Goudsche Courant, zondag 12 februari 1882

legenheid zal beslaan om zich geheel KOSTELOOS rechtstreeks van het Kalf te doen inenten of herinenteu Oouda den 11 Februari 1882 De Birgemeester voornoemd VANI BERGEN IJZENDOOBN Birgem i4be het bewaanoliool onderwya raak wordt gegeren en noemde dien toealand hoogat bedroevend Het was boog tqd dat daarin verbetering kwam Men moet boTenal de kinderen door eigen waarneming ontwikkelen derhalve geen platen maar hen de roorwerpeu iu natura vertoonen nog meer ie bün self in haniien geven opdat ig niet gedaohteloos nawauwelen wat de jufvrouw hen voorpraat maar lelf lieu en zich overtuigen boe een zaak is Spr heeft het gezien boe een onderwqzer den kinderen een plaat verklaarde waarop een hoed stond afgebeeld en zeer omslachtig betoogde wat dit was ierwql geen drie schreden van hen af eeu werkelyke hoed stond die natuurlgk veel eerder en veel beter voor het doel hi d kunnen dienen Is hel niet belachelijk dat zoo iets kan voorkomen vroeg spr De voorwerpen zelf geven de kleinen het juis e begrip der zaak en derhalve moeten deze hun gegeven worden Spr drong verder aan op het doen leereu van eenvoudige begrypelijke versjes waarvan zy eenige voorbeelden aanhaalde op het uitvoeren van spelletjes waarbij iets te deuken viel en bovenal op het vermijden van alle vertoon van geleerdheid dat zeer schadelyk werkt en hoogst nadeelig is Na aldus te hebben omschreven welk onderwys er moet gegeven worden besprak zy met een enkel woord de lokalen waarin onderwezen moet worden en die wat betreft licht lucht enz nog zeer veel te wenachen overlaten terwyl zy ten slotte de vraag behandelde door welke personen het onderwys moet gegeven worden Is het tegenwoordig niet meer soa erg als in spr s jeugd toen eeu bewaarschool jufvrouw op klompeu en met een pook in de hand geen zeldzaamheid was die de luidruchtige kleinen met den pook tot stilte aanmaande voor het gebed nog heden len dage worden de kinderen toevertrouwd aan personen die op den naam van onderwyzeressen geen aanspraak mogen maken Men richt een bewaarschool op bouwt een lokaal koopt meubelen en schoolbehoefleu en ten slotte ja dan is er ook oog een jufvrouw noodig men ziet eens rond in zyne omgeving en kiest dan deze of gene die er wat fatsoenlyk uitziet eeu netten brief kan aohryven wat lief kan praten enz Ër i inderdaad meer toe noodig zegt spr Is het een vry algemeen verspreid denkbeeld dat b V ig die voor het Lager Onderwijs niet bekwaam genoeg bleken te zyu dan toch voor het be waarschoolonderwijs nog goed genoeg zijn spr moet daar met kiacht tegen opkomen Men heeft voor het laatstgenoemde evenzeer als voor de andere takken riui onderwijs noodig psrsonen die omwikkeld zyn kennis hebben en niet het minst een hart voor de zaak die het geldt Juist het feit dat men de taak der bewaarschool onderwijzeressen steeds te licht telde is een hoofdoofzaak van den slechten toestand Na de pauze werd de gelegenheid geopetid aan de aanwezigen om naar aanleiding van het gesprokene iets in het midden te brengen van welke gelegenheid de hh Mr J Fcrtuijn Droogleever A L Schmidt eu S W van Bauren Ncn gebruik maakten De heer Mr J Fortnyn Droogleever was van oordeel dat waar de geachte spreekster van dezen avond in