Goudsche Courant, vrijdag 11 augustus 1882

i N 3803 Vrydag 11 Aignstus 188S GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De intending Tan advertentiën kan geschieden tot 6én uur des namiddags van den dag der uitgave we St liOuia Cairo inc bud die 2Vi stegen en 66 noteereu Missouri h die circa 2 en do inc bnds die 2 ategeu 41 i8 70 Clev A en C die Tan 48 het lot 60 brachten Illinois die 140 4 sloten en dhs 4 avanceerden Mich Central met een avaua van ruira 2 pCt BB j Lager ilaleH voornamelijk de Ie en 2e pref St Louis en S Prnno 97V4 8 f Oolario s 28 J en St Paul Minn oert 145 hduitrieele waarden Obi Colorado en aand Maxwell j inc buds Moxw 1 pCt lager Pkolongatie eente 4 a i j T P S Het was ook heden zeer stil en lusteloos aan do beurs Ejiyptenareu noteerden 49 u Turken 66 lO 69 9V8 Spanjaarden Metallickcu en Russen mede zwak Aand Warsohau Weonen verbeterden tot By s Araerlk Sp rnren mede stil Chic N W prtf St 162 Illinois 140 Cert Ontario daalden tut 281 8 Onze Staatsfoudsen in flinke stemming Aand Centraal beter Burgerlijke Stand GKBOKEN i Adr Auna Lonisa ouderB N Koop en A L Schroder 5 Nicolaas WiJDBuiliia ouders E U luii KluTeren en W vhd Vliet 6 Pieter ouders W Boih iii A Mudde Mnria ouders A de Braio en M £ vun Nus 7 Hendrik ouders G Bokslag en G W Bilderbpek 8 Apolonia ouders N au der Heg en W Nieuwveld Boeland ouders J Nieui eiihuizen en C van Btiiiendijk OVERLEDEN t 6 Aug H OTcrman 49 j II van den Berg 10 d H M van den Bosch 21 j 7 A IJsselsteijD huis r van I van Leeuwen 69 j ADVERTENTIËN i Heden overleed te Haastrecht na een geduldig lyden van 5 maanden onze geliefde Broeder en Behuwdbroeder de Heer ADRIAAN KOOIJMAN in den ouderdom van ruim 59 jaren KOOIJMAN KOOIJMAN VAN KkIMPEN Gouda 6 Aug 1882 De Ingezetenen van de stad myner geboorte en van onze tegenwoordige woonplaats die ons van hunne belangstelling ia ons gevierd GOODEN HUWELIJKSFEEST deden blgken ontvangen daarvoor onzen hartelgkeu dank D K VAN MEERTEN J E VAN MBERTEN Gouda 8 Augustus 1882 la Lau Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden b het overlijden van haren Echtgenoot betuigt de ondergeteekende ook namens hare Kinderen oprechten dank Wed M fl KLUITMAN Gouda 9 Aug 1882 Wuïstbb In een BÜRGERGEZIN kunnen TWEE KOSTGANGERS geplaatst worden waarvan een met gebruik van een nette vrije KAMBB Adres onder No 733 aan bet Bureau dezer Courant een Fijn SCSVTTÜBSVNIFOItM met dito verlakt STEL Adres aan bet Bureau dezer Courant onder No 734 310 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 21 AUGUSTUS e k ADVERT£I TIE1 in alle Binnen en Buitenlandse ie Couranten worden dadelijk opgezonden door den BoekhandelsM A BRINKMAN te Gouda Hotel De PAAÜW op vereerend verxoek van vele ntfjden Heden Dinsdag en Woensdag des avonds ten 8 uur Groot Café Chantant waarin vooral zal uitmunten de Indische Vuurdans uitgevoerd door de Jonge Jufe en verder geheel nieuw PROGRAMMA M VERMAAT AAITEESTEDmG De ÖCHUTTERSRAAD der d d SCHUTTERIJ te öourfa zal onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders dier gemeente op DINGSDAG den 22 AUGUSTUS 1882 des middags ten twee nre in het openbaar b inschrijving AANBESTEDEN De levering van 30 SCHÜTTBRSJASSEN en 35 PANTALONS 30 SOHACOTS 80 paren SCHOÜDERPASSANTEN en 60 HALSDASSBN De voorwaarden van aanbesteding zullen van WOENSDAG 16 