Goudsche Courant, woensdag 26 april 1882

N 2768 ADVEBTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN epidemie over hel hoofd was gezien eu toen oogenblikkelgk daarop de aandacht heeft gevestigd Nu meen ik te weten dat de Minister van oorlog zoo n lastig geval in handen stelt van deu inspectenr van den geneeskundigen dienst en deze den eerstaanwezend officier van gezondheid in casu te Oonda ora advies vraagt Het advies nu van dezen geneeskundige schqnt van dien aard te zijn dat het blijkt dat niet alle geleerde heeren hel over een epidemie eens zijn want de slotsom is dat het voornemen blijft bestaan dat met 1 Mei een 30 milllairon van hier naar Woerden worden gedetacheerd euz Het grappige geval kan zich nu voordoen en ia zoo onwaarschijnlijk niet dat in t laatst van April den officier een paar uur verlof naar Woerden wordt geweigerd om eens naar een geschikt kwartier uit te kijken terwijl hij den eersten van de volgende maand met zijne manschappen de Woerdenaars op hnnne tegenuoordiifheid komt vergasten Het ia bgua niet Ie gelooven niet waar doch te verger fs onderzoek ik tot nu loe of de geruchten lot mij gekoraeu valsch zijn Zoudt gg M de R mjj door uw veelgelezen blad wel in de gelegenheid willen stellen door den een of ander zoo mogelijk beter ingelicht te worden dan verblg f ik gaarne na u mgn dunk gebracht te hebben voor de mij tuegtstane plaalruimte met de meeste hoogachting euz Op den Kaastjechtschen dijk halverwege tusschen deze gemeen e en het dorp Haastrecht heeft zicb een geval van pokkeu voorgedaan Ook te Schiedam heeft zich een geval van pokken voorgedaan en Wel bg eene bejaarde vrouw aOVDK 27 April 18s2 AU plHatselyke CommisEie voor de iuterufttionale lEolaniaie eu uilvoerhaiidrlteiitoonatelliDi iii 1883 Ie Amilerdam ic b U len hrhbrn tich hier ter stede grooostituferd de leden iii de Kamer van Koophandel pil Kaljnelceii cu vnii het Bestuur van het Departement Gouda der Maalaohappg Ier bevordering tail Nijverheid Tot Vooreitler werd gekoren Dr H IJssel de Sflhepper lot ondcr voorzitlcr de heer C J C Priiioe en tot Seereiaris de heer Mr J Portugn Droogleever Door de Kamer van Koophandel en Fabrieken is een reijueat gericht tot leii Minister van Builenlandschc snkeo om te beproeven den invoer vau leve id v in Engeland weder toe te laten Maandag en Dinsdag t n te s Oravenliage 16 cnndiiiateu geeinmineerd voor de aole ais onderwijzer waarvan 9 zyn toegelaten o a de heeren M A A de Boek G O Hey P ran Puijn alhier De kieavereeniging Bargerplioht alhier hield Uinadag roud eene ergadering lot btspreking van het bekende verslag omtrent kieswetherTorming uitgebracht door de heeren Hartogh c s als gedelegeerden uit vryiinnige kiesvereenigcu iu de voornaamste gemeenten vau Nederland De vergadering was slecht bezocht er was slechts 4éa vierde der loden 7 van de 28 tegenwoordig Bij de discussie over het rapport zie onze nummers van 31 Maart en 2 April bracht icen over het algemeen hulde aan de daarin vervatte denkbeelden Was inderdaad het verkiggen van groudwetsherziening op het stuk van de verkiezingen ouraogelyk dan was men het met de ateliers van het rapport eens dat de voorgeslagen verbeteringen binnen de perken der grondwet in de eerste plaats in aanmerking moesten komen Doch op den voorgrond vrerd gesteld dat er nog nooit eene ernstige poging was gedaan om tot grondwetsherziening te geraken en dal het niet wenschelijk was tot ilergelyke palliatieven ijn toevlucht to nemen voordal proefondervindelgk de onmogelijkheid gebleken was om hel kwaad in den wortel aan te tasten men achtte parlieele herziening van de art der grondwet betreffende den census eni zeer wel mogelgk allhans de wensohelykheid