Goudsche Courant, zondag 21 augustus 1881

1881 Zondag 21 Aogustns jjjo g j GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor GouHa en Omstreken ViN Lange Tiendeweg D 60 jOuDAi iMnge Tiendeweg D 60 Alle BOMKEN en TIJDSCSBIFTEN worden binnen den kortst mogelgken tgd geleverd recommandeert zich voor tegen zeer billgke prgzen Heeft mede voorhanden Me soorten van in alle BINNEN en BÜITENLANDSCHB COURANTEN worden dadelgk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is Eene onrastwekkende stekte dl aane talrijke Klasee kwelt De zieite begiet met e ao lichte storing der Maag maaf ais zij wordt verzuimd daa dringt zlj door het geheele Uohaam tast de Dieren aan de lever het kllerbed en hetgeheele kllereust lsel terwijl de lijder ondragelijk kwijnt tot i de dood hem ult zijD lljdeii verlost De ziekte wordt dlk wljls Toor andere kwalen aanI gezien maar wanneer men 1 zichzelf de volgende vragen doet zal men spoedig er over kunnen oordeeleu Heb ik na hel eten pijn of moeilijkheid la de adenihdUiig Heb Ik een ge Toel van matheid van tijd tot tijd met slaperigheid 1 Hebben de oogen een gele kleur Heb I Ik smorgensrondomdetandaa en het tandvleesch een dikke I klüverige slijm gepaard mlt een oiidauReuamen smaak f Is de long beslagen Heb Ik pijn indezljdoii of inden rug Heb Ik naar de rechterzijde een opzetlhigaK ii Ie lever grooler wordt Ben Ik hardlljvlg Gevoel ik Uraaieilgheld of duizeligheid wuiueer Ik eensklaps uit horizontale ligging opsta Zijn de afechetdlDgcu uit de nieren vulllg en hoog gekleurd met een neerslag als men ze heeft lal eu slaan Begint het voedsel ua het eten spoedig te gisten gepaard met opgeblazonheld en oprispingen uit de maag Heb Ik dikwijls hartklojtplngen Al deze verschijnselen zullen ilch wel niet te gelf jk vooi doen maar wanneer de treurige ziekte nadert kwellen zij den lijder beurtelings Als het een geval van laugduiU gelijken aard s komt er een droge stootende hoe t ua eenlgcn tijd gepaard met opgeven Bij verder verloop krijgt de huid een vuil bruhiachllge tint terwijl aan handen en voelen een koude kleverige uitwaseming komt Terwijl lever en nieren steeds meer beginnen te lijden volgt er rfaeumatlscha pijn en de gewone behandeling blijkt ten e nemale onvoldoende tegen deze laatste kwelHng Het la dus van het hoogste belang de ziekte spoedig en op geschikte wijze te behandelen in harea eersten gra4d wanneer een klein medicament genezing zal teweegbrengen Eu zelï wanneer er eene vaste werking Is moet het ware middel worden volgehouden tot leder spoor der ziekte verdwenen de eetlust teruggekomen Is en de verteringsorganen tot een gezonden toestand zijn gehracht Deze ziekte heet leverzlekte Het zekerste en meest afdoende middel er tegen Is Selgel s Geneeskrachtige Siroop een plantaardig preparaat vervaardigd Ia Amerika en te koop bij A J White 21 Farringdon Road Lon don E C Deze Siroop tast de ziekte la dea grood aan en verdrijft haar met wortel en tak uit het lichaam Breda van de Goorbergh generaal depot voor Holland ook Verkrijgbaar bij alle Apothekers in Holland Java ea Koloniën Prijs van de Siroop rt 7B van den PlUen T O 71 Te Gouda THIM Apoth De ündergeteekeode maakt bekend dat hg met z Q KOFFIEHUIS is VERPLAATST van nit de BOELEKADE naar de HEERENKADE in de KORTE AKKEREN en beveelt zich bij zjjne Stadgenooten aan onder belofte