Goudsche Courant, woensdag 21 juni 1882

Vrijdag 23 JudI 1883 N 2783 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Do inzending van advertantiön kan geschieden tot ö6d uut des namiddags van den dag der uitgave ZM KUNSTMIN Sociëteit Ons Qencegen DOyOEBVAO 22 JUNI 1882 Tyroler Sational Conzertsanger Gesellschaft bestaande uit 8 Personen 4 Dames en 4 Heeren Entree voor Niet Leden 75 Ct He B Leden en bonne Dames 50 Ct Aanvang 8 uur Programma s aan het Lokaal verkrggbaar Onderlinge Concert Vereenlsing De Vereenigde Toonkunstenaren Jiuziekdirecteur de Heer THADEWALDT Het BESTUUR van bovengenoemde VEREBNIGLNG bericht hiermede de Heeren Ondernemers zoowel binnen als ftitrten deze stad dat in den loop van het Zomerseizoen nog eenige dageu disponibel zijn tot het geven van Concerten met volledig Si mphonie en HarmonieOrchent i Nadere informatien worden gaarne gegeven Mn het kantoor Kerkstraat 190 te Amsterdam No 82522 De HOUDER vanbovenstaanden Oü DJBJT BUS aflosbaar sedert 1 JULI 81 kan den 1 JAN 82 vervallen Coupon terug bekomen ten kantore van T GOEDEWAAGEN Gouda KAAS7 BOTER en WINKELZOUT TEGEN CONCURREERENDE PRIJZEN F VAN UTRECHT Westhaven B 164 Zeker middel TEQBN ALLE Rhumalische Aandoeningen door koude ontstaan Kramp Aangezigtspijn Eies Ün Verstyving in deleden luidziekte enz verkrijgbaar te Gouda Wed Bosman Alphen L Vahossiau Zn Bodegraven P Vbesi oot Boskoop J GoDDKAnE F Loom AN Harmeien W G Kübvbrs Hazerswoud £ J Gaarkeuken Noorden D W Bom Oudewater J Libixand Waarder Bouthoobn Woerden Gebr Pfenning Woubrugge A dk Wilde Zegwaard A Hekker AANDIIENIN EN Men gelieve attent tete zijn dat de Waldwolartikelen van een bruinekleur zgn als zijnde bereid uit de vezel sn der Den naalden Snelptrsdrnk van A Brinkman te Gouda Aanvi om Depot bg M J C HAM te Utrecht TrMmdMortia a algwDMBa in dit biid ToerkOBUBde Irenals aeo dlef dle oai 4 nachts Unranilt nlt n ODSop hel oDTerracbts ud ZUidie er gum lijden gevoelen pijn In de Dorst en lenden leUs somtgds la den rug Ze ondervinden een soort van f Tervellag en een geneladbeld lot slapen Des morgens voor al heen men een onaangeoa men smaak in den itaond r de tanden zijn met een alljmachtlge zelistandigheld beiet De eeUusl ontbreekt De lieke gevoelt als het ware een ware i drukking op de maag en som wijlen een gevoel van zwakte eueen ulet aan te rullen leegte in het binnenste vaa de maag Deoogen zijn dof en de buitenste deelen er van worden i koud en klam Na een zeker f tijdsverloop krijgt men eenj hoest die bIJ den aanvangÉ droog Is maar na eenige maanden vergezeld gaat met op geving van groenachtige Huimen De zieke gevoelt een onophoudelijke afgematheid en te vergeefs tracht hij te slapen hetgeen zijn toestand nochtans ulet verzacht Vervolgens wordt hlj zenuwachtig prikkelbaar en somber en neemt alles uvel op Wanneer hl eensklaps opstaat ondervindt hij een soort van duizeling hij geraakt verstoptlgeconstlpeerdi lijn huid Is droog en bij oogenbllkken warm hot bloed wordt dik en traag Het wit der oogen krijgt eeu geelachtige Mevrouw MONTIJN VRAAGT tegen 1 AUGUSTUS eene KEUKEIVAIEID tevens Huiswerk verrichtend tegen ƒ 100 en eene Tweede of Werkmeid tegen ƒ 90 Jaarloon benevens verval Men vervoege zich daartoe in Persoon te haren huize op den Kleiweg Zonder goede getoigen onnoodig zich aan te melden Geen Tandpijn meer ISDERB GARANTIE verleenen wjj aan hem die bfl gebruik van Goldmann s Keixer Tnndwater ooit weer Tandpijn krijgt Hg die zjjn mond dagelijks met Goldmann s Keizer Tandwater spoelt behoudt zijne tanden schoon wit en gezond tot