Goudsche Courant, zondag 19 maart 1882

K OPRUIMING IN HET i M ü ® S Sl lï i K Woensdag tl Naait N 274S 1882 GOUDSGHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken VAN m b pa feu Korte Tiendewegf D 3 Van LAPPEN TAPIJTGOED LOOPERS KARPETTEN en eenige partijtjes BEHANGSELPAPTER Wegens Vertimmering worden van af 20 tot 27 MAART e k de reeds ontvangen Nieuwe ZOIIERMAri TELS tot veel VERMINDERDE PRIJZEN OPGfERUIMD Öe inzending van advertenttön kan geschieden tot één unr des namiddags van den dag der uitgave De circulaire is onderteekend door de heeren A A Backer Overbcek P A M Boele van Hentbroek C Bisschop S J Bouberg Wilson C J H Van den Broek J A Van den Broek P M Boa dr H Brongersma dr Vitus Bruinsma A CoUard dr W DoorenboB B Ponwes Dekker dr J Ensing A N J Pabius G L Funke F Vander Goes A Gorter D A J B De Graaf A J Le Gras dr J H De Haas mr J N Van Hall dr A H Hartog Heys van Zouteveen D Hasp It J M Haspels mr W Heineken B H Heldt Henriques de Gastra Holda dr A U Israels J Israels R i A Kallenberg van den Bosch A S Kok J De Koe dr D J Korteweg Daniel DaLange L Leopold A C Loffelt dr Lucktmana D B Mnntholt Justus Van Manrik Jr H W Mesdag E A De Monohy A Morin Martinus Nghoff G Oosling Willem A Paap M T H Perelaer dr A Pierion C L F Post J G Robbers J A Koessiiigh van Iterson S E W Roorda van Eysinga U W Y EesaoD Th Samten P 6 VaaSehem beek J Schippers F Smit Kleine 6 H VaaSoest dr B J Slokvit H G Tersteeg P A Tiele G Valetle J Versluys W J Vervloei Jan C DoVos inr C Vosmaer mr A D De Vries Am mr M J De WitI Hamer H C De Wolff J Zurcher Volgens bet Vad is het voorstel van den heer de Savornin Lohman lol wgtiging van art 4 der wel op bel lager onderwijt door de meerderheid der leden die aan het afdeeliDgsaaileiroek hebben deelgenomen in beginsel gunstig ontvangen Staten Qeneraal Twebde Kameb Zitting van 20 Maart In de sitting van gisteren brachten de heer Hqrdenrgck en de minister van GoUstein buide aan de nagedachtenis van bet overleden lid van der Hoop van Slochteren Na diMutsie waarin de minisier van koloniën tieh bereid vèlFklaarde indien die gevraagd werden inlichtingen te geven is met verrerping der conclusie van het rapport der coidmissie met 35 tegen 24 stemmen aangenomen eene conclusie van den heer de Casembroot om onbeperkte inlichtingen te vragen aan den minister over het adres van generaal van der Heydeu Heden ten 3 nre werden twee kleinere ontwerpen aan de orde gesteld De Arrondissements Rechtbank te s Gravenhage heeft op 17 Maan uitspraak gedaan in een rechtsgeding het welk ons voorkomt wel voor bekendheid in ruimer kring in aanmerking te komen The Singer Mannfacloring Company te New York binnen Nederland bareu houfdtetel hebbende Kalverstraat 2S te Amsterdam heeft eene vordering tot vergoeding van schade kosten en intresten doen instellen tegen den handelaar in Naaimachines den Heer F P J Bech le s Hage die naar het beweren der Singer Company een inbreuk tou maken op het eigendomsrecht van genoemde Maatschappij op den naam Singer door naaimachines niet afkomstig uit de fabrieken van de eisscheresse toch aan het Publiek aan te bieden onder de benaming van verbeterd Singer Machines De verdediger van den gedaagde bettreed dit op grond er onder Singer Machines niet toowel Naaimachines uit de fabriek van Singer als wel naar één bepaald door Singer uilgevonden OFENBASE VESEOOFINO op DINSDAG U APRIL 1882 voorm ten ¥ lf ure ten overstaan van Notaris Ma KIST te Gouda in het Koffljhnis cHabmonie aldaar N 1 een uitmuntend ruim modern WinktHniis met MaffaiDiJnen lierg en Werkplaatsen en Tuin aan den Lange Tiendeweg wjjk D n 29 te Gouda sedert onheogelijlre jaren dienende als zeer winstgevende rnim hekhnte SLIJTERIJ van Sterke dranken en AI FAIRE in JMmM Sigaren Koloniale en KruicUi im awaren ka4 tekent sectie C n 2475 gropt 2 Ares 75 Centiarea In eigen gebruik en te aanvaarden 1 MEI 1882 N 2 een breed sterk Oehowv naast het vorige wgk D Nas 30 en 30a thans dienende gedeeltelgk als VleeschhouwerlJ met Woning gedeeltelyk als Werk en Bergplaats met twee Schuren Plaats enz kad sectie C n 1460 groot 1 Are 96 Centiare Ged als Vleeschhouwerjj ver huunl tot 1 OCT 1882 af 5 per week en aeA in eigen gebruil en e aftl T ai4 1 miil 1882 No 3 en 4 Twee Woon1mi en meiTiUnIjes zeer gunstig gelegen aan de Karnemelksloot wyk U Nos 315c en iXhd te Gouda Beide verhuurd bü de drie maanden ad 32 50 No 5 14 Tjen perceelen Bouwgrond wa de Boomgaardstraat t Gouda ieder breed S j Meter bij 20 Meter diepte De perceelen 1 en 2 3 en 4 en 5 14 zullen ook in combinatien worden geveild Bernheim s AKNIHILATËDRS OF TDUR BlDSGHlAGinHI geen Mxtincteur Deze zeer eenvondiffe VUUR ANNIHILATEÜBS zgn van onbereleubaar veel nut bg het begin van brand en zgn daarom onmisbaar in ffigksen Gemeentegebonwen in Fabrieken Werkplaatsen Magazgnen Schouwburgen Concertgebouwen Scholen Gestichten enz Prijscouranten en Beithrijvlngen op franco aanvrage te bekomen by de Firma Post van der Burg Co WiUemskade No 9 iElotterdaxn V W O SCHEI K lEMANI zflue b h b h h zoekt bg nette eenvoudige lieden van de P G KOST EN INWOmS met gebrui £ van eene ONGEMELBILBERDE KAMER Aanbiedingen worden verzocht onder No 65 6 aan het Bureau dezer Courant J 4e JONG Az Mr TIMMERMAN INSTRUHENTEBLË ZUIVERAAR van Huizen Slaapkamers en Meublement Kuiperstra t K 227 Met 3 jaar Garantie BOELHUIS OM Contant geld te J ieuwerkerk a d IJsel aan de Bonwmanswoning Vooruit gelegen in den Polder Prins Alexander in de onmiddelijke nabg eid van het Station van den Rynspoor en het Dorp ten overstaan van Mr ISAaC MGjiENAAli Notaris te Waddinxveen op Woensdag iZ April 1882 pes morgens ten 9 nre van 13 PAARDEN van verschillend haar en jaren 1 bes te KALFKOE LANDBOIIWWIRKTIIIGEN als Een Locomobile 4 p k Marthaü and S Schoondorsthmachine WaUit and S een Hekeldorschmachine Stout een Dwarsdorschmachine die het stroo recht oplevert Wanmolen foMisJc Zaaiöiachine Woolnouch EyenschafFelmacl ine Bieten en Stroosnyder Haverpletter Hooipers al de Machinen zoo goed als nienw Voorts Pjoegen Eggen Boerenwagens dpjwielige Karïen RolMok Tuigen enz enz enz Zes KIPKARREN met 800 Meter ijzeren Baüa l eedspoor Drie Mestyaalten Eene greotepartü HOOI STROO Brandhout Takk ossen en wat meer te voorsch n zal gebracht worden Breeder in verspreide biljetten Nadere informatiën geeft de Notaria MOLENAAR genoemd Eindexamen SÜEOESA70NBSCS00L De COMMISSIE belast met het afnemen van het EINDEXAMEN aan de Burgeravondscbool maakt bekend dat genoemd Examen zal gehouden worden op MAANDAG den 27ii MAART en volgende dagen des avonds te 7 uren in het Schoolgebouw op de Boutmansgracht Zg die aan dit Examen wenscheu drel te nemen gelieven zich daartoe vóór den 22 Maart aan te melden by den Directeur der School Namens de ExamenCommissie Mr P P P KIST Voorzitter Openbare Verkoopingf bg