Goudsche Courant, zondag 29 mei 1881

APVERTENTIËN 1 Bevallen Tsn een Meieje E H F W G6TTB Bim Gouda 25 Mei 1S81 j Dinidag overleed tot onze groote droefheid onze jongste Zoon IZAAK in den oude dom Tan 9 jaren L M BOOD B ROOD PooawK Qouia 27 ltó 1881 Tot diepe droefheid van mg en mgne j beide Kinderen OTerleed heden mgn geliefde Bchtgenoot da Heer PIETËR tak ESSEN ia den imdeisIqBi van iB jaren COLLÏWWTI Oouda 26 Mei 1881 I T I I I I Heden overleed na Toorzien te zgo van I de H H Sacramenten ouza geliefde jongste Dochtev ANNA WILHELMINA Zg die haar gekend hebben rullen wel begrgpen wat wg aan Haar verliezen C VAK ÖAQBN I M vas HAGEN OvEEiM Gouda 27 Mei 1881 Eeilig hmniêgenng Heden overleed kalm en gelaten te s Gravenhagt onie beminde Vader en Behuwdvader de Beer J vak LANGENHDUSEN in den onderdom van zestig jaw H J WENNEKE8 C 0 WENNEKBSt i Laicowhühsin 1 Gouda 2 5 Mei 1881 Heden overleed te Gravenbage onze geliefde Moeder en Bebnwdmoeder Mejnïfrouw JOHANNA VEBBUAUW Wed J HoBBKBK in den onderdom van bgna 67 jaren i Uit aller naam J HOEBEEK Gouda 27 Mei 1881 Voor de vele bewgzen van belangstelling coowel van hier als eldfra ondervonden bg gelegenheid onzer 25 JARIOB ECHTVBREENIGING betnigen wg ook namens onze Kinderen onzen hartelgken dank F KBANEVBLD G KRANEVELD Gouda 28 Mei 1881 vak Loon De ondergeteekenden betnigen bg dezeook namens honne Kinderen en Behnwdkinderen hunnen hartelgken dank voor de vele Ugken van belangstelling cmdervonden zoowel binnen als buiten de stad hunner VIJFEN TWINTIG JARIGE ECHTVEREENIGING W nan HERTOGB Dw HERT06Gauda 28 Mei 1881 Suit De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelgken dank voor de vele bewgzen tbu belangstelling bg hun 26 JARIG HUWELIJK ondervonden C VERMEULEN J VERMEULEN VAU DBB BbRG otie rtn Houten bedoelt in een liu die onathaakelük ia Tan de politiek ran Houten De laak mag niet als urgent betchonwd worden muelvel aan de orde bil ren maar teTcni moet de wyie Tan heniniag oagepraqodiceeid blgrea De heer Wiatgeai achtte de Botie taa Scldea onoffeniief maar ferklaarde tioh tegen de motie Tan Houten omdat tg een oorlogarerUariag il n ht Kibiaet met hetwelk wg nOff Benige iWaMbohe uak wilden afdoeu alhoewel de spr Tolatrekt geen reden heeft om met de politiek ran bet Kabinet 100 ingenomen te ayn Na aanneming ran de motie Tan Houten moei kat Ksbiaet Tallen llaar wijl dan P Waar gaau wy dan heen Dut ia geheel onieker De ooalitie ran Honlen SchBepmau K eachenius i niet eerlgk Eu er moet oprechtheid eu waarheid komen in den staatkniidigeu trgd die maar al ta leer ia bedorreu eu verwikkeld door de Termenging ran den godsdienst met de politiek waarTau meu de noodlottige gerolgen ook heeft gezien in Duitschlaad in fraukrgk eu in Rualaud De Miniatcr Tan Buitenlandaohe Zaken herhaalde dat de Begeering haar Troeger atandpunt itrikt handhaaf Dodh de kieaherrormingquaeatie wordt niet achter allea ge cho en terwgl men de gewone taken afdoet Uüft inmiddeli de Bsgearing de kieawetheniening voor bereiden Maar eertt moet het vraagstuk rgp igu en de verdeeldheid daarover niet toerr too groot igii als zij thaua nog over het vraagatuk bestaat Uet de taak i t haar er t en tg tal tpoedig aan d Kiunet toonea dat g bg de overwegiug van het laagatuk let toowel op de eenaoaqaaeatie als op de enkele en dubbele dittricten en op de capaciteiten Aan den heer Heydeurgok antwoordde de Minister dat de Min van Vinantiën om redenen van getondketd agn omslag heeft gevraagd dat het op dat motief gegronde verzoek in orerwegiug il gehouden by den Koning en dat inmiddels den Minieter een