Goudsche Courant, zondag 16 juli 1882

fk De verordening op de publieke rrouwen te Goad ran 14 Juli 1876 en de rerordening tegen het mishandelen ran dieren te Gouda ran 16 Januari 1880 zgn niet behoorlijk afgekondigd met het in de Gemeentewet roorgeschreren formulier en zijn daarom niet Terbindeod BurKerlijke Stand Gouda GEBOEEN 12 Jgli Johannei oadcrt C Verkerk en M vao der Sleet 13 Coroelia ouden H Pnvoo en J Kiimm OVEHI ISDEN 12 Juli C Heij Ij 13 F Hofman 4 d 14 C P Faay 5 m M H Kluitmao 73 j 11 m W Zorg 4 u J Stolk 2j 15 c Straver 2 j ONDERTROUWD 14 Joli P Go de igei 0 j eg A C Robelte 22 j C Twigt ta AmitCTdani 20j en P M Verblaaow 21 j P J Heaael te Outerwyk 28 j Cl W J tag J ueo n 86 j W G vas Straaten 20 j eg L Bioee 21 j G Heerkena 21 j en J Simmen 10 j Burgerlijke Stand ran Otaderslaande gemeenten ren 6 lot 13 Juli 1882 Uoordreoht GEBOREN Maria ondera C Troiwliont eg A Beekmag Dirk ondera W de Wit en P Ker er Stolwgk GEBOREN Arigjf ondera P tan Dam en A Oikam Arie ondera K Aoker eg L lu Dam OVERLEDEN J Kramer 82 j P Benker 62 j Haastrecht GEBOREN Aggigje ondera J Trenreg en L van Eijk Martha Maria ogdera A J tan Znljlen en P van Dam Heeuwijk GEBOREN Maria oudera B van Leenweg en A Moorii OVERLEDEN M Vermeulen 18 m M vao der Maat 49 j ONDERTROUWD I Hsanik en L M Krugt Waddinxveen GEBORE V 1 Jan ondara B van Rijiwijk en J van Helden Tnjnlje oodtra C Boerama eu P C Maaakant Klaat onden J van den Berg en A Fall LMndert oudnra F T n Breugel en M Molenaar OVERLEDEN 1 Nederaticlit 8 m W de Koiper 54 j i van Helden ecfatgenoo e van B vag Kgawgk te Ooaderak 24 j MM Boogeieen echtgenoot tan van Rgn 4S j M Berbiera 3 m ONDERTROUWD L tag Eyk en J H Bisot Zevenhuizen GEBOREN Cornelia oadera C D B tan Leegwen eg L P van Dorp Neeltje osdera A Stof berg en J Koraman ADVERT£NTI£N Ondertrouwd P QOEDEWAAGIN Tz EN A C ROBETTE Gouda 12 Juli 1882 Receptie 16 Juli Fluweelen Singel Eenige kennisgeving roor Gouda Ondertrouwd P J HESSELS te Oisterwijk EN W J VAN LUENEN Gouda 14 Juli 1882 Heden overleed tot diepe droefheid van mg en mgne Kinderen mgn geliefde Echtgenoot de fleer M H KLUITMAN in den ouderdom van bijna 74 jaar A C KLUITMANGouda 14 Juli 1882 Wuijster Eenige en algemeene kennisgeving Mevr de Wed van BQVENE VRAAGT een DIEIISTMEISJE boven de 20 jaar van de P G die een BURGERPOT kan koken liefst iemand welke minstens een jaar in dezelfde dienst geweest is Salaris Honderd Gulden per jaar thau een Teel grootere OTerwinning in de Wetgevende Vergadering Tan het Kaapiohe Parlement behaald De heer Scanlen ilelde naar aanleiding Tan eenige aanmerkingen van den heer Marais voor dal hei aan de tchoolcommissie zon worden overgelaten te betliuen of de taal aU Toerluig Toor het onderwijs op de respectiere schalen te bezigen het Engelsch of het HoUandioh zal cjjn Dit roorstel werd tonder discussie aangenotnea De eerste Hollaudsche redevoering werd den 13n Juni gelijk de telegraaf reeds aangekondigd heeft in het Kaapache Parlement gehouden Zij werd dien dag door den hte Luttig uitgesproken in de Wetgevende Vergadering De Voorzitter zeide ook in het HoUandsch dat daar de wet nog niet was geproclaro srd men nog geen recht had Hullandsch te spreken maar het Huis zou er zeker in toestemmen De Wetgevende fiaad van de Transvaal hield zich laatstelijk bezig met aanzoeken om schadeloosstelling De begrootingen zijn door den Raad ter hand genomen Het tekort wordt op 157 000 p st geschat Men schrqft aan het Dagblad In het genot van de wettelijke bescherming welke zelfs vogels van zeer twgfelaohtig