Goudsche Courant, vrijdag 2 december 1881

olBoierea op éen kamer 2 het rerbeteren der toegangen tot de kamers onderofficieren loodat men die ook kan bereiken zonder orer de kamera der soldaten te gaan 3 het rersohaffen ran een nieuw en doelmatig menbilair 4 betere verliohling Te Rotterdam had gisteren nackt een treurig ongeral plaats Bq een brand welke ongereer ten half drie uren uilbrak op eene borenwoning in de Yondelstraat t jn een man genaamd M van Kalkert pakhuiskneoht en iqne twee kinderen benerens het kindje Tan een der buren dat dien nacht aldaar was btgTen slapen door den rook gestikt De Trouw is in bewnstelooteu toestand naar het liekenhuis gebracht l e brand zelf was spoedig gebluscbt Gisteren morgen werd aan een der bureaux Tan politie te Amsterdam aangifte gedaan Tan een brntalen diefstal met buiten en binnenbraak De dicTen klaarblqkelgk drie hebben zioh door het inbreken Tan een raampje toegang verschaft tot de kiosk in de Stads Rietlanden De bus Toor de Fr Hendrikstichting te Ëgmond werd opengebroken en het geld medegenomen zoo ook de lade van den kastelein geledigd eene klok beuevens eenige flesschen port boot en tramkaartjes De dieven sohynen zeer op hun gemak te zyn geweest althans te hebben drie glazen genomen en waarschynlyk een polje bier gedronken terwijl ze de bitterkaraf niet onnangesprokeo lieten De diefstal is te brutaler omdat aau boord Tan de Printa Marie den geheelen nacht gewerkt is en het gevaar van ontdekking dus niet gering was De politie doet onderzoek N V d D Dinsdagmiddag ten half Tier uur ontdekte men brand in de bricTenbak Tan de postkar op Leeuwarden naar Sneek Het bleek dat de pakketten aanzienlyk beschadigd waren Men kan nog niet met zekerheid zeggen hoe het vuur vat gekregen heeft Het meisje Ie Amsterdam dat sedert veertien dagen werd vermist is gisteren middag in de Haarlemmervaart opgevischt In de boezelaar dat omde lendenen gebonden was werd een steen gevonden Voor het verToer van besielgoederen geld en geldswaarden oTer de onder het beheer der Ned Rijnspoorwegmaatschappij staande spoorwegen in haar locaal binnen Terkeer zal op 15 December a s een nieuw tarief in werking treden dat beschouwd mag worden als voorbode Tan de invoering van de rykspakketlendienst waarvan het publiek dan reeds indirect de vruchten begint Ie plukken Bg zendingen van 1 1 3 S 6 5 7 en 7 10 kilo wordt voor alle afttanden dezelfde vracht geheven van 16 20 25 30 en 35 centen In minderen mate ook daarboven allyd over langere afstanden als Arnhem Amsterdam Rotterdam den Haag en Leiden Uit Mheer Limburg is een adres aan den Koning gericht betreffende onregelmatigheden bg de gemeenteraada verkiezingen aldaar Negentien kiezers waren namelyk onrechtmatig uiet op de kiezerslyst gebracht Een verkiezing werd daarom vitnietigd en bg een nieuwe verkiezing werden de 19 kiezers opnieuw niet toegelaten te steramen Weder werd vernietiging van de verkiezing geTraagd maar nu werd door Qedepnteerdeo daaraan geen gevolg gegeven o ndal al hadden de geweerde kiezers aan oe stemming deelgenomen dit geen inrioed zou kunnen gehad hebben op den uitslag De adressanten vragen daarom aan den Koning herstel van rechten en een vernietiging van de laatste verkiezing D r het Hoofdbestuur der Alg Ned VrouwenTereeniging Tetteliehade is aan de schoolopzieners hier te lande bg circulaire hel verzoek gericht om de onderwgzeressen die in het bezit zgn van een door de Vereeniging afgegeven diploma voor Nuttige Handwerken bg eventueele benoemingen gelgk te stellen aan haar die de acte van onderwijzeres volgens de nieuwe wet bezitten In de laatste jaren meldt men aan de Leidscie Ct werd naarmate het Terlrek der zwaluw plaats had de Toorspelling gedaan Tan een Vroegen of laten wmter Toen het bleek dat die trekvogel geen schuld droeg aan warn le of koude heeft men