Goudsche Courant, vrijdag 12 mei 1882

VrUdag 12 Mei 108 N 2764 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken W C HOJEL Oranje Voorzitter J H DE Gl marang en Soerabaja Jhr Mr G m BOSC H KEMPER Referendaris nan tiet Departement van Wa ewta t Handel en Nijverheid E 8te Directeur van de Onderlinge LeveusverzekeringMuatschappjjvan Eigen Hnlp J C J VAN DER OUDÉRMEULEN Wethouder der Gemeente Wassenaar Lid Jer Provinciale Staten van Zuid Holland Voorzittet van de Hollandaohe Maatschappij van Landbouw enz Mr F H GöBEL Voorzitter van het Amsterdammer Polderbestour Heemra l vanhet Waterachap Mijdrecht enz II i DIRECTEUREN i L F HOJEL J H MULLER Mevrouw HEMSINÜ Westhaven 149 VRAAGT met Aug of later eene NETTE en FATSOENLIJKE TWEEDE MEID die goed kan strijken Timmerlieclen TWEE bekwame TIMMERLIEDEN kunnen terstond voor een geruimen tyd werk bekomen bij J W A HAM te Moordrecht Snelperadruk van A Bbinkua te Gouda BurfferlUke Stand tn J C Tin Laeuwea Mtrii oaders A Mrllcfrt en H Fnrrw 6 Oysborta oaderi P J Spieriagthock tn M C TM in LuD Maria Sophia oodera A Driei eo W ZiiÜdTcld W nand oadera W an Redeo en G Liepelt 7 Oosewyn ouders J Grootendorst cd 3 U van der I indeo Berooldns oodera J P Aret eo D vao der Bree Antonie iiofiaBtus oadera D Schotel B W Meiainger 8 NJeoIaii Johaones ouders C Bodi CD J Prins OVEKLËDEN 5 Mei J Schluter 18 j 6 J Rienis dyk Weber 13 j 10 m 7 W H Rabouw 8 w 8 E J Wientjes U d K den Haajr 3j APVERTENTlfiN Heden overleed in den ouderdom van Veertig jaren mijn innig geliefde Echtgenoot de Heer DIRK LULIÜS van GOOR in leven uitgever en Majoor Kommandant der dd Schutterü alhier E LÜLIUS VAN GOOBGouda 4 Mei 1882 Romewn Algemeene Kennisgeving Bezbeken van rouwbeklag worden niet af 1 gewacht Heden overleed in den ouderdom van Veertig jaar mijn hartelijk geliefde oudate Zoon DIRK LULIUS van GOOR Wed G B van GOOR Gouda 4 Mei 1882 Heden overleed tot ou2e diepe droefheid in den ouderdom van 72 jaren onze harteljjk geliefde Echtgenoot Vader en Behuwdvader de Heer JNICOLAAS EXALTO OudFabriek Landmeter van Schieland Rotterdam 5 Mei 1882 Wed N EXALTO Moordrecht geb C W DK Bruijn M A EXALTO G EXALTO L EXALTO J H KXALTO Dk Jong L VRIJLANDT C W VRIJLANDT ExALTo De talrijke betrekkingen en vrienden gelieven deze tevens als bijzondere kennisgeving aan te merken Verzoeke van visites van rouwbeklag aan het sterfhuis verschoond te blijven By acte den 31 Maart 1882 ten overstaanvan den Notaris W J FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda verleden is de VENNOOTSCHAP tusachen de Heeren ANTONIÜSARNOLDUS HENDRIKUS van HELDEN enFREDERIK OORNELIS van ZEULEN te Gouda betrekkelijk het drijven van handel inHUIDEN en LEDER en het uitoefenen eenerLeerlooijerij onder de firma van HELDEN enVAN ZEULEN bg onderhandsche acte opden 16n Anguatua 1865 aangfgaan ONTBONVBH De Arrondissements Rechtbank te Rotterdam heeft bjj vonnis van 3 Mei jl in staat van failllssenient verklaard Teunis Spoor Vleeachhouwer en Spekslager te Gouda sedert 2 Mei jl en benoemd tot Rechter Commissaris den EA Heer Mr J W van OOSTERZEE en tot Curator den ondergeteekende Advocaat te Gouda De Crediteuren worden opgeroepen voor de eerste vergadering tot verificatie