Goudsche Courant, vrijdag 11 november 1881

De raknrifi Alg tritUad Iran de Firtüifié lol afiehaffing van tttrin dfaak bevut het volgende dat men ons verzocSt over te nemen Aan alle werkverschaSers betag opcnbart bastuieu hetzy besturen van zedelgke liclumen of van mant looze veanootaahappen hetzg buidbonwns bbrlkanten kooplieden i aMiemers baEss eni eni Gg weet dat Z nef Majestiita Begeertug met de veflegenwotfnligers van bel Nederlandaclie volk eene Wel hebbeu tot stand gebracht die 1 November jl in werking trad om het misbgfiik an aterket drank tegen te gaan Oiiie wMgevenJe n eht beeft daarmede haren plicht gedaan maar zy kan niet alles Gij moet medewerken Jiet gij nu ran uwen kant ook uwen pKohl t eeu kloek en waardig besluit In groote trekken kome dal besluit hierop neder Artikel I Op onze werkplautoeo sperren landergen fabrieken pakhuiseu 4c nto eii werkplaatsen enz enz wordt geen jenever uooh andere sterke itoA meer toegelaten Artikel II Wanneer een onaer ouderhoorigen zich in kenneIjjkeu staat ran dronkenschap op onze werkplaats of in onze dienst beria t wordt hg of zg onmiddelgk ontalagen Artikel III Een arbeider die wegeas dronkensohap uit igne dienst is ontslagen wordt ia geen anden dienst aangenomen teutg op aannemelgken grond ware te bewgzeu dal hg eeu tol jaar lioh rau dronkenschap heeft oa uden Sluit u tot dit einde aaa by onze Vereeiigiag wier grsndwet in deze WMoige waordea is samengevat Nut drink tn Niet tchmke Of anders sluit u onderling aan tot eeu antijtnner bond ueemi doarbg de roreoataande regelen tot grondslag en houdt u streng daaraan In beide gevallen zult gg de regeering krachtig steunen en duizenden werklieden met hiinue gezinnen eene groote weldaad bewgzeu s Gkatenhioi 6 Nor 1881 Men schrgft uit Arnhem dd 7 dezer Zuudag orerleed bier Mevr ran OUefen da Silra Ik geloof dat iear r ie Amkemncn niet eens wisten dat die eenmaal zoo gerierde tuoueclspeelsler hare laatste dagen kalmojes in een speelgoeuwiukel sliet De winbrl werd bel is waar gedrereg door hare dochters maar altgd ziig men eene oude dame in een boekje achter de uitstalkast en de toonbank zitten wier blozend ran4 gelaat terrsdeobeU uitdrukte en rertronwen inboezemde Ali dr kooper een oogeoblikje waohteu moeit op de ruiterg die ran boren gehaald werd of op de spoorwagens die nog ingepakt waren ouderhie dt de oude dame met een vriendelgk woord en eeu pepermuntje de kleinen die sg altgd lief rond en wier haastige bewigingen om aohanpjea te laten piepen en duirel es te laten springen zg gaarne rergoéiykte Haar blauwe bril was geeu afschrik zaoda het niet anders kon of zg hield inderdaad val van kindereu en boe had zg t anders in een speelgoedwinkel uilgehoude I Dje oude dame met hare altgd nog bevallige ietwat rooruame manier ran geacoentuaerd spreken as merr ran Ollefen da Silra roor meer dan rgftig jaren een lieftallige Ophelia eeu bewierookte lady Tartuffe ee ougekuuslelde Snsaime in de Koopman ran Antwerpen de taleatroUa leerlinge van de groote Wattier Ziesenis van merr Qrerslink ran Jelgarbnis van Bombaoh eb xoorele sterren aau den maar al te raak zwaar bewolkten kunstenaarshemel Merr rau OUefeu da Silra bereikte deu leeftgd ran 72 jaar Aan eene particuliere sorrespondenlie uit Batavia dd 3 Oei aau de N B C ontleeneu wg het volgende Mat dat al verheugen wg ons hier algemeen over de eer die aan geueraal ran der Heyden ran wege Zgne Majesteit is ten deel gerallen De brare reldheer had haar rerdieud Het aandeel dat de natie in de oraties aan ran der Heyden neemt rerblgdt ons niet minder Maar rrcemd hoogst berreemdend rinden