Goudsche Courant, zondag 25 september 1881

Woensdai 28 Sept Diber N 2667 1881 GOUDSCHE COURAIÏT mm en AdverleDtieblad voir Goada en Omstrelien Mf 1 Optnher I secretarissen la Zuid Holland tal morgen 28 Sep kan men al de buiten rondgaan waar in de laattle JTiei 1 V CIAJUCI I i ijiii j rergadering honden Hes middagi ten weken diefstal met inbraak heeft pluata gehad o verschalend ander GEBAK AFSLAG KOFFIE Puike qualiteit Prachtig gebrand Kilo f 1 00 V 0 52 SWITZER REPARATIE van I AAIHACHIITJEIS spoedig billijk en accuraat Mevrouw SMELT Fluweelen Singel VRAAGT met November eene Kinder meid liefst R C boven de 16 jaar die ook genegen is eenig hniswerk te verrichten Tegen storting eener som van 1000 franken welke ingeval van niet verstandhouding zullen worden terug betaald wenscht een oud gerenommeerd huis in LEVENSMIDDELEN te Brutael gevestigd met talrijke Klientèle in de Provincie voor de stad Gouda en omstreken een als GEASSOCIEERDE aan te nemen Men wordt verzocht franco brieven te schrijven aan den Heer RESTANT Office de PubUcité te Bruitel SPAA1 SCH VEEVOEDER uitsluitend verkrijgbaar bij L A L KORTMAN Co Rotterdam De naam KORTMAN Co op den zak en op het loodje is een volledige waarborg voor echte onvervalschte waar L UNIÖN OPGERICHT IK 1829 6 Teitigd te PARIJS in haar Hotel 15 me de Ia Banqne MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN GEPLAATSTE FONDSEN ZESTIG MILLIOEN FRANCS Verzekeringen bij overlijden op het geheele leven GtmmgcU venekermgen en op een beiJanUeii dag Ltj renlen Uilielvertekeringm 600 0 aandeel in df winsten der Uaatachappij aCB TE mrOEGEN TOOR ALU INLICHTINGEN BU DE BOOfl AGENTEII Amsterdam de Heeren Blom en vak Tijkn Warmoeg8traatl41 Alkmaar den Heer PieebeDamavb op de Shint Breda den Heer A P L NBLissgir Advocaat Proonrenr Havermarkt W C 300 Dordrecht den Heer S van Deldbn 299 Groenmarkt GOUDAden Heer J WERNINK Bleêkersineel R 199 Haarlem den Heer G C C Rebsee Groote Houtstraat 5 s Gravenht e den Heer J J van Ooed Kassier 13 Nieuwstraat Leiden lie Heeren J W H van Haabsbeegen en Co Apothekers Dyck 31 Roermond den HeerScHATTENBBBO op de Coul Rotterdam de Heeren W db Bobe Vbe Vooen 38 Delftschevaart en J J de LangIi Wgnstraat 101 WEEELUESCHE STOOMBOOTDIEITST tot vervoer van GOEDEREN itusschen Rotterdam en Texel v v via GOUDA WADDINXVEEN BOSKOOP ALPHEN HAARLEM KROMMENIE ALKMAAR NIEUWBDIEP 4 en in directe verbinding met de geregelde ST0ÜMB00TDIEN8T naar HOORN Van ROTTERDAM eiken DONDERDAG s morgens vroeg Van TEXEL eiken MAANDAG s morgens vroeg Nadere Infonnatiën omtrent deze dienst zgn te bekomen te ROTTERDAM bfl den Agent P BREDE RODE rM cA r ftïi GOUDA N WIEZER NIEÜWEDIEP L SMIT aan t Hoofd op TEXEL A DB RUIJTBB en te ALKMAAR aan t Kantoor der Onderneming Van LEEUWEN gWERVER W IT Haaijmaakers heeft versch voorhanden eenig depot voor GOÜDA bjj JIN LOUIS P WELTER Fz Coiffeur 193 WESTHAVUm 193 Echt EAU de MILLE FLEUIIS getrokken nit Hyacinthe Jasmin Beringen en Meidoorn Der HoUandsche Flora prijs per fl f 1 10 TEITTOOITSTELLIITO der te VERLOTEN Voorwerpen ten behoeve der bflzondere kas van het lioode Kruis 29 en 30 Sept aanstaande van 1 tot 5 uur a 10 cents entree ten voordeele dier kas en ten