Goudsche Courant, vrijdag 14 oktober 1881

BarKerlijke Stand GBBOREN 7 0 l SibucI Jowph ooOeri D Leefiiu tn B S IImmI 8 Reerlrnida oodcrs N de Jong tn N C de JoDg 9 Geertje ouden C de JoDg cd K 6 Preoger Hendnca SnMnne ouden G C Spijkerman en A BiboQw OVERLEDEN 9 Oet N J Sprnvt I j m A ZwiMoburg im A nn Bonren 19 d 10 H Brouwer 77 J W M Boekkamp 4 m t H Kool 3 m Vrijdag 14 0ctol er 1881 N 2674 GOUDSCHE COURANT en Adverlentiebiad voor Jonda eo Omstreken APVERTENTIÈN Voorspoedig berallen van een welgeschapen ïoou ALIDA WILHELMINA TIMMËBS geb VAN Vbeümingkn Rotterdam 7 October 188L De fleer en Mevrouw STEENS ZI INEN noodigen Belangstellenden in hun VIJF in j TWINTIG JARIG HUWELIJKSFEEST uit hen den 16 deier in plaats van den 17 te bezoeken verloren V de van af de Sociëteit ONS GENOEGEN tot aan de BRUG by de Kleiweg langs de Bleekersingel een briefje van ZESTIG GÏÏLDEIT De eeriyke vinder ƒ 20 belooning Adres Bureau dezer Courant Ondergeteekende geeft bg deze zgnen geachten Begunstigers kennis dat hg zgne zaak tot UITSNIJDEBIJ van BOOKVLEBSCH SAfJCISSE enz heeft overgedaan aan zgoe Dochter die dezelve op denzelfden voet zal voortzetten en dankt hen voor het vertrouwen zoovele jaren genoten H J VAN HELDEN liefde te verbinden de taak in alle vooral in BoomseJ druk eii ta êT Eei verstrooide te verj is de geeatelgke dochter pioen voor waarheid en recht voor vrijheid v n geweten eu hel ondertoek van Gods woord Wat de vader wilde wil ook tgn kind Zg heeft zgne nalatenschap geërfd als een ieilif rteil en eene dure plieU en lijn ook de leafemn verschillend moge de Geest dttüfdl tgn In het begin als een mosterduadje is de G A V tol een machtigen boom gegroeid die tijue takken uitspreidt over slagboom ee grenssteen heen over Duilschland en Nederland Wver b naaUe rijken van ons werelddeel De G A V is geene oorlogsverklaring aan andersdenkenden maar weuscht in de kracht dei geloofs in Christelijke liefde en bereid tot het offer der zelfverioochening in den geest van den barrahartigeu Samaritaan aan de noodlijdende Frotesta iten tonder onderscheid van kerkelgkc belgdeuis handreiking te doen Het leven van menige geiieeute in de verstrooiing was een keten van smadelijke kwellergeu en tou groot gevaar hebben geloopen voor hel Froleitautisme verloren t aao Mg refereerende aan bovenstaande zoo beveel ik raii beleeidelgk aan tot LEVERING van Rwkvleescli Saiiclsse enz en hopp het vertrouwen door mgnen vader genoteo mg wiUig te maken E A H GIESENEleiweg £ 43 van Helden I I I I BORST CARAMBI S W N RAAUMAAKBRS Haven 17 Sodeteit ONS QSHOESEH Cïommissarissen der Sociëteit Ons Genoegen brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de Iste Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 13n OCTOBER 1881 de SOCIETJEIT van des avonds ZES UUR af ml GESLOTEN Jn Namens hbt Bestüos J C IJSSBLSTIJN SecretarU Gouda 11 October 1881 VEREENIGING tot geldschieting op dp Gasfabrieken te Gouda en Woerden Algemecne Vergfaderingf van HB AANDEELHOUDERS in bovengenoemde y reeniging op WOENSDAG 19 OC TOBER k k des namiddags ten 2 tiie inhet Hqis der uissen te Rotterdam ter benoeming vaaneen Directenr in plaats van wglen den Heer V S BURGER Wz NATIONALE MILITIE Assurantie Kantoor P W de Jong Jz te Breda Beveelt zich aan