Goudsche Courant, woensdag 5 oktober 1881

Omtrent het gedrag en de Torderingen der weeten wordt een zeer gnnaiig oordeel uitgesproken Een onder anderen erwiecf de rgksbeurs aan een der kweiksoholeu oor onderwyzers De verkregen resultaten i n vau te meer gewicht omdat sommige kinderen Toordat de Maataobappij tioh heu wutrok bedeldeu of het minste bedrgfuiioefcuden BrujeWs kwam uit een f erbeterbuia Het rcrslag bevat menig treffend voorbeeld van de uitnemende werking deter wyze van verpleging In het Doorgangshuis dat van Dokkum naar Amersfoort verplaatst werd kunnen gel jkt jdig 16 vee en vertoeven Aan het hoofil fr vae staat de heer Scheltema directeur secretaris die i jne betrekking vaU predikant i ederlegde om ioh uitsluitend aan de Maatschappij te wyden LI Zaterdag avond heeft eene hevige vechlpariy jilaata gehad in eeae lapperg in de Jansstraat te Haarlem tussohen ongeveer 30 hncareu infanteriaten en burgers waarby enkelen gn verwond geraakt ïoodat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen Ouk de politiebeambte die tussobeo beiden kwam werd mishandeld Twee der belhamels werden in arrest genomen In de lopperg werden verscheidene glacen vernield en bg nn broodbakker naast de kroeg woonachtig drie glasruiten stuk geslagen Hel D e Z Zf w l er op dat een der moeieIgkste uitvloeiselen van de drankwet zal zgu de Bohntting van de huurwaarde der lokaliteiten in verband met den omvang van het bedr f Kr is geen enkele raste maatstaf voor de schatters voorhanden en daar het recht zooveel zwaarder is als het personeel hebben vergissingen in de schatting zooveel te erger gevolgen De huurwaarde alleen te schatten ion wel gaan maar men moet ook de mate van winstgevendheid beoordeelen van de veraohiUende inrichtingen waar sterke drank wordt verkocht en bepalen welk gedeelte der winsten uitsluitend het gevolg is van den verkoop van eterken drank Het D r Z S zou het om die redenen voorzichtiger vinden dat de schatting niet door é n persoon getchiedde maar door twee werd verricht Het vraagt verder of de regeering oor het werk der sehattiogen een algeraeene instruklie zal geven of dnt aan elk geraeentebeatuur zal warden overgelaten om naar eigen inzichten die zaak te regelen Het beveelt het eerste aan hoe moeielgk het ook zij daaromtrent vaste roorsohriften te geven Voor de herscbatting indien die gevraagd wordt kan de belanghebbende een persoon aanwgzen die bg herschatting als deskundige voor bem tal optreden De mogelijkheid eener hersohatliug beschouwt het Haagache blad als een groote billgkheid maar het toekennen van tulk een onbegrensde vrijheid lelft aan den minsten kroeghouder om naar eigen wil een persoon te lendeo die bet recht zal hebben de belangen van zgn lastgever te verdedigen ia om wel te bevroeden redenen in het belang eener serieuse behandeling van de zaak zeker niet wenschelyk en het zou wellicht aanbeveling verdienen dat in deze aangelegenheid gehandeld werd als bij de herzieningen voor de pertoneele belasting en te bepalen dat door Burg eu Weth in elke gemeente elk jaar een aan het bevolkingscgfer der gemeente geérenredigd aantal tegenscbatters werd benoemd waarbij zooveel mogelgk uit de verschillende standen zoodanige personen zouden moeten warden genomen die bij bet bezit van de vereiscbte bekwaamheid voor het werk waartoe zg geroepen zgn de zekerheid aanbieden dat zg als nauwgezette en eerlgke burgers de striktste onpartijdigheid zullen ib acht nemen Aan den belanghebbende zou dan moeten worden vrijgelaten om uit deze tegenschatters naar eigen keuze één aan ie wijzen die voor zijn belangen zal