Goudsche Courant, zondag 12 juni 1881

Zondag 12 Juni 1881 in het Hoofakresdistrict Gouda t iüHunla aft ïiesverewiigiiigaD wier Leden de toepassing en ontwikkeling van de beginselen onzer Staatsregeling in vrijzinnigen geest verlangen heeft voor de VERKIEZING van een Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal welke z plaats hebben aanataande DINSDAg 14 JVNI 1881 tnsichen 9 en 5 uren met algemeene stemmen tot haren Candidaat gesteld den Beer If AA van Bergen IJzendoorn Lid fier Provinciale Staten van Euid Holland Burgemeester van Gouda enz en beveelt mitsdien voor die Verkiezing genoemden Heer Mr A A van BEEGEIT IJZENDOORlï aan alle Kiezers dringend aan i De Algemeeiie Secretarii De Algemeene Voorzitter Mr KRABBE J A ROEST van LIMBURG te GOUDA te ALPHEN a d RIJN KIEZERS VAN GOUD A S KIESDISTRICT AU lid der Tweede Kamer der Staten Generaal wordt ten sterkste aanbevolen de Beer Mr A A van BERGEN IJZENDOORN Burgemeester van Goada Zgne erkende bekwaamheid zgne rechtschapenheid en zgn streven ter bevordering van het goede doch ook bovenal z ne bekendheid met geheel ons District waarin hfl woonachtig zjjnde voor Gemeentebesturen en Gemeenteleden te spreken is zijn drangredeaen genoeg voor ona allen om zoo wij ons waar belang begrijpen op Dinsdag 14 Juni a s onze stem uit te brengen op genoemden heer Mr A A VAi BEKGEX IJZEi DOOR De Kiesvereeniging Burgerplicht j ft voor de verkiezing van een LID van de TWEEDE KAMER der STATEN QBNBËAAL op DINSDAG 14 JUNI e k met algemeene stemmen Candidaat gesteld den Heer f ii Lid der Provinciale Staten van Zuid Holland Burgemeester der Gemeente G onda enz v1 en beveelt haren Candidaat met allen ernst en vertrouwen aan alle kiezers aan Het Bkstuub deb Kiesvereenioiho J A ROEST VAN LIMBURG President w w w r i x ICBlUtfO H JAGER Secretaris Penningme êter p f a 0 LÜLIÜS VAN GOOR Vice Presideut 6 ourfa 11 Juni 1881 Ieder Kiezer wiens Hoofd en Hart op de rechte plaats zgn verlangt tot zgnen vertegenwoordiger in s Lands Tweede Kamer iemand met gezond Politiek Staatkundig verstand Vaderlandschlievend hart vast karakter ongekrenkte trouw Liefde voor zgn evenmensch en Godsdienstzin Zoo iemand is den WelEd Heer Mr A Aé van Bergen IJxendoornl Komt dan ware getrouwe mededienaren van Nederland en Oranje Koning en Vaderland op Dinsdag 14 Juni e k met ons ter stembus en breng uwen stem uit op hem die zulks io zich vereenigd dat is Mr A A yan BEEaElT UZEITDOORIT mm mmi u mm wn Alle soorten van BORDE A UX en andere WIJNEN bij M PEETCRS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gerenomeerde BOROEAUXWIJIf van ƒ 27 die steeds belegen per Anker voorradig is Oolc W proefflessohen kwart en half ankers verkrijgbaar Frijscourantea worden op aanvrage gratis en franko toegezonden Alles wordt franko t huig geleverd Snelpersdruk van A BRINKMAlTte Gouda W EEKDRACHT 4CAAICT MACHT De gezamentlgke KieKeravereenigiagen mei uitzondering der Anii Revolutionnairen hebbeo den Heer Mr van Bergen IJzendoorn den man gg allen kent hem als den waren man vitn vrgheid en Recht vooriAllen tot hun Candidt i der Tweede Kamer gesteld Hfl is geen volbb d liberaal en vragen U nu met ware oprechte Godadienstige gevoelens wat staat ons Kiezers t Goada s Kiesdistrict te doen Zullen wg aadermaal het oor leenen aan hen die ons iemand hebben opgedrongen en wederom willen opdriogen van wien bg ervaring is gebleken die eigenschappen die wg hadden mogen onderstellen als Volksrepresentant niet te bezitten en ras wien zg immers volstrekt geen ééne dasdzaafc ter zguer aanbeveling onzer belangen in a laadt Raadzaal kunnen aantoonen Neen gciachte Medekiezers toont nu en nu vooral dat gg standvastige Mannen zgt en naar geen andere item luistert als naar dieu tan 4 are burgerplicht en van a welbegrepen belang Breng dan mit ons eendrachtelgk op Dinidag IA Juni 1881 uwe stem uit op den waren oprechten Volksrepresentant Hr A A van Bergen Uzendoon De ondergeteekende bericht dat de Zaak ia MEmEWATEMen gedreven door wglen zgnen broeder L 8L0TBMAKEB