tot bet stellen van PLAATSVERVANGERS en NÜMMERVERWISSELAARS voor de lichting 1882 en verzekert de belanghebbenden voor den geheelen diensttgd dat zg voor alles gewaarborgd zgn en kunnen contracteeren met den Heer S BOOT Spoorstraat Q 200 te Gouda op de voordeeligste en gemakkelgkste voorwaarden Verder zgn alle inlichtingen en voorwaarden te verkrggen bg den ondergeteekende te Gouda NB Plaatsvervangers en Numnterverwissélaara kunnen zich verbinden voor de lichting 1882 JE M De ondergeteekende heeft de eer bg deze te berichten dat hij zgn iste qualiteit Cognac Eiim Barcelona Brandewijn SiaOOP de PUXSCII CITROEN PÏÏUSCH ARAK Sociëteit ONS GEi KGE Zaal KUNSTMIN Sepste ïowatelling in iiet JiboaauneBt dooe DB Veebenioino HET IDERLAISGH TOONfiEL Afdeeling Amsterdam DONDERDAG 13 October 1881 S BOOT EN VLBESGHHODVSEI aan de Gouwe C 246 voorheen H J van HELDEN heeft geopend Onder minzame aanbeveling hoopt hg door eene nette en soliede bediening zich ieders vertrouwen waardig te maken C J BRÜIJNEL Gouda U October 1881 Dagelgks voorhanden VERSCH VARKENS en RUNDVLEESCH GEROOKT VLEBSCH VERSCH en GEROOKT SPEK SAUCIöSE DE BOULOGNE HAM ROLPENS Drama in vier tafereelen van Ado Wilbkandt door Makie Aanvang ten HALP ACHT ure PBUZEN DEE PLAATSEN Eerste Rang voor HH Leden hunne Dames en Kinderen 1 10 per persoon De loting der te bespreken pltotsen voor HH Inteekenaren zal plaats hebben p Woensdag 12 October 1881 des avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats V0 HH Inteekenaren wordt herinnerd dat alleen des Woentdags avondt nog DAMESKAARTEN O 90 VOLGENS VOORWAARDEN VAN INTEEKENING te verkrggen zgn Alleen HH Leden der Sociëteit kunnen loten voor die HH Inteekenaren welke persoonigk verhinderd zgn Het BESTUUR van den polder MIDDELBURG is voornemens op ZATORDAG den 22 OCTOBER 1881 des morgens ten 11 ure in het KoflBjhuis van Van d e BÏ baBoikoop aan te besteden Het uithalen van de bestaande en het inbrengen van de nieuwestoomketels met deszelfs bemetselingen en aanhooren een en ander ten dienste van het boven en benedenstoomgemaal des polders De Bestekken zgn verkrggbaar bg den Heer J W VAN GROOS Secretaris PeDaingmeester te Boskoop tegen betaling van 0 50 per exemplaar De aanwgzing zal plaate hebben op ZATURDAG den 15 OCTOBER 1881 des morgens ten 10 ure aan het bovenstoomgemaal a d Gouwe bg Waddinxveen Namens het Bestuur van den bovengenoemden polder T e Voorzitter L DE JONG De Secretaris Penningmeester J W VAN GBOOS 0S8ENT0N6 GEROOKTE en ZURE ZULT CEBVELAAT LEVER ef BLOEDWORST en verder alles wat tpt het Vak behoort VAN Levensmiddelen Op DINSDAG 1 NOVEMBER 1881 des middags ten 12 uur zal door de Garnizoens Voedingscommissie te Gouda onder nadere goedkeuring van Z E den Minister van Oorlog worden AANBESTEED De leverantie van Rundvleesch pn Vet Spek Boter en Brandstoffen benoodigd voor het Garnizoen over bet tijdvak van 1 Januari tot 31 December 1882 De voorwaarden dezer aanbesteding liggen voor gegadigden ter lezing dagelgks van 11 tot 1 uur op het bureau van den Garnizoent Commandant Tevens zal aldaar voor ieder gelegenheid zgn biljetten iu te dienen voor de leverantie der onderstaande artikelen benoodigd voor bovengenoemd garnizoen over het tgdvak van 1 Januari tot 31 JJecember 1882 als