nut ten deel valt dreigen de zich losbandiglgk vermenigvuldigende kraaien en rausscfaen een onuitstaanbare plaag voor sommige streken te worden Zoo o a zijn er voorbeelden van dat in den omtrek van Roermond aar de maisteelt zich tegenwoordig flink uitbreidt het zaad van dit gewas drie malen moest worden gelegd omdat het telkens door de kraaien die op de maïskorrels verzot zijn werd uitgehakt Ook bij de winter en voorjaarsgerst welke thans in schoven te relde staat is t geen zeldzaamheid dat dichte zwermen musschen een vierde van dat gewas uitpikken Aan eenige landbouwers is reeds de raad gegeven de kraaien op het gezaaide maïsveld te vergiftigen door strychninS houdende maïskorrels eenige dagen achtereen daarop uit te strooien In hoever dit middel raadzaam is valt te bezien wellicht toch zou het hevig rergift nadeelig op den mais oogst en de maïs etende mensohcn kunnen werken Bultenlaiidsch Overzicht uit de Terschillende berichten over het bombardement Tan Aleiandrie blijkt dat de Egyptenaren de parlementaire vlag gebruikt hebben niet om te onderhandelen maar om op een slinkschc wijze de troepen gelegenheid te geren de forten eu ook Alexaadrie te ontrnimen en zich op Cairo terug te trekken De Engelschen hebben zeshonderd man aan wal gezet wier taak in de eerste plaats is het terrein te onderzoeken daar er vrees bestaot voor een ondermijning der forten en daarna de branden te blusschen Spreken de telegrammen waarheid dan zal er van Alexandrie niet veel OTer zijn want de brand heeft vreeselgke verwoestingen aangericht he t moet een tooneel zijn dat alle beschrijving te boTen gaat de lijken van de rerraoorde Europeanen en Tan de ddjur het borbardement gesneuvelde Egyptenaren liggen bg hoopcn en een spoedige ontruiming is gewenscht om geen besmettelijke ziekten te doen ontslaan Van Cyprus dal per telegraaf met de Engelsche loot is verbonden worden Engelsche troepen verwacht en daarmee zal de gtheelc stad worden bezet Tewfik en Derwisch zijn tegen verwachting behouden gebleven dit maakt dnt een geregeld bestuur kan worden gevestigd De Engelsche regeering blijft krachtige militaire maatregelen nemen om op alles voorbereid te zgn Zij is voornemens 5000 man van de militia de landweer te zenden om de j arnizoeneii in de Middellaodsche zee te Maltj Gibraltar en Cyprus te verTangen die naar Egypte moeten optrekken In ol deze plaatsen worden muildieren voor transport bg een gebracht die door Britsche officieren in Spanje en Atgerie opgekocht bij honderdtallen aankomen Tweeduizend pakzadels voor muildieren Worden van Woolwich per boot van de Penimular and Oriental Line gezonden Wg vestigen verder de aandacht op een telegram nit Londen betreffende de verklaringen welke door den heer Uladstone in het Lagerhuis zijn afgelegd eu die over het algemeen gunstig luiden zoowel met betrekking tot de verhouding tusschen de westelijke als de samenwerking der overige Europeesche mogendheden De Errgelsche Premier zcide dat Engeland door geene baatzuchtige oogmerken bezield wordt en de beschieting van Alexandrie slechts tegen de vijanden van het Egyptische ilolk gericht was Verder verdient vermelding de verkhiriug van de Engelsche Admiraliteit dnt de vaart op het Suezkanaal niet aan de handelsschepen verboden is maar de gezagvoerders haar slechts opeigen risico kunnen ondernemen De toestabd in Ierland verbetert niet het aantal der zoogenaamde agrarische misdrgven neemt steeds toe Volgens officieele berichten hebben in de maand Juni niet minder dan 283 dier misdrijven plaats gehad waaronder 