Goudsche Courant, woensdag 30 augustus 1882

Am het koloniaal verslag Tan 1882 Toor zoover Cnrai o betneft ontleeneu wjj het Tolgende De bcTolking op de Terschillenden eilandeif der kolonie Curapao bedroeg einde 1881 43 465 waarran 24 506 alleen op het eiland Cara ao Het aantal scholen op het eiland Cora o bleef hetzelfde het aantal schoolgaande kinderen bedroeg 2577 tegen 2503 in 1880 Orer achooWerzuimop de landsaoholen Talt nog steeds te Iclagen De Tier op Bonaire aanwezige scholep werden in 1881 bezocht door 464 leerlingen Op Aruba werd een bij zondere school geopend waar 14 leerlingen onderwgs ontvingen terwijl 105delandssahool en 100 de school der Eerw Zusters van Liefdadigheid bezochten op St Martin Ned ged bezochten 201 kinderen de landssotioleni pp Si Éustatius 170 kinderen tsN wijl op Saba 260 kinderen kosteloos onderwijs genoten Het muntwezen op Curasao Terkeert eden lang la gebrekkigeu toeatand hoofdzakelgk toe te schrgven aan het gemis van stapelproducten en de uitgebreide handelsbetrekkingen met naburige Staten wier munten ver boven haar innerlgke waarde in de kolonie circuleerefl De Regeering is ernstig bedacht op het nemen Tan maatregelen die in den toestand van btt Curafaosche muntwezen verbetering kunnen brengen De ontginning der phosphorzure kalklagen werd in 1881 voortgezet Er werden 19 731 M uilgevoerd Aan de goud exploitatie op Aruba weril ia 1881 slechts zeer weinig gedaan De gezaghebber zegt dat alle deskundigen die de mijnen gezien en onderzocht hebben eenparig gelooven dat zij goedzgn en bg behoorlijke bewerking goede resultaten moeten opleveren Aan Aruba werden door 11 sche pen metende 7708 82 M phosphorzure kalk uitgevoerd in de eerste zes manndeu van 1882 door 23 schepen Tan dezelfde Aruba Phosphor Maatechappq metende 14178 16 M De buitengewone droogte was oorzaak dat de oogst Tan veldvruohten op Cnrat o en Bonaire in 1881 niet slaagde zg werkte ook nadeellog op de vlucoltuur waaraan op Bonaire veel uitbreiding is gegeven Die cultuur is in een uitmuntenden itast op Aruba waar de maïsoogst ruim was De suikerrietcnltunr op St Martin verkreeg in 1881 eeaigg uitbreiding en leverde betere uitkomsten op Op St Éustatius was de oogst Tan yammen en zoelt aardappelen gunstig van laatatgenoemdeD en van ma verwachtte men bg den aanvang van dit jaai op Saba een goeden oogst De zoutoogst op St Martia was in 1881 voordeellg en de Tooruitzichlen voor 1882 waren goed Ook op Bonaire was de zoutoogst zeer gunstig De handel van Curasao nam in 1881 niet toe de waarde Tan den iuToer bedroeg ƒ 918 900 minder dan in bet Torige jaar De haren Tan Gnrat ao werd aangedaan door 1133 schepen ot 19 minder dsi in 1880 Daaronder beronden zich 9 Tan Amsterdam en 1 van Delfshaven 20 schoeners en 4 barken vormden de koopvaardgrloot van Oura ao Op Bonaire werden ingeklaard 459 waarvan 355 nederlandsohe op Aruba 237 waarvan 127 nederlanJsche het eiland St Martin werd bezocht door 227 waarvan 147 Ned de reede van St Éustatius door 302 vaartuigen waarvan 214 Ned de reede van Saba door 107 waarvan 49 Ned In een correspondentie van de N R Ct wordt door den schrgver aangedrongen op de sluiting tsd een tractaat tussohen Curnpao en Veneiaela Indien er zegt hij zoo spoedig mogelgk tot dit doel onderhandelingen worden aangeknoopt zal dit zeer in het belang onzer kolonie zgn In de eerste plaat is het noodig te bewerken dat de wet tot hefiiog der 30 pot differentieele rechten worde ingetrokken Dis wet drukt z 5a zwaar op onzen handel dat deze met ondergang wordt bedreigd Versoheideu pakhuizen die vroeger zoo toI waren dat nauwelijks alles kou worden geborgen staan nu ledig En kooplieden die hier eerlgds de grootste zaken deden Terlatea