Goudsche Courant, zondag 20 november 1881

komen en dat op hun kraoktige medewerking moest kunnen rekenen Dat heeft Tborbeoke a laatste IeTeosdagen verbitterd dat heeft het kabinet Geertaema in al ijjn herTormiugaplannen gedwarsboomd dat heeft het laatste liberaal kabinet tot aftreding gedwongen Maar al die leaaen cgn rruchteloos gebleken de Kamer liberalen hebben blykbaar niets geleerd en nieta rergeten Zelfa na de vn krachtige roepttem tot eensgezindheid ala aan Je rerkieiing Tan dit jaar roorafgiag ia niets veranderd de meerderheid erkent zelfa openhartiger dan nooit twy dnrreu d lagewriag ai t aanvaarden Na die etkantenit past het zeker niet dat die metrderheid die g en meerderheid ia het Ministerie enkel ala cttimel d affaires beschouwt en er geen politieke hervormingen van verwacht Waarop moet de natie dan wachten Welk uitzicht is haar geopend dat de verhouding spoedig anders zal worden en de hervormingen kannen bewaard blgven Voor het zuiver liberaal Kabinet dat niet durf optreden P Het Ministerie doet omtrent de verbetering der kieswet o a de mededeeling dat het een wetsvoorstel daartoe tgdig genoeg hoopt in te dienen om het te doen werEeu voor de eerstvolgende periodieke verkiezingen d i iu 1883 Het acht zich dus zelf sterk genoeg om dien tyd het bewind te voeren en dat is in ons land in gewone tgdeu zeker een hoogst stoutmoedige verwachting Maar tooals dauk zg de verdeeldheid onder de liberalen in de Kamer de politieke toestand thans is ligt er in de verwachting niets aanmatigende niets onwaarschgnlyks Dank zg dien abnormalen toestand behoeft het ministerie Van Lgnden zich geen nederlaag aan te trekken en kan het kalmpjes zgn eigen weg gaan Wg mogen nog van geluk spreken dat het ministerie niet rondweg reactionair of dericaal regeert maar trots zgn neutrale vlag in hoofdzaak in liberale richting stuurt Zeker echter is het dat het ministerie thans meester is van den toestand en dat het al zeer groote fouten zon moeten begaan om tot heengaan te worden gedwongen Voor de liberale partg iu den lande is in dien toestand echter een ernstige les opgesloten die zg zich ten nnlte moge maken Nu het denkbeeld eener liberale Unie in de Tweede Kamer geen weerklank heeft gevonden moet die richting zich twee jaren lang een vernederende positie getroosten maar als weder de verkiezingen aan de orde zgn behoort zij beter op hare hoede te wezen en te waken dat de leus der verkiezingen niet bg het sluiten der stembus verloren ga Zeer is het te hopen dat alsdan een herziening der kieswet zg tot stand gekomen die aanleiding geeft lot een ontbinding der geheele Kamer en aldus de liberale partg in den lande in staat stelt een inderdaad eensgezinde niet verdeelde meerderheid af te vaardigen Afbeeldingen 19 catalogi zoo schrijft men aan de Xeitbeke Cl van nieuwe planten bloemen en vruchten zgn dikwgls overdreven Veel wat voor nieuw in den handel wordt gebracht munt niet uit door vorm of kleur Hierop heeft uitzondering gemaakt de dubbele bloem van de knol brgonia die met haar zachte fijn kleur tusachen andere bloemen veel luister aan een bouquet bgzet Ueie dubbele bloem is gekweekt op Nederlands bodem en wordt in geen kweekerg nu meer gemist In den milden zomertijd schittert deze rgk bloegende begonia als een eerste in rang Van niet minder waarde is de aanwinst voor den winter verkregen De bloemen van Chrysanthemum gemeenlijk winter aster genoemd waren onaanzienlgk van vorm en ofschoon niet eentoonig somber van kleur Engelsche kweekers hebben uit dat geslacht oitmuntende bloemen gewonnen Groot van vorm komt de witte nu in de eerste plaats voor als ongerepte sneeuw Dan volgt de zacht paarsche en steenkleurig purperen Het ontbreekt thans iu de kweekergen niet aan bloemen maar als de winter lang heerscht geraakt de voorraad uitgeput deze Chrysanthemum voorziet voor een gewichtig deel in de behoefte aan bloemen voor bonqetten waarvan hg