Goudsche Courant, vrijdag 26 mei 1882

Vrlldag 26 Mel N 2770 1882 3 J GOUDSGHE COURANT JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Bevallen ran eenen Zoon C M ROEST vis LIMBÜRGGouda 19 Mei 1882 Eck Bevallen van eene Dochter M E KONINGS VAN Steaatbn Gouda 22 Mei 1882 Voorspoedig bevallen van eene Dochter S E KOOPMANGouda 22 Mei 1882 Rouesteates Heden overleed iia e ne langdurige ziekte onze geliefde Echtgenoot n Vader LAMMERT LEEÜWENSTEIN in den ouderdom van 64 jaren Uit aller naam Wed H LEEUWENSTEIN Vbebeek De familie van den overledene kan niet nalaten hunnen hartelgken dank te betuigen aan zgnen Patroon den WelEd Heer D W C van dek laar en deszelfs Familie voor het vele goeds gedurende z ne ziekte genoten Gouda 21 Mei 1882 Heden overleed te Zalt Bommel onze zeer geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mevrouw C T J VAN HAREN NOMAN geb Ja ometti iu den ouderdom van ruim 58 jaar Dr C W BOLLAAN A A A BOLLAAN VAN Haeen Noman Gouda 20 Mei 1882 ♦ Voor de vele bewjjzen van deelneming ondervonden bij het verlijden van onze Geliefde Moeder en Behuwd moeder betuigen wg onzen hartelpen dank G J F STEUNEN J M T STEIJNENSpruit Gouda 23 Mei 1882 TeMAND verzoekt beleefd wat Fijn STRIJKGOED of wel TAFEL of LINNENGOED om te Stoppen Franco brieven ouder No 710 aan het Bureau van dit Blad In een Gezin van Iwee Personen wordt met AUGUSTUS eene DIENSTBODE GEVRAAGD van goede getuigen voorzien Zich te vervoegen bij Mevrouw ROBETTE Fluweelen Singel Vereenigiiw Rotterdanische Schouwburg Trekkingen 1 Juni en 1 Dec met prijzen van l iOU UUU ƒ 30 0 ƒ iJSO ƒ 1000 ƒ 100 ƒ 78 ƒ 50 ƒ 36 30 ƒ 10 ƒ 5 enz Elk Lot moet uitkomen uiet minstens ƒ 3 Zoolang de loten niet voor afiosdng zijn uilgeloot blijven zij steeds deelnemen aan de trekkingen der premién zoodat men den kam heeft met een en hetzelfde lot meer dan eens een hoogere oj lagere prijs Ie trekken Verkrijgbaar a ƒ 2 70 bg den Heer A BRINKMAN te Goudfl A KOK Co H C EDAUW Jr JOH QUINT te Stolwijk en A IT HARMS te Nieuwerkerk a d IJsel in alle Binnen en Btiitenlandsche Con TatUen worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Kennisgeving mmm m m algeme eis ittb De BURGEMEESTER der Gemeente Gouda maakt bekend dat de stukken bedoeld bg Art 6 en ter voldoening aan Art 7 der Wet van den 28 Augustus 1851 Staatsbladn 125 en betreffende den AANLEG van een VERBINDINGSKANAAL tusschen den Hollandschen IJssel en de Gouwe voor zooveel de uit te voeren werken binnen deze Gemeente zullen z n gelegen ter Secretarie dier Gemeente ter inzage van een ieder zullen worden iledergelegd van 22 MEI 1882 tot en met 24 JÜNIJ daaraanvolgende en dat belanghebbenden binnen dien termijn hunne bezwaren schriftelijk of mondeling kunnen opgeven aan het CoUegie van Burgemeester en Wethouders Gouda den 20 Mei 1882 De Burgemeester voornoemd Van ber gen IJZENDOOBN Stedelijk Museum VAN OUDHEDEi Op den Isten en 2den PINKSTERDAG 28 en 29 MEI zal het MUSEUM s namiddags van 4 6 nur weder voor den verminderden pr s van 10 Cents de persoon voor een ieder toegankeiyk zgn De COMMI SSIE Talrijke geiuigaoliriflen van eerste Geneeskundigen Op verscheidene Tentoonstellingen met Medailles bekroond Het door 80 jaar gereuommeerd Anatherin Mondwater an Dr J C POPP KK Hof Tandmeetter te Weenen Badikaal geneesmiddel voor elke Tandpijn alsook voor iedere ziekte der Mondholte en van het Tandvleesch Beproefde Mondspoeling bij aanhoudende Keelziekte 1 grnote flesoh a ƒ 1 75 1 flesch a ƒ 1 20 1 kleine flesoh a ƒ 0 60 Pliintaardig Taudpoeder maakt na kort gebruik de Tanden blinkend wit zonder ze te beschadigen Prijs per doos ƒ 0 60 Anatherin Tandzeep in glazen doezen vnn ƒ 1 20 beproefd Tandzuiveringamiddel De echte aromatische van De J G POPP zg maakt de tanden zuiver wit zonder het 3 SU ƒ émail