ons eilaud om zioh elders te Testigen Indien er een gdnstig traotaat met Venezuela wordt gefloten ial hier een julohtoon onder de kooplieden opgsan en kunnen zij tot hun Troegeren Tooripoed terugI keeren De heeren mr B A KerokhoTen en J A Bieotjes geTcn kennis dat in de door hen 2 September n s te Baarn in bet Amalia holel om elf uur s Toormiddags belegde vergadering in oTerwegiag zullen gegeven worden de volgende voorstellen A De aanwezigen vormen eeu genootschap onder iden naam van Algemeene Olympia rereeniging waarvan het doel zal zijn Het herstel van evenwicht tusschen geest en lichaamsoefening bij de opvoeding der jeugd ia Nederland door middel van a vermeerdering en verbetering van gelegenheid lot gynnastische oefening tot kracht en rlugheid bevorderende spelen en wedstrijden oog en haud oefenenden arbeid 1 erzame wandeltochten en andere soortgelgke spierkracht ontwikkelende en zintuig scherpende oefeningen S verbetering der onderwijsmethoden ge wuTdcD wUTop de Kederlandsche inBnding n eventoeel zallen worden toegelaten ten poedig te onder d oogen te brengen Tan hen wier belangen daarbij betrokken zijn Aan de Bedaotiën Tan TertohtJlende dagbladen rollen wg b t Terioe riohteu deze circulaire ip hnnoe kolommen te willen opnemen Wy hebben de eer uwe Comité de Teriekering Tan onte hoosaohting aan te bieden Het Comité Tan UitToeiing too de Iiiternationale Koloniale en UitToerhandel Tentooastelling te Amtterdam in ISS S D Corses Preaident S Dï Clkkcq Gedelegeerd Lid J Kappetne Van de Cappïlio Secret Blqkeufi het Ttrtlag OTer 18S1 Tan het Vrouwen1 logement Te Huis aan de Prinaegracht te Amsterdam bestaat deze inrichting thans 26 jaren en mocht zij in het laatste jaar aan 606 logeerende gedurende te zamen 11 012 logeerdagen huisrestiug Tersohaifen Het meereiideel der bezoeksters waren dienstboden die 60 cent in de 24 uren of IB et per nacht betaalden in de 2e eta 3e klasse werden echter ook enkele juffrouwen en dames opgenomen tegen 76 et of ƒ 1 25 het etmaal Hit werden S34 aauTragen om dienstboden tot het bestuur gericht 47 werden er door zgn tossohenkomst geplaatst De inrichting ontTing aan contributiëa ƒ 2216 32 aan legaten ƒ 1300 aan logeergelden ƒ 5677 De geheele rekening loopt over ƒ 9650 18 Op ruim 200 pUalaen in ons vaderland telt de inrichting correspondenten gaarne zou zg haar werk itamheden zoo uitbreiden dat zg in alle steden cu dorpen correspondenten bezat die vrouwen en meisjes naar het Te Huis rerwijzen konden dit immers zegt het verslag is de eenige dcrgelgke inricht ng in de hoofdstad waar zg die tgdelgk bujten dienst zgn een hospitaal rerlaten hebben of door andere omstandigheden Tan een onderdak rerstoken zgn een goed onderkomen kunnen Tinden De naamlooze vennootschap Nederlandsohe Maatsohappg Tan Kaas en Roomboterfabrieken te Am sterdam waarvan de statuten bg Kon besluit zijn goedgekeurd heeft ten doel het koopen en Terkoopen Tan melk het maken van roomboter en kaas en den handel in die prodoclen De ven nootschap wordt aangegaan voor den tijd Tan 50 jaren aanTaugende 1 Juli 1882 Het kapitaal wordt bepaald op ƒ 600 000 Terdeelt in aandeelen van ƒ 1000 De aandeelen zijn in blanco en worden ten volle gefourneerd Van voornoemd kapitaal wordt voorloopig nitge geven een eerste serie groot ƒ 150 000 Deze is door de oprichters genomen Voor de eersie maal wordt benoemd als directeur de heer T J Waller te Anna Paulowna en als commissarissen de heeren J H Wüste te Sand poort A L de Sturler en J Kiukes Borger te Leiden De Algemeene Synode heeft verschillende zittingen gewijd aan de behandeling van het voorstel aangaande de toekenning van een zelfstandig bestaan aan een genoegzaam aantal leden eener