huize der Ondergeteekende Gaarne worden nog Prgzeu aangenomen of Loten uitgegeven door Mevr HEMSING Haven B l49 Wasschen ftepareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOVDA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LBDEKANTBN WIEGEN enz BInTX Machinale Stoomzniverlng t Door deze mflne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten z n veroorzaakt Snelpersdruk van A Bbinkhan te Qouda Of men een SIGAAR rookt van 6 è 10 cent of van 4 cent t stuk g Oea djTOOg ii altijd vereischte en daarvoor zoi i STTT ITZiBI op de Lange Tiendeweg Overtuigt U TE HUUR op een der beste standen eene nette BEUEDEFWOiniTG zeer geschikt voor een KLEIN GEZIN Adres met franco brieven onder No 628 bj den Boekhandelaar A BRINKMAN te Goirda Tegen GOED LOON wordt in een klein gezin verlangd eene ZINDELIJKE DIEI iSTBOOE knnnende koken Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Brieven franco onder letters B P aan b t Advertentie Bureau van A KOK Coiip Boekhandelaren Gouda GEVRAAGD BENE BEKWAME KEUKENMEID Loon f 120 BENE ZINDELIJKE D lAHm f 100 Adres franco Brieven Scbiekade Westzgda No 85 ROTTERDAM Openbare Verkoopingp op DINSDAG 27 SEPTEMBER 1881 s morgens ten 9 nar aan de Nieuwehaven te Qouda VM AFBRAAK bestaande in zwaar en ligt BINDTHOUT DAKSPARREN en DAKPANNEN KOZIJNEN waarvan met zware en ligte ddbb DEUREN zeergeschikt om te Verplaatsen ESen PEBREBOOMSTAMMEN BRANDHOUT J de JONG Az Mr TIMMERMAN INSTRIIMENTEËLE ZUiVERAAR van Huizen Slaapkamers en Meublement Kuiperstaat K 227 Met 3 jaar Garantie OPENBARE VERPACHTIirG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda z n voornemens op WOENSDAG den 12 OCTOBER 1881 des namiddags ten 1 ure ten Raadhuize aldaar bji enkele inschrijving voor den tgd van DRIE JAREN ingaande den 1 JANUARI 1882 te verpachten Het recht tot heffing van Doorvaartgelden door het ReeuwijkBche en Slulpwijksche Verlaat met het gebruik van de huizinge en het land daarbij behoorende De voorwaarden liggen dageljjks de Zondagen uitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselijke Secretarie ter lezing De Inschrüvingsbilletten behooren te vermelden den jaarl kschen huurpras en moeten door den inschrijver en zflne borgen geteekend op zegel geschreven en gesloten op den dag der verpachting vóór des middags 12 uur ter Plaatselyke Secretarie zgn ingekomen begint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS BINNENLAND GOÜDA 27 SepUwiber 1881 Onder hen die en enoekwbrift indienden om in aanmerking te komen bq de Terfflling an de in ile Algemeene Bckenkamer onutane vaoatnre komt voor de hear mr A Qnsebe Oriifier bg het Kantongereoht alhier Giaterenavond ia een begin van braad outtlaan in lie diateleerder van den heer i van Kranenborg op de Veat albicr Een der kneehti had het ongelak lau een potroleamUmp Ie atooteif die tengevolga daarvan in een vat met brandewgu viel die dadelgk onlvlande Had de koeoht niet de tegenwoordij aid ran geeat gehad het vat dadelgk te bedekken loodat de luokt afgesloten werd daa war a de gevolgao niet t overaien geweest Nn k am men met den aobrik en een betrekkelgk kleine ohade vrg Gisterenmorgen lijn aan de Boomgaardstraat alhier twee in aanbouw igode