der schuldvorderingen op VRIJDAG 26 MEI a 8 de3voormiddags ten 10 ure in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam De Curator J FOBTüUN DROOGLEEVER Jodenvervolging in Rusland De Plaatselijke Commissie tot ondersteuning der hulpbehoevende Israëlieten in Rusland heeft de eer bekend te maken dat zij eerstdaags bij de ingezetenen eene lijst zal doen circuleeren waarop ieder die voor het goede doel eene bijdrage wenscht af te zonderen verzocht wordt zgne naamteekening te plaatsen Gouda 9 Mei 1882 NSmens de Commissie DJM BROUWER Secret aris KNECHT g evraagd tegen vast g oed loon Adres aan het Bureau dezer Courant Blimenhndsche Sc hroefstoomboot Reodeni TE DORDRECHT Aanvangende op DONDERDAG 11 MEI 1882 zal de Stoomboot Dordrecht vfi 3 Kapitein J GROOTENBOER Donderdagk over Gouda Leiden Haarlem en Zaandam naar Amsterdam varen en Zondags over Uithoorn en Gouda naaf Dordrecht Nadere inlichtingen te bekomen hg dèn Heer N C WIEZEK Agent der Resderg te Gouda g De Directeur l 1 B I BOITY De Commissariseen F C DEKING DURA Jr H VAN DER 8ANDE AJzv J VAN OLDEf BORGH KCzn c hooo bitTbooim FINALE UITVERKOOP IJSElSTO OMTEAIWEiSiiÏMilmj GEVESTIGD E S GR VJE3lB Gii Maatschappelijk Rsipitckal 4wir Verdeeld in Vi f Se riën 4k grpikm a ü De eerste Serie volteekend zijnde wordt thans de Inschrijving op de tweede Serie van 200 Aandeden a f 1000 splitsbaar in onderaandeelen van f 200 a pari van 10 tot 15 Mei 1882 opengesteld Te Amsterdam ten Kantore van de Ontvang en Betaalkas Rotterdam sGravenliage Utreclit M Gouda Gorinclicm Leiden M Firma Jan Havelaar Zn Scheurleer Zoonen f I Chr Oortniann Zn Wed Knoxen Dortiand Gorlnchemsche Bank Haarlemsche BanKvereenl s m en de Firma Lezwijn Ëigeman INLICHTINGEN PROSPECTUSSEN en LNSCHRUVINGSBILJETTEN zijn aan voormelde Kantoren en ten Kantore der Maatschappij Bilderdijkstraat n 10 op aanvrage verkrijgbaar De ondergeteekende beveelt zich minzaam aan tot het LEVEREN van Echt Noordbrabantsch Bier op PLESSCHEN en per FUST C VAN OIJE Klei weg Ji No 2 MAANDAG 1 MEI is na afloop van het FEEST bij vergissing een Zwart Wollendoek medegenomen Men wordt beleefdelijk verzocht dezelve in iet Hotel dis ZALM terug te be zorgen Goudsche Rijpad BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alphen maken bekend dat het GoUdsclie JtiJ2 ad gelegen onder de gemeenten Alphen en Boskoop voor rij en voertuigen en vee zal zjjn afgesloten van den lO tot en met den 24 ie MEI eerstkomende en dat de weg waarover de doortocht wordt verlegd loopt over Hazerswoude of Bodegraven Alphen den 8 Mei 1882 Burgemeester en Wethouders A P ZAALBERG De Secretaris SAMSOM ByjNEIfLAND GOqpA U Mei 1882 ï 4 l e r mr ti ta domeinen mMniê bela t voor diêt nqtariè i ÏHemtjag ont anger der registraIhier u benoemd tol lid der iet het afnemen van hetaaraen bt tal aanvaD n Maandag VÏli Giu RIM VAfll DïN GBMEENTEEAAD Vrijdag d n l Hei l 88i de namiddags ten 1 a hiiJI Moseun ran OudhedCD dHoen dpr kotten lan de liohtiog r D éeu Vlaterweg i Uerdamt il de OCmeenfe eindt K De ÏBekeftiJigV Het VMilel t toy helGommissfé ia Vt f deitusuhen Amaterdaiiij eojbegrootiog dienSt IsSk i i Uet vooratel tqt l0cBikbaark W ii van Mtaof de Oemeente begr iiigrl ien t 882 voor