Koffie Melk Groenten Azijn Peper Mostaard Traan Slappe Was Drukinkt waarvan de voorwaarden eveneens op bovengenoemd Bureau op de aangegeven uren ter lezing liggen Gouda 10 October 1881 De Garnizoem Voedingi Commistie Luit Kol GBEVE Voorzitter Ie Lmt Kwm TORRE Secretaris Snelperadrnk van A Bbinkman te Gouda BINNENLAND GOüD V 18 Ooiober 1881 Het litterariscb mathematiach examen roor aaosUiaiide ariteu is deter dagen met goed gevolg afgelegd door F Sohrtuder ran Reeuwyk tot aan de laatite vaoantie leerling der Kijk hoogere bnrgerachool alhier Bg de herstemming ter verkiezing vau een lid der Proiinciale Staten in het hoofdkiesdistriet Botteidam lijn uitgebracht 1091 stemmen van onwaarde i Gekozen is de heer A van Hoboken van Cortgene met 630 stemmen Op den heer E L Jacobton lan waren 467 temmen litgebracht Tot onderwijzer Ie Leiden i benoemd de heer W H llaaselbach alhier De Hervormde Vereeniging Oranje k Nederland hield Maandagavond op de boventaal van den Heer van Santen Iilarkt hare eerste openbare wintervergadering De wal was tamelijk goed beiet De dissolving voorstrlling voldeed op eene verrassende vijte aan aller verwaohting en zoowel hq die haar voorstelde als tij die schooue bgdrageu deden verdiepen daarvoor van de tqde der vereeniging den haMetyksten dank SCHAAKCOBBJSPONDENTIKlAda Zet Alkmaar Raadsheer Ë 3 T 4 Gouda Dame Ë 5 E 4 Gedeputeerde Staten van Znid UoUand hebben aan het Centraal Bestuur van het Alg Ned Werklie denverbond naar aanleiding van het adres van 27 Juli jl het volgende geantwoord Het al de belangstelling die de taak van het onderwgs verdient is door ons kennis genomen van bet door uw bestuur tot ons college gericht adres dd 87 Jnli 1881 Wg waarderren taer het streven van den Bond ter beatrgding van het schoolvereuim en bevordering vau voor allen bereikbaar goed onderwgs Naar aWnleiding van het tweede verzoek in aw adres vervat meenen wij u het volgecde te moeten opmerken Hel komt ons voor dat aansporing der gemeentebetlnren ob gebruik te maken van hnnne bevoegdheid tot vaststelling van verbodsbepalingen als bg al I van art 82 der wet op het Lager Onderwijs tijn bedoeld naar den aard onter vrije instellingen niet wel wel kan uitgaan van een daartoe aangewezen gezag Waar toodanige aansporing noodig mocht ztjn behoort eg uit te gaan van de gemeentenaren telven aan wie door hel bestuur hunner gemeente te verioeken dal het door eiken binnen ïijue bevoegdheid vallenden maatregel vooriie iu hetgeen het belang der bevolking mocht vorderen Wat het 2 punt van uw venoek betreft zij herinnerd dat ons college ter voldoening aan het voorsehrift van art 18 der wet op het Lager Onderwgs dat ons d verplichting oplegt om waar het aantal scholen ons onvoldoend voorkomt aan het betrokken gemeeutebeslttur vermeerdering te bevelen verscheidene molen zoodanig bevel heeft doen hitgaan Het voortgaan op dien weg too dikwerf ons vau welke tijde ook het onvoldoende vau het bestaand aantal scholen in de gemeenten wordt aangetoond schijnt ons toe een beter middel te tgu tot be reiking vau het doel van den Bond dan het uit vaardigen van algemeenc en daardoor onbestemde aansporingen die uithoofde van haar algemeenheid en onbestemdheid zelden doel treffen Nabg de buitenplaats Klingendaal u