wg i X in de mMaille die den generaal werd aangeboden een belaobelgk praalj moest rereenwigd worden Waarom deed men dat f Gelooft men dan werkelgk ten aweot dat de generaal te Samalaugao nadat hem sen oog waa uitgesokolen zich even zon hebben laten rerUnden om als ware hem maar een mélktaadje uitgetrokkea terstond weder te paard te springen en de troepen aan te voeren ter orerwianing P I Kom I Bewf mg dan Aaomeldingen te iohtMi aaa den StoiaUris der Verei ng Ged Burgwal 80 te s Orareahtge die lhj e aaawgziagau zal reiatrekkea De te Dondra eiland Ogrlon aangekomen sloep a at atoomaebip ICminf dir Nederlamie ii hoogstVaaraebyniyk self geland en niet aangebracht In dat geral heeft de sloep met de 27 geredden 32 dagen uoodig gehad om an de plaati de onhiBs Oqrlön Ie bereikea en heeft ces afataod van niai SOO mjl af elegd Moeten wg by om sedelgdeu eerbied hebben roor den moed cu d Tolharding der bemanaing van Ke loep wg mogen boTcndiei oute bewondering niet onthouden aan de leenunskunal noodig om een dergelgkeu abtand onder iulke omstandighadau mei succes af te leggen Eeu geschil orer de lereriug ran drie reeds lang in coteleiteu en andere fleeachspgiett genvetamorphoseerde schapen maakte bel onderwerp Tan de Dinsdag roor het Oirechtshof te s Hage Kamer ran Burgelgke Zaken geroerde pleidooien uit De eigenaar Th A thans geïut een reehandelaar terens rieesohhonwer had ie aan A E L thans app verkocht miur na ir hg beweerde met de bepaling dat ie op 26 Oct jl s ochtends ten 10 ure tegen oontaute betaling souden worden afgehaald Oe kooper sond op gemeld uur een jongen on de schapen af te halen maar renuimde geld meé te geren ten gerolge waarvan de eigenaar weigerde se f te geren s Aronda ten 11 ure zond da kooper andermaid iemand ditmaal met geld tot het telfde doel Deze kreeg ereuwel ten antwoord dat de eigenaar de koop als rcrralirn beschouwd en de schiepen aan een ander rcrkochl had De kooper stelde nu een eiich tot ontbinding ran hel koopcontract me schaderergoeding in eii rroeg rerhoor van den gedaagde op vraagpunten De Zierikzeesohe Kechtbank wee bij iutcrlocutuir ronois dit laatste verzoek van den eisoher af rail welk roHuis deze in hooger beroep kwam waarran de kosten aan app wilde zien opgelegd Voor app trad op mr J F Schuurbeci ue Boege die den door snn cliënt tegen het vonnis a quo gekoesterde grieren nader uiteenzette Mr A M ran Stipriaaii Luicius bestreed oornamelgk de door ign ambigenool namens gei ul gebomen oonclusic om app tot de kosten welke op dit hooger beroep zouden rallen Ie reroordeelen Ook orer den prinoipiëelen eisoh werd ran beide tijden strgd geroerd Het Hof nl op 12 Deo arrest geven De StanJ heeft een treurige ontdekking gedaan Er zijn walreu geslopen binnen den sohaapalali onder de ohristel ke onderwgzers sijii mannen ontdekt diehet niet noodzakelijk achten elk rèrhaal met nameuit de oudste bgbelboeken als historiaoh op te ratten Die ontdekking put de Slatii uit een der bglugenvan het retslag der 28a algemeeoe vergadering vanchristtlgfce onderwgzers tn onijerwgieressen in Nederknd W Kotterdam op 7 en 8 Juni 1S81 berattende eenige mededecliugen uit de vergadering derafdeeliug sQravcuhage ran 18 December jl Eentroos was 1 daarbij roor de SUud dat er in d rlelfile rergaderiiig krachtige stemmen zijn opgegaan om tai protealeeren tegen de meeniiig dat de HeiligeSehnh legenden of my ben zou bevatten Ware dietegeoMlraak uitgebleven de school met den bgbel inden Haag uu weg zUn geweest Van dien kantdus geen nood schrgft de Stamt Haar wel nood dringende nood zelfs van den anderen kant waardan au