Executie op MAANDAG den 20 MAART 1882 des voormiddags ten elf uur voor het huis No517 aan de FLUWEtLEN BINGEL te Gouda van IJ bestaande in Mabonij LINNENKAST dito TAFEL STOELEN COMMüDEKAST SCHILDERIJEN SPIEGELS PENDULE KLOK KAGCHEL en FORNUIS VLOERKLEED en KARPET eenig BLIK GLAS en AARDEWERK en meer andere Goederen De Deurwaarder belast mbt de Executie JOH WILH TOPS De urw Harddraverij El SCfiOONRUDERU VEREBRlfilHG voor GOUDA en OMSTBEKEN VERGADERING voor de Leden op MAANDAG den 20 1 MAART 1882 in het Lokaal DE Hashonm Markt Gouda des avonds ten 77 m Het BES TUUR Openbare Verj oopinor te GOUDA Of MAANDAG den 20 MAART 1888des voormiddag ten 10 ure aan de Scheepstimmerwerf van den Heer J KLEIJWEG vapdengeheeleu INVENTARIS dier Scheepmakerjj alsmede eene NIEUWB R OEIBOOT met BI HM EN Nadere inlichtingen te bekomen bü den Deurwwrd B H van dk WËKVE te 0 éa SPECIALITËÏT in Thee Eo£ e en Chocolf ad GOUWE C P 5 Wji binven de aandacht vestigen op de SOUCHON van ƒ 1 35 lijnde geurig en wi terhoudend Extra fijne ORANJE PECCO of BLOEM THEE ƒ 3 50 SOUCHON Indische Thee per Pakje 60 cent Gebrs KAMPHUIZEN Mevrouw de Wed MOLENAAR Crabethstraat Gouda VRAAGT teg n MEI eene FLINKE DIENSTBODE van goede getuigen voorzien Er wordt BÜBGEBLmt ding en met Kost en Inwoning voor een KNAAPJE van 9 jaren liefst daar Kinderen zgn en tegen aannemelgke conditian Met franco brieven onder No 696 aan het Bureau dez er Courant Snelpersdftdi van A fiuHkHAN te Gouda De uitgave deier Courant geschiedt ZONDAG W0BN8DAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 ixuico per post 1 50 Met 1 APRIL begint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATZ8 BINNENLAMD GOUDA 21 Maart 18 2 Het bcXuur van de Nedcrlandiohe ereeiiiging voor locaaUpoorwexen en tramiregeD hrrft bij aohryTeD van 24 December 1881 het geroilcu van den Hiuialrr ran ivaterttaat gerraaf d of voor i gefal dat particulii ren geheel osgenegeo tyo met i m egonderneningen iu eene ffliAiielijke aohikkingle treden over htt gebruik of den aankoop vau de roor den aanleg ▼ an den eg benoodigde terreinen op de tiuachenkomst van de Hegeering Eon kunueu gerekend worden voor het uitvaardigen van rene ouleigeniugawei De minitler heeft daarap geantwoord dal bqaldiru bet publiek belang den aanleg van een tramweg niooht vorderen de wel van 28 Aug 1861 ook Tourdien aanleg toepaiting kan vinden Oiateren ia Ie Haaatrecht in de woning bewoond door den beer Uitenboogaard een hrvige brand uittebrokeu itn Keiolge vau het omvallen eener pelroleumlamp op de bovenverdieping Spoedig aangebraohte faulp mocht niet balen het huls lu eigendom toebeboorende luin den heer C Tolk wci een prooi der vlaminrn Het huis was naar wy vernemen ertrkeid de inboedel niet De gemeénternad van Schoonhoven heeft de oorgeslelde wyziKingeu in de voorwaarden tot verleening vau concessie aaa den heer A Kapten voor en tramweglijn goedgekeurd Door de Kamer van Koophandel ea fabrieken te Schoonhoven is besloten pogingen aan te wenden om een vooijaarabeestenmarkt in het leven te roepen n de weekmarkl soo mogelqk door uitloving van premiin meer uitbreiding te geven Ook heeft deteUde kamer besloten lich tot commissie te normen voor de in 1888 te Amsterdam te honden tentoonstelling Na de gehouden toelatingsexamens lal de RqkaNormaalschool te Berg Ambacht met April a s 38 leerlingen tellen waarvan 9 tot de beide voorbereidende klassen behooren Van dete