 stemmen waarmede bet Eugelscbe Laferbuis tot de tweede lezing ran de Icrsche Laadbill cquttaestemming beeftgegeven is voor den beer Olaiütoiie en zyue collega s eene schitterende overwiuuing Ueu had wel op eene meerderheid gerekend maar niet op eene zóó machtige Opmerking verdient dat er vu de 103 lerscbe leden slechts 7 tegeu de Sill stemden Er waren er trouwens van die 109 vele afwerig o a 28 Home Bttlers die met Pa idl zich lóór de stemming verwijderden Toch stemoii er SO Home Rulers en 18 Tersehe conserraii en vóór de Bill Van de Engelaebe conservatieHen schonk er slechts één lijn stem aan het ontwen Waarschgnlyk zal de dUsoaaie in eomiló niet vóór aanstaanden Donderdag edi aanvang nemen en ofschoon buitengewone ochtAdtittIngen aan de behandeling zullen gewgd wordeu mag men nauwelijks verwachten dat de beraadriagingen afgeloopeii zullen zgu vóór de vacantie elke naar aanleiding vau het Pinksterfeest van 4 Int 10 Juni duurt Maar de aanneming van het ontwerp door het Lagerhuis is tans zeker en dit is hal voornaamste De opwinding over Tnais schijnt lu Engeland tot bedaren gekomen Ie liju De Sfeetalors bespreekt ia zgu laatste uammer de gWWlgen van een mogelgken oorlog met Frankrijk en bi keot dat die outzoglgk veel geld loa koilea et ovenl moeilgkhedeu zou verveükeu ab oaltMen i Ierland verwikkelingen ia Egypte bet va iwaei rukken der Bussen iu UiddmA j verder de l odzakelijkkeid van oienwe veetingwerkén in het Kana ent Tunis is dat niet waard ugl het blad Ia een telegram Bil Bjtie wordt gemeld dal het des km fMU Mei gdMjs een kabinet ie vor 9 II9II UlUlUjjU Hl nedeigtlegd Se hee Sella had getracht een kabinet tot staud te brengen dat aan de gematigde elementen der rechter en liukertqde kou voldoen met uitsluiting van hen wier doel slechts is om in troebel water te viaschen Hg scbgnt echter op onoverkomelgke bezwaren gestnit te cgn De heer Depretis ton den Koning aangeraden hebben om den heer Hanoiui met de vorming van een kabinet Ie belasten De Russische ministers die hun ontalag hebbeu gevraagd krggen dit wegens gezondheidsredenen Hen beweert dat bet hof voor korter of langer tgd tich naar Uoskon zal verplaatseu Daar is het in het hart der panslavistisohe beweging en der sympathie voor de onbeperkte alleenheerschappg van den ciaar Reeds spoedig na den moord op den czaar riep de beer Katkoff in zgu courant den nieuwen czaar toe Kom tot ons hier lult gg veilig zgu I Aangaande de Turksoh Orieksohe oonveuiie welke volgens een dépêche uit Konstautinopel zon geteekend worden wordt aan Daüf Newi het volgende gemeld De overeenkomst houdt o a in dat de Muzelmannen op hel aan Griekenland afgestaan grondgebied gevestigd gedurende drie jaren van den dienst hg het Grielische leger zullen vrggesteld zgu na verloop van dat tgdvak zal het hun vrgstaan om Turkache onderdanen te bigven of zich als Grieken te laten naturalibeereii De overdracht van het grondgebied aan Griekenland zal onmiddellgk na de bekrachtiging der conventie een aanvang nemen en binnen zes maanden afgeloopen moeten zgn De conventie zal de bekrachtiging behoeven van al de groote mogendheden daarmede tal een drietal weken verloopon De qnoestie betreffende de Vakoef goederen eu die over bel deel der Turksche schuld door Griekenland over Ie nemen lullen door bgzoudere oommissiëu geregeld worden Na de regeling der Xurksch Grieksche quaestie denkt meu volgens eeiic dépóche uit Konstautinopel tot eene regeling der Turksche fiuaucicu over te gaan betzg door eene rechtsireeksohe schikking der regeering met hare achuldeisohen of door middel etner nieuwe leeuing onder verband der tabaksbelasting Over deze laatste zouden reeds onderhaudelingen met de Otlomaniaehe Bank