Goudsche Courant, woensdag 10 augustus 1881

in k i bait ran rrq wat kapitaal Deie stroom ae grvoMBdfeb riobtendt nsar Xoord Amerika werd dfar nwi opea armen OBtrangen en de berichten deswege nit de Vcreenigde Staten ontvangen hebben niet weinig gestrekt om den ouaangenameo iadruk door dit feit aloa in bet r k tewaaggebraoht niet weiu te erwgerea Hetgeen sadert dioi tyd heelt staats fehad last het rroager gebeurd n rre achter nab Alleen orer Hamberg en Bremen ign gednttnde de eerste les maanden an dit jaar bgua I 0 000 personen naar de Vereenigde Slalea als landrerhuiiers vertrokken Met dubbele bedrag van het vorige jaar liil ontlokte een kreet van oattettiag door gansoh Duitsobland Vermoedelp tollen gednreude de ovirige es maanden vau dit jaar niet vrle landverbuieers het rgk verlaten want gedurende ren reeks van jaren beeft men de opmerking bevestigd geiien dat een veel graoter aantal personen in ile eerste us maanden bet land verlaat dan in de tweede helfi de jaars Het is intusaohen voorloopig niels anders dan een losse trooatgrond die echter naar men vurig hoopt later door het feit cal worden bevestigd werking over alle deelen des lands tgu volgens bet adres dat licht en die kennis te terwaohleo wcike tot bevordering van olgemeenen vooruitgang eu idgemeene welvaart kunnen leiden gevoelen toudeu kunnen wezan zouden daardoor slechts bewijzen dat zg niel eens weten wat hun ontbreekt Trouwens de groole meerderheid der Officiereu van de Schutterg is levendig daarvan doordroagen eventeer als vah het betreureiitwoardig gehalte hunner manschap Pit alles u een feil dat genoegzaam bekend is zelfs in het buitenland zooals in een vorig blad reeds werd aaugenierkl Eu dat wg er op nieuw nadrukkelijk op wgzen is onder den indruk ran het gebeurde te Deventer waar de Schutterg weer een proeve te meer vau ile daarbg heerscheude antimilitaire begrippen heeft gegeven tooals de dagbladen dezer dagen berichten Een komraandani die afwezig is zonder dat de dienst behoorigk is overgegeven lieee plaatsvervangers die elkander het gezag betwisten een honderdtal schuttert welke dientengevolge niet onder de wapenen willen komen het zou ougeloofelgk klinken wanneer het uiet de Schuturg iu een kleinere stud betrof Dergeiyke toestanden mogen niet voortduren de Schutterg behoort tonder verdtr tgdvcrlies geheel hervormd te worden Eenig zij t ook niet zwaar examen voor te benoemen Officieren de uoodige middelen om ook deie troepen aan een zekere discipline te onderwerpen opdat men iu de ure des gevuars kunne beschikken over mannen die geleerd hebben te gehoorzamen meer ernstige oefeningen van deze troepenmacht dit zijn koo dvereUcilen nuast een goede recrnteering en verdere organisatie Zoolang de meerdere zgn ooderboorigen slechts een geringe geldboete opleggen kan zal men niel gerrgwaard wezen tegen klochtuu zooals schier wekelgks bg de Schutterg roorkomeu in de oogen des rolks bgzonder vermakelgk maar uil een militair oogpunt in de hoogste mate ongepast en bedroevend Want tegenover de hilariteit die de uiet ongeforluneerde voor boeten gansch onverschillige schutter soms voorbedachlelgk weet op te wekken wanneer hg zich geestigheden veroorlooft die geen nadere vermelding bier behoeven tegenover de onverschilligheid ja den weerzin waarvan rele agner makken bigk geven stellen we in