leerlingen ign 18 te Schoonhoven 7 te Slolwqk 5 te Lekkerkerk 4 te Berg Ambaohl 2 te Polsbroek 2 te Haaatrecht 2 te Berkenwonde 1 te Goudriaan I te Oroot Ammers en 1 te Ammefatol woonachtig De volgende circulaire is alom venonden Anuterdam Haart 1882 LandftttooU I Het is rnim vijf en twintig jaar geleden dal de adaistenlresident van Lebak E Douwea Dekker lyn ontslag nam uit s lands dienst om de belangen der verdrukte bevolking van Insnlinde te kunnen voorstaan V ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzouderlflke Nommers VIJF CENTEN Erue goade maatschappelijke betrekking het vooruitzicht op rrne schitterende loopbaan bracht hij ten offer aan zijn gevoel voor ncht Zonder fortuin tonder stenu ging hij eene onzekere loekomst Irgemoet Door medewerking noch bemsiing wilde hij medeplichtig zyn aan wanbestuur Ki dat er wanbestuur bestand de tegenwoordige toestand van Lebak ontvolkt door hongersdood en koonsepidemie bewqst het opnieuw Gy weet hoe de ontslagea adaistenl resident nadat zgiie pogingen om tonder opeubaarheiil verbetering te verkrggen vruchtelooa wiTcn gebleken als Multatnli len beroep deed op de natie hoe tgn Max Havelaar vóór 22 jaar eene rillirg deed gaan door den lande Wie voor hem had lóó gesproken too krachtig en overtuigend de belangen bepleit van de 30 roillioen bewoners der NederUndtche koloniën aan den evenaar K eds door dat boek iM de schrijver lich aanspraak kebbM verworven d dmkbaarbeid van ons volk Maar hg wiens liel niet Igdiaam is onder onwaarheid en onrecht kan niet volstaan met één protest Onvermoeid is vMnltaluli opgetreden waar lijn plioht hem riep Met open vitier bestreed hij vooroordsel en bekrompenheid waar kg die meende te ontmoeten Keer op keer beproefde hg in tgne vertoogen over Vrgen arbeid den goeden weg te wgteu aan de bestuurden van Nederlandsch Indie Met vigmeode scherpte stelde hg de sleshte elementen van ons volk in Droogstoppel Kappelman en Kopperlith s ten toon Betieling trachtte hg te geven en nieuw leven te wekken door het zaad tgner Ideën te taaien Met hoe menige fijngevoelile schets boe menig verheven dichtwerk heeft hg ont letterkunde verrgkt Krachtig was dan ook de invloed in verschillende richting door hem uitgeoefend Overal drong ign stem door Maar toch in tgnan atrgd stond hg veelal alleen Te weinig openlgke bigken van erkenning en waardeering viel hem tegenover veel miskenning ten deel Laat dat van nu af anders tgn Laat eene daad van nationale dankbaarheid den levensavond van Multatuli verhelderen Tot dat doel komen wg uwe medewerking vragen Allen die achting gevoelen voor Havelaar s pogen die Multatuli huldigen als den voorstander van geeatesvrgheid of dankbaar den dichter gedenken noodigen wg uit daarvan blgk te geven Wg meeneu dat dit geschieden moet metterdaad door het bgeenbrengen van een kapitaal Hem die door ijjn ontslag geldelgke middelen prgs gaf willen wg althans die opoffering tooveel nog mogclgk is vergoeden Wg willen hem in staat stellen tot het einde toe tonder geldelgke torgen zgnen levensstrgd te strgden hem bewaren voor de gedachte ben die hg lief heeft onvertorgd achter te laten Omtrent den daartoe te kleien vorm behouden wg ona eene nadere beslissing voor toodra het bedrag der bgeengebraohie gelden ons bekend tal tgn Elk van ons is bereid uwe bgdrsgen in ontvangst te nemen Uwe namen tullen in een den heer Douwea Dekker aan te bieden album vereenigd worden