Goudsche Courant, zondag 25 juni 1882

1882 Woensdag 28 Juni N 2T84 v 4 f Ö ï fC GOUDSCHE Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekenéi G een Tandpijn meer IEDERE GARANTIE verleenen wij aan hém die bfl gebruik van Goldmann s Keiger Tandwater ooit weer Tandpijn krijgt Hg die zijn mond dagelijks met Goldmann s Keizer Tandwater spoelt behoudt zjjne tanden schoon wit en gezond tot in zijn hoogsten ouderdom S GOLDMANN en Co Dresden Marinestraat 2o Te Gouda bii A WOLFF Vasschen l Bepareeren Opmaken D HOOGENBOOM Markt GOVÜA MAGAZIJN van BEDDEN DEKENS MATRASSEN LEDEKANTEN WIEGEN enz Machinale Stoomzuiverlng Door deze mjjne behandeling worden alle onreinheden weggenomen onverschillig of die door besmetting of andere ziekten zjjn veroorzaakt TJTJPTTTTTl Vr Volkomen genezing door JDXbiLl U XiilliM ie Bandage Régulateurvm Dr Waerseqers gebreveteerd Breukmeeater der Hospitalen Commandeur en Ridder van verschillende Orden Groenplaats S5 te Antioerpen STOOMTRAM G011DA B0DE6RAVE i BESTELGOEDEREN BESTELGOEDEREN worden aangenomen van s morgens 6 uur tot s avonds 8 uur bij den Heer van HOOFF Zadelmaker a d Kleiweg alhier Voor ZWAMMERDAM worden de GOEDEREN ook zonder bestelloon bezorg d DE DIRECTEUR lÜmlölmuf EM ANDERE WtJNEN bij Alle soorteu van B O R D E A U X en andere WIJNEN M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gerenomeerde BORDEAUXWIJN van ƒ 27 die steeds belegen per Anker voorradig is Ook bij proefflesschen kwart en Ualf ankers verkrijgbaar Prijscouranten worden op aanvrage gratia en franko toegezonden Alles wordt franko t huis geleverfl Ee nig Depot van Wellen s Eoo nekamp Elizter Prijs Courant van het öepot DER STDOUEIEIIEIIOUWSIIIJ EE FOSTEOO N Gevestigd Zeugstraat No 85 Oost Indiesch Ceres p B 16 Ct p 1 2 fl 9 Ct 1 Posthoorn Bier 13 7 Oud Bruin Belegen Gerste Dubb Gerste en Princesae Enkel Gerste 12 6 11 6 7 Ct 10 5 p kr 13 Ct p kr Bifiaei lïiiiü 11 per flesch 18 Ct p 20 de Persters Kooij Co Amsterdam Amstel Bier ÏHlsner Extra Stout Bass Co Pale Ale do Munchener Lagerbier uit de wereldberoemd per Vi fl 28 Ct per fl 14 Ct flescU 10 Ct 11 15 15 Brouwerij van G PSIpHOOR te Munc un J H ROpDE Depöthonder T Openljare AanlDesteding l DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Scliieland njn voornemens op MAANDAG den 3 JULIJ 1882 des middags ten 12 ure in het Gemeentelandshuis van Schietand te Rotterdam in het openbaar bij enkele intchrijving te besteden Het VERZWAREN van een gedeelte van Sctüelands hoogen Zeedijk onder de gemeente Nieuwerkerk a d IJssel over een gezamenlijke lengte van 550 Meters Het Bestek ligt ter lezing te liotterdam in het Koffijhuis van den Heer W van der LEK aan de Vlasmarkt en in het Gemeentelandshnis voornoemd alwaar bij den Fabrgk Landmeter nadere onderrigting te bekomen is alsmede bg J OUDÏJK Opzichter van Schieland te Nieuwerkerk a d IJstel De aanwijzing zal plaats hebben op Woensdag den 21 Junij 1882 des voormiddags ten d s ure beginnende aan jen Schutsluis aan den Kortenoord onder Nieuwerkerk a d IJssel De SecretarisRentmeester W C WIJNMALEN De Dijkgraat 3 A VAIILANT Op VEREEREND VERZOEK Zaal KUNSTMIN Sociëteit Ons Genoegen DONtmBDAG 29 JUNI 1882 Tyroler National Conzertsanger Gesellscliaft er ia A K T3v nsr3sr bestaande uit 8 Personen 4 Dames en 4 Heeren Entree voor Niet Leden 75 Ct Heeren Leden en hunne Dames 50 Ct Aanvanff 8 uur Programma s aan het Lokaal verkrggbaar Mineraalwater PaMek 8LOTEMAKKR Comp COGHAC MOUSSEUX op KOG ELFLE8CHJES TgöudscbïI Pliceer Inrichting Achter de Vischmarkt 1 132 levert duurzaam net en g oed koop werk Lokaal IVUTlirWRMAAR7 Oosthaven Gouda DONDERDAG 29 JUNI VRIJDAG 30 JUNI en ZATERDAG 1 JULI 1882 van s voormiddags 10 tot s namiddags 7 ure van de fraaie