keiaas bleek dat er in in onze scholen metden bgbcl reeds mannen als onderwijzers inslopen die ia hot midden laten of bjr het Scheppingsrerhaalen het rerhaal ran den ral mjlbe of historie is Dalis bet uiterst pijalgke Dairin schuilt het zeer bedenkeigk kwaad waaraan we toe zijn Niet duordieiideze onderwgzers dat zelf zoo uitvonden maar alsuitvloeisel ran de aehriftondermgnen e kritiek diethans raa oma Staalshoogescholen en door den Staatbezoldigde kansels komt Hier geldt het dus Primafut eitim I 8iel toe op de nte beginselen I Hierdient raad geaohafl I We monVtl onie soholeu met den bgbel akn kunnen Het rertronwen in onze ehristelgke soholeu mag niet derwga geaohokt Dat kwaad onder ons moet in s jn opkomen gestuit worden De Tifd steakt met de redeneeringen der Christelijk onderw iers den draak Dat komt er ran schrgft zy waaneer apan te hoog willen rliegen met aadars oorden waaneer onderwgzers of anderen die niet op da hoogte zgn zich met theologie bemoeien üv srigeus haalt tg deze klacht van de Stand aan ten hMwige dat het katholieke standpunt alleenhet ware is Die schrift ondermgnende criliek diede SImai tatmett ducht is niet anden dan de toepassing r an hel eerste het hoofdbeginsel van het proteslantiaim de rrgheid ran onderzoek Slechts opden grondslag ran onfeilbare door Qod zelf ingesteldeautoriteit ia mogalgk sehrgfl de Tijd wat de Stand en de geheele auli rerolutionaire partg bg ons verlangt verbanning van alle sehriftondermgnende crilieken ran het doodelgk scepticisme behoud ran de grootewaarhedeu der H Schrift behoud ran de goddelgkeopenbaring I het genoegen den slag raU Samalangan ee i naar waarheid aan uw publiek Ie vertellen Ziehier wat er heeft plaats gehad De toenmalige kolonel van der Herdeu begaf zich met een gllgot trocpeamacki en tgn bikwamea chrfvalden stai dea toenroaligen overste Meier naar het ons teer r andige Sanalungan Tegen den raad an Hftiet in lie hg debaikeen of eea pum aar men het terrein niit half kunnen laten opnemen Toen de troepen en het geschut aan den wal gebracht waren zag de kolonel zgn fout i want hj bevoGd tiah teganuver een verpletterende laenigte vganden die van AU kautaa kwamen opcAlln en het terrein geheet in hun voordeel hadden Kolonel zeide daarop Meier laat ons onmiddeH k wéér rmbariieeren ea een or hooger opstdomen Da r beu ik falkonuia bekead e de vgand die thaaa oasen ttn ocht zal houden roor eea overhaaste rlucht tal spoedig zjn rergissing bemerken wanneer wg ben aanstonds ia den rug aanrallen J y WH J f T te gaf de kolonel ten antwoord en terens last om lot een kraobligeu aanval oier te gaau Nauwelgks echter is raeu daarinej begonnen of een rijaudelgke kogel treft zgn liukerof rechteroog Dit laatste weel ik niet maer NatuurIgk werd hg oumiddellgk naar de ambulauoe gebracht de overste Meier ueeml het komroai u over Groot is door het gebeurde de rerslsgenkei groot een oogenblik de verwarring Wal te doen P Meier koavaaudeert terstond la laten ophouden met sohieten en geeft aan een kompagnie laat om bet terrein te gaan verkennen maar met kei aitdrttkkdgk bevel van niet u varen Deanlait instaande hoort hg eeaigen tgd later eeu hevig feveervuur van onze Iraepen De ordoananoe dien hg oumiddellgk afrendt om naar de oonaak daarra Ie vernemen komt met de rerraa sda t dang terug dat de ka ritein eea beuling ontdekt ketH en deze weusoht te bestormen Laat dan terstond twee konpagnien d a kifitein t halp saallan bereelt d veldheer toca een ordonnance van de ambaknos hem komt nadadselen dat de ziekentetU door twee v audelgke kapb getroffen was Laat dan da kolonel en de ambalaoce