zeer sterke bewoordingen het onderwys op de bewaarscholen van den vroegeren en tegenwoordigen tyd had afgekeurd de billijkheid eisobte hier openlyk te constateeren dat niet alle bewaarscholen inderdaad zoo slecht waren als mej Hardenberg het had doen voorkomen Spr zelf herinnerde zich nog met genoegen de dagen die hy op de bewaarschool van Mej Kempe hier ter stede had doorgebracht zeer aangename souvenirs zyn hem daarvan bijgebleven en hg moet het tot lof van Mq Kempe openlijk verklaren dat bare sdool niet mank ging aan al de kwalen waarop mej Hardenberg had gewezen Ook de tegenwoordige bewaarschool onder Mej Wenrman te dezer stede is niet zóó slecht ingericht als men zon moeten geloovcn na het gehoorde en die school moge verre van volmaakt zijn en niet voldoen aan alle eischen spr meende eeu woord van waardeering niet te mogen onthouden aan de wijze waarop bedoelde onderwyzeres haar taak vervult Spr verdedigde voorts tot op zekere hoogte het onderwijs met platen daar de vertooning van voorwerpen in natura ondmnlgk en ook z i onnoodig was De heer A L Schmidt betuigde zqn spgt dat mej Hardenberg alleen de sohadnwzqde der zaak had behandeld en niet ook de lichtzyde wat mHV op den voorgrond had gesteld Had hy voorts meenen te bespeuren dat zg alle heil verwachtte van slaata hulp en eene Svettelgke regeling wenschelijk achtte hy voor zich had liever gezien dat zy met aandrang de ouders had opgewekt om de handen ineen te slaan om niet langer op ta xiea tegen geldelijke opofferingen die het jonge kind tooh evenzeer waard is als het oudere en om lelf tot stand te brengen wat de staat zeker in den eersten tyd nog wel niet doen zal een fiiok ingerichts bewaarschool Spr wees op de gemeente Hoorn waar door partionliei initiatief een eenvoudige doch gunstig werkende bewaarschool was in het leven geroepen Zoo iets moest meer gebeureu en had Mej Hardenberg meer tot de ouders gesproken n hen tot handelen opgewekt zy zou naar spr s meening met hare voordracht nog meer nut hebben gedaan dan thans reeds bet geval was De keet S W van Buuren Nzn wenschte niet als de vorige sprekers bedenkingen te opperen tegen het gesprokene Hy betuigde zijn volle sympathie met de woorden en denkbeelden van Mej Hardenberg Was de toestand van het bewaar schoolonderwijs nog treurig en het gehalte der personen die zich daaraan wijden nog weinig bevredigend wat in direct verband staat met de weinige finantieele opofferingen die men zich daarvoor wil getroosten spr herinnert er aan hoe er een tijd was dat ook net Lager Ouderwgs in eeu toestand verkeerde als nu het bewaarschoolonder wya Die toestand is verbeterd dank zy de volharding de moed en den gver van enkele voorvechters eo hij put daaruit de hoop dat oök voor bet bewaarschoolonderwgs eenmaal eeii betere tyd zal aanbreken waarom hg die zaak vele peisonen toewenscht dio zich daaraan willen wyden zooals Mej Harilenlierg reeds doet waarna bij haar geluk toeneDSoht op haar edel streven Mej Hardenberg beantwoordde de verschillende heereu kortelijk Deu Heer Fortuyn Droogleever voegde zij o a toe dat ofschoon de toestand vau het bewaarsohool onderwys in het algemeen treurig was er hier en daar wel een school kon bestaan of bestaan hebben waar dank zij de