Pz onder de firma Slotemaker Co wordt voortgezet O THIM PRËA GER KOFFIE per half Kilo 0 75 8WITZEB l JlPw fVed Bosman vm af MAANDAG groote OPRÜIML G waarbg ook LAPPEN tot spotprijzen LEIDSCHE Schro ef stoomboot Maatscliappij VO LHABDI UG Tarief van Oouda naar Waddinx veen en Boskcop irg aande 12 JUNI 1881 Enk beis Ie kl 2e kl Gouda Waddinxveen 15 Ct 10 Ct Gouda Boskoop 10 15 Waddinxveen Booskoop 15 10 Retourbilletten worden niet meer uitgegeven van Qottda naar Boskoop De DIRECTIE BÜITENLANI Kiiiteniandsch Overzicht 4i e l r iii che Senaal heeft Douderdag uitspraak K iilm U Ie qaaestie vau dea scrvtm de litle departciBcïitfgfiiijïe verkiezing ler afjjevaardigdeu Nadat de luenu Millaud en Dauphin voor Jouiu en Wad liii ian ngen bet roontel Bardoux het woord haddeD rva n l bealoot de Senaat bg geheime slemmiog eu houfdelijke omvraag met 148 tegen 114 Btemmeii om niet tot de iliicuaste over de artikelen van hei nntwerp over gaau De meerderheid tegen den tcfutin de liste i us 34 stemmen Het miui leti liiald zioh buiten de quacttie De JU puiligue rMfaite erkent hare nederlaag Zg fftff lijkt den uitslag der stemming vau deu Senaat op 9 Juni met dien iu de Kamer der Afgevaardigiliii ran 18 Mei eu verklaart dat de verhouiliug tnsschen beide lakken der wetgevende luacht van bij iiider gespannen aard zal worden Het blad meeut dut de algemeene verkiezingen door eene levendige a i iuding zullen worden voorafgegaan too zij ten gausle van den uruHn de liste uitvallen l de Senaat iluarvan de uadeelige gevolgen oudervuflen Uet bl iil besinit tijne besehouwing aldns Wg lijn uil t ontmoedigd i wg faeriiemen onze volledige vrgheid vuu handelen eutDlleaer gebruik yan niukea De gematigde dagbladen zeggi n lat hel vraagstuk naar zgn natuurlgken rechter het kiezerskorps verwezen is De oavenoeulgke dagbladen zijn van meming dal hel besluit van den Senaat het einde beleckeut der dictatuur vau Qambetta Volgens de iu omloop lijnde geruchten zouden de ministers Coiistans Cazot en Farre hun ontslag nemea Ook wurdt gcprokeu van het besluit van Gaiubetta om als voorzitter van de Kamer der Afgevaardigden if te treden De wetgevende macht in Frankrijk zal spoedig de staatsbegrooring te behandelen hebbeu De heer Kouvier la dezer dagen z n verslag over het budget vau 1B82 aan de begrootingsooramissie voor Daaruit blgkt o B het volgende In vgf jaren van 187 1 tot 1880 is voor 269 500 204 fr aan belastingen verminderd en wonnier de voorstellen voor de begrooting van 1882 worden aangenomen zal dit ogfcr tot 285 88 204 fr klimmen Deze ontheffing der belastingsoknldigen suwt gelgk met 2 S der 700 millioen aan uieaw belastingen welke door den oorlog van 1870 uoodtakrlgk werden bevonden Bovendien is nog voor 776 426 000 fr aan openbare sohnld gedelgd Voegt men daarbij de afbetaling der in 1881 eu 1882 vervullende obligatien dan verkrggt meu een bedrag van 1 070 426 000 fr Vuu 1876 tot 1882 is dus m dan een milliard gedelgd Wel zgn in ip76 wee nieuwe leeningeu gesloten waarvoor een jaarlgksch rentebrag van 62 226 697 fr gevorderd wordt maar deze leeningen waren groolendeels voor openbare werken bestemd Aan oorlog eu marine zgn aanzlcnlgke sommen besleed Bg de meeste lakken van den openbaren dienst zgn de bezoldigingen der mindere ambtenaren verbeterd Voor het ope ibaar ouderwgs wordt driemaal meer dau onde bet keizerrgk uitgegeven det traotnat van Frankrijk met Tunis begint al uitgevoerd te worden Al de consuls van den bey hebben volgens de Daüy Netpi den last ontvangen om hunne archieven over te geen aan de BVansche oenuls in hunne slandplaatseu Ook zegt mea dut het ministerie vun buiteulaudwhe zaken iu Tunis spowiig tot de geschiedenis zal behooreu In het zuiden van Algerie big ven de Arabieren onrustig Zg hebben een Frunsch detachement overvallen uabg Geryville en er 25 man van gedood Het is iu dezen tgd moeilgk voor de Fransche troepen om de Arabieren krachtig te Igf te gaan £ e laalsteu toch kunnen veel beter legen de groote hnte en het brakke woeMgifwater dan de