Goudsche Courant, zondag 26 februari 1882

Heden overleed MeTfouw de Wedawe C B VAN GENNEP geboren van So Uit aller naam H F vijt GENNEP Gouda 23 FelK 1882 iJeden overleed na tgdig voorzien te zgn van de H Sacramenten der Stervenden in den ouderdom van raim 77 jaren ten hnize van haar aanbehawdzoon den Heer J Janben onze geliefde Moeder Behntvd en Grootmoeder Mejnffronw BABBEEA vas Dïe POEL Wed van den Heer Heuricus Sievinaak P KIEVENAAR M KIEVENAAR VA Middb J JANSEN J C JANSEN KlïVENAAE Wed J a RIJKEN KiïvEiiAAE Wed M V 8CHAIK KiKVEHAAB H FAAIJ B P FAAIJ KlBTEÏiAAE Gouda 23 Februari 1882 Op uitdrukkelijk verlangen van de over ledene iulUn er geen uiterlijke teekeitn van rouw aarden aangenomen De Oudergeteekende betaigt aan allen zgneu hartelgken dank die hem hg het overladen van zgneu geliefden Broeder den Heer C SAM80M eenig bewgs tati dee ming hebben gegeven D C SAMSOM Voor de talrgke bewgten van deelneming ondervonden tgdena de ziekte en het overlgden van mgnen gelirfden jonggten Zoon NIG LiAAS betaigt de ondergeteekende ook namens hare Kinderen en Behnwdkinderen haren oprechten dan Wed J SANDER8 Gomta 2A Febraari 1882 Ooms De ondergeteekenda betaigt eveneens zgnen hartelgken dank aan het Personeel der bovengenoemde Pottenfabriek voor het CADEAU hem geschonken G P HOOGENBOOM Gooda 25 Febr 1882 Ian Termita gableinu ia dat deie inderdaad Ineen Mutefte Toonieu dook onmogelijk tonder groote aabaidiên kuuneu bigren beataau In elk geval worde het middelbaar onderwqs aan liandverkalieden loodanig geregeld dat daarbjj gelegenheid worde gelaten op den toeatand ran elke gemeente in het b jiouder te letten opdat overal dat onderwqa lóó kunne worde geregeld dat daarvan door de leerlingen geregeld gebmik geinaakl knnne worden tonder 4at aq de praetttcbe opleiding in de weriiplaata en het daarbg te verdienen loon behoeven te miaaen Tot nadere toeliohting vau dit adrea verwgal het hooftbeatuar aaar de twee opatellen in de Frofe ia T i it van November 1880 en van December 18SI van de band vao haar voorzitter dr J Th Mouton Beriehteu uit Zuid Afrika van 24 Januari door het UU medegedeeld melden dat de betrekkingen met de Baaoetoa vooral de aandacht trokken Hel bleek meer en meer dat de tending vau een Ëngelach oommisaaria aaar die atammen vtuohtelooa waa geweest evenala die in 1880 mislukt waa Men heeft te doen met vele liatige hoofden en de eiscb tot uitlevering van geweren heeft lelfs de getrouwe Baaoetoa onwillig gemaakt Bg voortduring wordt vooral de heer Hoffmeger genoemd als de man die ia de Transvaal tot president tal worden gekoteu Men tou zqn vertrek uil de Kaapkolonie ongaarne tien omdat hg als de aangeweten aanvoerder van de Afrikaansche partg ia Deie laat tiph meer en meer gelden jnist naar mate tg van d Sngelsche igde wat de taal de immigratie en iniiohten in het algemeen betreft meer tegenstand ontmoet Uit de Trauavaal verneemt men dat de brlauKstelling in het verkiezen van eeneu defiuitiven preaident teer toenam dat de feesten te Paardenkraal met eene wapensohouwing rtaatig waren afgeloopen en dat men IBet veel voldoening bericht had erlangd dat Nederlaad veel sympathie voor de Tranavaal bleef gevoelen Ter iereohttitting van het gerechtahof te s Gravenhage werd Woensdag een appel bepleit ingesteld tegen een vonnia der arrond rechtb nk Ie Rotterdam De appellant S verkocht door lusscheukomst van tgo agent aan den geiotimeerde W te Assen