Goudsche Courant, zondag 19 juni 1881

prae adviseerende leden en van de predikanten W V Iioiuan voorziiier pred te Amstei dani J A Btitirlng r mce voorz pred te Ani sterdaTn H V W Groteiidieck necret prt d te lironiiigtin G l BruiJB ie stent prid te Zutlin H C Lohr pred t Rotterdam C b VV Westlioff pred te Utrecht H Heiden pred te s Jrafojthiigf Vi J Mansseii pred te Zaandam W F Waloh preil te Breda en A J U Sewrugger pred te Amersfoort Van de gemeenteleden T Tobias penninf m L jhr mr B de Bosch Keniper J G Sillcin en J c Gebhard te Amsterdam rar A Hazenberg en mr J L Melcher te Kolterdam J C Sommer te s Grarenhage G C W Bohnensieg te Haarlem J D Schntler ie Groningen eu 11 van Eust te üoetiuchem Te hokitim ign bij de verkiezing uitgebraohte geld stemmen 1950 Herkozen jh air J P vau Uum dda van Kysinga liberaal met lOO J stemmen Prof 15 J Oratania antirevolntionair had 925 stemmen De 16den Juni vrerd te Utrecht eene vergadiring gehouden van fabrikanten van margarinebotur die door 20 belangstellenden werd bijgewoond terwijl 4 afiretigeii hunne instemming hadden betuigd De aaowezigen besloten tot oprichting ecuer Vereenigiug van margarineboterfabnkanten en belastten drie hunner met het ontwerpen van stauueii die ecoe in volgende vergadering in discussie zullen worden gebracht De beeren Jos Hollman en Carl Heymann hebbeu te sameu te Londen concerten gegeven Het succes was schitterend Nederland zegt een der bladen mag wel trotecfa zijn dat het twee zulke zeldzaam begaaMtffkmisteuaara ouder zyn zonen telt Het blad veReHert nooit een zoo schoon cello spel te hebben gehoord als dat van den emineuten kuuatenaar Hollman terwgl bet Carl Heymanu een piauist Tan den alleteerslen rang noemt t Zal z ke onzen lezers evenals ons genoegendoen om te vernemen dal onze beroemde landgenooten aldus wordttti gewaardeerd in de wert ldstad waar men gewoon is het allerbeste te hooreu dater op kunstgebied ia D In de algemeene vergadering van de Protestantsche Vereeniging Unitas den 16deu dezer te Arnhem gebfludeu ia besloten eene prijsvraag uit te schrijven over de afzwering van Spanjes heerschappij in hare Intrekking tot de staatkundige vrijheid gescbiedkiufdig toegelicht met het oo op de belangen van het I cotestantisme in onze dagen Aan het best gekeurde antwoord wordt ƒ 100 toegekend Een predikant in de Hervormde gemeente te O wgdde 11 Zondag ziju gansche leerredeaau de Tweede Kamer Ia lijn geestdrift ging hij zoover dat hy in het nagebed bij name den heer Seret noemde en dezen oaudidaal in de hoede des Ueereu aanbeval i 0 eir bij de verkieziugeu ook misbruik van den kauael is gemaakt Uit Wageningeu schryft men Wij hebben hier een vogelvanger die niet voor een idein a ernch e vervaard schijnt Na reed meermalen binnen het jaar wegens overtrediug der jachtwet veroordeelit lu zijn heeft de kantonrechter alhier hera Woensdag 7 dagen gevaug nisatraf en 8 geldboeten van f 40 opgelegd Boïcudien nog IOC bg het niet uitleveren van 2 j geweren eu een kamerbaks Maan lag jl wcril te Arnhem wegens het ohieten op tamme eenden tegen hem eene maand gevangenistraf en ƒ 2 5 boete geëischt en thans is er weer aangifte gedaan dat hij ook op Maandag j l een ooievaar heeft gi schoten die jougeu had op het dak