een waar sieraad uitmaakt Maandag avond na aankomst van den laatsten trein was het personeel van den Z O spoorweg te Udenhout in r p en roer eu zag men wachters en verdere beambten met lantaarns de spoorbaan van daarnaar Helvoirt onderzoeken en wel om te zoeken naar een condooteur die naar het scheen tusschen Helvoirt co Udenhont van den trein was gerallen Toenmen zich tot 4 ure a morgens had uitgesloofd kwamde tijding nit Tilburg dat de bewuste condncteur gerust in een Ie klasse rijtuig lag te slapen zeer naogennam Voor hem maar minder aangenaam voor het treinpersoneel dat zoo zijn nachtrust had verloren Het dutje zal bem minder goed bekomenzgu toen hg bij zgn ontwaken hoorde dat hij geschorst was Pr Nir Ct Voor het examen io nottigs handwerken door de Vereeoiging Ttfeheiade oitgeaohreven hebben zich 84 caudidaten aangemeld Hiervan werden er voor Donderdag 17 opgeroepen v D wehe 1 niet opkwam 1 zich terugtrok S werden afjgewezcn eu 13 het diploma ontvingeu Omtmnt den dreigende koleono l verneemt bet A p d D het volgende Sinda eenige wekeq bestaat zoowel te Amaterdam ala elders totaal gebrek aan goede Duitsche stoom kolen hoofdzakelijk tengevolge van gebrek aan kolenwagens in Duitschland De kleinhandelaren en fabrieken die geene contracten met de mijnen of hare agenten hebben afgesloten kunnen dan ook bijna geen kolen bekomen Deuige fabrikanten uit Amsterdam gebruiken thans Engelsche in plaats Duitsche kolen de eerste zgn ook bgna niet te koop aangezien de booten te veel stukgoedfren hebben te vervoeren en daardoor de ruimte voor kolen zeer gering is Met het oog op den naderenden winter is het te wenscheu dat bovenstaande toestand niet langer meer zal blijven voortduren De Mlianc ItroilUe doet al haar best om de Russische joden die gedwongen zgn hun land te verlaten voort te helpen Beeda 900 heeft zg naar Amerika gebracht Eerat ging de weg over Antwerpen nu over Hamburg Den SOateo October gingen er 160 tegelijk op een landverhuizeisachip de Bohemia dal in het geheel ongeveer 1300 passagiers aan boord had De joodsohe bladen vermelden met ingenomenheid dat ruimsaboots voor kosjer eten gezorgd was een afzonderlijke keuken was voor de joden ingericht een genoegzame voorraad van onder rabbinaal toezicht geslacht en gezouten vleesch meegenomen nieuwe vork ea messen en schotels verstrekt Van nu af zullen wekelgks twee transporten van de Bussische grenzen vertrekken door de bemoeiing der Oostenrijksche afdeeling de Jliance liraelite Na herhaalde onderhandelingen is tusschen de Begeering en de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij thans eene overeenkomst getroffen tot minnelgke overdracht van bet Noordzee kanaal aan den Staat en wel op voorwaarde dot alle bezittingen en rechten en alle verplichtingen en lasten der maatschappij overgaan aan den staat met uitzondering van achterstallige vorderingen De lasten der door den Slaat gewaarborgde 4pCts leening van ƒ 6 500 000 blijven tot en met 1880 t a laste der maatschappij zullende van 1881 tot ea met 1917 de Staat te dier zake bezwaard blg ren met eene annuïteit vau ongeveer ƒ 306 000 De orcreenkomst wordt geacht Ie zijn in werking getreden met 1 Jan 1881 De bruto opbrengst der Kanaal en havengelden zal kwartaalsgewgs aan de maatschappij worden uitgekeerd tot een gezamenlijk bedrag van ƒ 6 039 900 11 Mocht de Staat alrarena die aom lenvolle ia uitgekeerd de heffing van rechten op het Noordzeekanaal willen afachulfen dan zal hg te zijner keuze betalen joarlyks 2 ton totdat dit bedrag is bereikt of de ad 4 pCt gekapitaliseerde waarde dier nitkeeriog Deze overeenkomat ia in den vorm van een wetsontwerp bg de Tweede Kamer ingediend Parga heeft eene nieuwe doctores gekregen in taevr Perrfe Zü heeft met glans hare stellingen aan de hoogeschool verdedigd Mevr Perrée is 32 jaar oud gehuwd en moeder Gedurende eene lange en smartelijke ziekte waarvan zij genezen werd door