Goudsche Courant, zondag 7 mei 1882

Zowbg T Mei N 2762 1882 GOUPSGHE COURANT J ieuws en anvsüMi Aan allen wier oogen door ingespannen zien of lezen beginnen te steken of waaruit bij harden of konden wind vocht ontloopt wordt met vertrouwen aanbevolen Dr CHANTOMELANUS Oogenwater Na een korte proefneming zal men de uitmuntende werking kunnen waarnemen Prys per flacon met gebruiksaanwjjzing 60 cent Verkrijgbaar in de onderstaande depots T A G van Deth Gouda J A Keller Zn W Wajteust L A Schoulena Schiuier A Prins 2veuhutzen Oostmolenstr Rotterdftin MARKTBERICHT EN Ooada Mei lasi Granen met weinig oiniet en eenigsinda flanne prqien Pnike wille larwe welke weinig voorkomt werd betaald mei ƒ U ƒ ll BO goede 10 50 i f 11 26 mindere 9 a ƒ 10 an lager Zeenwache rogge 7 7 B a ƒ 8 Polderrogge ƒ 7 a ƒ 7 60 Gerat f6 lf 7 en ƒ 6 26 i f 8 de winter tonder Ha er ƒ 9 75 ü ƒ 10 25 per pCl K G Erwten en boouen verlaten Henuepiaad ƒ i ƒ 9 50 De veemarkt met goede aanvoer ofiohoon de prylen van melkvee va vaarkoeien enorm hoog waren wal echter de handel traag veile varkens viui 25 i 27 et varkens voor Londen van 21 a 24 cl per kalf kilo magere varkens en biggen alsmede schspeu tot enorme hooge prijten verkocht Kaas aangevoerd 77 partijen eerale qnaliteit van ƒ 28 ü ƒ 30 2de ualileil ƒ 25 a ƒ 27 Noordhollandsohe ƒ 28 a ƒ 29 Ooeboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Weiboler ƒ 1 a ƒ l lo Kaas uoleering van de Ver v Kaashandelaren aangevoerd 75 partijen Ie kwal ƒ 27 a ƒ 29 2e kwal ƒ 24 i f 26 60 Handel flauw fiargerlijke Stand GEDOKEN 2 Mei Wilhelmina AnthoDii ondera H C au Stareren en M Bnaialc Gerrit Adrianus ondera P SIop pelenborg en C de Bruin S Franciacua Johannes Pe true ondera J Overkemp en P M Frie Johanna ondera C van den Heuael en A M Marka Hendrik Johannes ondera O van linnen en S B Brouwer Jan Gernt ondera P H J Lafeber en G an Eist OVERI EDEN 2 Mei G van Dam 8 m W T Fortnin 1 j 10 m M van der Linden 58 j 3 W van Triet 64 j G E de Graaf 6 ni k F Sparnaa 3 j 7 m i Huaaelaon 20 U ra M Janmaat 2 m GEHI WD 3 Mu S Boot eu A J inn Draanen H van Monnikendam eu K Sanders R van Veen en C J Verechut E Luxcn en M de Weger S Karreman eu M Sjiiertugshoek advertentïën ♦ Ondertrouwd OTTO VEENENDAAL met HENDBIKA de JONG AmiUriam 4 Mei 1882 Etnige en algemeene Icennisgemng Heden overleed sa een smartelgk doch kalm Igden mijne geliefde Zuster Mejuffrouw M VAN DBB Ï3NDEN in den ouderdom van 57 jaar J VAN BEB LINDEN Gz Gouda 2 Mei 1882 Eenige en Algemeene Kennisgeving ÜIT DE GEKROONDE VALK onderscheidt zich door aangenamen smaak wordt cUwr tal van geneeskundigen aanbevolen wegens fïfkdoni aan extract d i voedende bestanddeelen tegenover gering gehalte aan alcohol is met gewoon HoUandsch Bier vermengd ook voor kinderen een uitnemend versterkende drank Het dagelijks toenemend debiet levert het beste beaijs voor de uitnemende eigenschappen iezer biersoort ATT concurrentie met Engelsche fabriAmJm katen tegen veel lageren pqjs PSINSESSM en BBVIJ E BIEMEN van onderscheidene qualiteiten BORDEAUX AZIJN KBUIDENAZIJN imAGOJVAZIJN en WlJNAZIjy in onderscheidene prijzen VAN V0LLE1 H0VEN Co Amsterdam ESTEA STQÏÏT aoed belegen verkrygbaar bfl den