die voorspelling ingetrokken De maaud October was enkele dagen nitgezonderd veel te koud Het Troor er viel sneeuw en de oostenwind blies zoo snerpend aU anders veellater inden tijd Terstond werd de voorspelling gedaan dat een strenge winter Toor de denr stono ook omdat het ijs aan de Poolstreek oh had verplaaUt in Europeesohe richting Nanwelgks was November aangebroken of het weer sloeg om Zoo koud als het in October was geweest zoo caoht werd het nu met aanhoudende zuidenwind en de thermometer klom menigen dag ver boTen de 60 gr Fahrenheit NoTember was OTer het algemeen te warm nog gisteren was er donder in de lucht Ten gevolge Tan deze weersverandering is nu de meening ontstaan dat er geen strenge winter te wachten is Men Toorspelt en men meent toch zou het misschien het beste zgn iu het geheel geen meeding te hebben en voorspellingen na te laten I De landlieden begonnen in October beducht te worden voor eene zoo vroege koude Het vee had het nog wel niet te kwaad maar het gras raakte spoedig op Het mooie weer van NoTember zou Teroorzaakt hebben dat er nu eerst aan den stal behoefde gedacht te worden doch deze maand kon niet meer goed maken wat October bedorTcn had zoodat het meeste fee is binnengehaald Ue weilanden zgn iiitttsschen Opgegrond en op wel toegemaakte rstukken staal nog gras Jit het bericht TAn kapitein Brugns aan de directie der Maatsohappg Nederland uit Suez dd 18 NOTember blgkl dal de boot waarin hg met zgne metgezellen de Koni g der Nederlanden rerlaten heeft evenals die van den Isien officier op den derden dag door hevige wind en regen waardoor de sein lautaarns en het licht bg t compae niet konden aangehouden worden van de andere booten afraakte Den volgenden morgen dus den 9den October klaarde het wat op en zag kapt Braijns in de verte de boot S no 3 bg hield er op aan en sprak met den kommandant van die boot den 3den officier Hoogeboom af om zooveel mogelgk bg elkander te blgven a Nachts verloor men elkander echter weder uit hel gezicht en na dien tgd heeft kapt Brugns geen der andere booten meet gezien Kapt Bruyns be ond zich op 12 October S 16 Z B op 13 October 4 33 Z B met doorkomenden N W wind en besloot toen koers te zetten naar Peros Baahos waar hg 18 October ten 4 n m aehier Diamond eiland ten anker kwam Dit eiland was onbewoond doch er stond een huis met een paar rustbanken Terwgl het plan zou uitgevoerd worden om de andere eilanden te bezoeken zag men bg zonsopgang een kustvaartuig waarheen werd geroeid dat ten 11 v m bereikt werd en waar men door de Creoolsohe bemanning met de grootste hartelgkheid werd ontvangen en van ryst en visch Toorzien Met hunne hulp landde men ten 4 n m op het Me da coi waar de administrateur de heer E L Nicolin een giek met 6 man afzond om de dames af te halen Van dezen heer ondervond men ook alle hulp en 4 meest Toorkomende iriendelykheid Den Zaterdag na hunne aankomst 22 October zag men een schooner op p m 2 yl afstand waarheen een boot werd gezonden die terugkwam met brieven van A de la Roche kapitein van den schoener Cupido en van den heer Heury Q Dttcroij inspecteur van de Salomo eilanden die daar aan boord was Zy beloofden de schipbreukelingen zoo spoedig mogelyk te zullen afhalen en door goed veder geholpen gelukte het Zondag 23 October aan boord te komen s Maandags waren allen aan land op het grootste eiland van de Salomogrnep waar de Keer Theodore Larcher de administrateur hen gastvrij ontving Men kan zich Toestellen welke blijde verrassing het voor de schipbreukelingen was toen zy op 1 November een stoomfluit en een kanonschot hoorden en bevonden dat de Madura in het gezicht was Het cmbarkement ging met veel moeite gedaard doch op 2 November waren allen oau boord en kon men weder hersteUen van de uitgestane ontberingen De gezondheidstoestand der opvarenden is naar