AUGUSTUS tot ZATÜRDAG 19 AUGUSTUS 1882 van des morgens 10 12 ure ter lezing liggen bg den concierge in het gebouw ArtiLegi op de Markt te Gouda alwaar de inschrüvingsbiljetten op den dag der aanbesteding vóór des middags half twee ure moeten worden ingeleverd Talrijke geiuigsohriflen van eerste Geneeskundigen Op verscheidene Tenloonsteilingeu met Medailles bekroond Het door 90 jaar gerenommeerd w Anatherin Mondwater vnn Dr J G POPP KK Ilof Tandmeeêter te Weenen Kadikaal geneesmiddel voor elke Tand n alsook voor iedere ziekte der Mondholte en van het Tandvleeioh Beproefde Mondspoeling bg aanhoudende Keelziekte 1 gruote fleeeh a ƒ 1 75 1 flesch a 1 20 1 kleine flesch a ƒ 0 60 PlMitaardijir Tandpoeder maakt na kort gebruik de Tanden blinkend wit zonder ze te beschadigen Prys per doos ƒ 0 80 Anatherin Tandzeep in glazen doozen van ƒ 1 20 beproefd Tnndzuiveringsmiddel De echte aromatische 52 £ ad van Db J G POPP pÜ maakt de tanden zuiver wit zonder het émail aan te doen bewaart ze voor ziekelijke aandoeningen en houdt den mond frisch Het stuk kost 40 els en is toereikende voor een half jaar I Tandplombeerlllg praktisch en zekerst middel voor zelfplombeering van holle kiezen FriJs per étui ƒ 2 60 Krnidenzeep aangenaam en beat middel voor Vlekken UiisUg Zomersproeten en Puisten Hoofd en Baardschilver en Korsten Huidkrankheded en alle onreinheden der bovenhiid Prijs per stuk 35 Cents Het geëerde Publiek wordt verzocht uitdrukkelijk KK HofTandmeester POPP s Geneesmiddel te verlangen en slechts die aan te nemen welke van mijn Fabrieksmerk zijn voorzien Dépdta zijn gevestigd te Oouda by L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam by F E van Santen Kolff apoth en A Sohippereijn Co blauwe porccleinwinkel te sHage by J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Byn te Schiedam bg C Malta Q te Leiden bg E Noordgk te Amsterdam bg F van Windheim Co en H H Uloth Co apotheek te Schoonhoven bij S Wolff en Zoon te Alphen bij L Yaroasiean en Zoon te Utrecht bg G H N van Spanje idem Labry ie Porton Droogisten Snelpersdmk van A Bbinkmak te Goivla Heden ONTVANGEN het BEBOBMBM FIEDEEMEFDIGEE op Vi en VsFLESSCHEN te verkregen ia de Bierhalle de Posthoorn Groeneweg GOUDA E Bopp STOOMWASSCHEEIj GEVRAAGD IEMAND de STOOMWAS8CHEBTJ Franco brieven worden ingewacht onder letter B aan het Bureau der Nieuwe Schiedamiche Courant Schiedam van E BHAITDSHA Kalverstraat 158 Amsterdam In verzegelde pakjes verkrijgbaar bjj I C G DUTILH Turfmarkt Gouda In het bijzonder wordt de aandacht geveatigd op SOVCHON ü f 1 30 per 5 On Geen Tandpijn meer lEJDEBB OABAJfTIE verleenen wg aan hem die bjj gebruik vtt GotDMANu s Kei erTandwater ooit weftr Tandpijn krggt Hjj die zgn mond dageljjb met Uoldmann s Keizer Tandwater spoelt behoudt zjjne tanden schoon wit en gezond tot in zijn hoogsten ouderdom S GOLDMANN EN Co Dresden Marinestraat 2o Te Gouda bij A WOLFF Prof Pergfrer d Alion HAAE EZTEACT Hoeveel middelen zgn er ten allen tyden niet aangewend om het haar te behouden te doen aanwassen en te verfraaien het baar hetwelk een belangrgk sieraad vanden mensdi uitmaakt en door jong en oud op prijs geatdd wordt Slaagde men somtijds door het eetit middel min door een ander meer beter volmaakter en geschikter middel werd zeker nooit uitgevonden dan praf Perger d Alion HAAR EXTRAGT Uit een