gemeente die verklaren dit voor de bevrediging van hunne christelgk godsdienstige behoeften noodig te hebben Een uitvoerig rapport was daarover uitgebracht door de heeren Verhoeff Jans van Heel Houwing Koodhugzen Utrecht De meerderheid adviseerde tot aanneming behoudens ondergeschikte wijzigingen De minderheid had daartegen bezwaren zoowel van principieelen als formeelen aard De Synode nam met 15 tegen 4 stemmen aan dat het voorstel hetwelk aanvulling van het reglement op de erkenning van nieuwe gemeenten bedoelde overeenstemde in geest en strekking met het Algemeen Reglement Zg was echter met 12 tegen 7 stemmen Tan oordeel dat wgziging Tan het Algemeen Beglement aan de Tasistelling van de aanvulling moest voorafgaan De Synode van 1881 was bg de voorloopige aanneming van meening dat dit niet noodig was De meerderheid besliste thans anders Zij was overtuigd geworden dat het woord gemeente in het Algemeen Reglement slechts in plaatselijken zin voorkwam en het gebruik Tan da woord in een bgzonder reglement als vereeniging Tan gelgkgezinden op godsdienstig gebied buiten sloot zander dat deze beteekenis daarin uitdrukke lijk was opgenomen Verschillende amendementen zgn ingediend tot aanvulling i an het Algemeen Reglement iu dezen zin Alle Toorstellen tot wijziging Tan art 38 godsdienstonderwgs gn afgewezen Hoe gurne ook de meerderheid ware tegemoet gekomen aan de bezwaren der minderheid tegen het verbod om af te wijzen bij het doen van belijdenis wegens verschil Tan geloofsoTertuiging meende zij dat niet te mogen zoolang niet uitdrukkelgk het beginsel in die woorden neergelegd op andere wijze was gehandhaafd Afgewezen werd ook het Tooratèl om de kerkeradsn te machtigen geen ouderlingen af te vaardigen bg het afleggen Tan belgdenis en de predikanten te Tergunnea met de aanneming Toort te gaan zoowel iadi p de kerkeraad niet afTaardigde als wanneer de ouderlingen wegbleTeo Men meende de wanorde en het plichtTerznim niet te mogen teglementeeren evenmin als aan de kerk een brevet Tan onvermogen te mogen uitreiken om haar regjemeaien Ie handhaTeu Door ee iige Ttehonder in de gemeente Baarde radeel is het Tolgend adres aan den Koning gericht s SI RB GcTeu met den meest letschuldigdcn eerbiejl te kennen ondergeteekendeUj veehouders in Baarderadeel Friesland tevens bestuurders van een in die gemeente bestaand waarborg genootschap ter Tergoeding van Terlies van runderen aan de besmetlelgke longziekte enz met een verwaarborgd kapitaal van omstreeks ƒ 500 000 dat zij Uwe M esteiit ia Harer U esteits Kegeering ten hoogste erkentelgk zgu voor de doortastende maatregelen indertijd tegen de veepesl en tegen de longziekte in dit gewest ën in andere provinciën des Bgks genbmen in overeenstemming met hetgeen toen door ondergeteekenden herhaaldelijk bg Uwer Majesteits Regeering in onderscheidene adresben werd verZ9cht dat desniettegeustnande de longziekte in Zuid Holland in het zoogenaamd Spoeli ngdistrict bestaande uit de gemeenten Overschie Kelhel Delfshaven Schiedam Sohiebroek Hilligersberg enz is blgven bestaan èen gevolg van de door Uwe Majesteit vastgestelde bepalingen Slmtibl no 128 van 1878 en no 2 van 1879 waarbij als beginsel is aangenomen om de longziekte in dat district hoofdzakelijk door middel van de inenting te bestrijden en 1 geheel meester te worden dat ondergeteekenden vroeger verscheidene jaren lang de inenting op hun vee toegepast hebbende dat middel hebben leeren kennen als wel bevorderIgk om in eene geheele besmette streek het verlies van vee ten deele te voorkomen en te verminderen maar geenszins om de longziekte Tolkomen uit te roeien dat hunne Terkregen ondervinding bevestigd wordt door de maatregelen welke nu