Goudsche Courant, vrijdag 16 december 1881

Vrijdag 16 Dfcember N 2701 1881 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Afivertentteblad voor Gouda en Omstreken VERSGH VOORBADEN Bij Eaaijmakers BOTERLETTERS APPELBOLLEN Sausijzenbroodjes Klein ficbak enz II VanafHEDf i TOMBOLA zonder i IETEI vanSt l icolaas Artikelen 25 en 10 et hèt LOT Do inzending van artvertentiën kan eochleden to n nur des oamiddagB van den dag der uitgave Een Onderwijzer verlangt tegen 1 JANUARI a s bij fatsoenlflke Prot Burgerlieden KOST en IlTWOiniTG met gebruik eener VRIJE KAMER I Conditiën worden ingewacht onder letter E bü den Boekhandelaar H C EDAUW Jb alhier Openbare Vrijwillige Verküopiug WEG en WATERING gelegen in de gemeente Gouderak in den polder Veerstalblok groot 1 bunder 34 vierkante roeden 59 vierkante ellen breeder biJ ijbiljetten omschreven Ten huize van CORNELIÖ OOMS Cz herbergier te Gouderak biJ veiling en verhooging op VRIJDAG den 10 DECEMBER 1881 en bjj afslag op VRIJDAG den 23 DECEMBER 1881 dadelijk na afloop van de veiling en afslag der BOÜWMANSWONING en LANDERIJEN tegen die dagen aangekondigd Aanvaarding 1 NOVEMBER 1882 Betaling der kooppenningen 1 JANÜARIJ 1883 Nadere informatiën zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris G J SPRUIJT te Ouderkerk a d IJesel ÏÏEBANUS PILLEN bereid volgens het echte recept van DE Wed KUENEN ZOON zijn zeer nuttig tegen ongesteldheden der maag heilzaam voor de apijaverteering uitmuntend tegen de gnl scherpte in t bloed en huiduitslag zachl laxerend en slijmafdrijvend 37 s Ct de Doos verkrijgbaar te GOUDA alleen bij L 8GBËNK Bentkmzen W J Bnuw meeater Bleiamjk S vap der Kraats Bodegraven P ersloot Haastrecht K Oosterling en ID de bekende deijuts in andere plaatsen Men wachte zicli voor naniaaksels f t 13 Elk iloosje IS gelakt eo gestenqield met de handteekemvtj van de vervaar ligfrs Wed KUENEN ZOON Chemuten ALGEMEENE EZPELITIE ONDEENEMING VAN GEUD LOOS Üe ADMINISTRATIE heeft de eer te berichten dat te beginnen met 15 DECEMBER a 8 i door hare onderneming OOKDERIlN tot i 10 Kilo tegen hetzelfde verminderd tarief znl len worden verzonden als op dien datum bg diS Nederlandsohe Rijnspoorweg Maatschappij op bare Ignen in werking treedt TE flüUR GEVBAAGD een HÏÏIS en PAKHUIS in de omtrek van de Markt geschikt tot Berging van KAAS Adres met opgave van pr s aan den BoekhandeUar R PUIK Leiden Uit de HAND TE KOOP eene in werking zijnde KLEINE Kleederbieekerij ie bevragen met franco brieven onder No 658 aan het Bureau dezer Courant BORSTCARAMELS tcfcen hocat en irküiidntid bijzondvr B iibe tolen dezelve zgn alleei fcht nelks papier vao mijn stemptl voor ii ii is W N HAAIJ IA KEH H pn 17 Openbaw Vrijwillige Verkooping VAN TWEE 1 van eene part mimm ëR¥ën hooilaivd Pe Notaris A KLVIT residerende te jWoor i drecht is voornemens om i op Maandagden 19 December 1881 des middags ten 12 Vt e na afloop van de op dien dag te houden verkooping van den Notaris I MOLENAAR te Waddimvveen te Gouda j in het Ko£Behais Habmonie bjj veiling en afslag in iu het openbaar te Verkoopen No 1 Een MUIS en EBJF met TUIN l i tlH daarachter staande en gelegen te Gouda aan de Spieringstraat geteekend wgk F nummer 19 strekkende voor rn de straat tot aan het perceel nummer 2 1 het ka daster bekend sectie C numme 2514 groot 1 are 39 centiaren No 2 Een HUISeuEBF mttlSIiFJE daarachter staande en gelegen te Gouda aan den