baron Van Brienen is naar de N Solt Ct meldt door een consortium van Eugelsche heeren een groote uitgestrektheid gronds aangekocht waarop geschikte banen en velden zullen aangelegd met sierlijke villa s te bebonwen en dan tevens den rijweg meer bruikbaar te maken Nadat men met duiken de verschansingen en ankers had afgenomen van de ten vori en jarc iu de Zuiderzee tusschen Kampen n Schokland gezonken nachlboot heeft men deze VOor ecnige dagen door middel van dyuamietpatron nit elkander doen springen hetgeen goed geslaagd is bij de ontpluffiagen vloog het water huizen hoog boven de oppervlakte der tee uit terwijl men kort daarna duitende vissohen die door de ontplaf ng waren gedood zag ronddrijven waaraan tich d elijk honderden zeemeenwen te goed deden Bij een spoorwegwachter te Oltterwijk werd Donderdagnacht door inbraak o ai een horloge gestolen Te Tilburg trachtte de dief hel horloge te verkoopen maar de horlogemaker verklaarde geen zaken van onbekenden Ie koopen lemaad die toevallig In denwinkel stond bood tich toen aan hem naar een liefhebber te brengen die het horloge wel zou nemen De man volgde eu kwam Ittecht in het politiebureau waar hg van s b horloge wrrd afgeholpen nadat hg al spoedig twkeiideliet te Oitterwgkte hebben gealolen Ook zgu handlanger die in de nabijheid stond te wachten werd spoedig ingerekend De vriendelijke haar in dea winkel was niemandanders dau de cqismissaris au politie Eenigeu t d geleden kvaV eene dienstbode wanende op den Flnweeleu Bargwal te s Gravenhage in kennis met een jongman D genaamd welke ken nismaking kort daarna in Htt officieel engagement overging ü k btaek aehter paadig dat bier geen liefde vooi het meiqe maar liefde voor het kapitaalije in het spel was daar hg wist dat de di i tbode van hare spaarpenniugeu op de paarban t had belegd Onder voorwendsel van eene veel grdotere rente voor dat geld te tullen bedingen wist hg het spaarboekje uit de handen der argelooze meid los te krggen en gedurende eenigen tijd onder tich te houden D nam van tjjd tol tgd geld daarvan op tot een gezamenlijk bedrag van 1300 welke hg ten eigen bate aanwendde en verteerde De politie heeft de hand gelegd op den bedrieger dooh het geld is verloren Over de door sommigen betoogde wensohelgkheid van het algemeen atemreoht sprekende laat de Ami a zich aan het slot van een hoofdartikel aldua uit Wg verdenken de aanhangers van de leer der volkssouvereiniteit volstrekt nitt van eenige paniculiere of persoonlijke bijbedoeUng Wanneer tij het algemeen stemrecht prediken het stemrecht voor allen voor het volk in de achterbuurten en stegen loowel als voor hel volk aan de hoofdgraohten en in de hoofdstraten voor de bedeelden zoowel als voorde misdeelden voor hel volk in de hofjes en in de gestichten voor het ongewassohen en ongekamde hongerlijdend volk zoowel als oor het welopgevoede net gekleede in groote buiten wonend en goed gevoede volk dan nemen wjj gaarne aan dal ïij it overtuiging prediken en aan de leer gelooffiC welke tg verkondigen Doch daarmede is het gevaar waarmed ons de algeroeene stemgerechtigdheid en de souvereiniteit van dit tonder ondirsoheidingsverraogen tonder oordeel des ondersoheide oordeelend volk bedreigt geenszins bezworen Wanneer too iets luttels zoo