persoonlijkheid der onderwyzeres het onderwys goede vruchten droeg Bn dit wilde spr gaarne verklaren dat de bewaarschool waar haar bestrgder in zyu jeugd gegaan had we een goede onderwyzeres moest hebben gehad die na zoovele jaren nog met zooveel liefde vau zich deed spieken als beden avond geschied was Den heer Rohmidt deed zy opmerken dat zy met opzet de ouders niet opwekte bewaarscholen te stichten Of er hier en daar in het land al eens een vrij goede bewaarschool wtrd opgericht baatte weinig tegenover die te Hoorn welke bloeit staat die te Zwolle welke teniet ging het is haar verlangen dat algemeen Aieer en meer de waarheid worde ingezien dat het bewaarschool onderwgs even veel zorg waard is als het4ager onderwijs Ofzylhaus you staatswege een et willen zien invoereu betr deze zaak f In geeneu ideele daar die hoogst waar chynlijk half werk zou leveren en den toestand niet beiredigrnd regelen Zy verkiest geen wet boven een slechte Wit en eeu goede wet is nu uog niet te voorzien Den heer van Bnuten die baar niet had bestreden voegde zij een woord vau dank toe voor zgue ondersteuning Nadat de heer H P Schim van der Loeff voorzitter der hier gevestigde Afd tan Voi iüioi dï irijs op wier uitnoodiging de voordracht plAats had Mej Hardenberg had dank gezegd voor haar optreden gingen de aanwezigen uiteen Buiteoiandsch Overzicht Het Fransche Kabinet heeft door het valum der Kamer van Afgevaardigden over de interpellatie der radicale linkerzijde betreffende de groudwttsherziening merkelijk in kracht gewonnen Gelijk men weet is uit die stemming gebleken dat tnaschen het Kabinet en de meerderheid der Kamer overeenstemming bestaat ten opzichte van het besluit om voorshands de grondwetsherziening te laten rnsfen en zich met onderwerpen van meer onmiddellijk belang bezig Ie houden De heer de Freyoinet herhaalde bij die gelegenheid wat hg reeds in de officieele verkltaring van het Kabinet had te kennen gegeven en de Kamer stelde hem met 271 tegen 61 stemmen in het gelyk terwyl zij haar vertrouwen Je kennen gaf dat het kabinet zyn hervormingsprogramma stiptelijk u uitvoeren Inderdaad banden alle departemeuten van algemeen bestuur zooals wij gisteren zeiden zich ijverig met het gereedmaken van verschillende wetsontwerpen bezig en zal binnen weinige dagen met de indiening daarvan bjj de Kamer een aanvang gemaakt kunnen wordent Een der afgevaardigden schetste d ur dagen in een byzonder onderhond den toestand r juist toen hy zeide Het ministeriede Freyoinet wil wel is waar niet alles wat wg wenscheu maar het ministerie Oambetta wilde alles wat wy niet verlangüsn De Kamer zal zich uu in de eerste plaats hebben bezig te houden met onderwerpen waaromtrent onder de partyen meer overeenstemming bestan en die niet zoo byzonder de hartstochten prikkelen Geiijk reeds per telegram gemeld is beeft het kabipetdla stone in de zaak van den heer Bradlaugh eene nederlaag geleden welke echter niet ernstig is omdat geenszins de kabinetsquaestie gesteld was De heer Bradlaugh heelt onmiddelijk van het besluit van t Lagerhuis om hem niet toe te laten aan zgue kiezers van Northampton kennis gegeven en men denkt dat hg wanneer hij warm ondersteund wordt nogmaals eene poging zal doen om zich den toegang tot het Parlement