van Brienisseu Volgens een mededceling van den heer Hermann Linde den begaafden diclamator die ouk hier zoo gunstige heriuneriogeu heeft achtergelaten is li NewYork een portret van Burucb Spiuoza ontdekl Het stelt den beroemden denker voor als een jongen man van 28 a 30 jaren Oe schilder daarvan is naar men beweert niemand anders dan Frans Hal9 Hoewel deze destyds reeds 74 jaar oud was is het portret gelijk de heer Linde zegt bel beste dat zijn keurig penceel ooit beeft vervaardigd In de boekerij der Vereeniging ter bevordering vau de belangen des boekhaudela kan men thans ken uPs maken met bet nommer van den 22 Mei II te Chioago uitgegeven Times Dit nummer bevat op twaalf bladzijden in zes eu negentig kolommen het geheele Nieuwe Testament volgeus de laatste Jingrlscbe vertaliug De redactie deelt mede dat ecu dergdijk nommer nog nooit door eenig dagblad is gegeven ten eerste om de lezers zoodra mogelijk kennis te doen maken met fiüUR lang gewenscbte vertaling waaraan tien jaren was gearbeid en ten tx eede ott deu spoed waarmede deze vertaling in het nieuws blad was opgenomen De vier Evangeliën de Handelingen en de Bril f anu de Romeinen toch werden uit lic New Vork gi seiud en dat lehfiran bevatte niet ii inder dan J 118 iüO ivoordfji Toen di atgedwtkle exemplaren s uacbls uit New ïork uukwamen werd hel overige gedeelte gezet lihl Hel UU lierluiah met het oog ip de behandeling vaa het Vïet iouiwcrp tot voibetering der llij vanil dat 8 Maandag bij de Twi idi Kamer iii Sêhundeling konu u de WkLiuIe tiezwaren die iu souunige tüongeveude knijgcu der lioofdstad beslaan tegen di verbetering der Keuftche vaart Tegen zoodanig redmiddel blijven w ons met hand en tand verzetten schrijft het UU W uii lui u inogt de Keulsdie laari ook nog zoo verbeteren ij behuudi steeds onoverkomelijke aan lisre richting zêl e verbonden hinderpaleu W it het HU wel weuscht is een ruim en goed kanaal dal in dt kortst mogelijke richting naar deu Kyn voert een kanaal op breede schaal ontworpen zonder hinderlijke krommingen zouder een zoodanig oiistruktie iniddel als een sohutbrug ziju zoude een atdoend kanaal iu uén woord en geen surrogaat ilat in den tegenwoordigen toestand geen vrnchten kiiii afwerpe Of dat kauaal door de Geldersehe vallei gaat de richting Kalll volgt of een anden it weg Inslaat is het Hbl op dit oogenblik betrekkelijk ouversouiilig Hoe dit kanaal tot stand gebricbt kan worden Verwerping van het aanhangig wetsvourdeel alleen is daartoe niet voldoende maar het UU hoopt dal in de Kamer eeu niotio zal worden voorgesteld eu aaugenoiueu wanrbjj ten aanzien van het aanhangig wetsontwerp overwegende dat alleen n n kanaal dat hoog in Waal immers bg of boven T el uitmondt de in deze betrokken landsbelangen Vdldocnde dienen kan de Kamer den Mi nister uitnoodigd zoo spoedig doenlijk een wet ter graving v iu een kauaal la die richting aan te biedeu Aan Itet eerste jaarverslag der vereeniging IJsploeg Ie Amsterdam ontleeneu wij dat iu tien vorigeu winier dooi 4 72 schepen aan ijsgeld werd bi taald ƒ 15 632 waarbij ƒ 1C3 aan rente kwam De kosten van ijsopruiming waren ƒ 13 372 zoodat er een saldo ia van f 2323 even genoeg voor belegging iu hot vernieuwingsfonds van 6 pCl der wa irde van liet