hel voltooien van het gebou der lel pSargereoh ol oor meiq ea Het Tooratel tot nitbreidiiig van het onderwijund peraoneel aan de TuBWiberi chool De voorrtellen betrekkfljlt de demping van fcet water langt de Blaavatnat D ran sen gedeelte der Nieuwe Haven Het vooratel betreffende bet toekennen van toelagen aa kweekelingen op de openbare lagere icholen De Couceaaie aanfraag van A Kaptijn voor ëeoen atoomtramweg tniachen Oonda en Schoaiibo a roortletting der behandeling Te benoemen Esnea onderatqier aan de tnwli nehaBi Eenen onderwijaer aaa de 2c Vottelooic ihool Een bubfdonderwijieret aau de 2e openbare Bewaarschool Eenen brugwachter op de Nieuwe Haven bij de Lange Dwartatraat Giiteren werd in hel Gebouw voor Kuoateu en Wetenaohappen te Utrecht door den komraandant van het korp genieiioepen aanbesteed het leveren van gereedechappen eu andere behoeften ten behoeve van materieel der genie voor de nieawe Hollandache waterlinie iu S perceelen Mintte intchrgver voor pera 3 Raming f 1143 was de heer van der Klein te Gouda voor 817 80 In de terechtzitting der Rotterdanuohe Arr Rechtbank van Dinsdagmorgen werden do volgende pertonen veroordeeld F H arbeider te Nieuwerkerk a d IJtel bekl van moedw miabandeling tot 2 dagen gev C H en W V wonende te Oouda bekl van diefstal van eenden en konijnen aldaar tot 16 dagen gev cell ieder H N opperman te Bergambacht bekl van mishandeling werd vrijgesproken Door het provinciaal kerkbestuur van Zeeland 18 o a na afgelegd examen tot de Evangeliebediening in de N H kerk toegelaten de heer C U Callenbach Tot Lid van het CoUegie van tetters te Gonderak is benoemd de heer A Kool en tot tegensohatters voor de personeele belasting de heereu J J de Jong eu J Snaterse Het aantal poklijders te Berkenwoude ia sedert de laatste opgave met 2 vermeerderd riet kantongerecht te Leiden heeft de koetsiers uit Hazerswoude Leiderdorp en Bodegraven die terecht Blonden omdat ij de verordening te Zoeterwoude badden overtreden waarbij voorgeschreven wordt lal eedi een uur voor zonsondergang voertuigen van licht moeten zijn voorzien vrijgesproken De Willem Barents is Dinsdag naar de IJaïee vertrokken Bij het vertrek van de Rijkswerf te Am sterdam speelde de m tielt van het zevende regiment op aanbod van den koloac Vjjf sloepen met jontensvan Zr Ms Wasienaer bgroeteo Batentt bij hetpasseeten der sluis bet i chlschip ealuterde en demandeu in het want en p de ra ajuiehten Buitende sluit lag het barkeeU L £ KoolemanaBeyneu dat jaitt uit Indie was tvnggekeerd Het ueerdemet de ie vlaggen Vele r oQcieren die de vorige tochten hadden m de mi kt dedeg de vienden uitgeleide naar zee De hee Grant de Eagellihe landeigenaar die als analen ri photograaf drie t èten medemaakte wat van L den jpvergekomen oW e geliefde Bamis te zien uitceileii ta met het amife en den commandant de noodige Imaatregelen te bf preken betreffende het toeken naai l de bemanning vai de Sira De heer Grant liet te fsameo met sir Lenry Goèe Booth dezen winter een zeiljacht makfs waarmede hij zijM vriend den beer Ixigh Smith ia het ys zoeken gaat Het gouverneiAentsc ip eentalvitcbvaarder met stoomvermogen w ordt gecomiMndeerd door den veteraan der ijizntochten sir AlUt Toaog