aan te doen bewaart ze voor ziekelijke 2 8 houdt den mond frisch Het stuk kost 40 ets en is toereikende voor een half jaar Tandptombeerlngf praktisch en zekerst middel voor zelfplombeering van holle kiezen Prijs per étui ƒ 2 60 Kruldenzeep aangenaam en best middel voor Vlekken Uitslag Zomersproeten en j Puisten Hoofd en Baardschilver en Korsten I Huidkrankheded en alle onreinheden der bovenhnld Prijs per stuk 35 Cents Het geëerde Publiek wordt verzocht uitdrukkelijk KK HofTandineesler POPP a Geneesmiddel te verlangen en slechts die aan te nemen welke van mjjn Fabrieksmerk zijn voorzien Depots zijn gevestigd te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bij P E vnn Santen Kolff apoth en A Schippercijn Co blauwe porceleinwinkel te s Hage bg J L ï Snabilië apoth te Delft by A J van Rijn te Schiedam bij C Malta G te Leiden bij E Noordyk te Amsterdam hij F van Windheira Co en H H Ulolh Co apotheek te Schoonhoven bij S Wolff en Zoon te Alphen by L Varossieau en Zoon te Utrecht bg G H N van Spanje idem Labry Porton Droogisteu Aanbesteding VAN AA EDAPPE LEH Op DONDERDAG den 1 JUNI 1882 ten 12 uur B middags zal door de GarnizoensVoedingscommissie te Gouda onder nader goedkeuring van den Minister van Oorlofi WORDEN AANBESTEED De LEVERING der benoodigde AARDAPPELEN voor het Gwnlzoen te Gouda van af 15 JüNI tot en met 31 OCTOBER 1882 De genoemde Commissie behoudt zich het recht voor het tüdstip te bepalen waarop met de LEVERING van AARDAPPELEN van het gewas 1882 na 1 JULI a s zal worden aangevangen De Voorwaarden liggen ter lezing dagelgki van af 10 uur des morgens tot 2 aur s middags op bet Bureau van den GamizoensEom mandant in de Kazerne 400 000 Mark te winnen Dit beduidend bedrag is in t gelukkigst gevtl eventueel de hoofdprijs welke in de van de Hamburgsohe regeeriug uitgaande en met hetgiheele Staatsvermogen gewaarborgde öeldloterij te winiieu is De Loterij bevat 47 600 prgzcu ten bedrage van 8 634 276 Mark elke in 7 Afdeelingen of klassen naar onderstaande labelle uitgeloot warden De trekkiugm geschieden suel achtereenvolgend voor de eerste trekking nemen wg bestelling aau tot deu 30 Mei a s De hoofdprijs der loterij bedraagt zooals boven bemerkt is evrutneel 400 0011 Mk verder zgn er prijzen van 2BO 000 Mk 160 000 100 000 60 000 60 000 en vele tan 40 000 30 000 25 000 20 000 16 000 12 000 10 000 8000 6000 6000 4000 3000 2000 Mark enz eni Tegen ontvangt van het bedrag voor de eerste trekking van 1 3 CO voo een geheel Origineellot fi 1 80 voor een half Origineellot en 90 cent voor een vierde Origineellot venendon wij deze Origineeleloten gecne promessen geldig voor de eerste afdeeliiig dadelijk aan den besteller Het bedrag kan in Montbilletten Nederl postzegels per aangetetkende brief of per PüSlwisstl toegezonden worden Uitvoerige trekkingajirogramma s voegen wij bg iedere beitelbestelling waaruil te zien is boeveel prgzen ni iedere klasse getrokken worden i e ingeloopen besti lllngea worden geregistreerd en dadelijk na de trekking ontvangen de besiellirs de Amb eIgketrekkingslijst en de gewonnen prgzen Onze Firma bestaat feed over 60 jaren eu is iu Nederland genoegzaam bekend Wij betuigen tevens het geëerde pnbliek onzen dank voor het ons tot nu toe geschonken vertrouwen en zullen ook in t vervolg alle bestellingen prompt eu precies uitvoeren alsmede de gewonnen prijzen dadelijk toezenden Wij maken hierdoor nogmaals opmerkzaam Hat deze door ons geannonceerde loterij geeiie gewone onderneming is maar dat de Hamburgsche regeering voor de Btiptste uitbataltDg der gewonnen prgzen waarborgt Uithoofde vati deze zekerheid hopen wij op eene talrijke deelneming en verzoeker de bestellingen direct te adresseeren aan Jsenthal Co Bankiers en HoofdloteriJ Kantoor Hambukg Tabelle van üitlootiag 1 kl 1 a 