optreden In het voorbericht van den jaargang 1881 van het Staatkundig eu staathuisboudkundig jaarboekje voor 1881 sohrgft de secretaris der Vereeniging het volgende over den toeatind der statistiek in Nederland Het vooruitticht bestaat derhalve dat de ofBoiëcle statistiek eindelgk ook in Nededaud goed geregeld tal worden Aldus kon men in Aug 80 nog schrijven bg de verschgning van het 32e jaarboekje der Vereeniging voor de Statistiek in Nederland Wg scbryvan thans Aug 1881 doch de voldoende regeling Tan demi tak van staatsdienst laat in Nederland nog steeds op sioh wachten evenals in Tnrkgc Aan wien de schuld Aan het publiek zeker niet MoeiIgk vindt gij een land waar de ingezetenen meer belangitelling toonen voor de statistiek dan in Nederland Maar het wantroowen in de juistheid der officiëele statistiek is hier niet minder inheemscb £ n dit niet geheel ten onrechte Sedert 1876 heeft de secretaris der Vereeninging in het jaarboekje een beknopt statistisch overzicht gegeven van den maatschappelgken en stoatknndigen toestand van NederInd een werk orenl elders door de Begeering geleverd itia rbeid bleek hem herhaaldelijk dat de officièele Nederlaudsche statistiek rijk is aan verschillende onderwerpen en aan vele détails maar niet minder rijk aan gebreken Dikwijls vii dtgij in verschillende ofBciSele verslagen uiteeiiloopende opgaven omtrent hetzjlfde onderwerp Hier worden teer rele détails medegedeeld terwijt de hoofdzaak onbdund bljjft op een andere plaats worden weinig belangrijke bijzonderheden algemeen verkrijgbaar gesteld en wordt aan de hoofdMken die ieder belang inboezemen slechts een beperkte publiciteit gegund Nu eens worden onjuiste ogfcrs uitgegeven dan eens gegevens die reeds verouderd zijn Vele statistieken zien bot licht op een manier waardoor zij bijna onbruikbaar worden En wat erger is andere in t geheel niet Zóó worden jaarlgks veel geld en veel arbeid besteed om den toestand van Nederland te doen kennen maar de goede resultaten want ook deze bestaan zijn slechts weinige Daarvan ligt de schuld in den regel niet aan de ambtenaren die de ubellen eu verslagen samenstellen Want men kan niet elscheu dat ieder ambtenaar ook eeu goed statisticus zij Vanwaar dan de gebrekcu in hetgeen op dit gebied wordt geleverd Het antwoord licht voor de hand Er is geen voldoende eenheid en leiding bg de bewerking de metste ofBciéelc verslagen a statistieken tooneu het duidelgk aan Het is derhalve eeu noodzakelgkheid dat eindelgk de officiëele statistiek ook in Nederland goed wonle geregeld W nemen d e regels geheel over omdat wg met de klacht die daarin vervat is geheel instemmen Ook w hebben sedert laug herhaaldelgk op een goede regeling der ofSoieele statistiek aangedrongen Dat die regeling noodig ia wordt dagelgks door de feiten bewezen Wij wgten o a slechts op de vele klachten over onze slechte handelsstatistiek Aan wien de schuld Niet aan de tegeuwoordige Begeering die in het vorige jaar eeu post op debegrooting bracht om eindelijk tot etu beteren toestand te kunnen geraken Doeh de meerderheid der Tweede Kamer wilde van die zaak niets weten enstemde het gevraagde crrdiet nf Men riahte voortaan de klachten over slechte regeeriiigsitatistiek totde bedoelde meerderheid die het behoud van denbestaanden treurigei toestand nog zoo kwaad niet vindt VadtrUmd Zouden de geueesbeeren wel half weten hoeveel vrouwen er aou negatieve hartelijkheid sterven l Hu heeft tgSe vrouw Moott een hard woord toegesproken is eeu gewone loftuiting Best magelijkl Maar dacht hg ar nn eu dan aan haar eeoa een hartelgk woord toe te spreken Had hg