van eene nette en civiele bediening Gouda 18 Augustus 1881 D BEGEER OPENING 21 Augustus a s EEITE ITAAISTEH nog EENIGE DAGEN in de WEEK disponibel hebbende zag die gaarne bezet grondig bekend met het MODEVAK Adres franco onder N 611 aan het Bureau dezer Courant IPENBABElOSDlÊir Wordt ter alg6meene kennis gebracht dat op DINSDAG 30 AUGUSTUS 1881 des namiddags ten 5 aar in de respectieve schooUokalen de HALP JAARLÜKSCHB INSCHRIJVING zal gebonden worden van de leerlingen welker PLAATSING aan de Openbare Scholen met 1 October 1881 verlangd wordt Wjjjders wordt dienaangaande verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs De Secretaris NOOTHOVEN ViN CiOOR Gouda 16 Aagustoa 1881 De ondergeteekepde berichten dat zg hunnen Sclioene en Laarzenwinkel hebben OVEROEDAAlf en bedanken diegenen welke hun ainds 18 jaren begunstigden W H DANIELS Gouda 17 Aug 1881 en Echtobnoot Bg fatsoenlgke Bnrgerlieden bestaat gelegenheid voor KOST BBWASSCHING en Vrije Kamer voor een HEER of DAME Brieven onder letter B aan den Boekh J W KNIPSCHEEB J alhier m DE EAND T £ SOOF een net burger WOONHUIS in de onmiddeIgke nabgheid van Gouda Te bevragen met franco brieven onder No 614 aan het Baiean deier Courant Een GEHUWD PERSOON eenigen TUD disponibel hebbenda wil dien gaarne besteden b V in eene Koekbakkehj of Kaa paklmis ot iets dergelgks tegen billpe belooning Adres met franco brieven onder N 613 aan het Bureau dezer Courant UEBMUS PILLEN bereid volgens het echte recept van DE Wed KUE5EN ZOON zgn zeer nuttig tegen ongesteHdheden der maag heilzaam voor de sp fsverteertng aitmuntend tegen de gal scherpte in t bloed en huiduitalagf zacht laxerend en alijmMfdrijveiü 37 Ct de Doos verkrggbaar te 60DDA alleen bij L UoordrechU O B Poit Ovdevmter Pr Vree Weerden F W SweermlD Zevenhwent A Prins StnUtlutn W d Boov meMter BUitteykS rko der Knati Bodegraven P Venloot Haaatreeht K OosterlÏDg en iD de bekende depute io loden plaaticD Men wachte zleb voor nsmiuikgelgil B Elk dooBJe il gelakt en ffeHempetd met de kandieehening tid de verviirdigeri WiD KÜENEN ZOON Chemüten Iedereen die tot zgn hoogste jiiren zonder bril wil werken make eer het te laat is gebruik van Dr Cbaiitoflieianus Oogenwater krachtig werkend middel voor alle oogkwalen als verewakking afmatting zware drukkende stekende en jeukende oogen ontstaan door huig ingespannen zien of lezen bloedroode en druipende oogen ook oogen waaruit dikwgls vocht ontloopt vooral bg kond weder enz enz Allen ooglgders wordt dit middel ten sterkste aanbevolen en na een korte proefneoiing zal men de heilzame gevolgen van dit nooit volprezen Oogenwater ondervinden Prgs per flacon met gebmiksaanwgcing 60 cents verkrggbaar bg Beuuinaker Ca Leiden A Bots Nieuwkdop A Priaa Zerenhoinu T A G vanDethtOouda J H Keller Zii W WaK n 1 L A Schottteaa Schlnter Oottmolenstr Botterdam Zeker middel TKOZN ALLS Rhumatische Aandoeningen door koude ontstaa n Kramp Aangezigtspgn Kies pgn Verstgving in deledenHnidziekte enz k i verkrggbaar te OllgONS30gtl 25CT Gouda Wed BoshaS Alpken L Vaeossiau Zn LJ Bodegraven F Vbmloot Boskoop J GOUDKADX P LOOHAN Harmeien W G Kdavübs Hazertwoude JOaarkeoken Montfoort 3 A Iacobi Noorden D W BoH Oudeuiater J LiirLAMo ScAoonAoi n Wed Woifï ft Z Waarder BiocTHooHN Woerden Gebr Pfbniiiho Woubrugge A dh Wildk Zegwaard A HxrKis Men gelieve