werd betoogd dat de liberale partij het iifiliatief daartoe zou uemen eu niet reeds bij foorbaat de ooraogelgkhtid eener herziening aan nemen zonder dat een voorstel was gedaan en mislukt was In overeenstemming met deze gedachlenwisseling werd er eene door mr J Portugn Uroogleever voorgestelde en door den heer Roest van Limburg gewgzigde conclusie met algemeene stemmen aangenomen 2Souder zich dus uit te laten over de meerdere of mindere doeltreifendheid der door de oommissie voorgeslagen verbeteringen binnen de perken der grondwet zal aan de commissie orden te kennen gegeven dat naar het oordeel an Burgerplicht alleen afdoende verbetering van dep politiekeu toestand te terkrggen is door wg zigiug der grondwet en wel door een parlieele herziening van de bepalingen betreffende het kiesrecht de verkiezingen enz bö A SNELLEMAN St Anth Straat Mevr SMITS BÜCHNEH VRAAGT met MEI aanstaande een DIENSTBODE of NOODHULP P G BODE GEVRAAGD De ONDERLINGE BRANDWAARBORGMAATSCHAPPLI voor Roerende Goederen speciaal voor den werkenden stand DirecteurJ KARSTENS Jr te Leiden VRAAGT voor Gouda alwaar p m 100 Verzekeringen gesloten zgn en ACTIEF BODE Terstond GEVRAAGD vooreen Jongmenaich ÏOSTENINWONINI met gebruik van VRIJE KAMER bg Burgerliedeu Franco brieven met prijsopgaaf onder letters 3 J Y aan het Algem AdvertentieBnreau van NIJGH van DITMAR Kalver straat 62 Am sterdam Snelpergdruk van A Brinkman te Gouda De NIEUWSTE DEMI SAI SONS en ZOMEESTOFFEN ONTVANGEN J HOOOENBOOM De Ondergeteekende bereelt zich beleefdel k aan tot het AA1 ZEGGEI dn Geboorten en ÜTerlöden en tevens tot het RONDBRENGEN vau Circulaires en soortgelijke werkzaamheden G W OPGENHAEFFEN NAAIJEBSTRAAT U 19 GEVRAAGD een GEMEUBELEERDE KAMER voor e n Heer die zijn bezigheden buitenshuis heelt Brieven franco onder letter O aan de Boekhandelaars J VAK BENTÜM en ZOON te Gouda Ter drukkery van A BRINKMAN wordt GEVRAAGD een FATSOENLIJKE TOisra BiïT voor LOOP en ANDEE WERK Adres Tiendeweg D 60 Talrgke geiuigJChnflen van eerste Genecskuudigen Op reraoheideue Teiitooustelliiigeii net Medailles bekroond Het door 30 jaar grereiiommeerd Anatherin Mondwater van Dr J ti I 0PP KK hof Tandmeetter te Wemen Kadikaal geneesmiddel voor elke Tandpijn alsook voor iedere ziekte der Mondholte en van het Tandvleesch Beproefde Mondspoeling by aanboudeude Keeliickte 1 groole fleseh a f 1 75 1 flesch a ƒ 1 20 1 kleine fteaoh a ƒ 0 60 Plantaardig Tandpoeder maakt na kort 7 gebruik de Tanden blinkend wit zonder ze te beschadigen Prijs per doos f 0 80 Anatkerin Tandzeep in glazen dooien van ƒ I ÏO beproefd Tandzuiveringsmiddel De echte aromatische van De J G POPP ia zy maakt de tanden zuiver wit zonder het Jlb émail aan te doen bewaart ze voor ziekelijke lingen icn houdt den mond frisch Het stuk kost 40 ets en ia toereikende I voor een half jaar TandplombeerinK praktisch en zekerst I middel voor zelfplombeering van holle kiezen Prys per étui ƒ 2 60 KrUideilzeep aangenaam en best middel I voor Vlekken Uitslag Zomersproeten en Putsten Hoofd eu Baardschilver eu Korsten Huidkrankheded en alle onreiuheden der I bovenhuid Prya per stuk 3d Cents Het geëerde Publiek wordt verzocht uitdrukkelyk KK HofTandmeester POPP s Geneejmiddel te verlangen en slechts die aan te nemen welke van myn Fabrieksmerk zyn voorzien Depots zgn gevestigd te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Kottenlam by F S van Santen Kolff apoth rn A Schippereyn Co blauwe porceleinwinkel te s Hage by J L P Snabilié apoih te D lft bg A j van Byn te Schiedam bij C Malta Gs j te Leiden bij E Noordyk te Amsterdam by P van Wiiidheim Co en H H Uloth k Co apotheek te Schoonhoven bij S Wolff til Zoon te Alphen by L Varlsieau