onopgemerkte plant wer door ees bekwamen plantenkenner dit heilrijke middel bereid UiW deze plant namel k wordt dit extract vervaardigd dat tgdig gebruikt het uitvallen van het baar tegengaat en men voor Troegtgdige grgsheid niet bevreesd behoeft te zijn zoodat bet met recht een haarversterkend haarontwikkelend middel mag genoemd worden Hetzelve is h 40 ets per flacon verkrggbaar bg Wed Bosman Goud A Prins Zevenhuizen Wed G Wilhelmus Woerd Wed N Sanders Lriden W Ligtbelm Voorburg A Bos Berkel Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen SE QOUDSOHE QLAZEN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazeu van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Oartonteekeningen enï waarby is toegevoegd een afiBonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeden Dirk en Wouter Crabeth Prijs 80 Cents De uitgar deMrCourant geschiedt ZONDAG WOfNSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is f 1 25 rranco per post 1 50 BINNENLAND OOUD 10 Augustus 1882 By de dd Schutterij alhier is benoemd lol 2e luit I H Bakker Miemeijer thans schutter Bil den Dinsdag te Hilversum gehouden Schietwedstrgd is op Baan B Vrije baan afsl 150 M 3 schoten 2U0 passen de tweede prijs behaald door onzen stadgenoot H van Wijngaarden met 31 punten In de tereobtittting der Kotterdamsche Arr Uechtbaok van Dinsdagmorgen stond o a terecht D B ond 10 jaar wonende te Oouda beklaagd van diefstal van geld Eisch opvoeding in een verbeterhuis tot ziju 18e jaar In bovenstaande laak over 8 dagen uitspraak De Qoudsche Mach Oarenspiunerij alhier was mioate inaohrijver bij de aanbesteding op 7 Aug l hoWhH tiM bet Departement van koloniën voor diverse garens toor ƒ 1401 06 Voor de betrekking van Hoofd der school Ie Berkenwoude nebben zich 8 sollieitanteo aangemeld De opbrengst van het vervoer over den Nederlandschen Rhijnspoorweg over de maand Juli bedroeg ƒ 632 086 39 Totale opbrengst van 1 Januari 1882 af 2 998 046 34 f egen ƒ 3 222 062 70 in 1881 zijnde per dagkilometer ƒ 62 34 tegen 64 79 Lyn Leideu Woerden reiziger 16603 ƒ 8606 68 j bagage 36 t 210 71 bestel ijl en vrachtgoederen 1673 t 1632 13 levende dieren en rijtuigen ƒ 183 32 Totale ontvangst ƒ 10631 84 Totale onttangit van 1 Januari 1882 af ƒ 61801 01V tegen 64 291 20 in 1881 zijnde per dagkilometer ƒ 8 09 tegen ƒ 8 42 Te Leiden zal op 30 Aug in de zweroinrichting Rijnzioht een wedstrijd wordei gehouden door den ondernemer uitgeaohreven ter gelegenheid van het 26jarig bestaan dier inrichting Behalve eene zilveren en een bronzen medaille door hel gemeentebestuur van Leiden uitgeloofd zijn er verschillende fraaie prijzen aan verbonden zoowel door den ondernemer als de oommissie van toezicht en door de stndentenvereenigingen Njord Arena Studiosorum en dk IJsclub Volgens bet programma ijn verschillende klassen voor vrije deelneming opengesteld Van de firma Scheltema en Holkema te Amsterdam ontvingen wij een keurig geslaagde proeve vau bewerking van Tennyson s beroemd gedicht Senoek Ardm voor de tweede maal in de Nederlandsche t al bewerkt de eerste bewerking ondernam indertijd wijlen onze vaderlandsohe dichter S J van den Berg door J L Wertheim den talentvollen schrijver van reeds menige fraaie overzetting van Coppée Manuel en andere moderne Fransche dichters Naar de eerste strophen te oordeelen is de overzetting