gedachten bét lot eener in verwarring geraakte doelloos gemitrailleerde Meeliug geieapeiide eu toch weerloote schutters Daaraan wordt te weinig geducht Er is iets lichtzinnigs in de opvatting die em aanzienlgk deel de Schuttery van hare zoo gewichtige taak heeft eu wg sprejcen nog uitsluitend ran de aeiine schutterg De rusleiide blgft natuurlijk geheel builen beschouwing I Moge men toch niet langer dralen moge vooral ook de Volksvertegenwoordiging levendig doordrongen tgu von hel onvermijdelijke eener spoedige verbetering van den oohoudbsreii toestand Niel het minst een waariyk niet onrechtmatig ongeduld was het wat deze boutade in de pen gaf Mililair eeüUd I onderwgs iu Oosteurgk ingevoerd Deze lak van ouderwgs is na laiig dralen eindelijk van bet Ministerie van Koophandel naar dal van onderwgs overgebracht Er blijft inlussohen samenwarking lusscben de beide iniuiiteriëu bestaan Paus Leo XIII heeft op 4 dezer een consistorie gehouden aarin hg vooruanielyk gesproken heeft over de ongeregejdhtileu te Rome bij hrt overbrengen vau het stoffelgk overschot van Flus IX naar de kerk van den H Laurentius De Ouervatere Bomano beval dea tekst dezer pauselgke allocutie Leo XIII verklaart dat iu overleg met de Ilaliaausche overheden het uur vfu middernacht voor dete plechtigheid was gekozen als het kalmste eu dus geschiktste hg verzekert dat de curie alles éeed wat in haar vermogen wat om aan de plechtigheid geen openbaar karaltter te geren de roedewerking der geloovigen geschiedde rolkomea uit eigen beweging eu op hun gedrag rial niets aan te merken De Paus komt tot de slotsom dat ook zgn persoon in Rome uiet veilig is en hg als een gerangene op bet Vatikaan kan beschouwd worden want er bestaat naar tgn inzieu rolslrekt geeue reden waarom bg zelf niel ton beleedi wordeu wanneer hg zich iu de straten van Rome vertoonde Volgeus eens dépêche welke de Standaard uit Durban ontvanget zoo Zooloeland uiet lang meer in spanning verkeeren ten gevolge van de worsteling ontstaan tum eu Umlandela eu Simelela twee der zeven hoofden N ie tich het grondgebied betwisten Simelela die dèa aanval begonnen was heeft in eene Ontmoeting met groepen van I mlandela aenc nederlaag geladeB waarvan hg tich volgeus dan berichtgever van het blad moeielgk tal kuuueo herstellen Ben vreewlgk ongeluk had Zaterdag avond onder de gemeente Zwuluwe plaats De knecht van den landboawer Bin te Teleringen moest voor igu meealei eea ziek slak vee onder den Mperdyk gaan balen Daartoe had hg een wagen met een paard bespannen medegenomen Bg het passeereu de spoorlgu Zwuluwe Moerdgk werden paard en wagen dooreen oorbgkomenden trein overreden waarrior man en paard letterlek vermorseld werden een persoon aehter op den wagen geteton bekwam geen letsel De man laat zoo wg vernemen eene weduwe nift 7 kinderen ua De PargxAa correspondent van een Zwitaerscb tgdschrift meldt dat de ondergang der wereld volgens de laatste berichten onder geloovigen is verdaagd tot November vnn dit jaar Beeds is een prograinmu door hen vastgesteld Den eersten dag een oversiroomiug van de tee over het bind tweede dag de vissohen sterven derde dag dood van alle andere redeloole schepsels vierde dag instorting van alle gebouwen over de geheele narde j vgfde j dag de mensoheu verliezen hun spraakvermogen eo daarna gaat alles te niet Dejuiste