en Zoo te Utrecht bg G H N van Spaiye idem Labiy Ponal Droogi n li4ÜW4€TTOili FINALE UITVERKOOP bereed © I a bri©3scprl3z ©n ËÖTTEEDAMSCHE HYPOTHËËEBAïïl voor NEDERLAND De Directie bericht dat de ROTTERDAMSCHE HYPOTHEEKBANK voor NEDERLAND Panöbt ieveH uitgeeft groot 1000 ƒ 500 ƒ 100 en ƒ 50 renteude 4 pet die verkrijgbaar zgu ten kantore van hare Agenten HOFFMAN Co 1 te brouda LAFEBER Co i OPWEKKEND ERSTERKEND KOORTSVERDRHVEItD M BIJ BLOEDARMOEDE BLEEKZUCHT GROOTE ZWAKTE ENZ L U N I O N DE DIRECTIE B MEES B VAN R08SEM E C W HOIJER OPGERICHT IN 1829 OtTutigd t PARIJS in haar Hotel 15 m d la Banqn IKA ATSCHAPPBLIJK KAPITAAL EN GEPLAATSTE FONDSBlf ZESTIG MILLIOEN FRANCS Ver 0kBrxngen bij overlijden op liet aeheele leven Gmnet gde vertekeringen en op een bei Ida U en iag Lijfrenten Üittetverxekgring l 600 0 aandeel in de winf len der Maatichappij na TE TERTOEGER TOOR AUE INLICBTINGEH BIJ DE HOOFD A6E1ITEI Amsterdam de Heeren O P N Blou J L Elders Hoofdagenten Warmoesstraat 141 Alkmaar den Heer Piekbe Damave op de Mient Arnhem den Heer S T J Rons AdvocaatProcureuf Velperplein 25 Breda den Heer A P L Nelissen AdvocaatProea reur Havermarkt V C 300 Dordrecht den Heer J J P H Geelen Gravenstraat B 181 QOÜDA den Heer W C WERNINK Bleekersingel R 199 Groningen denHeer I J Bhugmans Groote Markt 12 Haarlem den Heer G C U Reeses Jr GrooteHoutstraat 5 Gravenhage den Heer J J van Oordt Kassier Nieuwstraat 13 sHertogenbosch den Heer Alphoms tam Rmckevobsel Advocaat Piocureur Leeuwardenden Heer C A Romer Advocait Procurenr Rniterskwartier 95 Leiden den Heer Abraham La Riviere Breestraat 98 Nömegen den Heer Van Waoenisoen Molenstraat 20 Roermond den Heer Schattenberg op de Coul Rotterdam de Heeren W T bb BoEB Ver Voorn 38 Delftsche vaart en J J de Lonob Wgnstraat 101 Tilburg den Heer C Abends Noordhoek M 484 Utrecht den Heer A H E Gadiot Advocaat Procureur Park straat 4 Zwolle den Heer C L Lietzb GEVRAA G U ten spoedigste drie BEKWAME GEVRAAGD BEEWAUSEEÜEEMEID R C by eene kleine familie in den aanzienlijken stand te Rotterdam Hoog loon met opslag naar bekwaamheid Aanvragen franco met duidelijke oMave vanvroegere betrekkingen onder motto Keuken bij de Boekhandelaars J W van LEENHOPF ZOON Vischsteeg te RotUrdam LOTEN VereeaiKins Rotterdanische Schouwbarg Trekkingen 1 Juni en 1 Dec met prgzen van ƒ lüU UUU ƒ 3000 ƒ 3600 ƒ 1000 ƒ 100 ƒ 75 ƒ 50 ƒ f m f W f eni Elk Lot moet uitkoioen met mlustens ƒ 3 Zoolang de loten niet voor ajlosnng zijn uitgeloot blijven zij steed deelnemen aan de trekkingen der premiëii zoodat men den kans heeft met een en hetzelfde tot meer dan een een hoogere o lagere prijs Ie trekken Verkrygbaar a ƒ 2 70 bg den HeerA BRINKMAN te Gouda A KOK Co H C EDA UW Jr JOH QUINT te Stolwijk en A ü HARMS te Nüuwerkerk a d IJiel 1882 Vrüdag 28 April GOUDSCHE COURANT JVteuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geijchiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATBRDAG De pr s per drie maanden is f 1 25 mmco per post 1 60 De Inzonding van advertentiën kan geschieden tot lén uur des namiddags van den dag der uitgave BINNENLAND Men schrijft uit Gbuda tan üe N Sott Cl Het is mg niet ontgaan dat u in den laatsteo tijd sedert de pokken in onze gemeente epidemisch zijn verklaard de lezers van uw geacht blad uu en dan op tie hoogte stelt vau bet aantal gevallen die zich hier an die gevreesde ziekte voordoen Den aandacbtigcn lezer kan hel dan ook met zgn ontgaan dat die gevallen boe langer zoo schaarscher worden Beschouw ik toch de officieele upgaveu dan vind I ik van 25 Maart 1 April 1 aangetast O overleden I van 1 8 April 3 aangetast U orerieden van 8 15 April 2 aangetast 1 overleden Deze vermindering