Goudsche Courant, vrijdag 5 augustus 1881

Standplaats VEERSTAL De Vereenigde AMSTERDAMSCHE TOONEELISTEN zullen de eer hebben in d fraai ingerichte Schonwbnrg Loge op Woensdag 3 Augustas tot opening van het Tooneel OP TE VOEREN MOEDERZEGEH of de PAREL van SAVOLTE Tooneelstuk met Zang in vyf Bedrgven DAARNA De BRUILOFT van KLORIS en ROOSJE Kluchtspel met Zang en Dans in één Bedrgi Prgzen der plaatsen Eerste Bang 0 98 Tweede Rang 0 70 Derde Rang 0 40 6 Abonnementskaarten 1 Rang 4 50 Plaatsen te bespreken van 10 tot 3 uur aso het Bureau 1881 GOUDA 4 Aujfintni 1881 GistereumorgeD werd iu legeuuoordïglicid Vftu bet Bniaur eu deo Architect de proefpaal iof eheid voor het Stoomgeioul vsi deu polder Willens waarbij het rolgende plaata rood Terwgl meii bezig was met het heieu ii de paal er ouderuitgescbovea waardoor bet blolc naar den grond vloog en de heiera die hel touw aathielden voor bet meereiideel naar de hoogte Keirokken werden Toen lij bet touw niet meer vaat konden houden vielen zy aohtereeu volgens allen in het laad Ongelekken hebben er niet b plaata gehad De Commisaaria dea Eoiiinge in de provincie ZuidHolland beeft ter keunia van de belanghebbenden gebracht dat lo de opening der jacht op klein wild vermeld in de 2de linsnede van art 17 der wet van deu 13en Jnni 1857 SlaaUbUd no 87 voor dit jaar ij de provincie Zuid Holland i vaatgetteld op Zaterdag den derden September aanstaande met coBSopgang io van die opening is uiigetotiderd de uiloefeniug van bet jaohtbedryf vermeld in art IS lett t der aangehaalde wet 3o de korte jisht d gelqkv n de lange jacht slechts drie malen Vveelca en wel des Woensdags Vrydags enZalerdaga mag worden oilgeuefeud Deelden uy in ons vorig ur mede dat de beroemde ISgyploloog prof Ëb ra sobrgver vau Homo snm Die Schnestera ent eui te Scbeveuingin riage4ale thans kunnen w j medederlen dal by uu jtoig HoUand doorreist up welk reiaje bü ook faaeeate Gouda o beioek t brengen van G o U D A maakt aan züne geëerde Stadgenooten en Begunstigers bekend dat h met zgne POFEEETJES EEAAM staat de eerste van af den Korten Tiendewe Hg zal even als vorige jaren zoous bekend is voor een GOEDE BEDIENING zorgen want goede waar beb $sft geene aanbeveling dus hoopt met een talrijk bezoek vereerd te worden THEATRE DES NOIIVEAÜTIS onder Directie van den Heer standplaats Markt over de Zalin is gearriveerd met een Gezelschap buitengewwe Artisten en de Transvaalsche Ooilog EERSTE VOORSTELLING Woensdag 3 Aiig Prflzen der plaatsen Stalles ƒ 0 99 Ie Bang 75 et 2e Rang 50 et 3e Rang 25 et J ie herstemming voor een lid van den geiHtuiteraad Ie Stalwgk werden uitgebracht 145 geldige stemmen Hiervan verkregm i Verkaik Tc 88 en L A de Vreugt üi tei yl blanco billet werd uitgebracht De heer V riiRik is dus gekoien Bg de kentemming voor twee ledeu van den gemeenteraad van Berkenwoude lyn gekoien D Kool en A deu Hoed By heratemmiug te Hoornaar over de bfa J Slob Sr en G Slab aftredend raadslid alhier is heden bg de opening der atembrieQes gebleken dat J Slob Sr is gekosen tot raadslid met 13 van de 24 ateomen Groot Apentbeater en Circus STANDPLAATS GROOTE MARKT EEBSXE rOOBSTELLING WOENSDAG 3 AUGUSTUS en verder iedeien dag gedurende de Kermis bestaande in een col ectie Apen Honden en Chineesche Penny s alsmede een Gezelschap Diimes en Heeren Artisten werkende in de Hoogere Gymnastiek Acrobatiek Koorddansers Pantomines enz enz DONDERDAG TEN 5 UUR EXTRA KI1ERV00RSTELLIN6 Groote AVONDVOORSTELLING 8 uur Zie verder groote en kleine Billetten De DIRECTIE A WEBY op KOGELFLESSCHEN bij SLOTEMAKEB Co HËDEIV GEOPËI D HET GROOT MUSEUM VAN DEN HEBB Th CONSAEL STAANDE op de Markt tegenover Arti Legi Dit kostbare Museum bevat 3500 stuks zichtbaar voor