met da kompagnién der reswve hier naar de vlakte konwa luidt tgu antwoord Da kobtoel wordt daarua op eea paaid gezel aatussebsn twee begeleiders oaar de rlukle gttran porleerd Onbesohrijlelgk was de geestdrift die dittooaeel opwekte Soldatea wierpen hun képi s in de hoogte officieren wuifden met bun sabels en eea oorrerdoovend hoara ter eei van den aiowligea taU keer dondenie door de Inoht Algemeen dacht men aamel k dat de owvatschrokken held zirt wedar aau hel kooM der troepen zou stellen maar aatuvrlgk deed au der Heyden dit niet B ward by slechts op een reiligar plaats weer in de ainbaUnoe gebracht In zgne plaats daarentegen bleef de beleidroUe Meier lüet kommando roeran en liet b de oazea de schitterende orerwianing bekalan die een der schoonste bladagden ran de indiseke krygtgeeehiedenis nitmaakl Ziehier de ware geschiedenis vaa den slag W Samalangan Waarom zo de Nederlaadseb natk haar ook niet mogen kennen P Zg beiiratfcl look niet den roem vaa van der Heyde dia soarele andere schillersnde wapenleilen in Atjek heeft verrieht o a in de XXII MoekifflsP Waarom aou men daa ook niet roor de overwinning te Samalangan de mr toekeonen aan hem die er aanspraak op heeft d i aan den kolonel J Meier P De Begeering daed dit resda Waal spoedia daarna ward Meier bi keuat tol kolonel benoemd Cn wg indiadigasten doen het voorlduread en hopen maar dat bg weldra volkomen hersteld uil Europa moge terugkeeren Men tal sloh herinneren dat iuderiyd door de uitgevers rédacteurs ran het Ie Leeuwarden rersohgaende Friitek Volkthlad de keereu O Stellingwerf en Waling Dgkstra gelden erdan bgeenrenameld om de koateu te betalen van de rcrdedigiag ia hooger beroep by het gereobtabof te Leeuwarden ran d n koetsier Agema door den arrond Nchlbant te Leeuwarden veroordeeld wegens bedreiging eiflt tegen den heer Bieruma Costing Ie Oraigewoad De heer mr S Kalt te Amsiatdam tot verdediger gekoc n deed echter afstand niet altaea aa alle honorarium maai ook van alle vergoeding wegens door hem gemaakte kosten Agema werd gelgk men waet rrggesproken Nu Ie meer werd fa koefte gevoeld den onbaatznohtigen rerdediger een Mgk ran waardeering en herinnering aaa te bieden en uit te betalen uit da ontrangan gelden DienWigerolge hebben genoemde uitgerers redaoteurs een tilt u schenkUad laten vervaardigen met gedreven ntd ea Igfwerk rondom twee insoriptiea in de Frie sche taal iraarboran bel vapea aa Fiieslaad ia geplaatst Die inscripties luiden in het Nederlandsoh als volgt Ik Triatt atn r S Kalt De verdrukte onschuld rrg te maken wanneer zg zwaar wordt belaagd dal is het ware doel van hel pleiten in k l volk als het gevoelt wat dat beleekent eert hem die lander aanzien dea persoona het gelgk recht verdedigt W D De stem ran het rolk zg was Gods stem toen FriesUnd dadrtt Hel recht wordt geschonden au de arme Uoedt Jhier roor deo r ka en riep Gelgk reeht voor heer en knecht Og Kaïz Iiebt toen in het duister licht en de aangerande onsehuid rgkaid gabraohl O S Ter aMvlIÜDf Tan het beiWit dat de r geering aan aB edarbrndsahe spse egÉiaalsehappgsa heeft gelast om met lo Januari a s op alle treinen het Weslinghouteremstelsel in gebruik te stellen rerneeml het Bil dat ia de aansohrgving vanwrfe den minisfer en watetttaat aan de spoorwegmaalschnppyen tgd wordl gelaten om voor het einde van dit ji r aen OMa l te doea ilflk stalsel vaa doorlbepeade lellberltetde remnuti i ensohea in toepaaiii te bititfgaé W 4a n t j ket niet tot een der bekende steM behoelf ea beschrgving met de noodige teekeutugen W r te leggen De regeeriug wtuMobt dat het te kiezea remtoestel