omstandigheden bevredigend geweest De 2de officier Zeelt leed aan eene oogontsteking sedert zyn vertrek T n Batavia en de heer Logeman een der passagiers was ongesteld by het aanvaarden der thuisreis en deze beide patiënten waren nog niet hersteld doch tengevolge van het onheil zijn gelukkig voor zoover thans bekend geene ernstige ziekten ontstaan Eerst te worden beetgenomen en daarna uitgelachen op den koop toe is eene zeer onaangename gewaarwording Het is de gewaarwording van Nederland op dit oogenblik by de beetnemerij door Engeland iu Borneo Wie het relaas heeft gelezen van het gesprek tussehen den Londenschen correspondent der N R Ct en den direoteur van de Noord Borueo Compagnie kan er geen oogenblik aan twijfelen dat wij worden ujtgelaoben na beetgenomen te zgn Wij hebbeu ons met open oogen laten bedotten Wy hebben gekekeii en niets gezien geluisterd en niets gehoord De geschiedenis hoe wij ons Noord Borueo hebben laten ontfutselen is reeds beschamend genoeg maar nog veel meer beschamend is het dat wij de waarheid moeteu erkennen van de redenen door den Engelsohen directeur in die Bamensi rank ontwikkel Wanneer Nederland zoovele binnen lyn beniklig gende ryke gewesten en onmetelyke schatten laat braak liggen omdat het ze niet wil niet kan of met durft innemen en eiploiteeren welk recht heeft het dan er tegen te protesteeren dat een ander volk met meer wilskracht meer maoht en meer moed doet wat Nederland nalaat te doen Wanneer men zalke dingen ziet gebeuren met het daarop volgend Truchteloos naberouw over de verwaarloosde gelegenheden die niet meer zullen terugkeeren bet ydel berouw over de gedane dingen die toch niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden dringt zich wel eens onzes ondanks de vraag aan ons op of het schimpwoord dat wy zyn eene uitgedoofde natie wel zoo geheel ongegrond is P Eene wakkere natie hebben wy ons althans niet getoond Terwgl wij indommelden dutteden en droomden was Engeland klaar wakker en waakte voor zyiie belangen Zal het antecedent 1 Noord Borneo Toor ons Terloren ging ons helpeh Toor de toekomst P Zullen Nederlandsohe onderzoekers zich er nu op gaan toeleggen de ryke streken onder ons gebied behooreude te gaan opnemen Zullen Nederlandsohe handelaars nu er kantoren gaan restigeuP Zullen de Nederlandsche ingenieurs en industrieelen er nu de schatten Tan gaan ontginnenP Zullen Nederlandsche kapitalisten nu hunne kapitalen beschikbaar stellen om in ons ludié terwijl het door een gelukkig toeTal aog on Indié is Toor Nederland te doen wat Engelsohe kapitalisten er doen Toor Engeland Willen zy het doen en durven lij het dan zullen zy ons Indië voor ons onneembaar makeu danzullen zy onze macht veel steviger en duurzamermaken dan zij te maken is door de best geslaagdemilitaire expeditiëu en bezettingen Zdó vestigt enbevestigd inen koloniën en i66 behoudt men ze De aunexatiën door middel van den handel vande nyverheid van het kapitaal zijn de wezenlyke annexatiën die duren en waartegen niemand bezwaar kan maken Jnh Ct De dagbladen uit Nieuw York melden dat er den lOden dezer maand in die stad een vreeselyk ongeluk heeft plaats gehad Zes personen hadden pUalsgenoraen in de car van een ascenseur en waren reeds tot een aanzienlijke hoogte gekomen toen eensklaps de stalen ketting brak en de reizigers iu plaats van in hunue kamers te kunnen slappen van de vijfde verdieping in den kelder Tan het hotel ueerTielen Allen werden in bedenkelijken toestand met gebroken armen en beeneri opgenomen i Een Rotlerdamsoh soheepskapitein had in zyne kajuit Toor eigen gebruik een mand fy nen wyn staan Toen hij zijnen voorraad eens natelde touiI hij dat er meer ontbrak dan hy zich konde herinneren gedronken te hebben Zyn Termoeden Tiel op den kajuitsjongeo die hem bediende en meeit allyd in de kajuit was Om de waarheid te