Groenen weg geteekend w k L nummer US strekkende voor van het waterschap van den Groenenweg tot aan het perceel nummer 1 bjj het kadaster bekendsectie C nummer 2515 groot 88 centiaren Perceel 1 verhuurd voor ƒ 2 10 per week 2 1 70 beide tot 1 Maart 1882 Betaling der Kooppenningen 1 Maart 1882 Aanvaarding bij de betaling der Kooppenningen Moordrecht G H Poet Ovdewaier Pr Vree Woerden F W bweetman Zevenhuizen A Pi ma Informatiën zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris A KLUIT voornoemd AÜVJEKTE T1EI J in ftle liinnen eu Buitenlandsche Cou ratUen worden lK delijk opgezonden door den Boekhandelfaif BRINKMAN te Gouda Mjp Eén afschrift 19 voldoende Sfll m wm DE GEKROONDE VALK onderscheidt zich door aangenamen smaak wordt door tal van geneealnnidigen aanbevolen wegens rijkdoni aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol is met gewoon Hollaodsch Bier vermengd ook voor kind ru een uitnemend versterkende drank Eet dagehjks toenemend debiet levert het halt bewijs voor de uitnemende eigenschappen dezer biersoort A T Tl in concurrentie met Engelsche fabriJXuJii katen tegen veel lageren prgn PBINSESSXl en SBVIAE BIB BEN van onderscheidene qualiteiteu BOBDEAUX AZIJN KBUIDESAZIJN DBAGONAZIJNen WIJNAZIJN in onderscheidene prijzeo VAN VOLLKVHOVEiX C Amsterdam uit het MAGAZIJN van J E BRANDSJKtüJ te AMSTERDAM Verkrijgbaar by C OVEREIJNDER Jb Markt 148 Gouda 308 Staats Loteii De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op DINSDAG 27 DECEMBER 1881 f TE HUUR voor een klein Gezin een vrjjen opgang hebbend Bovenhuis Huurprijs f 1 50 Te bevrtgen aan het Bureau dezer Conrant Salvator CharlestowB Extra ezoiide lijnc Maagvemerkeiide TAPEL LIEEÜEEK EN Maagbitter Boonekamp Bekroond op 9 verschillende tentoonstellingen Specialiteiten voii de tiriua WAÜTERS DB BUSSGHEK Mechlen Eabriek voor Nederland en Bxportatie te Jiosendaal Nd Bt B S CHOONH EÏT Vertegenwoordiger voor Gouda en Omstreken C M VAN DEB MEE Spieringstraat F 47 GouJa Verkrijgbanr te Qouda VI N RAAIJMAAKER8 Baikelbakker Oosthaven id C GELUK Winkelier Blaauwstraat Jlpken i DE BLANKEN Slyler iii Wijn en Likeur Snelpetsdruk van A Bkinkman te Gouda 1 De uitgave deaer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 iTsnco per post 1 50 JH I Met 1 Januari H A begint een nieuw llli I Kwartaal van deGOUDSCHE COURANT zijdie zich abonneeren ontvangende verschijnende Nonuners totdien datum GRATIS BINNENLAND GOUDA 16 December 1881 Door Z M de Konicg i be ioemd tot ontranücr der directe belaatiugen en accgusen te Gouda baitengemeenten de heer J G Ë Sola ontvanger der direote belaat en aoz en ran den waarborg en de bclatt op de gouden en zilveren erken t Schoonhoveu o a Ter voorkoming van diebtallen van jaasen paraploies enz uit de gangen der buizen verzoekt de Conimiuaria van Politie alkier ona tot de inwouera dezer gemetnte bet verzoek te riohten de avonda de huiadettren goed gealoten te houden fieeda ia dezer dagen in enkele baizen iogeatopeu en lyn uit den gang der achool van den heer Kramera een paar jaaaen ontvreemd VERGAÜEKING vak den GEMEENTEEAAD Vrijdag den 16 December 1881 des namiddaga ten 1 ure ten eindjs Ie behandelen Het suppletoir Kohier der plaataelyke direote beUbting up de inkomslen dienst 1881 De ontwerp Verordening op de slachterijen en het kenren van alaohtvee enz Üe ontwerp Verordeoing op de logementen slaapateden enz De outwerp