materieel Keute en aflossing moeten dus achtervvege blijviu het kapitaal ad ƒ 44 5ÜU was grootendpels besteed voor de aausoliaÏHn van de ijsploeg eu toebehooren Omtrent den stand der zaak leest men iu het volgende NiettegenatanndeV de schijubaar slechte uitkomst vau de Suaiicièn zijn wij overtuigd dat al wg op technisch gebied welslagen de fiuanciéele zgde van het Vraagstuk geen overdreven zorg behoeft te baren Vele uitgaven van dezen winter zullen ouder gewone omstandigheden uiet b boeven te geschieden en wij vertrouwen dat een toenemende vaart op het XoordzGekanaal de iukomsleu zouder verhoogiiig viiu bet tarief voor het ysgeld zal vermeerderen Wij z n de eersten om te erkeuuen dat wij nog uiet gekonieu zijn waar wg wezeu uioeteu maar indien bet vertrouwen vau onze leden en vau de llegeering ons daartoe in staat stelt achten wij h t raadzaam om den strijd voort te zetten V auneer het bestuur de beschikking had over een kraehiige boot vau Ij v 10011 paardekr icht effectief 0111 als voortstuw r vau de gsploeg te gibiuikeii twijlelt het niet aan het sueeeq van haar pogen om bg strenge vorst de vaart vau Amsterdam naar zee opeu te houden A iu zulke krachttgi hulpmiddelen ontbreekt het echter nog Zonneschijn en gezondheid Zouueschgu is noodzakelijk voor de gezoudbeid van alle dicrlg k en plautenleveu Zelfs de paddestoel is daarvan niet uit te zoudcreu want de fijne en sappige zwammen die in het open veld untstaau zijn onlegenzeggelgk geuriger en voedzamer dan die door kuui tinatige hitte in het luister van eeu kelder gekweekt worden De oude itoiiieiueii hadden het heilzame oui zich aan de zonnestralen bloot te stellen ingezien want zij hadden terrassen aan de zuidzijde vun hunne woningen solaria genaamd waarop zij zaten of wandelden ten einde het weldadige van frisscbc lucht eu zonneschijn vi recnigd te genieten De geneeskuiuligen uit ouzeu tijd beseven ook de versterkende uitwerking van zouneacliijii bij vele ziektegevalliii hit mei si opioi rkelijk misschien bij tering In het begin van deze noodlottige kwaal is een lange zeereis iu bel Zuiden een bijna zeker genecainiddel Zelfs iu ons veranderlijk klimaat is het koesteren in den zonneschijn zeer goed vuor zenuwlijders eu zwakken eveimls voor herstelleuden au een langdurige ziekte Wie onder den grond moeten werken leven zelden lang en zijn bijzonder onderhevig aan verzwakking Du 18 iets dat wel in aanmerking genomen mag woriRn zoo ook dat de kazernen als zij derwijze gebouwd zijn dat er maar ei zounesobgii inkomi nooit gezond kouneu ejjf Men heeft ook opgemerkt dat by smetziekteu huizen die aan de stralen van de middagzon tij blootgesteld racer kans hebben van dt hcerscheni ziekte verschoond te blijven dau die in de schadj liggen Er bestanii daarvan voorbeelden in een dotn waar de cholera de bewoners van de schaduwzijdt der straat wegmaaide terwijl sy die hniten bewoon den w aarop de krachtige stralen van de middsnoj vielen gespaard bleven Dbs zonder zich aan de zonnesteken te walen moet iedereen tfachten zooveel zonneeohijn te geaieieii als hij maar kan Sommige jonge dame ziju baiit ha ir blanke hui lkleur te bederven maar flat gevaar is zoo groot niet bruin gebrand vau de jon is get doodfigke kwaal eu gemakkelijk