datumis echter nog niet bekend waut de eene helft stelt hel begin op 16 November de andere op 21 November Men is het ook niet eens of het verkieslijk it op den eersten dan wel op den laatslen om te komen De correspondent kieti het laatste omdat hg anders bezwaarlijk een bescbrgving van de geheele toedracht op het papier zal kunnen stellen I Het verschgueo van komeeten in dit jaar geeft vooral voedsel aan dat geloof aan den ondergang der wereld een geloof dat iu alle eeuwen eenige malenis geëxploiteerd Een iterreknndige wien een beangstigde eens de vraag stelde Of er dan geen gevaar bestond wanneer ecu komeet de aarde raakt f antwoordde net een ernstig gelaat Wel zeker een groot gevaar voor de komeet I De organisatie onaer infanterie oo leest men in de ïf S Ct werkt leer bezwarend voor de luitenants Bq verschillende regimenten ign er oompagniën waar sleohts één dienstdoende luilenant is hoewel er volgeus de formatie drie moeien ign De regimenten die het minst bedeeld zgn met luitenants tgo de nos t 3 S en 6 Er lyn hier Ie Unde weder tg dingeu onivangen uit de Usiee gesohreveu asu boord van de ülem Bmiih uamelgk één dd 20 Jpli jl vau den kommandant van diec bodem den heer H van Broekbuyien aiïn den vioe admiraal de Uaea te Willemsoord eo ééta van den heer C Hoffman aan den heer Ch Boissevain lid van bet hoofdoomité voor de IJsicevaart Ie Amsterdam Wg vermelden daaruit dat de üla Barimtt licii 19 Juli behouden in Bttsae iond ten anker kwam Se getondheidstoestand Tan oiBoierau en bemanning i steeds uiiuiuutead geweest en ondanks het trieste weder heeft onder hen steeds een opgewekte stemming geheetwht De Effectenbeurs XLVIIJ Amaltrrdsm 8 Augustus N381 Ook de afgeloopeu week kenmerkte zich door vaste atemming en weinig handel De aandacht was vooral op Bussische fondsen gevestigd die zeer willig waren en op Mexieauiu die flink Mrbeierdeu Ook Maxwell s en Colorado s bieldai tich ferm lerwgl de malaise iu de Amerikaausche Sporen weder grooteniieelt verdween BHIIIHJI 1KDBCM WAA Mi StaaUJondten Ia tegralen mooteerden S t s loc de beida l n s waren g Premieleeningen Amsi loten van ƒ 100 stegen Kotterd eu Faleis oleu gingen Vt achteruit Spoorwegleeninge leverdeu ueiuig variatie Aand Holl spw verloren 3 doch de 4V Vs W di Mg kwamen l i op Traaieafleeningen De Gooische verloor 7 de Noord eu Zuidboll 2 Induitrieele waarden De aand Afr Hv herstelden zich geheel tg verbeterden 14 Stoomv Nederl 2 t iKter do Zeeland verioor 1V aand Kaav Amst bank en Hv Amst 1 EvKOPEKscui WAAKDZlt Staatt ohdun Russische wa en Vt Vi l tcr Oosterl 6e Serie telfa l j Van Hougareu waren de 4pCl goudl t flauwer de overige soorten hooger pCl goudl telfs 1 Oostenrgkers en Porlugeeien tonder variatie Zoowel de orig Italiaaen als de adm Lamaison l j williger Van Spaig aarden verioor de IpCt Buiteul Vi doch de beide 2pCl mouteerden gelijk bedrag Turken s Premieleeningen In Kussische loten was uofcal handel zg kouden zich 2 pCt verheffen Voorts waren hooger Hongaren en Ooslrnr 54 l do 64 1 Madrid en Turken li i daarentegen Oosteur 60 1 Wceueu Spoorwegteeningen Rnstitche waren iu voste stemming doch zonder veel variatie alleen uuudi Gr Mg l t beter Ook iu andere soorten was de siemntiug williger Warschsu Bromberg eu WarsohauWeenen 2 ü 3 pCl hooger AufaiKAAMSCHC WAAaoiM Staett ondten Van do Noord