in zijn hoogsten ouderdom S GOLDMANN en Co Diesden Marinestraat 2o Te Gouda bij A WOLFF Openbare Bewaarscholen Op MAANDAG 26 JUNI 1882 des namiddags van 2 tot 4 uur zal in de h Kostelooze School Jeruzalemstraat INSCHRIJVING gehouden worden van de Leerlingen welker plaatsing op de Openbare Bewaarscholen met 3 JULI 1882 verlangd wordt Men legge het bewys over dat het kind den driejarigen leeftgd heeft bereikt alsmede eene verklaring van een Genees of Heelkundige dat de Koepokinenting heeft plaats gehad of dat het de natuurlgke kinderziekte heeft gehad Kinderen van bedeelde ouders of van onvermogenden betalen geen schoolgeld Namens de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs i Be Secretaris NOOTHOVEN VAN GOOR Gouda 20 Juni 1882 Een GROOTE PARTIJ AFBRAAK TE KOOP bestaande in Extra mooie BALKEN PLANKEN RIBBEN KOZUNS RAMEN enz alsmede OUDE IJS8ELSTEEN en DAKPANNEN Te zien en te bevragen in de Crabethstraat alhier Talrgke getuigschriften van eerstr GeneeskundigeD Op veraclieidene TentooDstelhngeu met Medailles bekroond Het door 30 jaar Kerenommeerd Anatherin Mondwater vau Dr J G OPP XK Hof TandmeeHer te Jreene Badiknsl geiiersmiddel voor elke Tandpijn alsook voor iedere ziekte der Mondholte en va het Tandvleetch Beproefde Mondipoeling by aanbouJende Keelziekte 1 grnole flesoh ü ƒ 1 76 1 flewh a ƒ 1 20 1 kleine flesoh a f O BO Plantaardig Tandpoeder maakt na kort gebruik de Tanden blinkend wit zonder ie Ie beschadigen Prijs per doo ƒ 0 80 Anatherln Tandzeep in glazen dooten van 1 20 beproefd Tandzuiveriugsmiddel De echte aromatische T lsriDZEElP van De J G POPP g tzy maakt de tandea zuiver wit zonder het ajli émail aan te doen bewaart ze voor ziekelqke aandoeningen en houdt deo mond friüh Het tuk kost 40 ets en is locnikende voor een half jaar Tandplombeerlni praktiaob en lelierst middel voor zelfplombeering vau holle kleien Prijs per étui 2 60 Kruidenzeep aangenaam en beat middel voor Vlekken Uitslag Zomertproeteu en Puisten Hoofd eu Baardschilver en Kortten Hiiidkrankheded en alle onreinheden Ier bovenhuid Prijs per stuk 19 Cents Het geëerde Publiek wordt verzocht uitdrukkelijk KK HofTandmeciter POPP s Geneesmiddel te verlangen en slechts die aan te nemen welke van myn Fabrieksmerk zjjn voorzien Dépdts zijn gevestigd te Oonda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 133 te Rotterdam bij P E van Santen Kolff apoth en A Sohippereiju Co blauwe porceleipwinkel te e Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bü A J van Brni te Schiedam b j C Malta Qr te Leiden bij E Noordijkj te Amsterdam bij J van V iudhcira Co on H H Uloth Co apotheek te Sohooohoven bü S Wolff en Zoon te Alphen bij L Varossieau en Zoon te Utrecht bg G H N van Spanje idem Labrjr Porton Droogisten De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is f 1 25 iranco per post 1 50 imm mmmmÊ Met i j u l i MpHjHT begint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS BINNENLAND GOUDA 22 Juui 18S2 Ds uitslag der Verkiezing van Twee Leden van den Gemeenieraad van Gouda op Dinsdag 20 Juai 1882 ii aldus Uitgebrachte StemmeB 3Sgvan onwaarde 12 Geldige Stemmen 346 Alioo volstrekte meerderheid 174 Daarvan verkregea de bh C C H Prince 224 H Jager 192 Mr J H van Mierop 83 G A Bonter 82 eu i Prince 33 stemmen lerinjl nog eeuige stemmen op anderen werden uiigebracbl Zoodat gekozen lyn de hh C C H Prinoe eu H Jager Reeds fisftren aan onie tin is UnneH ie stad medegedeeld Gisterenmiddag had ten Raadhnize deter Gemeente de aanbesteding plaats van Het uitbaggeren van twee gedeelten der riviiTde