te verhelpen en Bomersproeten zgn een teeken van gezondheid Zoekt de zon dan winter en zomer in uwe kamer ei buitenshuis want voor de jeugd is zonaescliijii kracht en voor den ouderdom het leven zelf yie van is de echte buiteubewouer tóó overtuigd dat hij die dit ous mededeelt ziph een landman oocmi r Ondeislaand adres is dezer dageu verzonden 4an Zijne Excellentie den Minister min buitenlandsclu jefe Geeft met versohiildigden eerbied te kennen het Nederlandsch Hoofdcomih mn het Algemeen Itrai litisch Verbond Alliance Israelite OniverteUe dit in zijn jongste vergadering het besluit is genómeii u hoffelijk lo vragen u uwe Excellentie goedviudl en genegen is haar tusschenkomst te doen gelde tot verbeteriug van het vreeselgk lot der Isra ieteg lu ZuidAusland De soliier oiigeloofbare beschrijvingen van de gruwelen aan de l8riiëlie cu in die gewesten gepleegd eu van de elleude waarin duizenden medementeheii werden gedompeld hebben voorzeker ook a met afgrgien verontwaardiging eu mededoogen vervuld Deze overtuiging bemoedigt adressant mits op zijn vraag in deu aanhef dezes gunstig worde be schikt urde iu naam aller Nederlanders die tol de Israëlitische kerkgenootschappen behooren het verzoek au u te richten om langs diploniatiekea weg in de eerste plaats aan de huoge regeering van Z M deu keizer aller Kussen hun inuigeu daok te doeu betuigen voor de reed genomen uaatregelen tot bet ugeling der woeste vervolging waaraan huu stsmgeuooten ter prooi waren en voorts bjj de hooge regeering van Z M deu Keiter de tolk te willen zijn van alle Nederlandsobe Ismélislen die Zijne Majesteit dringend smeeken om herstel van de rampeu en verliezen door hun ongelukkige stamgcnooteu geleden en oai beveiliging van tan Igfen have tegeu verdere aanslagen en geweldenaryeo vsn huu vyauden Misschien zal deze smeekbede sit Nedetrlabd het land waarmee Rusland door eeuwenoude vriendrijhspabanden en machtige belangen zoo sterk verknocht i bij de hooge regeering vaa Zijne Majeateit deo Keizer ingang vindeu en Zguc Majesteits Israóliliiobc onderdanen ecu gelukkige toekomst opeueo Adressaut is er zeker van dat alle weldeokeuHe ingiz icueu va ons vaderland het traditioucele toevluchtsoord der gewetensvrijheid zich in den ge t bij dit verzoekschrift aansluiten en met oldoeuiug zouden vf ruciüon hoe uwe erkende staatsaiam wgtheid bij de Hooge Kcgectiiig van Z M deu Keizer aller Russen ziju bede wist iu te kleede eu te ondersteunen om de stem der menscholgkheid eu rechtvaardigheid te doen rcgeviereu en n eeu duurzaB auuspr uik te verwerven op de dankbaarheid aller Israëlieten die het geluk hebben Nederlanders e zijn t Welk doende ie Ainslerdam den sten Juut l Hl Namens het hoofdcomitó voornoemd W g ALEX DANIELS moriitter H BINGEa secretaris Zoonis men weel hebbeu de voorstanders van het al cmeen stea recht ui ren te Aiusterdain gdhoudeii voiksmeeliiig een motie angenoraeB waarby zij decieteeren dut naii 907 000 me erderjarige raapuelijke ingezeleueii door het tegenwoordig kiesstelsel belet wordt den eerste aller borger jlieliten te vervullen dat de ware volksbelangen dieutengevolgc niet behartigd in de algemeen crkmdc behoeften niet vervuld worden i dat dit onrechl alleen door de invoering van het algemeen