Amerikaansche stegen 8 pCl Florida s Louisiana s 1 oude Mexicanen 1 nieuwe dito 1 pCt 2uid Amerikaaoscbe verkeerden behalve Venezuela s die rast waren iu minder gunstige tenmiug 6pCl Peru rerloor 1 pCt Spoorwegteeningen Hoogere uoteeriiigeu zgn Ie vermelden voor Oreg Calif a 6 2e ef Stook Si Louis en S Franc iSl j Louis Na8h ille sh a 2 BuffaloPillsb Winona 8t Peter Ontario sh Obl Si Paul Manitoba Toledo Peoria en Obl Uu Puaific boofdl i 1 pCt Daarentegen sloten lager aand Chic Buriiugt 6 Oeiitr PaC St Louis eu 8 Franc sh 3 Chic N W Ie Hyp Cert eu Ua Pao South br l t pCl Indnilrieete Kaarden Maxwell s verbe crden reap 8 en 4 pCl Colorado s Obl CeR pCt VaouiNaAna xENi i B i pCt T P 8 Heden waiuig rehindering Oute Staalt De heer U W Ifeyer adjunct observator aan de Sterrewacbt te Geneve heeft de nieuwe komeet welks nadering ons uit Amerika is aangekondigd reeds waargenomen en haa baau voprloopig berekend Sohgnbaar nadert zg oi langzaam maar toch kan tg onder gunstige omstandigheden reeds met het bloole oog worden waargcuomeo Naar gelang tg de airde meer en meer nadert zal hare lichlslerkle toenemei Omstreeks hel einde vau September zul zg bet toppunt in dit opzicht bereiken en dan veel krachtiger licht vertoonen dan de komeet die wij kort geleden hebben bewonderd Thans bevindt zg zich in het sterrebeeld Auriga en zal later V9orbg den Groolen Beer in noordelijke richting gaan en uit ons oog verdwgueu Zg bevindt tich thans nog op zeer grooten itand van de aarde namelijk 2V Ü efrf l n de zon van de aarde staat die in een rond getal genomen twintig millioen mgleu van elkander verwqderd zgn Angstige gemoederen zgn er wellicht die de i aderiog van dergelgk hemellichaam steeds met vrees vervult Tot geruststelling der zoodanigen mag niet anverineld worden gelaten dat zoodra zg hrt punt harer baan heeft bereikt hetwelk het dichtst bg de aarde ligt zg toch nog verder van onze oonplaats verw gderd is dan de toil De nieuwe komeet tal voor ons veel langer zichtbaar bigven dan degeen welke tich allengs v rwgderl maar toch nog kan worden waargenomen Ten gevolge hiervan kunnen wg thans met goed gewapend oog het hoogst leldtame verschgnkl waarnemen Hat twee komeeten te gelgk in hel uitspansel ziohtbaar zgn Uit Assen sohrgfl men Sinn jpliort tullen wg hier voor een Nederlandsche Bradlaugh qnaeatie staan De heer dr H Harlogh Ueys van Zoutcreeu onlangs benoemd tol lid van den Oemeeuteraad tal namelgk verlangen tgn betrekking te aanvaarden onder aflegging van de óeio tê niet van den e f bedoeld hij art 39 Gemernlewat en art 83 Grondwet De Vooraitter i naar ik verneem voornemens den heer Harlogh Heys niet tot de belofte toe te laten op grond dat genoemde heer tol geen kerkgenootschap behoort en dc vergunning om de belofte af te leggen itslnilend aan de leden van de Daopsgeiin4e gemeenten is verleend Dagilti De Tereeniging van en voor Nederlandsche Industrieelen heeft een adres aan den Koning gericht waarbg heriiening wordt gevraagd van de organisatie der Kamirs van Koophandel en Fabrieken welke ran 1861 dagteekent en welke dertig jaren is behouden gebleven In dat adres wordt er op geweten dal in niet meer dan 70 gemeenten van het Bgk handel en ngverbeid loodauigen omvang betiltcn dat de instelliog van eene Kamer van Koophandel en Fabrieken uoodig is geacht Daarom behoort wat