te verschaffen Het zyn vooral de lersche katholike afgevaardigden van de roinislerieele partij die tegen het kabinet gestemd hebben en hun afval kreeg nog ernstiger beteekenis door de onthouding van zeker aantal Engelsche liberalen De Begeering zal nu waarsohijnlyk een welsonlwerp indienen waarby wordt bepaald dat eene eenvoudige verklaring den eed kan verrangen maar hel ia niet zeker of zulk een ontwerp zal aangenooeii worden De Timeê laakt den heer Gladstone omdat hy de zaak niet krachtiger heeft aangevat Het blad raadt de kiezers van Northampton geduld aan en brengt in herinnering dat Londen elf jaar heeft moeten wachten voordat een Israëliet in het Parlement werd toegelaten Het Engelsche lagerhuis is nog aan de troonrede bezig Gladstone heeft ophelderingen gegeven aatreiii de Egyptische zaken en het Fransche handeliverdrsg Smyth lersoh afgevaardigde stelde toen voor in het adres een alinea op Ie nemen waarin verklaard wordt dat een herziening van dein 1800 lot stand gekomen staatkundige betrekkingen tusschen Engeland en Ierland rereischt wordt tot afdoende rerbetering ran den betrenrenswaardigen toestand in Ierlaud Dit roorslel werd naluurlyk verworpen De verdere beraadslaging over het adrea van antwoord is daarop verdaagd De eerste lezing in den Pruisischen landdag van het ontwerp tot invoering van de Kreisordnung en de Provincialordnuug in Hanuorer werd len einde gebracht en het ontwerp op voorstel van Bennigsea verzonden naar een commissie van 21 leden Het rapport over de ktrkelgke bevoegdheidiwet zal over een dag of tien gereed ztjn de meeste nationaallihe ralen die iu de commissie waren lienoemd hebben bedankt De Belgische Kamer besloot met 72 tegen 18 stemmen het voorstri van Malou tot kieswethervorming in overweging te nemen Meu weel dat dit nog niet veel geeft Volgens berichten van de Manehuttr Gtariim is er toch iets vsn waar dat er een wupeustilstaod gesloten is lusscheii de Ooslenrijksche troepen en de opstandelingen in Herzegowina Deze zou bemiddeld zgn door den vorst van Honteüegro maar ijl men het in Weenen voor de buitenwacht niet weten wil zal het bericht door officieusc bladen ten sterkste worden tegengesproken De wapenstilstand zon eohler slechts voor twintig dagen eu alleen voor het aan Montenegro grenzende district Gatzoka gelden Door Dnitsche bemiddeling sobynt Rusland tich verbonden Ie hebben Oostenrijk de volkomen vrge hand ia het dempen van den opstand te laten Inmiddels uicmt het aantak der opstandeliugen aanhondei d toe Uit Egypte is bericht ontvangen hoe de Kamer haar begroo ingsreoht geregeld heefl De ministerraad met een in aantal gelgke deputatie uit de kamer zullen de begrootingscommiisie vormen Kannen deze beide partyen het niet eens wmrdeu don wonlt de kamer ontbonden H de nieuw gekozen kamer oordeelt in hoogste ressort Hoe men daarbg het recht der controleurs wil handhaven is niet duidelgk en wordt in het telegram niet uitgelegd LIJST VAN BfilBVBN geadresseerd aan oubekeuden gedurende de Ie helft der maand Januari 1882 uit Oouda verzonden en door tussohenkamst van het Postkantoor terug te bekomen C van deu Ouden Amoterdam A Spee Amsterdam Gondkade Boskoop J Steepwinkel Qorinchem Mej Janse Kraliugen G van Byn Orersohie Wed Hoffman