buiten ingestort Alt reden doarvftri geeft men op dat de iware regenbuien Tim di Itiatileo tijd er toe hadden n eêgewerkt om de hechtbrid ran het gebouwde te benadeelen loodat toen Zondagmiddag een troep jongens de sleigert roor genoemde hnizen hadden beklommen en daarop hadden gedanst en gesprongen eensklaps een ceer rerdnoht krakend geluid wai gehoord dat de knapen had verschrikt en op de vlucht gejaagd Toen het werkrolk rieu rolgenden morgen bij de huiien kwam en aan den arbeid ging stortten tij beiden met geraas meen narbg een der werklieden lekere Brouwer metselaar rrg erge kneniingen ontving Met den spoortrein die gisteren voormiddag ten U uur SO min nit Rotterdam vertrok i Ie Moordrecht ceii waohter orrrreden De ongelukkige werd geheel crpletterd Dl roorilraoht voor ondcrwgtèr Ie Moordrecht bealiiat uil de bh L Langeraad te Brouwershaven M H Waardenburg te Gouda en E ran Danliig Ie Berkcuwoade Wg rernemen dat het Stmt door de BierBrou werg De Gekroonde Valk der hh r Vollenhove b Co te Amsterdam sinds geruimen tgd in dit blad geannonceerd tich in een bgua dagelgks tornemend debiet mag rerhengen eu ook als verstrrkende drank bgtouder wordt aanberoleu Op het gunslii adries van vele eerste geneeskundigen te Parg dïe eerst in hunne praktijk prgaren hebben genomen is bet thans ook door de Directie der Hospitalen aldaar voor hel gebruik in de Hoipitaleu beschikbaar gesteld welke omtlaiidigheid ttelliii téér pleit roor de goede hoedanigheid van bet artikel Door den beer G J H Furnée arts Ie Zevenhuiven it den 16n dezer met de eerste post van daar verzonden een brief aan het adres van den heer J L furnée luitenant der infanterie te Groningen inhoudende 1 bankbiljet van ƒ 40 NN 5298 en een muntbiljet van ƒ 10 AD 01500 welke brief aan het adres niet ia bezorgd Door de Kietvereeuiging NedtrlaHd e Ortmje te Bolterdam is tot oiindidant geiteld voor de Provinciale Staten de heer mr M Biohou ran IJsSülmonde lid ran de Tweede Kamer drr Stuleu Geuenial die deje candidatuur heeft aauraard Ds Provinoiale Vereeuiging ran burgemeesters en Ie Eotterdam 12 ure ten hoiie van Deutsch Punten ran behandeling ign lo Rekening van den seoretalfa wegens ziju geldelgk beheer orer 1878 2o Benoeming van twee ledea ran het bestuur in plaats ran de aftredende leden de heeren i K VtD der Goe die orerledeo ia en H J De Jongh die als lid der Vereeniging bedankt heeft en ran een lid ter rerranging van den beer H R Vogelsang afiredende in 1883 die b lid ran bet stuur bedankt heeft So Stellingen te rerdedigen door den heer A P Zaalberg lid vaa t bestuur a Art 15 lelt a der wet op het lager onderwas i niet toepasselgk op de scholen bedoeld in art IA dier wet b Art 14 tlin 4 der gemeentewet is in rerband met de art 188 en 1Ï4 dier et niet duidelgk c Voor ingeieleuen in art 3 der Groodwet schijnt te moeten worden geleten Ned rlaBder8 4o Regeling ran de som der bgdrage roor deleden over het dieusijaar 1880 ft rerband met betbatig slot der raat te itellen rekening ran 1879 Art 9 van het rtglenunt e art 10 vuu hetreglement van Orde k In ecu brief iiil dea Raag ai het Jio JVieaeiVttd leest meu het volgende Ik herinner mg als kind eens laer akelig te tijn geworden van