etne hoeveelheid Amerikaansoh spek daarbg werd uitdrukkelgk de bepaling gemaakt dat de verkooper niet behoefde te leveren zoo hij door force majeure verhinderd werd Beu bandelshuia te Chicago hetwelk den verkooper de waar leveren ton geraakte in deconfiture en too kwam van de levering nietk Daarop steld de kooper tegen den verkooper nne vordering in tt t oiübinding met schadevergoeding wegens niet uakomflg der overeenkomst en H hg lieh die vordering toegeweten Voor den appelhnt bestreed mr S va Houten h t vonnis Pleiter beweerde dat de bgvoeging behoudens farce m eare in deee geen andere beteekenia had en daarmede tnsschen partgeu niet anders werd ovrreencekomen lan dat de verkooper van de levering oninevcn tou tqn indien het huis te Chicago met di levering aau hem in gebreke bleef Nam men dat niet aan dan waa de bijvoeging geheel overbodig omdat toch reeds ingevolge de wet overmacht van de verplichting tot levering onthief Mr van Stipriaan Luisfius pleitte voor den kooper Hier vief aan geene farce majeure te deuken Voor dtii kooper waa de beteekei is der woorden geen andere dan de gewone Beweert men nu datbg dcie opvatting d bg voeging der conditie geheel overbodig was en dat men overdreef door tooveel juridieke kennia bg een handelaar in apek te verondantelleu dat deie by de overdenking van den tin d r iueatieuse woorden te in verbahd tou hebben gebracht met een eveataeel verbod van oilerheidswegé van in en uH oer vau spek dan autwoordt pteiter hierop dat een ieder ifj f tUn moet welke overeenkomsten hf onderteekent en in welke t ewoordingen hg e aangaat Lang en dikwgh reeds is gewag gemaakt van bet vermogen der olie om als tg uitgestort wordt óp wildeen lioh sterk bewegende golven de tee effen eakaliti temaken Vele feiten worden bggebracht om de waarheid van dat alleazina pierkwaaidige vertchijnael te doen uitkomen Thans echter tgn opnieuw opiettelgke proeven geaamen om de taak proefondervinde jk uit te maken deze proefneming is alleatint gflukt en strekt geheet tot beveaiigiug van het bedoelde verschgnsel De Schotsche ingenieur W Shitlds te Peath heeft nl een toestel uitgedacht sni de taak aan Ie toonen ed er de proef mede geaotnen te Peterhead vóór welks haven de teegoff met veel geweld bfeekt ten gevolge van de ligging iler Haven lelve Er werd een gteren bnia van 600 voet lengte op den bodem van het atrand gelegd en daarmede werd aan de landtgde verbonden deu buis van caoutchouc waardoor de olie vloeit uit S ope ningen in de gterea buit welke op S voet on eve r van elkaar tgn geplaatst en die met kegelvormige kleppen tgn gestoten ten einde het teewater niet in de buis lEan dringen Den lïden Jannari jl werd dat toestel voor het eerst gebruikt Dien dag stoid de lee voor Peterhead teer hol en braken de golven met krnokt op het hoofd Nadat ongeveer 100 gallons olie in de buiten gepompt waren kon men van het land uit het vloeien der olie tien In den beginne tag men 3 atiepen van olie die ten gevolge der atrooming naar tee dreven Na eenigen tijd namen bg voortgezet pompen die strepen in breedte toe vervotgena liepen te in elkander tooals men had verwacht zoodat ze in het zonnelicht ééu enkele groDte spiegelende vlakte tonder ile minstSJll afbreking vormden De golven die voortdurena grooter bleven worden en dreigden te brekeu als te bg het hoofd kwamen liepen nu met een taobte beweging naar de haven toe zoodra tg het met olie bedekte gebied