Gouwe onder Waddioxveen en Boskoop lugesolireven werd door M van Meyeren te Ouderkerk a d IJsel voor 860 en T Nederhof voor 604 Het maken van veranderingen aan den bestaan den ouderbouw van eene vaste brug over deNieuwe Haren eu Turfmarkt Ingeschreven werddoor C P W Dessing alhier voor 840 K Hollander alhier foor ƒ 740 eo H J Nederhorst alhier voor ƒ 609 Het maken eu stellen vau den gieren bovenbouw voor de bruggen o er de Nieuwe Haven en Turfmarkt Ingeschreven werd door de fabriek de Prius van Oranje te s Ha e oor ƒ 2819 en K HoUauder alhier voor 1925 Tot voorzitter van den polder Berkenwoude is II Zaterdag herbenoemd de heer M Bron Betoepeu te Berkenwoude do beer J L Portugn Droogleever pred te Krimpen a d IJsel In de tereohtsitting der Rotterdamsohe Arr Recht ok vnn Dinsdagmorgen werden de volgende persoonen veroordeeld W V d B Pï arbeider Ie Bergambacht bekl vao beleedigin vSn een bedienend beambte tot ƒ 8 botte of 1 dag gev E t H arbeider te Nieuwerkerk a d IJsel bekl n beleediging van een bed beambte tot f 8 ooete of 1 dag gov 8 K kastelein te Bodegraven bekl van het afleggen van een valschen etd iü een civiel gedmg werd vrijgesproken Vfrtolgens stond terecht i J V d B arbeider te Eeeuwijk bekl van grweldpleging tegen bed beasblen in fuuotie Eisch 6 maanden ge Te Waddinxveen heeft eene voor de uit Buslaud verdreven Israëlieten gehao W coUeetf opgebracht 177 07 Uit IJselsteio schrijft men dd 20 Juni Dezer dagen ia van de IJsel Stoomtramweg Maaticbappij by het gemeentebestuur alhier ingekomen een voorstel tot wgziging der voorwaarden waaronder haar concessie is verleend tol deu aanleg vao tramwegen door dete gemeente De voorgestelde wijzigingen komen in hoofdzaak hierop legr dat de Üaaischappg lo den aanleg van de lija IJscIstein via Benschop of lopik naar 8ehoonhoveD p de lange baas aekttifl onder zich ten diau aansieu aan eenige t dsbepaliug te onderwerpen 2o de lijnen a Utrecht IJtelsteia en h Utrecht via Aohthoveu gemeente IJselstein naar Gouda ie plaats vau op 1 Juli 1883 eerst op I Juli 1884 wil voltooien 3o de voorgeschreven garantie van 2000 ivil stellen onder voorwaarden die naar het oordeel van het gemeentebestuur gemakkelyk aanleiding kannen geven tot geschillen en 4o gedureude twintig achtereenvolgende jaren eene subsidie eischt van f 600 ajaars Daar de Maatschappij ook tgdens de voorbereiding der saak aanhoudend wyiiging in hare plannen en voorwaarden heeft gebracht en er geen gegrood vooruilticht bestaat dat deze aangelegenheid tot een goed einde tal worden gebracht hebben Burgemeester en Wethouder in hunue vergadering van bedeu besloten andermaal aan de Maatschappij af te vragen of lij de door den Raad vastgestelde voorwaarden aanneemt of verwerpt en in het laatste geval den Baad in overweging te geven de concessie in lijn geheel in te trekken eu de onderhaadeliugen met deze Maatschappg af te breken De Redactie van het Onafhankelijk Itraèliiiick Orgaan voor Nederland zal bg het Ministerie van justitie eene klacht indienen naar aanleiding van een artikel in de Tijd over een voorval in Hongarije veroorzaakt door een traditioneelen gruweldood door den Talmud aanbevolen Dt Tijd egt de Bedactie beroept lichvalschelgk op den Talmud en daar dit ook hier telande kwaad bloed zou kunitl n zetten vermeenenwg de justitie daarvan bg lijds kennis te moeteng Naar luid van beriohteu uit Londen was in de omstreken van Brighton en Preston dr runde pest uitj ebroken Op eene hoeve bij Brighton moesten iu de vorige week 40 melkkoeien geslacht worden De wekelgke veemarkt