sinds de laatste t er jaren in het Spoelingdistrict worden toegepast dat de longziekte toch steeds in dat district trots de herhaalde inentingen bigft bestaan dat immers uit de betrekkelijke Terslagen Lmdh a no 48 Tan 1S82 bigkt dat in dat distr cl in 1881 zijn gesto in teugeTolge der inenting 2 2 runderen terwgl 262 stuk als aangetast door de longziekte werden afgemaakt dat die ziekte in weerwil Tan den afgesloten kring nu en dan OTerslaat mar gemeenten aan of in de nabgheid Tan dat district gelegen dat het Rijk tengevolge van het aangenomen stelsel niet vrij is en ongelwijfeld ook niet bevrgd worden zal van de besmetlelgke longziekte zoodat dan ook de in Engeland daartoe aangewezen autoriteit om die reden steeds den invoer van vee uit Nederland blgfi weigeren en deze alleen toelaat onder voorwaarde dat het vee binnen 24 uur na aankomst aldaar worde geslicht dat hieruit volgt dat het vee voor de slachtbank bestemd onder zeer nadeelige voorwaarden mag worden aangevoerd terwijl r bij deze bepaling Tan den inroer van fokTee geen sprake kan zgn dat dit Terbod van invoer voor ondergeteekenden in het bgzonder en voor den landbonwenden en veehoudeuden stand in ons Vaderland in het algemeen hoogst belangrijke nadeelen heeft berokkend en bg voortduring berokkenen zal terwgl de handel door dit verbod tevens aanzienlgke winsten derft dat wel is waar eene uitroeiing van de longziekte in het Spoelingdistrict door afmakiog van hel aangetaste en verdacht vee van den Staat offers zal vorderen doch dat deze op verre na niet in verhouding kunnen staan tot de zoo belangrijke nadeeI len die Neerlauda kwijnende landbouw veeteelt en handel ondervinden en teeds zullen blijven Igden ran de in Engeland bestaande Terbodtbepalingen dat zg zich daarom reroorloTen te komen lot Uwc Majesteit met de eerbiedige doch dringende bede dat het haar moge bebagen geene verdere proefnemingen te laten doen met het door de onderTindiug gewraakte stelsel Tan inenting maar om met intrekking van Uwer Majesteits Toren aangehaalde besluiten het blijkens de ondervinding éënig proefhoudend middel tegen de longziekte dat tbh af 1 making zoowel ran de Terdaohte als Tan de zieke runderen in het algemeen belang van den Neder landsohen landbouw veeteelt en handel ten spoedigste in het Spoeliugdiatriot door hare Regeering te doen toepassen Get Meinie Schuurman D J Kupern Joh T de Vries Jan R Heeringa Tee e K Heeg L IJ Kiugma B S Kundersma G S Tan der Hem M IJ Peekema paard met besnoeiingen en concentratie van onderwijsprogramma s en leerstof c Termindering Tan den tijd did thans zittend in de school wordt doorgebracht d beperking der examens tot het onTermgdelijk coodiskelijke B Door de Tcreeniging wordt eene oommissie benoemd tot d redactie Tan twee prgsTragen en tot bet Taststellen Tan de wgze waarop beoordeeld en gekeurd welke prijSTragen zullen moeten strekken tot het verkrijgen van een antwoord op de vraag I wat of onder de beitaasde wetgeving in Nederlandgedaan kan worden tot het zooveel mogelgk bereikao van het in voorstel A aangewezen doel en tot loepasaing der daarbg voorgettelde middelen vraag II het samenstellen van een ontwerp van wet op het middelbaar en gymnasiaal ot derwija in overeenstemming met het beginsel van evenwicht tusschen geesteu lichaamsoefening en met aanwijzing terensd r wijzigingen die in de wetten op het hooger enlager onderwgs noodig zgu om ze in een goedverband te brengen met dit ontwerp NB Rapport zal door deze commissie uitgebracht warden in een rergaderiug der Algemeene OlympiaTerteniging in de maanil December e k C De vereeuiging richte een dringend verzoektot hen die belang stellen in eene grondige voorbereiding der noodzakelijke