eenig medegevoel voor hare lichaams of zielskwaleu Of was hg voor beiden blind en doof en behandelde bg haar met die grievende onverschilligheid die eiudel k het teederste hart verkoelt totdat het voor altgd ophoudt te kloppen De mannen zgn in dit opzicht dikwgla zeer schuldig Zg nemen eeu jong meisje weg uit de warme atmosfeer van een liefderijken en aaugenamen huiselgkeu kriug en na zich eeiiige weken aan haar toegewgd te bebbeo laten zij baur alleen met nieuwe zorgen en plichteu kampen terwijl zg zich bun weg door het leven banen en daar ja hun plicht doeu maar zonder aan de vele andere plichten en veraiitwoordelijkhedeo te denkeu die zg van zich afschuiven of aan de plechtige geloften die zij aflegden cu feitelgk hebbcu verbroken Naar hel Engthch Dat de muziek veel invloed op den mcusch heeft en aaugeuame of onaangename aandoeningen teweegbrengt was den ouden Grieken reeds bekend In deu laatsten tgd heeft een geleerde te Leipzig J Dogiel een belangwekkend onderzoek ingesteld waaruit blijkt dat de muziek een sterken invloed op deu bloedsomloop uitoefent Dogiel verklaart waarom personen die wel eens hartkloppingen hebbeo niet lang achtereen en veel muziek kunnen hooren zonder hinder te gevoelen van de al te sterke samentrekkingen van het hart en den versnelden bloedsoraloop verder waarom musici zenuwachtig opgewonden en ziek worden als zij zich in hun beroep te zeer iuapaunen en in besloten ruimten te veel luide en zware muziek moeten aanhooren Misschien staat hiermede in verband dat de bewoners der groote steden die aan een gestadige chariv iri van geluiden ratelen schreeuwen rollen en Huiten blootgesteld zijn veel aan zenuwziekte Ijjdeo Uit dien hoofde verdient eene bestrating die geen gediuitch veroorzaakt de voorkeur zoo ook is bet wenschelgk gelgk reeds meermalen aangestipt is de aanbeelden in groote werkplaatsen op gom elaatieken kussens of althans in zaagsel of zand te zetten daardoor wordt het geluid verdoofd en hebben de buren er het minst last vau Er is in Busland een spoorweg welks looomotieien uitsluitend met uuphta gestookt warden d w z met uatuurl ke aard olie zooala die uit de boorgaten opwelt of met de uaphta welke na de distillatie vau de petroleum overblijft Dit ia de 26 werst lange eytak van den Bakii Tiflis of Transkankasischen spoorweg waarvan de boofdign vau Bakn naar Tifis wel nog in aanleg is doch waar van gemelde zgtak sedert dea herfat van 1878 voor het verkeer is geopend Verschillende meer noordelgk gelegen spoorwegen als Moscou Bjnsan Tambow Saratow Grjasy Zfiritzin hebben met deze wijze vau stoken proeven genomen maar naar bet acfagot vooralsnog niet in voldoende mate om over de voordeelen er van een bepaald oordeel te kunnen vormen De Balliscbe spoorweg Petersburg Beval eudo Zarskoje Sselo spoorweg hebben daarentegen in den laatsten tijd me le zulke proeven genomen die met goed gevolg bekroohd zgn en voldoende hebben bewezen dat het stoken met naphta elfs bg een prijs van 60 kopeken per pud 20 KO voordeeliger il dan het gebruik van hout Deze ervaring is van bijzonder gewicht wegens den onraetelijken rijkdom der naphla broiinen bij Baku die aau de eene zgde langs de Wolga aan de andere door den Transknukasischen spoorveg en de Zwarte Zee voor geheel Europa toegaiikelgk kuuoeu worden gemaakt lo Odessa bebbeu dan ook r cds techuioi voorstellen gedaan ter oprichting van een entrepot te Baku dat trgeii te betalen vergoedinK de olie zon opslaan en daarvan op de wgze der Amerikoansche pipe me maatscbappgen ceelen zou afgeven welke als het artikel zelf verkooiit eu te allen tijde in bel