en uitgebreide Collectie nieuwe PRANSCHE en ENGELSCHE Staalgravuren EN Photogravuren Origineele uitgaven welke geëncadreerd in moderne Ijjsten tot buitengewoon laffe prijxen geleverd worden door J J HöPKER Spiegelfabrikant en Kunsthandelaar Lehegracht bij de Heerengracht No 4 te Amsterdam TEEKENINGEN van en MODELLEN van L IT S T E 3ïT zullen mede in RUIME KEUZE aanwezigzB i iS Bestellingen op Staalgravuren zullen worden uitgevoerd franco huis door tusschenkomst van de HH A KOK Co Boekhandelaren Kleiweg die tevens bereid zgn gewenschte inlichtingen te verschaffen ADVEHTEOTIÉWT in alle Binnen en Buitenlandsche CoW ranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRI KMAN te Gou da Snelpersdruk van A BaTNKMtN te Gouds m Êm Met 1 J U L I j PH r begint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS BINNENLAND GOUDA 27 Juoi 1882 In Ie heden middni gejjouden zitliufi vim den Oemeenleroad cijn de geloofsbrieveii ini ekonieu fan de Hieawbenoerade rafldsledeii rie lih G C H Priuce en H Jauer Deie ign gesteld iii hniiden eeiier Commiisie bestaande uu de hfa Noothoven van Ooor Forlugn Droogleever en Post Drost die voorstelde lot d ioe tiu t der beide heeren w bisluile i met elk ïoorstel zich de Baad verwnigde Het grootste gedeelte van de rnadtziitiug w t8 gewyd aan de beüaiidellug van bet idrea der bli G Usselstyn A Doriland en 362 andere onderteekeuaars beliekkelyk eene verlaging ra de brnggen op de Blaowstraat B en W stelden voor wel tol eene verlaging over te gaan van de brug bg het buis van den heer Terbrogge maar niet lot eene terlaging lau die over de Vroüwenaieeg daar dl laaisie sireed met de belitngen der scheepvaart welke te bevorderen juist een van de redenen was die den heer Prince bewogen zgn bekend voorstel te doen Na een Keer uitvoerige diicossie waarop ug in ons volgend nr nader hopen terug te komen stelde de Voorzitter voor meenende daarrloor zooveel iftgeUjk uu i venuliiUeadc geopperde tqcIciu tegemoet te komen 1 Ie besluiien tul verlaging van de brug bij hel huis van den heer Terbrngge 3 den heer Prince te vragen of hg bereid zou cijn zijn aanbod ook dan gestand te doen ingeval de brug tegenover de VroDwetisleeg verlaagd werd Dit voortlei werd met algemeene slemraeu aangenomeH De aanvraag der Usel stoamiramweg maaleohappij TOor eene oonoeaaie lot aanleg en eKploilsiie van eeu Btooralramweg tnsschen Gonda Oudewater Montfoort en Utrecht werd in deze zitting wel bebandeld doch niet o gehandeld De riobling werd lóó vastgesteld dat de tram zal rQden langs Kattensingel Kleiweg Hoogstraat Markt noordïd de Korten Tiendeweg Langen Tiendeweg Fluwoelen Singel en den zuidelgken Useldgk en op de in die wegen gelegen brujtgen De Voorzitter deelde mede dat Burg en Weth eene missive ontvangen hadden van dr Ondscbana Denli te Leeuwarden die daarbij kennis gaf voornemens te zgn de Couoessie over te dragen aan eene naamlooze Vennootschap onder den uaara van de Goudsohe Walerleiding Maataohappij waarom hg daartoe de noodige machtiging verjooht onder overlegging van de concept statuten Deze werden ter visie gelegd Heden kwam o a in 1 Een aanbeveling van iwee leeraren aan het progymnasium nl Éen voor leeraar n de oude talen waarop voorkomen de hb L A Keeper te Leiden en H J Keinders te Amsterdam en Sen voor leeraar in de Engelsche taal waarop voorkomen de hh J H van der VoorI te Goes en C Voortman te Doesbargh 2 Ëen voorstel van B en W lot uitbreidingvan het onderti ijzend personeel aan de Ie Burgerschool voor meisjes Den heer P van Vlertdcr Pzn te Ambt Almelo werd eervol ontslag verleend als leeraar aan de Burgeravondsohool dal gerekend wordt in te zgn gegaan 1 Mei il Door het Bestuur der Goudsche Kiesveremiging is tegen morgen 28 Juni