6 moorden 8 pogingen tot moord en 18 brandstichtingen Frankrgk a handel met Egypte beloopt jaarlgks ruim 100 millioen die van Engeland 325 millioen fr Dan volgen Oostenrgk Turkge Itnlié en Busland Griekenland heeft slechts weinig handelsrerkeer met Egypte Duitsobland bijna in t geheel niet De geheele omzet van den handel van Egypte met Europa bedroeg in 1880 ongeveer 600 millioen fr Financieel belang heeft Frankrgk bij Egypte bijna evenveel uls Engeland Het nominaal bedrag der Ej yptisohe leeningen is 2352 millioen fr de koerswaarde is evenwel tegenwoordig slechts 1500 millioen Voor interest en amortisatie is jaarlijks 103 millioen fr noodig een zware laat voor Egypte maar bg eene Europeesche controle zonder schade voor de welvaart wel te dragen De Karatr van afgevaardigden heeft Woensdag na uitToerige beraadslaging bg de tweede lezing nadat eene menigte amendementen Terworpen en eenige van weinige beteekenis aangenomen waren de wet op het bijzonder middelbaar onderwgs goedgekeurd met 353 stemmen tegen 129 De beide kamers komen eerst Maandag a s weer bgeen Het door den minister Tan marine aangevraagde crediet Tan 7 846 000 fr ten behoeve dervloot zal dus niet eer dan ditn dag in behandeling komen Tot het jaar 1870 dus leest men in een brief uit Christiania aan de Hatnb Nachr leefde hel Noorweegsche volk in onderüugen Trede de ttcgers werkten zooTeel mogelgk lot de stoffelijke onwikkeling des lands mede tusschen de legftltu g en de Nationale Vergadering heerschte orer het alge meen eene goede rerstaudhonding Bij de inroering der jaarlgksche Storthingen kwam hierin echter eene verandering daardoor werd de eerste stap gedaan welke de Nationale Vergadering op den radicalen weg roerde en in de daarop volgende twaalf jaren heeft de Storthing langzamerhand eene democratische politiek ingevoerd welke zich ten doel stelt het geheele staatsgezag in handen der Nationale Vergadering te brengen en die hare sterkste uitdrukking vond in het besluit ran 9 Juni 1880 waarbij de Storthing verklaarde dut zij recht had ook zonder de bekrachtiging des Koning reranderingen in de grondwet te brengen Srerdrup het hoofd der oppositie heeft zgn programma aldus saamgerat handhaving van et besluit ran 9 Juni uitbreiding van bet stefDreoht tot alle zelfstandige ntaoneii algemeene dienstplicht invoering ran de jury hrrrorming der gemeentewetgering uitbreiding der gemeentelijke zelfregeering VËR6ADËRiGVAPEMËMËfiNTËR4AD VRIJDAG 14 JULI 1882 Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig zgn de heeren Lugten Hoogenboom Kranenburg Prince Oudgk Jager de Rotte Stra Ter Samsom Post Drost ran Straaten Fortugn Droogleever en Noothoven van Goor afwezig zgn de heeren Kist Hemsing en van Iterson De notulen der4 vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelt mede dat de heer Luijten beeft kennis gegeven de benoeming tot wethouder aun te nemen Deze meile lecling wordt aangenomen voor kennisgeving Ingekomen zijn 1 Het rapport der Commissie belast met hetnazien der Gemeente rekening dienst 1881 adriseerende tot goedkeuring De Voorzitter zegt de Commissie dank voor het uitgebracht rapport eu stelt voor de rekening met hol rapport ter visie te leggen Aldus besloten 2 Eene missive van den heer dr S E Oudschans Dcntz houdeade verzoek de Concessie totaanleg en exploitatie eener waterleiding te mogen overdrigen aan een nanmiooze vennootschap r de Goudsche Waterleiding Maatschappij onder dien Terstande dat de waarborg van ƒ 25000 door defamilie Wester voor adressant hypothecair gesteld door de