Dames en Heeren Beneden de 18jaar wordt men niet toegelaten Zie verder de Biljetten De toegangsprgi is aan het Bureel aangeplakt DE DIRECTIE E BASCH SfiOOTE MBSI GOVDA Woensi 3 Augustus des avonds ten 8 ure Eerste Groote VOOESTELLIUG Tooverg Mechaniek Phniek en Hvdiauliek daargesteld door E BASCH o a The Fakyr raet aanwending van den magnetischen slaap Proteus de Metamorphosenkast Agioscopische Wereld Tableanx door het grootste apparaat der wereld Tempus quo rosae florent het feest der rozenkoninnn te Salenci op den dag van Ï heiligen Medardus Groote Feërie met den ain ond opstggende Watemymphen inringende Reuzenfonteinen Electrische en Drammondsche Licbteifecten Kostumes en Decoratiën geheel nieuw Bureel geopend van 10 tot6uran tot het bespreken der plaatsen ik 10 Cents Opening te 7 uren aanvang te 8 uren einde te 11 uren Prj een der plaatsen Eerste Rang 1 49 Tweede Bang 1 Derde Bang 0 75 Vierde Bang 0 40 Kinderen beneden 12 jaren betalen op den Eersten en Tweeden Bang half geld Donderdag den 4 Augustus avonds 8 nor Tweede GfrooiB VoorsteUing E Basch Bg de herslemiriiog te Zevenhuiien voor een lid van den gemteuieraad is gekozen de heer H Hipping met 66 stemmen De heer W L Prenyl verkreeg 24 stemmen Te SohoOnboven is gekozen de heer N Kooiman met 106 stemmen Op den heer N i H Van Gelderen waren 104 tledtmeu uitgebracht Te Zoelermeer is gekozen de heer H Vrgenboek met 48 stemmen De heer A Visser bekwam er 2 $ fli P Ö J Kompier met itgébraoTl Te Bodegraven zgu herkozen de liecriu A Breekland ea A Moona Door deu heer dr N J B Kappegne Van de Cop pello is eervol ontslag aangevraagd uit zgne betrekking van rector van het gymnasium Ie Amalerdam Uit Arnhem meldt men Met het oog op het zakketirollen komen tegenwoordig met de pleizierlreinen uit Amsterdam Botterdam en s Hage naar Arnhem detectieven mede ten einde een wakend oog op de zakkenrollers te houden die bg het aankomen en vertrekken der treinen in het daardoor ontstane gedrang hun slag zoeken te slaan Aan den Minister van Justitie is een adrea gericht door het Centraal Bestuur van het algemeen Snelpersdmk van A Biinkman te Gonda Groot Theatre Talleauz Vivaiits en Metamorphose w xtl gedurende de KEBMIS Groote Voor stellingen daarstellen De Voorstellingen zullen bestaan in 5 verschillende werkzaamheden waarvan bgzonder zal uitmunten De OTerwinteriiii op Kova Zembla Iedere voorstelling zd besloten worden door de tBuffiadero of de droom der Najaden opgeluisterd door eene prachtige zilverregen in het rjk der bloemen De Directeur noodigt alle lief hebbers van schilderknnst uit om z n interessant Theater te komen zien daar er geen Theater is dat zulk een Decoratief bezit als dit Theater Kortom geen bluf geen grootspraak maar de te geren voontellingen zullen de verwachtingen verre overtrefién Aanvang der TOorsteUingen gedurende de kermisdagen daeelgks s avonds 8 uur Prezen der plaatsen 1 rang 0 99 2 rang 0 60 3 raag 0 30 Abonnementskaarten te verkrggen if 10 de 12 kaarten Tot het bespreken der plaatsen is het Bureau geopend van s morgens 11 tot s avonds 8 uur A ALBBB Directeur Standplaats Markt bg de Hoogstraat Voor de eerste maal in deze stad STANDPLAATS Groote MARKT teg enover den Heer Goorissen HET a I2 OOTDE3 VOLKSMUSEUM Het schoonste fraaiste en leerzaamste bevattende 3500 Kunst en ITatuurvoorwerpen MT roos HHEBUN EN DAMES ZICHTBAAB Wt D€igeiifk8 geopend van s morgens 10 uur tot s avonds laat By gelegenheid van de te Qprinchem op den 11 Augustus a s te houden ÖABDDBAVERIJEN zullen daaraan ook jpr De Directie F A DANIEL m Kopenhagen worden verbonden Er kunnen alsdan worden geplaatst een tteeetal Poffertjeskramen een drietal Koekkramen henevens een Tlr de Salon Verzoeken tot plaatsing