attent te te zgn dat de Waldwotartikelen van een bruine kleur zgn als zgnde bereid nit de vezelen der Dennaalden Aanvraag om Dépöt bg M J C HAM te Utrecht SnelpeTsdmk van A Bbinkhan te Gouda BIJ O SXiOOF Het is na aRes wat sedert het begin dezer eeuw ter verbetering van het volksonderwgs gedaan is een treurig verschgnsel dat men zich nog zoo dikwgls moet ergeren aan berichten ia dagbladen die getuigenis geVen van bet domste bggeloof Het ia of men nooit iets gehoord heeft van de eenvoudigste natuurwetten het meest dwaze en dolzinnige vind nog altgd geloovigen Hoe dikwgls leest men van heksen en tooveigeschiedenissen van mannen en vroaweo die opgaan naar een tooverdokter of die op de eene of andere oude vroaw geloerd hebben door hen verdacht van tooverg en hekserg Las man niet onlangs dat in een gemeente van Zuid Holland verschillende jonge dochters betooverd waren hoort men niet dikwgls van verbazingwekkende genezingen dooraunking ot iets dergelgks verkregen Waa k wanneer men dat alles nagaat dan Qioet tam vragen zgn dat de vruchten van het ocderwgs voor ieder verkrggbaar Jaar in jaar nit zgn duizenden in den lande bezig het bggeloof in zgn verschill iide vormen te bestrgdea en toch welig tiert het voort en maakt voortdurend slachtonen Hier taal meu een kind bettrgken met aea gekookt ei op Witten Donderdag gelegd dasr wrgft men d beet van een doUen hond met een pientje of kettingje door een geMteliike band gswgd gin lOOpt Mi torn öp bet huis van een geneeeknndige die beweert de gezondheid te kunnen terugschenken als hg slechts een beschrgving van de kwaal van den Igder of de Igderes ontvangen heeft alom ziet men allerlei middelen te koop die genezing moeten brengen aan de meest verschillende kwalen Alleen de school het onderwgs kan niet de schuld dragen van het voortwoekeren van het bggeloof in zgn meest verschillende ormen De geheele maatschappg werkt daartoe mede Hier leest men van de bgeeakomsten der spiritisten die door mannen van geboorte en naam worden bggewoond en de lichtgeloovige menigte neemt op het gezag dier mannen de meest onmogelgke zaken voor zuivere waarheid aan daar houdt een slaapwandelaarster de aandacht bezig gedekt door den naam van een gedoctoreerd persoon en van heinde en ver stroomen de zieken toe van wonderspreuken herstelling van verouderde kwalen en ziekten wachtende Professors in de geneeskunde treden even aan een ziekbed doen de meest gewone vragen declareeren een aanzienlgke som voor de viaite en laten verder de genezing aan den gewonen geneesheer over Het bggeloof het geloof aan wonderen speelt bg al deze dingen een groote rol de een windt den ander op men beproeft het helpt het niet h t schaadt ook niet denkt nog de minst bggeloovige maar zgn voorbeeld sleept weer andere meer liehtgeloovige personen mede en zoo gaat het geregeld voort en nieuwe slachtoffers worden gemaakt Niet afleea door verbeterd onderwgs ook door het goede voorbeeld der meer ontwikkelden moet en kan het bggeloof in zgn verschillende vormen bestreden worden De kwakzalver zal zgn beroep moeten laten varen als hg geen menschen vindt die zich willen laten bedriegen Ieder die er zgn beroep van maakt om door leugen en bedrog in zgn onderhoud te voorzien zal een ander beroep moeten kiezen zoo slechts de massa overtuigd wordt dat zg bedrogen wordt Niets moet