voldoen zal aau de beide volgende voorwaarden lo moet het dan trein snel tot stilstand kunnen brengen en daartoa ouder tgdrerliea zaowel door den maobiant als door de oouducteurs kunnen in werking gebtadit worden ea 2o behoort het bg treiosokeidiag of kM onklaar worden van eeuig onderdeel van de rem oogeablikke gk zelfwerkend te zgn Il II n II 1 Bvitenlandsch Overzicht De interpellatie over Tunis is in de Fransche Kamer nog oiet afgehtmirM Ferry en Farre hebben beide bet rrgeaiingabelrld verdedigd dat door verscliillende sprekers o a door Cléraenoeau hevig is aangevallen Naar aanieidiag van de arialstefieile Igitai elke te Parüf ia omloop warden gebracht verklaart de Parit k t Tolkende Ur heer Gambetta heeft tot dusver aan iftiMiaud zyne bedoelingen krnbaar gemaakt Gieu dar tegenwoordige mintsters uooh hunne oprolgers sgu door hem gepolst en dit lal zoo bigren totdat Wb eèr Shmbetia óffitiieel met de rórming ran een kabinet belast wordl De hentemmingen roor den Duitaehen Bgksdag Uypréir ftlimi wn e liberalen tv Wnrms werd de oad lti if M dr Kdk iag sakre u bg de aatiowttl KbeWM Mri z l met groote meerderheid He bekende lid der Fortaehrlftsparty dr HInel steil roer de rereeniging ran alle liberaleu naaeiyk nalioiMal Kbrralen seecssionialea en Furtachritt sartg tot een groote paHg onder leiding ran bei drie manschap Éepnigsen l orckeubeek Hanel met een zoo gematigd mogelgk program Het pUn is goed maar Ml het rerwêieilllfkl worden P Hel gevolg zou syn een seheuHiig van de Fortaehrittspartg waarvan een klein deel onder Uiohler zich zou aansluiten bü de mindeif rgksgezinde Zuidduilsche Volkspartg Hier en daar trachten de conservatieven de liberalen bang te maken mrt eene ouibinding van dén Bykldagi dtt helpt echter weinig w nt de liberalen hebben de ove tuiging dat zy bg een nieuwe ffttcttlittg uag meer tullen vinnen De Beri nseke fo bevat een opstel dat rrg veel opzieu wAt Het blad verklaart dat prins Bismarck voornemens ia in den loop dezer week naar BerIgn lemf f té keereu en den Keizer naai aanleiding van den uitslag der verkiezingen voer den Bgksdag voorstellea M doea omtrent de toekomstige samenslelliu der Begeering Volgens het blad zou de Bgkskanselier verklaard hebben dat hg hel moede werd bet mikpunt te zgn van de oarechtvaa digheid laster ngd en Midaahlasakii welke onder ene bevolfcing van 4S iMpiwfe bsn vroribn iitgebroed Het blad komt tot h sldtaom dat de oprdger ran prins Bismarck met den steun der katholieken eene regeeringsmeerderkeid moet vormen want de i or icM M party ia niet monarahaal en de uationaal Iiberale partg waarop prins Bismotuk jaren lang heeft gesteund In den stryd tegen het centrum laat hem in den steek en gunt thans de leiding aan de radicale partgen Volgens de Weur StU zal de Bgkabegrooling ran 82 88 een tekort geren ran 10 of 11 millioen Mark i de iakomende rtebten en rerbruikabeloetiugen komen nameiyk op die begrooting roor met een rerhoogiuE uj S S millioen Mark terwgl gerekend was op ft llmbeïi meer De oonaak noet daarin worde féioAt dal de oonsumlie onder de nieuwe tolpoUtiek rer beneden de rerwaohlirtg is gebleven en aohtetnitl f De rgksdag tal deu I7en dezer maand byeenkianeu Inmiddels is eene uitlating van prins Bismarok orer de Joden naestie bekend geworden Aan een Joodseh tabrikanl die deter dagen te Varxin de gast van den kcnselierwas verzekerde hg dat het eene onware Tooiatelling is dat hg bet teas is met de antjsemiettn Ik keur zeide de kanselier volgens de Nat Ztf deien stryd tegea de Joden teer beslist af hetzg hg zich beweegt op het gebied der belgdenia hetzy ap dat