eene Amerikaansche doctores had zg het plan opgevat om in de medicgnen en in de chirurgie te studeeren De daaraan verbondene moeiIgkheden vooral voor eene vrouw die een man en kinderen heeft schrikten haar niet af Trouw bezocht zij eiken dag d hospitalen en zette hare studiën met de meest mogelijke regelmatigheid voort Te Edinburg znl in April 1882 een Internationale VisscberijTentoonslelliDg gehouden worden De tentoonstelling zsl geopend zijn voor inzenders van alle landen en zal omvatten modellen van vischschuilen viaohhavens visscherwoningen reddingsbooten reddingsmiddelen ladders boeien enz enz Netten lijneu en alle soorten van toestellen benoodigd voor het vangen van visoh Visscherskleereu en uitrustingen Preparaten voor bet oouserveeren van visch Specimens von gedroogde en ingelegde vitch Aquaria en ooidecties van opgezette vissohen en watervogels Platen photographién en gietsels van visch enz Visoheieren en jonge visch Apparaten voor vischteelt en oesterteelt eu iu t algemeen alles wat in betrekking staal tot de visscherij van de geheele wereld De ingezonden voorwerpen zullen worden verdeeld in klassen en aan de beate apecimena van elke klasse zullen prgzen worden toegekend door bekende jury s Aanvragen om plaats moeten worden geadresseerd Tie Honorary Secretarie iMlenalional fitieriei ExhiiitioH 3 George IV Bridge Edinburgh Geen betaling wordt gevmgd voor pl Ms voor artikelen die in leen worden ezonden of wel voor boekeu proeven schetsen offictëele rapporten of plannen Andere ingezonden voorwerpen zullen worden belast berekend volgene negen shillings per aquare vard of een shilling per square foot Geen kleinere plaats dan een square yard kan genomen worden De betalingen voor plaatsruimte geschieden bij de aangifte De hoogte der ingezonden voorwerpen mag negen voet te boven gaan uitgezonderd visohroeden Het Comité betaalt de vracht van artikelen en collecties van artikelen die in leen worden gezonden VËRGilDËRING VANI ËK6ËMeeNTGRA4D VRUDAG 18 November 1881 Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig zijn voorts de heeren Kist Luijten Prince Oudijk van Iteraon Hemsing de Bolle Straver Sarasom Post Drost van Straaten Tortnijn Droogleever en Noothoven van Goor Afwezig zijn de heeren Kranenburg en Muller De Voorzitter deelt mede dat de heer Muller heeft kennis gegeven door ongesteldheid verhinderd Ie ziju de vergadering bij te wonen De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelt daarop mede dat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd het raadsbesluit van 18 October II tot liet verleenen van een maand Iractement aan drie tijdelgke leeraren van het progymnasium Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen zijn Eene missive van de Commiaaie voor de Strafverordeningen inzendende een ontwerpverordeningvan Politie voor deze Gemeente Ter visie Eene missive van diezelfde Commissie inzendende eene concept verordening op de slachterijen eu bet keuren van slachtvee enz en eene op de logementen slaapsteden enz Ter visie Een vooratel van B en W tot wijzigingvan de verordening op de heffing fan aohoolgeld Ter viaie Een vooratel van B en W tot vaatatellingeener verordening op de openbare bewaarscbolea in deze gemeente Ter visie Ben voordracht voor een tweeden onderwijzeraan de 2e Burgerschool voor jongens Daarop komt voor de heer J Slop te s Hage Ter visie en benoeming to de volgende vergadering 6 Ëen voordrooht van B en W voor een onderwgzer aan de 2e Burgerschool voor jongens Daarop komen voor de hh W F Keizer te Hilveraura B W N Kegacr te Wijhe en 0 de Eooyte Koedijk Ter viaie en benoeming in de volgende vergadering 7 Een voordracht voor onderwijzer aan de Is kostelooze aohool Daarop komen voor de bh C i Venohoor t Bhoon A Netar te Amaterdam en Th G van Leunen te Amaterdam Ter viaie eu benoeming in de volgende vergadering 3 Eene miasive van den heer J W Boen waarbij Ü i d zijn dank