Kotterdam W van Bare Ut reohti H I Jausen f Uit MOORDRECHT J Snelleman Nieuwer Amstel REEUWIJK K de Wolf Amsterdam WADDINXVEEN J I Boom Rotterdam Gouda 9 Februari 1882 De Direoteur van het Postkantoor te Oonda SIMONS Kantoogerecht te Gouda Terechtzitting ran Woensdag Q Februari 1882 Kantonreehteri Mr J H tan MIEBOP Ambtenaar ran het Openbaar Hiuisteris Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD A B mandenmaker te Gouda tol drie gulden of één dag wegens in zijn dienst werkzaam hebben van een jongen beneden 12 jaren ond 10 jaren bezig gevonden met het uitsnijden van leenen uit manden C B v d W sigarenmaker te Gouda tot drie gulden of ééa dag wegens in zjju dienst werkzaam hebben vsn een jongen beoeden 12 jaren oud 7 jaren bezig gevonden met het uitzoeken va tabak strippen P V sjouwer te Gouda tot één gulden of ééa dag wegens zich bg hel station te Gouda aan een reiziger aanbieden als pokjesdrsger zonder vergunning van den Burgemeester an Oonda Hermanns de Bruin voerman Ie Zevenhuizen tot drie gulden en één gulden of twee dagen wegens in kennelgken slaat von dronkenschap rgdeu barder dan in matigen draf met zijii kar bespaiineu met feu paard op de Hoogstraat Ie Goud Tennis Leeflang sjouwer Ie Gouda tot twee boelen van één gulden of twee dageh wegens in keniielyken slaat van dronkenschap zich bevinden iu de Spoorsiraa te Gouda en aldaar verkoopen van ongekeurde scbelvisscheii W V L visBchir te Gouda tot één gulden of één dag wegene verkoopen vau ongekeurde visch op de Kaam te Gouda P D koopman in visch Ie Gouda tot één gulden of één dag wegens uilteulen van ongekeurde visch op de Markt Ie Gouda J van V zonder beroep te Waildini een tot één gulden of één dag wegens in du Oude Gouwe t Gonda rgden met een kiir bespanueu met twee honden niet voorzien van inuilkcirveu J K koopoak e Hekcudorp lot één gulden of één dag wegensl i n Goejanverwelschen Dgk onder Gouda rijden met etn kar bespaniieu met drie bonden die niet wanii voorzien vnn muilkorven H V d 8 koopman Ie Gouda lol één gulden of ééu daii wegens in de Wiichtelslraat Ie Gouda ryden met een kar bespannen met eeu houd die niet wss voorzien van een muilkorf H F kosprasn in turf te Gouda tot twee boeten van één gulden of iwee dagen wegens op twee verschillende dagen eens in de Korlr Groenendaol en eens ep den Kleiweg te Oouda ryden mei een kar bespannen met een boud die niet was voorzien van een muilkorf J S L C koopman te Gouda tot drie gulden of ééa dag wegens op deu Fluweelensiugel Ie Gouda tit geleider van een kar beapanneu met twee honden ziileu op die kar C L vrachtrijder Ie Gouda lot één gulden of ééu iiag trétfflÉ op e Weaihaven t Gouda als roerman van estt Wageu berpaooen met een paard aau die wagen vastmaken van stellinghouieii en die altoo doeu raedesleepe G J jongen te Gouda lot één gulden of ééu dag wegens hangen run eeu rijtflig bespannen met twee paarden op de Westhaven Ie Gouda J van W verwer en £ R opperman Ie Oonda ieder lot één gulden of een dag wegens te zamen en in vereenigiiig spelen met geld hntselen in hel Plantsoen te Goiula R M smidsknecht te Gouda tot één gulden of één dag wegens loopeu ie eeu grasperk in hel Plantsoen Ie Gouda BDSlUSrrJilUEE ZEETE POKKEN De BURGEMEESTER van GOUDA