Buropeaaen In het Ëngelsche Lagerhuis werd Donderdag een motie aangenomen waarin het reactionaire karakler van het nieuwe Fransche handelstarief werd afgekeurd De llegeering verklaarde dat zg zich inet deu inhoud van die motie wel kon verecuigeu maar de bespreking van die zaak minder wenschelgk achtte met het oog op de gevoerd wordende onderhandelingen Uit Engelsch Indie i een regeeringstelegram ontvingen waarin gemeld wordt dat beide paHgen Ayoeb khan en zijn volgelingen aan de eene zijde en de emir van Eugelsche schepping Abdnr Bahmau aan de andere drukke toebereidselen tot strijd maken Volgens een Moskousch blad zouden Engeland en Kusland zijn overeengekomeu zich niet met dezen burgeroorlog te bemoeien Er lou Vrijdag reeds een gevecht zgn geleverd De Uumburgsche kamer van koophaudel heeft aan het bestuur der slad geadviseerd om de voorstellen van prins Bismarck iiaa te nemen mits op eene aangewezen plaats de vrijhaven worde gehandhaafd en de vrije ontwikkeling van deu traneatlantischen en den uitvoerhandel worde gewaarborgd De sosiaal demooraat Fritsche is voornemens Doitichland tt verlaten eu naar Amerika te verhuizen daarentegen zgn Bebel en Liebknecht geneigd den strijd vol te houden In Furth bij Neurenberg stond de magistraat toe dat Bebel in een volksvergadering als spreker optrad Dientengevolge JiMft de Beirrsche llegeering het recht om zulke dingen Ie beslissen aan den gemeenteraad ontnomen In Neurenberg rekent men op de verkiezing van deu sociaal democraat Gnllenberger BINNENLAND iOÜUA 11 Jum 1881 Aan alh jebingstelLeuden in de oprichting van een Algemeen Nederbindsch Feosioenfouds voor werklieden is een circulaire gericht door de heeren prof H B Greveii J C Van Marken jr B H Heldt eu Henri Broers die als vertegenwoordigers van vier curporatieu dezer dagen voor de tweede maal rapport hebben aitgebraohl over de oprichting vaii een Algemeen Nederlandach Peusioeufonds voor werkbeden Drie van deze Maatsohappgeo hebben reeds in Let vorige jaar besloten tot de oprichting van zoodanig fonds over te gaan eu het Hoofdbestuur der maatschappij Tot Nut Van t Algemeen heeft op het nader rapport een voorstel vau gelüke streifking opgenomen onder de punten van b hrijving der eerstvolgende algemeene vi rgoderiLg Dg dezeh stand der zaak en in afwachting dat iJe algemeen vergadering der vier Maatschappgen beslisse over het voorstel om een zeker jaarlgksch bedrag beachii aar te stellen leo einde tegemoet te komen in de administratiekosten van het fonds heoben de genoemde hreren gemeend zich reeds dadelgk te moeten bezighouden met hetgeen verder voor de o ricbting noodig IS Allereerst hebben zg behoefte aan fondsen tol dekking der kosten vau oprichting eu odministraiie Huns inziens behooren de administratiekosten te worden goedgemaakt uit een fonds door vrgwillige bgdragen gevormd en zij doen daartoe een beroep op de medewerking van mannen van aanzien en fortuin van vereenigiugeu voor algemeen nut van werkgevers eu van die breede rg van raeergegoeden die ia ons land nooit het oor gesloten houden waar steun gevraagd wordt voor een goed doel Van het Comit voor algemeen stemrecht ziet een schigven bet licht nan het Nederlaudsche volk Het zet daarin zijne mecning uiteen dat halve maatregelen zooals censunverlaging en kiesrvcht der capaoileiteni niet kunnen baten maar het geheele Nederlaudsche volk tot het kiesrecht behoort ie worden gcriïnpen Zoolang dat niet is geschied zegt het comitij scbgut deelneming aan de verkiezingen overal waar geen voorstanders van algemeen Blemreclit candidaat zgn gesteld ons een gdel werk Ofschoon de verkiezingen volgens de wet moeten plaats hebben komt het ons voor dal zij die met ons in eene kamer door slechts een chtste der meerderjarige manuelgke bevolking gekozen geeae ware volksvertegenwoordiging kunnen zien zich van bemoeiing met de verkiezingen behooren Ie onthouden tcnzg er hier of daar kaus mocht bestaan een geestverwant in de kamer te brengen Wg voor ons verklaren iu do aaustaaade verkiezingen geene