Heer H van WIJNÖAAKDEN Korte Tiendeweg D 93 Gouda ii4iraf4€T FINALE UITVERKOOP DE TRAMSVAAL Lees DE HOLLANDSCHE AFRIKAAN Weekblad ter bevordering van kennis aangaande Zuid Afrika verschijnende bg den Boekhandelaar H W FISCHEE firma M ScHooNEVKLD ZooN Beursstraat 2 te Amsterdam Het eerste Nummer is op franco aanvrage gratis te bekomen UfELsTolTirirWES lIAATSOSmj GEVESnGD ÏE S GEAVENHAGE Maatschappelijk Kapitaal ƒ 1000000 Verdeeld in =¥ ijf Seriën elk groot f200000 COMMISSARISSEN W C HOJEL Luitenant Kolonel der Art Adjudant van Z K H den Prins van Oranje Voorzitter van het Hoofdbestuur der Vereeniging Eigen Hulp J H DE GROOT Oud Chef der Firma DE GROOT KOLFF Co te Batavia Samarang en Soerabaja Jhr Mr G de BOSCH KEMPER Referendaris aan het Departement van Waterstaat Handel en Nijverheid Eerste Directeur van de Onderlinge Levensverzekering Maatschappü van Eigen Hulp C J VAN DEE OUDERMBULEN Wethouder der Gemeente Wassenaar Lid der Provinciale Staten van Zuid Holland Voorzitter van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw enz Mr F H GöBEL Voorzitter van het Amsterdammer Polderbestaur Heemraad van het Waterschap Mydrecht enz DIRECTEUREN L F HOJEL J H MULLER De eerste Serie volteekenil zijnde wordt thans de Inschrijving op de tweede Serie van 200 Aandeelen a f 1000 splitsbaar in onderaandeelen van f200 a pari van 10 tot IS Mei 1882 opengfesteld Te Amsterdam ten Kantore van de Ontvang en Betaalkas Rotterdam s Gravenltage Utreclit Gouda Gorincbcm Leiden Firma Jan Havelaar Zn Scheurleer Zoonen Chr Oortmann Zn WedaKnoxenDortland Gorlnchemsche Bank Haarlemsche Bankvereeniging en de Firma Lezwijn Ëigeman INLICHTINGEN PROSPECTUSSEN en INSCHRIJVINGSBILJETTEN z n aan voormelde Kantoren en ten Kantore der Maatschappij Bilderdijkstraat n 10 op aanvrage verkrjjgbaar AANSTEKEOJEE ZIEKTEN De Inspuiting van l i t Rutlo KülH van A Bouvier ipo theker lu l diiis fjeiiei si in wcliiigo rta fn zonder e nlge andere I cli tinlo m pas fiiiKlaiie ofvei ouderdGvloeInfen wiltcii vloo l enz iK ii l ti Iv liüe resultaten vaiiUlLiiiiddel ende dui i iidi ii Ki n i e sedert2TJiiKn zljnerdeii besten waarbor voor letiv JKeutuiwkcuilKiKt vooi cbrül Um Or IN ALLK O DB APUfHbh N Te s Hag e Snabilié Apoth Adwtentiën Beuzemnker Co Leiden A Bots Nieuwkoop in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten wprden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda te Gouda m Snelperïdrnk van A Brii B j deze Courant behoort een BUvoegsel binnen QOUDjV 8 Mei 18 3 Be tfraardebestelling van het lo felyl £ overtcliol van den heer D Lulius V Goor Ml plaat hebbeji Maandag morgen leu 11 ure Naar iry vernenieo is door de dd Schutterij alhier aangeboden de begrafeuis n den Majoor Komtnandant met militaire honneurs te doen plaats hebben doch is op uitdrukkelijk verlangen an den o erledene door de familie oor dit ereereu l aanbod bedankt Er heeft zich ook hier ter stede ecne Commissie ge orrad roor de iniameling van gelden tot onder teuning der hulpbchoerende Israëlieten in Busland Deze bestaat uit de heereu Mr A A an Bergen IJzeudoorn Voorsilter J W Haverkamp Brgemaun J A Biesenaar E S Cat J M NooiboTen ran Goor C Hoogeuboom 8 B Tan Leer C C H Priuoe P J