ontdekken Terborg hg zich in een kast tegen den tgd dat de jongen de tafel moest dekken Deze kwam en zyne bezigheid Terricht hebbende ging hy naar de mand nam eene flesch daaruit en zeide Jan Van Dorsten geboren te Rotterdam is Toornemens in echt te treden met jonkTrouw Rosina Clairet geboren in Bourgogne en wordt hiermede Toor de eerste tweede en derde maal afgekondigd en too geene tegenspraak geschiedt al het huwelgk aanstonds Toltrokken worden Hierop zette hy de flesoh voor den mond dronk ze in eenige teugen ledig en wierp ze het Tenster uit De kapitein liet gedurende den maaltijd niets blijken maar na dezen nam hg een duchtig eind soheepstouw en riep den jongen op het d k Jan zeide hg ik heb u iets aangenaams te zeggen Ik wil u uilbuwelgken Zoo zeide de jongen en zette groote oogen op toen hy het touw zag Ja hernam de kapitein hoor maar toe Alles zal Tolgens den regel geschieden Toen sprak de kapitein Jan Van Dorsten geboren te Rotterdam hier tegenwoordig zal in den echt treden met Barbara Strips geboren in Rusland en wordt hiermede Toor de eerste tweede en derde maal afgekondigd en zoo geene tegenspraak geschiedt zal het huwelyk aanstonds Toltrokken worden Dit zeggende hief hij den arm op om de trouwplechtigheid te Tolbrengen Ho myn lieve beste kostelijke kapitein I riep toen de jongen ik doe tegenspraak Wat schelm antwoordde deze hebt gy mijnen wyn niet uitgedronken P Ja hernam de knaap maar zoo gy dit weet dan weet gij ook dat alles naar den regel geschied is Waarom hebt gij geene tegenspraak gedaan zooals ik thans doe Dan had het huwelyk achterwege moeten blijven De kapitein moest over dezen inval lachen en zeide Voor dezen keer zg het u geschonken maar ik raad u niet weder aan juffer Clairet te denken anders zal het huwelgk met juffer Strips zoo plechtig voltrokken worden dal u de bruiloftsdag al uw leven hengen zal Na de voorstelling die Sarah Bernhardt Vrydagarood te Odessa had gegeren heeft men haar een minder aangename ovatie gebracht Op den weg naar haar hotel hadden zich een zesduizend personen geplaatst die haar rijtuig omringden en niets riepen dan Leve d Fransche kunstenares I Weg met de jodin I Een bouquet werd in haar rgtnig geworpen maar iu een oogenblik hagelde het keisteenen De ruiten der rijtuigen werden gebroken Een der dames kreeg een steen tegen de Dorst en de impressario mr jarreti kreeg eenige glassplinlers in het oog Ook de koetsier van het rijtuig werd gekwetst Eerst na veel moeile gelukte het de politie de woedende menigte tot bedaren te brengen Uuiteiilandscli Overzicht Naar aanleiding van de 40 millioen aangevraagd voor de kosten voor de insluiliug van Hamburg iu de Duitsche toUiiiie heeft Bismarck weder eens het woord gevoerd Er was aanmerking gemaakt op de wgze waarop de zaak door den Bondsraad alleen zonder den Ryksdag te kennen tot stand gebracht was Het geldt bier voorzeker een ryksbelang zeide hij al kan men erover van oordeel Terschilkn of de som hooger of lager moet zyn En wat de 0 gcworpen constitutioneele auaestie betreft ik zal mq uiet laieu belemmeren iu de uitvoering der grondwet uit vrees Toor de aanvallen der oppositie Zoolang ik mi moeien werken zal ik blijven streven naar de bevestiging des rijks en daarvoor alle my rechtmatig voorkomende middelen aanwenden Het gevaar voor Europeesohe verwikkelingen is thans geweken en dus kan ik de oogen uiet sluiten voor de binnenlaidsche politieke qsaestien voor eene van welke wg thans zgn geplaatst Eeu sterke regeeriug steunende op eene stevige grondwet is beter waarborg voor het laqd dan het parlement Ik sla er verstomd van dat wg nog zoo ten achteren zgn in de bevestiging der eenheid van het rgk Hoe is het mogelyk ilal de vertegenwoordigers van byzondere belangen nog by deze verkiezing steramen hebben gewouiieu P Op dankbaarheid heb ik nooit gerekend