verbetering onzer onder w jswetlen om door vrijwillige bijdragen het bestuur der Olympia vereeniging in slaat ie stellen om voorde beantwoording dezer prgsvragen premiën uit teloven eenigszins in verhouding staande tot het gewicht Tan bet onderwerp de wetenschap en de studie die voor eene grondige beantwoording noodig zullen zgn premiën b v vau minstens ƒ 1000 voor iedere prgsvraag In de tweede ziiting der Juristen Tereeniging werd Zaterdag de Traag behandeld Welke hoofdbeginieleu behoorcu bg een nieuwe regeling der Tennootsohappeo en commandite zoowel de gewone als die op aandeelen in de wet te worden neergelegd t Praeadsiezen waren hierover uitgebracht door de heeren mr A Heemskerk rechter te Zierikzee en W Binger advocsal te Amsterdam Na toelichting Tan zijn praeadTies door den heer Binger Toerden de heeren J A Fruin A Levy C A Cosman G Beliufante A Heemskerk en de voorzitter het woord waarna de volgende punten door het hoofdbestuur voorgesteld aan stemming werden onderworpen lo Moet de commanditair gelgk thans in onze wet is aangenomen als vennoot warden beschouwd of als eenvoudig participant geldschieter in eens anders zaak gelijk b v de stille vennoot in het A D H W P 2a Z jp wellicht beide beginselen nevens elkander aan te bevelen gelgk in dat Wetboek p 3o Zgn bg de eerste beschouwing die van vennootschappelijke betrekking de bepalingen van ons W V K voldoondo of wel behoort te worden bepaald Dat de akte Tan Teunootschap althans extraclsgewgze moet worden ingeschresen en gepubliceerd Dat daarbg worde Termeld a de naam de commauditairs b het bedrag tgner commanditaire deelneming P 4a Behoort hst verbod vu art 20 lid 1 W v K te worden gehandhaafd En op de poenaliteit van het tegenwoordige art 21 P So Behoort de bepaling van art 20 lid 2 dat de commanditaire vennoot aan het beheer geen deel mag nemen te worden gehandhaafd P Zoo ja op straffe van algeheels solidariteit of op die tan gedeeltelijke gelijk bepaald in het nieuwe art 28 C de Comm P 6o Behoort dit beginsel nader te worden omechreren door een bepaling i a dat daden van toezicht en controle niet onder beheer vallen P 6 dat door den comm vennoot gehandeld kan worden krachtens volmacht des behoorenden Teunoots e dat de comm Tennoot zich bg de acte kan voorbehouden loestemmiug te Tcrleeuen tot zekere handelingen daarbg uitdrukkelgk omschreven P 7o Behoort de bepaling van art 1683 B W onveranderd ook voor commanditaire Tcnnootichappen te gelden 8o Moeten comm Teonooischappen met aandeelen uitdrukkelgk warden toegelaten P 9o Behoort bepaald Ie worden dut b j deze soort van vennootschappen het oomraandilair kapitaal volgeslort moet zijn aWorens in werking te treden liio Moet in allen geralle dus ook b j rerwerping Tan dat beginsel ten opzichte der gewone comm vennootschap bg deze vennootschappen volledige publiciteit vau het commanditair kapitaal warden voorgeschreven P Daarna wtrd de vergadering gesloten t Is bgiia ongelooftijk na de aanhoudende stortregens en toch is er in België een stad Verviers die op toogenblik gebrek aan nter heeft Ziehier de oorzaken van dit ongeval Sedert eenigen tgd bemerkte men dat er eene opening moest zgn in de waterleiding aan het Ca é de la Montagne onder den spoorweg links van den nieuwen duiker in de kolom van Ensival Op dit punt wordt de waterleiding in twee gesobeideB waarvan de eene richting kolom van Ensival en de andere kolom van Dison wordt genoemd Uit de opening waarvan men het bestaan had ontdekt vloeideeene tamelijk groote hoeveelheid water welke den spoorweg averstrooaide Sedert een tiental dagen werken verscheidene werklieden zonder ophouden dag en nacht om de opening te zoeken Dat was een lastig en gevaarlijk