der aülamming Met gelgk recht kan men Duitsobers ren Fransoba of vaa Foolsche afkomst aanvalleu en zeggen dat eg geen goede Duitachers zgn Dat de Joden zich vooral gaarne met handelsaaken bezighouden ia eene fuaestis ran smaak Dat k4B roortspruiten uit hunne rroegere uitsluiting uit andere beroepen maar hel geeft geeu recht tot uitingen ever hun rgkdom die ik rolkomen afkeurenswaardig acht wgl zg de jaloezie en wanglinst der groote menigte opwekken Nooil zal ik gedoogen dat de grondwettige rechteu der Joden op welke wgze ook zullen worden verkort Wel is de geeat der Joden geneigd tol criliek en vindt men za bg voorkeur in de oppositie doch ik maak gee onderscheid lussoheu Ohristelgke en Joodsche tegenstanders mguer ecooomisobe politiek Wat zou de keer Stöeker daarvan zeggen P De vrees dat de nieuwe wettelgke bepalingen opliet grondbezit in Ierland zouden Ugkeu eene doodeletter te zgu of dat de pachters geen gebruik zonden maken van de tusechenkomst ran bet nieuwe ggrechtsbof roor de regeling hunner gessbillen metde grondeigenaars ia geUeken gdel te zgn Maarthaaa rgst eene bedenking van geheel tegenorergestelden aard namelgk of het gerechtshof wel ooitIn staal zal tgn om den arbeid af te doeu waarBede het orerUden wordt In de twee laatste dagenig 1500 nieuwe retioefcen tot raststelling der pachtsom ingediend en de rraag naar gedrukte formnlieren is zoo groet dat de kndsdrukkerg het werk niet af kan De eerste gewichtige beslining ran het gereohuhof betrof de pacht ran lekereu Palriek Mac itarey te Caslle Blaney roor tien akkers grond De tot daarer geheren pacht werd roor de aanstaande vyniea jaren van £ 8 16 2 op £ 6 6 rerminderd rerder werd bepaald dat de gemeeutelgke belastingdoor beiden grondeigenaar eu paebter moeten gedragen worden De tuboommisaie welke te Belfast zitting bondl heeft ronnis gewaien in rgftien aanrrageu om paehtvermindeting edt met enkele uitzondering aan de venoeken venaiadeviBgen van ÏOtot 30 pCl tuegeftaan Den aittpraak zal in delandbouweude streken van lerl d groolm indrukmaken en kraehtig tol bel b s llte l der nst medewerken Ouder de aainea welke te Weenen genoemd worden roor de areaHiag der pUats van r len baron roB Uajmeile is iu de laatste dagen ook die ran deu haar AndMty op den vodrgrond gesteld De oud miniater zou volgens berirhien uit Pesth verklaard bebbeih dat hg hoeteer i ne partiotliere zaken kern de aaaaemingi van den post nagenoeg eamogelgk maken zou gchoonamen indien de omstandigheden den keizer noodzaakten Kern te roepen De kaaseu sohgnen thaus zoo te staan dat behalve Andraaey ia de eerete plaats in aanmerking komen twee staatslieden waarran de eene graaf Kaluoky op don roorgrond wordt gesteld door hej Ooslenrgksche deel de ander de beer ron Stlary thaas minister ran finaneidn door het Uongaarsclie deel der monarehie met dien rerstande dat geen ran beidea eene fertona infrata is roor het deel ran het dualisriie dat zgn mededinger in de eerste plaats roorstaat Willen dezen zich geen ran beiden met de taak au minnter ran bnitenlandsehe zaken der raonarohie belaaten eu bigft ook de heer Andrassy bezwaar maken om weder op te treden dan zou de keizer zich wenden t it den heer van KalUy die thans als afdeelingeehef de opengarallsn portefeiHjIe rertrgeuwoordigt bg de delegatie In elk geral sehgut de beslissing eerst na enkele weken gewacht Ie kunnen worden INOEZONOEN Nuumrktk a d Uut 8 Norember 1881 Aan da Bedaotie der Omdteka Qmrant U d tUiaeitnrl Als bewgs dat men nog niet orerul het ware doel der Drankwei begrgpl of dat men tenminste geene pogingen aanwendt om dit doel te