rerluf is verleend welk verlof binnen weinige dagen expireert waarna beiliat tal moeten worden of de Uiuisier al of niet tal aaublgveu De Minister vreest het laatste en iu dat geval ui moeten overwogen worden over de reider te volgen geilraislijn met den nieiiwen Min van FinantiSu De heer Hegdenr ok de heeren Schaepmau en Kenchenios rrpUceereude verklaarde volstrekt geen v andige anti ministerieele bedoelingen te hebben maar alleen klaarheid in deu politieken toestand te wenschen tonder zioh voor het oogenbhk te binden aan de gevolgen die de hh van Delden en Wiutgeni aan het Toorstal Tau Houten in verband met dien rtehtiag rastknoopten De heer van Honten kou dau ook meegaan met de motie Tan Delden welke het beginael eTengotd Tooropret wwr de gewen chte hervorming en trok tgn motie iv Daaiop werd d motie van Delden o a eenparig aaageaoBian Ia dev itting ran gisteren lijn aangenomen versotuUeMte kleine ontwerpen De diseussie is aangevaagaa orer het ontwerp tot wijtiging van de artt SSl S6t der gemeentewet beperkende de opeubaarlieid öet kohieren van plaatielgke belastingen Het ovtwtip is ataik beatreden door de hh Lenting fiviCers en Oorver Hooft en verdedigd door Taa Waaaenaer Catwgok Maandag TOorttettiaf Het mi U door eene aandachtige leiing Tan de memorie Tan anUoord omUent hel Rgnvaartontwerp er niet aohler gekomen waarom het in 1878 in vier jaren tgds uitvoerbaar verklaarde Vallei plan thans niet meer voor uitvoering iu aanmerking koiüt Er is hier wn raadsel dat het Üèt niet weet op te lossen Hoofdingenieurs ign geen machines die enkel een ingewikkelde rekensom uitwerken hun door Mn minister opgegeven Als tg eeu plan aitwerken tij t ook volgens een aangegeven richting en tg verklaren dat in i jaar uitvoerbaar tonder van onvermgdelgkr betwaren te gewagen gelgk tg wel bg de Keulsohe vaart deden dan u dat kanaal ook uitvoerbaar en gaat het niet aan dat af te breken en een ander met onvenngdelgke betwaren r voor ie de plaats te stellen door de enkele tinsneden die de miniiter omtrent de samenkomst met de deskundigen heeft neergeschreven Dat raadsel moei worden opgeloat alvorens een besliuing wordt genomen Me tegenitrgdigheden geven Amsterdam den indruk ahof geapedd en gesold wordt met ijjne belangen die tcTCO de gewichtigste belangen ign Tan geheel het land dat tonder bloei van handel en leheepTaart kwijnen moet Ben dergelgke behandeling ran een leTenaquaeitie Terbittert en doel wanhopen aan de mogelijkheid om nooit tol een goede oplossing te komen Het Noordteekaaaal heeft Amsterdam gekregen door eigen krachtsinipaouiog en nu meende het terecht dat de Staat een goede Kgnvaart ton Teraohaffen ïlaar in pliata daarran ziet men slechts een chaoa een puinhoop van ontwerjfn De han den moeten worden iMengial geu oai in üta chaos licht te ontsteken en het doel te bereiken I Koloniaal verslag In etne Igrige nota hebben de henen Witelgeni en vaa I iapen de redMen iteeogezet waarom tg zich niet kuuoen vereeni gen m t de tienswgte en conaluiie der overige ledfii van de commisiie ten aauzwi der oonversie auaeilie Zg zien in dat rapport g onbevoeroémild onderzoek der vraag of bij de circulaire vau deu gouverneiirgeneraal van 15 Augustas 1480 waarvoor de Minister van kolonie zich veraatwoordemk stelt au de sinds 1872 iKmgeBdeOTerwegugen betr iide de conversie al of niet eene met de tegenwoordige tgden en omstandigheden slrookende oplossing is gegeven eene oplossing vooral die behoorlgk rekening houdt met de wenaehes belangen aa behoeften der inlandscKe boTolkiog Zg komen op tegao het proces de tendauoe ia het reraïig