kiesrecht kan hersteld worden dat zij daarom protesteereu tegen het voortbestaan van de tegenwoordige wijze van verkiezing waarvap toenemende ontevredenheid di r bevolking met haat Regeering het gevolg moi t zijn en waardoor op don tlnur de Ncderlandsclie Staat met ernstige gevaren wordt badreigd Afgi schuideu vau den opgeblazen en oanma igendeu zelfs eenigzins dreigenden toon van deze lootie en zonder tr onilerZoeièeii in hoeverre het abstracte der stelling ilat algemeeümaking viin het kiesrecht een volmaking zou zgn van onze constituti mele in stellingen iels feitelgks berat maakt de Jrnh Cl bezwaar tegen het uitgangspunt der motie Daar wordt namelijk beweerd dat 907 000 in hun recht verkort worden Haar nu doet de Jrnlt Ct opmerken dat die 907 000 het kielrecht nooit hadden verkregen en dus in dat recht niet kunnen vetkort tijn Kiesrecht ia geen aangeboren uensehenrrcbt eu geen aangeboren burgerrecht men wordt niet kiesgerechtigd geboren het wordt alleen voor zooverre daarvoor deugdelyke termen ontleend aan het publiek belang gevonden zqo toegekend door de Oroudiret Dat ia de nige grond waaraan bet recht om zich kiesbsroegd te acklen kan ontleend worden Maar nu bestaat er in ons laad geen ander icabt op dit pont dan bet bq art 76 der Orondwel verleende Vódrdat tg met haar critiek van bet algemeen stemrecht voortgaat il de Jnh Ct dus eerst bewijs afwachten voor de nradox dat de 907 000 die geeu kiearecbt hebben in dat recht verkort ziJD en dat jegens hen een onfeoht is gepleegd dat hersteld moet worden boewel bun geen recht kan ontnomen sgn dat zg nooit gehad hebbeo Onie leiers berianaren tiab de heldendaden van den opliobler die byoa een jaar onder een vabehen naam te Bragge woonde die met ordelinteu in t knoopsgat in den vorigen zomer op het jonrnalisten oongres te Brns el een eerste viool speelde die te Brugge een Engelsoh meisje van aanzientgke familie huwde met wie hg ia den herfst mat aohterlating roo ongeveer 100 000 b sditlld plolaeling verdween maar haar na eenige weken iwervens iu Dnitseblaod en Frankrgk pUitaeÜDg te Hivre in deu steek liet en die eiadelgk een paar maanden geleden te Pargs in heobteoia werd genomen De gereohtelgke geneeskundigen met een onderzoek naar ign geestestoestand belast hebben verklaard dat dete aartsbedrieger minder een oplichter dan wel een maaiaoBa is ten gevolge vaarvaa de Pargacbe rechter hem ontoerekenbaar heeft verklaard Voor de nilapraak der vetensebep balgen wg tegt de Indéfendasue met een diepe suoht In de Zwanenbnrgetatraat te Amsterdam heeft eeu ooit van rerkietings agent die tal van stemmen ronr een van de oandidaten van de Tweede Kamer bad geironren en pak slaag tod een paar kieiera bdoopeu omdat de door hem aanbevolen candidaat niet gekoieo raa Als een voorbeeld van rerkicciugsyver meldt bet K V d D dat het boofd der anti revolntionaire party dr Abr Kuyper lelf per rgtnig een aantal ongeatelde kiezers naar da stembus heeft gebracht Een hunner eebter werd onder bet verroer Ie ongesield om tgn bnrgerplioht lelb met dete hulp Ie volbrengen Puiarai acbotela In de grootste reatanrants en kofflaimzen te Berl D worden thans de ververaebingen gediend op schotels vau papier macb Deie borden hebben aiierlgk veel van aardewerk