bereikten Zelfs de kleinste boot had nu de plaats zonder gevaar kunnen paaseeren wat anders daur ouwogelgk is De toeschouwers waren in alle optichten voldaan en men hoopte dat de uitvinding door Aen Board of Trade ter algemeene toepaaaiug gebracht tou worden Uuitenlaadscli Ovemcht lu het Ëngelacbe Idigerhuis werd Donderdag medegedeeld dat de kaïy voor het haudelsiractaat met Frankrgk plotaeling weder gunstiger was geworden er tou een tobikking getroffen tgn too bevredigend als in de tegenwoordige omstandigheden mogelijk is 1 Uit het in de Fransohe Kamer door den Minister Tirard meegedeelde bigkt echier dat er geeu traclaat tal worden gealotea maar alleen eeu tarief vastgesteld op den grondsLig van meest begunstigde natie tonder een der partgen te binden Toen de heer Gladstone Maandag avond in het lagerhuis tgn voornemen aankondigde om het besluit fler lords tot vorming eener commissie vau enquête naar de werking der laudwet openlijk in bet huis der gemeeaten af te keureu eu die afkeuring door eene motif te betegelen ootstou l er een tekere schrik in het huis Sir Waller Burtttlutl eeu conservatief lid vroen naar redenen daarop locli had men aanspraak Als het parlement morst worden gebonden en gemuilband eu het hoogerhuis door den miiiistei werd bedreigd dan mocht men toch verlangen dat hg d M rbg dadelgk lyne redenen voegde Maar de heer Gladstone was niet te vermurwen Als ik de itaotie ilÉI eei bijt tal ik de ernstige redenen medededien die mg tol die handeling leiden redei en die in verband slaan met de rersle behoeften der lersche maatschappij Ik zal het huis niet ophouden door nu ook maarten woord verder over deze zaak te apreken En wal men ook verder voor pogingen aa wendde de heer Gladstone bleef op zgn stuk staan ftn zgue bedoeling om nog dien avond de beraadslaging over de cloture te doen aau vangen werd bereikt Dezen maatregel leidde de premier in met eene lange redevoering waariu hg uitvoerig de noodzakelgkheid betoogde dat er eene wijziging komen zalin de voorwaarden onder welke de kamer hareu arbeid verricht Hij achtte het den plicht der regeeringeene poging te wagen om het huis te redden uiteen toestand die gevaarlgk werd voor tgn aanzienen zijne werkkracht De arbeid welke van de vergadering wordt gevergd neemt voortdurend toe terwgl de macht om de taken af te doen in detelfde reden afnsemt toodat de meest ervarea en hoogst aangeschreven leden jran het huis aangedrongen hebben op bepalingen die dezen staat van taken kunnen wgzigen In het eerste artikel de eigenlgke sluiting der beraadslaging betreffende bracht de minister nogeene wijziging van het oortpronkelgke voorstel Na voorafgaande verklaring van den voorzitter wil hg het debat laten sluiten indien meer daa tweehonderd leden zich voor de sluiting verklaren of indien erminder dan 40 voorstanders tgn van de voorlietting tegen meer dan 100 voorstanders van detlniting Sir tafford Northcote de kwaal erkennende istegen het middel van dit eerste artikel der voorgestelde bepalingen van orde Indien men om enkele individuen onder den duim te krggen de vrgheidvan het debat vernietigt dau tou men meer kwaaddan nut stichten Met de overige voorgestelde wgzigingen in de wgte van witrken van het huis kan hg medegaan maar tegen de aanneming van de cloture waarschuwt hg ten sterkste Verschillende sprekers behandelden d zaak van beide standpunten DeheerGosoh n wees erop hoe in de laatste