Maatschappij ten genoege van den Raadworde gestort B en W stellen voor aan dit verzoek te voldoen onder voorwaarde dat in de plaats van de bepaling in art 11 der concept statuten waarbij de benoeming van den Voorzitter van Commissarissen aan den Raad wordt opgedragen de volgende bepaling wordt opgenomen Er wordt door deu Gemeenteraad ran Gouda een Commissaris benoi md die ten allen tijde toegang heeft tot de bureaux en de werken beroegd is inzage te nemen ran de boeken en deze en de kas te Terifieeren en het recht heeft zoowel de vergadering Tan het bestuur der rennootschap als ran de aandeelhouders bij Ie wonen en er een raadgevende stem uit te brengen Daartoe wordt hem van alle vergaderingen zoo gewone als baitengewone kennis gegeven De heer Straver vraagt daarop of het tgdslip waarop de waterleiding moet worden geleverd onveranderd blijft De Voorzitter merkt op dat de Concessie voorwaarden ODTerapderd blijven zoodat bedoeld tgdstip hetzelfde blijft Het voorstel van B eu W wordt zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd Aan de orde is vervolgens Het adres van eenige boterboeren betrekkelijk de aanwgzing eener afzonderlgke plaats voor den verkoop van kunstboter in het Boterbnis B en W deelen mede dat zg dit adres hitbben in handen gesteld Tan de Kamer ran Koophandel die adviseerde lo een afzonderlijke plaats aan te wijzen voor den verkoop van Kunstboter en 2o om strafbepalingen in het leven te roepen tegen hen die op eene andere als de aangewezen plaats kunstboter verkochten Naar aanleiding daarvan stellen B en W voor door middel ran een bord in het Boterbnis een afzonderlgke plaats aan te wijzen als door adressanten bedoeld wordt en de Commissie voor de Strafverordeningeu uit te noodigeti de vraag in overweging te nemen in hoeverre het in het leven roepen van strafbepalingen noodig kan worden geacht De heer ran Straaten rerklaart zich niet met bet roorstel ran B en W te kunnen rereenigen Hg rraagt lo wat er eigenlijk rerstaan wordt onder kunstbeter daar de boter tegenwoordig op allerlei wijze vervalscht wordt 2o of een dergelgke vervalschiiig wel is te voorkomen m a w of die wel is te constateeren en 3 of onze markt die toch al niet rooruit gaat door een maatregel als B en W voorstellen niet zeer zal worden gedrukt Nadat het adres thans aan de orde inkwam heeft spr informaties ingewonnen het is al eenigen tgd geleden bg deskundigen en hem werd medegedeeld dat het hoogst moéilgk te constateeren is wat al dan niet kunstboter is De Voorzitter beantwoordt den heer ran Straaten en zegt dat het hem roorkoml dat zeer goed kan warden gedefinieerd wat kunstboter is ui alle boter die niet uitsluitend door karnen rau melk wordt rerkregen De gezondheidscommissie die ran tijd tot tgd ook andere lerensmiddelen onderzoekt zal zeker zeer bereid worden bevonden ook kunstboter aan een onderzoek te onderwerpen en wat aangaat het bezwaar dat onze markt daardoor zou worden gedrukt is spr ran oordeel dat hel juist goed roor onze markt zal werken als alle bedrog daarvan zooveel mogelijk wordt geweerd In de meeste gemeenten bestaat trouwens een afzonderlgke plaats voor den rerkoop ran kunstboter b r te Rotterdam waar echter het verkoopen op een andere pluatt niet strafbaar is gesteld De heer Lugten merkt op dat het voorstel van B en W alleen betreft een afzonderlgke plaats roor den rerkoop ran kunstboter te bestemmen en dat van het maken ran strafbepalingen thans nog geen quaestie is De heer Oudgk meent dat het doelmatig zou zgn de kunstboter buiten het boterhuis te doen rerkoopen