iets beuzelachligs als hetgeen tot het hardloopersetaiidje te Amsterdam aanleiding gaf de volksdriften en de volkshartstoohlen zoozeer kan opwekken en iu beroering brengen wat tullen wij dan to wachten hebben wanneer politieke religieuse en maatschappelgke geschilpunten hunne invloeden op deze zoo licht ontvlambare en voor kalm overleg zoo onvatbare gemoederen doen gelden P Of meent men dat dit zedelgk en verstandelijk nog zoo onontwikkeld volk deze onbeschaafde onwetende ruwe en verwilderde menigte in eens van aard en karakter vau weten len eigenschappen veranderen tal wnuueer men hen Itiesbevoegd wanneer men van hen eene aouvereilne macht in den Slaat maakt Maak eerst het volk beschaafd verlicht en welvarend eu dasi tal de ijd gekomen zgn om het zonder gevaar ö voor zich en anderen ook politiek mondig te verklaren NEDERLANDSCHE Ghistaaf Adoü Vereeniging Ingevolge besluie der Alg Vergadering van bovengenoemde Vereeniging moest de vergadering dit jaar in onze gemeente plaats hebben welke dan ook gisteren alhier gehouden werd Dinsdagavond ging daaraan echter e n openbare feeslelgke bgeenkomst vooraf in de Groote of St Janskerk die van de igde der Goadsehe Ingezetenen veel belangstelling ondervond Toen toch ten 7 ure het Hoofdbestuur der Vereeniging eu de af geraardigden der verachillende nfdeelingen geleid door het Bestuur der Goudsche afdeeling het kerkgebouw betraden waa daar reeds een teer l lrijke schare bijeen De plechtigheid werd geopend met orgelspel vanden heer P Brons Middel waarna door een tangkoor met begeleiding van dubbel strijkkwartet onder leiding van den heer S van Milligeo het schoone H ie der Hinek schreit noch fritckem Wasser so sekreit mine Seele OoU zm Dir Psalm 42 werd aangeheven Daarop betrad de keer Ds B J Swaat voorzitter der afdeeling Gouda der Vereeniging des kansel eu opende de bljeeukomst met gebed waarna hij in hoofdzaak het volgende sprak Offert Gode dank en betaal den AUerboogale uwe geloften Werd met dit woord van den psiflmiat eenmaal bet volk Inrii tot k f eo prgs aan God opgeroepen niet minder wij die in deze avondure naar dit bedehuls zijn opgegaan om de tegisniugen An Allerhoogslen te gedenken Zijt gegroet Leden van het Hoofdbestuur der G A V Afgevaardigden der verschillende afdeeli ogen iu ons Vaderland leden dier Vereeniging in ons midden gevestigd en gij allen die dete openigke feestelgke bijeenkomst mei iwe tegenwoordigheid vereert of haar door de welluidende tonen van tang en mutiek opluistert Welk rechtgeaard Protes anI voelt niet het hart hoog klappen bij hel hooren van den naam van Gnttaaf Adolf dien vromen dapperen ridderlgken ZwedenKoning P Wie denkt niet met weemoedigen dank aan dien Vorst die in den bloedigeu veldslag by Luizen den 6en November 1832 zijn dierbaar kostbaar leveu liet in deu atrgd voor de vrijheid vau het Protestantisme in de bekamping vau de macht van het bijgeloof en in de verbreking van zijne kluisters het Protestantisme en legen hare ver rBds Q84lB beureu DeGit5Ö A V heldhafligen kam Werd in 1832 op den t eehonderdsten gedenkdag dtermerkwaardige gebeurtenis een eenvoudige gedenksteen opgericht op het graf van dien Vorst schooner eerzuil werd hem teker gestioht toen men tegelgkertgd besloot aan zijn naam een arbeid der