doeu bereiken Meld ik U dat op dit oogenblik Dinsdogsronil kwart aa elf uar ii eene kerbaif dezer gemeente door de gelagentetMnde bezoeken nog ttlkden helseb leren wordt gemaakt dat het mg hier op t minuteu gaans afstand in ityn werk stoort Met k gaohting U r DiV Dieuasr P M SCHELLING GEVONDEN en an het Bureau ran politie ge deponeerd Een boe witte TEEN blouw OOBBELLETJE NOTITIEBOEKJE en eeu DUIMSTOK I II I I j II s=gggBMe Laatate Bericbtfin Parijs Norember Iu de Kamer ran afgevaardigden heeft de miiiister preaident Jules Ferry heden de versehillende sprekers beantwoord De regeering zeide hg en hg staafde dit met verscheidene documenten heeft het Crédit Jmcier voor Tunis niet gesteund noch de hand gehad in eeuigerlei zaak welke vreemd was aan de oorzaak eu hel doel van den oorlog Deze vond zijn oorsprong alleen in onbedriegelgke kenteekenen waamit bleek dat men bezig was Frankrijk te dringen uit zyn rechtmatig aandeel in den vreemden invloed in Tunis Iu zijne verdere verdediging der regeering verklaarde hg dat haar de eer toekwam van op bet juiste igdstip eene noodzakeiyke expeditie te hebben ondernomen T u slotte verwierp hij iu naam der geheele regeering elk denkbeeld eener en uéie Nadat nog verscheidene sprekers het woord geroerd hadden e de prioriteit voor verscheidene moties verworpen was onder welke zaowel die welke wantrouwen en afkeuring uitspraken als de eenvoudige orde van den dag stelde Qambeita roor dat de Kamer rerklarcnde dal Frunkrijk rast beslaten is aan de bepalingen ran het Bardo tractaat loyaal de hand te houden orer zou gaan lot de orde ran den dag Deze malie werd aangenomen met 3 fl tegen 71 stemmen Daarna werd de zitting opgehcren die tot 9 nor 30 min duurde MARKTBEBICHTEM Oouda 10 Norember 1881 Granen iels flauwer in omzet hoewel voor puike waar de vorige prgzeu te bedingeu waren Jarige tarwe wordt bgna niet meer geloond en brengt hoqge prijzen op men kan voor goede waar f 1 25 tot 13 80 bedingeu Nieuwe in uitgezochte kwaliteit 10 76 a ƒ 11 40 mindei ƒ 10 ƒ 9 zelfs 8 60 Bogge in goede soorten gewild en betaald met 8 25 a 8 75 terwgl polder en buiteulandsche soorten 7 60 s 8 opbrachten Gerst weinig getoond en nominaal als roien Haver 9 80 a 10 16 per honderd KG Erwten en booMu voor consumtie als voren Mais 6 60 a 6 76 naar kwaliteit bg partg Hennepzaad wordi bg partgen niet meer verhandeld De veemarkt met goede aanvoer de haadel Iu alle soorten iets levendiger vette varkens van 25 s 28 et varkens geschikt voor Londen an 23 a 25 cl per half k ilo minere varkens ec biggen vlag rerkoeht ratte schaMÉf ring mngeve traag te verkoopen Aangevoerd werden 70 partgen kaas handel gewoon Ie kwal 32 i ƒ 34 2de kwal an ƒ 28 H ƒ 31 Goeboter ƒ 1 56 a ƒ 1 85 Weiböler ƒ l SO a ƒ 1 40 Kaas noteering van de Ver v Kaashandelaars aangevoerd 70 parlgen Ie Kwal ƒ 31 50 a ƒ 32 60 2e Kwal ƒ 8 t ƒ 3 J Handel matig J ii BargerlUJie Stand GEBORK V 8 Nov Hendrik Agatbi out ü i Stelten eo t Jalvoer Willem oaden W Bikker ea O d Grail OVEBI EDBN 7 Nov H de Vrie 8 m 9 t Broer 11 w GKHÜWD Not H J Folet en O vu Delft 0 van Uer en O H C vin Nntelrode L H Hol en A It Umdt ED iiD Klnerco en W tid Vliet P iiD Oudihoorn eo D Berlgn J Sinter ea H na Baarea ADVERTENTlfiM V Getrouwd HËRMANUS JOHANNES BERNARDÜS PLIBGBR sit JACOBA CORNELIA ANTONIA tan ZIJLL die ook namens wederzgdache Familte bannen hartelyken dank betuigen voor d loo talrgke bewgzen van belangstelling bg hun Hnwelgk ondervonden Heden overleedj tot mgne diepe droefheid möne gelieMe Eohtgenoote T OLA in den onderdom van 71 jaar en 7 maanden D WIEZER Goitda 7 Nov 1881