wat de Voorzitter echter onnoodig acht De heer Prince is van oordeel dat de maatregel nis er niet tevens een strafbepaling wordt iu het leven geroepen slechts een hnlre maatregel zal zgn die bovendien juist aanleiding zal geren tot bedrog en dus eer n dan voordeelig werken De Voorzitter meent dat de boeren elkander wel zullen oontroleeren Zij die natuurboler verkoopen weten zeer goed wie kunstboter aan de markt brengen en zij zullcu het zeker wel bekend maken als de anderen op een plaats staan waar zij niet behooren De heer Prince blijft ran oordeel dat een strafbepaling het eenige midilel aan de hand doet om de lieden te controleeren Slechts diu heeft het publiek een waarborg dat bet die boter krijgt welke het verlaogt Spr stelt voor thans niet te besluiten om een afzonderlgke plaats te bestemmen voor den verkoop van kunstboter maar eerst af lo wachten het antwoord run de Commissie roor de strafverordeningen Het roorstel van den heer Prince wordt oermorpen met 8 legen B stemmen die der bh Prince Jager Oudijk Post Drost Fortoijn Droogleever en Samsom Hel voorstel van B en W wordt aangenomen met 11 tegen 3 stemmen die der hh van Straaten Samsom en Oudijk Daarop wordt benoemd tot onderwgzer aan de 2c Burgerschool voor jongens de heer W Herman de Groot te Sasseiiheim met algemeene stemmen Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten Kantoogerecbt te Gouda Terechtzitting ran Woensdag 12 Juli 1882 Kantonrechter Mr J H tan MIEHOP Ambtenaar ran het Openbaar Ministerie Ur W C A SCHOLDEN te Rotterdam VBHOOEDBELD D D slager eu 8 J deu E koopman te Gouda tot 3 of 1 dag wegens ritsohen in eeus anders vischwater onder Gouderak zonder sebriflelijke vergupniog ran den rechthebbende A B risscher te Zerenhuizen tot 2 boeten ran 6 of 4 dogen wegens op Swee rerichillende tijdstippen en plaatsen risschen in eens anders isch ster onder Waddinxreen zonder sebriflelijke rerguuning ran den rechthebbende W r d W mandenmaker te Gouda tol ƒ 3 of 1 dag wegens in zgn mandenmakerg te Gouda in dienst hebben ran een jongen beneden 12 jaren D M tapper te Waddinxveen tot ƒ 1 of 1 dag wegens os 10 uur s nachts bezoejcers aanwezig hebben in zgne tapperij Barlholomeus van der Neut arbeider te Waddinxreen lot 2 ran 1 of 2 dagen wegens na 10 uur s nachts zich in een tapperg te Waddinxreen beriuden eu rerrolgens in kennelijkeu slaat ran dronkenschap zich Terlooneu op den openbaren weg aldaar Tennis Grendel metselaar te Gouda tot 1 of 1 dag wegens openbare dronkenschap te Waddinxreen Leendert ran Tol arbeider te Zerenhuizen lot 1 ot 1 dag wegens openbare dronkenschap te Zerenhuizen Maarten Zuidam arbeider Ie Nieuwerkerk tot ƒ 1 of 1 dag wegens openbare dronkenschap te Nieuwerkerk Tennis Koot metselaar Ie Stolwgk tot 1 of 1 dag wegens openbare dronkenschap te Gouderak 4rie van Wenireen timmerman te Stolwijk tol 1 of 1 dag wegens openbare dronkenschap te Gouda Jan Hendrik de Ruiter rerhikker te Gouda tot 2 Tan ƒ 1 of 2 dagen wegens openbare dronkenschap te Gonda en aldaar wateren buiten eene openbare waterplaats Cornells ran der Wolf slager Ie Ooada lot 2 ran ƒ 6 of 4 dagen wegens te Gouda rerroeren ran 1 kilogram ongekeurd rleesch en in zgn winkel en slaohtplaats in de Keizerstraat wgk K No 2U2 te Gouda aanwezig hebben ran 20 kilogram ongekeurd vleesch T H A D bleeker te Gonda lot f 1 dag wegens rgdeo barder dan staproeti met een beladen rrachtwagen op de Oosthaveo ie Gouds J K landbouwer te Snelrewaord lot ƒ 3 of 1 gi wegens rgden harder dan iu maligen draf op den Fluweelensingel te Gouda j