Goudsche Courant, zondag 5 februari 1882

te geren haar eigen jtkleed weeft en na invoering van de Éeformbill althans in haar te eiiwoardig oiizgdig karakter niet kan blgven voortleven ia volgens den schrgver outegenzeggelgk maar zgzelve zal z i de eerste zgu om te erkennen dat htt welbegrepen belang vau Nederland niet toeUat den toestand van parlemeutaiie oumoudigheid sinds meer dan twee jaren beetaaude langer dan volatrekt noodig te doen voortduren Door beter kiesstcliel gewgzigde samenslelliug vau het personeel onzer kiezers zullen de politieke kwalen waaraan wg Igdeu indien ze niet oiigeneesigk zgu verdwijnen Aan de klimmeude populariteit onzer Tweede Kamer valt niet te twgfelen ons tegenwoordig Kabinet uiting van de onmacht der parigeu spreidt bg voortduring betrekkelgke macht tentoon bestaat reeds langer dan de gemiddelde levensdtiur van Ncdcrlaudsche kabinelteu bedraagt aller toeleg is er op gericht den minislerieeleu zetel van zich af te schuiven ons staatkundig leven verkeert in een toestand van uitputtiug er is een gecsi van politiek scepticisme over Nederland gevaren De bron vau al die kwalen achuilt bg de kiezers die eene treffende gelijkenis verloouen met de gekozenen De afdoening vau het kiesrecht vraagstuk is dan ook voor de regeering en Kamer beiden volgens de meening van den hoogleeraur volstrekt onvermijdelijk geworden De Tweede Kunier zal met vrucht tot die afdoening kunnen medewerken De redenen welke in 1874 leidden lot tegenwerking van de pogiugen des heereu Geertsema iu het belang van kiesstelselrerbetering beslaan uu niet meer Schrijver meent zich niet aan kwaadsprekerij schuldig te maken wauneer liij beweert dat de vrees van hare meerderheid te zullen verliezen bg de liberale p irig toen nogal sterk heeft overwogen De tegenwoordige liberale parig echter verlangt naar rust met stellig geloof aan hare wedergeboorte gebrek aau strgd tegen hare rechlstreekSclic tegeustanders de mannen van het behoud het couscrvatisme allengs en thans epooiloos als praclische regceriugspartg verdwenen droeg iu de eerste plaats tot baar ongeluk bg De kerkelgke purlgeu sohooii als sociale macht van groote beteekeuis kouden het coiiservatisine in dit opzicht niet vervangen Nieinaud weet bet antwoord te geven op de vraag welk pracliach regeeriiigsstelsel zg hebbeu aan te biedeu in ruil voor bel bestaande duizenden bladzgden vol frasen papieren soldaten BIgkbaar achten zg het oogenblik om als regeeriugspartg op te treden nog ver verwijderd prof Buy wacht haar echter aau den arbeid bel aautifekeu vau dal oogeublik te verhaasten is naar zgne pvalling thans de plicht der liberale pang Deze zal is da oogenblik gckuineu stof vinden voor degelgkeu arbeid en onlslagen zgn van eene voor haar uitputtende wg e van oorlogvoeren tegeuover vrijscharen die niets te verantwoorden hebben omdat zg tot helen niets hebben ge wrocht Hare minderheid tal een zegen voor haar zgu De hoogleeraar stelt een syllogisme tegenover de wensclieu vau het k imerlid van Houleu eu audercu die aan herziening van het kiesstelsel grondwetsherziening willen doen voorafgaan Geen herziening van de grondwet dan met behulp van een georganiseerde Kamer dan na wgziging vun het kiesrecht eu dus ook geen herzieniug van de grondwet teuzg verandering v iu de kieswet