entrepot legen olie ingeruild kunnen worden Daarbjj zou de hoeduuighoid der olie uatuurlgk voor den opslag in het entrepot nauwkeurig onderzocht warden en de geheele onderneming iu het algemeen onder Staatstoezicht gesteld worden De uitvoering vau dit plan u zeker un voor de voortbrengers en den handel veel gemak en zekerheid waarborgeu Op de kust van de Mobile baai omatreekt dertig Bglen Tan ie Mobile beefi nkere Mulferd Dorlon eene fokkerij van landschildpadden Ongeveer drie margen landt zyn met eeu sterk raaterwerk omheind Twee kanalen voorzien de ingesloten ruimte vaa zout water dat in een aantal ilooten van tien voet breed en honderd voet laug vloeit Het zand dat uit die elooten wordt opgeworpen gebruiken de schildpadden om zich op die plekken in de zon te koesteren en om er hunne eieren te leggen Des winters liggen de schildpadiUn iu de modder van die slooteu zonden eenig voedsel te gebruiken Ttgenwoordig zijn er up die fokkerij luatoheo de twintig en dertig duizend stuks en over drie of vier jaar zal bun getal zeker moeilgk t berekenen tgn Huuoe voeding kost omstreeks vier shilling er dozijn in het jaar en zg worden in New York verkocht voor vgftig tot zeventig shillings per dozgn All men zoo gelukkig is groote vensters in jnhuis te hebben make men ze niet donker doorblinden of zware gordgueu toodat er nauwelijkieen zonnestraal kan doordringen ls balkonvensterste kostbaar zgn kan men die teer goed vervangendoor openslaande vensters van gewone grootte meteene eer breeds rrchel om stooleu of planken opte tetten Kene kamer met zulk een venster heeftaltgd eeu vroolgk aanzien en het maakt het eenvoudigste luudhuis sierlijk Het heeft ook iu zijnvoordeel dat liet minder dan het uitstekende balkonvenater aan hitte of koude van buitenaf iablootgesteld Zeker voornaam scliryver itoemt heteeu heerschende volkstonde iu kamera die uietdoor de zon beschenen worden te slapen en dogaai dag in kamen waar de ton ia afgesloten tewerken Bewoon de zonnigste kamers die uw huisoplevert hebt g j eeu vertrek met ein venster ophet noorden houd dat voor de gastenkamer die zelden gebruikt wordt ZondagiUad Oiiterenmorgen is van Amsterdam te Zwolle gfvankelgk binuengebraobt eu vervolgens naar het huis vau arrest getransporteerd W L laatstelijk agent of vertegenwoordiger der Singer maaticbappij Hij wordt beschuldigd van het ten eigen bate gebruiken vnn gelden aan bovengenoemde maatschnppg toebehoorend Ook vroeger is een ageiit dier luaatacbappy te Zwolle om gelgke redenen vervolgd eu gearresteerd Het verkoopen op termijn met wekelijksohe of tmaaudclijksche afbetalingen en het toekennen van evenredige provisie aan de agenten scfagut voor deze laatsten met groote verzoekingen gepaard te gaan Bultenlandscli Overzicbt In den verleden Zaterdag Ie Parijs gehouden ministerraad beeft de heer Jules Ferry verslag gedaan van zijn onderhoud met den president der Beputaliek te ifcntSous Vnudrey Het besluit tet bgeeoroeping der weigerende macht op 28 October tal binnen acht dagen versobijoen Over de aftreding der ministers is geen besluit genomen waarachijnlgk zal bet tegenwoordig liabinet den loop vau zaken afwachteo De president lier Bepnbliek wordt morgen te Parga verwacht en zal den volgenden dag bet voorzitterschap in deu ministerraad bekleeden De minister vau biunenlandscbe zaken de heer Constans zal beden te Far s terugkeeren ook komen de miniiteis ouder voorzitting van deu heer Jules Ferry bijeen om over de Afrikaausebe aangelegenheden te berasd lagen Naar men verzekert zal de president der Republiek by de opening der Kamers eene boodschap