fWoensdag des avonds ten eU ure eene vergadering bijeengeroepen op do bo venzaal van de Harmonie op de Markt welke toegankelgk is voor lüle beUngslelleuden in lake de GouDSCHF Wathhkidino Deze bijeenroeping geschiedt naar aanleiding vtn belangrgke oaidere lulichlingeii door de Couceaaionarissen verstrekt De zaak der waterleiding behoort ongetwgfeld lot die welke bg vele Gondsehe ingezetenen groote belangstelling ondervinden eu men meent daarom zich te mogen vleien en voorzeker op goede gronden met een zeer lalrgke opkomst De ontvangen inlichtingen moeten naar wg vernemen van dien aard zijn dat zij de overtuiging scheuken dat de zaak werkelijk niet lang meer tot de vrome wensohen nl behooren Doch voor het ipoediff tot stand komen der waterleiding acht men het zeer wenschelijk dat de meelii g van morgenavond door zeer vflen wordt bggewoond coodat de algemeene aandacht op de bijeenkomst wordt gevestigd Zondagavond had in den lain der Sociëteit Ons Genoejten het aangekondigde concert plaats der Kapi I o het Begiment Grenadiers en Jagers onder directiB van den heer Völlmar dat door een zeer groot lautal personen ook uit de omliggende gemeriiltn werd bggeWoond De prachtige muziek en bet fraaie weSr maakten dezen avond huogvt geiiotvol De eerste maal dat de heer VoUmar hier met I n kapel optrad na het jibilaeum door hem gevierd waarvan wg reeds vroeger melding hebben gemaakt mocht niet voorbijgaan tonder dat ook nil Gonda den verdienstelgkeu man ten bewgs werd gegeven van hoogachting en waardeeriug Het Bi tnur der Sociëteit jrOns Genoegen boodhem bg monde van den heer H Jager onderVoor litler dier Sociëteit een nlaakvol cadeau aan nl een sierlijk bewerkte barometer met de volgendeianiptia Aangeboden door de Sociëteit Ons Genoegen te Gouda aan den heer J H Völlmar directeur der Koainkigke Militaire Kapel van het regiment Grenadiers eu Jagers bg gelegenheid van zijn veertigjarig jubiiaeum ala lid dier kapel 8 Juni 1882 Moge dit souvenir uit ante gemeente den heer Vollniar een blyk tgn van de ingenomenheid der Goudsche ingezetenen met de uitvoeringen onder zgn directie en laat ons hopen dat wg nog zeer dikwijls bet genoegen znllen mogen smaken den heer Völlmar met zgn corps hier t zien optreden lu de vorige week is Ie Rotterdam geen enkel geval vau pokkeu voorgekomen Ie Gouda waren twee gevallen te Woerden ééa Zondagmorgen ten ongeveer 9 ure kwam de sioomiram van Bodegraven nabg onze gemeente en was bgua op den overgangsweg van hel Ehgnspoor toen een persoon uit Streefkerk per tilbury waarin hg met zgn vrouw eu dochter naar Boskoop wilde rijden den tram zon passeeren Doordat het paard schrikte eu zich naar de zgde va hel station keerde kwam de tilbnry in aanraking met den tram en viel om zoodat de drie personen op den grond vielen Gelukkig bezeerden zij zich niet en konden de reis weder spoedig aanvaarden De Minister van buitenlandsche zaken heeft naar aanleiding van vertoogen door eenige Kamers van koophandel en fabrieken in zake den invoer van vee in Engeland geantwoord dat bigkeoi bericht der Brilsche Begeering men aan dien wensch geen gevolg kan geven zoolang met hier te lande ook jn het tpoeliugdistrioi zoowel de longziekte als bet mond eu klauwzeer geheel geweken zijn Het bestuur der kweekschool voor zeevaart te Leideu beeft bekend gemaakt dat in voornoemde inrichting jongens kunnen geplaatst worden die eene verbintenis in s Rgks zeedienst wenschen aan te gaan I efti d van IS j 18 jaar In de Herv Kerk zijn pi m 250 plaatsen vacant Voor vele gemeenten is het hoogst moeilgk een predikant te bekomen Te Heilouw in de Tielerwaard onlangs vacant geworden is men zoo ten volte overtuigd dat ieder beroep te vergeefs sou zijn dat men van de Regeeriug