gericht tegen den tegeowoordigen Minister ran kolooién Zg oordeelen dat de antwoorden der Indiieke autoriteiten op de hun gestelde Tragen ten Tolle de circulaire van iO Augustus 1880 rechtvaaidigen omdat nil dia antwoorden blgkt 1 dat da Javaanscfce brvolking vertoogen op aandrang fan bepaalde strekkiog eu nitge aan van het Europeetch getag lichteiyk zou beschouwen als eene soort van bevelen i dat derhaWe het atellen vaa regelen voor de oonTersie bij koloniale ordonnantie nog veel eerder zou warden aangezien als eene soort Tan bevel om te converteerén t 3 dat tgdens het jongaie oadenoek da Javaaoiohe bcTolking in al de onderzochte reiidentieu algemeen op weinige uittonderingen na geatemd was tegen de conreraie en die of niet rerlangde of daarvan niets weten wilde 40 dat de loogenaamde conversie van 1874 1875 en later derhalve enkel haar ontstaan heeft te danken gehad aan het initiatief de krachtige aansporingen of telfs de bepaalde pressie uitgegaan van Ëuropeache ambtenaren waartegen niet bestand waa de bekende gedweakeid der Javaaiisohe bevolking en hare deferentie tegenorer het Europeeich bestuur 5 dat de conrersie in 1874 en later dan ook Teelal ia geworden ene belachelgke schgnrertooning 6 dal de Jaraan aan lüne aloude communale ioatellingen bgzonder is gehecht en hg daaraan Terre de Voorkeur geeft boven de zegeningen van het individueel bezit zelfs da r waar beiden communaal en iodindueel bezit in meerdere of mindere mate naait elkander bestaan en hg te dus beiden volkomen heeft en 7 dat die geheohiheid aan de communale instellingen zel zoover gaat dat de bevolking enkele malan heeft weten te wedentaan aan deu machtigen invloed en aandrang van den algemeenen leeretaris zei ven en dat ter plaatse waar de terugkeer tot communaal bezit door de Ëuropeache ambtenaren wcderrechtelgk en herhaaldelgk aan de bevolking werd verboden deze nog middelen wist te vinden om aan de zoogenaamde indiTidaeele betitters een communalen bapd op te leggen die overigens op meerdere plaatsen bet erfelgk individueel bnit beheencht Naar wg vernemen zegt de wut Ot i een groot handelshaii in diamanten te Pargi gefailleerd Het paaaief moet 7 millioen tr bedragen De getiilleerde moet naar Amerika zgn vertrokken Een feit too treurig en zoo ernitig als waarroor dezer dagen de Ujarige A Deei Tan Zaamslag Toor de rechtbank te Middelburg moeat Teriohgneu wai door dat college telden behandeld Deze knaap wai beklaagd op deu 28en April jl tgne moeder te hebben mishandeld niet alleen door het toebrengen ran slagen met eeu zweep en een stok maar telfs haar met een mea eene niet onbelaugrijke wonde aan de hand te hebben toegebracht Uit de Tcrklaringen tbo de getuigen ontrolden zich allertrenrigste tafeieelen Tan hethaiagetin waar deze knaap zijn opvoeding ontvangt De vader vroeger een niet onbemiddeld molenaar is door achteruitgang zijner taken thans arm en half zinneloos De moeder Termeerden die amyx e nog doordien zg Tan de 7 dagen der week é amoordrooken il terwijl zg den knaap opleidt om haar zoo mogelijk later nog te bTcrtreffen bn is dan ook meermalen dronken Natuurlijk ii Teehten en Tloeken icheriog en inalag in dit gezin en Tan school of werkplaaU ia TOor den knaap geen sprake Ofschoon de buren aan tnmnlt in bet door de familie bewoonde hois gewoon zQu aohgnt bet leven dat er den 28eu April heersehte zoo buitengewoon te zga geweest dat het OMcr dan anders de aandacht trok De veldwachter deed op het hulpgeroep der vronw onderzoek en het bleek dal zg dronken zgude van haar zoontje een pak slaag met een zweep en eeu stok had gehad