tot de volksvertegenwoordiging richten Verder wordt aan R O uit Parys geseind dat de onderbaudelingen over het handelsverdrag met Italië niet afgebroken maar alleen getcbont zgn De Italiaansche gevolmachtigden zgu naar Rome teruggekeerd om nieuwe instructién te vrageu zooiüs reeds te oren met de Italiaansche regeering overeengekomen was Zoodra zg die ontvangen hebbeu keeren zij naar Porgs terug Naar alle waancbynlgkbeid zal de gedachtenwisseling d kn tot een bevredigende uitkomst leiden Met betrekking tot de onderhandelingen over hel handelsverdrag met ËngrUnd meldt de otficieuse Jgmce Banu dat die volgens bijzondere sir Cbarlet Dilke toegeschreven gesprekken geregeld worden voortgezet Sir Charles Dilke moet sis zijne meening te kennen hebben gegeven dat de Eugelsohe gevoU macbligden zich genoopt zouden zien oaar Londea te gaan om met hunne regeering in overleg Ie treden maar dat tg naar Pargs terugkeeren en het bijua too goed alt teker is dal het verdrag dad tot stand komen zal De vraag of de Keizer van Ooatenrgk nog een samenkomst tal hebben met den Ctoar is nog altgd niet uit de wereld Te Berlqn gelooven reien nog altijd dat die samenkomst wel tal plaats hebben en de olBoieuse tegenspraak alleen ten doel heeft de taak geheim te houden daar men evenals te Dauttif vreest dat bet bekend worden van het reisplan de revoluliouaireu zat lokken om moordaanslagen te beproeven Ook wil men te Berlgn weten dat Loris Melikoff in dete maand naar Petersburg zal terngkeeren OOI Ignatieff te vervangen Hel schgot echter slechts een praatje te weien wal meo wenaohl tiet men gaarne De NorddetilMhe bevat een sterk gekleurd artikel roor de Invoering van het tabaksmonoaolie dat opiien heeft gebaard omdat meu daaruit awidi dat de indiening van een daartoe slrekkead wetsontwerp een uitgemaakte taak is In Duitsobland bereidt de regeeriug tich op de verkictingea vaa 27 October voor op vrg bedeukeiyke wijze Wg noemen niet de op tloalikostea ondenteuude officiense bladen die de groote trom roeren voor de regeeriug van prins voo Bismarck q njn baast geen euvi l meer te noemen want niemand is meer de dupe van hunne voorgewende onafhankelgkbeid Doch wat ons minder wenschelgk voorkomt is eene inmenging der regeering als geschiedde door eene ministerieele circulaire deter dagen door al de schoolopzieners in hel district Düsseldorf en misschien elders ontvangen Daarin woidl voorgeschreven dal geeu enkel ondcrwgier zich mag inlaten met de bevorderiug van verkiezingen welke tegen de richting der regeering zgn wgl de staat van zque ambtenaren onvoorwaardelgk mag eiichen dal tg geeu pang kiezen tegen de regeering eu het de plicht der onderwgzers is de jeugd voor te gaan in verschuldigde achting voor de regeeriug De regeering dat is de onveranderlijke voor geene parlementaire oppositie wgkende wier ministers hoofdambtenaren tgn in dienst van het centraal gezag Vau da feitelgke standpunt is de circulaire misschien niet geheel onjuist maar de grondwet vau het Dnitsohe rgk huldigt een ander stelsel Iu de eerstvolgende veertien dagen verwacht men in Sngeland de opening van den Staatkundigen veldtooht welke gewoonlijk gedurende het reees van bet Parlemêut gehouden wordt Heden spreekt sir Stafford Nortboote de leider der conservatieven in het Ijagerhnis te Huil morgen Ie Beverley en op IB deter te Edinburgh De heer Gladstone wordt op 6 dezer te Leeds verwacht en zal daar eeuige dageu vertoeven Dien dog zal eeue deputatie der vrgzinnige vereeniging dier stad bem tan het ipoorwegatation opwachten Op 7 dezer tal hg een bezoek brengen aan het stadhuis waar hem