12 000 Mk 1 a 5000 1 a 4000 1 a 3000 1 a 2000 2 a 1000 = 2000 3 a 500 = 1500 5 a 300 1500 10 a 200 = 2000 25 a 100 = 2500 50 a 50 = 2500 3900 a 20 = 7800 te zamen 4000 prezen = 116 000 Mk verder 2 kl 4000 prijzen = 210 620 Mk 3 kl 4060 prijzen = 331 150 Mk 3 kl 4000 prijzen = 452 100 Mk 5 kl 2500 prijzen = 415 600 Mk 6 kl 1500 prazen 351 600 Mk 7 kl 27 600 pr ijz en 1 Pre mie = 6 757 150 Mk Snelpersdruk van A Beinkma teGonda BINNENL AND GOUDA 25 Mei 1882 De stoomtram heeft de eerste dagen telkens moeilijkheden gehad bjj den oprit van den overweg over het Rijnspoor Het gelgktgdige klimmen en draaien daar ter plaatse scheen de locomotief te machtig te zijn zoodat zg meermalen bleef steken voor liJ boven was Men is thans bezig den weg op te hoogen en duS de helling minder steil te maken De reizigers stappen voorloopig in aan gene ijde van den spoorweg Qiiteren is tengevolge van die werkiaambedeo een ledige wagen Ie klaiae omgevallen zonder on Inkknn te veroorzaken Qisteren middag omstreeks 2 uur is aan de Jeruzalemstraat een zesjarig meisje in het water gevallen doch gelukkig spoedig gered Te Berkenwoude is opnieuw aangifte gedaan van en geval van pokken Aan de openbare lagere school no 2 te KrinMèn a d Lek is benoemd tot onderwgzer de hertlj Van Dgk te Oa pelle a d IJsel Gaarne voldoen wij aan het vanoek van den heer S de Jong Jr hoofdonderwijzer te Haastrecht door hiermede Ie vertlaren dat hel bericht in ons vorig nummer betreffende het verhoogeii van bet predikantstractement aldaar niet door hem aan om is toegezonden Iu de buurtschap Njeuwerbrug onder Wnarder zijn twee kinderen en twee volwassenen in iia gezin aaa pokken bezweken terwgl het jongste der kinderen daaraan mede lijdende is Men schrijft uit Ouderkerk i d IJsel van 24 Mei Kene der stoombooteu varende tusschen Rotterdam en Amsterdam heeft heden voormiddag na een oogenblik te voren op pi ro honderd el afstands een vaartuig hoewel lichtelgk te hebben aangevaren vlak vóór het dorp alhier het nieuwe vaartuig van Cornells Spcksnijder Jacobszoou geladen met steen terwijl bel rechtuit nici ver van den wal voer van achteren aangevaren tvaardoor het onmiddellijk zonk Schipper en knecht konden zioh tenau a ernood redden de laatste in de roeiboot en de eerste door op de stoomboot over te stappen t Is ruim een jaar geleden dat denzelfden schipper een nog erger ramp trof hoewel toen djor eene windvlaag Behalve zgn vaartuig verloor hij toen zijne vrouw en Iwee kinderen Als een bijzonderheid wordt uil Nieuwerkerk n d JJsel gemeld dat bg deu heer C In t Hout een zwaan heeft 12 kloeke kuikens Volgens bet Faderlaad is het bericht dat de Ministers zouden besloten hebben om aan den nader door Z M uilgcdrukten wensoh gevolg te geven en voorloopig aau te blijven tot na s Konings terugkomst uit hét buitenland niet juist Wel is waar beeft Z M de Koning bg zijn vertrek naar het buitenland als gewoonlijk een instructie voor de Ministers als zoodanig achtergelaten maar daaruit volgt niet dat de Koning die het verzoek om ont lag van het Ministerie niet heeft ingewilligd thans den weusch zou te kennen hebben gegeven dat het Ministerie voorloopig tot na zijn terugkomst zouaanblijven De komst van den heer Van Eysinga president der Eerste Kamer in de residentie staat niet in verband met eene bgeenrocping van de Eerste Kamer maar vermoedelgk met de minislerieele crisis Er heeft althans eene conferentie plaats gehad tusschen de presidenten der beide Kamers en den vice president van d n Raad van State en zooal men weet ordt meermalen bij een knbinelsorlsis het advies van de presidenten dier hooge staatslichnmen door den Koning gbvraagd Naar het Vtr DU verneemt hebben de Nedorlandsohe spoorwegdireoties van de Frousohe de vol gende circulaire ontvangen waaruit blijkt dat