Opmerkzaam gemaakt dat vermoedtlyk het afleggen en kisten van aan pokken overledenen door personen die of niet ingeënt of niet na afloop der v erriehling ontsmet wareu oorzaak is geweest dat dezen door de ziekte zyn aangelut of wel haar in andere gezinnen hebben orergebraoht Willende deze aanleiding lot roorlplanting der ziekte zoorecl mogelyk tegengaof Brengt ter algemeene kennis dat zich personen hebben beschikbaar gesteld om met inachtneming van de noodige voorzorgen tegen overbrenging der besmetting de behandeling der Igken van aan pokkeu overledenen op zich te nemen en dat zg die van hunne diensten wensohen gebruik te maken lieh hebben te wenden tot L BROEKHCISEN wonende aan den Groeneweg w jk L No 18 Gouda den 9 Februari 1882 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZBNDOORN KOEPOKli EI ITIi G D BURGEMEESTER van GOUDA Brengt ter algemeene kennis dat aanstaande Dinsdag den Uu Februari 1882 des middags 12 uur in een der aohlerlokslen van het GASTHUIS ingang achter de Kerk niat alleen roor mimenuftnit maar voor ieijtr die zich daartoe aanmeldt ge De BURGEMEESTER van Gouda brengt overeenkomstig art 16 tweede lid der wet vau den U Mei 1870 Slaatiblai No 82 ter algemeene kennis Dat hy gedurende dertig dageu ter inzage van de belanghebbenden ter Secretarie van de gemeente heeft uederjjclegd den slaat aanwijzende de uitkomsten van de inrtitig en iqhatiiug der gebou de eigendommen welke nieuw gesticht zijn of aan welke vernieuwingen hebben plaats gehad met opgave van het jaar waarin de belastbare opbrengst geregeld wordt bedoeld in de art 15 23 eu 43 tan gemelde wet Gouda den 10 Febrtari 1882 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN Geboorteen Sterftegtittistiek der gemeente iOUDi Januari 1882 GiBOBEN 52 Jongens en 32 Meisjes totaal 84 OVEBLEDZN beneden 1 jaar 20 M 16 V touol 86 van 1 5 12 4 16 B 14 1 1 n 14 20 20 50 5 4 9 50 65 2 4 66 80 l 5 14 boveu 80 2 2 4 50 M 34 V totaal 84 Letbkloos aangeoetex 1 M 3 V totaal 4 Als overleden aan Pofefcea zyn opgegeven 6 m O V t w G 21 2 j l 151 39 j U 170a 2 j O 142 21 m a 126 6j e P 6Ü 3 j Uurgerlilke Stand GEBOREN I 7 fvbr Uain KlllllKtll ouders W C Vtildebburg en E H Kuiper 8 AeQe ooderi D 0 Sail en N de Bram 9 JobaaOKt AdrianüB oudcrt J Seheoaderwoerd es A Gtciho Qersrdut osders A den tleld eu W ïl LniEthsn 10 Adnuu JobiQ Jicob ouders J i Grooteodorst eo A S C BloinmeDdail OVERI EIIKNi 8 Felir E Slsppeadrl M j O E vso Reor n j lOl 6 Uure M j S LeevWMk 14 i M n der Mui 1 f l6 m A J Slrsver 2 j 2 n ONDEKTSürWD 10 Febr H o Hofweg n 19 j en C llageniBlt S2 i De hh H C N vau Amerom B J Swaan W Slikker H W G 4e La l J Upelaar Jz J W Verweg C van Berkel en P Upelaar uitmakende de Commisiie om bijdragen te innen lot ondersteuning voor ile weduwe ó vau tVilligeu die met zeven hulpbehoeveade kinderen aohierbleef mocht aanvankelijk reeds veel sneoes ondervinden op hare pogingen Hieronder volgt een eenie opgaaf van personeu die hunne welwillende hulp verleenden De eommiisie is len hoogste eikeulelyk voor de vele gifieii reeds door hen onivaugen en versoeken daarom diegeuen die nog niet in de gelegenheid gesteld zgn eene bydrog te doeu hunne welwillende medewerking waarvoor zich genoemde commissie teu zeerste aanbeveelt