voorafga Bg die verandering komt in de eerste plaats de censusverlaging in aauraerkiiig Eeno vau de grootste fouten der tegenwoordige wetgeving is naarde meeuiug des schrijvers lat ig overeenkomstig de grondwet den oeusus regelende naar plaatselgke omBtaudighedeu op geen andere omstandighedeu heeft gelet dan die van zuiver materieelen aard Op die wijze is zg er toe gekomen om iu die geroeeuteu waar zg een minimum van xelstaud vond ook den laagsleu census aan Ie nemen zonden zich af te vragen of de mate van beschaving daar bestaande niet als motief van verhooging behoorde te worden aangenomen Vorming van zeer kleine kiesdisirioteo vrg algemeen aaubevoleu keurt prof Buys op het voetspoor van Gambetia af aangezien het alsdan voor deu afgevaardigde rooeielijker zou worden zijne volkomen onafhankeliikheid te haudhaveu en ook omdat het regelen vau de grenzen dier vele kleine distrioteu tot veel strgd en veel ontevredenheid zou aauleidipg geven ja het doodvonnis van het wetsontwerp zou tei gevolge hebben Meu make zeer groote districleo met eens voor altgd vastgestelde grenzen en aftchafüng van de periodieke herziening der kiestabel en laten iu die districten overeenkomstig bet stelsel van Hare de proportioueele meerderheid beslissen liaiigzamerhaud kunnen dan die grenzen verder worden gelegd en tenslotte distrieten zoodra de kiezers aau de nieuwe manier gewoon zijn in het geheel opgaan In het artikel wordt voorts de verwachting uitgesproken dat een einde zal worden gemaakt aan kunstmatige kiezersleelt allereerst door het kiesrecht niet afhankelgk Ie maken van aanslag in de kohieren maar te vergen dat werkelgk zooveel belasting zg opgebracht als men op den dog voor het sluiten ran de kiezeilUMM aange wezen scbaldig zijn zal Eiudelgk onit eeu klacht geuit waarvan tegemoelkomiug evenecus wordt verwaoht namelgk betreffende de maoht vau de Kamer bg het onderzoek van geloofsbrieven hetwelk meer en meer tot polilieke kwcslièn dreigt aanleiding te geven Of bg de stemming alle wettelgke voorschriften zgu gevol id ia eeue vraag welke den min van biun zaken raakt niet de Kamer waar zg geloofsbrieven onderzoekt In dien geest behoeft de kieswet evenzeer wgziging lglSi j jgi BulteiilandscFOverzk liL in de Prausche Kamer werd eergisteren gesprokco over de beursgeschiedenisseu dezer dagen De Minister van Justitie Humbert beloofde sireug recht Freycinet heeft als Minister Presidenten Minister vau Buiteuhiudsche Zaken eeu circulaire gericht aau de Fransche gezanten waarin de wensch wordt uitgedrukt de betrekkingen even vredelievend als Vriendscliappelgk te houden Woensdag atond heeft eene meeling plaats gehad in bit Lonueusche Mannm Home um te prüteseeren tegen de vertolging der Joden in Rusland welke vergadering door een aantal pairs en andere maiiBeu van invloed werd bggewuond Bij mol ie verklaarde men dat deze vervolging A t beschaving in ht t aangezicht slaat dut de Uussische wetgeving belrekkelqk de Joden hen verlaadt in het oog der ührislencB en hen btootsielt aan de buite pporighedcii der dweepzucht en der onwetendheid De resolutie is aan de heeien Gladstone eu Gruntille gezonden Hel Pruisische Huis der Afgevaardigden zal aanstaanden Vrijdag hel wctsoniwerp betreffende deu aankoop vau verscheidene spoorweglguen door den Slaat