to Brighton ia voorloopig gesloten eu naar Lewes verlegd Nabg Preston werden eveneeus 22 koeiea gedood Naar wij vernemen overtreft het getal cnndidaten die zich dit jaar voor hel afleggen van het eindexamen der hoogere burgerschool van 5 jarigen cursus hebben aangemeld verreweg het hoogste tot dusverre bereikte cgfer In 1880 werd het afgelegd door ADVERTENTIËN worden geplaatst Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte ifzouderlöke Nommers VIJF CENTEN I 219 jongelieden in 1881 door 209 voor 1882 hebbeu tich niet minder dan 291 oandidaten aangemeld nl 16 in Noordbrabant 36 in Gelderland 69 in Zuidholland 47 in Noordholland 11 in Zeeland 26 in Utrecht 16 m Friesliwid 16 in Orergssel 36 ie Groningen 4 ia Drenthe eo 16 in Limburg N v d D Het Ie or ia verschenen vau eeu tfeekilad mor Meines getiteld glelie e Roaknopfen onder Redactie van Mej C Alberdiogk Thijm De vorm zoowel als de inhoud doen deze uitgave succes voorspellen Het bevat verscheidene aardige artikeltjes die de jeugdige leteressea leker teer tullen behagea De redactrice deelt mede dat het blad zich geheel zal onthouden van partfdigheid op politiek of godi diecsigebied Het zal bevatten hoofdartikelen norellen kunstCA serien mededeeliugen op het gebied van bandwerheii modes ent ent alles geschreven met het oog op den lepflgd der lezeressen waarvoor 4it blad bestemd is De prgs is 40 per 12 nrs franco per post Het Haagtchs raadslid de heer J C Bloeili en eenige zijner medeleden hebbeu bg deo gemeenteraad eru voorstel aanhangig gemaakt tot het ontwerpen van plannen tot demping eo lioleeriog van eenige binnengrachten iu die gemeente Het standpunt van burg en weth tegenover deu treurigen toestand van sommige kanalen is zooals bekeud is dit dat zij hofieer voorstanders eener demping eo rioleeiing der biuneiigrachten dezen maatregel met kunnen aanbevelen zoolang niet door den aanleg van eene binnenhaven voor de belangen van handel en scheepvaart is zorg gedragen Men schrijft uit deu Haag aan de Midd Ct uaar aanleiding der benoeming van Zondag van den e nig overgebleven zoon des koninga den prins van Oranje tot grootmeester nationaal als opvolger v u s prinsen oudoom prins Frederik het volgende dal wg overnemen onder opmerking dat de prins de benoeming aannam wat de Schr nog uiet bekeud was Hg hoopt nl dat de troonopvolger de benoeming aanneme als een middel zegt hg om den prins in de gelegenheid te stellen langiamerhand wal meer aau het openbare leven deel te gaan nemen dan hg tot dusver doet en dat wel langs eeu weg waartegen uit geen eukel oogpunt bezwaar kan rgzen De vrgmelselaars orde is geen staatkundig lichaam evenmin een dat zich de bevordering van roaatsohappelgke hervorming rechtstreeks ten doel stelt zg bedoelt ook geen financieele of industrieele oiideroemiugon Tegen al deze bemoeiingen kan van het aiandpunt van een troon opvolger eenig bezwaar gemaakt worden ofschoon een prins vau kloeken vrgen geest er zich niet door zou laten weerhouden om het voorbeeld vau ouzen betreurden Hendrik den zeevaarder ie volgeu Maar ik kan mg voorstellen dat vooral onze kroonprins me zgn fijngevoelig door droef heul en afzondering overgevoelig geworden gemoed zich niet spoedig over de bezwaren en de beslommeringen heen kan zetten die verbonden zijn aau werkzaamheden door welke prins Hendrik zich eeo eerezuil hechter dan graniet in de harten van de besten onzes volks gesticht heeft Met de viggnetselaars orde is t eeu ander gevat De prius die door zijne ondersteuning van allerlei weldadige ondernemingen voortdurend getui