van Henoch Arden bewerkt met veel raeestersobap over de taal en met behoud van geest en strekking van het oorspronkelijk gedicht Aan de typogrnphisoiijB uitvoering is groote zorg besteed Daartoe zal ook bijdrngeu de illustratie van Jos Israels die even als de schrgver zgu belangelooze medewerking heeft toegezegd Naar men weet strekt de opbrengst deter belangr ke uitgave ten voordeele van de nagelaten betrekkinteo der omgekomen bemanning van de Adder Op de gemeente secretarie van ZnnderI is eene jonge dame als klerk aangesteld i Voor zoover wg weten is zij hier te lande de eiiile vrouwelijke ambtenaar bij de gemeeatelijke admiuijjratie Het spreekt echtervanzelf dat voor dezen tdï van dienst vrouwelijke werkkrachten evengoeil bruikbaar tgn als voor den bureaudienst bij onie spoorwegen en voor post entelegraafdienst Huin Uit Alexaodrië wordt j emeld dat de EngelBche Begeerinx van de er Oiamen van Prins Hendrik der Nederlanden heeft aangekocht het door dien Prins te Fort Said gestl t etablissement met bijbeboorende terreinen Geboiweu en gronden zullendoor Engeland tot het optrekken van hospitalenenz worden gebezigd Be koopprijs moet nagenoeggelgk IWHI BMt S ffgiwn welke At ontalapenVorst aan bet grondvesten en inrichten van hetetablissement ten koste legde Dagbl De Rechtbank te Zierikzee heeft dezer dagen den Staat der Nederlanden onbevoegd verklaard om de pannen weg Ie nemen dooi W van den Berg ter uitoefening van de kunstmatige oealerleelt gelegd op de door hem van de gemeente Zierikzee tot dat doel gepachte buitengronden De Staat Minister van Financiën had opzettelijk per Argus pannen doen rapen ten einde ign beweerd recht van eigendom op die gronden te coostateeren Ter terechtzitting van het gerechtshof te s Hage van gisteren is een aanvang gemaakt met de behandeling der zooveel gerucht makende zaak vau L J J Boland oud 24 jaren vao beroep banketbakkersbediende geboren en laatst gewoond hebbende te Veere Eene groote menigte had op de voor het publiek bestemde ruimte der gereohtszaal plaats genomen terwjjl een aantal rechterlijke ambtenaren en advocaten de terechtzitting bijwoonde Na opening der zitting wordt de besoh door twee rijksveldwaohters binnengeleid met eene buiging tot het hof neemt hy in de bank plaats Het is een klein tenger persoon met een blond uitzicht en men zou bij de besiShoawiDg an beach bgna geneigd zijn het eene oumogelgkjieid te noemen dat hg eene zoo vreeselgke miadaad als hem wordt ten laste gelegd heeft kunnen plegen De acte van beschuldiging waaroan voorlezing werd gegeven is reeds vroeger medegedeeld De beschuldiging luidt lo manslag met voorbedachten rade althana vergezeld van twee andere misdrijven hierna te vermelden die respectievelijk gediend hebben om het plegen van den diefstal gemakkelgk te maken en de ontdekking van diefstsl en manalag te voorkomen 2 i diefstal met behulp v n geweldoefening die sporen van kwetsing heeft ochlergelaten en 3o brandstichting in een gebouw waarbij te voorzien was dat raenschenlevens in gevaar konden worden gebracht Drieënzestig getuigen waaronder eenige deskundigen zijn in deze zaak gedagvaard in ter audiëntie tegenwoordig Alvorens tot het getuigenverhoor over te gaan deed de president voorlezing von de geboorteaote van besch zoo mede van de overlgdensacte van den verslagene Op de vraag