iu behandeling iiiiuen Naar het schijnt is men van reu aauzieulijke mierderheid voor dal ontwerp zeker het ullramontaaiische centrum dat zich aanvankelijk legeu het aluutsmonopalie verklaard had zal er tieh naar men giloon than voor verklaren omdat dit monopulle voor Pmiseu reed uagenoeg lul eeu daadzaak is geworden Op last van het bure iu van hel Huis der Heereu in Pmiseu is dezer dagen de sau eustelling van gemeld Huis openbaar gemiijkl Het telt thans 2118 leden die aldaar zitting hibbin op grond va zeer verschillende rechten Het aantal erfelijke leden is 71 als vertegenwoordigers van de graven bank hebben 7 leucn zitting v n de geslachien ilic zeer uitgebreide roiidbezitliiigeii hebben zgn tr II leden in het Huis en als vertegenwoordigers vau oi d en gevesligil grondbezit hebben 84 lersontn iltiiig 38 leden zgu benoemd door sleden II door universiteiten en 2 door domstiften 66 pdinegi door den Koning benoemd op grond van hoog vertrouwen zuoals dit wordt genoemd Een zeer klein sedcilie der leden van hel Hui der Hreren is met ter woon te Berlin gevestigd nninelgk 29 gedurende de zitting van den Landdag kluut het aantal dergenen die te Berlijn l zij voorgoed of slechts tgdelgk verblijf houden tol 65 Dat de buiten de hoofdstad gevisligdc leden zicb niei bijzonder haasten om deel te nemen nau den parleinenlaireu arbeid bigkt duidelgk hieruit loeu het bureau van hel Huls de l jst drr tegenwoordige saiuenslelliug deed opmaken waren er iu de hoofdstad slechts 26 van de elders noouachtigen opgekomen Iu Italië heeft eene parlementaire commissie eeu belangrijk advies uitgebracht aangaunde deu polilieken moord Bij de behandeling der wet op de uitleveriug madt zg de kamer aan om alle polilieke misdrijven vau de uitlevering uit Ie sluiten behalve moord doch ook oot deze misdaad geeiie uitlevering toe te slaan indien hg bg gelegenheid van een opstand of burgeroorlog met polilieke bedoelingen is gepleegd Eene andere belangrijke vraag die spoedig aan het oordcel der kamer zal onderworpeu worden is niet meer of minder dan i KruUn de litle We zgn nieuwsgierig of die in Italië ook zulk ren vrees zal wekken als in Frankrgk De regeeriug stelt de groote districten voor eu zg is thans vrg sterk uu zg weder Iriomfantelgk is te voorschijn gekomen uit de vuurproef eener interpellatie over buiteulandsche aangelegenheden die nachtmerrie van een Ilaliaansoh ministerie De Belgische kamer debatteert over de half fiscale half kieswet van den heer Malou De discussie loopt nu over de priie en contid aHon do voorafgaaade quneslie bg ontwerpen die uil het initiatief der leden spruiten Deze cal zeker worden aangenomen waarna het ons niet zou verwonderen als de liberalen door amendeeren eu nog eens amendeeren van het olericale ontiverp eene liberale wet maakten De debatten zgn levendig en warm gelukkig echter uiet zoo als eergisteren te Lissabon Daar had in de kamer eene hevige woordenwisseling plaals over politieke standjes te Oporto eu bg hel uiigaau der iltiiig pakte een lid een zijner collega s bg den kraag en roste hem duchtig af Dat zgn argumenten waarvoor men gevoelig is De mededcelingen door de Oostenrgksche Hegee ♦ Ondertroawd HENDRIKU8 MARINÜS DERCKSEN ES NEBLTJE HORNES Gouda 2 Febr 1882 Recbptib Maandag 6 Februari ÏSSSSl Dale IJtboud het