dagteekent niet slechts van 25 Maan af reeds lang te voren waren de nieuwe gevallen zoo schaarsch dat ten ieder hier Ier stede weldra het ongeublik te geracet zag waarop de provinciaal geneeskundige inspeelenr zgn veto over de epidemieverklaring zou uitapreken Uit een welbegrepen belang voor handel en ngv rheid drong bet dagebjkaeh bettnor onzer geneeute dan ook daartoe bg den heer Inspecteur aan doch deie herr liet zich door onze vroede mannen niet verlokken achtte hel geschikte Igdstip daarvoor nog niet gekomen en merkte op naar ik gehoord heb dat ZËd hel wel zou laten weten als hij dat uoodig oordeelde In de uitspraak berusten ng Gouwennars dan ook in de overtuiging dat de maatregel noodzakelijk IS voor den algemeenen geioudheidslaeslaDd iu den lande Het raoeilgkst berusten hierin echter de militairen hier in garnizoen Bedankt voor het beroep naar de christ ger gem e Waddiiiiveen door ds G A Gezelle Meerbarg pred te Spijkenisse Ds O de Braal van Sliedrechl heeft hel beroep naar de Christ Ger gemeente te Bodegraven aangenomen Volgens de wet namelijk van 4 December 1872 geplaatst in l Beeuetl mililaire van 8 April 1873 moet de garnuoens kommandant bg eene ej demieverklaring van zijn garnizoensplaats kennf geven aan den Minister van Oorlog de Inspecteur v d geneeek dienst en den bevelhebber der mil afd en alsdan wordt zonder speciale vergunning geen militair uit of naar zulk een gemeente verplaatst bepaalde noodzakelgkheid uitgesloten De Koning en de Koningin der Nederlanden zijn te Windsor gisteren namiddag tin 3 ure aangekomen HH MM werden aan hel spoorwegstation begroet door den prins eii de prinses van Wales den hertog van Eainburg eu den hertog van Connaught De Koningin van Engeland ging de hooge Nederlandsche gasten op het plein van het kasteel tegemoet en begeleidde hen lot aan hel paleis De Koning en de Koningin werden Ie Windsor met geestdrift ontvangen De menigte vulde het atalionsterreiu waar eene talrijke eerewacht bijeen as De muziek speelde hot Nederlandsche Volkslied toen de Koning en de Koningii plaats namen in hel rijtuig van den prins van Wales om naar het kasteel mM P S fo et de militaire Willemsorde De menigte juichte warm het Koninklijk paar toe HH MM amen later deel aan nol diner ten hove De Tweede Kamer hervatte haar zittingen Diasdngmiddag met een vergadering waarin kennis weid genomen van de ingekomen stukken en wetsontwerpen de afdeelingen opnieuw werden samengesteld 9o Onze officieren eu minderen zien nu wel dagelijks de burgers de stad verlaten en weder binnenkomen zien wekelijks de marktdagen als gewoonigk door andere gemeentenaren druk bczocbl doch zjjn zelven versloken van hel genoegen om voor korten of langeren tijd met verlof te gaan Wol zien we nu en dan een grenadier of hnzaar langs onze grachten wandelen doch ik vermoed dat deze een verlof naar eene naburige gemeente hebben gekregen en nu maar een snoepreisje naar bet epidemisch verklaarde gebied maken Hoogst merkwaardig echter is hetgeen mij dezer dagen Ier oore kwam en dat ik u nu ga mededeelen Met deu len Mei a a wordt er een officier met ongeveer 30 man voor eeu maand van hier gedetacheerd naar Woerden ora ja t spgt me dat ik u niet kan mededeelen waarom maar zeker moet het een dringend geval zijn dal hel juist manschappen uit een epidemisch verklaarde garnizoensplaats moeten zijn Met 1 Juni wordt dit detachement vervangen door een ander van hier en zoo voorli telkens voor een maand men zou haast zeggen om te beproeven of de epidemie in de nieuwe garnizoensplaats ook vat heeft Ik stel rag zoo voor dat toen onze garnizoenscommandant die aanschrijving van de bevoegde autoriteit ontving ZEd gestr dacht dat door deze de