uiting van de gevotleus vau het Nederlandsche volk te kunnen erkennen en te protesleercn tegen het voorlduiend bestaan van eene kieswetgeving die door de kamer zelve welke uit haar is voortgeaprotei met algemeene steramen wordt afgekeurd Een der beroemdite Fransche schrijvers van deu Utereu tijd bevindt zich te Botterdam Een paar dagen geleden is zonder dat iemand het vermoedeu kon Jules Verne uit Nanlea te Kotterdam aangekomen met een stoomjacht dat op stroom ter hoogte van het Park het anker heeft geworpen Het was hu heden gegund geruimen tgd met den ook hier Ie lande door jong en ud gevierden schrijver aan boord van zijn vaartuig door te brengen en re geloüven al de vrienden van Verne een dienst te bewgzeu met van deze samenkomst eenig beriebt te geven De St Michel a een stoomjacht van 38 ton iea heer Verne in eigendom toebehoorende en waarmede hij vroeger reeds verschillende reizen naar Uarokko enz heeft ondernomen De bedoeling waa ditaaaal een kijkje in Holland te neiaen door het beiodbn van Eollwd Den Haag en Amsterdam ii daarna een tocht naai het Noorden te maken uu Hamburg Slokhotm Kopenhagen ChristiM ia Haar het weder was ruw geworden en men wilde met hM volkomen zeewaardige maar ranke vaartuig geen storm beloopen zouder eeue vloohthaven in de nabgbeid te hebben Vandaar dat het jacht zich nog altgd hier bevindt maar bg beter weder lal het onyawijld naar het Noorden vertrekken Blijft het weder onguuslig dan kuonen de Antwerpeuarea op eea bezoek van Verne zich voorbereiden en doamii kl jgt Londen eene beurt De heer Paul Verne de broedir van Jules diens oudste zoon en een vriend advocaat te Amieqs vergezellen den beroemden men De equipage bestaat uit tien koppen Jules Verne is thans 53 jaar oud en vap middelbare gestalte do krachtigen bouw Jengdige levendigheid goedharti eid en opgeruimdheid spreken mt M volle door een vergnjaden baard omlgste gebiat Schgn noch schaduw van ingenomeoheid met zich zelf Eenvoudig in al zgn doen en laten wg sl hg met een goedigen glimlach elk woord over zijne populariteit van de hand Evenmin schijnt hg er op gesteld over zgn tab ke werken te spraken Hg stond ons toe zgn jacht nauwkeurig te beachtigen ten einde de zekerheid te geven dat er hoegenaamd niets buitengewoons voorhanden is en spreekt wel VOO zelf ook niets wat geUjkt op de vaartuigen die zijne verbeelding wel eens schiep Alles i er uitermate net en doelmatig ingericht maar ge spoor van gecomprimeerde lucht elecUiciteit of deigdgke Jules Verne verklaarde ons evenwel te ffdooveu dat de electrioiteit bestemd ia om den stroom aU beweegkracht te vervangen en dat veel van hetgeen zgue verbeelding in zgne werken schiep binnnt md niet te lang tijdperk in werkmgial komeb Het doel van deze nieuwe leis is het zoeken van nieuwe indrukken De heer Verne verzekerde ona dat hg op dit oogenblik geen nieuw werk sobrgft maar indien dit pleizierreiq e hem boawstoffen bexorgde dan zal hg er dadelgk een op touw lettea N R Ct Naar aanleiding van een door het Bestuur der afd Amsterdam van het Nederlandsch OnderwqzeraGenootschap openbaar gemaakt stuk waarin wordt aangedrongen op het nemen van maatregelen die strekken om éen goede aansluiting tusschen btger eu middelbaar onderwgs te bevorderen is door Burg en Weth van Amsterdam beiloten dat voortaan l j de toelatingsaxamens tot de scholen van middelbaar onderwijs het volgende zal worden in acht ge nomen 1 De candidaat legt yóót het toelatingaexamea over een getuigschrift omtrent zgn koudighedan afgegeven door het hoofd der school welke hjj varlaten heeft of van den privaatonderwgier of de uivaatouderwgzers van wien of van wie hg loautelgk ouderwgs heeft ontvangen Het getuigschrift kan wolden vervangen door eene verklaring dut het is aangevraagd maar niet verkregen Van het getuigschrift neemt de examencommiaaie vóÓT of na het examen doch in allen gev e voor de beslissing keunis 2o Het hoofd der school en de onderwqzers onder la genoemd kunnen het mondeling gedwlte van het toelatings examen bgwonen Mocht het