het reglement van 1861 in artikel IS slechts bg uitzondering toelaat regel te worden namel jk de samenstelling van Kamers van Koophandel en Fabrieken wegens de verspreide ligging van fabrieken of handeltinrichtingen uit handelaais en fabriekanteu van meerdere gemeenten in welk geval de plaats waar de Kamer gavesiigd is geacht wordt het grondgebied der onderscheidene gemeenten te bevatten OeUk reeds te Zaandam Dokkum Franekei Ie HosMiand levens voor Sappeme$r en Veendam hetjfgeval is Iwie prinoipieele wgiiging is bovendien uoodig dat niet de gemeentekassen met de bekostiging deter colleges belaal bigven maar gelgk in Fraakrgk met het beste gevolg sedert jaren in praotgk is Heen de gepatenteerde belanghebbenden ran het ressort der Kamer Verder wordt er op gewezen dat het organiek besluit van 1861 uitgaat van het denkbeeld van vtrpaJeriafen deter kiesgerechtigden voor de sameostellihg en aanvalling der Kamer van Koophandel en Fabrieken maar dat het j ebruik eenvoudig heeft ia twang gebracht de openstelling der gelegenheid tot deelneming aan die verkiezingen door het brengen van een stembiyet in de slemb is ten gemeenlehuize wat niet bevorderlgk is aan de belangen van handel en ngverheid AUen van samenwarking en van gelgke samen iiuiteuiandsifi OvarMii Met ongeduld wachtte men in geheel Fraukrgk bet versUg der redevoering welke Gambetta Donderdagavond It Tours gehuuden heeft Het valt niel te outkenneu dat alle Frausche slaalslieden het wachtwoord vaa den groottn redenaar wenscheu te vernemen vóórdat zg hun eigen programma uiteenletten Van den eeneu kant ontbreekt het onder hen aan manuen bekwaam ginoeg om uil zich zelf de leiddraad der toekomst Ie halen eu n anderen kant wenscheu zelfs de bekwoamsten mider hen te eten wat Gambettu s plannen zijn omdat ake neeu hel bewusizgn heerscht dat de nieuwe wner eene Gambeltislisohe Kamer zgn zal en zgn moet De besohouviittgeu van Gambetta komen op hel volgende neder lo Herziening der grondwet maar slechts beperkte herzisning die niets gemeen heeft met afschaffing hervorming van den Senaat door vergrooting van het aantal der seualoriale kiesgerechtigden en verandering in de w fce van verkieziug der onaftetbare senatoren beperking von de macht van den Senaat in de behandeling der begrooting eu de vaststelliug der belastingen Thans beslaat bet seualoriale kiescollege iu elk departement uit de Z ieden der departemeuls ea arruuditseinentsraden en uit één afgevaardigde kiezer root elke gemeente oorerscbillig hoe groot zg is Een dorp van 600 inwoner weegt aldus in het KhSne depnrtement even zwaar als Lyou Gamb tla meent en bgtaa alle republikeinen niet hein dat de gemeenten een aantal kiesgerechtigden moeten hebben in verhouding tol hel aantal inwoners De onafzelbsre aeuatoreo zoo tg behouden moeteii worden de e taak laat hij voorloopig nog oubeslist moeten niet meer door den Senaat telf maar door het Congres Tereeniging vau Kamer en Senaat benoemd worden evenals de eersten door de Auemhlü nationale benoemd zgn Voor eene dergelgke 1 De advertentie waarhjj 10 arme Indo Europeanen opgeroepen werden in bet Ini Vod om deel te nemen aan een laudbouw kolonie wordt in dat blad nader toegelicht De hulp worilt sleohts verieend gedurende hoogstens twee jaar Na dieii tgd moeien zg in de producten van hun eigen ngverheid bun bestaan