De bemanning van de Burntt tal steenhoopen coins in Nova Zembla a elders oprichten en daarin belichten laten betreffend weer en wind jstoeetauden ent Wellicht ontmoeteu de tcbepen elkander bij Nova Zembla Toen ae Barenl in A alnit Ie IJmuiden lag viel een bejaarde loods van iten steilen loopplank iu lee Hy bail nog nauwelijks bal waler geraakt of een van de matrozen van de Bmtait dook hem na onder het schip en bracht hem boten Met een nat pak maar vroolijk hart ging deie linke teeman naar het Noorden De sleepboot brack de Barenis onmiddellijk Tol lid van de Twe ikKamcrderStalen generaal tn het hoofdkiesdittrict Fnlveraom in de plaats van den heer A Baron Sobimmelpeuuinck van der Oye is gekozen He heer mr T P Baron Mackay met 728 van de 1337 uitgebrachte geldige stemmen De heef J T H Bekhuis verkreeg 5 50 stemmen Voor he eind examen der h bnrgertchojen iu de provincie Zuid Holland hebben zich aangegeven 68 oaiididaieii 27 van de hoogere burgerschool te s Gratenbage 10 van die te Delft 6 van die te Schiedam II van die te Rotterdam 11 van die te Dordrecht 2 van die te Gorinchem 2 die in den laatslen lijd geen hoogere burgerschool beiocht hebben Staten Generaal EiaaiE Kaheb ZittiLg van 9 Mei 1882 Na de opening van de zitting gaf de voorzitter bet woord aan den minisier tan financiën ingevo ge zijn te kennen gegeven verlangen De minisier van financiën de heer van Lijnden teide Mijobeer de voortitter Met de handelingen der regeeiing in twee hoogst belangrijke aangelegenheden heeft de meerderheid van de tweede kamer der ataten generaal zich iu de laatate dagen niet tereenigd Nadat de miniiter van koloniën naar aanleiding van de beslissing ler zake van bet vraagstuk der conteraie tyn oulslag aan den koning bad aangeboden eu terwijl dat verzoek in handen tan den raad van ministers was gesteld en bij delen nog iu overweging was heeft de verwerping ten tweedenmale tan het gesloten handeltlractaat me Frankrijk ook de overige ministers genoopt hun ontslag eerbiedig aan Z M te vertoeken Op grond hiervan beeft de regeering de eer tot de kamer het verzoek te richten de behandeling van de aan de orde gestelde wetsoutferpen te schorsen totdat door Z M eene beslissing zal zijn genomen De voorzitter meende naar aanleiding van dit terloek te moeten voorstellen de behandeling der aanhangige ontwerpen te schorsen daar de orde van werkzaamheden niet kou doorgaan Daartoe werdbesloten en de kamer tot nadere bjjeeuroepiug gescheiden Staten Geueraal Tweede Kameb Zitting van 9 Mei 1882 Iu den aanvang van deze zitting heeft de minister van financiën gelijke raededeeling en hetzelfde verzoek gedaan als in de eerste kamer Dientengevolge werd besloten de behandeling der reeds aan de orde gestelde onderwerpen voorshands te tchorsen De heer van Houten meende dat onder deze omstandigheden een hoofdelement in onzen staatkundigen toestand het kiesrecht niet op den achtergrond mocht worden geschoten en die gedachte in een votum der kamer wenschende neder te leggen stelde hij ene motie voor waarbij de kamer gehoord de mededeeling der regeering als haar oordeel uitspreekt dat in den door het aangeboden ontslag der ministers ontstanen staat tan r a1ten de aandacht in het