betuigt voor de hem toegekende verhooging van jaarwedde Aangenomen voor Kenniageviog 9 Een adrea van D Wiezer verzoekende achadevergoediog voor een aan zijn huia loegebraoht nadeel door een omgewaaide boom op de Spieringstraat In handen van B en W om bericht en raad De heer Kranenburg komt ter vergadering 10 Adressen van de vol 4 i personen verzoekende benoemd te mogen worden tot Concierge van Arti Legi J Heij P P van der Meer J vanOije Joh Ouderkerk P J Scblosser H J vau derBen J Boere P J Bouwer J i van Dam O J van Driest B Gestel G de Gruijl J Schaling D Tan Straaten W F I Filgenkamp F Eugelbregt W J C Vuureus H Vos I H Kurz J Hubert A Haverkamp A Grendel T van Eijk J Diepenhorst I Brokaar alleu te Gouda eu K J Soholten te Wildefvaok en G B Abegg te Wghe Ter visie en benoeming in de volgende vergadering 11 Een adres van den heer J de Jong ontslag verzoekende als oiiderwgzer tegen 1 Januari e k Y Wordt eervol verleend 12 Een adres ym M S Cats verlenging verzoekende der huih Jvan een gedeelte van een huisjeaan de Vischmarkt In banden van B en W om bericht en raad Aan de orde is De Begrooting van het Burgerlg k Armbestuur dienst 1882 tfet rapport van B en W strekt lot goedkeuring dezer begrooting Naar aanleiding van de vroeger geopperde bezwaren door enkele raadsleden deelen B en W mede dat de Stads Archivaris op hun verzoek een onderzoek beeft ingesteld naar hel legaat in quaestie het resultaat waarvan waa dal de bedoeling der eifiaalstpr duidelijk bleek dal de personen die ondersteund zouden worden uit de renten van het legaat niet bekend zouden warden De heer Hemsing big ft ook ua het gehoorde bezwaar maken om de begroeting gotd Ie keuren Hij wenscht den vorm waarin de verantwoording ia omschreven te wgzigen daar zooals de vorm nu is eigenlijk geen rekening is gedaan Hij wil den post aldus doen liiden dat de renten ziJn uitgekeerd aan gerechtigden lol het bedoelde fonds De beer Kist merkt op dat hel rapport van B en W eigenlijk builen de quaestie omgaat De quaestie is deze dat zooids de bedoelde post nu luidt de raad gebruikt of liever misbruikt wordt om den minister te verklaren dat de rekening door hem i opgenomen wat eigenlijk niet zoo is Ook spr maakt bezwaar de begrooiing goed Ie keuren De beer Straver wil de bedoelde renten aldus verantwoorden door in den post de woorden bedeeling aan huisrittende armen op Ie nemen en daarin de realen op te nemen die het kapitaal opleiert De heer Post Droat acht dat uiel doenlijk daar het armbestuur hel eene jaar Ie kort het andere jaar Ie veel zou hebben aan die renten Spr stelt in bet licht dat de beiloeling der erflaatster duidelijk is eu hij voor zich acht de woorden die de heer Hemsing tot omschrijving van den post wil gebruiken niet dnaannemelgk De Voorzitter is van oordeel dat met de door den heer Hemaing voorgeaielde wijziging de zaak dezelfde blijft Het vooratel tol goedkeuring der fiegrooting voor het Burgerlijk Armbeataur wordt in stemming gebracht eu aangemmtn met 13 tegen 2 stemaien die der hh Hemsing en Kist Aan de orde is Het adres van A Weggen noadende nader verzoek om eene tegemoetkoming uit de Gemeentekas wegens zijne abtuievelijke inacbrijving bg de aanbesteding van bel uitdiepen der Gouwe B en W stellen voor hitrop afKgiend te beschikken Dit voorstel wordt zonder discussie en zouder hoofdelijke stemming algemeen aangenomen Aan de orde is De missive vau de Comrainie van Toezicht op de StadaMttziekscbool betrekkelijk bet bouwen van een orkest iu de Sociëteit Out genoegen B en W stellen voor hierop afteijte d te beschikken daar het b i aiet op den weg ligt van de Gemeeule in een particulier gebouw verbeteringen aan te brengen Dit voorstel wordt zonder discuMie en zander boofdelgke stemming algemeen aangenomen Aan de orde is Het adres van Dr J W Kroon betreffende verhooging der jaarwedde van de Stads Oeueesbeeren Dr Kroon vroeg in dit adm dai hom de vacante