drie jarende behoefie was gebleken aan krachtige middelen en hij lachte met de bewering dat men in een Engelsch parlement door dit middel het debat ton willen smoren Geen enkel ministerie zou het ooit wagenzgne tegenstanders het zwijgen op te leggen en van het middelen der cl6t re zal alteen dan wordengebruik gemaakt als b ide partgen in het huis tegenover tfkele kwaadwilligen de afdoening van taken 5 willen beschermen Dat schignt de juiste waardeering der Itaak te zijn De vrgheid van spteken ia in Engeland te oud geworden eu zit het goniehe volk te veel in merg en bloed om door eene bepaling van een reglement van orde schade te kunnen Igden Het incident Bradlaugh heeft in het Lagerhuis weder tot eeu leveudi tooueel aanleiding gegeven Ata R O wordt daarover het volgeude geseind De heer Gladstone was de eerste spreker Hij verklaarde dal de beer Bradlaugh aas ongehoorzaamheid jegeiia het Huis schuldig was maar uaar tgn meening het Huis zijne bevoegdheid was te builen gegaan doar den heer Bradlaugh niet toe te Uten Hg zou dan ook aan de oppositie de taak overlaten om maatregelen in deze zaak voor te stellen Sir Stafford Northcote was van oordeel dat bet Huis zich ernstig over het hoofd der meerilerheid te beklagen had TotJMickmg Hg verzocht dat den ergea tat armê zou gelast worden den heer Bradlaugh te beletten het Huis binnen te treden Onder de discutaie kwam de heer Bradlaugh biuneii en nam plaats De Voorzitter vestigde de aandacht op deze nienwe ongehoorzaamheid maar aaiütezien de heer Gladslooe bleef weigeren om handelend op te treden venooH sir Stafford Northcote zgne motie in dieu lïii ie mogen wgzigen dat de heer Bradlaugh uit bet Huis zou verbannen worden omdat hij het gezag vau ket Huis had miskend eu op ongeregelde wgte den eed had willen afleggen Deze motie werd met 291 tegen 83 stemmen aangeuomen De heer Bradlaugh stemde met de miuderhei l De heer Gladstone uaia aan de stemming geen deel Verder werd bisloteu eene nieuwe verkiezing voor een lid in de pUats van den beer Bradlaugh uit te sohrgven Daarop verliet dete laatste het Hais Uit Cairo tgn bg bet agentschap Havaa berichten ontvangen waarin vertekerd wordt dat d hoofden der nationale parig eene teer verioenende bonding aannemen Arabjr bey heeft tgn verlaiigeu betuigd om met Engeland en Frankrgk io goede versland houding te blgven en de internationale erpliehungen na te komen Het bericht dat de Engeltche en Fransche controleurs hun ontslag zouden genomen hebben wordt opnieuw ten sterkale tegengesproken Het nieuwe Egyptische kabinet dacht de bemoeiing van den Sultan met de Egyptische aangelegeuheden en geeft verre de voorkeur aan eene rechtstreeksche verstandhouding met Engeland en Frankrg k ï OSTEIR ItJBiT LIJST TiH BBIEVEN geadresseerd aau oubekeudea gedureude de Ze helft der mund Jaunart 1S82 uil Gouda vertouden en door tuasehenkomat van het Fostkautoor terng te bekomen Mev Oostermuu Delfi E Boiakkert Etden M Panlisen Goes J Tjemmes Hemmerik H Starkenburg Leiden H de Fries Hotierdam L Smit Slikkerveer Lalleman Vlaardingen Uit MOOEDKECHT Wed P de Jong P BB1BPKAAETEN P Peurmau en J P van der Burg Amsterdam D Hofland en H fiedgs Bntterdam Gouda 24 Februari 1882 De Directeur van het Postkantoor te Gouda 8IMON8 GEVONDEN en aan het Bureau van Politie ge de poueerd een Wollen Doek zwart ea O Kantongerecht te jouda Terechtzitting van Woensdag 22 Februari 1882 Kantonrechter Mr J H vi N