werk want men moest een tunnel onder den spoorweg graven in een grond die gedurig instortte Eensklaps op eene lengte van 7 meters gekomen zouden zij de opening bereiken toen eene ontploffing als een kanonschot zich deed hooren in een oogenblik was de tunnel met aarde gevuld en door een wouderlgk geluk ontsnapten de drie werklieden welke er juist waren uitgegaan aan den dood Het was de kolom van Dison die gebersten was Dit ongeval veel erger dan bet eerste veroorzaakte eene algemeene overstrooming Het water bg stroomen uitgeworpen verspreidde zich iu de straten en weldra stonden al de kelders ouder water Dit nieuw ongeval behalve dat de stad geheel van water beroofil is zal slechts langzaam en met moeite kunnen hersteld worden Wat de opening in de kolom van Ensival betreft men hoopt dat deze Maandag zal kunnen hersteld zijn Men schat op 3000 bet getal der werklieden welke te Verviers en omstreken tonder werk zgn tengevolge van het gebrek aan water Ongelukkig zal die gedwongen werkstaking nog verscheidene dagen moeten duren Albert MlUaud drgft op een vermakelijke manier den spot met Tirard Opgevoed in een uurwerkersfamilie vau zgu jeugd af gewoon met remontoirs en chonometers om te gaan geToelde Tirard zich niet thuis in het Ministerie van Financiën H j verlangde naar pendules en uurwerken en in zgn gesprekken gebruikte hg telkens termen aan zgn vroeger vak ontleend Tirard vermagerde zichtbaar maar sedert eenige dagen ziet hg er weer fleuriger uit en Millaud weet hoe dat komt Men vond op een zekeren morgen in het Miniserie een vreemden hoed niemand wist wien die behoorde De onder Secretaris van Financiën Labaze vroeg den concierge boe die hoed daar kwam Deze antwoordde dat het de hoed was tsb den man die m de acht dagen te middernacht de 300 penduiu Iwam opwinden Deze man Toegde de concierge er bg was op zonderlinge wgie gekleed en gedroeg zich nog zonderHoger hg kuste soms de pendnies en stortte tranen Tan vreugde als ze sloegen Laubuze nam den hoed mede naar boven Tirard ontmoette hem en riep Kijk daar heb je Aign hoed Laubuze begreep alles Wal gg windt onze pendules op mgnheer de Minister Stil rerraau mij Diet smeekte Tirard Op dat oogenblik sloegen de 300 pendules ran het Ministerie allen tegelgk Tirard riep stralend Tan Treugde uit Dat is mjjn werk en Labuze kuste hem op het Toorhoofd Bultéolandsch Overzicht Ooriogsnieuws van belang is er uit Egypte niet Blgkens eene Reuters depêche uit Konstantinopel begaf Said pacha zich naar Therapie om aan lord Dufferin mede te deelen dal de ministerraad besloten had de proclamatie uit te vaardigen waarin Arablpacba door den Sultan voor oproerling Terklaard wordt en de militaire conventie overeenkomstig het voorstel Tan lord Dufferin aan te nemen Het officieus orgaan der Oosteurgksche regeering het Frimdmhlatt van Weeneo komt in een tgner laatste nrs op tegen d stemmen welke nu en dan in de Europesche pers opgaan om Engeland s hovidiug tegenover Egypte iu verdenking te bregen en over de toekomst van bel Suez kanaal bezorgd te maken Na betoogd te hebben dat hiervoor geen grondige reden bestaat laat het blad sich over de stelling der oserige mogendheden ten opzichte van de gebeurtenissen in Egypte aldus uit Door toe te laten dat Engeland alleen en op eigen gevaar in Egypte tusachenbeide komt doen de mogendheden geen aCfland van kaar recht om bg de eiudregeling een beslissend woord mede te spreken Zulk een afstand werd ook nimmer van den kant der Eugelsohe regeering verwacht inlegeudeel gaf zg herhaaldeigk en op afdoende wijze de verzekering dat haar militair optreden geenszins op de toekomstige regeling der Egyptische aangelegenheden vooruitliep Tot dusver beslaat er geene