beat de internalionale hard of iohoonrijderyeu kan bevorderen en de iveuschelykheid TU lulk een boud erkend De heer Engels wensohte echter dal de Amaterdamaohe Skating Club die voornemens waa het initiatief te nemeu tou voorgaan deed tij dit niet dan louden de na vertegeuiroordigde Clubs ieder een lid aanwgien om dan te overleggen hoe ittik een boud kan lot stand komen eu hoe de statuleu moeten worden gesield Zoo werd gOk besloten Te Amsterdam is een vereeiiiging opgericht onder de benaming Spaartaamhtii geejt welvaart onder directie der heereu J A Popping Jr en Co Zij is gesplitst iu twee afdeelingeu De eerste slelt tioh ten doel aau gehuwde personen lègeu een sekere wekelgksohe bijdrage een geldelijke uilkeering bg elke bevalling te versekereu De Tweede afdeeling heeft ten doel aau de deelnemers op een vooraf bepaalden leeflgd een zeker bedrag te verzekeren op grond van wekelijksche of driemaandelgkscbe uitkeeringeii De bedoeling is hoofdzakelgk de gelegenheid te eveo om bg huwelgk bij l doen van geloofsbelgdenis bij thet stellen van een plaatsvervanger voor de militie of voor eenig ander nuttig doel op een zekere som ter goediouking van kosten te kannen rekenen BIgkens bericht van Zr Ms gezant te Parijs heeft beden aldaar de onderteekeniug plaals gehad eener overeenkomst kruchleus welke het handelsverdrag met Nederland nog tot 1 Maart e k wordl verleugd Door het interuatiouale Comité van het Roode Kruit Ie Geneve zijn drie prijsvragen uitgeschreven de eeue heeft betrekking op de hulpmiddelen bg de bebaudeling van zieken en gewonden de tweede op de vervoermiddelen eu de derde op de arabulanoeii eu veldhospitalen £ r viordt gevraagd Eeiie slelselmatige verhandeling over de toepassing van bloedstillende eu verkoelende middelen hulpmiddelen bij breuken pruotische middelentot toepassing van de methode Lister op het slagveld enz Hoe zal men de gewonden of zieken ver oereu als raeu niet over draagbaren of over voertuigen of over eenigerlei soort tot vcnocrmiddelbestemd voorwerp beschikt P S Eene stadie over het plotseling inrichleu eener anibulauce of van een tgdelijk hoepitaul in de nabgheid vnn het leger De ai twoordeu moeien in de Fransche Duitsche of Engelscbe taal vóór den len April 1833 aau den president van het iuteruationale comité van het Roode Knie wunleu iugezouden De beourdeeling is opgedragen aau eene jury die door hel cOmité gekozen wordt en waarvan de leden tot verschillende nalièu behooreu De jury kan voor elk der drie vragen een prjj van 2000 frauos benevens andere prgzen tot Sqo francs aiirtiken Idilit Blad Ue afdeeling Nederland van de Inlernatioiiale Vereenigiug lot verbetering van het lol der blinden heeft iu hare laatste vergadering besloten ds M A Perk den algemeeueu secretaris den heer J H Meger eu den voorzitter van het plaatselijk comité Amsterdam W M Gnnning af te vaardigen naar Z E deu minister van Binueal Zaken met de opdracht om aan Z Exo het wenschelijke en noodzakelijke Ie beloogen eener statistiek van blinde en zulke Üalf blitide kinderen tussehon i 12 jaar die van het openbaar of b zonder onderwgs geen gebruik kunnen maken en aau wier ouders of verzorgers de middelen ontbreken om in dit gemis op voldoende wgze Ie voorzien De commissie werd op de meest welwillende wgze ontvangen eu