en hg haar daarna de wonde met het mea tM tMgebracht Zg werd door den veldwachter Uoedeade op he bed gevonden terwijl een der buren had gezien dat haar zoon haar te voren met eeu zweep geranield bad De beklaagde erkende dit en wat bleek nu de oor taak te tgn van dete ODuatuarlgke handeling P Zgn vader had tgn handje opgehangen ra d moeder had beloofd er op te tullen passen too luidde woordelgk tijne verklaring Het oprabaar Miniiterie wgzende op het tenstige van h t feit waarvan hot bewgi vaststaat toonde aanhoe moellgk het is gewone gevdlen is uit te maken of mei oordeel des onderscbeids gehandeld ia en boeswl te meer bieii waar de knaap geheel veriTaarloasd is niets dan een slecht voorbeeld voor oogen heeft en waarschgnlgk too niet dronken toeh benevald was toen hg hat misdrgf plergde Het O M rneenle daarom geeoe TeroOidfalijig doch Trgspraak te moeten re uifeeren Het iachte schuldigverklaring van beklaagde aan het feit van mishandeling zgiier wettige moeder door iemand beneden de 18 jaren zonder oordeel des onderscbeids gepleegd en vrgipraak echter met bepaling dat beklaagde tot tgn 18e jaar zal worden opgetondeb naar een verbeteringigestioht De uitspraak is bepaald over 8 dagen Na afloop der zitting bleek dat de moeder nog zooveel belang lu den knaap atelde dat z hem naar Middelburg had begeleid en ook weer met hem naar buia keerde Te s Hage zal den 13 Juni a s in de lokalen van het Kon Zool Bot genootachap een tentoM stelling van postduiven plaatshebben met veis O lende wedvluchten zoo uit den Haag naar verschillende plaatien in Nederland als van Paigs naar deu Haag I Zoowel Toor de teutoooatelling ala toot de wedvluchten agn onderscheidene prijien nitgeloofd De I tentoonstelling wordt opgeluisterd door een matinee I musicale van de Kon mil kapel der Grenadiers I Programma s op zgn franoo aanvraag koateloaa te bekomen De eommissie beslaat uit d hh dr l I Mulder L E Uyltenhoven T W J A del Campo I en J C 1 van Ogten Zoowel in bet belang Doze ininea merkt het WtekbUd va BatrUmourmeer op lerereu borendien hel Toordeel op van bg ken die van het pUtUland afkomiug tgn den lust voor het veldwerk levendig te honden en ken telfs bekend te maken met betere gebruiken die z j kunnen invoeren toodra zg aan bun haardsteden llJn teruggekeerd In het Aardrykakundig Wetkblai orgaan van het rijks ethnographiache muieam no 31 komt een opitel nor van den heer Dan de Lange over de eollectie Indiiehe mutiekinitrumcnlen boek werken over muziek en ichildergen in het r jka ethnographiieh mnaeuBi te Laidm een gesehaak vaa Bajak Comau Sowindro Mobnn lagore mos doet te Calentla De heer De Lange braekl in den loop der maand Maart Ui op uitnoediging Tan den heer mr Serrorier coaaervator en waarnemend direeteur van het mnienm ia gezelichap der hoogleeraren H Kern en J F N Land Het doel wai de bovenbedoelde ooUeetic in oogensekonw te nemen In dit bezoek vindt hg aanleiding om een en ander oTer bedoelde eollectie mede te deeleu en die mededeelingen den heer Serrurier aan Ie Ueden Het ia zeker legt de heer De Lange ten leente te betreuren dat de inrichting Tan het museum thana nog niet toelaat ten allen tgde de gelegenketd open te itellen om rergelgkende itndiea te makea De teer belangrnke Terzameling Tan Japaniche Oost Indische ed Hindoesche instrumenten zou deze studie uiterst Truchtbaar kunnen maken Zoo is mij b v bg deze opperTlakkige beschouwing gebleken dat de Japansehe en Hindoesche ontwikkeling der Untlekale knnat een loherp eontraat Tonnt met die Tan de OostIndische kunst Tèrwgl aan het saaar instrament in de mat gènoém