Siraasman G i Steens Zijnen Penningmeester Mr D N Brouwer Secretaris De berichten in de dagbladen hebben ons ral doende in kennis gesteld met de rreeseiyke toodeelen in Sasland en ieder mensoh die een hn in zich omdraagt geioelt diep medelgden met de ongelukkige mishandelde natnurgeuooteu wier lot bel hier geldt De aak behoeft bg de Goudscbe iugeieienen zeker geen aanbeveling Zy spreekt voor zichzelf Aan den Gemeenteraad is verzonden hel volgende adres der Openbare Orzondheidtoommissie Mgne Heerenl Het besluit om een gedeelte der Turfmarkt en eeu gedeelte der Nieuwe Haven te doen dempen en rioleeren werd door ü genomen zonder dat onze Commissie vooraf raa V de opdracht had ontvangen hare zienswyze omtrent het iik Dwq te gadering geopperde denkbeeld lot die demping en rioleering nau U kenbaar te maken Te oordeêlen naar de discussie welke bij de behandeling der Gemeenle begrooting voor 1881 over het toen aaitbangig gemaakte voorstel tot demping der gracht langs de Blauwstrant in Une vergadering plaatV had gold het een maatregel te nemen ook in hét belang der openbare gezondheid Wg hadden daarom verwacht dat de Gemeenteraad in overeenstemming met het bepaalde bij zgne Verordening voor de Openbare Gezondheidscommissie Ie tionda dct voorstel in onze handen zoude hebben gesteld alvorens daaromtrent cene beslissing te nemen Dat zulks niet is geschied doet ons leed Thans nu in Üwe vergadering pogingen worden aangewend om de uitvoering van hel door U genomen besluit te voorkomen en U in overweging is gegeven dal besluit weder in te trekken wagen wij het ons tot ü te wenden met het verzoekeen ongevraagd advies vifn on te willen aannemen De zaak is naar onze bescheiden meening van zulk groot gewicht voor de gezondheidsbelangen der Gemeente dal wg haar niet met stilzwggen kunnen laten voorbijgaan Gebruik makende van de gelegenheid ons geboden door de nieuwe phase die zg is ingetieden nemen wij de vrgheid liet volgende onder Uwe aandacht te brengen De Gemeenteraad wil de gracht langs de Blauwstrant en de drie brugopenin en welke daarmede vereenigd zgn dempen en de gemeenschap van het aler der daarin uitkomende grachten ondefhouden door middel van eeu r ool waarvan de kruinshoogte lager is dan de walerspiegel Omdat de kruin van het riool niet boven den waterspiegel wordt gelegd zal meJ aan elk der drie openingen van het riool eeiw verzameling van drijvend vuil verkrijgen Aangezien het riool verrao delgk minder wijd zal zijn dan de gracht zal ook DMst de riooinpeningen eene verzameling van tuil ontuasn zelfs al werd de kruin van bel riool op goede hoogte gebracht Het is zeer te betwgfeleu j f het vermogen van dat riool wel zoo groot zal zijn lis de kleinste doorgang van eeu der nu nog vereenigde grachten verkleining van vermogiii veroorzaakt opstuwing en verandering in den waterloop is daarvan het gevolg De tegenwoordige waterloop daar ter plaatse kan gunstig genoemd wordeu Wfioneer door den Oostelijkea volmolendoiker water wordt ingelaten is de stroom ouder de brag bg den Heer Hoogenotje krachtig De stroom in de gttcht langs de Blauivstraat is door de meerdere w dte wel is waar minder snel doch die gracht ontvangt toch het water dat