Verordeniug op de Openbare Bewaareoholen Het vooralel tot ontslag van den brugwachter A Kok Hel voorstel tot wederverhuring der keldrra onder het Baadhuis aan J J Verdries Het adres van M S Cats betreffende de wederinhuring eener bergplaats op de Visohmarkt Het adres van S Blonk betreffende het ontslag van de erfpacht op een stuk giond aan het Jaagpad Te benoemen Eenen 2den onderwijzer aan de 2de Burgersohóol voor jongens Eenen onderwijzer met aote voor het ïransch aan de 2de Burgerschool voor jongens Eene onderwijzeres aan de 2de Burgerschool voor meisjes Eenen onderwijzer aan de Tusscbensohool Eenen onderwijzer aan de 1ste kostelooze sohool Eenen concierge van hel gebouw genaamd ArtiLegi Eenen Stads Geneesheer Leden in verschillende Besturen en CoUegién tervoorziening in vaoaiur n door periodieke aftreding ontstaan De 2e ohriatelijk literarisohe lezing zal Hiet zoo sla eerst bepaald was en op de kaarten gedrukt staat 19 Deo maar Donieraag 29 December plaats hebben Op dien datum zal Dr A W Bronsteld spreken over ifDe Geschiedenis rau ons Yolksgezang Maandag i DeoeDiher e k heeft hel jaarlijksoh namen plaats der stedelijke Hnziekscbool alhier en Woensdag 31 Dec dejai ksohe openbare Oymnastiek les beiden in de ua Kunstmin der Soeieteit Ons Genoegen Het Bestuur van ProrMeniia heeft aan de leden dier vereenigtng de volgMtfe oirculaire gezonden die zij ont verzoekt op te neaen KINDEHFEEST Aan de I eden Het Bntuur is vooraennia op Maandag 26 Deo 2e Kerstdag de Kinderen der Leden een genoeglijken avond te verschaffen en kan tevens te onthalen op Chocolademelk Krentebrosdjes enz Wie Uwer ligt het nogaiet versoh in het geheugen hoe genoegelijk onze kMrika ten vorige jare dien avond hebben doorgebnafet en hoe gul zij zijn onthaald Welnu toont ook na da weder dat gij die kleinni wiwuider ar zoo velaajijn di r ooit eao es genoeglijken avond hebben hou dat genoegen niet te willen onthouden en draagt daarvoor naar uw vermogen iels bij ten einde het Bestnur hun weder op roiale wijze even als het vorige jaar kan onthalen Zondag aanstaande zal het Bestnur awc bijdrage komen afhalen en zal U dan tevens worden bekend gemaakt wanneer da toegangsbewqzen verkrijgbaar zullen zijn Vertrouwbaar op Uwe erkende en gewaardeerde bereidvaardigheid eu medewerking tot wslslageo van dit Peest voor Kinderen der Leden van Pronde iia blijven wij na aanbeveling Het BESTUUR van PaovruïNTiA Namens hetzelve J T Imholz Secr Boekh COEKESPONDENTIB SCHAAKSTttIJD Alkmaar wit ÏSale Zet Gouda twart B5 D4 B6 D7 Meu verzoekt ons het volgende bericht te plaatsen Morgen Vrgdag zal het 25 jaar geleden zyn dat F A Jansen Portier in het St Calbarina Oaathuis alhier die betrekking aanvaardde Op 67 jarigen leeftijd in die betrekking geplaatst tijnae heeft hy alzoo den leeftijd van 82 jaren bereikt en vervult nog met denzelfden ijver die betrekking als by het aanvaarden Aan de universiteit te Utreeht werd gisteren tot loctor in de rechtswetenschap bevorderd de heer L J P J Jeekel geboren te Fekalongan Java met een proefschrift Het Sumatra tractaat In de maand November jl hebben zich gevallen van pökziekte voorgedaan te Gouda i te s Hage 3 en V A t c dam 2 In December kwamen tot heden voor te Gouda 2 Bavestein 2 Bij de verkiezing van een lid van de tweede kamer der Btaten generaal in het kiesdistrict Zutphen zijn uitgebracht 2837 stemmen Viln on aarde z jn verklaard 27 stembriefjes