eene rooverhistorie waarin een zwartgemaakte moordenaar s nachts de slaapkamer eener bnigtrrottw binnensloop Men braeht mg toen tot bedareu door mg te rerzekereu dat too iets tegenwoordig niet meer gebeuren kêii omdat de nachtwacht er roor oppilt en de mooldMiaars btetfmkt Zoo houdt meu de kiuderen toet 1 Enkele nachten geleden ia het verhaal in klenren en geuren geen tweehonderd paa ran de plaats waar ik te slapen lag tot werkelijkheid geworden mat dien versiande dat de moordenaar een dief war es de bargtrruuw eene dame uit outen liand In t holle ran den nacht werd deze dame wakker door hel toeslaan ran deuren een oogenbllk later kroop een kerel op handen en roeten hare slaapkamer binnen eu ging recht op de plaats af waar een gouden horloge lag De dame gaf een gil waarop ile boef rerdween doeh toen men t huis doortocht was allfea opengebroken eu nogal veel geplunderd De bende wat er geweest Ed uu de nachtwacht P Och kom de nachtwacht I Wie gelooft er hier nog aan een naohtwaoht Op hem is toepasselijk wat van Alphen zegt ran de zwarte mauncn die hg rerbeeldt ie weren Wie aan tulk een man gelooft Is ran tijn verstand beroofd Er is in den Haag geen politie Immers politie beduidt etn korps beambten dia legen misdrgren waken preventief eu repressief die dus dieren afsohrikkeu of vangen Ztllk een korpi nu is er niet in s Kouings residentie Wèl is er op de Groenmarkt een bureau waar oudersoheideue aohtbare heeren zitten te tchrgren Ook tgn er lieden in uniform die door de titaten kuieren af en toe rioekeu tegec eenige spelende jongent dat de eerzame roorbggangera een kleur krggen en roortt ran lijd tot tijd een dronken mun oprapen of prooet rerbaal opmaken wegens het alléén staan ma een b Bpai neu wagen of iels dergelgks t Niiobti viudt men hier en daar personen met sabels om t lichaam eu gele banden om de pel die twee aan twee op den grond liggen op roor weer en wind beschutte plaatsen de tioep van eene der inspringende deuren vau de Kloosterkerk ia een hunner geliefkoosde rustplautaeii en o a ook op de Groote Markt bock Prinsegraoht ouder de poort ran de Bolerwaog rindt men er meestal een paar Hun uiterlijk draagt deu stempel ran rolmaakte ousohuldigheid en oiischadelgkheid Men kan het huu aanzien dat zg geen lieg kwaad zouden doen Dit zgn de naobiwaohti Wanneer er inurgen b j mij ingebroken wordt en hierop ben ik roorbereid want in ingue buurt gebeurt het bijna nacht oaii uaoht weet ik zeker dut er geen naohiwaoht in den omtrek te rindeii tal wezen immers de bende die altijd in detelfde buurt werkiaum bigft is Of oM door de nachtwacht gestoord In rgf minuten ran eene buileugewoiie bezetting dier buurt ü gtet tprake l Althans men merkt er niets ran misschien wordt of it er een plan roor eene daartoe strekkende adminittratiere regeling ontworpen waut in het admmtlreeren zijn de heeren op de Groenmarkt zéér ver Ik durf wedden dat alle mogelgke ttaten eu registers er in volmaakte orde zijn Maar daarbij houdt de laak der heeren dan ook op Méér kan redelijkerwijze niet an hen worden gevergd D ichrijrer run de Haagsche kout ran de Pr Grtn H rerhoalt van Mnrad Ëffendi deu onlangs orerieden diplomaatletterkundige dat toen de gezant