en ign voorzien van nette in relief gepente randen Zoowel btaoekers als eigenaars en bedienden zgn met dese borden leer ingenomen De eersten tgn nn verlost van het oorrerdoorend geraas en gerammel door het opstapelen eu verplaatsen van borden door haastige kellners liebaodeld De eigenaars hebben niet toe te lien op dit liobte uiterst goedkoope huisraad dat de beioekers desverkiezend kunnen medenemen lelb met de daarbij verstrekte papieren servetjes De bedienden eindelgk kunnen deze borden vlugger honteenn en loopen geen gevaar om huu loon te tien verminderen met de vergoeding voor gebroken borden en aardewerk in het algemeen Wellicht al BB nog een goedkoop émail worden uitgevonden dat niet door vet of heete vochteu wordt aangedaan toodat ook soepen sausen enz in voorwerpen van date papierstof gemaakt kunueu worden voorgediend Tydicir der Ned 3t t B e H Kautoogerecht te jouda Tereehttitting fan Woensdag 16 J oi 1881 Kaotourccbter Ur J H tan MIEROP Ambtenaar vau bet OMoboar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD van deu B arbeider te Reeuwyk tot veerhg gulden of teren dogen mrt verbeurdverklaring Vut het geweer wegens met een geladen jachtgeweer oh iu den gesloten jachttgd bevinden op een anders jfl tveld in den polder Stein onder Reeuwgk met A lelgkea wederstand tegen den brigadier Oeitink e ondertoeken wilde of het geweer geUden was B arbeider te Bleiswp tot twee boeten vau arie galden of twee dogen wegene tonder recht gaan ever verschillende laudergen van anderen in den Polder onder Bleitwg k eu visschen in een waterlei lag in dien Polder met een snoekstrik igude een Ojet geoorloofd vischtuig eo terw jl het gesloten tiieht d waa O r d P arbeider te Bleiswgk tot twee boeten ran drie gulden of twee dagen wegens zonder recht gaan over verschillende landergeu van anderen in den Polder onder Bleiswgk eu vervoeren von een snoek in den gesloten visehtijd C V D en W v D arbeider te Waddiniveeu ieder tot twee boeten vau drie galden of twee dagen Wegens op twee verschillende tgdslippen zonder recht gaan over weilanden van anden n in deu Zuidplaspolder onder Waddiniveen F H arbeider te Uoeroappelle tot vgf gulden Tgftig cents of twee dagen wegens maken van nachtgerucht in de Dorpstraat te Moercappelle P dea B boodschaplooper en i V baanspinner te Hoordreebt ieder tot vgf gulden vgflig cent of twee dagen wegens maken van uaehtgerueht op den openbaren weg te Moordrecht VRUGE8PB0KEN W van H koopman te Nienwerkerk van de aanklacht naar eendeieren getocht te hebben op eens anders land in den Zuidplaspolder onder Nienwerkerk zouder vergunning van deo eigenaar vau het land Niet ovenaigend beweien dat de beklaagde naar eendeieren heeft getocht GEVONDEN eu aan het Barean van Politie gedeponeerd een Sigarenkoker een Kinderaabel een Boteokrans en een takje waarin eenig geld Ook kannen nog inlichtingen wonleu verstrekt omtKul geld hetwelk gevonden is op aeo stoep iu de Korte Oroenendaal COBRESPONOENTIE la verbsad net het stokje lo ou vorig or getileU Jodenvendging veroeineD wg dst er ook in Goods een pisstselgk Comité dsarvoor erksasm ti bsstsands att de bh A B isD Ijkx M E MoDUch eg N vu Booreo Wij ackteo het ss verkietlgker dst mes de gifteo die neodsarvoor oMebt willen