gevoerd wordeu Of deze zoogenaamde regeling der Turkache financiën meer kans heeft dan vroegere plannen van denietfden aard staal Ie bezien BIN NENLAND GOUDA 24 Mei 1881 In de heden gehouden zitting der Tweede Kamer i het wets ontwerp lot beteugeling van hel misbruik van sterken drank aangenomen met 68 legrn 7 stemmen De StanJafd zegt Men doet ons opmerken dat er voor Gouda wel Ier dege is gezorgd eu dat met name Vrijheid eu recht een van ouds als kloek bekende Kiesvereeniging de zaak reeds voor lang aaupaktr Dit wisten we Maar mag men daarom in de hoofdplaats van het dUlrict stilzitten op gevaar af dat Bichons zetel voor ons Ie loor gaf Alzoo eene nieuwe opwekking aan de Goudsche antirevolntionnaire kiezers om aan het werk Ie gaan Hebben zij een dergelijke herhaalde aansporing noodig P Wij gelooveu het niet daar zij steeds hij vorl verkiezingen toonden bij tgds flink werkzaam te zgn in bet belang der zaak die zij voorstaan Eu er is geen reden om thans het tegendeel te verondentelleu De liberalen in ons distriet mogen allhans wel op hun hoede zgu en zich niet laten bewegen door dat zoogenaamde stilzitten der anti revolutionnairen de handen eveneens slap te laten hangen Zoo ooit dan moeten thanaalle krachten ingespannen worden om niet alleen den liberalen candidaat te doen verkiezen maar hem een eervolleameerderheid te bezorgen Het Dagblad ie Tyd onderateunt de eandida tnr van Mr M Bichon van IJsselmonde voor ons diatrict Het zegt geen enkele reden te hebben om het aftredend lid voor Gouda niet met warmte opnienw aan te bevelen Den heer A van Doral alhier waa het gisteren gegeven den dag te herdenken waarop bij vóór 25jaar tot Regent van het Bestedelinghuis werd benoemd welke betrekking hg onafgebroken met den meesten gver en nauwgezetheid vervulde Geen wonder dus dat die dag een dag van vreugde was voor genoemde inrichting In de daartoe smaakvol veraierde eetzaal werd de jubilaris verwelkomd door zgne mederegenlen en de inwoners van het gesticht Door den heer J Brakel als oudste regeut werden iu hartelgke bewoordingen de verdiensten van den feestvierenden herdacht en bij de felicitatie de wenaob geuit dat de heer van Dorst nog vele jaren zgne krachten moge bigven wgden aan den bloei vau het Bestedelinghuis De heer H Jager daartoe door de Proveniers uitgeuoodigd waa de tolk hunner achting en waardeering voor het vele goede door den jubilaris tot stend gebracht Regenten boden den heer A van Dorst een hlgveud souvenir aan met toèpasselgke inscriptie en ook de Proveniers verrasten huuueu weldoener met eeu aandenken Zichtbaar aangedaan dankte de heer van Dorst de aanwezigen voor al die welgemeende blgken van achting eu vriendschap en beloofde volgaarne met alle kracht te bigven medewerken tot den bloei van het Bestedelinghuis Daarna vereenigden zich de Proveuiers aan een Feestmaal dat hun door den jubilaris werd aangeboden In den nacht van 21 op 22 dezer arriveerde alhier de Burgemeester van Oreischie mei twee gemeenteveldwachters om een paardendirf op Ie sporen hetgeen met behulp van den Inspecteur van Politie H fiouters spoedig gelukte en wel in het Logement van W van Triet op de Peperstraat alhier Daar deze paardenliefhebber niet hier te huis behoorde en in gemeld logement onder eeu valschen naam logeerde beeft deze aanhouding zeker meer heteekenis dan die van den hg zgn meester en de gebeelé Politie alhier als zeer oneerlgk bekenden bakkersknechl f ieiis diefstal wg vroeger verinehldeu die van zgn gestolen geld ten aanschouwe van de Politie een rgtoertje te paard maakte en zeker al tgdiger sou zgu gearresteerd als de diefstal hg den Commissaris van Politie was aangegeven Van eldera meldt men ons hieromtrent nog het vol