vinden en na omraekomsi vai het 6de jaar behooreo tg te beginnen het hun renteloos voorgeschoten kapitaal af te lossen De grond wordt den kolonist in allgddurend en erfelgk vruchtgebruik afgestaan eu igne rechten daarop kunnen hem niet oBtnomen worden zoolang hg voldoet aan de ver pliohtiugen welke hg bg het contract heeft op zich genomen Tqt die verplichtingen l fboort dat binnen de eerata vgf jaren al den hem afgeslanen grond beett in cultuur gebracht en dat hg de grnndrenle van 6 per bouw stipt belaajt Toldoat hg aan die verplichtingen niet dan hebben tgye crediteuren de bevoegdheid tgn recht van rUahtgebruik aan den meestbiedende Ie verkoopeu eu van de opbrengst het restautlgaer schuld in te houden De kolonist is zoolang hg tgn schuld niet ten volle heeft gedelgd niet bevoegd zgoe rechten op den grond aan anderen over Ie dragen dan met toestemming zgner crediteuren Verlaat hg de kolonie willekeurig daa heeft hg ago raaht vaa vmehtgebruik op drn grond roor altijd verbreu De geweien kassier bg de firnu 1 F van Leeuwen en Co te Batavia Tan Kim Poug was onlangs tonder opgave van redenen uiet neer op t kantoor gekomen terwijl men hem ook thuis uiel moobt terugvinden Hierdoor argwaan gekregen hebbende bud men s mans boekeu eens nagezien Nu stonden in zgn kasboek aangetaekend een som van 60 000 als overgebracht ten bate der firma bg de Ned Indische Handelsbank en een som van 18 000 bij de üharteredbauk Bg onderzoek bleek echter dat de Handelsbank geen cent en dat de Chartered bank slechts 16 000 van bem in ontvangst had gekiegen Het kasboek wees alioo valsohel k aaa een bedrag van 63 000 ten behoeve van bovengenoemde firma elders gestort Toen hg eindelijk geheel onverwacht wasffearresleerd verklaarde hg rondweg al dal geld uit de vroeger door hem beheerde kas genomen te hebbeu niet in eens maar zoo nu en dan wat en zich die gelden Ie hebhen toegeëigend op aanzetten van den Chinees Tje Boen Tie handelaar te Fintoe Besar aan uien hg 36 000 ter hand had gesteld om die voor hem te bewaren Ook diens echtgenoole Khonw Kim Nio zou hg met hetzelfde doel 10 000 hebben gegeven velk echtpaar zulks evenwel ten eenemale ontkende Toen men Tan Kim Pong gevangen naa had de jiolitie bg hem gevonden een bedrag rap I740 aan baukpapier 49 aan zilv rgetd en i gouden muntstukken welk een en ander de man verklaarde na aftrek van het door hem bg Tje Boen Tie en diens vrouw gedeponeerde het restant te zgn van door hem gestolen gelden ad 63 000 hebbende hg naar zgn beweriug de overige ƒ 16 290 aan de speeltafel verloren De Landiaad veroordeelde hierop Tan Kim Pomg lot 7 jarea dwangarbeid in deo ketting Tje Boen Tie wiens medeplichtigheid in caau rechtens werd bewcten tot 6 jaren dwangarbeid buiten den ketting donh diens vrouw Khonw Kim Nio werd wegens gebr aan bewgien rrggesproken DE SCHUTTERIJ Dat er bg de Schutterg naar onze militaire begrippen dikwerf wonderigk gediend wordt eu somt ergerlijke bewgteo vau een totaal gemis ran eeoige discipline roorkomeu is een overbekende zaak trouwens niet ten onrechte ziet men reikhalzend naar eene algeheele reorganisatie ran dit onmisbaar gedeelte ooter leveiüfe sirgdkraohlen uit Wg kunnen haar uiet ontberen het I ger zelf is te SiWak om met eenige kans op goeden uilslag de moeielgke taak der landsverdediging te volvoereu Daarom is het