geen machtiging aanvraagt om aan de beroepen leeraar bet aan de standplaats verbonden landstractement aan te biedeu De Tijd meldt dat de gezondheidstoeiitand van den heer A I Schaepmau aartsbisschop van Utreeht die zicb sedert eenige weken in de badplaats Neueoahr ïphield ongunstig is geworden en zioh zelfs zoodanig lerergerd heeft dat tot de toediening der laatste Sacramenten besloten werd welke de lijder verleden Zaterdag beeft ontvangen Zondag keerde de aartsbisschop in Utrecht terug De beer mr M H Grdefroi oud lid van de 2e kamer en ond Minister van Justitie is overleden Staten Generaal Twïbde KiUEa Zitting van 26 Juni 1882 Het bericht dat de Begeering in de Kamcrzitliiig van gisterenmiddag eene mededeeling omtrent deu toestand der miuisteriêele crisis sou doen bad eeu talrgk belangstellend publiek naur de tribunes der Tweede Kamer gelokt De gereserveerde en publieke tribunes waren eivol de loges van de Ministers en van deu Voorzitter der Kamer waren alje bezel Of de belangstellende nieuwsgierigheid geheel bevredigd werd moet worden betwijfeld want de tg diui die de Minister aan de Kamer bracht gaf nog geen einde van de crisis te kennen zg behelsde eigenlgk niet anders dan dat de crisja baar tweede phase is ingetreden Na eerst te hebben medegedeeld hoe de Ministers herhaaldelgk in hun verzoek om ontslag hebben volhard en de Koning even herbaaldelgk heeft geweigerd in de verwerpinf vau het Fransche kandelatraclaat een voldoenden grond voor de inwilliging van dat verzoek om ontslag te zien deelde da heer Van Lgnden die van het geheele Kabinet alleen in de Kamer tegenwoordig was roede dat het Z M ten slotte heeft goedgedacht in deae laatste dagen en met vaslhondiug van bet eenmaal nitgesproken oordeel hem persoonlgk t belasten met eeu nieuwe kabinetsformatie zy liet roet behoud of reconstructie van het tegenwoordig Kabinet De heer va Lgnden heeft gemeend ziek aan die opdracht niet te mogen onttrekken aUoreiu Ie hebbeu onderzocht in hoeverre hel mogelgk ton zijn daaraan te voldoen Verder otrekten zich s Ministers mededeelingea niet uit deolita volgde nog een kleine vermaning tot geduld bg het afwachten vau de oplosaing der crisis Na deie mededeeling mag men bet er voor houden dat het tegenwoordig Kabinet behnudens dan wellicht enkele wijsigingen zal bigven Bij welke portefeuilles een wijziging waarsohgnigk is deelde de heer van Lgnden niet mede loodat het veld voor gissingen in dii opzicht nog even groet is als een paar dagen geleden Hoofddoel voor de bgeenroeping der Kamer ros geweest zooals de Minister zeide om de Kamer iu de gelegenheid Ie stellen die wetsontwerpen af te doen die voor afdoening gereed zijn en moeilijk langer daarop kunnen wachten Tevens gaf de Minister Ie kennen dat het van veel belang zou zgn als de Kamer het leeningsonlwerp tevens wilde onderzoeken Al kan dit ontwerp niet meteen demissionairen Minister van Financien worden behandeld het afdeelingsonderzoek kan in elk geval van groote waarde wezen voor lederen Minister van Finanofën zeide de heer van Ljnden en waarsehgrtlijk hwft hij daarbg gedacht al zeide bij het niet hardop in het bijzonder voor den demissionairen Minister De beer van Houten heeft zgne motie van 9 Mei jl ingetrokken De Kamer zal heden in de afdeeliugen eenige ingekomen wetsontwerpen onderzoeken en Woensdagochtend beginnen met de openbare beraadslaging over eenige thans aan de orde gestelde wetsontwerpen waaronder de gkwet en het voorateiLohman tot wgtiging van eenige artikelen der wet op het Lager Onderwgs Bestuurderen van het Nederlandsch WerkliedenVerbond Patrimomium hebben een circulaire verspreid gericht aan het Centraal Bestuur van het Alg Werk liedenVerbond waarin dank wordt gezegd voor ba $ I