de landen de hoofdrol toebedeeld is tooats uit de collectie blijkt speelt in OostIndié het slag instrument de groote rol Eveneens verdient te worden opgemerkt dat de mondtrom over den geheelen Indiichen Archipel wordt aangotroffien ja dat men die kan volgen tot op de Zuidzee eilanden toe dal de vsehelptrompet overal gevonden woMl w r het Boeddhisme is doorgedrongen alzoo ook in apan en dat die eveneens in de Zuidzee eilanden op veraehlllende plaatsen voorkomt dat men de fluit die met den neus geblazen wordt bg de Da ats vauHorneo vindt en die wederom ver ooitwaartt in de Znidzee eilanden op Fidaohi aantreft Zooali men ziet lereren de aanwezige ool leotién reedi stof genoeg om rele studiën te maken doch nog Teef meer kan en moet eii worden gedaan wil men een volledig overaiohl verkrijgen a de vergelijkende itadie all Tmeht afwerpen 1 laie zij afwaipin kan I Wat nu in het bijzonder de Hindoesche collec Ie betreft loo mag men baar als zoo Tolledipr mogeluk beichottwen De snaar instrumenten zijn er in Teitegenwoordigd Tan af de boog die zoowel door I de Hindoes all door de Japanners als de oorepnng vu lU naar inatmmenten wordt baaefamwd ea door it Hindoes als de boog van dan God Siva wordt uogezien tot de Kattyajraua Vina een initramant nel 22 snaren toe De geheele collectie bestaat uit negentig instruraenie tevenentwiag boekwerken eo les sehildergen Zooali bg alle volkeren vindt Mn onder de instrnmi nten drie soorten snaar n1 itnimenten zgn sommige gemaakt uit hout andere 1 git kalabai nog andere nit ivoor en een telfs uit j lilver Onder de falaas instrumenlen zijn er sommige gemaakt uit koper andere nit wederom andere njn tehelpen en ook bieronder vindt men enkele nil lilver I De slag instrnmcnien zgu vervaardigd uit klokken 1 ipgr koper hout of gebakken aarde Over elk dezer eategorieu treedt de heer de Lang in eeni e bglonderhtden De werken over muziek tegt hij verder behellen zonder twijfel veel bclangrïjka daar tg echter tpor het grootste gedeelte in bet Sanskriet zgn ge êhreres hoop ik later indien prof Kern mg tgn tilp wil verleenen er op terug te komen Zooals bekend is heeft in de laatiie jaren een hevige penDcstrijd plaati gehad tusschen dr Sonriudro Mo I k n Tagore en de Enropeetche muiiekgeleerdeu over ia meerdere of mindere juistheid van het Eoropeeloh of hel Indische rautiek iysteem Nog is de itrijd niet geëindigd en juist daarom mag hel zoo be angrijk worden geao it deze colleotie mndek insimm nteo n werken over munek ia ona land te bentien om ter gelegener tgd studiin over hel tndiich mntiek sjiteem Ir kunnen maken Vete in trumentrn hebben echter door de reis geleden en vil men al het nut uil de atodie palten die da kennis er van kan opleveren dan dient Dank zij tal van advertentién beeft een iaprealario de Khoonite vrouw vau Amerika gevonden Op een ouncnurs waaraan 43 mededinglters deelnamen werd de prijs van tienduizend dollars toegekend san Loniae Houlagur die daarop tot kouiagm der ichoonbeid werd uitgeroepen Leoise Montague ia sen slaake brunette met blauwe oogen ea eeo profil de otraée zg ia 27 jaar oad Nadat tij in venchillende ichouwourgen vau den tweeden rang all figurante waa opgetreden huwde zg met een auteur Allen genaamd Die vereeniging was echter iel van de gelukkigite en op eeo goeden dag veitpeelde Allen zijn vronw twen een iiiiet van zestig dollars Thans tal Louise Montague merika bereizen en na verloop ran drie maanden Terwacbl men haar in Efvopa Ktantungerccht t tSouda I Ter echuitÜBg van Woensdag 26 Mei 1881 Kantonitokter Mr 1 U T x MIËBOl Ambtciiaar Taa bet QaeDbaai