Gekozen Werd baron van Heeokeren van Keil met 1406 stemmen Baron Maotay bekwant l$fl8 stemmen Tot lid van dè prov stalen van Zuidholland is ADVEBTENTIËN worden geplaatst Tan 1 5 regels i 50 Centen ieder regel meer 10 Oenten GE 00 TE LETTEE8 vorden berekend naar plaatsniimte Afzonderlflke Nommera yiJF CENTEN t Botlerdam gekozen de heer de Monehy met 370 stemmen De heer Bichon van IJsselmonde bekwam 64 stemmen Staten eneraal Twnci iuhek Zitüngen van 13 en 14 Deoember 1881 Ingekomen een wetsontwerp tot vaitstaUing van de begrooling van het domeinfodds disnat 1882 De beraadslaging over de begrooUog van Binnenl Zaken werd voortgezet De heer v Eysinga wees by vernieuwing op de noodzakelijkheid tot regeling van het gemeentelijk belaatingstelael om vele gemeenten ait den gedrukten finauiieclen toestand op te heffen waarin zq óeh bevinden en die weikelqk zorgwakkend is Voord ten platten lande is de toestand onhoudbaar Een middel daartoe behoort te zijn de vrijheid om meerdere opcenten te heffen van de groadbelaitiag dan art 242 der Gemeentewet toelaat De Min van Binnenl Zaken verklaart deze belangrijke beschouwing ter harte te zullen nemeB Maar fn de allereente plaats moet de finaatfeefe verhouding tnsschen Ryk en gemeenten uadtr wordea geregeld Maar waar urgentie beslaat zal de Mia tedea een partieele wijziging iet opzien om de heffing van meerdere opcenten toe te staan De heer v Nispen protesteerde evenwel tegen dit laatste deakbeeld omdat daardoor gevaar kon ontstaan voor een onmatige opdryviug van de grondbelasting hetgeen met l belang der gemeenten niet zou overeenlÉomen Bij de 2e afd had tussohen den heer Sobaepmao en den Minister een gedachtennisseling yisuts over de vele benoemingen van bnrgemeesters batten de ingezetenen De Minister meende dat er geen aanleidingis tot de klacht Nooit heeft de Minister een voordracht buiten de ingezetenen gedaan als niet de overtuiging bü hem vast stond dat het belang van het hoofd der gemeente of der gemeente zelve het eischte De heer v Kerkwijk bl f evenwel van gevoeleir dat de benoeming buiten de ingezetenen te veel regel is geworden In tegenslellin vau den heer v Waaasnaar onderstenudcn de heeren Borgesina en Oorver Hooft de betoogen van de vorige sprekers indien zin dat de Begeering vooral en in de eersteplaats lellen moet op hetgeen het belang der ingezetenen eischt en minder op de admini Mtieve kennis van de jonge lieden dien na zyn endie ergn8 in ess ptSRëSBaip reajfe gajjj tiMiikömen zoeken J V By de derde afdeeling hebben dr heefen de Vos 0 s voorgesteld om de verhooging van traotementen voor de j roviuciale griffién op het voetspoor van t vorige jaar weder van de begrooting af te voeren Na langdurige discussie werd het amendement verworpen met 36 tegen 30 stemmen waardoor ook de andere amend tot schrapping van de verhoogingeu voor de provinciale ambtenaren vervatlen Tnsschen de heeren Sohimmelpenninck v d Oye A V Dedem en v Asch v Wijoken den Minister had een woordenwisseling plaats Wer den termijn van 1 Mei 1882 gesteld voor den ingang der benoeming van den heer de Vos v Steenwijk als Commissaris des Konings in Utrecht Uit de inliohlingeu van den Minister bleek dai het ontslag dien ambtenaar zeer tol leedwezen der Beg verleend onv mijdelyk was door diens volhardende weigering om het gerestaureerde gouvernementshuis te betrekken Men heeft alle pogingen gedaan om h m X i 1 Ö