wijk door het ontslag verleend aan den heer Kühne nevens zg n eigene mocht worden opgedragen of anders eene verbooging van bezoldiging voor lederen gemeentegeceesheer tan f 200 B en W stelden voor de bedoelde jaarwedde te verhoogeo met ƒ 100 met het oog op de uitbreiding der gemeente in den laatsteu lijd De beer de Rotte vroeg daarop bet woord en stelt voor de jaarwedde der gemeente geneesbeeren te verhoogen met 200 De jaarwedde zooals die uu is is z i veel te laag Spr rekent daarop eens uil wat een atada geneeabeer hier ter stede per visite ontvangt voor ig n zieken bezoek Hg stelt dat er s morgens 8 zieken aan het gasthuis koman en 4 t huis worden bezocht wat maakt 12 zieken zoodat hg voor lederen zieke ongeveer 6 cents krijgt Is dat niet te weinig P vraagl spr Daarvoor moet men de buitenwijken bezoeken de 4e kade en over het spoor lisea loepen Daarvoor moet men de KorteAkkcno in en dan nog overvaren om daar te komen zoodat er vaa de 6 cents nog 2 cent af moet zoodat er in dat geval 4 cent overblijft voor de visite Mag dat eene betaling genoemd worden b v als er pokIgders zijn zooals nu in de Korte Akkeren het geval is P Men moet nu een poklijder bezoeken voor 4 oenten I De bezoldiging is al te geding zegt spr De heer van Iterson vroeg daarop het woord Deze meende in een vorige vergadering nit den mond van een der Wethouders gehoord te hebben dat er een reorganisatie op til was van den geneeskundigen dienst hier Ier stede en nu bet voorstel van B eu W alleen strekt tot eene verhooging van ƒ 100 is hg min of meer teleurgesteld Door eeue dergelijke verhooging zal de toestand niet verbeteren noch die der armen noch die der atads geneeaheeren Spr acht een geheele reorganisatie van den genees kundigen dienst wensohel k en stelt daarop in het licht dat lo alle arme zieken th it moeten worden behandeld opdat zij niet langer genoodzaakt zijn a morgens vroeg naar het gosthnis te loopen 2o dal de gemeenle gcqieesbeeren die daardoor uit den aard der zaak meer werkzaamheden krijgen een flinke ruime bezoldiging moeten erlangen ei 3o dat de sUd in 4 wgken moet worden verdeeld en ieder wijk een afzonderlijk geneesheer moet hebben di echter dan én genees en heel en verloskundige practijk uitoefenen moet en dut alle arme zieken in zijn wijk ter behandeling beeft Werd dit loLlste Jagevoerd dan zou niet meer gebeuren wat thans soms voorkomt dat de stadsheelkundige een zieke zendt naar den genreskundige of omgekeerd en er quaestie ontstaat tussoben de verschillende heeren wit een zieke behandeleu moet Op die wijze zal een goede regeling lol standkomen zegt spr Nadat de heer Noolboveu van Goor den hee van Iterson heeft attent gemaakt op een vergissing daar spr iu de vorige vergadering niet over een reorganisatie van den geneeskundigen dienst heeft gesproken maar slechts bad gewezen op de weuscheliikheid eene juiste verhondiug in hel oog te houden tusschen de jaarneddeu der hh stads genees heel es verloskundigen welke verhouding door het voorstel vau B en W uiet wordt verbroken zegt de beer Luijten zgn gevoelen Deze spr is het gedeeltelijk met den heer tan Iteraon eens Wanneer de raad tot eene reorganisatie overgaat is de regeling door den vorigen tpr aanbevolen uiet kwaad wat vroeger onmogelijk was doch thaas nu alle medici de bevoegdheid hebbeo de verschillende vakken uit te oefenen is dat zeer goed mogelgk Wat aangaat de meening dat alle zieken l huis moeten warden behandeld deze deelt apr niet en er ia z i niets tegen dal zij die een lileiue ongesteldheid hebben zooals ook zij doen die ia eeu zoogenaamde ziekenbus zgn bij dea docler komen Spr ia verder vódr het voorstel van deo beer de Rotte om de jaarwedde met ƒ 200 Ie verhoogen Men mag dit echter betoogt apr geen beloning noemen het ia een ionerarmm of liever nog een cadeau eeu kleine legemoetkomiug voor de mo ten meer niet De heer Forluijn Oraogleeier zegt niet tegen eeue