en wie dat denkt beoordeelt mg Terkeerd Nimmer heb ik een ander doel gehad dan de eenheid en grootheid Tan het vaderland Ik heb myn plicht gedaan als rykakanselier ik heb nimmer de eendrachtige samenwerking der partyen Terstoord doch alleen hen bestreden die my aanvielen Wil gy myue verbeteringen niet aannemen welnu gij kunt ze verwerpen Maar dan zal ik niet veranlwoordelyk zyn voor het mislukken De Bgksdag zal waarsehijalyk 20 December worden gesloten en nieU worden afgedaan dan de begrooting Het ontwerp van 40 millioen voor Hamburg ia verzonden naar een commissie van 21 leden en voor Nieuwjaar zal het rapport niet gereed zyn De verkiezingsstrijd in het derde en vyfde diatriot van Berlyn is nu ook afgeloopen in beide distriglen zegevierde de Fortschrittsparty in het derde district Munkel 11498 de conservatieve hoogleeraar Wagner 4198 de sociaal democraat Auer 3687 stemmen in het vijfde district Qünther 2341 Creroer oonservatief antisemiet 3982 sociaal demo oraal Bebel 1709 stemmen Een der eerste nieuwigheden van het ministerie Gambetta betreft het legerbestuur een teeken dat men terecht vermoed heeft dat de versohillenae legerwetten bovenaan op de agenda van het nieuwe kabinet staan Op voorstel van den minister van oorlog generaal Campenon is wederom in het leven geroepen de vroegere Conteil lupérieur de la guerre wiens taak is al de algemeene Maatregelen op het leger betVekking hebbende zoowel wat materieel personeel en bewapening als wat verdedigingswerken administratie en aankoopen betreft met deu minister te onderzoeken De raad is voor de eerste maal samengesteld uit den minister maarschalk Canrobcrt de divisie generaals Chanzy Grealey de Gallifet CarteretTrécour Sauisier en de Mirebel welke laatste ohef Tan den generaleu staf en rapporteur der oommissie is De Kamer Ternietïgde weder eene Terkiezing die Tan Villegontien omdat de geestelijkheid zich te veel met de stembiljetten had bemoeid bisschop Preppol Tond het versohrikkelgk maar de verwerping geschiedde met een indrukwekkende meerdeskeid Van offioieuse zijde wordt medegedeeld dat de Regeering in Januari een wetsontwerp zal indienen tot herziening der constitutie en daarna een ontwerp op de reorganisatie der rechtbanken Met de voordracht over den aankoop vau spoorwegen heeft de Regeering zich nog niet bezi kunnen houden daaraan zullen onderhandelingen met de groote spoorwegmaatsohaijpyen vooraff aan Het Bngelsche parlement is tegen 7 Februari bijeengeroepen Volgens de nDaily New teekende de Khedive een decreet waarbij een nieuwe wet op de drukders wordt ingevoerd de wet behelst drieëntwintig zeer strenge artikelen de pen in I yple zou worden gebracht tot gelijken toestand als in BusUnd De Timei verneemt uit Philadelphia dat deRegeeriuK der Vereenigde Staten aan de gezanten in Chili en Peru een berisping zond omdat zy zich bemoeiden met Peru s biunenUndsche aangelegenheden Beiden worden waarschgnlyk teruggeroepen Waarschuwing UK VAN GASMETEES BURGEMEESTER en WE TH0UDER8 Tan GOUDA Gezien een sohryTen Tan den heer Ijker Chef ran dienst te Rotterdam dd 15 November II No 303 Herinneren belanghebbenden dat de gaameters die by de invoering van den qk voor deze werktuigen van een overgangsmerk zyn voorzien met ultimo December a s niet meer mogen worden gebruikt Wordende alzoo zg die nog in het bezit zijn van ongeijktr van het overgangsmerk Toorziene meters in hun belang uitgenoodigd om die ten spoedigste ter Terificaiie aau Ie bieden aan het ykkantoor te Rotterdam aan de Nieuwemarkt hetwelk daartoe tot ultimo December a s geopend zal zijn iedere werkdag Tan 9 tot 4 ure Gouda 29 NoTember 1881 Burgemeester en Wethouders Toornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER KEXXlSGEriIVG De BURGEMEESTER ran Gouda brengt bij deze ter kennis Tan de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belaatingen