uiliioodigd haar verzoek sohrifielgk te willen indienen Thans heeft zg van Z E c het verbigdend antwoord ontvangen dat de gemeentebesturen door inssohenkomst van heeren Gedeputeerde Staten iu de onderscheidene provinciën worden uitgenoodigd een onderzoek iu Ie stellen naar de in hunne gemeente aanwezige blinde en half blinde kinderen in den zin als door de commissie werd aangegeven en dat de uitslag van dit onderzoek haar later zal worden medegedeeld Uiermede gewapend zal de Vereeniging haren arbeid op deugdelgken grond voortzetten eu tot de wetenschap kunnen korven der juiste uitgebreidheid van het gebied barer werkzaamheid Ongetwgfeld zal de welwillende medewerking dei Hooge Regeering velen misdeeldeu ten goede komen Iu een Gwfe artike I getiteld Onze aanstaande Reformbill tracht de Leidsrhe hoogleeraar Buys aan Ie tooneii dat de z i spoedig te verwachten herziening onzer kieawel ofschoon zeker moeilgk in de tegenwoordige omstandigheden hoegenaamd niets oplevert wat aan het welslagen van die herziening zou kunnen doen twgfelen Dat de tegenwoordige regeeriug door tot die herziening gelegenheid ring rentrekt un de Delegaties maken ook op de Ooslenrgksohe bladen eeu slechten indruk RUerwege herhaalt men de droeve waarheid dal de Regeeriug weer blgkt misgetast te hebben eu uiet op de hoogte te zijn geweest vau den toestand in de bczetle provincies t Is waar de Hrgcering beroept zich op de rapporten die zg onttiiig maar iu dat geval zgn de personen te beschuldigen welke die rapporten gaven en deze werileii door de Kegeering er heen gezonder Ook Aal de ininengiug van het builenlaud belrefi scheukt men weinig verirouwen aan de verzekeringen van Kaliioky den nieuwen Minister van uiienlaiidsche Zaken Het zou al te teel onnoozelheid verraden wanneer men afging op de officieele Bu i che Desoheiden vooral wanneer een man die zoo draaien kan a s Ignalieff te Petersburg een iuvloedrgf persoon is De opstand in Dalmalie en Herzegowina werd volstrekt uiet alleen gemaakt door roovers en de weiiiixe volksmenners die van opruien een beroep maken daarvoor is meer noodig hel is ren feit dut tot zelf in Bulgarije pjuslavistische comilé s beslaan die een algemreue beweging van de Zuid Staven beoogen en ruim van geld voorzien zgu om dit doel te bevorderen Heeft de Russisobe generaal Skobeleff bij den jaardaj van de lUueiiiiuK van Geok Tepe niet zgn sympathie betuigd voor de opstiindrlingen in Herzegowina Ook in de berichten van het oorlogstouuerl stelt men weinig Ook do eigenigke bewerker vnu de bezetting Andrassy heeft ineiiigeu aanvul te verduren de oude grieven komen alle weder ie berde Woensdag hoeft de oud Minister van Buileulaudsebe Zaken zich iu de Hongnarsche Delegatie verdedigd maar dat ueemi uiet we dat de werkelijkheid den staf breekl over zijn politink INGEZONDEN Er is iu de Voiielenzung eii zwaar beproefd huisgezin dat de liefdadigheid v iu Guuda s ingezetenen inroept eu ook verdient ondersteund te wonlrii De in in ii Willijfin eeu oppassend werkman is gestorven eu zijne weduwe kan in haar onderhoud niet voo zun daar zg zoxh kindiren hieft waarvan het oudste 16 jaren eu de jongste uau vigks drie Keken teil De oudergeteekendeu zijn bekend met de7 en treurigen toestand kunnen haar dringend aanbevelen aan de geldelijke ondrisicuuiiig