de Pransche Segeering wil voorkomen dat de Nederlanders voor hun goederen gebruik maken van de tractaten die andere landen gealolen hebben Ter uitvoering der nieuwe handelstractaten die met België Zweden Noorwegen Spanjr Poitugal Zwitserland en Italië gesloten zijn wordt een conventioneel tarief toegepast op alle soederen afkomstig uit die landen terwijl Engeland Duitschland Rnslnnd Ooslenrgk Hongargt het Ottomanische Rijk en Rumenië aanspraak hebben op behandeling op den voet der meest begnnitigde natie Nederland en Denemarken hebben geen verdragen en de voortbrenf selen uil die landen moeten naar het algemeen tanef betalen Teneinde ver issingeu te voorkomen die uit dezen nienwen staat van zaken kunnen voortvloeien hebben wü de eer u te beriehten dat wij voortaan geen zendingen meer inllel nemen waarvan bet land van oorsprong niet Of de vrachtbrieven is vermeld Het land van oorsprong is dat waar de vervoerde voorwerpen in de natuur voorgekomen of door de nijverheid voortgebracht zgn de een Voudige aanduiding als herkomst van het land van den afzender of ven waar de verzending plaats heeft zal niet aangenomen worden Wij verzoeken n dieaovefêenkomslige insiructiën te geven enz Vanwege het bestuur del rijkspostspaarbank is onlangs aan de regeering een voorstel gedaan lot regeling der buitengewone beiouning toe te kennen aan de ambtenaren der posterijen voor hunne bemoeiingen betrekkelijk den dienst dier instelling MÊ de maand November zal een vergelijkend onderzoek plaats hebben van adspiranten voor de betrekking tan anrnnmenir faij het vak van poaierijeu waartoe vijftien plaatsen ter vervulling zijn opengesteld De adspiranten bebooreu zich vóór October aanslaande bij een op zegel geschreven request lol den Minister te wenden Verdere bijzonderheden vermeldt de SlaatKouratU De burgemeester van den Haag heeft een hartelijk en treffend afscheid genomen van den gemeenteraad welks oudste lid ile heer Van der Burgh de gevoelens van dankbaarheid en waardeering van den raad vertolkte De burgemeester verklaarde uitsluitend wegens gezondheidsredenen tot aftreding genoodzaakt Ie zijn en zgn zetel als lid van den gemeenteraad te blijven innemen Ten slotte deelde hü mede dat Z M den koning hem per lelegraaf bericht gezonden had zgner benoeming tot ridder der 2e klasse der orde van den Gouden Leeuw van Nassau Door een ingezeten is aan den raad een groot portret van den ttftredeuden burgemeester voor de raadzaal aangeboden Volgens het N o d D bestaat bij het hoofdbestuur van t Nut hel voornemen om aan de a s algemeene vergadering het voorstel te doen ter beschikking van de hoofdcommissie van het Ondersteuningsfouds voor Onderwijzers te siellen eene som van ƒ 1000 Donderdagavond den 18den Mei schrijft prof J A C Oudemaiis in het V D is bet mij het eerste gelukt de komeet van Wells met het bloote oog te zien als een zeer klein lichtvlekje Den volgenden avond 19 Mei kon ik Ie middernacht ook de riohling van den staart met hot bloote oog onderkennen Men moet daartoe echter nauwkeurig met de plaats bekend zgn waar men de komeet zoeken moet en op eene plaats staan waar men door geen enkel licht zij het nog zoo ver gehinderd wordt In den kijker deed zich de kern der komeet voor als een sterretje van de zevende grootte de richting van den staart bevond ik te lO j uur 16 8 beooBlen het noorden den 16 Mei 29i 7 Men ziet dus dat de richting van den staart vrij sierk verandert hetgeen met de veranderde richting der komeet ten opzichte der zon overeenkomt Toch ia die richting niet juist van de zon afgekeerd maar zonderling genoeg helt de staart met betresking tot de van de zon afgekeerde richting over naar de zg de waar de komeet zioh naar toe beweegt Deze was namelijk den 16den Mei 30o 9 den ISden Mei 29o 9 De richting van