reden om le oprechtheid dezer verzekering te wantrouwen De spottende toon der Pargsohe dagbladen over de volkomen onmacht van Europa kunnen wij daarlaten Vooreerst geeft de rol welke Frankrijk in de Egyptische crisis ge speeld heeft al Tan zeer weinig inzioht en geestkracht blijk ten tweede gelooTcn wij dat de algemeene belangen van Europa bij Egypte minder gevaar loopcB door het optreden van Engeland dan door het bijzondere streven der Franschen Er is stellig geen mogendheid welke over den loop van zaken in Egypte meer ontstemd moet zijn dan juist Frankrgk Door landverhuizing is de bevolking van Zweden in het tienjarig tgdvak van 1871 tot 1880 met niet minder dan 150 269 personen verminderd hetgeen een Verlies van bgna 3 pCt op de geheele bevolking uitmaakt Van de landverhuizers behoorde Terreweg het grootste getal tpt het jongere en krachtigste gedeelte der beTolking Niet minder dan 43 pCt waren in den leeftgd van 20 30 en 14 pCt in dien van 30 40 jaar Tusschen tien en twintig jaar waren 19 pCt Daarbg is op te merken dat de eerstgenoemde klasse slechts 16 pCt van de geheele bevolking des lands uitmaakt Iets meer dan ëén pCt van de landverhuizers was boven de 60 jaar en negen pCl behoorde tot de klasse van 60 60 jaar Bedenkt men nu dat in de eerste helft van dit jaar 34 100 personen het land verlieten dan blijkt dat de landTerhnieing in Zweden sterk toeneemt GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd een onderstuk van een Kinder Oorbelleije vaa bloedkoraal met goud en een zilveren naaldenkoker Steeds met goed gevolg bekroond door velen zelfsals hun levensredder geprezen zgn de Zwitsersche Pillen van Rich Brandt het ware middel tegen MaagDarm DarmLever en Galaandoeningen welke verstopping opgeblszenheid hoofdpijnen duizeligheid afmatting ten gevolg hebben De Zwitsersche pillen van Rich Brandt zijn benevens uit Toerige prospectussen Terkrijgbaar te Gouda bij den Apotheker Iloethamer a 70 ets de doos Laatste Berichten Londen 28 Augustus Van Wolseley is uit Ismaïlia eene dépêche onder dagteekening van Zondag ontvangen aarin hg zegt dat het resultaat der gevechten van Donderdag en Vrgdag veel belangrgk r is dan hij zelf wist Zaterdag heeft de vgaud m wanonle de vlucht naar Zagazig genomen met achterlating van het kamp wapens ammunitie en allerlei soort van proviand Mahmoed Bey de voornaoiAste militaire raadsman van Arabi is gevangen genomen au bevindt zich in het kamp Tan Wolseley Londen 28 Augustus De PaU U dl GazeUe is gemachtigd het bench legen te spreken Tolgens hetwelk Wolseley rerslerking zou hebben aangesraagd Ismailia 28 A g Wolseley t heeft thans eenkorps Tan 11 000 man met 2770 paarden en 27 stukken geschut gereed om slag te leveren CORRESPONDENTIE Hel stokje vso een getroaw lezer wordt io eeo volgend or geplaatat Redactie Bargerliike Stand GEBOREN 25 Aog Willem Fraui ouden 0 J Ëndenborg en A vio der SUrre Willem ouden T J llykrasD eo S Herman 26 Arooldns Antooioa oudere J Hertog en A M Rotmeiier Karel Petrui oudf rs C T Tholens eo C van Vooreo Cornelie ouders C Vermeulen eo P de Vrij oai Francina ouders C Ijpontn en A Megboom 27 Cornelia ouden H Neet en C C Appel 28 Aloiae oudera A de Biltachere en M DglimiD Mijntje ooden G Zeverboom en M Reebeen Lubbert Andriea ooder M Neuta en M Vos OVERLEDEN 25 Aug U J van der Valk 55 j 26 C van Eeuwen 66 j J Kooien 80 j 11 m 27 H M Scbnve U m K Rijobart 11 j K Worat 2 w 88 L Bakker 1 j 9 m Getrouwtl R ROZESTRAÏEN A C A VAN BÜEL 29 Augustus 1882 ADVËRTENTIËN Heden overleed mjjn dierbare onvergeteiyke Echtgenoot CORNELIS van EEUWEN in den ouderdom van ruim 65 jaren God sterke mg in dit voor mg zoo zwaar verlies Wed C VAN EEUWEN Oouda 26 Aag 1882 van Gaalen