hunner SladKenoateu Eeuige herren volgeus achterstaande advertentie belusteu zich gaarne met deu ontvangst der liefdegaven ps H C N V AMEttOM D B J 8WAAN LUST van BRIfVËN geadresseerd aau onbekenden gedurende het 4e kwartaal 1881 uit Gouda naar het Builenlaud verzoi den en door tusschenkomst vau hel Fosikaiiloor alhier terug te bekomen BELGIË P van Culten Brussel Düll SCHLAND Köhne Harzburg Gouda den 3 Februari 1882 De Directeur van het Postkantoor te Gouda SIMONS Kaïitougerecbt te Gouda Tereohtzitliug van Woensdag 1 Februari 1882 Kantonrechter Mr J H van MIEEOP Ambtenaar van het Opeubaar Miuiaterie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEIJGE8PH0KBN I A A I B slgter te s Gravenhage van de aanklacht zgn jachthond te hebbeu aangezet om een haas te grgpeu op het jachtveld van twee Hagenaars in den Zuidplaspolder onder Waddinxveen zonder dat hg vergunning had om op dat jachtveld te jagen In deze zaak werden gehoord vier jagers a charge eu twee jagers décharge welke beide laatsten verklaarden dat de beklaagde zgn hond had teruggeroepen toen deze zich op het jachtveld van de Hagenaars bevond VEROORDEELD A L V L arbeider te Bleiswgk tot twee boeten vau tien gulden of vier dagen met verbeurdverklaring van het gebezigd geweer wegens jagen zonder aete eu zender vergnnnini op bet jachtveld van een Gouwuiaar in den Pulder de Honderdteertig Morgen onder Bleiswgk W K visseher Ie Goodemk lol drii guldeu oféén da met verbeurdverklaring en bei el tol veruieling van de schakel wegens visschen onder Gouderak met toee schakels waarvan de muzen te klein waren I V d W en I v R vissohers te Gondii de Ie lot drie gulden of één dag de 2e lot zes galden of iwe dagen wegens e zaïnen eu iu vereeniging tissobeu met eeu zegen iu vischwater behooreude aau den Poliler Sluip ijk m gelegen ouder Gouda zonder daartoe vergunning te hebben E J en O J visschers Ie Reeungk ieder lot drie galden of één lag wegens Ie zaïneu en in vereenigii g visschen me schakels in eens ander vischwater in den Pulder Bloeraend ial onder Waddinxveen zonder daartoe vrrgunuiuK te hebben D S sjouwer te Gouda lot twee boeten vau zes golden of vier dagen rnet verbeurdverklaring van de fleuren weirens visschen mei iwee fleuren i i eens anders vischwater in den Kolfpolder uiid r iouda zonder voorzien te zijn vau een viscliacie en van een schrifielgkc ver unuing van deu rrchihtbbende P de G weduwe v n J J v d L te Waddinxveen tot één guhieu nf één dag wegens in haar wiukel ie Waddinxveen voorh tnden hebben van 1 maal niet voorzien van hel vereischle steinpelinerk vdbr 1881 letter Q C de R te Waddinxveen tol één gullen of één dag wegens in zgn schilderswiukel te Waddinxveen voorhanden hebben van 1 uioat niei voorzien van het vereischie siempriuierk vour 1881 W de B te Waddi xveea lot twee boeten van één gulden of t re d igin wegen iu rgn winkel te Waddinxveen vo jrh tnde i hebben vau 1 niet wettelgk gt wicht en 1 sirgkslok bdioorende bij een maat niet voorzien van het verrisehie slnnpelmcrk voor 1881 W T Ie Waddinxveen lol twee boelen van één guldeu of Iwee daRen w g ns iu zijU wink 1 te Waddiuivern vnorliandru beb n van 1 mii it niet voorzien van hel vereisohte lempelraerk voor 1881 eu I gewricht voorzien vau hel atkeuringsrncrk geIgkzgdige driehoek C V Ie