ouverantwoordeigk dal deScbufterg zoolang in een toestand gebleven is dien we zonder eeuig voorbehoud rjammerlgk noemen Geen dag langer dan ndodig is mag er met de behandeling der Schutterij wet gewacht worden het is een axioma dm men aan een onvoldoend of iu I geheel uiel geoefenden hoop mensohen daarenboven gekommandeerd door Officieren die een speciale militaire opleiding missen in oorlogstgd niets heeft zegge Nieti Bg een ernstig treffen is zulk een troep slechts kanooroer dal hel offer worden zal van een volmaakt ounoodige slachting De Frausoh Duitsche oorlog heeft het doen ien dat het niet voldoende is om in waarheid moedige ja jtecstdiiflige maar niel geoefende en gedisoipliiieerde mannen een geweer in handen te geven eu tal bataljons te vereenigeii dit is althans tegenover deugdelgke iu den krgg gelouterde troepen zooals wg tegenover ons tullen hebben eenvoudig htn ter slachtbank voeren Zg kan uiel genoeg van de daken gepredikt w yrden ilie weinig opwekkende den leek wellicht zonderling in de oorcu klinkepde wiiurheid I Het wordl tgd dat men algemeen daarvan doordrongen worde en zich uiel langer bemoedigend op de prgtenswaardige houding der Sohutterg tgdeos den strijd met België beroepe De Schutterg beeft desigds haar plicht gedaan men denke niei dal wg daarop iets wenscheu af te dingen Doch men irergete evenmin dat zg grootendeels ongeopende troepAn turangleii eigenigk henden tegenover zich had bovenal vergrte inen niet dal dewijze van oorlogvoeren sedert 30 uiet weinig veranderd is I De moderne oorlogsvoering stelt hooge eischeu aan den troep niet minder aan tgoe Officieren vooral voor deze laatslen is eenige militaire educatie een vereischte en wg aarzelen niet er op te wgzea dat er vele OAioierèn bg de Schuitergen zgn die ten eene male ongeschikt tgn om in tgd van oorlog al zoodanig dienst Ie doen De meer bekwame zulle ons dit toegeven zg die van een tcgeoovergettald I hsfTormiag hoopt hg op dt medewrrking van de meerderheid iu deu Senaat ie kunuèu rekenen Met het oog daarop is het misschieu onvoortiehtig te reriaugen ilat de onaftetbare senatoren die sedert 1876 door den Senaat benoemd tgn zich a n eene nieuwe bekrachtiging van het Congres zullen onderwerpcu ia Vorming eener vaste miuistariecle meerderheid die eene bepaalde staatkunde toepast en niet aan de rerdeelingen der parlementaire groepen onderworpen is er die levens aan het centraal bestuur eeue grootere ouafhaukelgkhrid rerrchafte mei eeu beter geregelde veiaiitwoordelgkheid jegens de wetgevende macht Beeds dikwgis heeft Gambetta deze zeer juiste gedachte uitgedrukt zooals meer dan ecnt is gebleken 3a Noodzukettjkheid om zich met oecouomische vragen bezig te honden onder anderen de wenscheIgkheid der invoering van een income tax in Frankrgk een maatregel die waunchgnlgk meer aanhangers zou vinden in de sleden dan op hal platteland De toestand van bel regeulsehap Tunis verbetert uiel zoo spoedig als weuschelgk is Na de leekening van hel verdrag van Kassar Said schgnt men zich te zeer met de hoop gevleid Ie hebben dat een zoo gewichtige gebeurtenis haar beslag kon kr jgeu zouder gebruiken en gewoouleu Ie kreuken zouder lot min of meer opeulgk verzet aanleiding te geven Wat nog een soort van bestuur mocht beaten zegt het Journal dit Deiaiê liet men geheel verloopeu eu lerwgl de eerste