van den ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel jueer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend inaar plaatsruimte A Jzonderiyke Nommers VIJF CENTEN voorzitter tot den besch Hebt gg dien man gedood bestolen en in brand gestoken antwoordt beschuldigde kort af neen De voorzitter zegt daarop dat thans het onderzoek hoofdzakelijk zal loupen over de vraag of dat antwoord al of niet als logen moet worden aangemerkt Het getuigenverhoor nam daarna een aanvang In de 2e algemeene vergadering der Nederlandsche vereenigiog van Gemeente ambtenaren die zooala wij reeds hebben bericht den 31 Aug a s te Zwolle zal plaata hebben zal o a behandeld worden een voorstel van het bestuur omtrent de benoeming van een permanente commissie teneinde pet het bestuur werkzaam Ie ziju in het belang van de oprichting van het pensioen weduwen en weezenfonds voor gebieente Biobtenaren Woensdag 16 A ugnstus a s zal de vereenlging tegen de kwakvalverü bij Kiasnapolsky te Anutyrdam een vergadering houden waarvan de volgende onderwerpen een punt van bespreking sallen Bitaakaii Mededeeling over den toestand en de werking dqr vereenigiog mededeeling en voontel in sake hel proces te Maastricht voorstel tot het benaemen van een commissie voor het ontwerpen van statuten voor de verreoiging over de grenzen der kwakulverg bespreking van de maigeijjkheid om het Maandblad in een Weekblad te veranderen over de oprichting van correspondentschappen of afdeelingen over andere middelen ter bevordering van het doel der vereenigiog Te Kopenhage hield men deier dagen een inlernationale meteorologische conferentie ten einde internationale bepalingen voor methoden en tabellen vaat te stellen voor de meteorologische waarnemingen en te beraadslagen over het maken eener kabelverbinding met 1 Jslaud en Groenland Deze conferentie werd gehouden door eene commissie van hit internationaal meteorologisch congres die nit vertegenwoordigers der zes groote mogendheden van iedere mogendheid een zoo mede der drie Skandinavische landen België Holland en Spanje iFortugal bestond Voorzitter der commissie was de directeur vu het centraalobservatorium voor natuurkunde te Petersburg dr M Wildt en secretaris mr Scott secretaris van den meteorologisdien raad te Londen Als vertegenwoordiger van Dnitschland nam de Oeh Admiralitalsrath dr Neumayer Directeur der Dnilsohe zeewacht te Hamburg aan de conferentie deel ons land werd natuurlijk vertegenwoordigd door prof Buys Ballot T Er z jn thans ook snelwielers voor dames Uitvinder is de heer Joseph Erlach te Karpitsch in Bohemen Deze velocipede wordt als zeer practisch en doelmatig geconstrueerd geroemd Zy heeft drie wielen en is geheel uit staal en gzer gebouwd Tussehen de twee voorste wielen is een uiterst gemakjielijk elastisch met fluweel bekleed bankje aangebracht waarop de rijdster zich neerzet de beweging geschiedt door een lichte rugwaartsche beweging der Voeten die zeer gemakkelgk uit te voeren is en ten gevolge van de kleeding der rgdster nauwlgk merkbaar zoodat het gebruik van de velocipede in het minst niet in stn d is met de vrouwelijke bevalligheid De snelnfld hangt voornamelijk af van de hoogte van het drgfrad gemiddeld knn op een goeden en harden straatweg eene Duitsoh e mijl in 30 minuten wordeni fgelegd zil der dat men rich noemenswaardin