ent te Rotterdam op den 29 November 1881 ia executoir verklaard Het kohier van bet 2e kwartaal voor de belasting op het personeel Dat voormeld Kohier ter iuTordering is gesteld in handen Tan den Heer OnlTanger nat ieder daarop Toorkomende Terpligt is zynen aanslag op den by de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termyn Tan DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingedieud Cavifa den 30 NoTember 1881 De Bwrgementer voopuema VAN BERGEN IJZWDOORN MARKTBEBICHTËN Ooada l December 1881 üe graanmarkt verkeerde heden in zeer flauwe stemming Tarwe werd 25 i 50 cis lager afgedaan en kon in de beste soorten nauwelijks ƒ 10 60 a U opbrengen terwyl jarige niet werd getoond Rogge als voren iu goede soorten willig ƒ 8 50 4 ƒ 9 Gerst en haver zonder verouderingen om de kwaliteit zeer uiteenloopend van prys Poardeen duivenboonen 25 a 40 cU lager 8 75 voor de laatsten in goede soort ƒ T 50 voor paardeboonen Bruine boonen slechts voor gerief Mais als voren De Teemarkt met gewonen aanvoer de beste soorten Tlug inferieure soorten traag te Terkoopen Telle Tarkens Tan 26 a 28 ct Tarkeos geschikt Toor Londen Tan 23 a 26 ct per half kilo magere Tarkens en biggen Tlug te Terkoopen Tetle schapen Tlug AangeToerd werden 7 2 partgen kaas handel gewoon Ie kwal ƒ 32 a ƒ 84 2de kwal van ƒ 28 a ƒ 31 Goeboter ƒ 1 30 i f 1 40 Weiboter ƒ 1 10 l ƒ l ïO Kaas noteering Tan de Ver t Kaashandelaars aangCToerd 72 partyen Ie Kwal ƒ 30 iO a ƒ 82 2e Kwal ƒ 27 50 a ƒ 30 Zwaarder hooger tot ƒ 34 Handel gewoon BurKsrliJk e Stand GEBOREN S9 Nov Johinoei Pietir oadirs D Salllemio en M Boot Adrttna oaden P Lnijnenborg eo D E Erirling JoiiDS Frederilii ondtrs C H den Edsl en J J Pont 30 Coroelii AdrUoai oadera A Kok en W Potuit Adrisnas ouders D Meyer en ü A Ëverling OVERLEDEN 28 No A E M Sigmsoa 19 d 29 M A T l 79 30 W E Androh 4 w H t d Want 2j 3m Q M tan Blokland 15 j GEHUWn 80 No L V Wijk en W Klerka ADVERTENTIËN een KIPPENHOK met Loop van 4 Ned ellen met HAAN en VIJF jonge KIPPEN eerste leg Adrea No 646 Bureau dezer Courant Heden verleed in den ouderdom van ruim twee jaren ons jongste Dochtertje HENDBIKA J H VAN DEE WANT H VAN DEE WANT D JONO Govida 30 Nov 1881 Voor de vele bevyzen van belangstelling ondervonden bg de ziekte en het overIgden van mgn geliefde Echtgenoot de Heer KBANCI8CUS LIEVEGOED betuig ik ook namens mgne Dochter en Behuvrdzoon mgnen hartelgken dank Wed LIEVEGOED Meeüwbs Gouda 30 November 1881 TE HUÜB even over het Spoor tegen bilIgke prgs EEN BÜRBERWOONIÜIS met TUIN er voor en op zgde en van vele gemakken Te bevragen bg M WILSCHUT over t Spoor te Gouda De bestelde GEZEGELDE VEHZOEKSCHHrFTEïT aan b en W om Tergnnning tot verkoop van Sterken Drank in het Klein zgn gereed en verkrggbaar bij A BRINKMAN H p Op ongezegelde aanvragen wordt geetie Vergunning gegeven Een Indische Familie BIEDT ter OVERNAME aan een zeldzaam prachtige en nieuwe PIANINO slecht 5 weken gebruikt en gekost 600 Schriftelgke lO jarige garantie en vrg transport Adresj den Haag Molenstraat No 17 GROTZINGER CAR TONNAGES SÜRPÏilSES in RUIME KEUZE tot Fabrieksprgzen M van der BUEG l nketbakker OUDE KENNISSEN Tegen rhumatische aandoeningen van allerlei aard zgn de echte Abshaubin s Anti Hlimnatisclie Watten voorzeker oude kennissen welke geene aanbeveUng meer behoeven Verkrggbaar a 30 cent per pakje o a bg T A G van Deth MeJ de Wed Bosman Gooda W F J den üyl Sohoonh A Prins ZeTenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendyk Cappelle S V d Kraats Bleiswijk C B Verheul Oudewater A Bos Berkel J TOR Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen J B E C Schlattraan BodegraTen K Oosterling Haastrecht W rl G Wilhelmus Woerden Men zij gewaarschuwd tegen de namaaksfijf en lette vooral op de onderteekening w i élkpakje A BREETVELf Az