miuiiler van deu Bey Pargs bezocht lieten de gouverneurs der siedeu uun hun lot overgelutei eeue beweging outstaau welke gemakkelijk in de kiem had kunnen verstikt wordeu De bgua rulkomen oulruiming ran het Tuneesche grondgebied door onze troepen moest nog uoodlottiger gevolgen hebbeu Men had wel is waar weinig meer dan het noordeu van bel Begeotschap betet maar de aanwezigheid van leker aantal Frausche soldaten was toereikeod om aan de stammen vaa het Zuiden eu hel centrum alle lust tot Irotseering van ous gezag of dat van dea Bey te ontnemen sedert wg de jiak aanvaardden om de orde in Tunis te haudiüven Toeu dete ilammeu vernamen dat de regimenten te La Gouletle en Bizerta scheep gingen om naar Europa terug te keereu en tot oudersteuuiug der troepen van den Bey slechts eenige bataljons zouden achterblgven meenden zij tioh alles te veroorlooren want het wtteu uiet de Tuueetohe oldalen die eeuig ontzag konden inboezemen uau ben die zich de nieuwe orde van zaken ten nutte wilden makeu hun lust lot plunderen bot te vieren onder deu del antel van hun liefde roor de onafhankelgkbeid Voe daarbg de van builen komende godsdu nslige ophiuiugcn en het tal niet moeielijk vallen om de redeuea voor het gebeurde Ie Kairoeao Sfax Gabea eui op te sporen De voorbeeldige tuchtiging der opstandelingen van Sfui heeft stellig een heiliauien indruk gemaakt de inbeiituemiug van Gabet tol dien voltooieu eu de tocht vau het escader van admiruiH Garoault tal tgn tedelgke uitwerkiug uiet missen Maar dit is nog verre van vo lj ud men kau niet langer eeu land waarvan men hel bestuur op zich uam in de grootste regeeringloosheid laten Het eenige middel om ernstige eu duurzame uiikomsteu te verkrggen beslaat in het bezetten van het Kegeniscbap door eene voldoende macht Men schgnt dit thans te begrgpen eu met het zenden van troepen wordt onafgebroken voortgegaan Oreriger s zal men wel spoedig t de erkenning komen dal de onderueming met zoo mocielgk is als zg Igkl zij zon lelfs rrg gemakkelijk zgn indien men niet zoolang gedraald had De generaal Saussier die de bezeliiiigstroepen van Tunis ouder igue beveleu heeft en ougetwgfeld door generaal Logerot mei overleg eu ijver Zal wordeu bggcstaau tal binnenkort naar Tunis vertrekken om zelfs deu toestand te oodertoekeu Hg zal evenmin aartelttn om de maatregelen te nemen welke voor bet herstel der rust iu hel Regentschap vereischt wordeu als hg tgd rerloreu zal laten gaan voor de toebereidaeleu der expeditie welke aaiitiaaude najaar iu het zuiden der provincie Orau tal plaats hebbeu Overigens moet men zich haasten want iu een land waar de Frausche vlag wappert mogen niet langer hel leven en de eigendom van inboorliugeu eu vreemdelingen dogelgks aan gevaar zgn blootgesteld De Beicbaauzeiger bevat eeu vrg puntig gesteld communiqué waarin te velde wordt gelrokken tegen dtt uil onzuivere bron voortkomende beoordeelingen mmrmee de eerste pogingen tot herstel van den vrede lussohen den Duitscbeu Staat eu de Katholieke kerk Il de rs zgn begroet Hel Begeeringsblad wil voorloopig deu sluier die uog over de onderhandelingen ligt niet opheffen maar wgst er alléén op dat de heftige toon de bedoelde uitingen voldoende karakteriseert eu aantoont dat verstoring van den iauerlgkeu vrede hei oogmerk er van is Er is thans een nieuwe oi aniiatia van het ambaditt