worden ingewacht bg den Heer B WISBOOM Ja Secretaris der Commisale voor de Volksvermakelgkheden te Qorinohem Caglioströ theater VAN Café TIVOLI aan het SPOOR te GOUDA Gedurende de Kermis zullen in bovengenoemd Lokaal 4 Café Cbantant Voorstellinj en worden gegeven en wel WOENSDAGS DONDERDAG 4 VRIJDAG 5 en ZATERDAG 6 AUGUSTUS door een uitstekend Gezelschap Artisten wdke nog nimmer alhier werkzaam zgu geweest De Voorstellingen zullen bestaan iu het geven van de Nieuwste Aria s Duetten Potpourie s Comieke Scenes Cdmieke Voordrachten Operettes en Vaudevilles PROGRAMillA van Woensdagavond 3 Augustns ten 8 uur GROOT CAFE CHANTANT Ten 10 ure De Schoolmeester uit Om en de Aiaalgter uit deu naa Groote K n ieke Scène met Zang Ten 11 ure 99 Beesten en éen Boer Blgspel met Zang in één Bedr t Donderdag 4 Augustus van 12 tot 3 uar GBOOT MATINEE MïïSICALl door het geheele Gezelschap ten 8 uur GROOT CAFE CHANTANT Ten 11 uur ma CIKMEUBELE£R E KAHEB TE HUUR Groote Komieke Scène met Zang Ten 10 uur ROZALINE TOn ROZENHOF of JOBS in den flüWELUKEN STAAT Enfrée der Matinee 1 Cent Oer Soiree SS Ceoti Vrlllsg 5 Aügngtiis N 2644 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblil voor iouda m Omslreken BINN ENLAND meï 23 oTBLl t k £ ir Li 3 loan k Korez een brand geaticht vaarUi 1020 huizen eu winkel de aynag e en 11 S enaral rn VTZ l W t T Maalachappï vau de 4S ai l l Ü i g mede toter nat T P Godef d O den Onafdeeli t T 1 de S W 7erve r eu omstreken om uit over ZS l r eon ributie wa atellins i fc l e ntoouvau tL of H hen loop è tZ Z 5 Door het hJ yj k ieatal l Mr het koofdbMluur wordt voorgealeld het beapre na n rfKI J er d ohM an iZ V r Iboter kan worde teg gegaan Voor de benoeming vui een Ud vanhet bopfdbeatunr uil Noorihollaad in de pla v ongoB fc hh mr W van der Vliel t AuSatartin T i i A ner foordl te HaarUumermeer J NederUndsoh Werkliedfn Verbond waarin wordt e kennen gegeven dat de naamlooze vMMootsofaappen geregeld bg het Wetboek van Koopbaaiel onderworpen zyn oau een aantal beperkende bepalingen en verplichtingen om de vereia sht £ koniuklyke goedkeuring te verwerven omaobreven o a by ét artikelen 44 46 tot 61 S4 en 56 dat onlangs vau Stoaikwcge een Commissie is benoemd om dat Wetboek ran Koophandel te herzien dut het Bealunr met het oog hierop hel verzoek tot den minister richt de aandacht dier Commissie te veatigeo op de wenaehdykbeid de verplichtingen dier vennootacbappeu met fuiaatens eene aan te vullen en wel deze dat iu d statuten worde bepaald dat minstens 10 pCt Wa de jaatl$k ebe winst zal worden afgezonderd au nton in eene pensioenkas voor de werklieden met dé voorwaarden dal bg een eventueel ontslag uil dea dienst der onderneming de werklieden aanspraak blyvcu behouden op bet peoaioen gedurende buuuen dieosU d verworven op de wyze ala dit ook aan de meer ganoemde Delftache fabriek is geregeld t Naar men Terneemt ia het buitengoed Tili stein onder Velsen waarvan rroinir werd bericht dat bet waa aangekocht door m koningin van Zweden au aangekocht door de firma s Gebrooder Koster M Amsterdam en D Bolle t BotlRlam Het landgoed zal nu dienen als premie by bnnoe taoekaanbiedingen met bona Met een enkel woord weid reeds de aankomat in Nederland gemeld van twee preMcanlen ait Transvaal eu hel bezoek dat zg braoklen aan ide i iieologiiehe school te Kampen Naar de Jmt Ct venieeAit is die reis niet enkel een plewertechtje maar mede ondernomen om relaliën vau k k jk Ul aard en mogelyk ook met Nearbosob aan te knoopen Onlanga bezochten de beide heeren aamen de daar gevestigde inrichting van deu heer van t Lindenhout waar een hnnuer de heer Goelzé in het TransvaalaohHollandsch eene beaohryviog af vaU den Langsnek en vervolgens de aaownige