MIEBOP Ambtenaar van het Openbaar Vnitterie Ur W C A SCHOLTEN te Kottetdam VEEOORDEELD Abraham Krgger onderwijter te Gouda tot twee boeten vnn of gevang van twee dagen wegens ten zgnen huite achter de Viachmarkt te Gouda geven van sohoolosderwgs aan kinderen uit drie geziquen zonder daartoe de bevoegdheid te hebben en toelaten in zijn school iti leerlingen tonder de verelschte inentingsbewgzeat Elisabeth Verhoef bondster ene bewaantehaol achter de Vischmarkt te Gouda tot ƒ 5 of eéa dag wegens in haar school toelaten van kinderen zonder de vereisohte ioentiagtbewgte P de H huituoaw vau A S te Gouda tot ƒ 1 of één dag wegens niet binnen 24 uren b j den Commissaris van Politie t Gouda aangifte doen vau een door haar op de Gouwe gevonden zakje met geld E B huisvrouw vaa A W tapster te Gouda tot twee boeten van ƒ 6 of twee dagen wegens in hare tapperij in de Korte Akkeren te Gouda iSNtwee verschillende nachten toelaten van bezoeker na liddernaoht 6 K koopman te Gouda tot drie boeten van f 10 of Me dagen wegens tonder vergunning van Burgemeeater en Wethouders op tgn erf in de Vogelenzang te Gouda doarstellen van eeu koe stal bewaren vau koemest in een niet gemetselde put en bewaren van plautaardig afval M G koopman in viscb te Gouda tot f 1 of één dag wegont verkoopeu van ongekeurde visch op den Tiende Weg te Gouda W H hoBtbandeUar te Gouda tot ƒ 10 of twee dagen weneiis doen leggen van eenige houtvlotten in den Katlensingel eu de Gouwe Ie Gouda zgnde boeaentwaler ma Kgnland zoftder vergunning van Dgkgroaf en Hoogreemraden van Rgnlaod VRIJGE8P0KEN Th V schoenmaker te Gouda van de aanklacht op tgn erf aan de Breedstraat te Gouda in een gegraven gat te hebben l ewaard mestspecie tonder vergunuir g vau Burgemeester en Wethouders Niet beweten dat door den beklaagde werkelgk mestspecie in het gat is bewannl P 8 M kapitein op het atoomschip Concordia No 7 te Amsterdam van de aanklacht door nalatigheid roet tijii schip Ie iju gevaren tegeu het remmingwerk van het landhoofd der spoorwegbrug over de Gouwe b j Gouda De brugwachter kou niet verklaren dat de aanvaring te wijten was aan nalatigheid van den kapitein die overigens de schade aan de Bgnspoorwegmaatschapi ij heeft vergoed Bnr r rliike stand GEBOREN 1 81 Febr Adrianaa ouden H van der Maat en A de Oruil 2S Heleaa oudera G koaü en C van VlK t 28 BeOe eadara K M Cdta eu A Kadika Jacob ondfra it JuuK eu P H tan der Spelt Pelronella Maria oadera F an Buren en A J Fennel 24 Marg retha oudert A au t ecn eu M van der Heijdan Auna Jacoba Agnea olidera h van Waukum en M vau de Pavoordt OVERLBDKM 23 Febi U van der Poel vrd H Kieveoaar 77 j F O Tijbout 4 B J tan der Ree e m P Tan d Tuin 2 J C B au Son wed J H an Oennep SI j M S Laytjea wed H den Edel M j M A Jantsin 2 j 8 m 24 C in Zutphen 4 j 8 m S lau Dijk wed O Steenbergen 7Sj ONDBHTROUWOi 24 Febr L van lugerden 28 j en W de Graaf te Ouderkerk aan den IJaaal 20 j Ü J A van der Velde Ie l Gra enhage 44 j en E E vin Steel 24 j Door de Commissie ten behoeve van de cd van Willigen na de mm opgaaf nog in dank ontvangen vnn W 8 ƒ 0 50 N N 0 50 W sr s x f I r u i a j v irs 0 75 C L 1 A B U 60 N N ƒ 2 60 J B ƒ 1 L ƒ 2 60 K ƒ 2 60 H J d G ƒ 1 wed J ƒ 1 V 8 l L 8 ƒ 1 N N ƒ 1 50 wed B 1 60 A V ƒ l J H B en Co l N N ƒ l P F K 1 Quadrillepotje 2 50 A V 1 wed C F D 2 60 H P D ƒ 2 6 0 H G 1 T G 1 H C ƒ D 1 N N 1 J T V D ƒ N N 0 60 K 8 ƒ l P 8 V 8 1 J 2 50 H W O ƒ 2 60 