Reeuwgk tot drie bo ien van één guldeu of drie dagen weg u in zijn winkel Ie Reiuwgk ruoihandvii heb eii van 2 maten uiet voorzien vau htt vereischie ste npelmrrk voor 1881 mi 1 gewiolit voorzien van hi t afkeuriugsriierk P V d H Ie Reeuwgk lo twee boelen van ééu guMeu of iwie dagen we i a in zijn kaaspnkhuis te Reeuwijk voorhanden hebben vau Iwee gewichten voorzien v ni het afkeuriugSnit rk T K te Reeuwijk lul acht boeteu van één gulden en vyfiig cenis of acht dagen wegtus iu zijnwiukrl eu pakhuis te Reeuwijk voirhaudeu bebbtuvan 3 Kewiohien eu 1 maai met voorzien van iietvereischie stempel ii rk voor 1881 eu 3 inateii en 1 gewiebl voorzien vun het afkeuriugamerk U u r K e r 1 il k e Stand Ot BORh N 31 lan Cstharmi Aims Maria oadrra C G 8 tit CU J lltfFiutberfEi n 1 Febr Aaltje oudera P vau ïicbeoderen en A Lindebouin 2 Jobsuuet AntfaoulBS ouden A de Briiijn en 1 de t e iiw Oecrtraids oudrra M Peelera eo A M van Vutiriu Mljnarda Coroctia PctroDella ouders J A Blexeuaar en A van Cata 8 Coroelia ouders A Noordepratir eu A van der l raaf Jobannea S dhelmus oudera M W Koot en F Hoek OVERI KUKN 1 Febr G J vsh Willigen 38 j I van Waaa 7 w J Bxr 8é j 8 Teeawca 69 j S J Kopixndraijrr ai 8 in 8 W Oakam 30 j J Kuff Ij 8 m A HamvMjk t7j OM ERTROi WO 8 Feb H Donk 10 j ee P Boanian te Ondewater 18 j L van der Palm 25 j en J M SIuittr 28 j H M Derckien i8 j ea M Hornea 81 j OEHUWDt 4 Febr E J Gratendortl en J E Uemmeri ADVERTEWTIÊN Voorspoedig bevallen van eeu Dochter A M PBETEUS VAN VUUBBN Gouda 2 Febr 1882 il it 26 JARIÖE VAN D DB BRUIN EN J SPARNAAIJ Gouda 4 Febr 1882 Hunne dankbare Kinderen Rkükptie 5 Februari Allen die blijken van belangstelling hebben gegeven bij het overlijden onzer geliefde Moeder brengen wfl onzen besten dank R J KOPPENOL en Zusters Gouda 1882 Voor de vele bewijzen van deelneming in mijn 25 Jarig JÜBILÉ als Broodbakker in het Weesbois alhier betuigt de ondergeteekende zjjnen oprechten dank J J ÜEWALTIG Gouda 3 Pebr 1882 De ondergeteekende betuigt bij het verlaten der Stad zijnes dank aan alle Begunstigers eu Vrienden H F VAN BEUNEN Schilder Tevens verzoekt hg beleefd die nog iets van hem te vorderen heeft of verschuldigd zijn daarvan s v p zoo spoedig mogelgk opgaaf of betaling te doen J A Nieuwveld Mr Metselaar heeft de eer zgnen geachten Begunstigers Vrienden en Bekenden te berichten dat hg verhuisd is van de KllIPERSTBAAT naar de OostzUde ftAAM 0 t o 59 V v TE HUUR 1 Mei een BENEDENHÜIS met TUINTJE op een der beste standen Brieven franco onder letter O aan het Ad vertentieBureau van A KOK Cohp Boekhandel te Gouda TE MB mim GEMEUBILEERDE KAMERS Adres co brieven letter R met opgaaf prgs en sMid by den Kantoor Boekhandelaar H T BENDttlKSEN Hoogstraat 287 nabfl hef viaduct Rotterdam TË KOOP Een Mahoniehout KABINET voor een civielenPrga Adres onder No 682 bg den Boekhandel aar A BRINKMAN alhier TE HÜÜIi OF TE EOOF a Een OPEN TERREIN groot 8 5 X 13 5 M Naast b Een NIEUW SOLIEDE PAK elkander HUIS tot alle doeleinden ge l gelegen schikt groot 6 X 13 5 M e Een TERREIN met nieuw BURGER WOONHUIS en niime WERKSCHUUR groot te Eamen 17 5 X 25 M Een en ander liggende aan de groote vaart van Amsterdam naar Rotterdam met uitgang aan de straat Brieven franco onder letter C aan de Boekhandelaars J VAN BENTÜM Zoos 1