verzuimd worden wat strekken kan om het volk de waarheid 4e zuivere waarheid te doen kennen Wordt tfp geneeskundig geWed in dien geest in dm liwsten tgd krachtig gewerkt de strgders voor de waarheid moeten meer talrgk worden allen die het wel meenea met de ontmkkeling des volks moeten zich aangorden tot het beetrgdes der kwakzalverg in al haar uitingen tot bet d B kennen der waarheid Zoo aUeen f liet uogelgk zgn dathet bggaloof terrein verlieat4p men niet meer hoort van gS8chie teBisMa van Moirrerde huizen dieren en mensehen di tmt ehuM zgn van onze eeuw Hoevele zgn niet de liiehtoffers van looze bedriegers die op het bngaloof der schare specnleeren dit aantal slacntoflers mag niet vermeerderd worden Het is de plicht van iedé die het wel meent met de menschheid om leogen en bedrog aan het licht te bren n wi ook de pleger van het bedrog moge zgn Ieder in zgn kriög óe Ml zich en te dikwgls zal h ia de gelegenheid tijn om bggdoovige denkbedden te bettrgden Hn doe dat mei bodaardh d raet de wapenen die het oeHind verstand hem geeft en niet zelden zafbg met voldoeftiag op zgn werk kannen terugzien Het onderwgs moet den grond leggen voor meer heldere begrippen bg dA volksmenigte maar de maatschappg in hatae Mheel moet medewerken om die begrippfltitAoj ic oaien ontwikJMBng te brengen BINNENLAND aOUDA so Aogaatoi 1881 VERGADERING van dim GEMEENTERAAD DiuiJag dea IS Angutos 18IU dea iiamiddaga ten 1 are teu einde te behaudelen De rekeuiuK der Oemeeate ilieuat 16S0 Het rooratel tot gsiging der Oemeentebegrooiiug dienat 1881 Beuoeuiiag au dne leerareu aaa het Progymosaium te welea i een Leeraar in de Natnurlglu hialori een Leernar iu de Fransohe taal een Leeraar iu de Hoogdaitaehe taal De Collecte foor de Unie Een aohool met denBtjbel heeft hier ter stede opgebracht de aom ran ƒ J56 60 By de uaubeatediug roor het bonweu eener openbare Be saraehool bg de tweede koatelooie aohool op de Nieuwe Haren alhier waren ingekomen 10 biljetten De uitglag waa ala rolgt 6 Lugendqk alhier ƒ 6048 P M Rooiendaal 6160 W Bokhoren 668S C r d K ug te Moordrecht 71iO J eu W de Jong ƒ 7344 H J Nederhorat 7480 K Hollander te Utreoht 7500 C P W Deaaiug 7S97 D Ameai ƒ 7660 en L r Blokland ƒ 7778 Aan den laagaten insohrgrer is het werk gegund Toen het bekend werd dat het detachement der Gondaobe aohuttery te Antwerpen den tweeden prga had behaald geroeide men lioh ran rele tgden gedrongen dat detachement feeatelgk te ontrangen Dit had Donderdagarond plaata Tegen 9 ure rerlametden lich aan het atation de officieren der dd achultiry met den auditeur en de leden ran den aohutteraraad de waarnemende Burgemeester de lui tenantlcolonel koaimaudant en eene depatatie ran hh officieren ran het garnisoen de kommandant tn eenige leden der weerbaarheida rereeniging Borgerplichf een depatatie ran de chietrereeiiiging iet middm ty om doel ent Buiten het atation stond het muziekoorpa der dd acbutterg een eerewaoht uit aoluttera daartoe rrgwillig opgekomen eu ecu aantal fakkeldragers ongerekead de orertalrgke menigte die ileehta met maeite werd weerhoaden het afgesetle terrein te b treden Met den trein die ten 9 ure nit Rotterdam kwam arrireerde de mejoor komDandani Lnlioa ran Goor die in peraeon het detachement te Antwerpen had gekommaudeerd de kapitein ran Reedt Dortland de aergeanten ran Veen Jager en van