reorganiaatie te ziju door den beer van Iterson bedoeld en de Voorzitter acht veel van hetgeen de heer van ItertoD icüle MarligaasiHardigc wmken die alleszins een nader oiidcrxoek waardig zijn Thans acht spr echter de tijd nog niet gekomen voor eeue reorganisatie zooals de beer van Iterson bedoelde daar er b v nu nog geueesbeeren in de stad zijn Bc niet de bevoegdheid hebben alle vakken uit te oefenen waardoor die bedoelde verdeeling in wijkeu thans niet wel mogelgk is De heer van Ilenon zegt daarop evenals de heer Luijtea van meeuing te zgn dat de jaarwedde den gemeentc geneesheereu toegekend eigenlijk geen rergoeding is Het voorstel van den heer de Botte wordt in stemming gebracht en aangenomen met 8 legen 7 stemmen Foor stemmen de hh traver Hemsing Kist Oudgk Ijoijlen van Iteraon Kranenburg en de Botte Tegen stemmen de hh Prinoe Samsom Post Drost van Straaten Forluijn Droogleever Noothoven van Goor en de Voorzitter De heer Noothoven van Goor stelt daarop de vraag of de heer de Botte wel had mogen deelnemen aan d stemming Art 46 der Gemeentewet zegt toch dat de raadaleden zich onthouden van atemmen over zaken die hun persoonlijk aangaan De beer de Botte nu ia genieente geneeaheer en apr vraagt daarom waa dit al of niet een zaak die hem persoonlijk aangaat Spr drukt de hoop uit dat de heer de Botte in die vraag niets persoonlijks zal tien De heer de Botte zegt er voor te zijn de zaak nu aan te honden De hh Kranenburg Kist en de Voorzitter zijn van oordeel dat in dit geval de wet geen mede stemming verbood Het betrof toch de jaarwedde der gemeente geneesheeren in t algemeen niet die van den gemeente geneesheer de Botte in het bijzonder De vergadering vereenigt zich met dat gevoelen en het besluit wordt dus geacht een wettig besluit te zgn Niets meer aan de oi e zijnde wordt daaropde vergadering door den Voorzitter g esloten advertentiën ADVEttTEI lTIEl in alle Binnen en Buitenlandsche Coii ranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Na onze vorige opgaaf ontringen wj nog in dank van N N f 10 ten behoeve der Vereeniging tot ondersteuning der nagelaiene betrekkingen van Katwgksche en Noordwgksche VisBchers M A G VORSTMAN A SCHONEVELD v d CLOET H LISSEL DB SCHEPPER Een net Burgfermeisje P G 17 jaar oud zag zich gaarne als LEERLING in een Winkel geplaatst Adres No 642 bg den uitgever dezer Coorant Uit de hand TE KOOP In een der Welvarende Steden van Noordbrabant wordt TE KOOP aangeboden eene in volle werking zgnde eu ruim beklante Grof Aardewerk Fabriek met AANflOORIGE GEBOUWEN INVENTARIS en daarbg staand ruim WOONHUIS een en ander groot omtrent 30 aren bevattende nitstekende grondstof voor het fabriekaai Nadere iuformatien zgn te bekomen onder No 643 aan het Bureau van dit blad GEVRAAGD een NET 0 ZIDTDEHMEISJE omstreeks 14 jaar oud dagelgks van 8 tot 4 anr Adres KATTENSINGEL 152 in een KLEIN GEZIN zonder kinderen een FATSOENLIJK DAGMEISJE Adrea asA het Bureau dezer Courant onder No 644 Keukenmeid Met 1 FEBRÜARIJ 1882 wordt gevraagd een flinke KEUKENMEID die tevens eenig haiswerk wil verrichten van goede getuigen voorzien Loon naar bekwaamheid Adres franco brieven of in persoon tusschen 11 en 12 uur des voormiddags Mevrouw van HAEFTEN Crabethstraat HOÜTVEÏLÏNG te ROTTERDAM van circa 300 000 stuks Vuren en Grenen Petersburger Croonstadtsche Zweedsche Riga Memelsche Wgburger BBBLEJf en PLATEN Geschaafde en Geploegde DEELEIf Amerikaansche Grenen DEELEN en PLATEN KOLDERS JUFFERS SPARREN SPARROUTEN Eiken RIBBEN enz Liggende op de Werf lEotterdamsch Welvaren en inde Nieuwe Loodsen in de Elisabethstraat aan den Hoogen Zeedgk te Rotterdam Op Woensdag n 23 November I8SI des middags ten 12 uur in het Verkooplokaal Oostsingel ten overstaan van den Deurwaarder J C LACH bij wien op aanvrage Notitiën te bekomen zgn Het Hout is 5 dagen vóór den verkoop t bezichtigen liggende deze Houtwaren gemakkelgk ten vervoer te water en per as