F B landbouwer te Linschoten erenals de rorige G M koopman te Bergambacht erenaU de rorige J 8 arbeider Ie Moordrecht tot 3 of 1 dag wegens rgden harder dan staproets orer de beweegbare brug aan den Katlensingel te Gonda H i V zonder beroep te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag wegens laten loopen ran zijn hond op deu Fuweelenslngel Ie Gouda zonder dat op de halsband duidelijk was uitgedrukt de naam ran den eigenaar van den hond J V ziikjesplnkker te Gonda tol ƒ of 1 dag wegens spelen met geld op de Houlmanagracht te Gouda P de J bleekersknecht te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag wegens liggen in een grasperk ran het plantsoen te Gouda C r d V touwslager te Gouda ercnnls de rorige O H H smidsknecht te Gouda tol 1 of 1 dag wegens plegen ran straatschcnderg op den Fluweelensingel te Gonda door aldaar te hangen aan een rijtuig bespannen met een paard M K de W opperman Ie Gouda tot ƒ 1 of Jr dag wegens rgden over de klinkerstraat in de Jpeuzenstraut te Gouda met zijn kruiwagen beladen met kalk G V koopman te Waddinxreen tot 1 of 1 dag wegens rgden orer de klinkerstraat in de Sint Antoniesiraat te Gouda mei zgn wagen beladen met raamsohermen J S ran W stoelenmotler te Gouda tot ƒ 1 of 1 dag wegens wateren tegen een huis in de Peperilraat te Gouda O M V weduwe r V werkster te Gouda lot ƒ 1 of 1 dag wegens schrobben ran de straat op de markt te Gouda op ongeoorloofden tijd Oktsuqïn van allk Becutsvebvolbiko Th g publieke vrouw te Goudo van de aanklacht In twee weken zich niet voor het geneeskundig onderzoek in het Gasthuis te Gouda te bben aangemeld H 8 boodsohaploiper te Reenwgk van de aanklacht zgn hond een bovenmatigen last te hebben oen trekken op den Lange Tiendeweg te Gouda Pe ondergeteekende gemachtigde van den naar het buitenland vertrokken Heer J J ANDREOLI vroeger schoorsteenveger te Gouda verzoekt allen die iets van genpemden ANDREOLI te vorderen hebben daarvan spoedig opgave te doen ten zflnen kantore Westhaven 205 Over de aan meergenoemden ANDREOLI toekomende gelden zal in de volgende week worden beschikt Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER Advocaat De ondergeteekende heeft de eer zgne geachte cliëntelle te berichten dat hg met 31 J ILIa s zflue BBOODBAKKEBIJ heeft overgedaan aan den heer H H van SCHAIR alhier ü dank zeggende voor het hem gedurende vflflig jaren geschonken vertrouwen verzoekt hg u dit thans zgn opvolger te doengerfeten Hoogachtend üw Du Dienaar F X VAN DEN BERG Gouda Juli 1882 Markt A 94 Mg refereerende aan bovenstaande annonce heb ik de eer ü meêtedeelen dat door mg aau bovengenoemde BEOODBAEEEEU ook eene BIES CH WIT K O UK en KLBINGOHnBAKKBBIJ zal worden verbonden terwgl verder alle Artikelen i tot het vak behoorende bg mg verkrggbaar zullen zgn D de verzekering gevende dat ik niets onbeproefd zal laten mg uwe gunst waardig temaken beveel ik mg minzaam aan en ben ikinmiddels Met de meeste achting Uwt Dte Dienaar fl N VAN SCHAIK Gouda Juli 1882 TERSTOND EEN BEDIËIVDE gevraagd HOTEL TirOLI Men VRAAGT met Augustus lënë Dienstbode goed kunnende werken en een burgerpot koken loon 80 a 90 Gulden Adres onder No 726 aan het Bureau dezer Courant EEN GESCHIKT PERSOON 23 jaar oud zag zich gaarne geplaatst als COIVDÜCTEÜR aan een TRAMWEG Franco brieven onder letter A bg den Boekh P van OUDSHOORN te Goud Door Sterfgre vaJ UITVERKOOP van M A R M F R P IV SDaoOBSTEENMANTELS in DIVERSE MODELLEN en SOORTEN tegen uiterst BILLIJKE PRIJZEN Adres P N KOOLEN Pz Utrecht Magazgu Viestraat Utrecht jaHÊmémi