Wgngaarden en de mntiekant Groenendai die de orerwinning hadden behaald Nadat aan de rier laatatgenoemden met bloemen getooide geweren waren ter hand gesteld nam de tocht een aaurang Men passeerde de Orabethstraat de Kaltenaingel de Gouwe de Hareu tot aan het Postkantoor de Markt de Hoagslraat en Kleiweg en rerrolgena naar deiaal Klualmin in Ons Genoegen welks ingang door een fraai gasornament was rersierd In weerwil ran de talrijke menigte die den stoet rergeielde liep alles zeer geregeld af al kostte het ook soms moeite de orde te handharen en al werd soms dp die orde inbreuk gemaakt door personen raa wie men dat in de laatste plaats lou rerwaohteo Toen allen in Kunstmin waar een nette rersiering was aangebracht bqeen waren uam de oudste kapitein de heer A Nortier het woord om den mqoor en de leden ran het detachement geluk te wenschen met de behaalde orerwinning In warme hartelgke taal sprak hg hei toe terwijl deeerewijo werd rond geschonken en toen bg aan t einde ran tgn toespraak gekomen was darerde de laal ran de byiala betuigingeu der aanwezigen Niet minder was dit het geral toen de majoor zijn dank betnigcnde roor de eerrolle oatrangst de eer der orerwiuuai a a het dettchaneal gaf a daana nogmaala aanleiding rond bet dank Ie aeggei oor sgn flinke houding evenmin toen de sergeant Jager namens het detachement den majoor de hem toekomende eer gaf door in berinnering te brengen ran welken inrioed het kommando op het schot i Deie toespraken werden telkens door fanfares ran het genoeaide mntiekcorpa gerolgd Hoewel hiermede de offieieele plechtigheid was geëindigd Uecf men nog geminieu tgd gezellig bijeen es werd nog menige toepasselijke dronk uitgebracht De tilveren medaille berat de inscriptie ilnhuldiging der Gemeente Schietbaan aangeboden door de Holl Club 1881 Se prgs benerensaan den anderen kant de woorden Stad Antwerpen Naar wg rememen tal er Zondag S8 Augustus in de sociëteit Ons Genoegen een eon eert worden gegeren door de geheele rolledige kapel ran het Regiment Oreuadteis en Jagers Gisteren arond omstreeks half negen ure heeft in de azgnmakerg op de Spieringstraat alhier eeq klein schoorsteenbrandje plaats gehad Uit Uudewater meldt men dd 17 Augustus Met teer veel genoegen rerueemt men dat op eene rergadering ran de Redergkerskamer Borger tot eerelid is benoemd mq M ran Praag alhier Dete onderscheiding is haar toegekend wegens hare medewerking bg gelegenheid der oitroering ran het stuk getiteld De wees ran Brusacl op den dag ran de herdenking der aftwering ran Philips II koning ran Spanje Te Berg Ambacht heeft eene oommissie bg gelegenheid der kermis rolkarermakelgkheden doen plaats hebben Dete bestanden Ie uit riugrjjden met tilburies roor paren Hieraan namen 17 paren deel de prgs een gouden horlogeketting en een flacon met goud riel ten deel aan M de Jong en M ran den Berg de premie een sigarenkoker met goud en eene gouden broche aan Adr Mak en diena oudste doohter Se uit hardloopen met hiuderniaaen roor jongens van 8 tot 16 jaren 13 deelnemers prgs eene portemonnaie met tilret F de Kok Ie premie tilreren sigarenpgp A r d Bas Se pr een tilveren horlogekettiug N K Bettink 3e pr een toete koek B Hoogendoorn 3e knippen roor geblinddoekte meisjes ran 8 tol 16 jaar jprgs een schildpadden portemonnaie met tilrer D Osk im Ie premie een gouden medaillon