een adres zal worden aangeboden dat tot eene eerste redevoering aanleiding zal geven De voornaamste rede zal echter Zaterdag gehouden worden meu verwacht dat de heer Gladstone alsdan tgn lAinisterieel programma bekend zal maken Verder tullen lord Carnavoo en lord Salisbury te Derby en te Newcastle bet woord voeren De Amrrlkaauiche pers verdiept tich in allerlei gissingen over de waaisohynlgke keuzen ran president Arthnr tot vervanging der ministers van wfjien presi dent Oarfietd Volgens sommigen tonden de heeren George Bliss of Hamilton Fish als minister van buiteulandscbe zaken in de plaats treden van den beer Blaine die als gezant nuar Louden zoa goau anderen beweren du generaal Grant tot opvolger van deii heer BUine zou uitverkoren igu De heer Storrs ton als minister van justitie optredeu in de pUats vau den heer Mac Veagh en de porlefeoiUë van fioauciëu zou opgedrageu worden aan de heeren Morgan of Thomas Hillboase in de plaats van deu heer Wiudom Maar behalve dat eenige dezer mededeeliugen voornamelyk die waarin generaal Grant genoemd wordt weiuig waarsebgnlijks voor tick hebben tgn te alle voorbarig want de heer Cheeter A Arthur sebgnt voornemens te zqn om de miuisteriecle quaestie te laten rusten tot aan de bgecnkomst van het Congres De Effectenbeurs LV Amsterdam 3 October 1881 Ër was in de afgeloopen week eesige handel iu specuUtieve waarden waaronder behalve Spanjaarden Turken Mexicanen en consorten ook gerekend moeten worden de zoogeuaamde Conféderé s of obligatien der voormalige geeonfedereerde staleu van Amerika tgdens den burgeroorlog over de afschaffing der slaverng uitgegeven doeh ua de nederlaag der slavenpartij door de Vereenigde Stalen genegeerd en derhalve waardeloos gewoideu want ongeveer B per 1000 dollars is geen waarde Er wordt eehter iu deu laattlea tgd in dete vodden gedobbeld dal het eeu aard beeft iu de afgeloopen week steeg nota bene de prgs tol 100 Zaterdag noteerden tg 68 F ea iMiileukautje voor de bezitters die zich er vao konden ontdoen I BiNNZNLAMDSCUE WUIDIN StuMt fimdu Zq verkeerden in minder willige slemming Bekalvi de hooge prolongatierenle B t werkte daartoe de rederoering vaa deu miuister vaa finaosiëu bg de aanbieding der itaatsbegrooung mede Hoewel de opbrengst der belastingen steeds stijgende is eu derhalve ran loeneaieu a welraart getuigt slaan nieuwe leeningen in bet rooruilneht Integrateu rerloren 2 drieën 8 vieren 1 Prtmitlteiangtn Met geriagen haudel Ueren de meeate uoteeriugeu onveranderd Anut loten vaa 100 Vt P IVs Spoonfeflttnmfe Er ging vooral in oenltaalwaardea nog al iels om i de aaadeeUB stegen l de aitg sob A and Bgnsp en Boxtel Weiet mede i l o 8er doch vao dete laatste Ign verloren le Hyp eu de gesl Hyp l o TVmmmifletniuftn De N eu Z UoU stoomtram monteerde 1 Botlerd 6 en Oooiaalt 3 lager overigens stil Induitrieel murin Over t algemeea ia rute stemming Hv Amsl SV Roti Hv 2 Haadelmg l i Kauaal mq Java bk eu Nederl bk ongeveer 1 booger Stoomv Nederl verloor i f Kb Hv en AbmI Bk verloren 2 a 3 Indische handelsbk l ËDIOPIISCHE WAAKOIM Staal fondten Zoowel Hoag als Ooitew foudsen waren ruim i booger met uitzondering van de Hoog leening 67 die I terugliep luliaueu waren nog al geioeht De oorsp leening steeg 1 86 J adm Lamaiaoii Bouwer V 7 PortOjieeten moeateo resp m eu prqsgeven Buss u waren vast gesteind sommige soorten uoteerden hooger zooals de o e ruim 1 de Ooslerleeningen die circa i stegen Spanje verkeerde iu willige slemming doch Totkeu waren nog steeds aangeboden eu lager Egypte bentelde tioh weer a noteerde voor beide sourteu oiroa 1 hooger Premieleeni