knapen aanspoorde om ala zg een handwerk goed verstanden naar Transvaal te emigreeren t Waa seide hg voor ieder die werken wilde eu werken kon een uitnemend land Die niet werken wilde ried hg aan om stil thoia te bigreo want voor hen was Transvaal geen lekkerluierland aooala de beer Qoetzé dit iu zgn landtaal uitdrukte Niet alleen de Bordeanx wgn maar ook de BGdeaheimer sohynt niet altyd geheel zuiver te zgn dezer dagen heeft de politie te Bingen een voorraad van 160 vaten van dat irdruiveuaap in een kelder van een der eerste firma s in bealog genomen Het Bestuur erkeat wul dat daie maatregel tot aleobla weinige ondememiagen uitgcaltekl kon warden en dus ih verhoudint aauvoakilijk inanr aen betrekkelijk weiuige w rkliedeu zal ten goede komen maar het kaa tot syo Isedweien op goede gronden de tnsaobeukomsl ia regeeriug in zoo ruime mate niet vragen als bet dia aet hal oog op de behoefte wel wenschle omdat ailom da naamlooze vennootaehappeu biuuen baar bereik liggen Desniettemin erkent bet echter da het alleazius bill k zou zijn by de zorg voor d it ol ea oadea dog ook die voor haane werkliedea allen oaderaemera op de echonder werd gelegd aadat beiden ondernemers en werkliedeu g veren voor deselftle zaak en met hetzelfde doel Ër mag echter aiat voorbggezien Worden dat een maatregel oh bel Bestuur van den Minister vraagt allereerst teu goede komt aan die werklieden iu dea aanvang door ona bedoeld die daaraan bet meeste behoefte hebben en het minste in staat zgn gunstige voorwaardeu voor huuaea arbeid te bedingen Voarls meent bet beatuur nog dal indien bet goede voorbeeld door den keer Van Marken Jr en enkele andere ondernemers bier te lande reeds gegeven door een van regeeringswege te nemen maatregel in den zin als boven bedoeld meer algemeen werd te spoediger en in ruimeren kring de voordeelen bekend zouden worden die ook voor eene onderneming en bare resultaten er in gelegeu zgn wanneer nitt aleobts de belangen der werklieden bg den goeden gang er van zgn betrokken maar bovenal hun oude dag verzekerd ia zoodat te spoediger meerdere ondernemers dit voorbeeld iu ua eigen belaag zullen navolgen lenigen tgd geleden werd op de Oudeaohana te u Z r PK een politieagent genaamd Valeutgn Men veronder telde reed i n dat soiiinï il t f 8 P Dit verm den obgnt thans bevestigd te worden In een aldaar gelegeu lapperg werd dezer dagen door eenige persoueu over bet ongeval gesproken waarbg te keinan ge De tapster hoorde dit geaprek aan eu gaf h wvM kennis aan de moeder van den veralagene Deze die het vroeger gestaakte onderzoek weder hoeft torvat hJf T d te Peleirtnig ï 1 f door aaa deu Een paar dagen geleden werd door de politie van Alblaiserdanf naar Brielle teruggebnoht een meisje van 16 jaren dat daaga te voren s morgens ten t are het ouderlyk buis had verlaten om met zekeren G houder van een poffertjeakraam de kermissen af te loopen Men zegt dat G tal worden vervolgd wegens hel wegvoeren van een mindeijarig meisje Volj ens het li v d D staaf vlak voor het paleis het Lte van den morgen tot den avond ee i man met eea zwaard op tg ea eeu revolver in de hand teneinde ieder die te dicht bg het hek mocht willen komen terug te wyzen Gelukkig maarmeL grond een dolk te bevestigen met t staal naar boven gewera en zich daarop ie werpen De dood volgde mee te deelen dal hg bg loting was oangeweien om iL T Niet bereid d X oei bad hy door zelfmoord zich uit de gelegenheid geholpen De vervolgingen waaraan de Joden in Bualaud WooUlaan bepalen zich niel gelyk men algemeen gelooft lothe zuiden de BjjSa Ook iadeww telgke provincieh zgn versehiliende steden en dorpen grootenileels door leraëlieteu bewoond door brandstichting te gronde gericht Tot het einde van