V ƒ 0 60 J J V ƒ i D 1 8 H 1 a J De ondergeteekende betaigt bg deze zgnen hartelgken dank aan H H Patroons der Pottenfabriek Het Klaverblad voor het prachtige O ADE AU h m geschonken ter gelegenheid zgner 25 jiprige ambtsvervtffling in genoemde Fabriek G P HOOGENBOOM Gotida 25 Febr 1882 G 8 l t f 2 60 T ï S B V L ƒ 1 een vastenavondpartgtje 2 A V D ƒ l A K boekhandelaar 10 voorloopige opbrengst der dichtregelen door van der Hoop Diversen 9 86 P IJ t 6 W 8 ƒ 2 60 J IJ Jr ƒ 2 50 H W G d L ƒ 2 J W V ƒ 4 C P C ƒ l Opbrengst der uitvoering van Apollo Afdeeling üiterl ke Welsprekendheid ƒ 148 19 Totale opbrengst met vorige opgaven ƒ 947 37 De Commissie houdt tich aanlüévoten voor verdere giften ADVERTENTIfiN Betraliën van een Zoon A E IJS8EL DM SCHEPPER VxiUlèDB J5 n Haag 24 Febr 1882 Ondertrouwd O J A VAif DBjjt VELDE OudOfflcier van Gezondheid s Hage V E E VAN STEEL Gouda 24 Febr 1882 Algemeen kennitgeving De ondergeieekenden gevoelig voor de bndragen ten behoeve van de Wed van WILLIGEN door hmtne Stadgenooten ondervonden betuigen bg deze ook aan de H H derLiedertafel Apollo afdeeling Uiterlüke Welsprekendheid voor de welwillende medewerking hunnen hartelgken dank Ds V AMEEOM Ds 8WAAN J W VEBWEIJ W ST KKEB C V BERKEL H W G de LAAT P IJPELAAR J IJPELAAB Jb De ondergeteekende maakt bfl deze b kend dat hfl zgne Aïfaire als POELIEB Leeft overgedaan aan zgnen Zoon W J de VROOM te t Oraeenhage en beveelt onder dankbetniging voor de gunst en het vertrouwen gedurende zoovele jaren in Gouda en Omareken ondervonden zgnen Opvolger bg voorkomende gelegenheid ten zeerste aan N DE VROOM Gouda 24 Febr 1882 Naar aanleiding van bovenstaande annonce neemt ondergeteekende de vrgheid mêe te dteleu dat hgdePOELIEBSAFFAIBE vanzü n Vader heeft overgenomen en deze te e Öm venhage Hontmarkt 29 zal voortzetten met aanbeveling inmiddels voor leverantien van allerlei Wild en Gevogelte welke hg belooft zoo spoedig en accuraat mogelgk te zallen uitvoeren W J DE VROOM t Gravenhage 24 Febr 1882 RAAIJMAAEEBS heeft voorhanden APPELT iAaTJES Saogijsenbroodjes enz Wederom ontvangen ELIXER d AlVVElU tafellikenr en Gczontlheidgpoeder CHOCOLAAD SPECIALITEIT 7an Thee Koffie ChocoUai Wg vestigen de aandacht op de THEE van 1 25 de halve Kilo als zgnde geurig en oitmontend van smaak voorts Java en Préangtt KOFFIE in verschillende prgzen alsmede CACOU zeer aan te bevelen als drink Chocolaad zgnd rg van vette bestanddeelen deze week ontvail en GILBERTS PATENl ECONOMISCRM TEAPOT Theepot de eigenschappen zgn deze er kan geen kracht vervliegen en schenkt altijd helder prgs 1 25 Gebs KAMPHUIZEN De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg DONDEKDAO 2 MAART a b Gouda met zgne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn Bn den Heer F X HABDIJZEB Sociëteit cVredebest op de Markt s Haqh Opticibn Openbare Verkoopingp VAN BOOUEN EN MSOÜT BURGEMEESTER en WETHOÜDBRS van Gouda zijn van meening op WOENSDAG den In MAABT 1882 dès Voormiddags ten 10 Ure om Contant Geld ter plaatje waar de hierna te vermelden boomen staan te verkoopen 88 stuks POPULIEREN BOOMEN staande op den toegangsweg naar het Station van den Rijnspoorweg en op het Draafjpad te Gouda soodanig als die door nommering sijn aangewesen 6n voorts eene partij TAKKEN en HAKHOUT Waarvan de Voorwaarden dagelgks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags I ure ter Plaatselgke Secretarie ter lezing zullen liggen