gen De woede voor Madridloten bleef de geheele week aanhouden Zq werden boven 64 verhandeld doch sloten Zaterdag 6IV4 Overigens was het in deze soorten zeer stil en valt alleen eenige verheffing voor Hoog en Oostenr loten en eenige daling voor Turksohe t ooostateeren Sfoencefleemifen Bosaiaohe waren teer gezocht behalve oaod Gr Mg die 1 en Orel Vil die Vl moesten prgsgereu waren de meeate hooger Aand Baltiscb sp IV4 beter De Znid Ital en Fr Oosteor spw verloren doch Viot Ëm l booger Bumeeniche aand werden S hooger verhandeld Zq noteerdeu Zaterdag 56 Ahxbikaanschx waakdin aigaUfondiin Florida s verkeerden in zeer willige atemmiag Zq stegen circa 3 f Ook Mexicanen konden hoogere prqzeu maken de oude verbeterden U de nieuwe zelfs V Peruanen en Venezuela s rerkeerden almede iu aangename stemming van de eertien monteerde de 6 1 9 S de 6 Vs de laalale sloten Vi l o K r Sfooncegteeünge Aanvankelqk waren deze soorten leer willig do Ji later liepen vele terug wegens de lagere uoieeringeii van New York A nd Mich central verloren 3 Vt Andere soorten herwonnen bun verlies zooals Pensylv die 2 i ceutr Pac Cert N OrI 8t Louis en 8 Prauc die 2 Oatario eo Wabash die l i eo vele anderen die mindere fracties hooger iloien De obligatie soorten waren vooral in voste stemming Induttrmle utarde Maxwell sb Vi lager luc buds booger PBOLOMaATU aiNTl Het geld ia duurder geworden de rente steeg tot B T P S Over t algemeen verkeerde de bears ook heden in flaowe stemming Slechts een paar verboogingen vallen te vermelden zooals voor onze staatsfondsen die a i aand Afr Hv die 3 en voor aand en uitg Schuld Centraal Sp die a stegen Van binneul waaiden sloten Handelmq i s Hv 1 pOt lager De meeste Europeesche staatsfondsen verloren een paar fracties behalve Russen 54 die V Spanje boitenl 1 ea 2pOl die is a Vs Turken die b stegen In Europ sporen in de eenige belangrgke variatie dal Warschau Weenen 1 pCt verbeterde Amerik staatsfondsen waren verdeeld Mexico V4 flauwer Peru en Florida Vs a Vi Dosporen zetten de daling voor de verschillen bedroegen il 1V Sommige soorten hielden rich beter looals Btadison obl Miss Kaus en Mauitob sh die Vl a 1 pOt stegen Maxwell s lager Conféder s 60 a 61 r Prolongatie B pCt EOEFOZmENTÜTC BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter algemeene kennis dal geregeld eiken Dinsdag en Vrijdag ten 8 uur lu bet gasthuis gelegenheid tal bestaan om tioh koeidoba te doeniaealea ea berinenlen J j l Gouda den 4 October 1881 Burgemeeiier en Wethonders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN j Dt Seoreuris BROUWER BargerlUke Stand DEBOBBN 90 Sept UilltK owdera AUtisar W a Vliit Oortslit Antoait Mden H t Bart ea N Loriai 1 Oct Aodriei ondsti A m Os ea G Tttwil i AaloBiii JoJiaina osdtn H Slnnr emJ Rhiia Idike NisUa Aaoa silderi O n a n A l Vddmin Petrui ooderi J L Juperi eo M Dnquiao Eagelias Mden W C de Keiier ea E Edelnen Mariaui oadeii G Stnver eg C ai Slgo i Pieter ouderi A Tailoo en S Jmgeneel ADthoaie oodert A Stolk en A iiekiiiiUn Miriaue naden D de laag en C Kout OVERLEDEN 3 Oct H aa Wyk 7 3 J K Piskee O j H Bnim 53 t L Koenaa 5ff j a C Pelt tIj II m ADVERTENTIfiN Bevallen van een Jongen F ENSERINCK ZoNHï Hoek van Bolland 2 Oei 1881 Merrouw LAMBERT te Stolwgkerslnis rraagt een fateoenlgk TWEEDE liIEISJE P Q goed kunnende STBUKEN wm GEVRAAGD tegen November in een gezin met i rie Kinderen eene TWEEDE MEID kunnende NAAIEN MAZEN STRUKEN en de Wasch doen Franco brieTen lett R 360 61 Gouda Fluweelen Singel m m m nit het MAGAZUN ran E BRANDSMA te AMSTERDAM Verkrggbaar bg G OVEREIJNOER Js Markt 148 Oouda