den staart verschilde hiervan den 16en Mei lo 2 den 19eu 4o l De komeet staal nu schnins links onder Cassiopeia eu gaat in deze richting eiken dag omtrent twee graden voort zij zal dus dagelijks te middernacht lager staan en dus alleen op plaatsen te zien zijn waar men den noorderhorizon tamelijk vrij beeft Te Nieuwediep bestaat eene vereeniging van onderofficieren der marine genaamd Admiraal de Ruiter Deze heeft zioh tot den vioe admiraal directeur en kommandant der zeemacht aldaar gewend met een adres waarin de ondersteuning van den admiraal verzocht wordt om aan de onderofficieren der leemachl te bezorgen lo betere regeling hunner hnitvesting en voeding aan boord 2o verstrekking van eenig tafelgeld j 3o verpleging in s rijks marinehospitaal even als bij de landmacht in een a onderlijk lokaal afgescheiden van matrozen en mariniers Dit verzoek verdient de aandacht van ieder die in onze marine belangstelt Het kon niet uitblijven nn men zich sedert jaren zooveel moeite en kosten getroost om het gehalte der onderofficieren te verhoogen of er moesten zich bü deze aldus gevormden behoeften en wenschen openbaren welke hun voorgangers niet kenden Iemand speciaal op Ie leiden voor onderofficier hem altijd voor oogcn te houden dat hij zich moet onderscheiden van het volk en hem dan in zooveel opzichten als bij onze marine hel geval nog ia te blgven behandelen op den voet van een matroos of marinier gaat op den duur niet aan Het verzoek van de onderofficiersvereenlging al dan ook naar men vertrouwen mag niet zonder ernstige overweging blijven Zondag werd te Amsterdam een vergadering gehouden van de Socinl defMerttliKke vereeniffvtg waartoe omstreeks tweehonderd personen waren opgekomea Nadat door den voorzitter kortelijk was uiteengezet dat de aarde gemeen goed is werd door drid spreker gewezen op het goede beginsel der CimmMne die in 71 ten onder ging dioor verkeerde toepoasing in enkele opzichten en op den haar verwanten sociaal democratischen regeeringsvorin die omdat de afschaffing van staande legers verplicht en kosteloos onderwijs opheffing van erfrecht de grond met alle machinerieën het gemeenschappelijk bezit van allen bovenaan op haar banier geschreven stann bet evenwicht onder de mensoben zal herstellen Een f II ander ging gepaard inet opmerkingen aan het adres van gemeenteraad kamers en ministerie en afkeuring van een pensioenfonds dat den werkman iia veertig jaren 1 58 s weeks belooft Van de gelegenheid tot gedacliteuwisseling werd geen gebruik gemaakt Bbl De Dinsdag gehouden vergadering der Ned ZuidJfrikaaMcke vereeniging was niet tairgk bezocht De voorzitter deelde mede dat vele aanbiedingen om naar de Transvnol te verhuizen waren ingekomen De rekening sluit na aftrek der uitgaven en van een voorscliot aan de commissie voor de emigratie met een saldo van 16 600 Omtrent het onbeantwoord blij ven van de brieven en hel telegram aan Paul Kruger werden bewijzen bijgebracht die pleiten voor het vermoeden dat de Bngelsche post daarmede niet eerlijk is te nerk gegaan Longdurig werd gesproken over de uitzending van een vertrouwd persoon tot het inwinnen van inlichtingen omtrent de behoeften der Transvalers De uitslag waa dst eene motie van den heer Bellaart Spruyt werd oangenomen luidende dat de vergadering het noodig acht de vereeniging door een of meer personen in de Tranavanl te doen vertegenwoordigen en het bestuur machtigt om de noodige maatregelen te nemen Tot leden van t bestuur werden gekozen de heeren Wawelberg te Arnhem prof De Louter te Utrecht Lion Cnohet te Valburg prof Pnbins en mr Driicker te Amsterdam Op 18 jarigen leeftijd is te Groningen na een korte hevige ziekte overleden raej Breraerkamp die sedert eenige maanden aan het tooneelgezelsohap van den heer Van Znylen verbonden w s