V B IJ 10 O P 10 N V G 10 W J F D 4b D L V G 10 P K 3 D S ƒ 1 H ƒ 1 ds B J 8 ƒ 2 50 N M U f 5 wed G B v G 5 J H V M ƒ 1 80 dr aH v R 2 J V L B ƒ 2 H J K ƒ 1 ds S V d L 2 50 A V d S 6 A V ƒ 2 G 8 ƒ 1 N N 1 J P B ƒ 1 E L E V D ƒ r H B ƒ 1 A J D ƒ 1 60 N N ƒ 1 N N 1 N N ƒ 40 C D r W ƒ 1 60 per week N N ƒ 2 50 8 Z ƒ 6 dr V I ƒ 10 L ƒ wed 8 H ƒ 1 A P 1 50 d W 0 60 T J 2 50 N N ƒ 1 P A Z 1 P H ƒ 1 N N ƒ 2 50 N N 2 60 B ƒ 2 50 J D 1 J C 1 1 R ƒ K N N ƒ 1 S ƒ 1 B V E ƒ 6 i P M ƒ i V d M ƒ 1 M D ƒ 1 P ƒ 1 V N M 1 R ƒ 1 ed D H L 2 J V R D ƒ 1 C S B 8 ƒ 2 60 W B 1 N N 2 50 d R A ƒ 10 mr O 6 N N ƒ 5 wed F v B ƒ S B ƒ 1 60 C C ƒ 2 60 A J D ƒ 1 R ƒ K v V ƒ 1 K ƒ 2 E S C ƒ 1 W W ƒ 1 H r B ƒ 1 J V S ƒ 2 60 N ƒ 1 wed J O ƒ 1 N N ƒ 1 H ƒ 3 G ƒ 1 M ƒ 0 60 mevr v G ƒ 2 60 C B l A G O ƒ 2 V d K ƒ 1 J K ƒ 2 60 A J V ƒ 1 50 C C H P ƒ 2 60 G P Jr ƒ 1 T ƒ 2 A D ƒ 3 A V D ƒ 2 J 1 N N 3 G K ƒ 0 60 K ƒ 1 C V E ƒ 2 50 N N ƒ 1 G C F D 3 N B ƒ l N N 1 G V G ƒ 1 G U ƒ l uit de spaarpot van D ƒ 0 60 G f 0 60 P ƒ I wed de L ƒ 1 G v O ƒ Ö 60 J 8 ƒ 1 A H d G 1 50 N N f 1 P M M ƒ 5 L B ƒ l D H 1 P 8 2 60 N N ƒ 2 60 N N ƒ 5 F L ƒ 1 d B ƒ 2 50 T ƒ 1 G J d J ƒ 5 J C G 1 C H 8 ƒ 2 50 A P ƒ 1 D J v V ƒ 2 A v O ƒ 2 60 J ƒ l wed K M ƒ 1 N N ƒ 1 H ƒ 3 V W ƒ I A V W ƒ 1 L B V E ƒ l N N ƒ 2 60 H ƒ 2 C K ƒ 2 J IJ Pz ƒ l I ƒ 2 50 N N ƒ 6 86 B ƒ 1 v D ƒ 1 wed C S ƒ 1 V M ƒ 1 6 V d ï f l B ƒ 1 M ƒ 2 K B ƒ 1 V d K ƒ 2 50 8 L ƒ 5 D ƒ 1 A d G ƒ 1 L B ƒ 1 G G ƒ 1 60 V d K ƒ 1 N N ƒ 1 N N ƒ 1 J d V ƒ I A R ƒ 2 J H d G ƒ t 9 M H 2 O ƒ 1 N N ƒ 3 X N ƒ 2 50 N N ƒ 1 ed L VV ƒ 1 CTT ƒ l 8 en 8 ƒ 1 G C B ƒ 1 wed N N 0 50 6 P ƒ 2 60 K ƒ 2 8 P V d K ƒ 1 L G ƒ 1 N N ƒ 1 J V B ƒ 1 G V B ƒ 0 60 W D 0 50 C v V Az ƒ 1 C V V ƒ 1 dr IJ d 8 ƒ 2 J V d 8 ƒ 1 8 0 50 dr V ƒ 2 50 N N ƒ 1 P V Z ƒ 1 een potje domino ƒ 1 B ƒ 1 Aan diversen ƒ 21 Woril vtrtmlgd ADVERTENTIEN Voorspoedig berallen van een Dochter B P FAAIJ KlBTKHAA 10 Febraarg 1882 Heden overleed tot droefenis zgner Kinderen en Kleinkinderen de Heer £ van QBNT Gz in den ouderdom ran mim 72 jaar Uit aller naam P vak gent Oouda 9 Febmari 1882 i j i 8g het herstel zyner ziekte betoigiwdergeteekende zyn dank aan de VVelUd Zeergtl Heeren Dr ROMEIJN en Dr DBROtTB voor i meer dan zorgzame behandeling Alamade ook aan den Heer RAS en verder personeel van het Si Catharine Gasthnis Schipper Jon SCHEELEN Almm lij RuhroH 10 Febr 1882 Mevrouw PRINCE dk Jong Tnrfmarkt H no 87 VRAAGT met Mei EEN NETTE TWEEDE MEID of BURGERMEISJE P G die teveiis g schiktbeid heeft met Kinderen om te gaan en goed kunnende strgken Mevrouw JOCHIM Tnrfmarkt vraagt 100 spoedig mogelgk eene DIENSTBODE FÜBUEEE 7IIILINS op DINSDAG 14 FEBRUARI 1882 om 12 nar s middags in den Wintertuin van t Hotel Leygraaf aan t Westplein te Rotterdam tan Vlas Lijnzaad leege Zakken beschadigd bg den brand in de Panden 5 en 7 aan de Herderinnenstrant Het VLAS is opgeslagen op t Westplein het zwaar beschadigde lAjtuMad en de leege Zakken in bovengenoemde Panden en het licht beschadigde Z tumad circa 12 Last in Pand Neèrlandtch Indie van het Blaanwhoedenveem aan de Herderstraat Een en ander te zien a s Maandag van 10 tot 4 en Dinsdag van 9 tot 12 uur Nadere inlichtingen te bekomen bg G F LUGARDIE Maasstraat 17 en P H D S WEUS Zalmhaven 6 ÜSSïsHSÏ