Miuiaterie Mr W C A SCHOLTKïf t Botterdam VEROORDEELD A O groentenkoopman te Gonda tot ƒ S of ééa dag wegene rgden barder dan in een matigen draf mtt eea wa bananen net eea paard op de Markt te Gonda 1 A O koopman te Uekendorp tot of één dag wegens rgden harder dan slapToeta orer de beweegbare brug aan den Kleiweg te Gonda met zijn wagen bespannen met een pürd P 8 Traohtrgder te Nieawerkerk tot ƒ 3 of Ha dag wegens als geleider Tan een kar bespannen met twee bonden zitten op die kar onder net rfjden op den KotteMamachen Dgk te Gonda A E 8 koopman te Gouda lot ƒ 1 of één da wegens niet forgeo dat zgn koad p de Gonwe te Gouda loiloopende Toereien waa een halsband met den naam Taa dea eigenaar daarop I van E landbouwer te Gonda tot ƒ 1 of iHt dig wagena niet sorgen dal iga hond op den Bradiw te Gouda loalo nde voonien waa vaa ten halsband mat den naam van den eigeaaar daarop G van der L scheepmaker te Gouda lot ƒ 1 of eea dag wegena spelen met geld lehrapgooian op den Hoogen Schielandaehen Zeedgk te Gouda A den H C E F v d B 1 A L alle Tier jangené w Gouda ieder tot 1 of Uu dag wegens spelen met geld hutaelen op straal in de Geetle den Buitsteeg te Gouda W I en W K beide te Gouda ieder tot 1 of ée u dag wegebi spelen met geld sohrapgooien in de straat Lange NoodgUdWeeg te Gouda as ♦ De Heer en Mevrouw SPBÜUT Büchi EB betnigen hnn welmeenenden dank voor de vele bewgzen van belangstelUng oodervonden bg het overlgden Tan ban geliefden Vader en BehnwdTader den WelEdelen Heer M J SPRÜIJT Gouda 27 Mei 1881 Voor de vele bewgzen van belangstelling gedurende de ziekte en het overlgden van haar geliefden Echtgenoot F KOUWENBERG van familie en vrienden ontvangen betnigt de ondergeteekende haar oprechten dank Wed F KOüWENBERg De Weduwe houdt zich beleefidelgk voor Wasschen en Strijken aanbevolen Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg het overlgden van ona geUefd eenig kind betuigen wg onzen welmeenenden dank P L M LAMMBR8 E A LAMMER8 HuBiK Gouda 28 Mei 1881 DANKBETüIGmG Was de dag van 23 Mei jl voor mg genoegelgk omdat ik daarbg herdacht mgn vfjfyentivintigjarlg bestaan als Regent van het BESTE DELINGHUI8 alhier waarin dagen van Leed en Lief elkander afwisselden datgenoegen wordt door mi hooger op waarde geschat terwgl mg van alle zgden gelnkwenschen werden gezonden en de nndnbbelzinnigste achting werd toegedragen niet door woorden maar bevestigd door daden Door onbekende hand waad mg zulks bewezen waürvoor ik breng aan allen mgnen hartelgken dank Bn inzonderheidbetuig ik hoogachtiag en dankbaarheid aan mgne geachte mede Regenten en Bestedelingen alsmede Vader Moeder en Suppoosten die voor mg op dezen zoo plegtigen 4ag hnnne ware aehI ling niet alleen door woord maar door daden lieten blgken waarvan voor mg eene aangenom herinnering blgfl bestaan Hoogachtend ÜBd Dv Dr A VA DORST De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg DONDERDAO 3 JOM a B Gouda met zgne Artikelen zal bezoeken ea I alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn 1 den Heer F X HARDIJZEB Sociëteit Vw I t debeftic op de Markt I sHaoi OpnciR STADS MÏÏZIEKSCHOÖL De COMMISSIE van TOEZICHT over de STADSMÜZIXIKJSCHOOL heeft deeer aan belanghebbenden mede te deelen dat zg op Zaterdag den 4 Juni e k des middags van 1 3 in het Gebons AlTi I oi ittiog zal honden tot het inschrgven van leerlingen voot de piano strijk en blaaa inMrumeM I ten Klassen benevens van élêves voor de md I ziek der dd Schntterg Dt CommütU voomoentd ri gevraagd voor een BEGRAFENISFONDS Brieven franco onder Het motto Bodbk aan het Bureau dezer Coufanli