met meerdere snelheid door de bedoelde brug stroomt en wordt dus gued v n versch water voorzien De toestand zou des nood nog verbeterd kunnen worden door eenige wgziging te brengen in den loop van het door de Gemunte slroomende water De stroom onder de brug van de Groenteumarkt is als door den Westelykeu Volmolen duiker water wordt ingelaten ook krachtigt Die stroom ontmoet in de gracht lang de Blauw tr at tegenstand door de landhoofden van de Irappenbru j bij de Vrouwensteeg het uit de gracht der Groentemarkt drijvende vuil blijf daardoor in de Blauwatraat gracht liggen bij de Jbrugopening waardóór bet gekomen is Werden de Inudboofdea fan die Irappeubruggealbopt lol den bodear oer vaart het drijvendetuil zou den weg van het water spoediger volgen ook de stroom in de Blauwatnatgracbi zoo daardoor sterker worden i Bovendien zou veel van het kwaad wegvallen indien teeds ud lorg ge lni cn dat niet gelijktijdig door de beide volmoleu tluikers water werd ingelalen Het aanbrengen van eeu wqd riool van uil de GroenlenmarU naar de Turfmarkt achter bet landboofd der trappeubrag om is minder aannemelijk Het dempen der gracht langs de Blauwstraat zal den toestand van den waterloop eene schrede achteruit brengen en drgvend vuil op drie plaatsen doen opee ihoopen nadeelig voor de gezondheid meerdere demping zat dan niet kunnen uitbleven Wordt lot de demping overgegaan dan geeft men daardoor te kennen dat Je gracht als v iart en de toegang voor schuiten naar de Gtoenlenmarkt van geene behoefte zijn en geene waarde hebben Indien dit werkelgk zoo is dan kunnen zunder die demping de Irappeiibrng en de brug aan de Groenteumarkt verlaagd worden de eerste met afbraak der landhoofden naardoor eene betere doorstrooming van het water verkregen wordt de laatste ter bevjordering eener goede passage voor zwaar beladen wagens £ cne verlaging der brug bij den Heer Hoogendgk kan dan ook nuttig zijn om de op en afrij van en naar de Turfmarkt gemakkelijker te maken Met betrekking tot het plan der demping van een gedeelte der Nieuwe Haren zij gezegd dat de stroom in deze grachj uitgaat van de Gouwe en zich voortzet achter de huizen aan bet einde van den Kleiweg lussolien de Kleiwegsteeg en het plantsoen totdat hg zich vereeuigt met het water in de Katlensingelgrachl Wordt uu hel riool in het te dempen gedeelte zoo groot gemaakt als de kleinste doorgang van het water achter de bedoelde huizen dan blijft de stroom zooals die thans is De bezwaren tegen het leggen van een riool waarvan d kruin lager ligt dan de waterspiegel zijn echter dezelfde als hiervoren zijn omgegeven Uil het Medegedeelde blijkt ü dat de demping der bovengemelde grachtsgedeelten volgens ons oordeel niet bevorderlijk zal zgn nan de gezondheidsbelan gen onzer Gemeente Integendeel de bedenkingen welke daartegen bestaan zgn zoo ernstig dat wij U om der wille van den plicht die op ons allen rust om te waken dnt de gezondheidstoestand onzer goede stfd niet worde benadeeld dringend moeten verzoeken op Uw Besluit tot demping terug te komen Gisteren heeft Margareth Johanna Fokkers opgenomen in het Weeshuis alhier een voldoend examen afgelegd in de Nuttige handwerken en is aan haar een bewijs