afxonderea mtet sae ons mssr aaa het plssttelgk eomilé lende Besdi ontviaj n wij vso K I eo vso L 60 dal g veosen aoeaid eoAité zollen overoiskeD Ut fianscns BurgerlQlte Stand OEBORBN 1 Joai Oeenlnids owlm U tipee ea H Sehwoiukm Msria Willsaiiiia Josiaa ooden O vu Zot k I M W J Schoatea Cstksrios oadsn C vao Hirtn en 0 doa Edel Msri onden S Boot eo i il do Weger Cenulis Wilhelnias ooden J A Pltiuer eo G Vorhoel OVJËlKOKN 17 Joni K J Jsnknecht 7w a Bloos 68 j 18 W C Laogtrosr 7 m B Bdeloioa I as Uter ontvangen voor de Wed F KOÜWENBBBG Flnweelen Singel A v B 2 Karuemelkslbot Ch M B 1 Tiendeweg itA v V 1 Crabethttraat N N ƒ 1 TAN GELDER £ B DOBBÉ H J STEENBERGEN ADVjBRTJBNTIÜN Gehuwd Mr W H KOIJBB IN M E ViaULY Lódtn 16 Jani 1881 De Heer en MeTronw ROIJER Vibw ï bedanken ook namens wederzgdache betrekkingen voor de vele bewezen ran belangstelling bg ban huwelgk ondervonden Ijóden 16 Juni 1881 Degenen die iets te vorderen hebben vanof verschaldigd zgn aan den Heer K uan DAM io leren laatst particulier gewoond hebbende te Haastrecht en aldaar overleden den 23 Mei 1881 gelieren daarvan opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaria H J F REUMAN te Haattreckt vóór den Ie Jolg e k LOUISP WËLTÈl COIFFEUR bericht de ontvangst van eene groote Collectie £ au de Cologne van de bekende goede huizen Nos 4 en 4711 a Coin ËAU DË COLOdiJMË ZEËP ƒ 1 50 per DOZIJN Edele Stad enootenf C DB PÜIJT eenigstteeourfo wonend QndStrgder van Waterloo 89 jaar oud roeyl bg dez de hulp in van Gonda s weldadige Ingeüetenen daar hg niet meer in staat is itr vga onderhoud te voorzien Adres Aehter de Vischmarkt Ie huis van af de Groenendasl VENIA AETATIS De HOOGE EAAD der Nederlanden heeft op 25 Mei 1881 aan den Heer JAN van 80N8BISEK gedomicilieerd te Gouda verleend brieven van Meerderjarig Verklaring goedgekeurd bg s Konings besluit van 7 Juni 1881 No 71 geregistreerfl 15 Jnni d a v welke hem geven de rechten bg de wet aan Meerderjarigen toegekend behoudens de bepaling van Art 478 B W 2e lid Mr J J JJEEGSMA Adv en Proc bg dm Hoogen Baad t Graeenhage 16 Juni 1881 De Ondergeteekenden sedert jaien € tetneente Aansprékerg alhier berichten hunnen Stadgenooten dat zg zich voortaan ook belasten met de Regeling van Begrafejilsseii t gen vaste tarieven ook voor LIJKWAGENS VOLGKOETSBN en LIJKKISTEN terwgl naar verkiezing hnn costuum zal z n in hoogen ronden Hoed ma lange Broek of in korte Broek met tteek Onder verzekering van eene nette en éivüJe bediening bevelen zg zich beleefilelgk aao D VAX anuATJur J SCHULING L BINNENDIJK Adres aan eerstgenoemde West Haven Wgk B 178 V E R L O R ËwT EEN BRIL MET HUISJE Temgbezorging fLUWSBLEN 8JWOSL n 544 Wordt gaarne beloond Mevrouw BEELAEBTS Gouda vraagt eene fatsoenlgke nette DIEIVSTBODE als TWEEDE MEID goed kunnende Naaien Strgken en met de Wasch omgaan en van voldoende getuigen voorzien P G Me i tHi SCHRiuiDÊRV mn de BeeuviiJkscJie Brug VRAAGT tegen 1 Augustus of eerder EENE DIEIMSTB ODE Wasschen Repareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOUDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDBKANTEN WIEGEN enz Machioale Stoomzulvering Door deze mgne behandeling wolden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zgn veroonuwkt