roor hft eerst in Nederland kwam eu aan hel hotel Punlei was afgestapt hij kort daarna een letterkundig aroudje gaf aan eenige schrgrers en dilettanten te s Hage Jonckbloet wat toen nog niet de boezemrrieud ran Mnrad en ran al die genoodigden wat dr Jan ten Brink de bekeudtte en oudste Murad had hel er blgkbaar op gezet de Holland tche heeren eens op een en ander rau zgn dramalische roortbrengteten te onthalen Hel eene siuk rolgde op t anderi zoodal het 12 ure was róór de ourermoeide lezer er aan dacht ujn gasten eenige verrersohing aan te bieilen Toen dit bij den onnitpullelgken dichter opkwam bestelde hg sorbets gaf nog een drama op de valreep en ontsloeg de heeren eerst lang na middernacht Deze namen zich echter plechtig roor den heer Murad Ëffendi die tulke droge soirees gaf zooreel mogelgk te ontrvluchten in een overigens zeer degelgk artikel van de VUktwtemd ver de mtroering der drankwet urdkaau art 27 van die wet een uitlegging gegeren die blijkbaar op een rergissiug berust De redactie van dat orgaan is run meeuiug dat een drankrerkuoper die met 1 Norembcr 1881 reeds in dat bedrijf is tot 1 Norember 1882 daarmede kan roorlgaan uitta hij véór 1 Jan 1882 daarloe bg B en W ver guuuing aungevraagd haar rerkregen ea onrermin derd de bepalingen der paleutwet het rergunnings recht binnen een inaauU nadat zijn bedrag door het gemeentebestuur is raatgesleld betaald heeft Dat nu is niet geheel juist Begel is dat niemand tonder rergunniiig langer sterken drank kan rerkoopen dan tot 1 Mei 1832 Maar uu heeft de wetgerer de mogelijkheid roorondersteld dat op 1 Mei 1882 iu sommige gemeenten op alle tydig ingekomen aanrragen nog niet zal tgn beschikt eu dun luu het toch zeer hard zgo dat bestaande drankrerkooper die raisschieu recht hebben op rergnnniiig met 1 Mei 1882 met lappen zouden raoeleu ophouden alleen omdat het gemeentebestuur rerzuimd beeft bijtijds een beschikking te nemen Om die hardheid te voorkomen daarroor dienen de Iaat te alinea s ran art 27 Zg regelen ciet wat gebeuren zal als iemand reedt een rergunning bekomen heeft maar wel wat gebeuren zal als iemand door schuld van het gemeentebestuur op 1 Mei 1882 nog altijd op een antwoiord achtende is In dat geral zal hg nog uiterlgk tot 1 Novembei 1382 zonder vergunning kunnen doorgaan zoolang hg niet lo helzg mededeeliiig heeft ontvangen van het besluit in kracht ran gewgsde wuarbij 9 itÜ rertoek afwgzetid is betchiki 2o helzg erzuimd heeft htt door hem rcr tchuldigde rerguuuingtrecht te betalen binnen eeu maand nadat het bedrag daarvan is rastgesteld Die beide reserves waren naluurlgk uoodig om te voorkomen liat van die milde orergangsbepaliog ook nog gebruik zid worden gemaakt als er geen reden meer roor is Men wil hun die nog op een beslissing wachten wel rergonnen nog eenigen tgd met hun bedrgf voort te gaan maar zoodra er een afwijzende beschikking is ingekomen vervalt die reden ea moet de draukrerkooper terstond tgn nering staken Ëu datielfde geldt ook ran de tweede reserve Slel bv dat eindelgk met Juli de gevraagde rergunning gegeren wordt met bepaling hoereel verguuniugsrechl tie persoon iu quaestie betalen moet Iu dat geral brengt de billgkheid mee dat het voor f