van bekwaamheid uitgereikt door de Algemeene Nederlnndsehe Vrouwenvereeniging Tessel ollade te Amsterdam Van de 16 ollicttanten slaagden er slechts 5 Door de stemgerechtigde ingelanden van den Zuidplaspolder werd gisteren met algemeene stemmen herkozen tot Heemraad van dien polder de Heer Mr P D Kleg te CapeHe a d IJsel De Heer J Ikking te Zevenhuizen i benoemdtot onderwijzer te Eist De Rekening van den Eendrachtspolder over 1881 bedraagt in ontvangsten ƒ 10 707 51 en in uitgaven ƒ 88 59 alzoo is het batig slot ƒ 1848 61 Donderdag morgen werd te Zevenhuizen het stoffelijk overschot van den gemeente bode P Geerlof ter aarde bezield De overledene die sedert 1867 zijne betrekking vervulde was om zijn gver en trouwe plichtsbetrachting bg ieder gezien zoodat zijn afsterveli een treffend verlies voor de gemeente is Ook voor de verschillendepolders of vereenigingen waarvan de overledene bode was is zgn dood een smartelijk aandenken Nog lang zal de nagedachtenis van den waardigen Geerlof in eer gehouden worden Onderstaand adres is veitonden Aan de Leden der beide Kamers der SlateoGeoeraai wordt hierbjj beleefdelijk tei kennisneming aangeboden een afdruk van het terzoekschiifl door Sicenfabriekauten in de provincie Zuid Holland aan Zijne Excellentie den Heef Minister n Binpenlandsche Zaken ingediend Aan Zijne Excellentie den Heer Minister van Btnnenlandsnhe Zaken De ondergeteëkenden allen Steenfabrikauten wonende in de Provincie Zuid Hoiland veroorloven zich Uwer Excellentie s aandacht te vragen voor het feil dat zoowel s Rijks a s hunne bgzondere belangen worden benadeeld door het gebruik van Belgische steen Het IS hun naamigk gebleken dat voor den nieuw gebouwd wordende school te Krabbendgke en voor den te verbouwen school te Hansweert is voorgeschreven hel gebruik van Belgische steen ook wel genaamd klampateen eeu roorechrifi waardoor de iulandsche industrie wordt uitgesloten en groo elijks benadeeld terwijl het allerminst van s Rijks belang kan worden geacht dat zooals hier geschiedt soli diteit aaan eenige meerdere goedkoopheid wordt opgeofferd Dat de Belgische steen minder net afgewerkt en geheel niet gesorteerd is kan ieder leek duidelijk zien dal deze steen in soliditeit verre achterstaat bg ons inlandsch fabrikaat wordt bewezen lo door het oordeel van alle technici daaromtrent 2o doordien de muren er van gebouwd geportlandcement zijnde zooals altijd geschiedt om a de slechte vorm en wankleur te bedekken h de muren althans tijdelgk te beschermen tegen het regenwater binnen korte jaren de portlaudcementvan den muur afvalt me z ch nemende een verteerd laagje steen 3o doordien de steen niet speciehoudend of met andere woorden doordien de ateen zich nimmer innig verbindt met de kalk en tras hetgeen bij ons inlandsch fabrikaat wel hel geval is 40 door hel feit dal daar waar soliditeit der steen dadelyk onmisbaar is het Belgisch Gouvernement zelf tloUandscbe steen voorschrijft poóal onder meet heeft pla l gehad bij den bouw der Kallemigitsohe dokken te Antwerpen voqr twee jaar welken bouw oirpa l j raillio n IJjeUteen werd verwerkt Onderg teeicend p jonden zich betrekkelijk deze zaak niet tdt Uwe Excellentie hebben gewend iq