bijzonder op herziening van bet kiesrecht behoort gevestigd te zijn eti mitsdien haar op 25 Mei 1881 over die quaestie gegeven verklaring herhaalt Tegen het voorstel des voorzitters om die motie a s Donderdag te behandelen werden door de heeren van Delden van Baar en Gratama bezwaren van verschillenden aard in het midden gebracht len gevolge waarvan de kamer besloot de discussie op een nader te bepalen dag te doen houden De kamer besloot het adrrt van den confiaenr Berenbak tegen de toepassing der drankwet op tgn bedrijf dat het ichenken van likeuren medebracht neder te leggen ter griffie en besliste daardoor dat het niet aan de regeering om inlichtingen zou worden venonden gelijk de heer van Houten voorstelde Behoudens afdoening van tpoedtereischende onderwerpen weid de kamer tot nadere bijeeuroeping gescheiden Het departement Groningen der Nederlandsche maatschappij tot bevordering vau nijvei heid heeft len einde kunatzin bij handwerksnijverheid op te wekken betloten lo dat een nationale wedstrijd zal gehouden worden in het vak tan smeden en wel is het vervaardigeo van voorwerpen van vuur en bankwerk 2o dat eene commissie tan vijf leden door het departement worde uitgeooodigd om een plan en programma voor zoodanigen wedstrijd zoo mogelijk vóór den Islen September 1882 aan het departement in te zenden In de zitting van den Haagschen Gemeenteraad op Dinsdag waren aan de orde de voorwaarden voor den aankoop tan het aan Z M den Koning behooreud paleis van den Kneuterdijk met de terreinen eo gebouwen tuaschen den Kneuterdijk de Ueulstraat het Noordeinde en de Oranjestraat De voorwaarden zelve gaten tot geen bedenkingen aanleiding Alleen werd door den heer Nelacher de vraag gedaan of bg de inwilliging om het paleis aan den Kneuterdijk tot een museum te bestemmen de gemeebte ook als het blijkt dat dat gebouw niet voor museum geschikt is zal gehouden zgn en zy niet de vrije beschikking daarover zal bekomen Van terschillecde zijden werd hierover een oordeel uitgesproken maar gebed eens was men het niet en daa rom stelde de heer Netscher toor dat de raad zich met de voorwaarden zou tereenigen maar dat daarbij tetens zou blijken dat de gemeente over de gebouwen en gronden vrii zal kunnen beschikken Het voorstel tan den heer Netscher werd verworpen eu de voorwaarden aangenomen De ingenieur Moudriaan herinnert in de N R Ct dat bet Maandag 100 jaren geleden was dat de groote weldoener der menscbbeid James Watt een ontwerp maakte voor de inrichting van stoommachines waardoor de zoogenaamde Compoundmachine is ontstaan rDoor vereeniging van cilinders deed Watt in 1782 den stoom uit den eenen in den anderen cilinder ontspannen zijnde het stelsel waarop de hedendaagsobe Compound ixachuies nog steeds berusten Oter de beteekeuis der uitdrukking Compoundmachine zegt Ie heer M dat een Compound machine vau een gewoue in zooverre verschilt dat een zelfde boeveelheid stoom ter kracblvoortbrengin in stede van ééamaal twee malen wordt benuttigd De sloom doel ilzoo by de Compound machine dubbel werk eerst als zij hoog gespanueu is om ecu zuiger voort te dryten om dan na dien verricbteh arbeid al ontspannende nog eens een anderen zuiger voort te drijven U 1 t I